bài học kỳ dân sự Xây dựng một tình huống về hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định tại khoản 2 Điều 410 BLDS 2005.Giải quyết tình huống đó theo quy định của pháp luật hiện hành

11 183 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2016, 13:59

khoản 2 Điều 410 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.” MỤC LỤC Danh mục Mở Đầu………………………………………………………………… Nội Dung………………………………………………………………… I.Hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ trả tiền vay…………………………………………………………… II.Xây dựng tình để chứng minh cho quy định khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005………………………………………………… III.Giải tình theo quy định pháp luật hành…… KẾT LUẬN……………………………………………………………… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 1 10 Giáo trình luật dân - Nhà xuất Công an nhân dân Hướng dẫn môn học Luật dân - TS Phạm Văn Tuyết, TS.Lê Kim Giang – Nhà xuất Tư pháp Bộ luật dân 2005- Nhà xuất Lao động Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Link: http://www.lawyer.edu.vn/kien-thuc-luat/hau-qua-phap-lycua-hop-dong-dan-su-vo-hieu.html?print=1&tmpl=component Trường hợp hợp đồng vô hiệu Link: http://www.luathatran.vn/vi/hop-dong/kien-thuc-luat-hopdong/764-truong-hop-hop-dong-vo-hieu.html Nghị định số 163/2006/NĐ-CP phủ giao dịch bảo đảm Bình luận khoa học Bộ luật dân - Nhà xuất Tư pháp MỞ ĐẦU Giao dịch dân dự hình thành dựa nguyện ý tự giác bên chủ thể tham gia.Tuy nhiên, kông phải tham gia giao dịch dân có tự giác, nghiêm túc việc thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ mình.Nhằm khắc phục tình trạng trên, nhà làm luật quy định biện pháp bảo đảm để đảm bảo việc thực nghĩa vụ chủ thể.Để tìm hiểu sâu quy định bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự, em xin chọn đề số “Xây dựng tình hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định khoản Điều 410 BLDS 2005.Giải tình theo quy định pháp luật hành” làm tập cá nhân cuối kỳ NỘI DUNG I.Hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ trả tiền vay Điều 471 Bộ luật dân 2005 quy định: “Hợp đồng vay tài sản thỏa thuận bên, theo bên cho vay giao tài sản cho bên vay; đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản loại theo số lượng, chất lượng phải trả lãi có thỏa thuận pháp luật có quy định.” Về việc xác lập thực giao dịch dân trước hết phải dựa tự giác bên, thực tế, tham gia giao dịch có thiện chí thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ mình.Nhằm khắc phục tình trạng tạo cho người có quyền quan hệ nghĩa vụ có chủ động thực tế hưởng quyền dân sự, pháp luật cho phép bên thỏa thuận đặt biện pháp bảo đảm việc giao kết hợp đồng việc thực nghĩa vụ dân khoản Điều 323 Bộ luật dân quy định: “Giao dịch bảo đảm giao dịch dân bên thỏa thuận pháp luật quy định việc thực biện pháp bảo đảm quy định khoản Điều 318 Bộ luật này.” Điều 318 Bộ luật dân 2005 quy định: Các biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân bao gồm: a) Cầm cố tài sản; b) Thế chấp tài sản; c) Đặt cọc; d) Ký cược; e) Ký quỹ; f) Bảo lãnh; g) Tín chấp Trong trường hợp bên có thỏa thuận pháp luật có quy định biện pháp bảo đảm người có nghĩa vụ phải thực biện pháp bảo đảm Về mặt khách quan, quy định pháp luật, cho phép chủ thể giao dịch dân quan hệ dân khác áp dụng biện pháp mà pháp luật cho phép để bảo đảm cho nghĩa vụ thực hiện, đồng thời xác định bảo đảm quyền, nghĩa vụ bên biện pháp Về mặt chủ quan, bảo đảm thực nghĩa vụ dân việc thỏa thuận bên nhằm qua đặt biện pháp tác động mang tính chất dự phòng để đảm bảo cho việc thực nghĩa vụ, đồng thời ngăn ngừa khắc phục hậu xấu việc không thực thực không nghĩa vụ gây Do vậy, hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ trả tiền vay giao dịch bảo đảm có thỏa thuận bên, theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay với thỏa thuận thực biện pháp bảo đảm nhằm đảm bảo việc thực nghĩa vụ bên II.Xây dựng tình để chứng minh cho quy định khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005 Tình xây dựng sau: Anh Khánh kinh doanh nhà hàng thiếu vốn để mở rộng chuỗi nhà hàng nên rao bán mảnh đất ven Hồ Tây mà trước tháng chấp Ngân hàng Agribank để vay vốn cho anh Nam Sau thỏa thuận xong, hai bên định ngày sau gặp để ký hợp đồng, chuyển giao giấy tờ tiền Đến hẹn, anh Nam chưa gom đủ số tiền, anh Nam đề nghị giao xe Camry biển sổ 30A 866.23 mà sở hữu cho anh Khánh để đảm bảo trả nốt số tiền thiếu cho anh Khánh anh Khánh đồng ý VÌ vậy, anh Nam và anh Khánh ký với hai hợp đồng, hợp đồng mua bán tài sản, hai hợp đồng cầm cố xe anh Nam cho anh Khánh khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005 quy định: “Sự vô hiệu hợp đồng làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp bên có thỏa thuận hợp đồng phụ thay hợp đồng Quy định không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự.” Hợp đồng dạng giao dịch dân Điều 122 Bộ luật dân năm 2005 quy định điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Điều 127 Bộ luật dân 2005 quy định: “ Giao dịch dân điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật vô hiệu.”khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005 quy định: “Các quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng vô hiệu.Theo đó, hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng vi phạm Điều từ 127 đến 138 quy định Bộ luật dân năm 2005.Khi hợp đồng vô hiệu bên tự nguyện chấm dứt việc thực hợp đồng, song nhiều trường hợp bên thỏa thuận với việc chấm dứt hợp đồng bên người đại diện (đối với hợp đồng người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực hiện) có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu giải hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu Ngoài việc áp dụng quy định giao dịch dân vô hiệu để xác định trường hợp bị coi hợp đồng vô hiệu cách thức xử lý giải hậu hợp đồng dân vô hiệu,khoản Điều 410 BLDS 2005 quy định hiệu lực pháp lý hợp đồng phụ hợp đồng vô hiệu Xuất phát từ quy định hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng nên hợp đồng vô hiệu làm chấm dứt hợp đồng phụ.Nói hợp đồng phụ bị chấm dứt không dùng từ vô hiệu hợp đồng phụ muốn có hiệu lực phải tuân thủ đầy đủ điều kiện quy định pháp luật chủ thể, nội dung, hình thức,…Vì vậy, đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp luật, lý vô hiệu Nói cách khái quát, hợp đồng vô hiệu tồn hợp đồng phụ – loại hợp đồng sinh nhu cầu hợp đồng vô nghĩa bị tuyên chấm dứt Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ nên hợp đồng phụ vô hiệu không làm hiệu lực hợp đồng Tuy nhiên, việc áp dụng quy định có trường hợp ngoại lệ sau:Khi hợp đồng vô hiệu, bên thỏa thuận hợp đồng phụ hợp đồng thay hợp đồng chính, hợp đồng vô hiệu hợp đồng phụ có hiệu lực Đây trường hợp hợp đồng phụ lập bao gồm điều khoản thể đầy đủ nội dung hợp đồng thỏa thuận bên áp dụng độc lập Ví dụ: Ngày 10/2/2016 A ký hợp đồng mua bán tài sản với B để mua xe ba gác cũ giá 15 triệu đồng.Do đủ tiền trả cho B nên A ký thêm với B hợp đồng vận chuyển, theo A vận chuyển cho B xi măng đến số 57 Nguyễn Chí Thanh thay cho việc trả nốt số tiền A thiếu Đến ngày 14/2/2016, A phát xe mà B bán cho A không thuộc quyền sở hữu B nên yêu câu Tòa án tuyên hợp đồng mua bán xe A B vô hiệu bị lừa dối Tòa án chấp thuận.Do đó, hợp đồng mua án A B vô hiệu Tuy nhiên, thời điểm hợp đồng mua bán tài sản A B bị tuyên vô hiệu, A cận chuyển xong xi măng đến địa điểm yêu cầu Khoản Điều 137 Bộ luật dân 2005 quy định: “Khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận; không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.” Hợp đồng vận chuyển mà A B ký kết hợp đồng phát sinh hợp đồng mua bán tài sản ký trước Theo lý thuyết, hợp đồng mua bán A B không hiệu lực, tức A không nghĩa vụ phải trả tiền cho B nên hợp đồng vận chuyển mà hai người ký nhằm để A bù vào số tiền thiếu B không cần phải thực hay nói cách khác chấm dứt Tuy nhiên, A hoàn thành nghĩa vụ vận chuyển nhắc đến hợp đồng vận chuyển với B, nên theo quy định pháp luật, B phải thực nghĩa vụ trả tiền thù lao vận chuyển xi măng cho A Cũng tức hợp đồng vận chuyển A B có hiệu lực hợp đồng làm phát sinh hợp đồng mua bán tài sản A B bị tuyên vô hiệu Xét chất mục đích hợp đồng nên hợp đồng phụ thể thỏa thuận bên tham gia giao kết hợp đồng dân nhằm bảo đảm thực nghĩa vụ dân bên có nghĩa vụ không áp dụng quy định này.Do hợp đồng phụ nhằm bảo đảm thực nghĩa vụ dân lập nhằm mục đích đảm bảo cho hợp đồng thực Hợp đồng phụ trường hợp luôn phụ thuộc vào hiệu lực hợp đồng chính, hay nói cách khác hợp đồng vô hiệu hợp đồng phụ vô hiệu Áp dụng tình xây dựng để chứng minh khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005 sau: Xét hợp đồng mua bán đất anh Khánh anh Nam Theo tình xây dựng, anh Nam ký hợp đồng với anh Khánh mua anh Khánh mảnh đất ven Hồ Tây mà mảnh đất anh Khánh mang chấp Ngân hàng Agribank để vay vốn khoản Điều 348 Bộ luật dân 2005 quy định nghĩa vụ bên chấp tài sản sau: “Không bán, trao đổi, tặng cho tài sản chấp, trừ trường hợp quy định khoản khoản Điều 349 Bộ luật này.” Xét thấy tình không thuộc quy định khoản khoản Điều 349 Bộ luật dân tài sản anh Khánh dùng để chấp bất động sản bên nhận chấp Ngân hàng Agribank không anh Khánh thông báo việc anh Khánh mang mảnh đất chấp với Ngân hàng bán Như vậy, việc anh Khánh bán cho anh Nam mảnh đất trái với quy định pháp luât Cùng với đó, anh Khánh không thông báo cho anh Nam biết việc mảnh đất bị mang chấp Ngân hàng, hành vi anh Khánh hành vi lừa dối Do đó, hợp đồng mua bán tài sản anh Khánh anh Nam bị vô hiệu theo đoạn đoạn hai Điều 132 khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005 quy định: “Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Lừa dối giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch đó.” “Các quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng dân vô hiệu.” Xét hợp đồng cầm cố xe anh Nam cho anh Khánh: Theo Điều 326 Bộ luật dân 2005 quy định: “Cầm cố tài sản việc bên (sau gọi bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu cho bên (sau gọi bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự.” Anh Nam đề nghị giao xe Camry biển sổ 30A 866.23 mà sở hữu cho anh Khánh để đảm bảo trả nốt số tiền thiếu cho anh Khánh Theo quy định Bộ luật dân việc anh Nam giao xe Camry thuộc quyền sở hữu cho anh Khánh cầm cố tài sản hai bên ký hợp đồng cầm cố.Vì xe mà anh Nam mang cầm cố thuộc quyền sở hữu anh Nam, tình xây dựng không nói thêm, ta mặc định tài sản cầm cố hợp pháp Hai bên ký hợp đồng theo quy định pháp luật nên xác định hợp đồng có hiệu lực mặt pháp lý Điều 399 Bộ luật dân 2005 quy định chấm dứt cầm cố tài sản sau: Việc cầm cố tài sản chấm dứt trường hợp sau đây: Nghĩa vụ bảo đảm cầm cố chấm dứt; Việc cầm cố tài sản hủy bỏ thay biện pháp bảo đảm khác; Tài sản cầm cố xử lý; Theo thỏa thuận bên Theo quy định hiểu rằng, cầm cố tài sản biện pháp bảo đảm mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng bảo đảm Gọi hợp đồng mua bán anh Khánh anh Nam hợp đồng chính, hợp đồng cầm cố anh Khánh anh Nam hợp đồng phụ Theo khoản khoản Điều 406 Bộ luật dân 2005 quy định : Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ; Hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc hợp đồng chính; Do hợp đồng cầm cố anh Nam anh Khánh phát sinh nhằm bảo đảm thực nghĩa vụ dân hợp đồng mua bán tài sản Sự tồn hợp đồng cầm cố hợp đồng mua bán tạo ra, hay nói cách khác, hiệu lực hợp đồng cầm cố phụ thuộc vào hợp đồng mua bán tài sản.Khái niệm cầm cố tài sản quy định Bộ luật khẳng định cầm cố tài sản “để bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự” Khi hợp đồng mua bán đất anh Nam anh Khánh vô hiệu, tức hết hiệu lực pháp luât,giữa anh Nam anh Khánh không tồn thỏa thuận hợp đồng mua bán nữa, hai bên khôi phục lại tình trạng ban đầu trả lại cho nhận ( khoản Điều 137 Bộ luật dân 2005 quy định: “Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập” Khi đó, số tiền anh Nam thiếu anh Khánh mua đất không còn, thế, việc cầm cố xe mà anh Nam chủ sở hữu nhằm bảo đảm việc trả số tiền thiếu cho anh Khánh không còn.Hay nói xác, hợp đồng cầm cố anh Nam anh Khánh chấm dứt hợp đồng hợp đồng mua bán vô hiệu Qua phân tích chứng minh quy định khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005 vô hiệu hợp đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng phụ.Trên nêu ví dụ để chứng minh rằng, có trường hợp ngoại lệ mà hợp đồng chấm dứt, hợp đồng phụ hiệu lực thay hợp đồng chính.Tuy nhiên, hợp đồng có áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự, hợp đồng chấm dứt luôn dẫn đến chấm dứt hiệu lực hợp đồng phụ Do hợp đồng có áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự, hiệu lực hợp đồng phụ luôn phụ thuộc vào hợp đồng Hợp đồng phụ tồn không tồn hợp đồng III.Giải tình theo quy định pháp luật hành Theo lý giải thích trên, ta xác định hợp đồng mua bán đất anh Khánh anh Nam vô hiệu bị lừa dối dẫn đến làm chấm dứt hợp đồng cầm cố xe anh Nam cho anh Khánh Theo đoạn Điều 132 Bộ luật dân 2005 quy định bên tham gia giao dịch bị lừa dối “ có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu.” Trong tình xây dựng, anh Nam tham gia giao dịch bị anh Khánh lừa dối dùng tài sản chấp bán cho anh Nam nên anh Nam có quyền yêu Tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán đất anh Nam anh Khánh vô hiệu khoản Điều 136 Bộ luật dân 2005 quy định thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân bô hiệu: “Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu quy định điều từ Điều 130 đến Điều 134 Bộ luật hai năm, kể từ ngày giao dịch dân xác lập.” Như vậy, hai năm kể từ ngày hợp đồng mua bán đất anh Nam anh Khánh xác lập anh Nam phải khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng mua bán đất vô hiệu bị lừa dối Điều 137 Bộ luật dân 2005 quy định hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu: Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập Khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận; không hoàn trả lại vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường 10 Trong tình này, có đủ để Tòa án tuyên hợp đồng mua bán anh Khánh anh Nam vô hiệu Khi đó, theo quy định Bộ luật dân nêu quyền nghĩa vụ anh Khánh anh Nam không còn, hai bên khôi phục lại tình trạng ban đầu hoàn trả cho nhận Đối với hợp đồng cầm cố tài sản mà anh Nam ký với anh Khánh để bảo đảm nghĩa vụ trả tiền mình, nghĩa vụ không nên hợp đồng cầm cố chấm dứt Anh Khánh phải trả lại cho anh Nam xe mà anh Nam dùng để cầm cố.Trường hợp anh Khánh xe anh Nam bị tổn thất phải bồi thường tiền cho anh Nam KẾT LUẬN Hợp đồng có áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân loại hợp đồng phổ biến sử dụng nhiều chặt chẽ pháp luật, đồng thời, hiệu lực pháp lý loại hợp đồng đảm bảo quyền lợi ích cho người tham gia Tránh tình trạng tổn thất cho chủ thể bên tham gia vào hợp đồng.Loại hình hợp đông vô hiệu làm chấm dứt hợp đồng bảo đảm nó, ngược lại, hợp đồng bảo đảm vô hiệu không làm hiệu lực hợp đồng bảo đảm Điều quy định rõ khoản Điều 410 Bộ luật dân 2005 11 [...]... nghĩa vụ ấy đã không còn nên hợp đồng cầm cố cũng chấm dứt Anh Khánh sẽ phải trả lại cho anh Nam chiếc xe mà anh Nam dùng để cầm cố.Trường hợp anh Khánh xe của anh Nam bị tổn thất thì phải bồi thường tiền cho anh Nam KẾT LUẬN Hợp đồng có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự hiện nay là loại hợp đồng phổ biến và được sử dụng nhiều do sự chặt chẽ của pháp luật, đồng thời, hiệu lực pháp lý của. .. pháp lý của loại hợp đồng này luôn đảm bảo quy n và lợi ích cho người tham gia nó Tránh được tình trạng tổn thất cho chủ thể các bên tham gia vào hợp đồng. Loại hình hợp đông này nếu vô hiệu luôn làm chấm dứt hợp đồng bảo đảm của nó, nhưng ngược lại, hợp đồng bảo đảm vô hiệu không làm mất hiệu lực của hợp đồng được bảo đảm Điều này được quy định rất rõ trong khoản 2 Điều 410 Bộ luật dân sự 20 05 11 ...Trong tình huống này, có đủ căn cứ để Tòa án tuyên hợp đồng mua bán giữa anh Khánh và anh Nam là vô hiệu Khi đó, theo các quy định của Bộ luật dân sự nêu trên thì quy n và nghĩa vụ giữa anh Khánh và anh Nam không còn, hai bên khôi phục lại tình trạng ban đầu và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận Đối với hợp đồng cầm cố tài sản mà anh Nam ký với anh Khánh để bảo đảm nghĩa vụ trả tiền của mình, nhưng nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: bài học kỳ dân sự Xây dựng một tình huống về hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định tại khoản 2 Điều 410 BLDS 2005.Giải quyết tình huống đó theo quy định của pháp luật hiện hành, bài học kỳ dân sự Xây dựng một tình huống về hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định tại khoản 2 Điều 410 BLDS 2005.Giải quyết tình huống đó theo quy định của pháp luật hiện hành, bài học kỳ dân sự Xây dựng một tình huống về hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định tại khoản 2 Điều 410 BLDS 2005.Giải quyết tình huống đó theo quy định của pháp luật hiện hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay