Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013

83 887 3
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2016, 19:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ BÙI PHƢƠNG NHUNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ BÙI PHƢƠNG NHUNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Chuyên ngành : Luật Dân Tố tụng dân Mã số : 60 38 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: TS LÊ ĐÌNH NGHỊ Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi hoàn thành tất môn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Lê Bùi Phƣơng Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tổng quan chế độ sở hữu đất đai 10 1.2.1 Các chế độ, hình thức sở hữu đất đai 11 1.2.2 Một số vấ n đề xung quanh quy ền sở hữu đất đai 13 1.3 Thực trạng sở hữu đất đai ta ̣i m ột số quốc gia giới 18 Chƣơng THỰC TRẠNG SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở NƢỚC TA 23 2.1 Sở hữu đất đai Việt Nam qua thời kỳ 23 2.1.1 Sở hữu đất đai trước có Luâ ̣t Đấ t đai năm 1993 23 2.1.2 Sở hữu đất đai giai đoa ̣n thi hành Lu ật Đất đai 1993 26 2.1.3 Sở hữu đất đai giai đoa ̣n thi hành Lu ật Đất đai 2003 29 2.1.4 Sở hữu đất đai theo Luật Đất đai 2013 32 2.1.5 Đánh giá chung sở hữu đất đai theo pháp luật Việt Nam 37 2.2 Nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai 42 2.2.1 Nhà nước định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 42 2.2.2 Nhà nước định mục đích sử dụng đất 44 2.2.3 Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất 46 2.2.4 Nhà nước định thu hồi đất, trưng dụng đất 47 2.2.5 Nhà nước định giá đất, định sách tài đất đai 51 2.2.6 Nhà nước thực định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 54 2.2.7 Đánh giá thực trạng thực vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai Nhà nước 55 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI 59 3.1 Những vấn đề cần ý 59 3.2 Mô ̣t số kiế n nghi ̣hoàn thi ện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai 61 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLDS: Bộ luật dân UBND: Ủy ban nhân dân QH : Quốc hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đất đai quốc gia tài nguyên thiên nhiên quý giá nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng lên với phát triển dân số kinh tế Nước ta vốn nước nước nông nghiệp, nông dân chiếm đại phận dân cư, đất đai lại có vị trí quan trọng đời sống kinh tế, xã hội Bởi đặc tính không tự sản sinh thêm truyền thống văn hóa coi đất đai nhà cửa không gian sống thiêng liêng mà Việt Nam, đất đai loại tài sản có giá trị vô cao Hơn nữa, lịch sử nước ta trình quản lý, sử dụng đất qua nhiều giai đoạn, qua nhiều thời kỳ với nhiều sách khác nhau, nguồn gốc trình sử dụng đất khác trường hợp cụ thể, có trường hợp đất ông bà tổ tiên để lại, có trường hợp Nhà nước giao đất, khai hoang, lấn chiếm, có trường hợp nhận chuyển nhượng…nên vấn đề sở hữu đất đai vấn đề gây nhiều tranh cãi có nhiều vướng mắc Nhất giai đoạn phát triển kinh tế thị trường nay, đất đai đưa vào lưu thông ngày rộng rãi loại hàng hóa Vậy nên hệ thống chinh sách, pháp luật đất đai cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để bắt kịp với phát triển kinh tế, xã hội, lĩnh vực sở hữu đất đai Hiện nay, đất đai nước ta thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu, điều khẳng định Hiến pháp Luật Đất đai 2013 Tuy nhiên có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân đất đai với cách tiếp cận khác Với yêu cầu trên, người viết thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu, hệ thống tài liệu liên quan đến vấn đề sở hữu toàn dân đất đai Vậy nên người viết chọn đề tài: “Chế độ sở hữu toàn dân đất đai theo luật đất đai năm 2013” để nghiên cứu sâu thêm vấn đề đề xuất kiến nghị hoàn thiện Tổng quan tài liệu Khi nghiên cứu pháp luật xung quanh vấn đề sở hữu đất đai, người viết nhận thấy có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề Một số tài tài liệu như: - Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản công đổi Việt Nam- TS Lê Xuân Bá (chủ biên)- 2003 - Thị trường bất động sản, vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam – PGS.TS Thái Bá Cẩn, ThS Trần Nguyên Nam- 2003 - Về quyền sở hữu đất đai Việt Nam – Nguyễn Văn Khánh , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 29, Số (2013) 1-16 - Quản lý đất đai Việt Nam qua thời kỳ lịch sử vấn đề đặt giai đoạn nay- TS Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật- ĐHQGHN, 022012 - Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất- Luận văn ThS.Luật – Nguyễn Thị Vân Anh- 2008 - Quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân khía cạnh quyền tài sản tư theo pháp luật Việt Nam – Luận văn Ths Luật – Nguyễn Thị Thập – 2010 - Các viết bàn sở hữu đất đai đăng tạp chí chuyên ngành đất đai (Tạp chí Địa chính, Tài nguyên Môi trường) - Tài liệu giảng dạy trường đại học có liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai Giáo trình, giảng pháp luật dân sự, đất đai Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội - Tài liệu tham gia hội thảo khoa học có liên quan đến vấn đề thuộc nội hàm khái niệm sở hữu đất đai vấn đề giá đất, tài đất đai, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất số quan, tổ chức thực (Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Bộ TNMT ) Như thời gian gần chưa có công trình, đề tài nghiên cứu nghiên cứu chuyên sâu chế độ sở hữu toàn dân đất đai mà có số viết, công trình nghiên cứu vấn đề trang mạng thông tin đại chúng nhiều góc độ khác nhau: kinh tế, văn hóa, xã hội, chinh trị…tức nghiên cứu nghiên cứu khía cạnh sở hữu toàn dân đất đai mà không chuyên sâu hay toàn diện Đề tài “Chế độ sở hữu toàn dân đất đai theo luật đất đai năm 2013” người viết tiếp thu, kế thừa nghiên cứu có tiếp tục phát triển nghiên cứu cách tương đối hệ thống vấn đề Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu số vấn đề lý luận xung quanh chế độ sở hữu toàn dân đất đai qua thời kỳ lịch sử - Thực tiễn thực chế độ sở hữu toàn dân đất đai Nghiên cứu bất cập vướng mắc chế độ sở hữu toàn dân đất đai - Nêu phương hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai để phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội thời đại công nghiệp đại ngày Phạm vi nghiên cứu - Một số vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai sở hữu toàn dân đất đai - Chính sách pháp luật sở hữu đất đai qua thời kỳ lịch sử - Những vấn đề đặt trình thực pháp luật đất đai - Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật đất đai để phù hợp với phát triển kinh tế xã hội - Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật đất đai liên quan đến chế độ sở hữu toàn dân đất đai đưa phương hướng hoàn thiện Tính đóng góp đề tài - Đề tài nghiên cứu cách có hệ thống chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam - Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn nghiên cứu, xuất phát từ thực tiễn thực thi chế độ sở hữu toàn dân đất đai thời gian qua, Đề tài kiến nghị giải pháp, phương hướng hoàn thiện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai - Kết nghiên cứu Đề tài làm tư liệu tham khảo cho đối tượng có nhu cầu tìm hiều chế độ sở hữu toàn dân đất đai phương hướng hoàn thiện chế độ Phƣơng pháp luận việc nghiên cứu luận văn Phù hợp với tính chất chủ đề, nội dung quy mô nghiên cứu, dự kiến phương pháp nghiên cứu luận văn chủ yếu dựa việc tập hợp phân tích văn bản, tài liệu số liệu Cơ cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia thành ba chương sau: a Chương 1: Một số vấn đề lý luận sở hữu đất đai b Chương 2: Thực trạng sở hữu đất đai nước ta kinh nghiệm nước quản lý vả sử dụng đất đai c Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI 1.1 Một số khái niệm Khái niệm đặc điểm đất đai Khái niệm đất Đất lớp mỏng vỏ Trái Đất tương đối tơi xốp loại đá phong hoá ra, có độ phì cỏ mọc Đất hình thành tác dụng tổng hợp nước, không khí sinh vật lên đá mẹ Đất có độ phì hay nhiều bao gồm thành phần chất rắn, chất lỏng (dung dịch đất), chất khí sinh vật (động, thực vật, vi sinh vật) Đất phân loại theo kiểu phát sinh: Đất đỏ bazan; Đất phù sa, Đất phù sa cổ; Đất rừng xám; Đất pôtzôn; Đất mặn kiềm hay chua mặn, vv Đất đồng tuỳ thuộc quy luật phân vùng theo địa giới; Đất miền núi chịu chi phối độ cao Trong nông, lâm nghiệp, đất phân hạng thành loại theo khả sử dụng yêu cầu bảo vệ đất: Đất rừng, Đất trồng năm, lâu năm, Đất chăn thả, Đất thổ cư, Đất chuyên dùng (cho giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, khai khoáng, du lịch, vv.)…[33] Theo Các Mác “Đất phòng thí nghiệm vĩ đại; kho tàng cung cấp tư liệu lao động, vật chất; vị trí để định cư, tảng tập thể.” Theo Từ điển Luật học Black Đất có hai nghĩa hẹp nghĩa rộng Nghĩa hẹp[34] Đất bề mặt lớp vỏ bao đất, không bao gồm khoáng vật bên cỏ bên Theo nghĩa rộng hơn[34], Đất không lớp vỏ, lớp bề mặt mà bao gồm tất gắn liền với nó, chất tự nhiên (như cối, nước) hay tác động người (như công trình xây dựng, tường rào) Từ định nghĩa ta thấy phân biệt “đất đai” phạm trù địa lý tự nhiên “đất đai” phạm trù địa lý - kinh tế, gắn với hoạt động xã hội, sản xuất, kinh doanh người Ở Việt Nam, đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt không thay nông nghiệp, lâm nghiệp, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, thêm độ phì cho đất đai gắn bó người nông dân với đất đai làm cho nông nghiệp phát triển Về thống nhất, đồng văn pháp luật Sự đời Luật Đất đai 2013, Luật Nhà 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 khắc phục đáng kể mâu thuẫn, chồng chéo hệ thống pháp luật Hiện nay, Bộ Luật dân 2005 Luật Đất đai 2013 mâu thuẫn “sở hữu toàn dân” “sở hữu nhà nước” Hiện có quan điểm coi sở hữu toàn dân sở hữu nhà nước hai hình thức sở hữu độc lập; sở hữu nhà nước thuộc Nhà nước sở hữu toàn dân thuộc hệ người dân Việt Nam mà Nhà nước đại diện Tuy nhiên, quan điểm chưa thật thuyết phục, tài sản cần có người quản lý nên theo quan điểm trên, Nhà nước quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước đồng thời quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân, trường hợp cụ thể khó phân định rạch ròi đâu tài sản thuộc sở hữu nhà nước, đâu tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nước có quyền quản lý Sa đà vào cách hiểu đến hậu tách biệt vai trò Nhà nước khỏi lợi ích toàn dân, chí đối lập lợi ích cần có thêm chế giám sát từ bên Nhà nước đứng định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân Người viết cho “sở hữu toàn dân” hay “sở hữu nhà nước” hai góc độ vấn đề Về mặt trị nên sử dụng thuật ngữ “sở hữu toàn dân” để khẳng định chế độ dân, dân, dân Mặt khác, Nhà nước nhân dân lập nên, tổ chức hoạt động lợi ích dân; nhân dân lập Nhà nước để bảo vệ thực hóa quyền Về mặt dân nên sử dụng thuật ngữ “sở hữu nhà nước” thực nội dung quyền sở hữu, chủ sở hữu tài sản cần chủ thể xác định mà chủ sở hữu chung chung “toàn dân” Rất khó để nói “toàn dân thực quyền định đoạt” tài sản đó, “toàn dân” chủ thể cụ thể nào; lại coi “toàn dân” nhiều chủ thể được, hình thức sở hữu mà nhiều chủ thể chủ sở hữu tài sản hình thức sở hữu chung, tài sản chung toàn dân, ví đất đai thuộc sở hữu chung theo phần hay sở hữu chung hợp nhất? Thêm nữa, muốn định đoạt tài sản 64 chung, nguyên tắc, cần xin ý kiến tất đồng chủ sở hữu, vô rắc rối khó khăn Bộ Luật dân 2005 trình sửa đổi thông qua sớm váo tháng 10/2015 có hiệu lực từ năm 2016 Để bảo đảm tính tối cao Hiến pháp, tính thống hệ thống văn pháp luật, người viết kiến nghị Bộ Luật dân 2005 nên dùng thuật ngữ “sở hữu toàn dân” thay cho thuật ngữ “sở hữu nhà nước” Về viê ̣c thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai giữa Hiế n Pháp 2013, Luâ ̣t Đấ t đai 2013 Luật Đầu tư 2014 vẫn có điể m chưa tương đồ ng Tại khoản (1.i) điều 64 Luật Đất đai 2013 quy đinh: ̣ “i) Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư mà không sử dụng thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư kể từ nhận bàn giao đất thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng chủ đầu tư gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực dự án thời gian này; hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường đất tài sản gắn với liền đất, trừ trường hợp bất khả kháng.” Chế định chưa thể tinh thần nguyên tắc bảo vệ nhà đầu tư, tôn trọng lợi ích đáng nhà đầu tư, không phù hợp với Hiến pháp năm 2013, lẽ, khoản điều 51 Hiến pháp xác định rõ: “…Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh pháp luật bảo hộ không bị quốc hữu hoá” Đồng thời, nội dung quy định khoản (1.i) điều 64 Luật Đất đai 2013: “…hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường đất tài sản gắn với liền đất, trừ trường hợp bất khả kháng” hoàn toàn khác không phù hợp với nội dung của khoản điều 48 Luật Đầu tư 2014: “Trừ trường hợp gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất nhà đầu tư không tự lý tài sản gắn liền với đất thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, quan định thu hồi đất tổ chức lý tài 65 sản gắn liền với đất” Do vậy, tình xung đột pháp luật Hiến pháp điều luật nêu cần phải xử lý để đảm bảo tính thống hệ thống pháp luật Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Một nội dung quan trọng quản lý nhà nước đất đai việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất “Quy hoạch sử dụng đất “tổng phổ” phát triển tái cấu kinh tế, phản ánh cụ thể ý tưởng tương lai ngành, cấp cách cân đối nhịp nhàng Quá trình tổ chức, thành lập, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch trình huy động nguồn lực xã hội vào phát triển sản xuất nghiệp công cộng theo phương thức dân chủ, nên trình xây dựng củng cố quyền dân chủ nhân dân Do đó, quy hoạch sử dụng đất vừa phương thức để phát triển vừa công cụ để xây dựng củng cố nhà nước[12]” Vì cần hoàn thiện thể chế công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chất lượng hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính thống quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch xây dựng Tăng cường quản lý nhà nước đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng nhu cầu đất để phát triển kinh tế - xã hội cách tiết kiệm, khoa học, hợp lý, lâu dài Đặc biệt việc cấu sử dụng đất thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phù hợp với chuyển đổi cấu kinh tế; đẩy mạnh việc chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp, nông thôn; hạn chế việc chuyển đất trồng lúa nước, đất trồng rừng sang mục đích khác Hơn nữa, tiến trình thực quy hoạch dự án đất đai cần đảm bảo: Có quy hoạch tổng thể lộ trình thực rõ ràng từ đầu; Có tham gia người dân vùng bị ảnh hưởng vào quy hoạch kế hoạch thực dự án Quy hoạch sử dụng đất kiện có ảnh hưởng lớn đến xã hội, xã hội cần có nhận thức đầy đủ mặt suốt trình cách tham gia tối đa việc lập thực quy hoạch Lập quy hoạch sử dụng đất không công việc quan chuyên môn, mà từ đầu phải trở thành nghiệp quần chúng cách thảo luận công khai chủ trương, sách, tiêu, minh bạch hóa hoạt động quy hoạch, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, động viên tính tích cực cộng đồng tham gia vào 66 công tác quy hoạch, tránh tính hình thức phải đảm bảo tính khoa học, hợp lý; Có thông tin phổ biến đầy đủ cho người dân nội dung cụ thể dự án, ảnh hưởng dự án đời sống, thực tốt công tác đối thoại người dân với nhà đầu tư quyền để có biện pháp hợp lý có lợi cho bên; Có giám sát người dân thực dự án; Có đánh giá tác động, ảnh hưởng dự án thiệt hại môi trường, đất đai, nguồn nước Về sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất Để sách thu hồi đất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đạt hiệu tốt hơn, cần ý số điểm sau Khi thu hồi đất, để nhanh chóng đạt ủng hộ người bị thu hồi đất hạn chế khiếu kiện, Nhà nước cần đẩy mạnh thực việc huy động có hiệu tham gia đóng góp ý kiến đông đảo cộng đồng dân cư người bị thu hồi đất vào kế hoạch, trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Phát triển rộng rãi hình thức thực dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo dạng “Phát triển dựa vào cộng đồng” nhằm nâng cao vai trò chủ động cộng đồng dân cư; tăng cường đối thoại để tạo đồng thuận người dân nơi có dự án thu hồi đất với quyền, nhà đầu tư nhắm giảm khiếu kiện tạo mối quan hệ tốt bên Trên thực tế thu hồi bồi thường, Nhà nước nên tìm hiểu, phân tích điều kiện văn hóa, kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, tình trạng kinh tế cư dân địa phương nơi bị thu hồi đất để có giải pháp chế thu hồi, bồi thường phù hợp, có hiệu Các kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần tính toán kỹ lưỡng thiệt hại tính giá trị tiền không tính tiền, thiệt hại ngắn hạn dài hạn cộng đồng dân cư bị thu hồi đất để có chế bồi thường đủ, phù hợp; đồng thời triển khai hỗ trợ, tái định cư theo hướng khôi phục lại công việc, sống trước bị thu hồi Cần nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt Thực tiễn cho thấy, lực trình độ đội ngũ cán làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt yếu tố quan trọng định thành công việc thực thi sách, pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái 67 định cư Ở địa phương mà lực trình độ chuyên môn đội ngũ cán làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt cao việc thực sách, pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơi tiến hành trôi chảy, đạt hiệu cao Ngược lại, trình độ đội ngũ cán làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt thấp nơi việc thực sách, pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất gặp nhiều khó khăn thường kéo dài lâu Với viê ̣c thu h ồi đất vi phạm pháp luật đất đai, khoản (1.i) điều 64 Luật Đất đai 2013 có quy định: “trường hợp không đưa đất vào sử dụng chủ đầu tư gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực dự án thời gian này” Và khoản điều 64 Luật Đất đai 2013 giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều này” Tuy nhiên, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản (1.i) điều 64 Luật Đất đai 2013 Nghị định đề cập hai nội dung quy định “các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất dự án đầu tư thời điểm để tính gia hạn 24 tháng trường hợp không đưa đất vào sử dụng chậm tiến độ sử dụng đất” Cho đến nay, Chính phủ chưa có quy định mức nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ; chưa có quy định chi tiết trình tự, thủ tục thu hồi đất theo khoản (1.i) điều 64 Luật Đất đai 2013 (Tại điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CPngày 15/05/2014 Chính phủ quy định: “Việc thông báo thu hồi đất, thành phần ban thựchiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải khiếu kiện phát sinh từviệc cưỡng chế thu hồi đất quy định điều 61 điều 62 Luật Đất đai”) Do vậy, Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường cầ n quan tâm gi ải vấn đề này, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định bền vững, không lập lại tình trạng bong bóng bất động sản, tình trạng khủng hoảng đóng băng năm trước đây, gây tác hại lớn đến người tiêu dùng, đến kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng ngân hàng, làm thất thu ngân sách nhà nước[11] Về mối quan hệ Nhà nước người sử dụng đất 68 Cần tiếp tục hoàn thiện quy định vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai Nhà nước quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất theo hướng cân lợi ích quốc gia, xã hội người dân Trong đó, cần phân định rõ quyền chủ sở hữu chủ thể giao sử dụng đất thực tế; phải đảm bảo đồng việc phân định giao cho chủ thể quyền định đoạt, quyền quản lý sử dụng quyền hưởng lợi phù hợp với loại đất, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt Mặt khác, để hướng tới công hiệu quan hệ đất đai, Nhà nước cần xây dựng chế kích thích đầu tư, tăng suất đất đai dựa động lực cá nhân chế thị trường cách mở rộng quyền tự chủ người sử dụng đất Đồng thời, Nhà nước cần điều tiết lợi ích từ đất thông qua loại thuế linh hoạt, dịch vụ đất quản lý hiệu đất công Về quản lý nhà nước với đất đai Chỉnh đốn hệ thống tổ chức máy quản lý Nhà nước đất đai giải pháp quan trọng then chốt để khắc phục tồn công tác quản lý Nhà nước đất đai Theo đó: Quản lý nhà nước đất đai cần chặt chẽ, thống Quản lý nhà nước đất đai gồm nội dung chủ yếu quyền chủ thể đại diện chủ sở hữu, chủ thể sử dụng đất, chế vận động quan hệ đất đai kinh tế thị trường, chế điều tiết lợi ích đất đai chủ thể Quản lý nhà nước phải bảo đảm thống song có phân cấp hợp lý, hiệu loại đất Cần tăng cường lãnh đạo cấp ủy, quyền cấp công tác quản lý đất đai Các cấp, ngành trình lý sử dụng đất phải nghiêm chỉnh chấp hành luật đất đai quy định Nhà nước Để khắc phục tình trạng cán quản lý đất đai địa phương cấp huyện cấp xã chưa nhận thức quy định pháp luật đất đai, cần thực biện pháp tổng thể nâng cao lực máy quản lý có việc nâng cao nhận thức pháp luật đất đai Bên cạnh Bộ Tài nguyên Môi trường cần tổ chức hội nghị phổ biến văn quy phạm pháp luật mới; chọn lọc cán 69 có chuyên môn phẩm chất đạo đức để đảm đương vị trí công tác; tổ chức thường xuyên lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý cấp quản lý, cấp tổ chức đào tạo cho cấp theo chương trình thống Đặc biệt hoạt động cán địa xã có vai trò định hiệu quản lý hệ thống, nên lực lượng cần đào tạo cách chuyên môn hóa cao, có đạo đức nghề nghiệp để trở thành đội ngũ cán tốt, thân thiện với quần chúng nhân dân, có tính chuyên nghiệp cao, có lực giải trình, có tín nhiệm đời sống trị - xã hội địa phương; mở diễn đàn, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quản lý việc quản lý đất đai địa phương; đề nghị trợ giúp, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng lực cán từ tổ chức phát triển quốc tế quốc gia phát triển Xây dựng hệ thống tra đất đai am hiểu pháp luật, liêm công minh công việc để phát hiện, xem xét đề xuất, giải tồn sử dụng đất đai nhắm đảm bảo công ổn định xã hội Kiên loại bỏ, thay cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây khó khăn, nhũng nhiễu nhân dân Xử lý nghiêm minh, pháp luật vi phạm quản lý sử dụng đất đai Tiếp tục nghiên cứu quy trình quản lý đất đai đơn giản, chặt chẽ, hợp pháp Về nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai Ý thức pháp luật, trình độ dân trí phản ánh nhận thức chủ quan người dân nói chung người sử dụng đất nói riêng pháp luật Việc nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai quan trọng, giúp người dân hiểu thấu đáo quyền lợi nghĩa vụ sử dụng đất Vấn đề nâng cao nhận thức cộng đồng cần quan tâm nhiều Cần tuyên truyền pháp luật cách sâu rộng, phổ biến kiến thức pháp luật đất đai cho nhân dân Đối với từ chuyên môn, cần có giải thích kém, tránh việc người dân hiểu nhầm Trên thực tế nhiều người dân cho đất đai thuộc sở hữu họ nên chuyển nhượng quyền sử dụng đất họ dùng thuật ngữ “mua bán đất” Nhận thức sai lầm dẫn đế nhiều rắc rối giải thích pháp luật giải mâu thuẫn đất đai quyền nhân dân 70 Bên cạnh việc nghiên cứu triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai, Nhà nước cần củng cố, kiện toàn phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý miễn phí chi phí thấp để giúp đỡ người dân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật Phát hành tài liệu hướng dẫn pháp luật phù hợp với trình độ nhóm cộng đồng dân cư khác nhau, nhóm dân tộc khác Các quan Nhà nước nên tăng cường kết hợp với tổ chức xã hội, tổ chức tình nguyện,….để giảm chi phí công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà đạt hiệu cao Trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật không nói đến vai trò quan trọng phủ sóng rộng khắp quan thông tấn, báo chí, trang thông tin điện tử Các quan Nhà nước nên tăng cường hợp tác với kênh thông tin để phổ biến pháp luật, giải thích, trợ giúp pháp luật cho người dân Ở địa phương nên xây dựng thư viện pháp luật với cán chuyên trách có trình độ hiểu biết pháp luật cao, nhiệt tình, có trách nhiệm để phần giải thích, trợ giúp pháp luật trực tiếp cho nhân dân, qua góp phần phổ biến pháp luật đến đông đảo quần chúng Về công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai Để nâng cáo hiệu công tác kiểm tra, giám sát thực sách, pháp luật đất đai, Nhà nước cần tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát cụ thể sau: Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai, trước hết chủ yếu cấp tỉnh cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp cần có chương trình, kế hoạch định kỳ tổ chức tự kiểm tra kiểm tra cấp dưới, thường xuyên rà soát việc chấp hành pháp luật đất đai Vận hành có hiệu chế giám sát việc thực thi pháp luật đất đai Hội đồng nhân dân cấp thực Tăng cường chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại quan quản lý đất đai với người dân doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc thực thi pháp luật Đổi phương pháp, cách thức đạo điều hành hoạt động tra đất đai Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch cho tra, xác định rõ trách nhiệm, công việc thành viên đoàn tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành, biện pháp tổ chức thực Thực nghiêm túc quy chế, quy định, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ công tác tra, tiếp công giải khiếu nại, tố cáo, 71 phòng, chống tham nhũng lĩnh vực đất đai Chú trọng tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm, tra lại theo quy định Luật tra văn hướng dẫn thi hành Phân công phân nhiệm cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực cách rõ ràng, rành mạch, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đảm bảo tổ chức thực đồng bộ, quán có hiệu Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin lãnh đạo, đạo điều hành Chú trọng thực việc sơ kết, tổng kết công tác để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán tra hiệu hoạt động Tạo điều kiện cho quan báo chí, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, người dân tham gia giám sát, phát vi phạm pháp luật đất đai quản lý sử dụng Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, trường hợp cán quản lý vi phạm pháp luật đất đai Về chế giải khiếu kiện, tố cáo lĩnh vực đất đai Tranh chấp đất đai có xu hướng ngày tăng số lượng gia tăng tính đa dạng, phức tạp; đồng thời, tiềm ẩn nguy gây ổn định xã hội Để lập lại trật tự, kỷ cương việc khiếu nại, tố cáo nâng cao hiệu giải tranh chấp, khiếu nại lĩnh vực đất đai cần thực tốt giải pháp sau: Cần tăng cường cán quản lý đất đai cấp, sở ổn định đội ngũ cán này, để tình trạng xã lớn có cán địa chính, lại thường xuyên thay đổi có cán phụ trách công việc giải tranh chấp đất đai Phòng Tài nguyên Môi trường Củng cố Hội đồng giải khiếu nại, tố cáo cấp huyện để đủ sức tham mưu cho Uỷ ban nhân huyện giải dứt điểm tranh chấp đất đai Để bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân cách tốt nhất, cần xây dựng chế giải khiếu kiện, tranh chấp đất đai cách hiệu quả, nhanh chóng, theo xu hướng hạn chế việc giải tranh chấp, khiếu kiện đường hành mà thay 72 vào biện pháp giải qua Trọng tài, Tòa án Các thủ tục tố tụng đất đai thông qua Trọng tài Tòa án cần hoàn thiện chặt chẽ Ngoài ra, nên có quy định hướng dẫn việc giải loại tranh chấp đất đai tranh chấp đất đai liên quan đến cầm cố đất đai, liên quan đến nhà chùa, trường học… Cần tăng cường hoạt động lập đồ địa chính, hồ sơ địa chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sai sót dễ dẫn đến tranh chấp đất đai 73 KẾT LUẬN Đất đai phạm trù có ý nghĩa trị - pháp lý, gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập bảo vệ Tổ quốc dân tộc ta Ngày nay, thời kỳ đẩy mạnh thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thực tiễn rằng, đất đai cần xem nguồn lực, tác nhân quan trọng công phát triển kinh tế-xã hội đất nước Yêu cầu đặt thời gian tới tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, sách đất đai bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất, người giao lại quyền sử dụng đất nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng có hiệu nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững đất nước[15] Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu chế độ sở hữu toàn dân đất đai hoàn toàn cần thiết Trong trình nghiên cứu Đề tài, Chương I người viết trình bày số vấn đề lý luận sở hữu đất đai nói chung, hình thức sở hữu đất đai tồn giới Ở Chương II, Đề tài tập trung vào thực trạng sở hữu đất đai Việt Nam Trong đó, người viết hệ thống chế độ sở hữu đất đai tồn Việt Nam qua thời kỳ lịch sử, đánh giá chung sở hữu đất đai Việt Nam đặc biệt nói tới vai trò Nhà nước với tư cách người đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Chương III, với việc xác định phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai, Đề tài đưa vài giải pháp nội dung cần ý để hoàn thiện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai như: (1) Quy định rõ ràng chế độ sở hữu toàn dân; (2) Cần trọng ưu tiên việc tiên tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (3) Tiếp tục hoàn thiện quy định vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai Nhà nước quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất theo hướng cân lợi ích quốc gia, xã hội người dân; (4) Quản lý nhà nước đất đai cần chặt chẽ, thống hơn; (5) Nâng cao tầm quan trọng việc tuyên truyền pháp luạt đến quần chúng nhân dân; (6) Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai ; (7) Trong công tác giải tranh chấp liên quan đến đất đai cần phải 74 xác định thẩm quyền giải phù hợp theo hướng hạn chế việc giải tranh chấp, khiếu kiện đường hành chính, chuyển dần sang chủ yếu giải thông qua Trọng tài, Tòa án với thủ tục tố tụng chặt chẽ hơn./ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Đoàn nghiên cứu khảo sát sách, pháp luật đất đai Trung Quốc, 8/2002 Báo cáo kết nghiên cứu, khảo sát sách, pháp luật đất đai Trung Quốc, Đoàn công tác khảo sát nghiên cứu tổng kết sách đất đai Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, tháng 01/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường (2002), Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo chuyên đề sở hữu đất đai phục vụ tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003 Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo tổng kết Nghị số 26- NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi sách pháp luật đất đai thời kỳ mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Báo cáo Công tác Quản lý Nhà nước đất đai năm 2014, tháng đầu năm 2015 tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai vấn đề cần giải tháo gỡ Bộ Luật Dân Pháp , Điều 516, Thiên I, Quyển II 10 Hiến pháp Ucraina, Điều 13 11 Hiê ̣p hô ̣i bấ t đô ̣ng sản Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Một số ý kiến quan ngại thực Luật đất đai 2013 12 Tôn Gia Huyên (2012), Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa hội nhập 76 13 Nguyễn Văn Khánh (2013), “Về quyền sở hữu đất đai Việt Nam” , Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội, Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 29, Số (2013) 1-16 14 C Mác- Ăng ghen toàn tập, NXB Chính trị quốc gia (1994), Hà Nội, Tr.244- Tr.245, viết “Quyền tư hữu ruộng đất hoàn toàn vô lý Nói đến quyền tư hữu ruộng đất chẳng khác nói đến quyền sở hữu cá nhân người đồng loại Trong chế độ tư hữu tư liệu sản xuất chế độ tư hữu ruộng đất vô lý nhất” Theo Các Mác, “toàn thể xã hội, nước chí xã hội sống thời đại hợp lại, kẻ sở hữu đất đai Họ người có đất đai ấy, họ phép sử dụng đất đai tốt lên” 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 V.I Lê-nin Toàn tập, NXB.Chính trị quốc gia Hà Nội (2006), Hà Nội, Tập16, tr 346 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Bô ̣ Tài chính (2014), Thông tư 76/2014/TTBTC, Hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 19 Chính phủ (2014), Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Quy ̣nh về thu tiề n sử dụng đấ t 20 Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Quy ̣nh chi tiế t thi hành số điều Luật Đất đai 2013 21 Chính phủ (2014), Nghị định 104/2014/NĐ-CP, Quy ̣nh về khung giá đất 77 22 Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 23 Quốc hội (2005), Bộ Luật Dân 2005 24 Quốc hội (1959), Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, năm 1959 Điều 11 25 Quốc hội (1946), Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, Điều 12 26 Quốc hội (1992), Hiến pháp 1992 27 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013 28 Quốc hội (1987), Luật Đất đai 1987 29 Quốc hội (1993), Luật Đất đai 1993 30 Quốc hội (2003), Luật Đất đai 2003 31 Quốc hội (2013), Luật Đất đai 2013 32 Quốc hội (2014), Luật Nhà 2014 33 Viện Từ điển học Bách khoa thư Việt Nam 34 http://thelawdictionary.org/ 78 [...]... một thời điểm nhất định Chế độ sở hữu đất đai thường hình thành và thay đổi theo hình thái kinh tế xã hội và theo các hình thức sở hữu cụ thể như: Hình thức công hữu về đất đai, tư hữu về đất đai, đa sở hữu về đất đai, sở hữu toàn dân về đất đai a Công hữu về đất đai Từ thời kỳ cổ đại, chế độ công hữu về đất đai đã xuất hiện Thời kỳ này đất đai là một trong những tài sản thuộc sở hữu cộng đồng (giống... theo cộng đồng b Tƣ hữu về đất đai Tuy xuất hiện muộn hơn so với chế độ công hữu nhưng tư hữu về đất đai vẫn xuất hiện từ rất sớm, nhất là tại phương Tây Từ thời cổ đại, tại Rôma đã xuất hiện tư hữu về đất đai Cụ thể đất đai thuộc sở hữu của các chủ nô, họ có đất đai rộng lớn và nhiều nô lệ Chế độ tư hữu về đất đai được xây dựng trên cơ sở lý luận của trường phái lý thuyết về sở hữu của pháp luật dân. .. còn tồn tại sự chênh lệch về thuật ngữ giữa hai đạo luật trên (sở hữu nhà nước - Bộ Luật Dân sự và sở hữu toàn dân - Luật Đất đai) , tuy nhiên trong thời gian tới chắc chắc sẽ được các nhà làm luật sửa đổi và hoàn thiện 1.2 Tổng quan về chế độ sở hữu đất đai 10 1.2.1 Các chế độ, hình thức sở hữu đất đai Như đã đề cập đến ở trên, chế độ sở hữu đất đai ở các quốc gia là khác nhau và phù hợp với điều kiện... của thực dân Pháp, nước ta tồn tại 2 hình thức sở hữu nhà nước về đất đai và sở hữu tư nhân về đất đai, trong đó phát triển chế độ sở hữu lớn về ruộng đất ở Nam Kỳ và chế độ công điền, chế độ sở hữu nhỏ về ruộng đất ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ Sở hữu đất đai từ Cách m ạng tháng 8/1945 đến năm 1954 Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Hiến pháp 1946 ra đời khẳng định quyền tư hữu về tài sản của công dân Việt... đất đai trong khi Myanma thực hiện chế độ sở hữu nhà nước về đất đai Tổng kết Như vậy, chế độ sở hữu đất đai trên thế giới hiện nay có thể được chia thành 2 nhóm chính là nhóm các nước chỉ chấp nhận một hình thức đất đai duy nhất và nhóm các nước chấp nhận đa sở hữu về đất đai Dù khác nhau về hình thức sở hữu nhưng giữa quy định của các quốc gia về sở hữu đất đai vẫn có những điểm tương đồng[7] - Về. .. hữu với đất đai thì đất đai được coi là một phần trong khối tài sản của người dân, do vậy quyền của chủ sở hữu đối với tài sản là đất đai không chỉ được quy định trong các văn bản pháp luật đất đai mà còn được quy định trong các luật tài sản hoặc luật dân sự Quy định về quyền của người sử dụng đất ở các nước chỉ công nhân sở hữu toàn dân về đất đai và các nước chỉ công nhận sở hữu nhà nước về đất đai. .. hiện mô hình sở hữu đất đai đa sở hữu Đó là vừa thừa nhận sở hữu đất đai của tư nhân và vừa thừa nhận đất đai sở hữu của nhà nước Tại Anh, quyền tư hữu về đất đai được pháp luật thừa nhận Cùng với đó, luật pháp nước Anh cũng thừa nhận đất đai thuộc sở hữu của nữ hoàng Anh (hình thức sở hữu này chỉ mang tính tượng trưng, nặng về ý nghĩa chính trị, không có ý nghĩa về mặt kinh tế và pháp luật) Bên cạnh... gắn liền với quyền sử dụng đất ở Sau 10 năm thực hiện, Luật Đất đai 1993 với 2 lầ n sửa đổ i, dần trở nên lỗi thời với những hạn chế như: - Pháp luật về đất đai chưa xác định rõ nội dung cốt lõi của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước thống nhất quản lý Nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai chưa được thể hiện đầy đủ - Pháp luật về đất đai chưa đủ tầm giải quyết... sách đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và để khắc phục những hạn chế của Luật Đất đai 1993, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai 2003, trong đó nội dung căn bản như sau: - Quy định rõ ràng hơn về chế định sở hữu đất đai Điều 5, Luật Đất đai 2003 khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và quy định cụ thể về quyền định đoạt của Nhà nước đối với đất. .. tích đất thuộc quyền sở hữu của hoàng gia mà không phải là sở hữu của Nhà nước Tại Pháp, cũng như các nước thuộc G7 khác, chế độ sở hữu đất đai gồm hai dạng: thứ nhất là đất đai thuộc sở hữu nhà nước và thứ hai là đất đai thuộc sở hữu tư nhân Đối với đất đai thuộc sở hữu tư nhân thì Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể sở hữu và khi Nhà nước lấy đất thì phải trả cho chủ đất tiền theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013, Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013, Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn