GIAO AN TICH HOP_Xay dung gia dinh van hoa

49 353 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2016, 06:36

05/14/16 Nhóm Sử - Địa - GDCD Em hiểu “gia đình văn hóa”? - Gia đình văn hố gia đình hồ thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực kế hoạch hố gia đình, đồn kết xóm làng làm tốt nghĩa vụ cơng dân Để xây dựng “gia đình văn hóa”, người gia đình cần phải làm gì? + Làm tốt nhiệm vụ + Sống giản dị + Khơng tham gia tệ nạn xã hội 05/14/16 *Em trình bày tiêu chuẩn xét “gia đình văn hóa” địa phương em? * Tiêu chuẩn 1: Gương mẫu chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua địa phương * Tiêu chuẩn 2: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ người cộng đồng * Tiêu chuẩn : Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh, cơng tác, học tập đạt suất, chất lượng hiệu 05/14/16 Tiểu phẩm 05/14/16 CẢ LỚP NHẬN XÉT TIỂU PHẨM Nhận xét nhân vật tiểu phẩm - Cách diễn xuất - Bài học rút 05/14/16 Bài tập: Em có nhận xét đời sống vật chất tinh thần loại gia đình sau: a Gia đình có sa vào tệ nạn xã hội, nghiện ma túy bạo lực 05/14/16 gia đình b Gia đình có ngoan ngỗn, chăm học ? Xây dựng gia đình văn hóa đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình xã hội? 05/14/16 Ý nghĩa việc xây dựng gia đình văn hóa: Đối với cá nhân gia đình: Gia đình tổ ấm ni dưỡng, giáo dục người Gia đình văn hóa góp phần quan trọng hình thành nên người phát triển đầy đủ, sống có văn hóa, có đạo đức, người đem lại hạnh phúc phát triển bền vững cho gia đình Đối với xã hội: Gia đình tế bào xã hội Gia đình có hạnh phúc, bình n xã hội ổn định, xây dựng gia đình văn hóa góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, hạnh 05/14/16 phúc C«ng cha nh nói ngÊt trêi NghÜa mĐ nh níc ë ngoµi biĨn §«ng Nói cao biĨn réng mªnh m«ng Cï lao chÝn ch÷ ghi lßng ¬i! A CÊu tróc C«ng cha NghÜa mĐ 05/14/16 nh nh B Nói ngÊt trêi Níc ë ngoµi biĨn §«ng C©u ca dao sư dơng nghƯ tht so s¸nh, ngỵi ca c«ng lao sinh thµnh, dìng dơc cđa cha mĐ C«ng cha ®ỵc vÝ víi chiỊu cao kh«ng cïng - “nói ngÊt trêi”, nghÜa mĐ ®ỵc t¶ víi chiỊu réng v« biªn cđa “níc ngoµi biĨn §«ng”, chiỊu nµo còng tËn, nh c«ng lao cđa cha mĐ kh«ng g× ®o ®Õm ®ỵc c©u ®Çu lµ lêi ngỵi ca c«ng lao cha mĐ, c©u sau lµ lêi nh¾n nhđ cho nh÷ng ngêi ph¶i ý thøc ®Ịn ®¸p c«ng ¬n sinh thµnh Êy PhËn lµm ph¶i ®Ỉt ch÷ hiÕu lµm ®Çu, nghÜa lµ ph¶i kÝnh cha yªu mĐ vµ sèng cho xøng ®¸ng víi c«ng ¬n trêi bĨ cđa cha mĐ, cđa chÝn ch÷ cï lao 05/14/16 LỄ PHÉP CHÀO HỎI THẦY CÔ 05/14/16 LỊCH SỰ TẾ NHỊ VỚI BẠN BÈ 05/14/16 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SẠCH XANH TRONG NHÀ TRƯỜNG 05/14/16 BIẾT CHĂM SÓC ÔNG BÀ 05/14/16 PHỤ GIÚP ÔNG BÀ 05/14/16 LÀM VUI LÒNG CHA MẸ BẰNG NHỮNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP 05/14/16 05/14/16 QUÉT NHÀ PHỤ GIÚP CHA MẸ 05/14/16 BIẾT PHỤ GIÚP NHỮNG CÔNG VIỆC TRONG GIA ĐÌNH * VỚI NHÀ TRƯỜNG , GIA ĐÌNH - TIẾT KIỆM ĐIỆN NƯỚC - RA KHỎI LỚP TẮT QUẠT ĐÈN - CHÀO HỎI THẦY CÔ , NGƯỜI LỚN TUỔI KHÁCH LẠ ĐẾN TRƯỜNG - LỊCH SỰ TẾ NHỊ VỚI BẠN BÈ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - CHĂM SÓC YÊU THƯƠNG VÀ LÀM VUI LÒNG ÔNG BÀ CHA MẸ - GIÚP ĐỢ ÔNG BÀ CHA MẸ - 05/14/16 BÀI TẬP : TRẢ LỜI NHANH NHỮNG TÌNH 10 HUỐNG SAU Đi đường em gặp đèn đỏ ? Thấy rác lớp sân trường ? Ra khỏi phòng học , lớp em phải làm gì? Gặp khách lạ vào trường ? n cơm gia đình xong ? Thầy , cô cho tập nhà ? Em thấy bạn hút thuốc ? Em thường làm nhà cha mẹ làm chưa ? Khi cô TPT phát động phong trào giúp bạn vượt khó em phải làm ? 05/14/16 Nhặ t rơi em phải làm ? NHỮNG HÀNH VI NÀO SAU Đà THỂ HIỆN NẾP SỐNG THIẾU VĂN HOÁ KHUYA RỒI , ÔNG NỘI NHẮC THANH MỞ NHẠC VỪA ĐỦ NGHE GIA ĐÌNH ÔNG BÀ VINH THƯỜNG XUYÊN GÂY GỖ HẢI RẤT THÍCH TRÒ ĐUA XE , LẠNG LÁCH TRÊN ĐƯỜNG THẤY NGA BỊ TRƯT VÕ CHUỐI TÚ TOÀN THÍCH CHÍ VỖ TAY CƯỜI HOÀNG XIN PHÉP NGHĨ HỌC MỘT TUẦN ĐỂ CHĂM SÓC EM GÁI TÂN ĐƯA CỤ GIÀ QUA ĐƯỜNG X X X 05/14/16 HÃY TÌM NHỮNG CÂU CA DAO TỤC NGỮ SAU *ANH CHỊ EM - CHỊ NGà EM NÂNG - ANH EM NHƯ THỂ CHÂN TAY RÁCH LÀNH ĐÙM BỌC DỞ HAY ĐỢ ĐẦN 05/14/16 CHA MẸ – CON CÁI - CON CÓ CHA NHƯ NHÀ CÓ NÓC - CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA MỘT LÒNG THỜ MẸ KÍNH CHA CHO TRÒN CHỮ HIẾU MỚI LÀ ĐẠO CON - 05/14/16 DẶN DÒ - HỌC BÀI - CHUẨN BỊ PHẦN – BÀI - LÀM BÀI TẬP ( SGK – STH ) - SƯU TẦM TRANH ẢNH GIA ĐÌNH VĂN HÓA VÀ KHÔNG VĂN HÓA 05/14/16 05/14/16 [...]... TẬP - THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI ĐOÀN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP : HỌC , HIỂU , HÀNH - CÓ THỜI GIAN CỤ THỂ CHO TỪNG VIỆC - TRUNG THỰC 05/14/16 BÀI TẬP EM ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG Ý KIẾN NÀO SAU ĐÂY A B C X D E VIỆC NHÀ LÀ VIỆC CỦA MẸ VÀ CON GÁI TRONG GIA ĐÌNH NHẤT THIẾT PHẢI CÓ CON TRAI GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU CON LÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CON CÁI CÓ THỂ THAM GIA BÀN BẠC CÔNG VIỆC CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIA ĐÌNH MỖI... t¸ch rêi §ã chÝnh lµ u tè gióp cho gia ®×nh hßa thn, h¹nh phóc 05/14/16 ? Là thành viên trong gia đình, bản thân mỗi người con phải có trách nhiệm và bổn phận gì đối với gia đình? 05/14/16 Xử lý tình huống 05/14/16 VẼ TRANH VỀ ĐỀ TÀI GIA ĐÌNH - Hình thức: Thi theo nhóm - Lớp chia làm 4 nhóm - Các nhóm trình bày, nêu ý nghĩa chủ đề kết quả vẽ tranh của từng nhóm (Thời gian 3 phút/ nhóm) 05/14/16 HOẠT ĐỘNG...4, Anh em nµo ph¶i ngêi xa Cïng ‘ chung b¸c mĐ, mét nhµ cïng th©n Yªu nhau nh thĨ tay ch©n Anh em hßa thn hai th©n vui vÇy Trong mét gia ®×nh, anh chÞ em lµ nh÷ng ngêi rt thÞt gÇn gòi nhau nhÊt Sù hßa thn, th¬ng yªu, ®ïm bäc nhau gi÷a nh÷ng ngêi con trong gia ®×nh lµ niỊm vui, h¹nh phóc cđa cha mĐ Anh chÞ em ph¶i g¾n bã víi nhau nh ch©n liỊn víi tay... và các em học sinh! 05/14/16 * CÂU HỎI THẢO LUẬN CÂU 1 - ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA THÌ MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH CẦN LÀM ĐIỀU GÌ VÀ TRÁNH LÀM ĐIỀU GÌ ? * CÂU 2 - TRONG GIA ĐÌNH MỖI NGƯỜI CÓ THÓI QUEN VÀ SỞ THÍCH KHÁC NHAU LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯC SỰ HÒA THUẬN TRONG GIA ĐÌNH 05/14/16 ? TRẢ LỜI THẢO LUẬN NHÓM 1 : - CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH : SỐNG HÒA THUẬN , GIẢN DỊ , VUI VẺ , CÙNG GIÚP ĐỢ NHAU CHIA... ĐỘNG KẾT NỐI    Về nhà mỗi em tự kiểm tra lại những nội dung đã học đối chiếu với gia đình- xem thử tự đánh giá đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chưa? Nếu chưa đạt thì cần thực hiện tốt những điều gì? Làm tất cả các bài tập trong SGK của bài XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HĨA Soạn bài tiếp theo: Bài 10 – Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 05/14/16 Chào tạm biệt q thầy cơ giáo và... THÚ05/14/16 VUI THIẾU LÀNH MẠNH • NHÓM 2 : CHÚNG TA PHẢI TÔN TRỌNG SỞ THÍCH THÓI QUEN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH - 05/14/16 CÂU HỎI THẢO LUẬN - CON CÁI CÓ THỂ THAM GIA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA NHƯ THẾ NÀO ? -TRÁCH NHIỆM 1: Đ/ V BẢN THÂN -TRÁCH NHIỆM 2 : Đ/ V HỌC TẬP -TRÁCH NHIỆM 3 : Đ/ V CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG 05/14/16 RÈN LUYỆN THÂN THỂ TRÁCH NHIỆM 1 VỚI BẢN THÂN 05/14/16 KHÔN G HÚT THUỐ... ĐÌNH CÓ NHIỀU CON LÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CON CÁI CÓ THỂ THAM GIA BÀN BẠC CÔNG VIỆC CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIA ĐÌNH MỖI NGƯỜI CHỈ CẦN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA MÌNH 05/14/16 TrÁCH NHIỆM 3 : VỚI NHÀ TRƯỜNG ,GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM NƯỚC 05/14/16 LỄ PHÉP CHÀO HỎI THẦY CÔ 05/14/16 LỊCH SỰ TẾ NHỊ VỚI BẠN BÈ 05/14/16
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TICH HOP_Xay dung gia dinh van hoa, GIAO AN TICH HOP_Xay dung gia dinh van hoa, GIAO AN TICH HOP_Xay dung gia dinh van hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay