Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học cơ cở liên trung, huyện đan phượng, thành phố hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

123 290 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2016, 20:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ NGUYỆT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN TRUNG, HUYỆN ĐAN PHƢỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ NGUYỆT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN TRUNG, HUYỆN ĐAN PHƢỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Ngọc Bích HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tới Hội đồng Khoa học chuyên ngành Quản lý Giáo dục trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng Đào tạo công tác sinh viên, Ban Chủ nhiệm khoa quản lý giáo dục toàn thể thầy cô giáo nhà trƣờng tận tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Trƣởng, phó phòng, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đan Phƣợng; cảm ơn đồng chí cán quản lý giáo viên trƣờng trung học sở Liên Trung tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho suốt thời gian nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè động viên giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Ngọc Bích - ngƣời cô tận tâm hƣớng dẫn, giúp đỡ trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Do thời gian khả có hạn, luận văn khó tránh khỏi hạn chế Kính mong đƣợc đóng góp, bảo thầy cô hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn ! Xin chân thành cảm ơn! Hà Nôi, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Nguyệt i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CM Chuyên môn CBQL Cán quản lý DH Dạy học GD-ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên PPDH Phƣơng pháp dạy học QLGD Quản lý giáo dục TCM Tổ chuyên môn THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTCM Tổ trƣởng chuyên môn ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 1.1 Sơ lƣợc nghiên cứu liên quan Các khái niệm 2.1 Quản lý chức quản lý 2 Quản lý giáo dục 11 Quản lý nhà trƣờng 11 Trƣờng trung học sở hệ thống giáo dục quốc dân 12 3.1.Vị trí trƣờng trung học sở 12 1.3 Nhiệm vụ quyền hạn trƣờng trung học sở 12 1.3.3 Những yêu cầu đổi trƣờng trung học sở giai đoạn 13 1.4 Tổ chuyên môn trƣờng trung học sở 15 1.4.1.Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tổ chuyên môn trƣờng trung học sở 15 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng trung học sở 17 1.4 Ngƣời tổ trƣởng chuyên môn trƣờng trung học sở 32 1.5 Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý tổ chuyên môn37 5.1 Yếu tố khách quan 37 5.2 Yếu tố chủ quan 40 Tiểu kết chƣơng 42 iii CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN TRUNG, HUYỆN ĐAN PHƢỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43 2.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội xã Liên Trung 43 2.1.1 Vị trí địa lý, dân số xã Liên Trung 43 2.1.2 Tình hình kinh tế, trị xã Liên Trung 43 2.1.3.Văn hoá xã hội xã Liên Trung 43 2.2 Vài nét khái quát GD-ĐT xã Liên Trung 44 2.2.1 Ƣu điểm 44 2.2.2 Hạn chế 45 2.2.3 Quy mô giáo dục nhà trƣờng 45 2.2.4.Tình hình đội ngũ giáo viên nhà trƣờng 46 2.2.5 Các thành tích phát triển giáo dục nhà trƣờng 47 2.3 Thực trạng tổ chức hoạt động tổ chuyên môn trƣờng trung học sở Liên Trung 51 2.3.1 Cơ cấu tổ chức 51 2.3.2 Đặc điểm hoạt động tổ chuyên môn trƣờng trung học sở Liên Trung 52 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng trung học sở Liên Trung 53 2.4.1.Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tổ chuyên môn 54 2.4.2 Thực trạng bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 55 2.4.3.Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở tổ chuyên môn 56 2.4.4.Thực trạng quản lý hoạt động Thi đua- Khen thƣởng 58 2.4.5 Thực trạng quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn 59 2.4.6 Thực trạng quản lý việc xây dựng thực kế hoạch hoá tổ chuyên môn 62 iv 2.4.7.Thực trạng quản lý xây dựng môi trƣờng văn hoá, thân thiện tổ chuyên môn 63 2.5 Đánh giá chung 64 2.5.1 Điểm mạnh 64 2.5.2 Điểm yếu 66 2.5.3 Thời 67 2.5.4 Thách thức 67 Tiểu kết chƣơng 68 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN TRUNG, HUYỆN ĐAN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 69 3.1 Định hƣớng phát triển phát triển trƣờng nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Định hƣớng phát triển trƣờng trung học sở Liên Trung 69 3.1.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý 69 3.2 Các biện pháp quản lý cụ thể 71 3.2.1 Chỉ đạo tổ chuyên môn quản lý hoạt động dạy học 71 3.2.2 Đổi quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tổ chuyên môn .73 3.2.3 Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 75 3.2.4 Biện pháp quản lý Thi đua- Khen thƣởng tổ chuyên môn 76 3.2.5 Đổi quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn 77 3.2.6 Đổi quản lý xây dựng thực kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 81 3.2.7 Biện pháp đổi quản lý xây dựng môi trƣờng văn hoá, thân thiện tổ chuyên môn 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp 86 v 3.4 Thăm dò mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 88 Tiểu kết chƣơng 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 2.1 Đối với Phòng Giáo dục đào tạo huyện Đan phƣợng 85 2.2 Đối với trƣờng trung học sở Liên Trung 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình đội ngũ giáo viên nhà trƣờng 46 Bảng 2.2 Kết xếp loại hạnh kiểm 47 Bảng 2.3 Kết xếp loại học lực 47 Bảng 2.4 Kết thi học sinh giỏi cấp 48 Bảng 2.5 Kết giáo viên dạy giỏi đạt giải cấp 49 Bảng 2.6 Kết xếp loại sáng kiến kinh nghiệm cấp 49 Bảng 2.7 Kết thi đua 50 Bảng 2.8 Kết tốt nghiệp trung học sở 50 Bảng 2.9 Kết thi vào trung học phổ thông 50 Bảng 2.10 Các nhóm chuyên môn số lƣợng giáo viên nhóm chuyên môn 51 Bảng 2.11 Kết khảo sát hoạt động dạy học 54 Bảng 2.12 Kết quản lý bồi dƣỡng giáo viên 55 Bảng 2.13 Kết khảo sát quản lý hoạt động đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 56 Bảng 2.14 Kết khảo sát hoạt động Thi đua- Khen thƣởng tổ chuyên môn 58 Bảng 2.15 Kết khảo sát quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn 59 Bảng 2.16 Kết khảo sát quản lý việc xây dựng thực kế hoạch tổ chuyên môn 62 Bảng 2.17 Kết khảo sát thực trạng xây dựng môi trƣờng văn hoá, thân thiện tổ chuyên môn 63 Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng trung học sở Liên Trung 88 Bảng 3.2 Kết khảo sát mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng trung học sở Liên Trung 90 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mô hình quản lý Sơ đồ 1.2 Mối quan hệ ác cức quản lý 10 Sơ đồ 1.3.Vị trí tổ chuyên môn trƣờng trung học sở 15 Sơ đồ 3.1.Mối quan hệ biện pháp 87 viii Quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Quản lý hồ sơ chuyên môn Quản lý bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng Lựa chọn nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng Tổ chức nhân lực thực hoạt động bồi dƣỡng Tổ chức điều kiện phƣơng tiện kỹ thuật cho hoạt động bồi dƣỡng Tổ chức hoạt động bồi dƣỡng Đánh giá triển khai kết bồi dƣỡng Quản lý hoạt động đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trung học sở tổ chuyên môn Phổ biển triển khai văn đạo cấp đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở Tổ chức cho GV tự đánh giá, đánh giá chéo đánh giá công khai buổi sinh hoạt tổ chuyên mon 99 Công khai kết đánh giá xếp loại GV TCM Kiểm tra minh chứng GV tự nhận xét, đánh giá Quản lý hoạt động Thi đua- Khen thƣởng Xây dựng tiêu chí thi đua cấp trƣờng phù hợp với điều kiện đơn vị bám sát tiêu chí thi đua cấp Tổ chức chấm điểm công khai nhân tổ chức theo tiêu chí thi đua Tổ chức bình bầu đề xuất cá nhân khen thƣởng với Hội đồng thi đua cấp trƣờng Quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn Quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ giáo viên Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động TCM Quản lý việc thực chƣơng trình, kế hoạch giáo dục TCM Quản lý việc kèm cặp, bồi dƣỡng thành viên TCM Quản lý công tác sinh oạt chuyên đề bồi dƣỡng học 100 sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, Quản lý việc kiểm tra đánh giá cho điểm TCM Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học viết sáng kiến kinh nghiệm GV Quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên đề đổi PPDH kiểm tra đánh giá Quản lý việc học tập tổ chuyên môn với trƣờng bạn Quản lý việc xây dựng thực kế hoạch hoạt động TCM TTCM hƣớng dẫn GV xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm học Quán triệt văn đạo cấp trên, kế hoạch chiến lƣợc nhà trƣờng Tổ chức điều tra khảo sát tình hình thực tế Thiết kế mẫu xây dựng kế hoạch TTCM tổ chức duyệt kế hoạch hoạt động TCM TTCM đạo giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực 101 kế hoạch nhóm CM Chỉ đạo nhóm CM kiểm tra kế hoạch giảng dạy môn Quản lý xây dựng môi trƣơng văn hoá, thân thiện TCM Tổ chức quản lý lao động chuyên môn khoa học Xây dựng mối quan hệ đắn Giải kịp thời mâu thuẫn nảy sinh tổ, nhóm CM Các thành viên có ý thức vƣơn lên mặt Theo anh (chị), để quản lý hoạt động TCM trƣờng THCS có hiệu cao, tổ trƣởng cần có Biện pháp nào, cần làm tốt việc ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 102 Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều thân: - Là Hiệu trƣởng □; Hiệu phó □; Tổ trƣởng CM □; Tuổi ; Nam □; Nữ □ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên môn □; Thạc sỹ QLGD □; ĐHSP □; TRÌNH ĐỘ KHÁC □ Xin chân thành cảm ơn! 103 PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành chung cho Hiệu trƣởng, Hiệu phó, Tổ trƣởng giáo viên) Để giúp tìm hiểu tính cầp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng, Xin anh(chị) cho biết ý kiến mức độ Biện pháp quản lý tổ trưởng hoạt động TCM cách đánh dấu “X” vào ô phiếu Mức độ đánh giá: - Tính cầp thiết: Không cầp thiết: điểm; cầp thiết: điểm; cầpthiết: điểm) - Tính khả thi: Không khả thi: điểm, khả thi: điểm, khả thi: điểm Khảo sát mức độ cầp thiết biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng trung học sở Liên Trung, huy ện Đan Ph ƣ ợng, th ành ph ố H Nội T Nội dung hoạt động quản T lý Mức độ đánh giá ghi điểm điểm điểm Quản lý hoạt động dạy học Quản lý việc thực chƣơng trình GV Quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp GV Quản lý lên lớp GV thực việc giảng dạy môn học có hiệu Quản lý TTCM đạo GV 104 thực kế hoạch dự phân tích học sƣ phạm Quản lý phƣơng pháp DH Quản lý việc hƣớng dẫn học sinh học tập Quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Quản lý hồ sơ chuyên môn Quản lý bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng Lựa chọn nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng Tổ chức nhân lực thực hoạt động bồi dƣỡng Tổ chức điều kiện phƣơng tiện kỹ thuật cho hoạt động bồi dƣỡng Tổ chức hoạt động bồi dƣỡng Đánh giá triển khai kết bồi dƣỡng Quản lý hoạt động đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trung học sở tổ chuyên môn Phổ biển triển khai văn đạo cấp đánh 105 giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở Tổ chức cho GV tự đánh giá, đánh giá chéo đánh giá công khai buổi sinh hoạt tổ chuyên mon Công khai kết đánh giá xếp loại GV TCM Kiểm tra minh chứng GV tự nhận xét, đánh giá Quản lý hoạt động Thi đua- Khen thƣởng Xây dựng tiêu chí thi đua cấp trƣờng phù hợp với điều kiện đơn vị bám sát tiêu chí thi đua cấp Tổ chức chấm điểm công khai nhân tổ chức theo tiêu chí thi đua Tổ chức bình bầu đề xuất cá nhân khen thƣởng với Hội đồng thi đua cấp trƣờng Quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn Quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ giáo viên Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động TCM Quản lý việc thực 106 chƣơng trình, kế hoạch giáo dục TCM Quản lý việc kèm cặp, bồi dƣỡng thành viên TCM Quản lý công tác sinh oạt chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, Quản lý việc kiểm tra đánh giá cho điểm TCM Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học viết sáng kiến kinh nghiệm GV Quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên đề đổi PPDH kiểm tra đánh giá Quản lý việc học tập tổ chuyên môn với trƣờng bạn Quản lý việc xây dựng thực kế hoạch hoạt động TCM TTCM hƣớng dẫn GV xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm học Quán triệt văn đạo cấp trên, kế hoạch chiến lƣợc nhà trƣờng Tổ chức điều tra khảo sát 107 tình hình thực tế Thiết kế mẫu xây dựng kế hoạch TTCM tổ chức duyệt kế hoạch hoạt động TCM TTCM đạo giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch nhóm CM Chỉ đạo nhóm CM kiểm tra kế hoạch giảng dạy môn Quản lý xây dựng môi trƣơng văn hoá, thân thiện TCM Tổ chức quản lý lao động chuyên môn khoa học Xây dựng mối quan hệ đắn Giải kịp thời mâu thuẫn nảy sinh tổ, nhóm CM Các thành viên có ý thức vƣơn lên mặt 108 Khảo sát mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động TCM trƣờng THCS Liên Trung T Nội dung hoạt động quản T lý Mức độ đánh giá ghi điểm điểm điểm Quản lý hoạt động dạy học Quản lý việc thực chƣơng trình GV Quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp GV Quản lý lên lớp GV thực việc giảng dạy môn học có hiệu Quản lý TTCM đạo GV thực kế hoạch dự phân tích học sƣ phạm Quản lý phƣơng pháp DH Quản lý việc hƣớng dẫn học sinh học tập Quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Quản lý hồ sơ chuyên môn Quản lý bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng 109 Lựa chọn nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng Tổ chức nhân lực thực hoạt động bồi dƣỡng Tổ chức điều kiện phƣơng tiện kỹ thuật cho hoạt động bồi dƣỡng Tổ chức hoạt động bồi dƣỡng Đánh giá triển khai kết bồi dƣỡng Quản lý hoạt động đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trung học sở tổ chuyên môn Phổ biển triển khai văn đạo cấp đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở Tổ chức cho GV tự đánh giá, đánh giá chéo đánh giá công khai buổi sinh hoạt tổ chuyên mon Công khai kết đánh giá xếp loại GV TCM Kiểm tra minh chứng GV tự nhận xét, đánh giá Quản lý hoạt động Thi đua- Khen thƣởng Xây dựng tiêu chí thi đua 110 cấp trƣờng phù hợp với điều kiện đơn vị bám sát tiêu chí thi đua cấp Tổ chức chấm điểm công khai nhân tổ chức theo tiêu chí thi đua Tổ chức bình bầu đề xuất cá nhân khen thƣởng với Hội đồng thi đua cấp trƣờng Quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn Quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ giáo viên Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động TCM Quản lý việc thực chƣơng trình, kế hoạch giáo dục TCM Quản lý việc kèm cặp, bồi dƣỡng thành viên TCM Quản lý công tác sinh oạt chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, Quản lý việc kiểm tra đánh giá cho điểm TCM Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học viết sáng 111 kiến kinh nghiệm GV Quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên đề đổi PPDH kiểm tra đánh giá Quản lý việc học tập tổ chuyên môn với trƣờng bạn Quản lý việc xây dựng thực kế hoạch hoạt động TCM TTCM hƣớng dẫn GV xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm học Quán triệt văn đạo cấp trên, kế hoạch chiến lƣợc nhà trƣờng Tổ chức điều tra khảo sát tình hình thực tế Thiết kế mẫu xây dựng kế hoạch TTCM tổ chức duyệt kế hoạch hoạt động TCM TTCM đạo giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch nhóm CM Chỉ đạo nhóm CM kiểm tra kế hoạch giảng dạy môn Quản lý xây dựng môi trƣơng văn hoá, thân thiện TCM 112 Tổ chức quản lý lao động chuyên môn khoa học Xây dựng mối quan hệ đắn Giải kịp thời mâu thuẫn nảy sinh tổ, nhóm CM Các thành viên có ý thức vƣơn lên mặt Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều thân: - Là Hiệu trƣởng □; Hiệu phó □; Tổ trƣởng CM □; Tuổi .; Nam □; Nữ □ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên môn □; Thạc sỹ QLGD □; ĐHSP □; TRÌNH ĐỘ KHÁC □ 113 [...]... lý hoạt động của tổ chuyên môn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trƣờng THCS Liên Trung, huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trƣờng THCS Liên Trung, huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA... Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học cơ sở Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay " làm đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ quản lý giáo dục 2.Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng THCS Liên Trung, huyện Đan Phƣợng,... Phƣợng, thành phố Hà Nội 3 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau: 3.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, đặc biệt coi trọng những đặc thù quản lý hoạt động của tổ chuyên môn của trường THCS Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 3.2 Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường THCS Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố. .. động của tổ chuyên môn tại trƣờng THCS Liên Trung, huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội 5 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động quản lý của tổ chuyên môn tại trƣờng THCS Liên Trung, huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội năm học 2013-2014 và năm học 2014- 2015 6 Câu hỏi nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường THCS Liên Trung, huyện Đan Phượng , thành phố Hà Nội có những ưu điểm... phố Hà nội 3.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của tổ chuyên môn trong nhà trường THCS Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 4 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động của tổ chuyên môn tại trƣờng THCS Liên Trung, huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội 4.2 Đối tượng nghiên cứu - Các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên. .. vì sao? Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay tổ trưởng chuyên môn cần có những biện pháp quản lý như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn tại trường THCS Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 4 7 Giả thuyết khoa học Theo các đánh giá, thực trạng công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trƣờng đang gặp phải những bất cập về: năng lực quản lý của tổ trƣởng;... giáo viên trong tổ Nhƣ vậy, tính chất hoạt động chủ yếu của tổ chuyên môn là chuyên sâu về nghề nghiệp sƣ phạm, thể hiện một sự tích tụ cao về chuyên môn nhƣ một tổ chức nghề nghiệp của giáo viên trong trƣờng học Tổ chuyên môn quản lý trực tiếp lao động của giáo viên nên nội dung hoạt động chuyên môn rất phong phú 1.4.2 .Nội dung quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở 1.4.2.1 Quản. .. chuẩn bị bài giảng của giáo viên - Quản lý hoạt động học của trò Hoạt động học của HS cùng với hoạt động dạy của giáo viên hình thành nên quá trình dạy học Do vậy quản lý hoạt động học của học sinh là khâu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý dạy học Để hoạt động học tập của học sinh tiến triển tốt cần quản lý các vấn đề sau : + Giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ học tập + Dạy... Vì vậy đổi mới quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trƣờng là vấn đề cấp thiết 1.4 Tổ chuyên môn ở trƣờng trung học cơ sở 1.4.1 Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong trường trung học cơ sở 1.4.1.1.Vị trí của tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở HIỆU TRƢỞNG Phó hiệu trƣởng Tổ khoa học Tổ văn thƣ tự nhiên Tổ khoa học xã hội Sơ đồ 1.3 Vị trí của tổ chuyên môn ở trƣờng THCS[11.tr.71]... trò của tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở - Tổ chuyên môn là tổ chức cơ sở nhỏ nhất trong bộ máy chính quyền nhà trƣờng, là nơi nghiên cứu, xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của tổ, của từng thành viên trong tổ- những ngƣời thực hiện toàn bộ các hoạt động giáo dục của nhà trƣờng tới học sinh - Tổ chuyên môn còn là nơi đánh giá trực tiếp kết quả giảng dạy và giáo dục của mọi thành viên trong tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học cơ cở liên trung, huyện đan phượng, thành phố hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học cơ cở liên trung, huyện đan phượng, thành phố hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học cơ cở liên trung, huyện đan phượng, thành phố hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay