Dạy con làm giàu tập 8 để có những đồng tiền tích cực robert t kiyosaki, sharon l lechter

121 468 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2016, 13:06

< the R ich ^ dad OmliTapVI Dđ COJNHiWG DONG TIEN TICK CUC GUIDE TO BECOMING RICH ,WITHOUT CUTTING UP YOUR CREDIT CARDS I.I1 I Robert T Kiyosaki & Sharon L Lechter NHA XUAT BAN TRE R O B E R T T K IY O S A K I v S H A R O N L L E C H T E R Dy lm giu THIấN KIM (biờn dch) (Tỏi bn ln'th mi) NH XUT BN TR A I KHễNGMN TRmNHTRIUPH? Gn õ, cú mt c h g trinh khỏ ph bn trờn truyn hỡnh tờn l 'l lụ tHnli triu " C H lg trlnli tVmnH cong utwt tri ụng rna cOn trờn tli gll qua mng truyn hỡnh cỏc nc Tt c nhng gỡ bn phi lm tũ tr li mt S^CM hi trc nghim Vi mi cõu tr li ỳng, bn s c thỏng mt sụ' tin Tong sụ' tin m bn thu c cú th lờn n mt triu ụla! " muon tr triu ? tr tinH mt cõu núi c ming khp ni V vi cỏc ỏp ỏn ca c h l g trinh v tin bc, v cỏch lm gu, v nhng triu phỳ th trng chng khon, v nhng khon tin trỳng x sụ'khng l v.v , tt c dn chỳng ' mt cw hi khỏc: "Ai khụng muụ'n tr thnh triu phU" V ỳng vy, bn hon ton cú th chin thang mt triu ụla c h g trinh ny Bn cng cú th cú mt triu ụla nu bn trỳng s: V bn cng cú th tr thnh triu phỳ bng cỏch u t vo cỏc c phiu ln u tin dc phỏt hnh cụng chỳng Sau ú bn cú th ngi chi phi tip tc g i lm n Trờn thc ta cú Tt nViiu cc^ ỏ lm giu C6 th ỏú st lm giu ang núng bng c trỏi t ny nhanh cng tt xi n c v khụng t, ngy chỳng l cn - v lm giu cng Khụng lõu tr c õy, tụi õiic mi tham gia mt chng - trinh truyn hỡnh gii thiu v cun sỏch Dy Con Lm Giu N g i i phng núi vi tụi: "Thụi no, anh núi tht il Anh vit cun sỏch ú n gin ch li dng cn st lm "?giu nhanh chúng hin thụi phi khụng Cõu hi khin tụi sng s' n m khụng núi .no Sau binh tinh li, tr : "C bit y, khụng bao gi suy ngh theo cdch ú Tụi hiu vỡ SAO c nghi nh ^: Tht s khụng cho rng minh thụng minh n mc cO th l chn ỳng im lch s ny vit sdch Tụi ó vit cwn sdch ny ch vỡ mwn chia s vi mi ngM nhng bi hc v ".bc m tụi dó bc tiớ Hai ngitụl cba ca mlnb Khi vit cun sdch vo nm 1997, CA cAc nh xm t bn m chỳng m n u lc u t chi Vo nm 1997, c h g trinh "Ai mun tr triu phỳ" cng c h i i Tụi núi: "Thc s, cun sdch ca dem n mt thụng ip hoan ton trdi n g vi nhng thụng ip CA c h l g ^ ny, triu phỳ '?tr in g chng khodn v cAc trũ x s', v.v Tụi ngng mt chỳt ri tip: "Ngy tht s cO mt cn s' lm giu nhanh chúng, v mc dự cw' sdch ctA v vic lm giu nhng nú khụng h núi v vic lm giu nhanh chúng." gỏi dn chng trinh mm cM ranh niSnh: "Th anh khụng tham gia vo cn st lm giu nhanh chúng ny ? Vy anh \ nen lm giu tiớ tớớ phai hhụng" Tụi cO th cm thy s ma mai v thỏch th ca c gỏi ny Tntục hng tlu khỏn gl, tụi cn phi gi hlnh linh VI \|, d ỏp li li binh lun chúi tai ca c, tụi bt d i : "Khụng, cun sỏch ci tụi khụng núi v vic lm giu nhanh chúng hay lm giu t t." Sau ú khụng núi na v binh thn ch i cõu hi tip theo C gỏi mm d i hi tip: "Thcwn sỏch anh núi v cỏi gỡ?" Tụl tra 101: "Ve cdl gia ca T)lc lm giu." "Cỏi gia ?", cụ t OC ngc nhiờn "í anh la th no?" Vo lỳc ỏy, ch nhim chng trinh du vi c l ó ht gio Cụ gdl thUc tụl tr 101 nhanh TễI ddp, kt thUc cuc phng vn: "Hu ht mi ngi u mun lm giu N h g l rt ớt ngi sn sng tr giỏ cho ã dú." Ngi dn chng trinh núi li cm n v chwng trinh kt thỳc Vn l tụi c h i tr li cõu hi: cỏớ gỏ ca vic tr thnh triu phỳ gỡ? v cun sỏch ny s tr li cho cõu hi dú AI S TR G ẩ B Y t, Giỏo dc v Phỳc li Xó hi ca M ó tien hanh ,0 cuc kho sỏt nhng n g ii t 20 n 65 tui Sau õy l kt u khdo sdt cUa h; tui 65, c mi 100 n g ii thi cú: - n g ii giu cú - n g i khỏ gi - n g cũn phi lm vic kim sng - 54 ng sụ'ng nh gia ỡnh hoc tr cp chinh ph - ngớl dó cht Ngoi ra, hn 55% s' 1% n g ii giu cú l th h g gia ti, v mt s ln s'4% n g ii khỏ gi cng vy Theo nh nghỡa ca chi Forbes, ngM giu tú n g cú thu nhp cỏ nhõn hn triu ụla mt nm Vi qm bom kinh t bựng n 10 nm c ca th k 20, s n g H giu c kVid g õ ng\j cang tdng \ờn l g cdu hi cũn ú: 5% n g H giu nht ny ó lm iu gỡ m n H lg ngvi kkdc kkụng \tn? õu l s kkdc bit gia cdl gia / n g H ã\| da tr tong kbl n^ng n g H kbdc kbOng tr? Cể MT NGễI LN NGHA L G cú? Khi ' cũn nh, cú ln ngM cha giu tụi n chi nh mt ngM bn hc ca ụng nm g mt khu nh sang trng Khi tụi hi ng bn cWa ụng rt giu phi khụng, ụng mm c ỏp: "Mt cụng vic l l g cao, mt ngụi nh ln, nhng chic xe búng loang v nhng k ngh phung phi khụng cú ngha l giu cd Tht s, iu ú cú nghỡa hoan ton n g li Mt li sng xa kHụng cú ngkla la kỡiụn ngoan cú kin tkc tai cklnk tt. Hu ht chỳng ta u hiu n g ii cha giu mwn ng ý g vi cõu núi ú V tụi nghi mt nhng lý khin nhiu n g ii trung thnh vi trũ chi x s vỡ h cng mun cú mt ngụi n i ln, nHvtng ic xe dp ll cd nHng tliớt d cHi m lien bc cú th mua i V dự thc t bn cú th kim hng triu ụla bng cỏch trỳng sụ' nhg trờn thc t, c hi cc k mong manh Cng nh cú mt ngụi nh ln khụng nht thit nghỡa l bn gu cú, vic ngi xem mt trũ chi truyn hỡnh hay ddn^ cd nHng s map mdn c^c clớn kHong p i l cdl gld md l./o nlivtng ng^ l giu c nhai nc phai tr d Idm gldu U CI GI P l TR ấ? TR T N H TRIU ? Cú Tt nklu cdcH Idm gldu i c nkau Trỳng sHap ot gldl trũ chi truyn hỡnh ch l hai vớ d nh Bn cng cú th lm giu bng cỏch ti tin, keo kit, hay thm chi bang cỏch kt hụn vi mt triu phỳ D nhiờn l cn phi : Bt mt cỏch lm giu cng u cú cỏi giỏ nú, v c' giỏ khụng phi lỳc no ỏ n g c o bng tin Cỏi giỏ ca vic ngi xem r chi truyn hnh v mua vộ s' la dl da s n g i xem s khụng bao gl gldu c nd dú la mt cdl gld ud cao C nhiu cdch tt hon d Idm gldu, Ol nhiu c hl tt hn, nhhng hu ht ml ngih ll khng sn lOng trd gỏ Trờn thc ', cú nhng cỏch lm giu hu nh bo m thnh cụng, n h g mt ln n , l n g khụng mun tr giỏ cho vic lm giu ca minh V ú l lý sao, theo B Y t, Gido dc v Phỳc li Xó hi cWfl M, ch cO r 100 n g tht s tr nờn giu cú, mt t n c giu nht th gii H mun tr thnh triu phỳ, nhng h li khụng muụn tr giỏ cho iu ú 10 Ơ n g i i c^a glau muon nú gi? Mt nt d kMc d gỡt thớch khỏi nim giỏ õy Gi s ti núi: "Ti mun cú mt c th vm v nh Arnold Schwarzenegger." iu u tiờn m hu ht mi n g i i s bo tụi : "Mang gy vo, i b cõy s mt ngy, th lc gi mt ngy, v ng cú nhi pizza vo ming n " Khi ú tụi s hi: "Th cú cỏch no khỏc cú mt c th vm v nh Arnold khụng?" V ú tũ nhng gỡ tụi mun nút n cỏi giỏ Hng triu n g i mun c dr^c mt c th tuyt nH lg rt tt ngiớới sn tOng trd gtd, V l lý tl bn cú tb kim diớc Tt nblu tlốn nl nbng cdu uõng cdo nbu, "Ch cn g vi viờn thwc thn, bn s c th gim cõn m khụng phi n kiờng." Tuy nhiờn, hu ht sn pMm qmng cỏo ny u khụng cú kt qm, khụng phi v bn thõn chỳng m bi vỡ n g ii mua chỳng khụng sn long tr giỏ Nhiu nm trc, tụi ó tham d mt khúa hc u t bt ng sn vi giỏ 385 la t mt c h g trinh q g cỏo trờn truyn hỡnh Tụi cũn nh /Wc ú minh dang ngi nh xem l t cỏc knh truyn hỡnh thi bng bt gp mu qmng cỏo mt hi tho phi b ti Hilton Hawaiian Village, mt khỏch sn trờn b bin Waikiki k bờn c xỏ m tụi dang Tụi gi din dt cb n dn tlram d bl tbdo pHl ny, sau tip tc ddng ky mt bl tbdo cui tun kbdc nl gia 385 dOla Vdo thi gian ú, tụi cũn dang quan on Thy qmn Lc chin nờn ó mi mt n g ii bn ng ng cW^ tham d Cui bui hi tho, tc ti bo rng cỏi giỏ ú tht ct c v lóng phi thi g , ri ũi tr tin li Khi quay v quan on, bo tụi: "Tụi ó bit t r cỏi giỏ ú l mt s U n g 11 t, tVve m anVt c thmjet pic tụi ln san tụt khụng nghe anh na n. Cm nhn ca tụi li khỏc hn Tụi ri bui hi tho, mang sỏch v bng v nh nghiờn cu, v ri kim hng triu ụla nh nhng thụng tin hc c t bui hi tho ny Mt ngM bn ó bo tụi vi trm sau ú: "Vn tú anh bn ng ng ca anh quỏ khụn ngoan nờn khụng hc gỡ t khúa hc ú c Cũn anh thi khụng khụn ngoan lm nờn ó tin v lm theo Ictt n g ^t hitúng dn." Ngay nay, tụi tip tc khuyờn mi n g ii nờn ng ký tham d cdc ht thdo d hc ht nhhng dtn c hdn nhdt n ntc mua bt ng sn, bt u mt doanh nghip, u t chng khodn, n.n Tụt th in g gp phdn ng ca mt n g lt: "Nhng nu hi tho ú chang cú hay ho thi sao? Nu n g i i ta gt chỳng ' thu tin thi sao? Nu tụi khụng hc gỡ c thi V kht dú, tot th in g tr tt: "Nn th tht tt nhdt anh ch khụng nờn tham d hi tho Khi anh ch ó cú suy ngh nh th tht chc chn hnt ht thdo SC ta mt s t l n g gt dt nt anh cht." Tụi ó thy nhiu n g sc m kim nhng gii phdp giỳp cho cuc song ca h ' p hn theo mt cỏch no ú Vn tú h li m ? nhng gii phdp m h khụng thớch, cng nh khụng thớch gii phỏp "di b cõy s' mt ngy, th lc gi mt ngy, v ng cú nhoi pizza vo mtig n " '?? muụh cO mt c ^ộ vm v nh Arnold Schwarzenegger Hay núi cỏch khỏc, chng no ?' ch tim m gii phỏp minh ??1 ?? ?' s chng lm gỡ t õ c mc ớch ú c Lý ln hu ht mi ngvfijt hhụug bao gỡb tm gtau dvc dn gtdn ta vỡ h khụng thớch gii phỏp h tim V tụi cho rng iu ny khụng liờn ô n bn thn gii phỏp c; chinh cỏi gtd phỡ tõ dt tũm i gtdt phdp dú mt chinh ta dtu ma n g ta tht s khụng thớch Nh ng cha ó ô0" ;Hu ht mi ngM u m lm g H ch khụng mun phi tr giỏ m thoi ir Trong c n sỏch ny, tụi s tho l v cỏi giỏ lm giu khụng phi ti tin, khụng phi keo kit, hoc khụng phi C mt anh chng hay mt cụ ôô^ giu cú no ú Bô s hc cỏch lm th no cú ôlỏ h n g th mt cuc song thoi mỏi Nhmg cú mt cỏi giỏ phi tr V nh n g cha giu th in g bo: "Cỏi giỏ khụng phi lỳc no cng c o bang ttn." Tụt chta số cỏc gtat phỏp n cdt gta ma tOt da tr Nu bn khụng thớch gii phỏp ca tụi hay ca ngi cha giu thi hóy nh rang l cú nhu hn mt cỏch lm giu, luụn cú mt trũ chỏ x s mi hay mt trũ chi truyn hỡnh mi t cõu hi: "Ai mun tr thnh triu phỳ?" Dy lm giu 109 NHNG Gè HC TRNG HC c ú TH KHễNG NG DNG C TRONG THC T Nhiu nóm trc, ngi cha giu bo tụi: "Ngõn hng khụng bao gi hi xem phiu im ca cha c," mt nhng bi hc quan trng nht m tụi rỳt c l nhng gỡ hc trng cú th khụng ng dng c thc t Khi nhỡn ring ngi dang gp khú khn ti chih, tụi thng thy rng h ri vo hon cnh ú n gin vỡ h khụng th thoỏt nhng suy ngh c ca gia ỡnh, bn bố v trng lp Núi cỏch khỏc, h lm theo nhng ý tmg m Iigay c h cng khụng bit rng mỡnh ang lm theo - nhng ý tng nh "dng phm sai lm," "hóy tỡm m t vic lm an ton, m bo," hay "hóy lm vic chm ch,, tit kim tin v ng mc n." ú l nhng ý t(ng hay i vi nhng ngi xem trng s bo m hn s t ti chih Nhiig ú s l nhng ý tng rt ti t nu bn mun tr thnh triu phỳ cng nhanh cng tt Vỡ vy, cỏi giỏ d tr thnh triu phỳ i vi nhiu ngi chớớnh l phi kim tra li t ca mỡnh v tỡm nhng t no cn thay i Nhxớng hóy nh rng, mt t lý trớ thay i, nú thng ũi hi cm xỳc, th cht v tinh thn cng phi thay i theo NmNG Gè DNG TRONG THI CHIN DNG c TRONG THI BèNH cú TH KHễNG i vi tụi, ni s thõ bi khụng phi l , cng giụng nh nhiu ngi khỏc Nh tụi ó núi, vic thi rt 110 Dy lm giu tui 15 vỡ khụng cú kh nng vit lỏch chi l mt nhng iu tt p nht tng n vi tụi Hụm nay, tụi kim c nhiu tin vi t cỏch l mt nh hn phn ln nhng bn hc tng t im A mụn Vn T tht bi ú, tụi cng hc c rng phiu im tht s ca tụi chi l cỏc bỏo cỏo ti chỳi Vỡ vy, tụi cho rng tht bi l mt iu tụ, nu tụi cú th rỳt cho mỡnh nhng bi hc t tht bi hay sai lm ú Tụi nhn mỡii cú c mt li th rt ln nh sn sng phm sai lm nhiu hn nhng ngi trc hc gii hn tụi rt riiu Vn l tụi hc bng cỏch phm sai lm thỡ chớnh cm giỏc khụng s tht bi li hn ch kh nng hc hi ca tụi Mt nhng lý tụi tỡnh nguyờn i chin õu cỏc chin trng l vỡ nhng th thỏch cm xỳc v thc t m chin tranh em li Khi hu ht mi ngi u núi: "Tụi khụng mun tham gia chin tranh" hay "Tụi phn i chin tranh," thỡ tụi quyt nh tt lỡht l nờn tham gia V tụi tỡnh nguyn trn dự tụi thuc din c quõn dch May m n l cụng tỏc hun luyn ca Quõn on Thy quõn lc chin rt tt, giỳp cỏc niờn tr vt qua nhng ni hoi nghi cm xỳc v thc t cựng nhng gii hn ca bn thõn Chỳng tụi c hun luyn gt gao cú th hot ng vi mt lý trớ tih tỏo dự rng thõm tõm l mt cm giỏc s hói Chỳng tụi c hun luyn hon thnh nhim v dự phi tr giỏ bng chỳah sinh mng ca mỡnh Chỳih nhng trui rốn v cm xỳc v tinh thn nh th ó giỳp tụi sng sút Tuy nhiờn, cng Dy lm giu 111 chh nhng bi ú ó git cht tụi tụi tr v Tụi phi b 25 nm sau ú quờn i nhng gỡ mỡnh ó hc chun b cho cuc chin tranh sụng sút chin tranh, chỳng tụi c hun luyn phi ũn tớch tc Chỳng tụi thng phi bn trc suy ngh, bc vo nhng ni nguy him bt chp cỏi cht v lm nhng chuyn khng khip dự khụng h mun lm Núi cỏch khỏc, thc t chỳng tụi phi lm nhng iu m chỳng tụi khụng h mun lm v khụng c cho nhng t cm xỳc v lý trớ ngn cn mỡnh thc hin nhiim v Khi tr v sau cuc chin, tụi phỏt hin rng chỳah kh nng vt qua ni s hói ca bn thõn v tỳi hiu chin ó trỡ kộo tụi li Trong thi bỡnh, khụng cn dn phong cỏch ca mt chin binh Tụi sm nhn rng cú m t s khỏc bit rt ln gia mt ngi li thy quõn lc chiin chin tranh v mt ngi lỳi thy quõn lc chiớn hũa bỡnh Nhng ngi cú th lờn n cp tng tromg quõn i l nhng ngi ti gii c thi bỡnh ln thi chin, nhng v tng nh Colin Powell v Norman Schiwarzkopf chng hn Trong thi bỡnh, tụi cn phi hc cỏcjh suy ngh v ng x nh mt nh chth tr hay mt nh ngoi giao, dự l ang Quõn on Tụi phi hc cỏch nhn ni hn, suy ngh k hn trc hnh ng, sụnig t t hn, bt l móng hn v trờn ht l khụng c hiu chin nh trc na ú l nhng bi hc m tụi phi c gng hc hi cho n tn ngy Tụi nhn 112 Dy lrngiu hụm mỡnh cú th thnh cụng hn - v mt ti chi, xó hi v s nghip - nu trc õy tụi cú th thay i nhanh chúng hn, nhiớng tụi ó khụng th lm th May mn l chỳih kh nng vt qua ni s tht bi ó giỳp tụi tr thnh mt doanh nhõn v mt nh u t thnh cụng Nhng cng chỳi kh nng ny ó cn tr s thng tin v thnh t ca tụi Nh tụi ó núi ong phn trc, mt nhng nh lut Newton núi rng: "Mi lc tỏc dng luụn cú mt phn lc ngc chiu cú cựng d ln." Trong cuc i mỡnh, tụi cn cú nhng thay i dỏng k nu mun thnh cụng hn na Vi tụi, tớnh hiu chin cú th giỳp tụi chin thng nhng trn ỏnh nh nhng li khin tụi tht bi mt cuc chin ln Tụi ó sm nhn rng nu khụng chu thay i, tụi s chng thnh t dc bao nhiờu, cng s nh nhng ngi s phm phi sai lm V cú th thnh cụng, tụi cn phi thay i Mi ng tin u cú hai mt, mi tav c bc cng cn bit lm mt nhõn viờn ngõn hng Trong cuc i mỡnh, tụi dó xõy dng khớa cnh chin binh ca bn thõn sut 25 nm v li phi b 25 nm sau na xõy dng khớa cnh ngoi giao Nh cú c hai mt ny, tụi t c nhng thnh cụng vt bc Nu ch cú mt mt ca ng tin, tụi bit thnh cụng ca mỡnh s b gii hn rõt nhiu Núi cỏch khỏc, im mnh ca tụi b tr thnh im yu v cú th to thnh mt th thụng nht hon chnh cho bn thõn, tụi cn phi bin nhng im yu ca mỡnh thnh im mnh D y/con lm giu 113 CUC SNG LUễN THAY l Khi cú ngi hi: "Tụi nờn u t vo cỏi gỡ?", "Anh khuyờn tụi nờn lm gỡ?", hay "Anh cú th giỳp tụi tỡm cõu tr li ỳng khụng?", tụi thng d v khộo lộo trỏ nh a cõu tr li ca riờng tụi Tụi khụng thớch a nhng cõu tr li theo mu bi vỡ nhng cõu tr li mu ú ỏp dng c nh trng v cỏc trũ chi truiyn hỡnh m thụi Trờn thc t, mi chỳng ta u cú nhng u dim, cú ti v kh nng nht nh Chỳng ta cmg cú nhng khuyt im, v nh bn thõy, u im ca chiỳng ta thng cng l khuyt im ca chỳng ta ụl vi tụi, cuc sng luụn luụn thay i Vi tụi, nu ng y anh khụng chu thay i thỡ xem nh anh ó t .o m chụn mỡnh, bi vỡ th gii ny luụn luụn thay i cmg lỳc cng nhaidi Nhng ngi gp rc ri nhiu nht chiớnh l nhng ngi bỏm vo cỏc phng thc v kiu m u c Khi Internet phỏt trin, khong cỏch gia cú v khiụng s o sõu thờm Ngy nay, chỳng ta cú nhng cu cha hc xong trung hc nhiing ó kim c bc triu trờn mng Cỏc cu ny khụng cú mt vic lm no c v cú l cng s chng bao gi phi i tỡm vic c Nh tụi ó núi nhng cun sỏch khỏc, ý tng v m t vic lm l ý tng ca Thi i Cụng nghip Bt c bỏm mói vo nhng lut l c ca Thi i Cụng nghip s b b xa v mt ti chỳi bi nhng ngi bit thớch nghi vfi nhng lut l mi ca Thi i Thụng tm V hóy tin tụii, nhng lut l ú hon ton khỏc hn Nu bn c mói 114 Dy lm giu bỏm vo ý tng v mt vic lm n nh, lng tng theo thõm niờn, thỡ ngha l bn dang bỏm vo nhng lut l ca Thi i Cụng nghip V mc dự quanh bn cú rõ nhiu c hi d lm giu nhng mun tn dng c nhng c hi ú, cỏi giỏ phi tr l bn cn phi thay i s c MNH TINH THN S khụng chc chn ca mi thay i thng rt ỏng s Nh mi ngi khỏc, tụi cng lo s v nhng iu mỡnh khụng dỏm chc Nh mi ngi khỏc, tụi cng thiu t ti vi bn thõn Nh mi ngi khỏc, tụi cng ghột phm sai lm Nhxớng cú iu l ngy nay, mi ngi u phi thay i Nh Internet, s thay i gi õy ó t hn Mi ngi u phi thay i hoc phi chp nhn tt hu, cú th t t chm nhng khụng th trỏri May mn thay, tt c chỳng ta du cú sc mrdi vt qua nhng thay di Trớ tu Cm xỳc D y lm giu 115 n'y, nu chUng ta tht s mun thay di Sc mnh ny cú th thy dc Kim t thỏp Hc dc nhc li trang bờn va dú chinh la sc mnh tinh thn ca chUng ta i nm trc dõy, tụi dn xem mt cuc dua ca nhng ng-i khuyt tt dú tụi gp mt ngi bn hc c khỏc b ct b hai chõn sau mt tai nn giao thụng LUc dú anh y 55 tui, mt c hai chõn v dang chy dua nc rUt 100 m ờt bng hai chõn gi ca minh Khi anh y chy, tụi khụng cũm nhỡn thy nhng khuyt tt c th ca anh y na Tụi chH nhỡn v cm nhn dc ý chi tinh thn dang diu khin amh y Khi anh chy, ý chi ca anh v ca nhng ngi khuyt tt khỏc lan ta ton b khỏn gi Phn ln chUng tụi lUc dú dó bt khOc cm nhn dc ý chi ca h Tụi li dc nhc nh mt ln na v sc mnh tinh thn ca com ngi Tụi nhn rng mc dU th cht ca minh tt hom anh y nhng ý chi cUa anh y li cao hn tụi rt nhiiu chi ca anh y dó bin nhng khim khuyt th chit ca anh thnh sc mnh c th, sc mnh ly tri v sc mnh tỡnh cm Tt c chUng ta du cú th dt dc sc mớnh dú nh vo mt ý chi kiờn cng nh th ' C C N G TA U cú N G IM SMYU m n h v Nh tụi dó núi, tụi khụng phi l mt ngi hc hnh gii giang gỡ Tụi cUng khdng thuc din dc cc giỏo viờn g,i l hc sinh thụng minh Tụi cUng chng tt dp my v mớt cm xUc bi vỡ tụi rt nOng ny, thiu kiờn nhn v 116 Dy lm giu thiu t m Th cht ca tụi cng chng hn Tụi khụng phi l mt dng viờn tm c hay mt ngi cú th hỡnh dp Nhng hụm nay, tụi cú th núi rng minh rt hnh phUc v khụng cũn vng bn d tin bc gl c, bi vỡ tụi luụn nhc nh bn thõn v sc mnh y chi ca ngi Cha m tụi cUng cú mt y chi mnh m nh th v luụn khuyờn tụi hóy da vo sc mnh dú mi cm thy nghi ng bn thn Tụi cú th l tụi nh ngy hụm l nh tụi dó ci mt ngi v cUng cú mt ý chi mnh m, tin tng vo tụi v luụn bờn tụi nhng lUc khú khn Chinh nh sc mnh tinh thn ca minh v nh s nõng d tinh thn ca nhng ngi xung quanh, tụi dó cú th hc cỏch khai thỏc ly tri ca minh, kim soỏt tinh cm ca minh, t dú dn dn nhng hnh dng thc t, cú th ngó xung ri li dng lờn CHNG K T C ỏi g iỏ c a vic s a cha '*phiu im t i ch ớn h 'Kờ to ỏn l nờn tỏn g ca \/c gii trỡnh NgUi cha giu Tụi thng nghe ngi ta núi: "Tụi khụng thớch hc k toỏn Tụi chng hng thỳ gỡ vi vic cp nht cỏc bỏo cỏo ti ch." Khi nghe nhng cõu núi i loi nh th, tụi ng mi ngi cú quyn la chn hc nhng gỡ m h thớch hc V ú tụi thng lp li cõu núi ca ngi cha giu: "K toỏn l nn tng ca vic gii trỡnh." Núi cỏch khỏc, mt nhng ớch li ca vic hc k toỏn v khụng ngng c gng hon thin nhng bỏo cỏo ti chỳi ca bn l: quỏ trỡnh ny giỳp bn phỏt trin kh nng gii trỡnh ti chỳi vi bn thõn mỡnh V kh nng gii trỡnh ti chỳ vi bn thõn chỳ\ l cỏi giỏ m bn phi tr nu tht s mun tr thnh triu phỳ Khi cụng vic kinh doanh u tiờn ca tụi tht bi, ngi cha giu bo tụi: "Khi xe ca b hng, em nú n 118 Dy lm giiu nhng ngi th mỏy chuyờn nghip v h sa cho Nhng gp rc ri ti chỳnh, ngi nhõ cú th gii quyt nhng dú chi l bn thõn con." ễr.g tip tc núi: "Ti chi cng ging nh mt trn chi gof Con cú th dc sỏch, tham d hi tho, thuờ hun luyn viờn v luyn, nhiig cui cựng thỡ ch cú mi cú th nõng cao thnh tớch ca mỡnh m thụi." Mt nhng lý khin rt ớt ngi tr nờn giu cú l vỡ ngi ta gp rc ri ti ch\, h thng khụng bit cỏch gii quyt Khụng dy h nhng iu c bn v cỏch phõn tớch nhng ti chi m h cú th gp Kt qu l nhiu ngi bit rng mỡnh ang gp rc ri ti chi nhiig vỡ khụng bit c bỏo cỏo ti chi hay khụng bit ghi chộp s sỏch dỳng cỏch nờn thm h khụng bit võ'n ti chih ca mỡnh nghiờm trng n mc no ch ng núi n xem xột v gii quyt Vi tụi, i mt vi nhng bỏo cỏo ti ctỳnh nỏt bột ca mỡnh qu l mt kinh nghim cay ng Th rning iu tt nht m tụi tng lm chi l ng u vi chỳng Khi ng du vi nhng ca mỡnh thay vỡ phung phớ thi gian gi v nh chng cú chuyờn gỡ xy ra, tụi ó gt hỏi c nhng kinh nghiờm ti chi tt nht cuc i mỡnh Khi di mt vi chỳng, tụi ó tỡm chỳih xỏc nhng gỡ mỡnh cha bit cng nh nhng gỡ cn hc hi cu cha tỡnh hỡnh ti chmh ca mỡnh Nhỡn tụi than vón v rờn r vi cỏc bỏo cỏo ti chỳr\ tht bi ca mỡnh, ngi cha giu bo: "May mn l n jy lm giu 119 phm sai lm, dó phm nhng sai lm nghiờm trng." ễng cng núi: "Nu sn sng i mt vi s tht v rỳt kinh nghim t nhng sai lm ca minh, cú th hc dc gp nhiu ln so vi nhng gỡ cha cú th dy v tin bc." ng tip tc gii thớch: "Khi gii quyt nhng bỏo co ti chinh ca con, phi dng du vi bn thõn v nhng th thỏch ti chinh ca riờng Con bt du nhn nhng gỡ bit v nhng gỡ cha bit Khi nlỡỡn vo bn bỏo cỏo ti chinh, bt du ý thc dc rng minh phi t chu trỏch nhim vi bn thõn minh." Vic dng du vi nhng rc ri ti chinh ca minh v t gii quyt chUng chinh l s giỏo dc tt nht m tụi nlrn dc, bi vỡ nh dng du vi nhng sai lm ca minh nờn tụi cú th t chu trỏch nhim v chUng Khi gii quyt cỏc bỏo cỏo ti chinh, tụi nhn "phiu im ti chinh" ca minh rt t hi v mt ti chinh, tụi khụng gii nh nrỡnh tng V tim cỏch ci thin nhng im s/ ny, tụi dó hc dc nhng gỡ cn hc d cú th tr thnh mt triu phU, dú chinh l cỏi giỏ m tụi phi tr TNG c u ú l CNG Cú nhiu cỏch d tr thnh triu phU Mt cỏch l gim th tin dng v sng tn tin Tụi khụng chn cỏch ny vỡ cai gia ca nú quỏ dt Mt cỏch khỏc l ci mt cụ gỏi giu cú lm v Tụi cUng cú th lm nh vy ẫ g mt ln na, cỏi giỏ ca nú cng rt dt d dú l mt cỏch ph bin d lm giu nhanh chOng Mt dng khỏc l di 120 Dy lm giu la g t nhng vi tụi, rừ rng l cỏi giỏ ny cng dt khụng chu ni V mt cỏch na d tr thnh triu phu l b sung kin thc ti chinh v sn sng chu trỏch nhim trc bn thõn, trc kt qu ti chinh ca minh, trc s hc hi khụng ngng v s phỏt trin cỏ nhõn d tr thnh mt ngi tt hn ú mi l cỏi giỏ m tụi sn sng chp nhn d tr thnh mt nh triu phU Trc kt thUc cun sỏch, tụi mong bn hóy xem li bn bỏo cỏo ti chinh ny mt ln na, nh mt li nhc nh ca ngi cha giu v nhng diu quan trng Cỏm n bn dó dc cun sỏch ny v tụi hy vng bn s tr thnh mt triu phỳ tng lai nu hin ti b.n cha phi l triu phu D y lm giu 121 N G H N G H è NGI CHI nhanh bng cỏch Mc tiờu: Thoỏt Vũng lun qun v tham gia vo Vũng xy ng ngun Thu nhp B ng ln hn Tng chi phớ Bng K ThuNhp i THU N H P Dõc dim I K I M TON V ự iM i ẫ m õ t NguOi ban ựy q'jyn I Lil tifl I : - Thu nhp B ng (Vũng quay tiộn mt t Li ti't kim + Lói c phỏn + Bt ng sn t Doanh nghip) Bt d&ng sõn Doanh nhip: Tng thu nhp: Tng chi phi; BO CAO TI CHNH Vũng quay tin mt hng thỏng; Ti sn i ộ Tỡộn tit kim: Tiộn th chip nh; C phiu/ h tiôg s c phỏn; Chi phl^ phỏn: Tin hc; - Tiộn xe: Bt ng sn: _ Tin cc: Tn LiAi Kho Nh Doanh nghip in C.C Chi phi: Chi phi No mua lộ: Tin th chp bt dng sỏn: Tn Khb Nh No, (Doanh nghip) Tin vay ngõn hỏng u s n lc AI K H ễ N G MUN TR THNH TRIU PH? CHNG 1: CI GI CA S KEO KIT 13 CHNG 2: CI GI CA MT SAI LM 27 CHNG 3: CI GI CA GIO DC 40 CHNG 4: CI GI CA VIC CT GIM CHI PH 64 CHNG 5: BN ANG MC N N MC NO? 90 CHNG 6: CI GI CA S THAY l 99 CHNG KT: CI GI CA VIấC SA CHA "PHIU IM t i CHNH'" 117 DY CON LM GIU THIấN KIM /?;;/( 6/ C h u tr c h n h i m x u t b n : N G U Y N M IN H N H T c h u t r ỏ c h n h i m n i d u n g : NGUYN TH TRUT B iờ n t p : THNH NAM B ia : BI NAM S a b n in : PH M NGUYN K t h u t v i tớn h : THU H N B T : L F ý C a x K h n : h - S d ó y H A I N H l l k u y t K h n h I n : T u I n H N a i l : W e b c u t n n g , v S : / / w w U T X u , c h i n h w m , A t X p n h w s : n l g u F n x b N i l : h a x - - T r e p I n u x b : ( b g l r e C h o T q ) c o m y g u y I 2 n n õ m - v M n n i n v h n 3 n H B N T I r n g , H i ỡ - n B h n a i v v X c C I H m v g u m , q H @ / C N t r e ( ) I n , ( h c R n p T l r e h i r e x R ó n - n n b i h x h T T n i c c @ h N B / Q a a w B w c - - m p : E - n B t t p s t - T n s i t e x u h r - m n T ) U Q E õ H ( b X - : m g : t x c m ( ) H n s i t e x u b N h e h W C T / t h M m - ỏ n g i n h ^ r e 1 H o n n g m N i [...]... minh hói l i Có vẻ như người cha giàu dang nói về m t vòng tròn luẩn quẩn "Cha sẽ giải thích," người cha giàu nói "Con có nhớ cha Dạy con l m giàu 21 đã giúp con l m bài t p ở nhà môn v t ly vài tuần trước không? lUc mà các con dang học về định lu t Newton ấy?" T i và Mike g t dầu: "Dạ nhớ." "Thế con có nhớ định lu t thứ ba: mỗi ỉực t c dụng luôn có ĩn t phản l c n g ệ chiều có cùng độ l n?" M t l n nữa... t ư l rủi Đạycon l m giàu 25 ro Họ chỉ trả giá cho m t phía phương trinh và vì thế, họ vi phạm m t định lu t vạn v t. " Mike phụ họa: "À, vì vậy nên nếu có m t trận đánh nhau thi l c nào cUng phải có hai phía, và muốn l m m t thám t giỏi thi cUng đ t minh trong vai trò m t tên t i phạm giỏi Để hạn chê m i ro thi phải bi t chấp nhận rủi ro Để l m giàu thi phải bi t thê nào l nghèo Để phân bi t m t. .. bảo: "Con có thể trở nên giàu có bằng cách sống keo ki t Nhưng vấn dề l , thậm chi khi con đã trớ nền giàu có, con vẫn có thói quen keo ki t. " va Ong nói thêm: "Chẳng có ý nghĩa gì khi phẳi nhịn ăn nhịn mặc dể dược ch t trên đống vàng T i sao người ta l i phải sống dạm bạc, ch t di trong giàu có, dể rồi sau khi họ ch t, con cái họ l i tiêu xài !5 Dạy con l m giàu hoang phi những dồng tiền tiện t n của... cần m t câu nói: "T i đang b t đầu xây dựng m t công ty mạng Internet." Bạn có thể l m giàu bằng cách trở thành m t tay đầu gấu, và t t cả chúng ta đều bi t điều gì xảy ra với m t tay đầu gấu Cuối cùng thì m t tay đầu gấu "gấu" hơn sẽ xu t hiện, hoặc hắn sẽ nhận ra rằng những người duy l i t l m ăn với hắn l những kẻ không ra gì Và như đã nói ở trên, bạn có thể giàu có bằng cách keo ki t, và t t cả... hầu h t mọi ngưởi, c t tiền vào ngân hàng chẳng cO gi thứ vị so với m t ngôi nhà l n 14 Dạy con l m ‫اج‬،١‫ﻻ‬ m t chiếc xe mới, những thứ "dồ chơi'' hào nhoáng và những kỳ nghỉ d t tiền Hầu h t chUng ta dều có khuynh hướng dồng ý với những nhà hiền tri t khôn ngoan rao giẩng về tinh tiện t n và sự kiêng khem kinh t Song trên thực t , nhiều người trong chUng ta l i thích có dược m t tấm thẻ tin dụng... hạn do m t ông chu giàu có nào dó chi trẩ giUp, với nhiều tiền bạc hđn t t cả các t trưởng dầu mỏ Ả-rập, các ngân hàng t nhân Thụy Sĩ và cả Bill Gates cộng l i DU hầu h t chUng ta dều thích hưởng thụ những thứ tuy t vời mà tiền bạc có thể mua dược nhưng chUng ta l i nhận ra rằng chinh kh t khao vô t n với những thứ v t ch t dó trong cuộc sống dã khiến nhiều người trong chUng ta gặp rắc rối t i chinh... dức và liêm chinh DUng thế không?" "CO l thế," Mike nhUn vai "Nhưng dể l m m t thám t giỏi, anh ta còn phải bi t suy nghi như m t tên t i phạm, hay như m t con người b t chinh, vô dạo dức và ngoài vOng pháp lu t, " nghời cha giàu nói "Hãy nhớ định lu t Newton Con không thể trở thành m t thám t giỏi nếu không bi t suy nghĩ như m t tên t i phạm t i ba." Mike và t i g t dầu Cuối cUng thi chUng t i c١٥ng... sự giàu có bằng cách keo ki t thl r t cục bạn cUng sẽ chỉ l m t người keo ki t Và sống m t cuộc sống giàu có nhưng keo ki t thỉ theo t i, dó l m t cái giá quá d t phầi trả Người cha giàu củng nói: "Vấn dề không nằm ớ t m thẻ tin dụng mà nằm ở sự thiếu kiến thức t i chinh của người giữ t m thè tin dụng dó co dược kiến thức t i chinh chinh l m t phần cái giá mà con phải trả dể dược giàu có. " va dó l ... mẹ t i t rõ những cảm xức của minh T i có thể nhìn thấy gương m t bà thay dổi t dau buồn dến giận dư Quay sang cha t i, bà hỏi: "Giờ thi sao dây? Nó sẽ bị ở l i l p à?" Cha t i l ng l nói: "Đó l quy định Nhưng trước khi quy t định, t i cần phẳi xem x t l i mọi chuyện." Dạy con l m giàu 29 Vài ngàv sau, cha t ‫ ؛‬th t sự đã xem x t l i vấn đề Cha t i ph t hiện ra rằng l p t i có 32 học sinh, trong... m t người binh thường, giấu minh Dạy con l m giàu 35 giữa bầy đàn và l m theo những gì bầy đàn của họ đang l m. " "Có phải cha đang nói rằng toàn bộ chuyện t i con thi r t môn Văn l m t điều t ١ cho t i con nếu x t về l u dài?", Mike hỏi "Còn t y con muôn nó t t hay xấu," người cha giàu nhẹ nhàng nói "Nhưng những điểm sô" đó, chúng sẽ theo t i con suô "t đời," t i than vãn Người cha giàu l c đầu ô n g
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy con làm giàu tập 8 để có những đồng tiền tích cực robert t kiyosaki, sharon l lechter, Dạy con làm giàu tập 8 để có những đồng tiền tích cực robert t kiyosaki, sharon l lechter, Dạy con làm giàu tập 8 để có những đồng tiền tích cực robert t kiyosaki, sharon l lechter

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn