Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh hại chính cây keo tai tượng trong giai đoạn vườn ươm tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

81 497 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2016, 12:29

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG LÊ THU HÀ Tên đề tài: “KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI CHÍNH CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia magium Wild) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Lâm nghiệp : Lâm nghiệp : 2011 – 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG LÊ THU HÀ Tên đề tài: “KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI CHÍNH CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Wild) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Lâm nghiệp : K43 LN – N01 : Lâm nghiệp : 2011 – 2015 : TS Đặng Kim Tuyến Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG LÊ THU HÀ Tên đề tài: “KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI CHÍNH CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Wild) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Lâm nghiệp : K43 LN – N01 : Lâm nghiệp : 2011 – 2015 : TS Đặng Kim Tuyến Thái Nguyên, năm 2015 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo kĩ sư lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, việc thực tập tốt nghiệp cần thiết sinh viên.Việc thực tập tốt nghiệp môi trường giúp cho sinh viên tự khẳng định kiến thức đồng thời liên hệ với thực tiễn sản xuất giúp sinh viên có phương pháp nghiên cứu khoa học trước trường Từ thực tế đó, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban giám hiệu nhà trường, Ban giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, tiến hành thức tập vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên để nghiên cứu đề tài: “Khảo nghiệm hiệu lực số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh hại Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) giai đoạn vườn ươm vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Để hoàn thành khóa luận thực đề tài, nỗ lực thân, nhận bảo thầy, cô giáo Qua xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi học tập rèn luyện năm học Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp nơi đào tạo Tôi xin cảm ơn toàn thể thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy trình học tập thực tập tốt nghiệp Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo TS Đặng Kim Tuyến - người trực tiếp hướng dẫn tận tình để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin cám ơn Ban giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp miền núi phía Bắc tạo điều kiên giúp đỡ để có nơi thực tập tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu có hạn, lực thân hạn chế, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên khóa luận không tránh khỏi thiếu xót Tôi mong nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy cô, bạn bè đồng môn để khóa luận hoàn thiện Thái Nguyên, ngày 20 tháng5 năm 2015 Sinh viên Hoàng Lê Thu Hà iii DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN Trang Bảng 2.1 Một số yếu tố khí hậu đặc trưng khu vực nghiên cứu từ tháng 10/2014 đến tháng 2/2015 thành phố Thái Nguyên 16 Bảng 3.1 Tên thuốc hoạt chất loại thuốc sử dụng 26 Bảng 3.2 Tên thuốc hoạt chất loại thuốc sử dụng 27 Bảng 4.1 Mức độ hại bệnh thối cổ rễ Keo tai tượng qua lần điều tra 33 Bảng 4.2 Mức độ hại bệnh phấn trắng Keo tai tượng qua lần điều tra 34 Bảng 4.3 Kết điều tra tỉ lệ nhiễm bệnh thối cổ rễ trước sử dụng thuốc 35 Bảng 4.4 Kết điều tra tỉ lệ nhiễm bệnh thối cổ rễ trước sử dụng thuốc 36 Bảng 4.5 Kết điều tra tỉ lệ nhiễm bệnh phấn trắng trước sử dụng thuốc 37 Bảng 4.6 Kết điều tra tỉ lệ nhiễm bệnh phấn trắng trước sử dụng thuốc 38 Bảng 4.7 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ Keo trước sử dụng thuốc 39 Bảng 4.8 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ Keo sau sử dụng thuốc lần 40 Bảng 4.9 Kết điều tra mức độ rễ bệnh thối cổ rễ Keo sau sử dụng thuốc lần 41 Bảng 4.10 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ hại Keo sau sử dụng thuốc lần 42 Bảng 4.11 Tổng hợp kết điều tra mức độ hại bệnh trước sau phun thuốc 44 Bảng 4.12 Kiểm tra sai khác công thức thí nghiệm 44 iv Bảng 4.13 Tỷ lệ tăng giảm bệnh hại rễ công thức 45 Bảng 4.14 So sánh hiệu lực thuốc sau lần phun 47 Bảng 4.15 Kết điều tra mức độ hại Keo bệnh hại trước sử dụng thuốc 48 Bảng 4.16 Kết điều tra mức độ hại bệnh hại Keo sau sử dụng thuốc lần 49 Bảng 4.17 Kết điều tra mức độ hại bệnh hại Keo sau sử dụng thuốc lần 50 Bảng 4.18 Kết điều tra mức độ hại bệnh hại Keo sau sử dụng thuốc lần 50 Bảng 4.19 Tổng hợp kết điều tra mức độ hại bệnh trước sau phun thuốc 52 Bảng 4.20 Kiểm tra sai khác công thức thí nghiệm 52 Bảng 4.21 Tỷ lệ tăng giảm bệnh hại công thức 53 Bảng 4.22 So sánh hiệu lực thuốc sau lần phun 55 v DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG KHÓA LUẬN Trang Hình 4.1: Khu thí nghiệm theo dõi bệnh hại trước phun thuốc 37 Hình 4.2: Cây Keo bị bệnh phấn trắng trước phun thuốc 39 Hình 4.3: Keo bị bệnh thối cổ rễ sau phun thuốc lần 40 Hình 4.4: Sau phun thuốc lần 41 Hình 4.5: Sau phun thuốc lần 43 Hình 4.6: Đồ thị biểu diễn tác động loại thuốc đến bệnh thối cổ rễ sau lần phun 45 Hình 4.7: Keo bị bệnh phấn trắng sau phun thuốc lần 48 Hình 4.8: Sau phun thuốc lần 49 Hình 4.9: Sau phun thuốc lần 51 Hình 4.10: Đồ thị biểu diễn tác động loại thuốc đến bệnh phấn trắng sau lần phun 53 vi DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT TN : Thí nghiệm ĐC : Đối chứng CT1 : Công thức CT2 : Công thức CT3 : Công thức CT4 : Công thức O.D.B: Ô dạng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân tôi, số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực, khách quan Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng khoa học TS Đặng Kim Tuyến Hoàng Lê Thu Hà Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (ký, ghi rõ họ tên) viii Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm tiến hành 24 3.2.1 Địa điểm 24 3.2.2 Thời gian 24 3.3 Nội dung tiêu theo dõi 24 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 24 3.3.2 Các tiêu theo dõi 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp kế thừa số liệu chọn lọc 25 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm kết hợp điều tra quan sát 25 3.4.3 Xử lý số liệu 28 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Tình hình vệ sinh vườn ươm phân bố bệnh 32 4.1.1 Tình hình vệ sinh vườn ươm 32 4.1.2 Kết điều tra tỉ mỉ mức độ nhiễm bệnh Keo tai tượng 33 4.1.3 Đánh giá tình hình phân bố bệnh 35 4.1.3.1 Đánh giá tình hình phân bố bệnh thối cổ rễ 35 4.1.3.2 Đánh giá tình hình phân bố bệnh phấn trắng 37 4.2 Đánh giá mức độ hại loại bệnh hại trước sau lần sử dụng thuốc tìm loại thuốc có hiệu lực phòng trừ cao 39 4.2.1 Đánh giá mức độ hại bệnh thối cổ rễ trước sau lần sử dụng thuốc tìm loại thuốc có hiệu lực phòng trừ cao 39 4.2.1.1 Kết điều tra mức độ hại bệnh thối cổ rễ trước sử dụng thuốc 39 4.2.1.2 Kết điều tra mức độ hại rễ sau sử dụng thuốc lần 40 56 hại nặng non sức kháng bệnh yếu Bệnh phát triển mạnh thời tiết mưa nhiều ẩm độ không khí cao, luống gieo ươm bị úng nước Bệnh phấn trắng phát triển mạnh điều kiện nhiệt độ không khí 20- 250C Trong điều kiên trời âm u, nắng, ẩm độ không khí cao bệnh nặng Những luống keo bị che bóng gieo dày bệnh nặng Giai đoạn giả bị bệnh phấn trắng nặng thường làm chết Vật gây bệnh lây lan nhanh nhờ gió, nước mưa, nước tưới Ở nhiệt độ 280C bệnh phấn trắng ngừng phát Trời nắng to bệnh giảm nhanh.Vật gây bệnh qua hạ đất, xác bệnh gặp điều kiện thuận lợi lại tiến hành xâm nhiễm hàng loạt lên 4.3.2 Đề xuất số biện pháp phòng trừ Để đạt hiệu cao trồng rừng phải chọn giống tốt, khỏe, sức đề kháng cao với điều kiện ngoại cảnh, phải thực phương châm phòng Sử dụng hạt giống bệnh Cần xử lý hạt giống trước gieo ươm như: Dùng dung dịch thuốc tím (KMnO4) nồng độ 0,4%, ngâm hạt dung dịch 30 phút để khử trùng, xử lý nước nóng, ngâm hạt dung dịch nước vôi 15- 20 phút dung dich đồng sunphat 1% ngâm hạt 40- 50 phút để loại bỏ bệnh hại bám vào hạt giống Xử lý đất thuốc hóa học Zineb bột 2-3kg/sào bắc vôi bột 60- 70kg/sào bắc trước gieo ươm để diệt mầm bệnh đất Không trồng mật độ dày, tiến hành đảo bầu, làm cỏ, điều chỉnh độ tàn che hợp lý, tưới nước bón phân đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt, phải chủ động biện pháp phòng trừ bệnh hại để ngăn chặn lây lan bệnh Thường xuyên phòng bệnh dung dịch lưu huỳnh - vôi Ridomil GoldR 68WG, Anvil 5sc 10 - 15 ngày/lần, phun trừ ngày/lần 57 Chú ý gieo ươm vào trước mùa lạnh sau thời tiết ấm lên để hạn chế bệnh phấn trắng Phun nấm Cicinobolus sp lên bệnh để tiêu diệt nấm phấn trắng Thường xuyên vệ sinh vườn ươm, không để bị che bóng, luống bị úng nước Khi bị hại nặng phấn trắng Keo có nguy phát dịch sử dụng thuốc hóa học để phun Tốt nên sử dụng thuốc Anvil 5sc bệnh phấn trắng Ridomil GoldR 68WG bệnh thối cổ rễ Vì thuốc có hiệu cao khảo nghiệm 58 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu thử nghiệm thuốc hóa học để phòng trừ bệnh hại Keo tai tượng giai đoạn vườn ươm cụ thể bệnh thối cổ rễ bệnh phấn trắng Keo rút kết luận sau: Bệnh thối cổ rễ - Tình hình phấn bố bệnh thối cổ rễ phân bố cụm luống - Kết điều tra mức độ gây hại trước sử dụng thuốc Đối chứng : L% = 11,36% : Hại vừa Ridomil GoldR 68WG : L% = 17,49% : Hại nặng AficoR 70wp : L% = 13,86% : Hại vừa AnvilR 5sc : L% = 17,33% : Hại nặng Đồng Cloruloxi 30wp : L% = 11,88% : Hại vừa - Sau phun thuốc lần Đối chứng : L% = 14,54% : Hại vừa Ridomil GoldR 68WG : L% = 8,70% : Hại nhẹ AficoR 70wp : L% = 10,98% : Hại vừa AnvilR 5sc : L% = 11,90% : Hại vừa Đồng Cloruloxi 30wp : L% = 9,16% : Hại nhẹ - Sau phun thuốc lần Đối chứng : L% = 13,55% : Hại vừa Ridomil GoldR 68WG : L% = 4,91% : Hại nhẹ AficoR 70wp : L% = 7,07% : Hại nhẹ AnvilR 5sc : L% = 6,92% : Hại nhẹ Đồng Cloruloxi 30wp : L% = 5,60% : Hại nhẹ 59 - Sau phun thuốc lần Đối chứng : L% = 11,98% : Hại vừa Ridomil GoldR 68WG : L% = 1,84% : Hại nhẹ AficoR 70wp : L% = 3,30% : Hại nhẹ AnvilR 5sc : L% = 2,96% : Hại nhẹ Đồng Cloruloxi 30wp : L% = 3,19% : Hại nhẹ Chỉ số bệnh giảm mức độ hại nhẹ nên dừng phun thuốc lần Sau phun loại Ridomil GoldR 68WG, AficoR 70wp, AnvilR 5sc, Đồng Cloruloxi 30wp Tôi thấy thuốc Ridomil GoldR 68WG có hiệu lực cao loại thuốc (90,03%), thuốc Đồng Cloruloxi 30wp có hiệu lực thấp (74,58%) Ở công thức đối chứng số bệnh giảm thời tiết tác động, lúc trời mưa ít, nhiệt độ thấp, ẩm độ không khí thấp không thuận lợi cho nấm bệnh phát triển ảnh hưởng không đáng kể mức độ bệnh hại mức vừa (11,98%) Bệnh phấn trắng - Tình hình phấn bố bệnh phấn trắng phân bố luống - Kết điều tra mức độ gây hại trước sử dụng thuốc Đối chứng : R% = 37,35% : Hại vừa AnvilR 5sc : R% = 35,64% : Hại vừa Score 250 ECR : R% = 35,63% : Hại vừa Daconil 75wp : R% = 38,05% : Hại vừa ManageR 5wp : R% = 37,78% : Hại vừa - Sau phun thuốc lần Đối chứng : R% = 35,62% : Hại vừa AnvilR 5sc : R% = 28,44% : Hại vừa Score 250 ECR : R% = 29,75% : Hại vừa Daconil 75wp : R% = 32,11% : Hại vừa ManageR 5wp : R% = 32,87% : Hại vừa 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tình hình phân bố loại bệnh mức độ gây hại loại Keo tai tượng - Xác định loại bệnh giai đoạn vườn ươm - Xác định loại thuốc hóa học có hiệu lực với loại bệnh số loại thuốc đem thử nghiệm để phòng trừ bệnh 1.4 Ý nghĩa khoa học 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Giúp sinh viên củng cố, hệ thống lại kiến thức học - Quá trình làm đề tài giúp nắm vững phương pháp điều tra, đánh giá bệnh hại vườn ươm - Quá trình thực đề tài giúp nắm vững trình tự bước nghiên cứu đề tài - Học tập hiểu biết thêm kinh nghiệm kỹ thuật áp dụng thực tiễn địa bàn nghiên cứu 1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn - Quá trình thu thập số liệu giúp học hỏi làm quen với thực tế sản xuất - Kết trình khảo nghiệm xác định loại thuốc hóa học có hiệu lực cao phòng trừ bệnh hại cho giai đoạn vườn ươm Từ ứng dụng công tác phòng trừ bệnh vườn ươm trường Đại học Nông Lâm nói riêng vườn ươm khác nói chung Góp phần nâng cao chất lượng giống, đáp ứng mục tiêu kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn cục kiểm lâm (2005), Sâu bệnh hại rừng trồng biện pháp phòng trừ, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn (2006), Quản lý sâu bệnh hại rừng, Cẩm nang ngành lâm nghiệp Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyền (2000), Thực vật học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Đức Dũng (2012), Thử nghiệm số loại thuốc hóa học việc phòng trừ bệnh đốm nâu keo tai tượng (Acacia mangium Wild) vườn ươm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ngô Thị Hợi (2011), Điều tra thành phần bệnh hại vườn ươm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trần Văn Mão (1993), Kĩ thuật phòng trừ bệnh hại rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Văn Mão (1997), Tình hình sâu bệnh hại Keo, Thông, Mỡ phục vụ cho nguyên liệu giấy Kon Tum, Báo cáo chuyên đề Trần Văn Mão (1997), Giáo trình bệnh rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Hoàng Nghĩa (2003), Phát triển loài Keo Acacia Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Ngô Thúy Quỳnh (2011), Điều tra thành phần bệnh hại vườn ươm Trung tâm giáo dục xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 11 Vương Vân Quỳnh, Trần Tuyết Hằng (1996), Khí tượng thủy văn rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Đặng Kim Tuyến (2005), Bài giảng bệnh rừng, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 13 Đào Hồng Thuận (2008), Điều tra thành phần bệnh hại giai đoạn vườn ươm đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại tổng hợp Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ Khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 14 Nguyễn Thị Thùy (2011), Thử nghiệm số loại thuốc hóa học việc phòng trừ bệnh phấn trắng keo tai tượng (Acacia mangium Wild) vườn ươm trung tâm giống nguyên liệu giấy An Hòa-Tuyên Quang, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên II Tiếng Anh 15 Gibson (I.A.S) (1979), Diseases of forest trees nidely planted as exotics in the tropics and souther hemisphere, Oxpord 16 Weber (G.F) (1973), Bacterial anh fungal diseaces of plants in the tropics Gainesville, University Florida Press PHỤ LỤC Phụ biểu 01 Mẫu bảng 3.1: Kết điểu tra tình hình phân bố bệnh STT Tổng số Số Số Tỉ lệ Đánh ODB cây/ô nhiễm bệnh chết P(%) giá … Mẫu bảng 3.2: Mức độ bệnh hại rễ Keo trước phun thuốc Tên thuốc Ngày điều ra…………………………………… ODB… Luống điều tra………………………………… STT Nguyên nhân gây Số bị Tổng số O.D.B bệnh chết điều tra L% Ghi … Mẫu bảng 3.3: Điều tra mức độ bệnh hại rễ sau sử dụng thuốc lần Tên thuốc thí nghiệm: … Ngày điều tra:………………………… ODB:………………………Luống điều tra:………………………… STT Nguyên nhân Tổng số Tổng số O.D.B gây bệnh chết điều tra … L% Ghi Mẫu bảng 3.4: Mức độ bệnh hại Keo trước phun thuốc Tên thuốc:……… Ngày điều ra…………………………………… ODB… Luống điều tra………………………………… Cấp hại STT Cây điều tra R% Ghi Mẫu bảng 3.5: Điều tra mức độ bệnh hại Keo sau sử dụng thuốc lần Tên thuốc thí nghiệm: … Ngày điều tra:………………………… ODB:…………………… Luống điều tra:………………………… Cấp hại STT Cây điều tra … R% Ghi Phần TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu Khoa học bệnh hình thành phát triển đòi hỏi nhu cầu sản xuất nông nghiệp trình đấu tranh thiên nhiên người, ý thức hệ tâm vật Ngay từ đầu lịch sử trồng trọt, nhân dân lao động thông qua thực tế sản xuất kinh nghiệm phát phòng trừ số bệnh hại nguy hiểm (Trần Văn Mão, 1997) [7] Ở giai đoạn vườn ươm thời gian sinh trưởng mạnh, dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc vi sinh vật phát triển dẫn đến bệnh hại Cây Keo tai tượng giai đoạn vườn ươm thường mắc bệnh chủ yếu như: Thối cổ rễ con, phấn trắng, đốm nâu lá, cháy lá, gỉ sắt Nguyên nhân chủ yếu nấm gây ra điều kiện bất lợi thời tiết nguyên nhân gây bệnh Do vậy, vườn ươm xuất bệnh phương pháp phòng trừ cần tìm loại thuốc có hiệu cao nhất, có lợi mặt kinh tế nhằm hạn chế tác hại bệnh bảo vệ giúp sinh trưởng tốt Trong thực tế có nhiều biện pháp hóa học có tác dụng phòng trừ bệnh hại vườn ươm mang lại tác dụng đáng kể.Việc sử dụng thuốc hóa học phun loại thuốc có tác dụng đến nấm bệnh để trực tiếp tiêu diệt sợi nấm, bào tử nấm lá, vỏ cây, thân cây…, đồng thời phát huy tác dụng phòng bệnh tránh lây lan cho khác Biện pháp hóa học xem biện pháp trừ bệnh hiệu có tác dụng kịp thời mà sử dụng rộng rãi cần thiết Ở nước Phụ biểu 02 Sơ đồ bố trí thí nghiệm Điểm điều tra Điểm điều tra CT1 CT1 CT2 ĐC CT3 CT3 CT4 ĐC CT2 CT3 CT4 CT4 CT2 CT1 ĐC Phụ biểu 03 ANOVA - Phân tích phương sai - Bệnh thối cổ rễ L lần nhắc lại (%) Công thức V(%) Trung bình (%) I II III Đối chứng (ĐC) 11,36 10,95 13,64 35,95 11,98 Ridomil GoldR 68WG (CT1) 1,14 1,95 2,43 5,52 1,84 AficoR 70wp (CT2) 3,79 2,27 3,83 9,89 3,30 AnvilR 5sc (CT3) 1,89 3,79 3,20 8,88 2,96 Đồng Cloruloxi 30wp(CT4) 3,03 2,65 3,88 9,56 3,19 Tổng sj 21,21 21,61 26,98 69,80 23,27 Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Đối chứng (ĐC) R RidomilGold 68WG (CT1) Afico70wp (CT2) R Anvil 5sc (CT3) ĐồngCloruloxi 30wp(CT4) Sum Average Variance 35,95 11,98333 2,100433 5,52 9,89 8,88 1,84 0,4251 3,296667 0,790933 2,96 0,9457 9,56 3,186667 0,396633 ANOVA Sourceof Variation SS Df Between Groups Within Groups 205,5083 9,3176 10 Total 214,8259 14 PMS F value F crit 8,88E51,37708 55,13982 07 3,47805 0,93176 - Bệnh phấn trắng Keo R lần nhắc lại (%) V(%) Đối chứng (ĐC) I 35,21 II 31,07 III 31,28 Trung bình(%) 97,56 32,52 Score 250 EC (CT1) 12,10 11,93 11,73 35,76 11,92 Daconil 75wp (CT2) 16,47 15,94 13,70 46,11 15,37 AnvilR 5sp (CT3) 19,59 19,77 17,41 56,77 18,92 ManageR 5wp (CT4) 23,10 21,27 19,64 64,01 21,34 Tổng sj 106,47 99,98 93,76 300,21 100,07 Công thức Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Đối chứng (ĐC) AnvilR 5sp (CT1) Score 250EC (CT2) Daconil75wp (CT3) R Manage 5wp (CT4) Sum Average 97,56 32,52 Variance 5,4381 35,76 11,92 0,0343 46,11 15,37 2,1619 56,77 18,92333 1,725733 64,01 21,33667 2,996233 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS df MS 739,2558 24,71253 10 184,814 2,471253 Total 763,9684 14 F P-value F crit 2,07E74.78552 07 3,47805 Phụ biểu 04: Hình ảnh loại thuốc thử nghiệm Hình ảnh loại thuốc thử nghiệm bệnh thối cổ rễ Đồng Cloruloxi 30wp Afico 70wp RidomilGold 68WG Anvil 5SC Hình ảnh loại thuốc thử nghiệm bệnh phấn trắng Keo Score 250 EC Daconil 75wp Anvil 5SC Manage 5wp [...]... cơ sở phòng trừ bệnh cây và điều kiện khu vực nghiên cứu.Tôi tiến hành thử nghiệm các loại thuốc hóa học để phòng trừ các bệnh hại chính cây Keo tai tượng ở giai đoạn vườn ươm 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Theo dõi tình hình phát sinh phát triển của bệnh hại chính cây Keo tai tượng trong giai đoạn vườn ươm tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và tiến hành thử nghiệm một số loại thuốc hóa học 3.2... ô nhiễm môi trường, tạo ra cây giống đáp ứng mục tiêu kinh doanh Xuất phát từ yêu cầu đó tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh hại chính cây Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) trong giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Hiện nay các loại thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh hại Keo rất phổ biến... có một phương pháp nghiên cứu khoa học trước khi ra trường Từ thực tế đó, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban giám hiệu nhà trường, Ban giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, tôi tiến hành thức tập tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên để nghiên cứu đề tài: Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh hại. .. các loại bệnh hại cây Keo tai tượng chủ yếu trong giai đoạn vườn ươm từ đó đề xuất loại thuốc hóa học có hiệu quả nhất trong số các loại thuốc thử nghiệm để phòng trừ và ngăn chặn sự phát triển của bệnh hại là hết sức quan trọng, góp phần ngăn chặn kịpthời bệnh hại và nâng cao hiệu quả cây trồng 3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá được tình hình phân bố mỗi loại bệnh và mức độ gây hại của từng loại. .. gây hại của từng loại đối với cây Keo tai tượng - Xác định được các loại bệnh chính ở cây trong giai đoạn vườn ươm - Xác định loại thuốc hóa học có hiệu lực nhất với từng loại bệnh trong số các loại thuốc đem thử nghiệm để phòng và trừ bệnh 1.4 Ý nghĩa khoa học 1.4.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Giúp sinh viên củng cố, hệ thống lại những kiến thức đã học - Quá trình làm đề tài đã... trừ bệnh hại chính cây Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) trong giai đoạn vườn ươm tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Để hoàn thành khóa luận và thực hiện đề tài, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự chỉ bảo của thầy, cô giáo Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi tôi học tập và rèn luyện trong 4 năm học Tôi xin chân... thuốc hóa học có hiệu lực cao trong phòng trừ bệnh hại chính cho cây trong giai đoạn vườn ươm Từ đó có thể ứng dụng trong công tác phòng trừ bệnh tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm nói riêng và các vườn ươm khác nói chung Góp phần nâng cao chất lượng cây giống, đáp ứng mục tiêu kinh doanh 4 Phần 2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu Khoa học bệnh cây được hình thành... của bệnh, tạo điều kiện cho cây con phát triển tốt (TrầnVăn Mão, 1993) [6] Thời gian gần đây một số nghiên cứu về khả năng phòng trừ bệnh của các loại thuốc hóa học đã được các Đề tài tốt nghiệp của sinh viên khoa Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nghiên cứu đối với mỗi loại bệnh khác nhau như Nguyễn Thị Thùy, (2011): Khi nghiên cứu tiến hành khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học trong. .. do bệnh hại gây ra Do vậy cần phải có các biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả và kịp thời để phòng trừ bệnh đạt hiệu quả cao nhất trong đó biện pháp hóa học là một biện pháp phổ biến và ít tốn thời gian Tuy nhiên thuốc hóa học có rất nhiều loại được bán trên thị trường muốn phòng trừ bệnh hiệu quả thì phải lựa chọn đúng loại thuốc sao cho hiệu quả phòng trừ cao mà độ độc thấp để vừa có thể phòng trừ bệnh, ... trong phòng trừ bệnh phấn trắng Keo tai tượng tại vườn ươm trung tâm giống cây nguyên liệu giấy An Hòa Tuyên Quang tác giả cũng đã chỉ ra thuốc TopsinR 70wp là thuốc có hiệu lực phòng trừ cao nhất so với các loại thuốc đem thử nghiệm như: ManageR 5wp, AnvilR 5sp, Zineb - bul80wp (Nguyễn Thị Thùy, 2011) [14] 12 Phạm Đức Dũng, (2012): Khi nghiên cứu tiến hành khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh hại chính cây keo tai tượng trong giai đoạn vườn ươm tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên , Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh hại chính cây keo tai tượng trong giai đoạn vườn ươm tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên , Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh hại chính cây keo tai tượng trong giai đoạn vườn ươm tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay