Phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh

131 218 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2016, 09:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC _ NGUYỄN CHÍ DŨNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC _ NGUYỄN CHÍ DŨNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành theo chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Khoa Quản lý giáo dục trƣờng Đại học Giáo dục quý thầy cô tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở G iáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Ban giám đố c , quý thầy cô trung tâm GDTX Lê Quý Đôn, trung tâm GDTX Chu Văn An bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tác giả trình học tập hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc tận tình g iúp đỡ, hƣớng dẫn suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, nhƣng khả tác giả hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong tiếp tục nhận đƣợc dẫn, ý kiến đóng góp quý thầy cô giáo quý đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Chí Dũng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Chí Dũng ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Chữ đầy đủ CBQL cán quản lý CSVC sở vật chất CVA Chu Văn An GD&ĐT giáo dục đào tạo GDTX giáo dục thƣờng xuyên GV giáo viên LQĐ Lê Quý Đôn QLGD quản lý giáo dục THCS trung học sở 10 THPT trung học phổ thông 11 TP Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh 12 UBND ủy ban nhân dân iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu 5.2 Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 8.1 Ý nghĩa lý luận 8.2 Ý nghĩa thực tiễn 9.1 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 9.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan 1.1.1 Những tài liệu, công trình nghiên cứu nƣớc liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Những tài liệu, công trình nghiên cứu Việt Nam liên quan đến vấn đề nghiên cứu 10 1.2 Một số khái niệm vấn đề nghiên cứu 13 iv 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng 13 1.2.2 Quản lý trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 17 1.2.2.2 Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 18 1.2.2.3 18 1.2.3 Phát triển phát triển đội ngũ giáo viên 21 1.3 Một số vấn đề lý luận GV trung học trung tâm GDTX Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 23 1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò GV trung học 23 1.3.2 Đặc trƣng nghề nghiệp GV trung học trung tâm GDTX 24 1.3.3 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 25 1.3.4 Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 25 1.3.5 Nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 26 1.3.6 Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn 26 1.3.7 Tổ chức thực 28 1.3.8 Đặc điểm giáo viên trung tâm GDTX 29 1.4 Một số vấn đề lý luận phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp 32 1.4.1 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên 32 1.4.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ giáo viên trung học trung tâm GDTX 37 TIỂU KẾT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 2.1 Tình hình phát triển kinh tế -xã hội giáo dục TP Hồ Chí Minh 39 2.2 Giới thiệu khảo sát 43 2.2.1 Mục đích khảo sát 43 2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.3 Đối tƣợng khảo sát 44 2.2.4 Phƣơng pháp khảo sát 44 2.3 Tình hình thực nhiệm vụ GDTX TP Hồ Chí Minh 44 2.3.1 Số học viên THCS, THPT hệ GDTX 47 v 2.3.2 Chất lƣợng hiệu GDTX 47 2.4 Thực trạng ĐNGV trung học theo Chuẩn nghề nghiệp trung tâm GDTX cấp thành phố địa bàn TP Hồ Chí Minh 48 2.4.1 Số lƣợng 48 2.4.2 Cơ cấu 49 2.4.3 Chất lƣợng 53 2.5 Thực trạng phát triển ĐNGV trung học theo Chuẩn nghề nghiệp trung tâm GDTX cấp thành phố địa bàn TP Hồ Chí Minh 57 2.5.1 Quy hoạch ĐNGV 57 2.5.2 Tuyển dụng, sử dụng GV 59 2.5.3 Đào tạo, bồi dƣỡng GV 61 2.5.4 Đánh giá GV 64 2.5.5 Xây dựng môi trƣờng văn hóa 67 2.5.6 Xây dựng, hoàn thiện chế độ sách GV 68 2.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển ĐNGV trung học theo Chuẩn nghề nghiệp 70 2.6.1 Điểm mạnh 70 2.6.2 Điểm yếu 70 TIỂU KẾT CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 74 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 74 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 74 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 75 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 75 3.2 Một số biện pháp đề xuất 75 3.2.1 Biện pháp : Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên cần thiết phát triển đội ngũ giáo viên trung học trung tâm GDTX theo Chuẩn nghề nghiệp 76 3.2.2 Biện pháp 2: Đẩy mạnh bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo vi viên đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp 79 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 85 3.2.4 Biện pháp 4: Đảm bảo điều kiện cho đội ngũ giáo viên phát huy phẩm chất sƣ phạm khả chuyên môn nghiệp vụ 87 3.2.5 Biện pháp 5: Xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm 90 3.2.6 Biện pháp 6: Bồi dƣỡng theo quy hoạch tạo nguồn phát triển đội ngũ giáo viên 92 3.3 Mối quan hệ biện pháp 94 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 95 3.4.1 Tính cấp thiết biện pháp 96 3.4.2 Tính khả thi biện pháp 98 3.4.3 Tƣơng quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV 100 TIỂU KẾT CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHI 103 ̣ Kết luận 103 Khuyến nghị 105 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 105 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh 106 2.3 Đối với Ban giám đốc trung tâm GDTX cấp thành phố địa bàn TP Hồ Chí Minh 106 2.4 Đối với thân giáo viên 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 111 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Thống kê số lƣợng học viên THCS, THPT hệ GDTX 47 Bảng 2: Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp THPT hệ GDTX 47 Bảng 3: Tổng hợp số lƣợng GV trung học năm học 2014 - 2015 48 Bảng 4: Tổng số lớp năm học 2014 - 2015 48 Bảng 5: Tổng hợp tuổi đời ĐNGV tính đến tháng 5/2015 49 Bảng 6: Tổng hợp cấu giới tính ĐNGV tính đến tháng 5/2015 52 Bảng 7: Tổng hợp trình độ đào tạo ĐNGV tính đến tháng 5/2015 53 Bảng 8: Thống kê trình độ ngoại ngữ, tin học ĐNGV 54 Bảng 9: Tổng hợp kết xếp loại ĐNGV năm học 2014 - 2015 55 Bảng 10: Tổng hợp kết xếp loại danh hiệu thi đua ĐNGV 57 Bảng 11: Bảng tổng hợp kết khảo sát nội dung quy hoạch ĐNGV 58 Bảng 12: Bảng tổng hợp kết khảo sát nội dung 59 Bảng 13: Bảng tổng hợp kết khảo sát nội dung 61 Bảng 14: Bảng tổng hợp kết khảo sát nội dung đánh giá GV 64 Bảng 15: Bảng tổng hợp kết khảo sát áp dụng 65 Bảng 16: Bảng tổng hợp kết khảo sát nội dung 67 Bảng 17: Bảng tổng hợp kết khảo sát nội dung xây dựng, hoàn thiện chế độ sách GV 68 Bảng 1: Kết khảo sát tính cấp thiết biện pháp 96 Bảng 2: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 98 Bảng 3: Tƣơng quan tính cấp thiết tính khả thi 100 viii ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp Biện pháp Tổ chức kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo Chuẩn nghề nghiệp Biện pháp Đảm bảo điều kiện cho giáo viên phát huy phẩm chất sƣ phạm khả chuyên môn nghiệp vụ Biện pháp Xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Biện pháp Bồi dƣỡng theo quy hoạch tạo nguồn phát triển ĐNGV Qua khảo sát cho thấy biện pháp mang tính cấp thiết tính khả thi cao, đáp ứng đƣợc giả thuyết khoa học mà tác giả nêu phần mở đầu luận văn Các biện pháp có quan hệ mật thiết với nhau, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy nhau, cần đƣợc tiến hành cách đồng để đạt hiệu cao quản lý phát triển đội ngũ Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Chỉ đạo trƣờng sƣ phạm nâng cao chất lƣợng tuyển sinh, làm tốt công tác đào tạo để có đƣợc ĐNGV đạt chuẩn đầu ra, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ sƣ phạm đáp ứng yêu cầu ngành học GDTX - Yêu cầu đổi chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo trƣờng sƣ phạm gắn liền dạy kiến thức chuyên môn với dạy kỹ sƣ phạm, hƣớng dẫn phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu để sinh viên trƣờng tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp - Nhanh chóng có văn đạo, hƣớng dẫn thực việc áp dụng Chuẩn nghề nghiệp vào việc đánh giá GV trung học giảng dạy trung tâm GDTX - Soạn thảo ban hành Bộ Chuẩn nghề nghiệp cho đối tƣợng GV giảng dạy chƣơng trình GDTX trung học 105 - Rà soát, bổ sung, ban hành sách có liên quan đến công tác phát triển nghề nghiệp GV theo hƣớng tạo động lực để GV tham gia vào hoạt động phát triển nghề nghiệp thân 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh - Ban giám đốc đạo thực phân công cho Phòng GDTX Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Sở công tác tham mƣu, đạo trực tiếp theo dõi, đánh giá kết thực công tác xây dựng phát triển ĐNGV theo Chuẩn nghề nghiệp GV trung học - Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc tuyển dụng, sử dụng GV cho giám đốc trung tâm GDTX - Chỉ đạo trung tâm GDTX làm tốt công tác quy hoạch ĐNGV trung học để có kế hoạch bồi dƣỡng cách chủ động - Đầu tƣ xây dựng, hoàn thiện CSVC, tăng cƣờng mua sắm trang thiết bị dạy học đại cho trung tâm để phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy học tập, đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp 2.3 Đối với Ban giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phải xem đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp việc phải làm phát triển bền vững đơn vị, cần thực có quy trình, có bản, có kế hoạch; cần xây dựng niềm tin tính kiên định cho đội ngũ nhà giáo CBQL thực việc đánh giá theo Chuẩn - Bám sát vào tiêu chuẩn, tiêu chí Chuẩn nghề nghiệp đƣợc Bộ GD&ĐT ban hành để đánh giá GV; việc đánh giá phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, với tinh thần đánh giá để kiện toàn đội ngũ, giúp đồng nghiệp hoàn thiện lực nghề nghiệp, có tác dụng thúc đẩy cá nhân GV tích cực tự học, tự bồi dƣỡng, tự hoàn thiện để đạt Chuẩn quy định - Xây dựng môi trƣờng thân thiện, dân chủ, “văn hóa” đánh giá theo Chuẩn đơn vị; gƣơng mẫu tự đánh giá; phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thiện thân đáp ứng yêu cầu Chuẩn 106 - Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung CSVC, trang thiết bị, tài liệu cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu áp dụng khoa học – công nghệ vào trình dạy học, tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi cho ĐNGV phát triển theo định hƣớng chuẩn hóa 2.4 Đối với thân giáo viên - Bản thân GV cần phải xác định xây dựng phát triển đơn vị nhiệm vụ sống thành viên trung tâm riêng cấp lãnh đạo Vì vậy, GV phải có ý thức tự giác, có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao đạt mức cao - Xem việc phấn đấu tự học, tự bồi dƣỡng, tự hoàn thiện lực chuyên môn, lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức để đạt Chuẩn vƣợt Chuẩn trách nhiệm ngƣời thầy giáo - Nắm vững Chuẩn để xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dƣỡng, tự hoàn thiện để đạt Chuẩn 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Bùi Tiến Phú (2012), Một số góc nhìn phát triển quản lý giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Vũ Quốc Chung (2013), Lí luận thực tiễn lãnh đạo quản lý giáo dục thời kỳ đổi Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội Ninh Văn Bình (2013), Những học kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học trung tâm giáo dục thường xuyên để nâng cao chất lượng giáo dục, Nxb Lao Động, TP.HCM Bô ̣ Chính tri ̣ (2007), Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 30/04/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đố i với công tác khuyế n học , khuyế n tài , xây dựng xã hội hoc tập Bộ GD&ĐT (2007), Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên (Quyết định 01/2007/ QĐ-BGDĐT) Bộ GD&ĐT (2001), Quy định tiêu chuẩn danh hiệu giáo viên trung tâm GDTX giỏi, giáo viên trung tâm GDTX tiên tiến, giáo viên trung tâm GDTX tiên tiến xuất sắc (Quyết định 35/2001/ QĐ/BGD&ĐT) Bộ GD&ĐT (2009), Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông (số 30/2009/ TTBGDĐT) Bộ GD&ĐT (2009), Phiếu giáo viên tự đánh giá phiếu đánh giá giáo viên tổ chuyên môn (ban hành kèm theo thông tƣ số 30/2009/TTBGDĐT) Bộ GD&ĐT (2010), Hướng dẫn áp dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào đánh giá giáo viên, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 10 Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục (2014), Xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý trường mầm non, phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên, Kỷ yếu hội thảo 108 11 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Đại cương khoa học quản lý Nxb ĐHQG Hà Nội 12 Chính phủ (2003), Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp nhà nước 13 Chính phủ (2005), Quyết định 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010” 14 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế tài nghiệp công lập 15 Chính phủ (2008), Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyế n tài, xây dựng xã hội học tập 16 Nguyễn Đức Chính (2014), Đo lường đánh giá giáo dục, Tập giảng lớp cao học 17 Nguyễn Đức Chính (2014), Quản lý chất lượng Giáo dục Đào tạo, Tập giảng lớp cao học 18 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị 40- CT/TW ngày 15/6/2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 19 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Sở GD&ĐT (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020 22 Đại từ điển tiếng Việt (2011), NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 109 23 Phạm Minh Giản (2010), “Chuẩn hóa tác động chuẩn hóa đến quản lý đội ngũ giáo viên”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 57 24 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ CNH - HĐH, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Hòa (2015), Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phồ thông huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên theo Chuẩn nghề nghiệp Luận văn thạc sĩ, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Vi Thị Hồng Lan (2013), Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phồ thông trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Luận văn thạc sĩ, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 27 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, Một số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb ĐHQG Hà Nội 28 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Những vấn đề quản lí sở giáo dục thường xuyên Nxb ĐHQG Hà Nội 29 Trần Thị Kim Nhung (2013), Quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường trung học phổ thông Tây Đô, Từ Liêm, Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 30 Quốc hội (2005), Luật Giáo dục 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009 31 Trần Ngọc Thêm (2012), Bốn “trọng bệnh” giáo dục Việt Nam Báo Lao Động điện tử 32 Trần Thị Thu Trang (2012), Phát triển ĐNGV trường trung học phổ thông thành phố Nam Định theo Chuẩn nghề nghiệp Luận văn thạc sĩ, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 33 UBND thành phố Hồ Chí Minh (2010), Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm GDTX giai đoạn 2010 – 2020” 34 UBND thành phố Hồ Chí Minh (2010), Đề án “Nâng cao lực sử dụng tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020” 35 Nguyễn Nhƣ Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 110 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GDTX CẤP THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH (Dành chung cho Cán quản lý, Tổ trƣởng chuyên môn giáo viên) Kính thưa quý thầy cô, Để có sở khoa học thực tiễn cho vấn đề nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp trung tâm GDTX cấp thành phố, qua đề giải pháp nâng cao hiệu phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDTX cấp thành phố, kính mong quý thầy cô vui lòng cho biết ý kiến đánh giá công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm, cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng câu hỏi (Các số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu) Mức độ đánh giá STT Tiêu chí Rất tốt Tốt Khá TB Yếu (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) Quy hoạch đội ngũ giáo viên Xác định mục tiêu quy hoạch xuất phát từ nhiệm vụ trị trung tâm Đánh giá đƣợc thực trạng đội ngũ giáo viên trung tâm Dự báo đƣợc khả phát triển đội ngũ giáo viên khả bổ sung từ nguồn bên Xây dựng đƣợc kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên có tính khả thi 111 Mức độ đánh giá STT Tiêu chí Rất tốt Tốt Khá TB Yếu (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) Tuyển dụng, sử dụng giáo viên Tuyển dụng giáo viên xuất phát từ quy hoạch trung tâm Tuyển chọn ngƣời đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan tuyển dụng Đảm bảo tính khoa học, phân công theo chuyên môn đƣợc đào tạo Việc sử dụng phát huy đƣợc lực giáo viên yêu cầu phát triển trung tâm 10 Kiểm tra, sàng lọc luân chuyển giáo viên không đáp ứng nhu cầu sang công tác khác Đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên 11 Bồi dƣỡng nâng cao phẩm chất trị 12 Bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 13 Bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ sƣ phạm 14 Bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuẩn 15 Bồi dƣỡng phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 16 Bồi dƣỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ 17 Bồi dƣỡng nâng cao trình độ tin học Đánh giá giáo viên 18 Xây dựng đƣợc kế hoạch kiểm tra, đánh giá 112 Mức độ đánh giá STT Tiêu chí 19 Xây dựng đƣợc tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá giáo viên phù hợp với văn quy định 20 Có quy trình đánh giá giáo viên rõ ràng 21 Việc đánh giá giáo viên khách quan, xác, công 22 Việc đánh giá thúc đẩy đƣợc phấn đấu giáo viên 23 Kết hợp kiểm tra đánh giá với công tác thi đua khen thƣởng tạo động lực cho giáo viên Rất tốt Tốt Khá TB Yếu (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) Xây dựng môi trƣờng văn hóa 24 Xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm 25 Xây dựng trung tâm thành tổ chức biết học hỏi 26 Xây dựng trung tâm thành tập thể biết hợp tác 27 Coi trọng việc học tập suốt đời giáo viên 28 Có hoạt động công nhận cống hiến sáng tạo giáo viên Chế độ, sách đãi ngộ cho giáo viên 29 Nâng cao thu nhập cho giáo viên 30 Chính sách khen thƣởng công bằng, hợp lý 31 Có sách thu hút giữ chân giáo viên giỏi 32 Quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn 33 Có sách hỗ trợ cho giáo viên học tập nâng cao trình độ 113 Thầy(Cô) vui lòng cho biết đôi điều thân: Chuyên viên Sở GD &ĐT  Giám đốc  Phó Giám đốc  TTCM  GV  Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ  Thạc sĩ  ĐH  Trình độ khác  Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Thầy ( Cô) TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Chữ ký (có thể không ghi tên) 114 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GDTX CẤP THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH (Dành chung cho Cán quản lý, Tổ trƣởng chuyên môn giáo viên) Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học ngày 22/10/2009 áp dụng cho giáo viên trung học giảng dạy trường THCS, THPT trường PT có nhiều cấp học Với mục đích: - Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất trị, đạo đức lối sống, lực nghề nghiệp, từ xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Làm sở để đánh giá, xếp loại giáo viên năm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ giáo viên trung học - Làm sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học - Làm sở để nghiên cứu, đề xuất thực chế độ sách giáo viên trung học, cung cấp tư liệu cho hoạt động quản lý khác Xin quý Thầy (Cô) cho biết ý kiến mình, đem áp dụng Chuẩn nghề nghiệp để đánh giá giáo viên trung học trung tâm GDTX cấp thành phố TP Hồ Chí Minh, cách đánh dấu “X” vào ô phiếu: Nội dung xin ý kiến Mức độ cấp thiết Rất Ít Cấp Tƣơng đối Không thiết cấp thiết cấp thiết cấp thiết cấp thiết (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) Áp dụng Chuẩn nghề nghiệp vào đánh giá giáo viên trung học trung tâm GDTX cấp thành phố TP Hồ Chí Minh 115 Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Thầy(Cô) vui lòng cho biết đôi điều thân: Chuyên viên Sở GD &ĐT  Giám đốc  Phó Giám đốc  TTCM  GV  Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ  Thạc sĩ  ĐH  Trình độ khác  Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Thầy ( Cô) TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Chữ ký (có thể không ghi tên) 116 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GDTX CẤP THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH (Dành chung cho Cán quản lý, Tổ trƣởng chuyên môn giáo viên) Để giúp tìm hiểu tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp trung tâm GDTX cấp thành phố địa bàn TP Hồ Chí Minh, xin Thầy (Cô) cho biết ý kiến mức độ biện pháp cách đánh dấu “X” vào ô phiếu Khảo sát mức độ cấp thiết biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp trung tâm GDTX cấp thành phố địa bàn TP Hồ Chí Minh TT Nội dung xin ý kiến Rất cấp thiết (5 điểm) Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên cần thiết phát triển đội ngũ giáo viên trung học trung tâm GDTX theo Chuẩn nghề nghiệp Đẩy mạnh bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp Tổ chức kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Đảm bảo điều kiện cho giáo viên phát huy phẩm chất 117 Mức độ cấp thiết Tƣơng đối Ít Không cấp Cấp thiết cấp thiết cấp thiết thiết (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) sƣ phạm khả chuyên môn nghiệp vụ Xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Bồi dƣỡng theo quy hoạch tạo nguồn phát triển đội ngũ giáo viên Khảo sát mức độ khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp trung tâm GDTX cấp thành phố địa bàn TP Hồ Chí Minh Mức độ cấp thiết TT Nội dung xin ý kiến Rất khả thi (5điểm) Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên cần thiết phát triển đội ngũ giáo viên trung học trung tâm GDTX theo Chuẩn nghề nghiệp Đẩy mạnh bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp Tổ chức kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Đảm bảo điều kiện cho giáo viên phát huy phẩm chất sƣ phạm khả chuyên môn nghiệp vụ Xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Bồi dƣỡng theo quy hoạch tạo nguồn phát triển đội ngũ giáo viên 118 Khả thi (4điểm) Tƣơng đối Không Ít khả thi khả thi khả (2điểm) (3điểm) thi(1điểm) Thầy(Cô) vui lòng cho biết đôi điều thân: Chuyên viên Sở GD &ĐT  Giám đốc  Phó Giám đốc  TTCM  GV  Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ  Thạc sĩ  ĐH  Trình độ khác  Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Thầy ( Cô) TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Chữ ký (có thể không ghi tên) 119 [...]... nghiệp tại các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng 3 : Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 1.1... về phát triển đội ngũ giáo viên trung học đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp 4.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học tại các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo Chuẩn nghề nghiệp và phân tích nguyên nhân của thực trạng 4.3 Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học của các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo. .. theo Chuẩn nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 5 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 5.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí. .. một cán bộ quản lý trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP .Hồ Chí Minh, tôi rất quan tâm đến vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên 3 Với những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh , cho luận văn tốt nghiệp của mình, để có thể học tập, tìm hiểu... quan sát: xem xét các biện pháp quản lý phát triển ĐNGV theo Chuẩn nghề nghiệp GV trung học tại các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - Phƣơng pháp điều tra bằng phiếu: Tiến hành điều tra bằng phiếu về thực trạng các biện pháp quản lý phát triển ĐNGV theo Chuẩn nghề nghiệp GV trung học của Bộ GD&ĐT tại các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - Phƣơng pháp... lý GV trung học tại các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp GV trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục tại các trung tâm GDTX trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu đề ra nhƣ trên, đề tài sẽ tập trung vào các nhiệm... cao đƣợc chất lƣợng đội ngũ giáo viên và chất lƣợng giáo dục của các trung tâm GDTX trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 8 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8.1 Ý nghĩa lý luận Tổng kết lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, chỉ ra những thành công và mặt hạn chế, cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng một số... Chí Minh 6 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trung học tại 02 trung tâm GDTX cấp thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gồm: trung tâm GDTX Lê Quý Đôn, trung tâm GDTX Chu Văn An Luận văn sử dụng các số liệu về đội ngũ giáo viên của các trung tâm trên trong thời gian từ năm 2013 đến nay 7 Giả thuyết khoa học Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh. .. lý các kết quả nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn dự kiến đƣợc trình bày theo 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp thành phố 6 Chƣơng 2 : Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các. .. tâm đến công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học của các trung tâm GDTX, đội ngũ giáo viên bên cạnh những ƣu điểm vẫn còn bộc lộ một số bất cập trên bình diện số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu Nếu đề xuất đƣợc các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm GDTX phù hợp với đặc điểm của địa phƣơng và có tính khả thi thì sẽ nâng cao đƣợc chất lƣợng đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Phát triển đội ngũ giáo viên trung học theo chuẩn nghề nghiệp tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay