Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đạ tẻh

159 582 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2016, 10:32

Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đạ tẻh Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU viii I SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN viii I.1 Cơ sở pháp lý thực đề tài viii I.2 Sự cần thiết thực đề tài viii II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ix III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .x IV PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .x V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU x VI SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI .x VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN x VII.1 Cơ quan chủ trì đề tài x VII.2 Đơn vị thực đề tài x VII.3 Các quan hỗ trợ thực xi CHƯƠNG I xii ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI xii I.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN .xii I.2 HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN xiv I.2.1 Tài nguyên đất xiv I.2.2 Tài nguyên khoáng sản .xvii I.2.3 Tài nguyên nước xvii I.2.4 Tài nguyên nhân văn, cảnh quan môi trường xviii I.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN ĐẠ TẺH xix I.3.1 Lợi .xix I.3.2 Hạn chế xix I.4 NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐẠ TẺH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY xix i TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` I.4.1 Những biến động phát triển kinh tế năm qua xix I.4.2 Những biến động phát triển xã hội năm qua xxiv CHƯƠNG II xxx ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG xxx II.1 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN .xxx II.1.1 Chất lượng không khí tiếng ồn .xxx II.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC xxxvi II.2.1 Hiện trạng cấp sử dụng nước xxxvi II.2.2 Đánh giá nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước xxxvii II.2.3 Hiện trạng chất lượng môi trường nước .liv II.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP lxviii II.3.1 Hiện trạng sử dụng đất lxviii II.3.2 Hiện trạng chất lượng môi trường đất huyện Đạ Tẻh lxxi II.3.3 Tình hình sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu nông nghiệp lxxiv II.4 HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN lxxiv II.4.1 Nguồn gốc, phân loại thu gom chất thải rắn lxxiv II.4.2 Tình hình xử lý chất thải rắn lxxviii II.4.3 Tác động chất thải rắn đến hệ sinh thái sức khỏe cộng đồng .lxxix II.5 Hiện trạng rừng đa dạng sinh học lxxxi II.5.1 Hiện trạng rừng lxxxi II.5.2 Hiện trạng đa dạng sinh học lxxxiv II.6.3 Hiện trạng tác động người lên rừng đa dạng sinh học huyện Đạ Tẻh lxxxv II.6 THIÊN TAI VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG lxxxvi II.6.1 Tình hình thiên tai, cố môi trường lxxxvi II.6.2 Công tác phòng chống, khắc phục thiên tai cố môi trường lxxxviii CHƯƠNG III xciii HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN ĐẠTẺH .xciii III.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐẠ TẺH xciii III.1.1 Đánh giá nguồn lực bảo vệ môi trường Phòng TN & MT huyện Đạ Tẻh .xciii III.1.2 Thi hành Luật bảo vệ môi trường .xciv III.1.3 Công tác quản lý tài nguyên môi trường xciv TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH ii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` III.2.1 Mục tiêu xcvii III.2.2 Nội dung giải pháp thực xcvii CHƯƠNG IV c XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH c TẠI ĐỊA PHƯƠNG c IV.1 ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG c IV.1.1 Yêu cầu phương pháp đánh giá c IV.1.2 Tổng hợp vấn đề môi trường địa phương ci IV.2 SẮP XẾP ƯU TIÊN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 103 CHƯƠNG V 105 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ƯU TIÊN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 105 V.1 ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG .105 V.1.1 Chương trình hoàn chỉnh hệ thống thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn .105 V.1.2 Chương trình hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước khu vực đô thị vùng phụ cận 107 V.1.3 Chương trình cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn .108 V.1.3.1 Mục tiêu 108 V.1.4 Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước hoạt động nông nghiệp chăn nuôi 110 V.1.5 Chương trình phục hồi quản lý rừng 111 V.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP .113 V.2.1 Các giải pháp kỹ thuật 113 c1 Đối với sở chăn nuôi heo .121 c2 Đối với sở giết mổ .122 V.2.2 Các giải pháp hỗ trợ 123 V.3 LỰA CHỌN VÀ PHÁC THẢO CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 127 CHƯƠNG VI .131 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 131 VI.1 Kết luận 131 VI.1.1 Hiện trạng chất lượng môi trường 131 VI.1.2 Các giải pháp ưu tiên thực huyện Đạ Tẻh 131 VI.2 Kiến nghị 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH iii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` PHỤ LỤC TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH iv Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` DANH MỤC BẢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH v Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` DANH MỤC BIỂU ĐỒ – SƠ ĐỒ DANH MỤC HÌNH TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH vi Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - BVMT : Bảo vệ môi trường - BVTV : Bảo vệ thực vật - CCN : Cụm công nghiệp - CN : Công nghiệp - CT : Công thương - CTNH : Chất thải nguy hại - CNHHĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa - ĐTM : Đánh giá tác động môi trường - IPM : Quản lý dịch bệnh tổng hợp - UBND : Ủy ban Nhân dân - UBMT : Ủy ban mặt trận - KCN : Khu công nghiệp - KHCN : Khoa học công nghệ - KHKT : Khoa học kỹ thuật - KTXH : Kinh tế xã hội - MTĐT : Môi trường đô thị - NS&VSMT : Nước vệ sinh môi trường nông thôn - GTGT : Giá trị gia tăng TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH vii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN I.1 Cơ sở pháp lý thực đề tài - Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2006 vấn đề bảo vệ môi trường trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Nghị số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, có đề quan điểm đầu tư cho bảo vệ môi trường đầu tư cho phát triển bền vững - Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chương trình hành động Chính phủ nhằm tổ chức triển khai Nghị số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị BVMT thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước - Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Văn có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2003 Kèm theo Quyết định Danh mục 36 chương trình, kế hoạch, đề án dự án ưu tiên cấp quốc gia bảo vệ môi trường - Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2004 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Định hướng Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, xác định 09 vấn đề ưu tiên lĩnh vực Tài nguyên Môi trường I.2 Sự cần thiết thực đề tài Huyện Đạ Tẻh huyện thành lập vào năm 1986 sở tách từ huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh huyện nằm phía Tây – Nam tỉnh Lâm Đồng Phía Bắc Đông giáp huyện Bảo Lâm huyện Đạ Huoai; phía Tây giáp huyện Cát Tiên; phía Nam giáp huyện Tân Phú – Đồng Nai Huyện Đạ Tẻh cách thành phố Đà Lạt 180 km phía Nam tỉnh Lâm Đồng Huyện lỵ thị trấn Đạ Tẻh nằm cách thị xã Bảo Lộc 45 km hướng Tây cách thị trấn Ma Đa Gui – huyện Đa Huoai 15 km hướng Bắc Từ thành lập, Đạ Tẻh trở thành vùng kinh tế cho người dân từ khắp miền đất nước làm ăn sinh sống Chủ yếu cấy lúa, trồng mía, trồng điều hồ tiêu Dân số toàn huyện gồm 10 xã thị trấn 47.948 người Trong dân tộc KơhoMạ gần 4.000 dân tộc Tày từ Cao Bằng, Lạng Sơn chuyển đến 8.000 Đạ Tẻh vùng canh tác lúa trọng điểm tỉnh Lâm Đồng Cây lúa Đạ tẻh chiếm giữ vai trò đặc biệt quan trọng nông nghiệp địa phương Để phá độc canh, huyện đưa vào sản xuất nông nghiệp nhiều loại trồng khác có giá trị kinh tế cao; đáng ý dâu tằm tiêu Việc phát triển lúa nói riêng loại trồng nông nghiệp nói chung Đạ Tẻh nhờ phần lớn vào hệ thống thủy lợi TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH viii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` Huyện có tổng diện tích tự nhiên 52.419,65 chiếm 5,36% diện tích tự nhiên tỉnh Lâm Đồng, diện tích rừng tự nhiên 37.387,92 ha, chiếm 71,32% diện tích toàn huyện Hầu hết cửa rừng, ven rừng có dân sinh sống, đời sống khó khăn nên họ thường lên rừng khai thác lâm sản phụ sản phẩm rừng như: mây, tre, nứa, lồ ô để bán nhằm cải thiện đời sống Bên cạnh đó, đối tượng khai thác gỗ trái phép hoạt động ngày tinh vi hơn, số người dân thiếu đất (hoặc muốn mở rộng đất canh tác) lại tùy tiện phát rừng làm rẫy nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện năm qua quan tâm chưa phát triển vượt bậc, hình thành sở công nghiệp nhỏ lẻ nằm rải rác khu dân cư nên ngành công nghiệp đóng góp không đáng kể vào GDP huyện Định hướng đến năm 2020, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 36%, công nghiệp – xây dựng chiếm 36%, nông – lâm nghiệp chiếm 28%; tỉ lệ huy động nộp ngân sách đạt – 6% GDP vào năm 2010 – 8% năm 2015 11 – 12% năm 2020 Hiện tại, huyện định hướng xây dựng cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích lên 64ha, bao gồm: cụm công nghiệp - TTCN khu phố - thị trấn Đạ Tẻh: 44ha (tổng diện tích khu công nghiệp: 44ha, dự kiến đến năm 2010, lấp đầy 30% tổng diện tích); cụm công nghiệp - TTCN Đạ Lây: 10 ha; cụm công nghiệp - TTCN Đạ Kho (thôn 4, ,7): 10 Quá trình phát triển kinh tế xã hội bên cạnh tác động tích cực tốc độ tăng trưởng GDP đạt 16%, GDP bình quân đầu người năm 2007 đạt 9,42 triệu đồng, tăng 1,36 triệu so với năm 2006 gây tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường sức khoẻ người dân vấn đề rác thải chưa thu gom triệt để, ô nhiễm bãi rác; suy giảm chất lượng nước mặt hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi tiểu thủ công nghiệp; vấn đề ô nhiễm không khí, tiếng ồn từ hoạt động xây dựng sở hạ tầng, khu thương mại tập trung, sở sản xuất chế biến, tiểu thủ công nghiệp Ngoài ra, ô nhiễm chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt người dân, rác nông nghiệp, bệnh viện chưa xử lý triệt để Trong đó, cần đặc biệt trọng đến nguy ô nhiễm sông suối, ao hồ, ô nhiễm nước ngầm phải tiếp nhận nước thải không qua xử lý từ khu vực nông nghiệp, nước thải sinh hoạt từ khu vực tập trung đông dân cư thị trấn Đạ Tẻh Ngoài ra, việc phát triển kinh tế xã hội dẫn đến vấn đề tình trạng tải hệ thống cấp nước thoát nước, vệ sinh môi trường nông thôn không quan tâm mức Do đó, để đảm bảo phát triển KT-XH bền vững đôi với bảo vệ môi trường, việc thực dự án “Khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh” cần thiết, làm sở khoa học thực tiễn cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường địa bàn huyện II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá trạng môi trường khu vực đô thị hoá, sở sản xuất, khu vực khai thác khoáng sản, khu vực sản xuất nông nghiệp chăn nuôi, khu du lịch, bãi chôn lấp rác, từ xác định vấn đề môi trường cấp bách địa bàn huyện - Đề xuất giải pháp dự án ưu tiên để bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH ix Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh` III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Thu thập, kế thừa kết nghiên cứu chương trình, đề tài khoa học có liên quan đến huyện Đạ Tẻh - Phương pháp điều tra khảo sát trọng điểm - Phương pháp đánh giá chuyên gia - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp xác định vấn đề môi trường - Phương pháp lấy mẫu, khảo sát thực địa - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp phân tích mẫu phòng thí nghiệm IV PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Phạm vi khu vực nghiên cứu: huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng - Đối tượng nghiên cứu: trạng tài nguyên môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Thu thập, kế thừa, tổng hợp, phân tích tài liệu, liệu điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường tình hình phát triển KTXH - Điều tra, khảo sát bổ sung trạng tài nguyên môi trường huyện Đạ Tẻh - Đo đạc bổ sung thông số trường phòng thí nghiệm: quan trắc hóa lý môi trường không khí, trạng chất lượng nước, đất, chất thải rắn - Đánh giá trạng xác định vấn đề môi trường cấp bách để từ đề xuất giải pháp dự án ưu tiên bảo vệ môi trường huyện Đạ Tẻh VI SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI Báo cáo tổng hợp “Khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường đề xuất giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đạ Tẻh” Báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường huyện Đạ Tẻh Tập báo cáo chuyên đề Đĩa CD ghi báo cáo tổng hợp báo cáo chuyên đề VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VII.1 Cơ quan chủ trì đề tài Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng VII.2 Đơn vị thực đề tài Trung tâm Kỹ thuật Môi trường, Công ty Đo đạc Địa Công trình, Bộ Tài nguyên Môi trường TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH x TT Chỉ tiêu Ký hiệu mẫu Đơn vị QCVN 09:2008/BTNMT NN-01 NN-02 NN-03 NN-04 NN-05 NN-06 NN-07 NN-08 - 4,75 6,78 3,75 3,31 6,16 5,76 5,40 5,61 5,5-8,5 NTU 2,3 0 20,7 16,3 0 - mg/l 17 32 78 42 59 20 93 27 1.500 mg/l 2,8 135 19,1 6,05 34,4 17,8 3,40 27,4 500 pH Màu TDS Độ cứng Clorua mg/l 7,30 0,14 17,3 1,99 14,25 7,72 18,22 49,98 250 Sunfate mg/l 0,05 0,42 0,12 0,18 400 Nitrat mg/l 0,07 0,10 0,05 0,02 0 0,12 15 Nitrite mg/l 0 0,010 0 0 0,012 Amoniac mg/l 0,03 0,05 0,10 0,08 0,16 0,13 0,91 2,23 0,1 10 T.Fe mg/l 0,21 0,20 4,55 0,10 0,54 0,60 0,31 0,34 11 Mn mg/l 0,169 0,775 0,161 0,028 0,102 0,261 0,350 0,231 0,5 12 Pb mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01 13 As µg/l 5,28 8,02 4,14 1,72 2,58 2,19 0,93 2,10 50 14 Hg µg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 15 T.Coliform MPN/100ml 480 15 230 11.000 21 57 2.300 110 Bảng II.2: Kết phân tích chất lượng nước ngầm huyện Đạ Tẻh (Đợt 2) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) TT Chỉ tiêu Ký hiệu mẫu Đơn vị NN-01 NN-02 NN-03 NN-04 NN-05 NN-06 NN-07 NN - 6,49 7,22 5,48 5,00 5,60 5,93 5,67 pH Màu NTU 23 10 TDS mg/l 100 405 172 115 23 255 Độ cứng mg/l 21 128 16 42 Clorua mg/l 8,4 5,7 20,3 14,9 12,9 8,5 44,0 Sunfate mg/l 5,1 6,0 4,7 0 3,3 2,5 Nitrat mg/l 1,03 0,04 1,85 1,78 1,78 0,18 1,25 Nitrite (*) mg/l 0 0,038 0,063 0,010 0,010 0, Amoni (*) mg/l 0,23 0,08 0,15 0,06 0,76 1,05 2,50 10 T.Fe mg/l 0,06 0,10 0,10 0,07 0,06 0,85 0,21 11 Mn mg/l 0,029 0,275 0,046 0,018 0,052 0,061 0,048 0, 12 Pb mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH K 13 As µg/l 1,21 4,38 1,89 0,69 0,82 1,56 1,52 14 Hg µg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH K 15 T.Coliform (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) TT MPN/100ml 2,4x102 [...]... Nông thôn huyện Đạ Tẻh - Phòng Công thương huyện Đạ Tẻh - Phòng Văn hóa thông tin huyện Đạ Tẻh - Trung tâm Quản lý và Kỹ thuật công trình công cộng - BCH PCLB & TKCN huyện Đạ Tẻh - Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xi Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` CHƯƠNG... cầu kinh doanh và trao đổi, mua bán hàng hóa của nhân dân TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xxix Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG II.1 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN II.1.1 Chất lượng không khí và tiếng ồn Đạ Tẻh là một huyện kinh tế... (48C-II) và chương trình KC-12 (năm 1993) của Liên đoàn Địa chất – Thủy văn thực hiện sơ bộ đánh giá nguồn nước cho thấy như sau: - Nước ngầm trên địa bàn huyện thuộc 2 phức hệ chính: TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xvii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh`  Phức hệ chứa nước lỗ hổng các trầm... triển, số lượng ít, tập trung chủ yếu ở thị trấn Đạ Tẻh, phần lớn các xã chưa có chợ, một số khu vực hoạt động mang tính chất tự phát, chưa có quy hoạch Mặc dù có vai trò là cầu nối giữa sản TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xxviii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` xuất và thị trường, nhưng.. .Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` Địa chỉ: Số 30, Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM Điện thoại/Fax: 08 62960412 Email: trungtammoitruong@yahoo.com VII.3 Các cơ quan hỗ trợ thực hiện - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Lâm Đồng - Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh. .. loang lỗ đỏ vàng Đất phù sa gley Đất phù sa phủ trên nền đỏ vàng Đất phù sa gley phủ trên nền đỏ vàng Đất phù sa suối Nhóm đất xám Đất bạc màu trên phù sa cổ Đất bạc màu trên sản phẩm granit Đất dốc tụ bạc màu TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xvi Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` STT III... ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xxxiii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có một số hoạt động khai thác khoáng sản như khai thác các loại vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát sỏi lòng sông, đất sét, cao lanh để làm gạch ngói Tình trạng ô nhiễm bụi từ hoạt động này chủ yếu là do các. .. TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xxii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` b Ngành công nghiệp – TTCN và xây dựng  Công nghiệp – TTCN Sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé về quy mô và khá đơn điệu về chủng loại sản phẩm Mặc dù tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm thời kỳ 1996 – 2007 đạt ở mức khá... – CTY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH & CÔNG TRÌNH xiii Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` Đạ Miss (30 km), Đạ Lây (40 km) và Đạ Kho (11 km) với tổng lưu vực 1.744 km 2, ngoài ra còn có một số suối ngắn và nhỏ khác Bảng I.2: Đặc trưng sông suối chính của huyện L Flv Độ dốc đáy Qo Wo (km) (km2) sông (‰) (m3/s) (106m3) 1 Đạ Houai 53,4... xxxv Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đạ Tẻh` quản mãn tính, ung thư phổi Những nơi tập trung giao thông cao thì hàm lượng CO trong không khí tăng gây các bệnh thần kinh, thiếu máu não Tuy nhiên qua khảo sát chất lượng không khí tại huyện Đạ Tẻh còn khá tốt, hầu hết vẫn nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn môi trường không
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đạ tẻh, Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đạ tẻh, Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đạ tẻh, Nguồn: Dự án quy hoạch thủy lợi và nước sạch nông thôn huyện Đạ Tẻh – Đạ Huoai, Bảng I.3: Tổng hợp các loại đất huyện Đạ Tẻh, Bảng I.4: Thực trạng phát triển kinh tế nông – lâm – ngư, Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đạ Tẻh, năm 2007, b. Lao động và việc làm, Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE, năm 2008, 2009, Bảng II.4: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE, năm 2008,2009, Bảng II.10: Kết quả phân tích chất lượng nước thải bãi rác – xã Đạ Kho, Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường, năm 2009, Biểu đồ II.16: Hàm lượng COD trên các sông suối huyện Đạ Tẻh, Bảng II.12: Vị trí thu mẫu nước mặt trên các hồ chứa huyện Đạ Tẻh, b. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm khu vực nông thôn, Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT-XH huyện Đạ Tẻh đến năm 2020, Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE, năm 2008, Nguồn: Hội thảo Quốc gia về xử lý nước thải bệnh viện, Hà Nội, năm 1998, b. Thu gom chất thải rắn, Nguồn: Solid Waste Landfill Engineering and Design - 1995, Nguồn: Kế hoạch di chuyển dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn huyện Đạ Tẻh, năm 2008, h. Cơ quan quân sự huyện, HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN ĐẠTẺH, a. Thành quả đạt được trong thời gian qua:, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ƯU TIÊN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, Sơ đồ V.10: Công nghệ xây dựng trạm cấp nước tập trung, Bảng V.3: Các dự án ưu tiên bảo vệ môi trường, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay