bài thu hoạch bdtx thcs modul 18,26,31,34 bản chuẩn có cả kế hoạch và báo cáo chỉ in

20 2,244 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 16:24

Mô đun 16: Hồ sơ dạy học ( 10 tiết)1 Quy trình ra đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong hồ sơ dạy học được thực hiện như thế nào? Do có những nội dung trong chuẩn kiến thúc, kĩ năng còn đuợc mô tả một cách chung chung, khái quát nên để đánh giá đuợc kết quả học tập của HS một cách khách quan, công bằng và khoa học thì việc soạn câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng cỏ thể thục hiện theo quy trình sau: Bưóc 1: Phân loại các chuẩn kiến thức, kĩ năng theo cấp độ nhận thúc (Nhận biết, thông hiểu, vận dung). Bưóc 2: Xác định các thao tác, hoạt động tương ứng của HS theo chuẩn kiến thúc, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá. Bưóc3: Biên soạn, phân tích, hoàn thiện bộ câu hỏi Bưóc 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra. Bưỏc 2. Xác định hình thức đề kiểm tra. Bưỏc 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra Bưỏc 4 : Tổng hợp câu hỏi theo ma trận đề. Bưóc 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm. Bưỏc 6: . Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra. PHềNG GD&T NM CN TRNG THCS HM RNG CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Hm Rng, ngy 15 thỏng nm 2014 K HOCH C NHN BI DNG THNG XUYấN GIO VIấN NM HC 2013-2014 H v tờn : Lờ Cm Giang Chc v : Giỏo viờn Nhim v: Ging dy mụn Ng 9, Ch nhim 9B Trỡnh chuyờn mụn: HSP Ng n v cụng tỏc: Trng THCS xó Hm Rng A CN C XY DNG K HOCH BDTX - Cn c thụng t s 33/2011/TT-BGDT ngy 08 thỏng 08 nm 2011 ca B trng B Giỏo dc v o to v vic ban hnh chng trỡnh bi dng thng xuyờn giỏo viờn trung hc c s - Cn c thụng t s 26/2012/TT-BGDT ngy 10 thỏng 07 nm 2012 ca B trng B Giỏo dc v o to v vic Ban hnh Quy ch bi dng thng xuyờn giỏo viờn mm non, trung hc c s, ph thụng v giỏo dc thng xuyờn - Cn c k hoch ca S Giỏo dc v o to tnh C Mau v vic Bi dng thng xuyờn giỏo viờn mm non, trung hc c s, ph thụng v giỏo dc thng xuyờn nm hc 20132014 - Cn c k hoch ca Phũng Giỏo dc v o to huyn Nm Cn v vic bi dng thng xuyờn giỏo viờn mm non, trung hc c s nm hc 2013 2014 - Cn c k hoch ca Trng THCS xó Hm Rng v vic bi dng thng xuyờn giỏo viờn nm hc 2013 2014 - Bn thõn tụi t xõy dng k hoch bi dng thng xuyờn giỏo viờn nm hc 2013 2014 nh sau: B C IM TèNH HèNH Thun li - Nh trng v t chuyờn mụn luụn quan tõm to iu kin thun li cho giỏo viờn cụng tỏc ging dy v cỏc hot ng t hc, t bi dng nhm nõng cao phm cht chớnh tr, nghip v chuyờn mụn - Trng cú h thng Internet thun li vic ng dng CNTT, nghiờn cu, tham kho ti liu phc v mi mt cụng tỏc v t bi dng chuyờn mụn nghip v - Bn thõn tớch cc nghiờn cu v tin hc v cụng ngh thụng tin nờn thun li cụng tỏc ging dy v cỏc hot ng t hc, bi dng thng xuyờn d dng hn - Bn thõn luụn nhit tỡnh cụng tỏc ging dy, cú tinh thn ham hc hi, t tỡm tũi cụng tỏc chuyờn mụn v cỏc hot ng khỏc - Bn thõn an tõm cụng tỏc, cú tinh thn trỏch nhim cao mi nhim v c giao Khú khn Ngoi hot ng dy hc, GV cũn thc hin nhiu nhim v khỏc nh tham gia cỏc hot ng phong tro b ni nh hng n thi lng t hc, t BDTX C MC TIấU CA BI DNG - Giỏo viờn hc bi dng thng xuyờn cp nht kin thc v chớnh tr, kinh t - xó hi, bi dng phm cht chớnh tr, o c ngh nghip, phỏt trin nng lc dy hc, nng lc giỏo dc v nhng nng lc khỏc theo yờu cu ca chun ngh nghip giỏo viờn, nhim v nm hc, cp hc, yờu cu phỏt trin giỏo dc ca tnh, yờu cu i mi v nõng cao cht lng giỏo dc ton ngnh - Phỏt trin nng lc t hc, t bi dng, t ỏnh giỏ hiu qu bi dng thng xuyờn; nng lc t chc, qun lý hot ng t hc, t bi dng giỏo viờn ca nh trng, ca Phũng Giỏo dc v o to v ca S Giỏo dc v o to - Nghiờn cu nm vng Quy ch, chng trỡnh bi dng thng xuyờn, la chn xỏc nh ni dung t bi dng sỏt hp, thit thc i vi thc tin yờu cu nõng cao nghip v s phm ca bn thõn - Tip tc bi dng phng phỏp dy ca thy, phng phỏp hc ca trũ, to nn tng cú s tin b ớch thc v cht lng dy - hc ca nh trng S dng hiu qu cỏc phng tin dy hc hin cú, tớch cc su tm, mua sm, t lm cỏc phng tin thit b phc v cho ging dy v hc c tt hn Thng xuyờn s dng nhúm phng phỏp dy hc tớch cc i sõu vo bi dng phng phỏp dy hc bng bn t nhm phỏt huy kh nng t cho hc sinh hc sinh - Sau t bi dng giỏo viờn cú k nng thnh tho vic s dng thit b dy hc, s dng k thut kim tra ỏnh giỏ dy hc, cú k nng t chc cỏc hot ng cụng tỏc ch nhim, cú k nng gii quyt cỏc tỡnh s phm cụng tỏc ch nhim - Nõng cao cht lng son ging nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh, lng ghộp cỏc ni dung tớch hp dõn s, mụi trng, phỏp lut thu, an ton giao thụng vo tng b mụn c th - Bi dng k nng xõy dng ma trn kim tra theo chun, phự hp vi trỡnh nhn thc ca hc sinh - Xõy dng k hoch, thc hin bi dng thng xuyờn theo k hoch m bo cht lng - Vic thc hin BDTX phi c t chc trin khai thc hin mt cỏch nghiờm tỳc, m bo t c hiu qu thit thc D NI DUNG, THI LNG V K HOCH BDTX: I Khi kin thc bt buc: 02 ni dung c bn Ni dung 1: 30 tit / nm hc (Bi dng chớnh tr, Ngh quyt) - Ngy 8/8/2013 tip thu chuyờn : Tip tc i mi h thng chớnh tr t trung ng n c s ; Ngh quyt hi ngh ln th khúa XI v Ch ng ng phú vi bin i khớ hu, tng cng qun lớ ti nguyờn v bo v mụi trng - Ngy 26/4/2014 tip thu chuyờn : Nghiờn cu, hc tp, quỏn trit Ngh quyt trung ng khúa XI - Ngy 14/4/2014 tip thu chuyờn : Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh v Nờu cao tinh thn trỏch nhim chng ch ngha cỏ nhõn, núi i ụi vi lm Ni dung 2: 30 tit / nm hc Trong thi gian thỏng nm 2013 n nay, tụi c tham gia hun v: a Chng trỡnh dy hc Intel b i mi phng phỏp dy hc ca tin s Nguyn Vn Cng c i mi sinh hot chuyờn mụn t chuyờn mụn d Phỏt trin k nng qun lớ trớ tu cm xỳc T hc ng (Ch nhim) e K nng sng cho hc sinh vựng khú khn g Quyn tr em v giỏo dc tớch cc II Khi kin thc t chn: 05 ni dung (60 tit) Ni dung cỏc mụ un: a Mụ un (THCS 16): H s dy hc (10 tit) b Mụ un (THCS 18) Phng phỏp dy hc tớch cc: 10 tit c Mụ un ( THCS 26): Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng trng THCS (10 tit) e Mụ un (THCS 31): Lp k hoch cụng tỏc ch nhim (15 tit) g Mụ un (THCS 34):: Giỏo dc k nng sng cho hc sinh THCS( 15 tit) K hoch trin khai c th: Thi gian thc Yờu chun nghip cu Tờn v ni dung mụ un (60 Mc tiờu bi Thi Thi gian hc ngh tit) gian t trung (tit) dng Lý Thc cn hc Thuyt - M 16: H s dy hc Xõy dng h s dy hc Nõng cao cp THCS nng lc lp k hoch dy S dng, bo qun v b sung h s dy hc hc ng dng cụng ngh thụng tin xõy dng, b sung thụng tin v lu gi h s dy hc - M 18: Phng phỏp dy hc tớch cc Tng cng Dy hc tớch cc nng lc dy Cỏc phng phỏp, k thut dy hc tớch cc hc S dng cỏc phng phỏp, k thut dy hc tớch cc Xõy dng c h s dy hc, bo qun v phc v cho dy hc theo quy nh Tng cng - M 26: Nghiờn cu khoa nng lc hc s phm ng dng nghiờn cu trng THCS khoa hc Vai trũ nghiờn cu khoa hc s phm ng dng 1/ Xỏc nh ti, ni 2014 dung v phng phỏp nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Thc hin ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng - M 31- Lp k hoch cụng tỏc ch nhim Tng cng V trớ, vai trũ ca giỏo viờn nng lc lm ch nhim lp 2/ cụng tỏc giỏo Mc tiờu, ni dung cụng tỏc 2014 viờn ch giỏo viờn ch nhim trng THCS nhim l Lp k hoch cụng tỏc ch nhim Thc hin c mt ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng 10/ 2013 12/ 2013 4/ 2014 Vn dng c cỏc k thut dy hc tớch cc v cỏc phng phỏp dy hc tớch cc 10 10 10 Cú k nng lp k hoch cụng tỏc ch nhim T chc hot - M 34: T chc hot ng Cú k nng t ng giỏo dc giỏo dc ngoi gi lờn lp chc cỏc hot ngoi gi lờn cho hc sinh THCS ng 15 15 hnh Vai trũ, mc tiờu ca hot GDNGLL ng GDNGLL trng trng THCS THCS lp cho hc Ni dung t chc ca hot sinh THCS ng GDNGLL trng THCS Phng phỏp ca hot ng GDNGLL trng THCS E HèNH THC BI DNG Thụng qua hỡnh thc t hc ca giỏo viờn kt hp vi cỏc sinh hot th v chuyờn mụn, nghip v ti t chuyờn mụn ca nh trng v ch yu l ly vic t hc ca ngi hc l chớnh, qua ú giỳp tụi ch ng hc a vo ti liu hng dn Thụng qua bi dng trung nhm hng dn t hc, thc hnh, h thng húa kin thc, gii ỏp thc mc, hng dn nhng ni dung bi dng thng xuyờn khú i vi giỏo viờn; ỏp ng nhu cu ca giỏo viờn hc BDTX; to iu kin cho giỏo viờn cú c hi c trao i v chuyờn mụn, nghip v v luyn k nng Thụng qua theo hỡnh thc hc t xa (qua mng Internet) F BIN PHP THC HIN - Ly vic t hc l chớnh (t nghiờn cu ti liu, nghiờn cu thụng tin trờn mng Internet), kt hp vi vic trao i kinh nghim vi ng nghip, ng thi tham gia y cỏc bui hc trung cỏc cp t chc, nhm tip thu kp thi cỏc hng dn nhng ni dung khú, lng nghe gii ỏp thc mc, trao i chuyờn mụn nghip v v luyn k nng - Tham gia y cỏc chuyờn cỏc bui dy th nghim trng hay Phũng Giỏo dc v o to t chc - Thc hin tt quy ch chuyờn mụn, tng cng d gi hc hi kinh nghim, phng phỏp ca ng nghip, u tiờn hng u d gi ỳng chuyờn mụn o to - ng ký cỏc mụ un vi nh trng cú y ti liu hc - Kp thi iu chnh, b sung k hoch v rỳt kinh nghim sau mi mụ un bi hc G NG Kí XP LOI - T chm im: + Ni dung 1: im + Ni dung 2: im + Ni dung 3: im im TB: 8,6 im - T xp loi: Khỏ DUYT CA T TRNG NGI LP K HOCH Lờ Cm Giang DUYT CA BAN GIM HIU PHềNG GD&T HUYN NM CN TRNG THCS X HM RNG CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Hm Rng, ngy 15 thỏng nm 2014 BI THU HOCH BI DNG THNG XUYấN CA GIO VIấN Nm hc 2013-2014 KHI KIN THC T CHN Mụ un 16: H s dy hc ( 10 tit) 1/ Quy trỡnh kim tra theo chun kin thc, k nng h s dy hc c thc hin nh th no? Do cú nhng ni dung chun kin thỳc, k nng cũn uc mụ t mt cỏch chung chung, khỏi quỏt nờn ỏnh giỏ uc kt qu hc ca HS mt cỏch khỏch quan, cụng bng v khoa hc thỡ vic son cõu hi theo chun kin thc, k nng c th thc hin theo quy trỡnh sau: - Búc 1: Phõn loi cỏc chun kin thc, k nng theo cp nhn thỳc (Nhn bit, thụng hiu, dung) - Búc 2: Xỏc nh cỏc thao tỏc, hot ng tng ng ca HS theo chun kin thỳc, k nng cn kim tra, ỏnh giỏ - Búc3: Biờn son, phõn tớch, hon thin b cõu hi - Búc Xỏc nh mc ớch ca kim tra - Bc Xỏc nh hỡnh thc kim tra - Bc 3: Thit lp ma trn kim tra - Bc : Tng hp cõu hi theo ma trn - Búc 5: Xõy dng hng dn chm (ỏp ỏn) v thang im - Bc 6: Xem xột li vic biờn son kim tra Ma trn l mt bng c hai chiu, mt chiu l ni dung hay mch kin thỳc, k nóng chớnh cn ỏnh giỏ, mt chiu l cỏc cp nhn thc ca HS theo cỏc cp : nhn bit, thụng hiu v dng Trong mi ụ l chun kin thc k nng chng trỡnh cn ỏnh giỏ, t l % s im, s lng cõu hi v tng s im ca cỏc cõu hi S lung cõu hi ca tng ụ ph thuc vo mc quan trng ca mi chun cn ỏnh giỏ, lung thi gian lm bi kim tra v tng s im quy nh cho tng mch kin thc, tựng cp nhn thỳc 2/ Nờu mt s nguyờn nhõn ch yu dn n nhng hn ch xõy dng, bo qun v h s dy hc trng THCS hin Nguyờn nhõn ca tỡnh trng ny c th cú nhiu ú cú mt s nguyờn nhõn chỳ yu sau; - Nhn thc ca mt s GV cũn hn ch, cha thy s cp thit phi i mi phng phỏp dy hc v kim tra ỏnh giỏ, c bit l vic xõy dng v qun lớ h s dy hc Nhiu GV cho rng c dy tt theo phung phỏp c cng c th chuyn ti c ht ni dung kin thc ca sỏch giỏo khoa cho HS v m bo uc mt t l HS uc lờn lp, nh th l vic dy hc ó c hiu qu tt H cho rng h s dy hc khụng liờn quan gỡ n quỏ trỡnh dy hc, vic lờn lp khụng c h s dy hc xy cỏc trng hc - Mt s cỏn b quõn lớ v GV quan nim vic xõy dng, qun lớ h s dy hc c tin hnh lõu l vic chun b, s dng nhng thit b dy hc hin i nh mỏy chiu bn (overhead), mỏy vi tớnh, projector, thớ nghim o, Microsoft Power Point gi hc H thc s cha thy c s khỏc bit cn bn gia mc tiờu ca bi hc m chng ta kỡ vng hin v mc tỡờu ca bi dy trc õy - Mt s GV cú mong mun tớch cc tỡm cỏch i mi xõy dng v qun lớ h s dy hc mt cỏch thc s, nhng vỡ cha nm c mc tiờu v c im ca s i mi nờn ó i theo nhng hng cha tht chớnh xỏc - Mt kh khn rt ln nh hng n vic xõy dng, qun lớ h s dy hc phc v i mi dy hc cp THCS l kh lng kin thc ca chng trỡnh cũn quỏ ti, ú thi lng dnh cho mi mụn hc li quỏ hn ch Thi gian ca mi tit hc THCS ch c 45 phỳt nờn kh khn cho vic t chc dy hc theo phng phỏp mi - Vn s s ca lp hc quỏ ln nhiu trng THCS trng im ca cỏc tnh, thnh ph (mi lp cú th lờn n 50, 60 HS) cng l khú khn cho vic xõy dng h s dy hc S s ú ln gp ụi, hoc gp ba s s ca mt lp hc cp ny ca cỏc nc trờn th gii, vi nhng lp ụng nh vy, vic qun lớ trt t ca lp tit hc ó l kh khn, nờn GV rt khú khn t chc cho HS hot ng chim lnh kin thc v k nng - Hin trang thit b dy hc ca cỏc trmg THCS mc dự ó c u t trang b nhng cũn rt hn ch, thiu ng b Trng lp c xõy dng theo cỏc quy cỏch c, khụng thun li cho vic bo quõn v b sung h s dy hc - Cng cn phi nờu thờm mt nguyờn nhõn nh hng giỏn tip nhng cú tỏc ng rt ln n quỏ trỡnh i mi xõy dng v qun lớ h s dy hc bc THCS l s i mi chm chp vic ỏnh giỏ kt qu hc ca HS Hin nay, mc ớch ca cỏc kỡ thi cũn nng v kim tra ni dung, cha chỳ trng ỏnh giỏ nng lc ca ngi hc ng thi vic ỏnh giỏ kt qu ging dy ca GV cng cha tht quan tõm n xõy dng h s dy hc phc v i múi giỏo dc chng hn, d gi thao ging, nhiu ngi ch chm chỳ xem GV dy chớnh xỏc hay khụng chớnh xỏc, cú t nhiu cõu hi hay khụng, cú b "chỏy" giỏo ỏn hay khụng? H ớt chỳ ý phõn tớch xem cỏch thc m GV t chỳc cho HS hot ng hc tit hc c phự hp hay khụng? (T khõu chun b cho n thc thi dy hc) Hiu qu dy hc ca tit hc cao hay thp? Vi vy GV ớt chỳ trng n xõy dng h s dy hc Trờn õy ch l mt s nguyờn nhõn nh hng n vic xõy dng v qun lớ h s dy hc cỏc mụn hc bc THCS, chỳng ta cũn cú th nờu thờm nhng nguyờn nhõn khỏc tựy theo c thự ca tng vựng min, mụn hc c th 3/ Nhng im cn lu ý bin son giỏo ỏn in t? Mt s im cn lu ý thit k giỏo ỏn in t nh sau; - V mc tiờu bi dy, thi gian v cỏc bc lờn lp phi m bo nguyờn tc v phung phỏp dy hc b mụn Giỏo ỏn in t khụng th thay th giỏo ỏn truyn thng & khụng th thay th ton b vai trũ ca GV m ch l mt loi hỡnh thit bi dy hc gúp phn nõng cao cht lng dy hc - m bo mi yờu cu thc hin ni dung v phung phỏp dy hc b mụn phự hp vi lõm lớ la tui, trỡnh nhn thc ca HS Ni dung chn lc ngụn ng sỏng, d hiu - Cú tớnh m, phỏt huy ti a tớnh tớch cc, sỏng to ca HS To s tng tỏc gia HS vi mỏy tinh - Cn cõn nhc s dng h thng dy hc a phng tin cho cỏc ni dung phự hp, vi thi gian rt hn ch mt tit hc (khụng s dng ton b tit hc) - Cỏc kin thc c a vo trỡnh chiu di dng cỏc trang slide, cỏc on Video, Audio phi c chn lc chớnh xỏc, d hiu th hin c lụgic cu trỳc ca bi dy bao gm c kờnh hỡnh, kờnh ch, kờnh ting to iu kin tớch cc hoỏ quỏ trỡnh nhn thc, quỏ trỡnh t ca HS trỏnh lm dng trỡnh chiu mt chiu Mụ un 18: Phng phỏp dy hc tớch cc ( 10 tit) 1/ Phng phỏp dy hc tớch cc l gỡ? Bn cht ca phng phỏp dy hc tớch cc nh th no? Lut giỏo dc, iu 24.2, ó ghi: PP GDPT phi phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh; phự hp vi c im ca tng lp hc, mụn hc; bi dng phng phỏp t hc, rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin; tỏc ng n tỡnh cm, em li nim vui, hng thỳ hc cho HS t c mc c lp, sỏng to nhn thc, giỏo viờn phi thng xuyờn phỏt huy tớnh tớch cc hc hc sinh: nhm lm chuyn bin v trớ ca ngi hc t th ng sang ch ng, t i tng tip nhn tri thc sang ch th tỡm kim tri thc nõng cao hiu qu hc Tt c cỏc phng phng phỏp nhm tớch cc húa hot ng hc ca HS u c coi l PPDH tớch cc Bn cht c bn ca PPDH tớch cc: - Dy hc thụng qua t chc cỏc hot ng ca HS - Dy hc chỳ trng rốn luyn phng phỏp t hc - Tng cng hc cỏ th phi hp vi hc hp tỏc - Kt hp ỏnh giỏ ca thy vi t ỏnh giỏ ca trũ c trng ca PPDH l tớnh hng ớch ca nú PPDH t nú cú chc nng phng tin PPDH cng gn lin vi tớnh k hoch v tớnh liờn tc ca hot ng, hnh ng, thao tỏc vỡ vy cú th cu trỳc húa c - PPDH cú mi quan h cht ch vi cỏc thnh t ca quỏ trỡnh DH: PP v mc tiờu; PP v ni dung; PP v phng tin DH; PP v GKQ i mi PPDH khụng th khụng tớnh ti nhng quan h ny 2/ Bn cht ca cỏc phng phỏp v quy trỡnh thc hin nú? * Phng phỏp gi m- ỏp: a Bn cht - Là trình tơng tác GV HS, đợc thực qua hệ thống câu hỏi câu trả lời tơng ứng chủ đề định - GV không trực tiếp đa kiến thức hoàn chỉnh mà hớng dẫn HS t bớc để t tìm kiến thức - Căn vào tính chất hoạt động nhận thức HS + Vấn đáp tái + Vấn đáp giải thích minh hoạ + Vấn đáp tìm tòi - Xét chất lợng câu hỏi mặt yêu cầu lực nhận thức + Loại câu hỏi có yêu cầu thấp, đòi hỏi khả tái kiến thức, nhớ lại trình bày lại điều học + Loại câu hỏi có yêu cầu cao đòi hỏi thông hiểu, kĩ phân tích, tổng hợp, so sánh, thể đợc khái niệm, định lí b Quy trỡnh thc hin: * Trớc học: - Bớc 1: Xác định mục tiêu học đối tợng dạy học Xác định đơn vị kiến thức kĩ học tìm cách diễn đạt nội dung dới dạng câu hỏi gợi ý, dẫn dắt HS - Bớc 2: Dự kiến nội dung câu hỏi, hình thức hỏi, thời điểm đặt câu hỏi , trình t câu hỏi Dự kiến nội dung câu trả lời HS, câu nhận xét trả lời GV HS - Bớc 3: Dự kiến câu hỏi phụ để tuỳ tình hình đối tợng cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt HS * Trong học: - Bớc 4: GV sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến (phù hợp với trình độ nhận thức loại đối tợng HS) tiến trình dạy ý thu thập thông tin phản hồi từ phía HS * Sau học: - GV ý rút kinh nghiệm tính rõ ràng, xác trật t logic hệ thống câu hỏi đợc sử dụng dạy c/ u im, hn ch ca Phng phỏp *Ưu điểm - Là cách thức tốt để kích thích t độc lập HS, dạy HS cách t suy nghĩ đắn - Lôi HS tham gia vào học, làm cho không khí lớp học sôi nổi, kích thích hứng thú học tập lòng tin HS, rèn luyện cho HS lực diễn đạt - Tạo môi trờng để HS giúp đỡ học tập - Duy trì ý HS; giúp kiểm soát hành vi HS quản lí lớp học *Hn ch - Khó soạn thảo sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS theo chủ đề quán - GV phải có chuẩn bị công phu, không, kiến thức mà HS thu nhận thiếu tính hệ thống, tản mạn, chí vụn vặt d Mt s lu ý -Câu hỏi phải có nội dung xác, rõ ràng, sát với mục đích, yêu cầu học.Tránh tình trạng đặt câu hỏi không rõ mục đích, đặt câu hỏi mà HS dễ dàng trả lời có không -Câu hỏi phải sát với loại đối tợng HS Nếu không nắm trình độ HS, đặt câu hỏi không phù hợp -Cùng nội dung học tập, với mục đích nh nhau, GV sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác -Bên cạnh câu hỏi cần chuẩn bị câu hỏi phụ Sự thành công phơng pháp gợi mở vấn đáp phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng đợc hệ thống câu hỏi gợi mở thích hợp * Dy hc gii quyt : a Khỏi nim - dy hc gii quyt : - Vn l nhng cõu hi hay nhim v t m vic gii quyt chỳng cha cú quy lut sn cng nh nhng tri thc, k nng sn cú cha gii quyt m cũn khú khn, cn tr cn vt qua - Mt c c trng bi ba thnh phn: + Trng thỏi xut phỏt: khụng mong mun + Trng thỏi ớch: Trng thỏi mong mun + S cn tr - Ba tiờu ca gii quyt :Chp nhn, Cn tr, Khỏm phỏ - Tỡnh cú : Tỡnh cú xut hin mt cỏ nhõn ng trc mt mc ớch mun t ti, nhn bit mt nhim v cn gii quyt nhng cha bit bng cỏch no, cha phng tin (tri thc, k nng) gii quyt - Dy hc gii quyt da trờn c s lý thuyt nhn thc Gii quyt cú vai trũ c bit quan trng vic phỏt trin t v nhn thc ca ngi T ch bt u xut hin tỡnh cú (Rubinstein) - DHGQV l mt Q DH nhm phỏt trin nng lc t sỏng to, nng lc gii quyt ca hc sinh Hc sinh c t mt tỡnh cú , thụng qua vic gii quyt giỳp hc sinh lnh hi tri thc, k nng v phng phỏp nhn thc b/ Mt s lu ý s dng PPDH GQV: - Tri thc v k nng HS thu c quỏ trỡnh PH&GQV s giỳp hỡnh thnh nhng cu trỳc c bit ca t Nh nhng tri thc ú, tt c nhng tri thc khỏc s c ch th chnh n li, cu trỳc li - T trng cỏc ngi hc PH & GQV so vi chng trỡnh tu thuc vo c im ca mụn hc, vo i tng HS v hon cnh c th Khụng nờn yờu cu HS t khỏm phỏ tt cỏc cỏc tri thc qui nh chng trỡnh - Cho HS PH & GQV i vi mt b phn ni dung hc tp, cú th cú s giỳp ca GV vi mc nhiu ớt khỏc HS c hc khụng ch kt qu m iu quan trng hn l c quỏ trỡnh PH & GQV * Phng phỏp dy hc hp tỏc nhúm nh: a Quy trỡnh thc hin : Bc 1: Lm vic chung c lp: - Nờu , xỏc nh nhim v nhn thc - T chc cỏc nhúm, giao nhim v cho cỏc nhúm - Hng dn cỏch lm vic theo nhúm Bc 2: Lm vic theo nhúm - Phõn cụng nhúm, tng cỏ nhõn lm vic c lp - Trao i ý kin, tho lun nhúm - C i din trỡnh by kt qu lm vic ca nhúm Bc 3: Tho lun, tng kt trýc ton lp - Cỏc nhúm ln lt bỏo cỏo kt qu - Tho lun chung - GV tng kt, t cho bi tip theo hoc tip theo b Mt s lu ý: - Ch nhng hot ng ũi hi s phi hp ca cỏc cỏ nhõn nhim v hon thnh nhanh chúng hừn, hiu qu hừn hot ng cỏ nhõn mi nờn s dng phýừng phỏp ny - To iu kin cỏc nhúm t ỏnh giỏ ln hoc c lp cựng ỏnh giỏ - Khụng nờn lm dng hot ng nhúm v cn phũng xu hýng hỡnh thc (trỏnh li suy ngh: i mi PPDH l phi s dng hot ng nhúm) Tu theo tng nhim v hc m s dng hỡnh thc HS lm vic cỏ nhõn hoc hot ng nhúm cho phự hp * PP trc quan: a Quy trỡnh thc hin - GV treo nhng dựng trc quan hoc gii thiu v cỏc vt dng thớ nghim, cỏc thit b k thutNờu yờu cu nh hng cho s quan sỏt ca HS - GV trỡnh by cỏc ni dung lc , s , bn tin hnh lm thớ nghim, trỡnh chiu cỏc thit b k thut, phim ốn chiu, phim in nh - Yờu cu HS trỡnh by li, gii thớch ni dung s , biu , trỡnh by nhng gỡ thu nhn c qua thớ nghim hoc qua nhng phng tin k thut, phim ốn chiu, phim in nh - T nhng chi tit, thụng tin HS thu c t phng tin trc quan, GV nờu cõu hi yờu cu HS rỳt kt lun khỏi quỏt v m phng tin trc quan cn chuyn ti b Mt s lu ý s dng PP trc quan: Phi cn c vo ni dung, yờu cu GD ca bi hc la chn dựng trc quan tng ng thớch hp - Cú PP thớch hp i vi vic s dng mi loi dựng trc quan - HS phi quan sỏt y dựng trc quan Phỏt huy tớnh tớch cc ca HS s dng dựng trc quan - m bo kt hp li núi sinh ng vi vic trỡnh by cỏc dựng trc quan - Tu theo yờu cu ca bi hc v loi hỡnh dựng trc quan m cú cỏc cỏch s dng khỏc - Cn xỏc nh ỳng thi im a dựng trc quan - S dng cỏc dựng trc quan cn theo mt quy trỡnh hp lớ Cn chun b cõu hi/ h thng cõu hi dn dt HS quan sỏt v t khai thỏc kin thc * Mt s k thut dy hc tớch cc: - K thut ng nóo: - K thut mnh ghộp: - K thut khn ph bn: - K thut dựng s t duy: * Nhng iu kin ỏp dng cỏc PP- k thut dy hc tớch cc: - GV phi cú tri thc b mụn sõu rng, lnh ngh, u t nhiu cụng sc v thi gian - HS phi dn dn cú c nhng phm cht, nng lc, thúi quen thớch ng vi cỏc PPDH tớch cc - Chng trỡnh v SGK to iu kin cho thy trũ t chc H hc tớch cc - Phng tin thit b phự hp Hỡnh thc t chc linh hot - Vic ỏnh giỏ HS phi phỏt huy trớ thụng minh sỏng to ca HS, khuyn khớch dng KT-KN vo thc tin Mụ un 26: Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng trng THCS ( 10 tit) 1/ Li ớch cựa nghiờn cu khoa hc s phm ng dng i vi giỏo viờn trung hc c s - Nghiờn cu khoa hc s phm ỳng dng c thc hin theo ng quy trỡnh khoa hc s mang li nhiu li ớch: + Phỏt trin t ca giỏo viờn trung hc c s mt cỏch h thng theo hng gii quyt mang tớnh ngh nghip, phự hp vi i tng hc sinh v bi cnh thc t a phng + Tng cng nng lc gii quyt v a cỏc quyt nh v chuyờn mụn, s phm mt cỏch chớnh xỏc + Khuyn khớch giỏo viờn nhỡn lai quỏ trỡnh v t ỏnh giỏ quỏ trỡnh dy v hc/giỏo dc hc sinh ca mỡnh + Tỏc ng trc tip n vic dy v hc, giỏo dc v cụng tỏc qun lớ giỏo dc ti c s + Tng cng kh nng phỏt trin chuyờn mụn, ngh nghip ca giỏo viờn trung hc c s + Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng l cụng vic thng xuyờn, liờn tc ca giỏo viờn iu ú kớch thớch giỏo viờn luụn tỡm tũi, sỏng to, ci tin nõng cao cht lng, hiu qu giỏo dcGiỏo vấn tin hnh nghiờn cu khoa hc s phm ng dng s tip nhn chng trỡnh phng phỏp dy hc mt cỏch sỏng to cú t phờ phỏn theo hng tớch cc 2/ S ging v khỏc gia nghiờn cu khoa hc s phm ng dng v sỏng kin kinh nghim Sỏng kin kinh nghim v nghiờn cu khoa hc s phm ng dng u chung mt mc ớch nhm ci thin, thay i thc trng bng cỏc bin phỏp thay th phự hp mang li hiu qu, tớch cc hn Mc dự cựng xut phỏt t thc tin nhng sỏng kin kinh nghim c lớ gii bng nhng lớ l mang tớnh ch quan cỏ nhõn ú nghiờn cu khoa hc s phm ng dng c lớ gii da trờn cỏc cn c mang tớnh khoa hc ng thi, sỏng kin kinh nghim khụng c thc hin theo mt quy trỡnh quy nh m ph thuc vo kinh nghim ca mi cỏ nhõn Nghiờn cu khoa hc s phm ỳng dng c thc hin theo mt quy trỡnh n gin mang tớnh khoa hc Kt qu ca sỏng kin kinh nghim mang tớnh nh tớnh ch quan, kt qu ca nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mang tớnh nh tớnh/nh lng khỏch quan 3/ Khung nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Quy trỡnh nghiờn cu khoa hc s phm ng dng c xõy dng di dng mt khung gm by bc nh sau: Bc Hot ng -Giỏo viờn ngi nghiờn cu tỡm nhng hn ch ca Hin trng hin trng vic dy - hc, qun lớ giỏo dc v cỏc hot ng khỏc nh trng -Xỏc nh cỏc nguyờn nhõn gõy hn ch ú, la chn mt nguyờn nhõn m mỡnh mun thay i Gii phỏp thay th Vn nghiờn cu Thit k o lng Phõn tớch Kt qu -GV ngi nghiờn cu suy ngh v cỏc gii phỏp thay th cho gii phỏp hin ti v liờn h vi cỏc vớ d ó c thc hin thnh cụng cú th ỏp dng vo tỡnh hin ti -GV ngi nghiờn cu xỏc nh cỏc cn nghiờn cu (di dng cõu hi) v nờu cỏc gi thuyt -GV ngi nghiờn cu la chn thit k phự hp thu thp d liu ỏng tin cy v cú giỏ tr Thit k bao gm vic xỏc nh nhúm i chng v nhúm thc nghim, quy mụ nhúm v thi gian thu thp d liu -GV ngi nghiờn cu xõy dng cụng c o lng v thu thp d liu theo thit k nghiờn cu -GV - ngi nghiờn cu phõn tớch cỏc d liu thu c v gii thớch tr li cỏc cõu hi nghiờn cu Giai on ny cú th s dng cỏc cụng c thng kờ -GV - ngi nghiờn cỳu a cõu tr li cho cõu hi nghiờn cu, a cỏc kt lun v khuyn ngh 4/ Cỏch tin hnh nghiờn cu khoa hc s phm ng dng: Bc : XC NH TI NGHIấN CU xỏc nh c ti nghiờn cu cn thc hin cỏc th t sau : 1- Trỡnh by hin trng (thc trng) bn thõn quan tõm 2- Nờu cỏc nguyờn nhõn gõy hin trng (thc trng) 3- Chn mt hoc vi nguyờn nhõn bn thõn thy cn tỏc ng to s chuyn bin 4- a cỏc gii phỏp tỏc ng (tham kho ti liu , kinh nghim ca ng nghip , sõng to ca bn thõn .) 5- Xõy dng gi thuyt : Tr li cõu hi : Cú kt qu (hiu qu) hay khụng ? Cú thay i hay khụng ? Nu tr li cú kt qu (cú hiu qu) ú l gi thuyt cú nh hng Nu ch lm thay i (bin i , khỏc bit) ú l gi thuyt khụng nh hng Chỳ ý ny sau ny s dng cụng thc kim chng 6- t tờn cho ti Khi t tờn cho ti phi th hin c : + Mc tiờu ti + i tng nghiờn cu + Phm vi nghiờn cu + Bin phỏp tỏc ng + Mc tiờu : Nõng cao hng thỳ cho hc sinh + i tng nghiờn cu : Tõm lý ca HS + Phm vi : Khi thuc trng + Bin phỏp tỏc ng : bng bin phỏp Bc : LA CHN THIT K NGHIấN CU (CHN CCH THC HIN) Cú mu thit k nghiờn cu : Mu : Kim tra trc tỏc ng v sau tỏc ng i vi mt nhúm nht Cỏch lm : + Chn mt nhúm nht tỏc ng Vớ d chn lp hay t lp thc hin bin phỏp tỏc ng m bn thõn d nh thc hin + Kim tra cỏc liờn quan n ni dung nghiờn cu bng cỏc thang o (s trỡnh by bc 3) thu thp d liu + Thc hin cỏc bin phỏp tỏc ng m bn thõn d kin + Sau tỏc ng tin hnh kim tra bng cỏc thang o nh trc nhúm c tỏc ng Mu : Kim tra trc tỏc ng v sau tỏc ng i vi cỏc nhúm tng ng Cỏch lm : + Chn nhúm tng ng v ang nghiờn cu Vớ d tng ng v trỡnh , v ý thc , v s lng Mt nhúm gi l nhúm thc nghim , nhúm l nhúm i chng + Kim tra cỏc liờn quan n ni dung nghiờn cu bng cỏc thang o i vi c nhúm + Sau ú tỏc ng bin phỏp cho nhúm thc nghim (nhúm i chng khụng tỏc ng) + Sau tỏc ng tip tc kim tra bng cỏc thang o i vi nhúm Mu : Kim tra trc tỏc ng v sau tỏc ng i vi cỏc nhúm ngu nhiờn Cỏch lm : + Chn nhúm ngu nhiờn nhng trờn c s cú s tng ng Mt nhúm l thc nghim , nhúm l i chng + Kim tra cỏc liờn quan n ni dung nghiờn cu bng cỏc thang o i vi c nhúm + Sau ú tỏc ng bin phỏp cho nhúm thc nghim (nhúm i chng khụng tỏc ng) + Sau tỏc ng tip tc kim tra bng cỏc thang o i vi nhúm Mu : Kim tra sau tỏc ng i vi cỏc nhúm ngu nhiờn Cỏch lm : + Chn nhúm ngu nhiờn nhng trờn c s cú s tng ng Mt nhúm l thc nghim , nhúm l i chng + Sau ú tỏc ng bin phỏp cho nhúm thc nghim (nhúm i chng khụng tỏc ng) + Sau tỏc ng kim tra bng cỏc thang o i vi nhúm Bc : THU THP V O LNG D LIU 1- Khỏi nim: Tp hp sp xp cỏc thụng tin , s liu , kt qu cn thit cho ni dung nghiờn cu theo nhng thang v mc c th 2- Cỏc loi d liu : Trong giỏo dc cú loi d liu c bn a D liu thuc v kin thc : Loi ny cú mc c bn gm bit hiu dng Cỏch o v thu thp : Bng hỡnh thc kim tra , thi cỏc dng t lun hay trc nghim nh kim tra bỡnh thng nm hc Ngi nghiờn cu cỏc kim tra theo cỏc dng trờn ri chm , ỏnh giỏ theo thang im mỡnh qui nh hoc ỏnh giỏ theo trỡnh : kộm , yu , trung bỡnh , khỏ , gii Sau ú thng kờ theo kt qu ó d nh b D liu thuc v k nng hoc hnh vi : Loi ny thụng thng phõn theo cỏc mc : S thun thc , thúi quen , k nng , k xo Cỏch o v thu thp : Cú cỏch Cỏch Thang xp hng : Ngi nghiờn cu cn c ni dung , yờu cu ca ti m lp bng hi theo cỏc cp ca ni dung nghiờn cu i tng tr li Mi cp li chia thnh -5 mc v gỏn cho nú mt im s c th thng kờ xỏc nh mc giỏ tr , tớnh chớnh xỏc , tin cy .(chỳ ý cõu hi thang o phi i vo chi tit th hin hnh vi v k nng ca tng mc v hnh vi, k nng ca ti) Cỏch Lp bng kim quan sỏt : õy l cỏch thu thp bng cỏch quan sỏt cú ch ớch Ngi nghiờn cu lp thang mc v hnh vi , k nng ca nghiờn cu qui thnh im cho mi cp , mc Mi hnh vi ca mi hc sinh c th hin bui quan sỏt c ghi li t m v hỡnh thc ni dung v s ln biu hin thng kờ ỏnh giỏ Cú cỏch quan sỏt : Quan sỏt cụng khai (hc sinh c thụng bỏo mc ớch v cỏc cụng c b tr c cho hc sinh thy) v quan sỏt khụng cụng khai (hc sinh khụng c thụng bỏo mc ớch v mi cụng c quan sỏt nh mỏy quay , ghi chộp khụng cho bit) Lu ý mi cỏch quan sỏt cú nhng u v nhc khỏc Tựy yờu cu ti m chn cỏch quan sỏt thu thp d liu chớnh xỏc , khỏch quan , tin cy c D liu thuc v thỏi : Phng phỏp o v thu thp loi d liu ny ging nh d liu hnh vi , k nng (thnh lp bng hi thang xp hng lp bng kim quan sỏt ) Nhng lu ý lp thang o bng hi : + Cn phõn cỏc cõu hi thnh cỏc hng mc , mi hng mc phi cú tờn rừ rng + Trong mt hng mc cn cú nhiu cp cõu hi hi cỏc hỡnh thc biu t khỏc , cỏc cp nờn cú tớnh tng ng + Cõu hi phi rừ rng , ch din t mt ý nim , khỏi nim , t ng n gin d hiu ; khụng dựng cõu a mnh hay khỏi nim ghộp , khụng rừ rng + Cn a cõu hi y cỏc cp , mc + Khi lp xong phi tham kho ý kin chuyờn mụn hay chuyờn gia v cho lm th trc trin khai trờn thc t Nhúm th nghim phi tng ng vi i tng nghiờn cu + Cú th s dng bng hi ca ngi khỏc, nhng phi trớch dn rừ rng khụng thay i, mun thay i phi xin phộp Núi túm li phi tụn trng quyn s hu trớ tu 3- Kim chng thụng tin thu thp c Cỏc thụng tin thu thp mun s dng c cn phi xỏc nh tớnh tin cy v tớnh giỏ tr Cú nhng thụng tin rt s lc nhng giỏ tr rt cỏo , cú nhng thụng tin thu thp rt phong phỳ v nhiu nhng tin cy khụng cú Nu s dng cỏc thụng tin ú thỡ cỏc kt lut rỳt s khụng ỳng , khụng cú tỏc dng thm phn tỏc dng Vỡ th thu thp c thụng tin chỳng ta cn x lý ngha l xỏc nh xem cỏc thụng tin ú cú tin cy v giỏ tr nh th no a Khỏi nim tin cy , giỏ tr v mi quan h ca chỳng : tin cy : L tớnh nht quỏn , s thng nht , tớnh n nh ca cỏc d liu gia cỏc ln o , thu thp giỏ tr : L tớnh xỏc thc , phn nh trung thc v kin thc , hnh vi , k nng v thỏi ca i tng nghiờn cu Mi quan h : tin cy v giỏ tr th hin tớnh cht lng ca d liu chỳng cú mi quan h cht ch vi b Kim chng tin cy : Cú cỏch + Kim chng bng kim tra nhiu ln : Mt nhúm i tng c o (kim tra) nhiu ln nhng thi im khỏc + S dng cỏc dng tng ng : Mt nhúm i tng thc hin cỏc bng o (bi kim tra) cựng mt thi im Cỏc bng o phi cú tớnh tng ng v cp , mc ca cỏc cõu hi + Chia ụi d liu : D liu c chia ụi theo cõu hi chn l v tớnh tng im ca chỳng , sau ú s dng cụng thc Spearman Brown : r SB = 2*rhh/(1+rhh) (1) Kt qu thu c nu : rSB 0,7 thỡ d liu ỏng tin cy , cũn nh hn thỡ khụng ỏng tin cy c Kim chng giỏ tr ca d liu : Cú cỏch + Kim chng bng giỏ tr ni dung : Tc l kim tra , xem xột ni dung cỏc cõu hi thang bng o cú phn nh v nm nghiờn cu hay khụng ? Ni dung cõu hi thang bng o mang tớnh mụ t hay thng kờ ? (nu mụ t nhiu thỡ cú mi giỏ tr) Cỏch lm ny phi nh chuyờn gia hay ngi cú kinh nghim lnh vc nghiờn cu kim tra , ỏnh gớa h mi kim chng c + Kim chng bng ỏnh giỏ ng qui : Xem xột cỏc d liu cú trung v mt no ú Thụng thng ngi ta xỏc nh cỏc i lng : Mt (mode), trung v (median), giỏ tr trung bỡnh (average) , lch chun (stedev) Cỏch tớnh cỏc i lng ny s trỡnh by bc Phõn tớch d lu + Kim chng bng ỏnh giỏ giỏ tr d bỏo : Ngha l t cỏc d liu cú cho thy hng phỏt trin , cú d bỏo c kt qu v mc t c ca i tng (vn nghiờn cu ) hay khụng kim chng c s thc hin cỏc phộp ỏnh giỏ : so sỏnh d kiu , kim chng c lp , kim chng ph thuc , mc nh hng , kim chng bỡnh phng cng c trỡnh by bc Bc : PHN TCH D LIU 1- Vai trũ ý ngha ca phõn tớch d liu : D liu thu thp c cn phi c phõn tớch , ỏnh giỏ v x lý mi cú tỏc dng v ý ngha i vi hot ng nghiờn cu Nh phõn tớch d liu chỳng ta mi thy c thụng ip m d liu em li v qua ú mi cú nhng bin phỏp , gii phỏp ỳng cho ni dung nghiờn cu 2- Cỏc cỏch phõn tớch d liu: a Mụ t d liu : L ch nhng thụng tin c bn m d liu thu thp c mun núi lờn Thụng thng cú tham s cho ta bit iu m d liu ch thụng tin c bn nht , ú l : Mt (mode) , trung v (median) , giỏ tr trung bỡnh (average) v lch chun (stdev) Nh vy mụ t d liu s cho ta bit tin cy v giỏ tr ca thụng tin ta thu thp c v cỏc ca ni dung nghiờn cu b So sỏnh d liu : Phộp phõn tớch ny giỳp ta tr li cỏc cõu hi : + Kt qu ca nhúm ( nhúm thc nghim v nhúm i chng) cú khỏc khụng ? + S khỏc ú cú ý ngha hay khụng ? + Mc nh hng v tỏc ng ca kt qu thc nghim mc no ? Cú cỏch so sỏnh , ỏnh giỏ d liu Sau õy ta kho sỏt cỏch lm ca tng cỏch v iu kin s dng ca mi cỏch b.1 Phộp kim chng c lp : + Mc tiờu : ỏnh giỏ s chờnh lch v giỏ tr trung bỡnh ca nhúm c chn ly d liu (nhúm thc nghim v nhúm i chng) cú b tỏc ng khụng mong mun hay khụng T ú ỏnh giỏ d liu thu thp c cú ý ngha hay khụng cú ý ngha i vi ni dung nghiờn cu , ni dung thu thp + iu kin ỏp dng : Cỏc d liu phi cú tớnh liờn tc + Cỏch lm: * Tớnh tr trung bỡnh ca tng nhúm (bng cụng thc =Average(number1, number2 ) * Tớnh hiu giỏ tr trung bỡnh ca nhúm * Tớnh giỏ tr xỏc sut p( xỏc sut xy ngu nhiờn) bng cụng thc : = ttest(array1,array2,tail,type) Trong ú : array1 l vựng ly d liu tớnh ca nhúm i chng array2 l vựng ly d liu tng ng ca nhúm thc nghim tail l bin uụi , chn s nu gi thuyt nghiờn cu cú nh hng chn s nu gi thuyt nghiờn cu khụng nh hng type l dng , chn s nu bin u ( lch chun bng nhau) chn s nu bin khụng u (hu ht l bin khụng u) * i chiu giỏ tr p cú c sau nhp theo cụng thc trờn Nu p 0,05 thỡ d liu thu thp cú ý ngha (khụng cú kh nng xy tỏc ng ngu nhiờn) Nu p > 0,05 thỡ d liu khụng cú ý ngha (cú kh nng xy tỏc ng ngu nhiờn) b.2 Phộp kim chng ph thuc : + Mc tiờu : ỏnh giỏ ý ngha chnh lch giỏ tr trung bỡnh ca cựng mt nhúm Nhm kim chng kt qu trc tỏc ng v sau tỏc ng cú b tỏc ng bi yu t ngu nhiờn hay khụng ? Cú giỏ tr vi ni dung , nghiờn cu hay khụng ? + iu kin ỏp dng : Cỏc d liu phi cú tớnh liờn tc + Cỏch lm : Tng t nh cỏch kim chng c lp C th : * Tớnh giỏ tr trung bỡnh ca trc v sau tỏc ng * Tớnh lch trung bỡnh ca trc v sau tỏc ng * S dng cụng thc tớnh p : =ttest(array1,array2,tail.type) Tuy nhiờn phn type (dng) phi chn s * i chiu giỏ tr p cú c vi giỏ tr chun : Nu p 0,05 thỡ d liu thu thp cú ý ngha Nu p > 0,05 thỡ d liu khụng cú ý ngha b.3 Mc nh hng (ES) : Cho bit ln nh hng ca cỏc tỏc ng nghiờn cu ỏnh giỏ ta thc hin theo cụng thc sau : SMD = Giỏ tri TB Nhúm TN Giỏ tri TB Nhúm ụi chung ụ lờch chuõn N hom ụi chung Nu kt qu : + SMD > thỡ nh hng rt ln , ngha l bin phỏp ca ta l rt tt + 0,8 SMD nh hng ln + 0,5 SMD 0,79 nh hng trung bỡnh + 0,2 SMD 0,49 nh hng nh + SMD < 0,2 nh hng rt nh b.4 Phộp kim chng Khi bỡnh phng (Chi-square test) + Mc tiờu : Dựng ỏnh giỏ mi liờn h gia nhúm (i tng) thc nghim vi nhúm (i tng) i chng v tỏc dng , kt qu ca bin phỏp tỏc ng nh th no ? + iu kiờn ỏp dng : Dựng cho d liu thu thp c thuc loi d liu ri rc (khụng liờn tc) Vớ d nh loi d liu : t Khụng t ; Tt Khỏ T.Bỡnh Yu Kộm ; Trt + Cỏch lm : Truy cp vo a ch http://people.ku.edu/~preacher/chisq/chisq.htm ly bng tớnh Khi bỡnh phng , ri nhp d liu vo bng tớnh Khi bỡnh phng Sau ú kớch chut vo ụ "Calculate" s hin kt qu So sỏnh kt qu va nhn c ụ"Calculate" (ký hiu l p) vi 0,001 Nu : p 0,001 thỡ d liu thu c l cú ý ngha P > 0,001 thỡ d liu thu c khụng cú ý ngha c Liờn h d liu (tng quan d liu) Cỏch phõn tớch ny giỳp chỳng ta nhỡn nhn , ỏnh giỏ mi quan h , s tng quan gia cỏc d liu ; qua ú nhm tr li cõu hi : + Mc tng quan ca cỏc d liu nh th no ? + D liu sau tỏc ng cú ph thuc vo d liu trc tỏc ng hay khụng ? Mc tỏc ng , nh hng ? + Kt qu ca nhúm i chng cú tỏc ng n nhúm thc nghim hay khụng ? Mc tỏc ng , nh hng ? Cú cỏch xỏc nh tng quan d liu c.1 Phng phỏp xỏc nh h s tng quan : Cỏch lm nh sau : Trong bng Excel ti ụ cn xỏc nh h s tng quan ta ỏnh cụng thc : =correl(array1,array2) ; vi array1 l vựng d liu cn so sỏnh , array2 l vựng d liu cn so sỏnh Sau cú kt qu t cụng thc (giỏ tr r) ta so sỏnh vi bng tham chiu Hopkins sau : Giỏ tr r [...]... phải xin phép Nói tóm lại phải tôn trọng quyền sở hứu trí tuệ 3- Kiểm chứng thông tin thu thập được Các thông tin thu thập muốn sử dụng được cần phải xác định tính tin cậy và tính giá trị Có những thông tin rất sơ lược nhưng độ giá trị rất cáo , có những thông tin thu thập rất phong phú và nhiều nhưng độ tin cậy không có Nếu sử dụng các thông tin đó thì các kết luật rút ra sẽ không đúng , không có. .. dạng câu hỏi) và nêu các giả thuyết -GV – người nghiên cứu lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị Thiết kế bao gồm việc xác định nhóm đối chứng và nhóm thục nghiệm, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu -GV – người nghiên cứu xây dụng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu -GV - người nghiên cứu phân tích các dữ liệu thu được và giải thích... trạng) 3- Chọn một hoặc vài nguyên nhân bản thân thấy cần tác động để tạo sự chuyển biến 4- Đưa ra các giải pháp tác động (tham khảo tài liệu , kinh nghiệm của đồng nghiệp , sâng tạo của bản thân ….) 5- Xây dựng giả thuyết : Trả lời câu hỏi : Có kết quả (hiệu quả) hay không ? Có thay đổi hay không ? Nếu trả lời có kết quả (có hiệu quả) đó là giả thuyết có định hướng Nếu chỉ làm thay đổi (biến đổi... dung và số lần biểu hiện… để thống kê đánh giá Có 2 cách quan sát : Quan sát công khai (học sinh được thông báo mục đích và các công cụ bổ trợ được cho học sinh thấy) và quan sát không công khai (học sinh không được thông báo mục đích và mọi công cụ quan sát như máy quay , ghi chép … không cho biết) Lưu ý mỗi cách quan sát có những ưu và nhược khác nhau Tùy yêu cầu đề tài mà chọn cách quan sát để thu. .. trường THCS Gồm các phương pháp sau: - Phương pháp thảo luận nhóm + Một nhóm báo cáo, các nhóm bỗ sung + Các nhóm cùng báo cáo + Họp chợ + Quả bóng + Báo cáo tóm tắt + Biểu diễn kết quả + Thi hùng biện - Phương pháp đóng vai + Ấn định thời gian + Lựa chọn tình huống đóng vai + Thảo luạn sau khi đóng vai - Phương pháp giải quyết vấn đề + Tạo tình huống có vấn đề + Lập kế hoạch giải quyết + Thực hiện kế hoạch. .. dữ liệu chỉ ra thông tin cơ bản nhất , đó là : Mốt (mode) , trung vị (median) , giá trị trung bình (average) và độ lệch chuẩn (stdev) Như vậy mô tả dữ liệu sẽ cho ta biết độ tin cậy và giá trị của thông tin ta thu thập được về các vấn đề của nội dung nghiên cứu b So sánh dữ liệu : Phép phân tích này giúp ta trả lời các câu hỏi : + Kết quả của 2 nhóm ( nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng) có khác nhau... có tác dụng và ứng dụng được vào thực tiễn c.2 Phương pháp dùng biểu đồ phân tán Phương pháp này vẽ đồ thị điểm Mỗi một điểm trên đồ thị tương ứng với một dữ liệu Bước 5: VIẾT BÁO CÁO 1 Mục đích: Trình bày với nhà chức trách (cấp trên , ban thi đua , ban đánh giá …) những nội dung và kết quả nghiên cứu ; minh chứng , thuyết phục mọi người thấy được tính đúng đăn và tính hiệu quả của đề tài Báo cáo. .. bằng các thang đo đối với 2 nhóm Bước 3 : THU THẬP VÀ ĐO LƯỜNG DỮ LIỆU 1- Khái niệm: Tập hợp sắp xếp các thông tin , số liệu , kết quả cần thiết cho nội dung nghiên cứu theo những thang và mức độ cụ thể 2- Các loại dữ liệu : Trong giáo dục có 3 loại dữ liệu cơ bản a Dữ liệu thu c về kiến thức : Loại này có 3 mức cơ bản gồm biết – hiểu – vận dụng Cách đo và thu thập : Bằng hình thức kiểm tra , thi ở... liệu thu thập được cần phải được phân tích , đánh giá và xử lý mới có tác dụng và ý nghĩa đối với hoạt động nghiên cứu Nhờ phân tích dữ liệu chúng ta mới thấy được thông điệp mà dữ liệu đem lại và qua đó mới có những biện pháp , giải pháp đúng cho nội dung nghiên cứu 2- Các cách phân tích dữ liệu: a Mô tả dữ liệu : Là chỉ ra những thông tin cơ bản mà dữ liệu thu thập được muốn nói lên Thông thường có. .. hiểu , lập luận chặt chẽ 2 Nội dung : Tất cả báo cáo có tính khoa học đều phải có những nội dung cơ bản sau : * Vấn đề nghiên cứu nảy sinh như thế nào ? Vì sao nó lại quan trọng ? * Giải pháp cụ thể là gì ? Kết quả dự kiến ? * Tác động nòa đã được thực hiện ? Trên đối tượng nào ? bằng cách nào ? * Đo các kết quả bằng cách nào ? Độ tin cậy của phép đo ra sao ? * Kết quả nghiên cứu cho thấy điều gì ? Vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bdtx thcs modul 18,26,31,34 bản chuẩn có cả kế hoạch và báo cáo chỉ in, bài thu hoạch bdtx thcs modul 18,26,31,34 bản chuẩn có cả kế hoạch và báo cáo chỉ in, bài thu hoạch bdtx thcs modul 18,26,31,34 bản chuẩn có cả kế hoạch và báo cáo chỉ in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay