Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

44 1,015 3
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2016, 23:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Người hướng dẫn: HỒ XUÂN TRẦM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU HOÀNG Ngành đào tạo: Tổ chức quản lý nhân lực Lớp: 1205 QTND Khóa học: 2012-2016 Hà Nội – 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Người hướng dẫn: HỒ XUÂN TRẦM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU HOÀNG Ngành đào tạo: Tổ chức quản lý nhân lực Lớp: 1205 QTND Khóa học: 2012-2016 Hà Nội – 2015 LỜI MỞ ĐẦU .5 DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 4.Phạm vị nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Ý nghĩa, đóng góp đề tài 10 7.Kết cấu đề tài 10 PHẦN NỘI DUNG 12 Chương 12 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÍ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ XÃ HOÀNG MAI 12 1.1.Khái quát chung thị xã Hoàng Mai 12 1.1.1.Vị trí địa hình .12 1.1.2.Cơ cấu tổ chức 12 1.1.3.Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai 14 Chương 20 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI 20 2.1 Thực trạng chung đội ngũ CBCC nước ta .20 2.1.1 Vai trò kết đạt 20 2.1.2 Một số hạn chế: 22 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC Thị xã Hoàng Mai .23 Chương 26 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI .26 3.1 Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC 26 3.1.1 Khái quát đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan HCNN 26 3.1.3 Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC Thị xã Hoàng Mai .30 3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC theo tư tưởng Hồ Chí Minh 33 3.3 Các giải pháp, khuyến nghị khác nhằm nâng cao chất lượng CBCC Thị xã Hoàng Mai .37 PHẦN KẾT LUẬN 41 DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO 43 LỜI MỞ ĐẦU Với đường lối đổi đắn sáng tạo Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta chuyển từ kinh tế kế hoách hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước Bằng cải cách mạnh mẽ kinh tế, vượt qua khủng hoảng, ổn định trị, phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước vững bước lên chủ nghĩa xã hội, hội nhập vào phát triển khu vực giới Cùng với công cải cách kinh tế, công đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị bước triển khai Hệ thống pháp luật ngày phát triển bước hoàn chỉnh để điều chỉnh ngày có hiệu quan hệ kinh tế - xã hội Bộ máy nhà nước chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu điều hành quản lý xã hội Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đó, trình phát triển, hành nhà nước bộc lộ nhiều khuyết tật, bất cập trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý hành nhà nước cấp quyền nước bị buông lỏng nhiều khâu, hiệu quả, hiệu lực quản lý quyền chưa cao, tập trung chủ yếu cấp quyền sở, quyền xã, phường cấp có nhiều khó khăn phức tạp thực nhiệm vụ giao Đứng trước tình hình đó, Đảng cộng sản Việt Nam đề chủ trương cải cách hành nhà nước coi trọng tâm việc xây dựng hoàn thiện nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một nội dung quan trọng công cải cách hành xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành vừa có phẩm chất đạo dức tốt, vừa có lực, trình độ chuyên môn cao, có kĩ quản lý, vận hành máy hành để thực có hiệu chủ trương , đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò vô quan trọng, định chất lượng, hiệu hoạt động quyền cấp nói chung quyền cấp sở nói riêng Hiệu lực quản lý nhà nước thực số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn " Cán phong trào " Do vậy, nhận biết thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức yếu tố có tính định góp phần đưa giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đạt hiệu cao công tác quản lý nhà nước nói chung Thị xã Hoàng Mai nói riêng Trên sở nhận định trên, lựa chọn đề tài: “ Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An” DANH MỤC VIẾT TẮT CNH-HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CBCC: Cán bộ, công chức HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đề mục tiêu chung nâng cao chất lượng nguồn lực công tác cán là: “ Xây dựng máy CBCC sạch, có lực đáp ứng nhu cầu tình hình Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chế quản lý CBCC; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nhiệm vụ thẩm quyền CBCC; tăng cường tính công khai, minh bạch hoạt động công vụ Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý nhà nước Có sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán hoàn thành nhiệm vụ có chế bãi bỏ, bãi miễn với người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, uy tín với nhân dân” - Đội ngũ CBCC, viên chức nói chung đội ngũ công chức hành nói riêng có vai trò định thành bại nghiệp CNH-HĐH phát triển đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt” Hiệu lực, hiệu máy nhà nước suy cho định phẩm chất, lực đội ngũ cán - Đội ngũ CBCC năm qua không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng, vai trò để đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội Tuy nhiên, nhiều bất cập cấu, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trình độ trị, ngoại ngữ, tin học chưa đáp ứng yêu cầu thực tế - Với máy hành non trẻ Thị xã Hoàng Mai, vấn đề đội ngũ CBCC lại cần quan tâm Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu quy mô, chất lượng sử dụng đội ngũ CBCC Thị xã Hoàng Mai - Đưa khuyến nghị số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CBCC Thị xã Hoàng Mai Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận đội ngũ CBCC, lý luận vấn đề ảnh hưởng chất lượng vấn đề xây dựng đội ngũ CBCC thời kỳ - Tìm hiểu thực trạng đội ngũ CBCC Thị xã Hoàng Mai; thực trạng công tác xây dựng đội ngũ CBCC - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Thị xã Hoàng Mai Phạm vị nghiên cứu - Nghiên cứu phạm vị sở lý luận công tác xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp thị xã - Nghiên cứu phạm vị cở sở thực tiễn đội ngũ CBCC thị xã Phương pháp nghiên cứu Đề tài đội ngũ CBCC đề tài có tính chiều sâu, vậy, để mang lại nhiều thuận lợi cho nghiên cứu kết xác cần áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác Các phương pháp sử dụng: - Phương pháp thu thập, xử lí tài liệu, phân tích số liệu thực tế - Phương pháp quan sát - Phương pháp so sánh - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp chuyên gia Ý nghĩa, đóng góp đề tài - Về phương pháp luận Nghiên cứu, hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lý luận nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chức nói chung CBCC Thị xã Hoàng Mai nói riêng - Về áp dụng thực tiễn • Đây báo cáo tương đối có hệ thống thực trạng chất lượng số lượng đội ngũ CBCC Thị xã Hoàng Mai; thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đưa hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ CBCC thời kỳ • Kết đạt báo cáo dùng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán có liên quan, đội ngũ sinh viên, học sinh có nhu cầu nghiên cứu • Những giải pháp đưa áp dụng vào thực tiễn Kết cấu đề tài - Lời mở đầu - Danh mục viết tắt - Phần mở đầu: Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp đề tài Kết cấu đề tài - Phần nội dung:  Tổng quan địa lí cấu tổ chức Thị xã Hoàng Mai: • Khái quát chung Thị xã Hoàng Mai: nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức chức có giải pháp, cụ thể giải pháp đào tạo bồi dưỡng: Đổi nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực việc đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức: Hướng dẫn tập thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ tối thiểu trước bổ nhiệm bồi dưỡng hàng năm Thực tiễn thời gian qua Thị xã Hoàng Mai cho thấy, đâu cấp uỷ, quyền địa phương quan tâm, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để có đội ngũ CBCC vững mạnh, tình hình trị - xã hội ổn định, kinh tế văn hóa phát triển, quốc phòng an ninh giữ vững, cán dân tin Dân biết, bàn, làm, kiểm tra chủ trương, sách Đảng, Nhà nước địa phương triển khai có kết tốt, tạo phong trào cách mạng sâu rộng quần chúng nhân dân Ngược lại, đâu cán không quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, hạn chế lực, phẩm chất đạo đức, uy tín thấp, có biểu tiêu cực tham ô, lãng phí quan liêu rời dân, suy thoái đạo đức, lối sống… nơi gặp khó khăn, có nơi bị kẻ xấu kích động, gây rối, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp trở thành “điểm nóng” phức tạp ảnh hưởng tới ổn định, phát triển địa phương, tới tư tưởng, đời sống nhân dân Như vậy, công tác cán nội dung quan trọng công tác lãnh đạo Đảng Muốn có cán tốt vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng quan trọng, cấp thiết hết 3.1.3 Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC Thị xã Hoàng Mai Nhận thức vị trí vai trò CBCC đặc biệt trọng đến vấn đề đào tạo lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành cho đối tượng CBCC Thị xã Hoàng Mai Trong năm qua, thị xã cử CBCC học lớp tập trung, tổ chức nhiều lớp học nghiệp vụ hình nhà nước, thực kế hoạch, định đào tạo bồi dưỡng cán Một số chương trình điển sau: - Thực thị 19/2013/CT-UBND UBND tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB-CC, viên chức địa bàn tỉnh Nghệ An Sau trình triển khai thực thị UBND tỉnh, Thị xã Hoàng Mai thu nhiều kết to lớn, mang lại hiệu thiết thực công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC - Thực Quyết định số 567/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án bồi dưỡng nâng cao lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ xã giai đoạn 2014-2020 Với mục tiêu chung nâng cao lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi, vùng bãi ngang ven biển hải đảo giai đoạn 2014- 2020, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC sở, thực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn Đề án tạo điều kiện cho số lượng lớn CBCC trẻ xã tiếp xúc nâng cao lực quản lý nhà nước, áp dụng vào thực tế địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn - Thực công văn số 10 - CV/BTC việc dự tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1- 2015 Thị ủy Hoàng Mai Nhằm nâng cao chất lượng trình độ quản lý hệ thống lãnh đạo cấp thị xã, ban tổ chức Thị ủy Hoàng Mai tổ chức gửi tham gia lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, từ nâng cao trình độ chuyên môn công tác quản lý, lãnh đạo, thúc đẩy phát triển lên kinh tế- xã hội Thị xã Hoàng Mai - Hoàn tất thực công văn số 2471/SNV-ĐTBD ngày 27/11/2014 Sở Nội vụ việc báo cáo kết đạo, bồi dưỡng CBCC năm 2014 Một số kết đạt sau: • UBND thị xã ban hành Quyết định số 5537QĐ-UBND ngày 17/3/2014 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 • Bám sát kế hoạch UBND thị xã, phòng Nội vụ, phòng Tài chính- kế hoạch, Ban tổ chức, trung tâm bồi dưỡng trị thị xã chủ động phối hợp với phòng, ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực kế hoạch Kết cụ thể sau: Tổng số lớp mở: 55/59 lớp, với 4239 học viên, đạt tỷ lệ 93,2% đó: Số lớp đào tạo 02 lớp với 131 học viên; số lớp bồi dưỡng 53 lớp với 4108 học viên, cụ thể: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khối Đảng: 19 lớp với 1171 học viên Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khối Đoàn thể: 11 lớp với 9552 học viên Bồi dưỡng ngiệp vụ công tác quyền: 14 lớp với 1385 học viên • Ngoài nhiều kết đạt chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2014 - Xây dựng thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2015 nhằm đáp ứng với nhu cầu trình độ thị xã Kế hoạch chung sau: Nội dung Số lượng Kinh phí Lớp Học viên ĐT dài hạn 254 610.000000 ĐT ngắn hạn 29 2848 1.377.250.000 - Bên cạnh đó, Thị ủy Hoàng Mai thường xuyên cử cán tham gia vào lớp bồi dưỡng tiếng nói chữ viết dân tộc Thái, nhằm đáp ứng cho việc xây dựng , giao thoa văn hóa hiệu với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa - Ngoài chương trình, kế hoạch nói trên, Thị xã Hoàng Mai nhiều chương trình, kế hoach, dự án khác đào tạo CBCC đã, thực với mục tiêu chung xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng cho nhu cầu CNH-HĐH thị xã nói riêng tỉnh Nghệ An nước ta nói chung 3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC theo tư tưởng Hồ Chí Minh Theo Hồ Chí Minh, thực tốt sách CBCC lực lượng khác có tác dụng ý nghĩa to lớn nhằm tạo động lực vật chất, tinh thần để nâng cao chất lượng đội ngũ Người khẳng định: “Đảng Chính phủ mong muốn đời sống công nhân, công chức đội hơn” Thực sách CBCC cần ý đến nội dung: Hiểu biết cán bộ, công chức; khéo sử dụng cán bộ, công chức; cất nhắc cán bộ, công chức cho đúng; thương yêu cán bộ, công chức; bảo đảm tiền lương cho cán bộ, công chức; phê bình cán bộ, công chức Từ ngày 2-9-1945 đến ngày 16-12-1952, Người ký 12 sắc lệnh quy định chi tiết sách CBCC Trong điều kiện kinh tế đất nước nhiều khó khăn, Người đặc biệt lưu ý chế độ lương bổng: “ Phải tăng lương bổng cho công nhân công chức, tiếp tục giảm giá hàng, luôn nêu cao mức sinh hoạt người” Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ CBCC nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ vững mạnh CBCC nhà nước đa số rèn luyện, thử thách trưởng thành qua công tác; số lượng, chất lượng, cấu có chuyển biến theo hướng tích cực; có lĩnh trị vững vàng, có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; thường xuyên trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi với quần chúng nhân dân; thể vai trò tiên phong, gương mẫu mặt, nêu cao trách nhiệm, động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phân công Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ CBCC bộc lộ số hạn chế: Một phận CBCC giảm sút ý chí chiến đấu; có biểu sa sút phẩm chất trị, dao động mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tác phong làm việc quan liêu; có biểu lơ là, cảnh giác trước “diễn biến hòa bình” lực thù địch; số khác thoái hóa, biến chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém; không nghiêm túc tự phê bình phê bình; thiếu dân chủ sinh hoạt; số cán bộ, công chức lười học tập, rèn luyện, bộc lộ yếu so với yêu cầu nhiệm vụ giao; giải công việc lúng túng, thiếu chủ động; cấu cán không đồng bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu công việc Cơ chế quản lý, sử dụng chế độ sách nhiều bất hợp lý, chưa tạo động lực khuyến khích đội ngũ CBCC nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức Trước thực trạng trên, để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần thực có hiệu quả, đồng số giải pháp sau: -Tập trung quán triệt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng CBCC cụ thể hóa quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước CBCC Quán triệt quan điểm Đại hội XI Đảng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức: “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý nhà nước Có sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích CBCC hoàn thành nhiệm vụ có chế loại bỏ, bãi miễn người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, uy tín với nhân dân” Đặc biệt nhóm giải pháp chế, sách Nghị Trung ương khóa XI Tiếp tục đẩy mạnh việc thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến tích cực toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cán bộ, đảng viên, công chức máy hành từ Trung ương đến sở Quán triệt tổ chức thực nghiêm túc quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 -Tuyển dụng CBCC phải quy trình, dân chủ, công khai Tập trung đổi chế độ thi tuyển CBCC theo hướng “công khai, dân chủ, minh bạch” đáp ứng tiêu chí CBCC tình hình mới, đảm bảo tuyển chọn nhân tài phục vụ đất nước Cần khắc phục tình trạng thi tuyển hình thức Chú trọng lựa chọn CBCC từ nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học có phẩm chất đạo đức tốt, thực tâm huyết với nghiệp đổi đất nước phải tạo điều kiện cho họ rèn luyện; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Tiếp tục đổi nội dung, chương trình đào tạo CBCC theo hướng chuẩn hóa, đại hoá, ưu tiên cho đào tạo quy, cấp sở Tập trung bồi dưỡng lý luận trị, quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; trình độ văn hóa, chuyên môn, kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lý; lực dự báo định hướng phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, sách Đảng, Nhà nước; khả tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục nhân dân thực đường lối, quan điểm Đảng, sách pháp luật Nhà nước; ý thức tham gia đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối Đảng pháp luật Nhà nước Quá trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC phải gắn sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt đảm bảo quy trình, cấu, số lượng; xây dựng chế, sách đãi ngộ tương xứng với CBCC Đây giải pháp vừa khuyến khích, động viên cán bộ, công chức cống hiến tài cho Tổ quốc, vừa giúp họ có điều kiện chăm lo cho xây dựng phát triển sống gia đình bền vững thu hút nhân tài vào đội ngũ CBCC Do vậy, quan chức cần nghiên cứu, đề xuất sách tiền lương theo hướng nâng cao mức sống cán bộ, công chức; sách khác bảo đảm cho đội ngũ CBCC vừa phát huy hiệu công tác, vừa nâng cao mức sống gia đình; nâng cao hiệu việc thực chế kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, giám sát nhân dân, tổ chức đoàn thể hệ thống trị từ Trung ương đến sở -Để thực tốt vấn đề đòi hỏi cần nhanh chóng xây dựng hoàn thiện chế, sách kiểm tra, giám sát cán CBCC thực hóa thực tiễn Cần bổ sung thêm quy chế CBCC cấp: Định kỳ đột xuất phải đối thoại trực tiếp với nhân dân; lấy phiếu tín nhiệm trực tiếp nhân dân CBCC, đặc biệt CBCC cấp sở Chú ý với CBCC không hoàn thành nhiệm vụ giao, không quần chúng tín nhiệm, vi phạm pháp luật, kỷ luật phải có quy định bãi miễn, xử lý nghiêm công khai trước công luận 3.3 Các giải pháp, khuyến nghị khác nhằm nâng cao chất lượng CBCC Thị xã Hoàng Mai - Rà soát, tổng hợp đội ngũ CBCC không đạt tiêu chuẩn theo quy định, CBCC đạt chuẩn trình độ có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu để xem xét trường hợp cụ thể; - Đề xuất, vận dụng hợp lý sách khuyến khích cán không đạt tiêu chuẩn theo quy định, cán có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc; - Đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ tiền lương định mức biên chế CBCC phù hợp với khu vực, vùng, miền phân loại đơn vị hành cấp; đề xuất ban hành quy chế, sách thu hút cán bộ, sinh viên giỏi có trình độ Đại học, Đại học công tác thị xã; - Phối hợp thực tốt việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ; đặc biệt quan tâm thực tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng bổ nhiệm lãnh đạo quan, đơn vị, tổ chức nhà nước; - Thực việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử vị trí cấp trưởng quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải đảm bảo yêu cầu trình độ (Đại học trở lên, ưu tiên học quy), lực tốt có trình bày đề án, kế hoạch giải pháp tốt phát triển ngành, lĩnh vực liên quan (điều kiện đặc biệt miễn); - Đổi nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại CBCC (có tham gia nhận xét quan, đơn vị cấp tỉnh đánh giá CBCC cấp thị xã có tham gia nhận xét cấp thị xã, quan cấp có liên quan theo ngành tương ứng đánh giá CCVC cấp tỉnh); nâng cao vai trò, trách nhiệm quan, đơn vị cấp huyện việc hướng dẫn, đạo, theo dõi, đánh giá đội ngũ CBCC; xây dựng kế hoạch, quy hoạch, làm tốt công tác quy hoạch CBCC; kiên xử lý CBCC trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời thay thế, luân chuyển mạnh dạn đề bạt công chức trẻ có lực, đủ sức đảm đương nhiệm vụ theo yêu cầu mới; - Phối hợp thực tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp thị xã bầu phê chuẩn theo quy định Nghị số 35/2012/NQ-QH13; - Phối hợp thực tốt việc giao ban định kỳ (theo tháng quý) quan cấp tỉnh cán bộ, công chức cấp thị xã để nhận xét, đánh giá, hướng dẫn kịp thời công tác chuyên môn; xây dựng quy chế tăng cường công tác điều động, luân chuyển CBCC cấp huyện làm việc thị xã CBCC cấp thị xã lên làm việc tỉnh; thực tốt quy định điều động, luân chuyển CBCC cấp thị xã thành công chức cấp tỉnh (điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, chuyên viên cấp tỉnh có lực, phẩm chất tốt làm cán lãnh đạo cấp thị xã; điều động, bổ nhiệm CBCC cấp thị xã có lực, phẩm chất tốt làm lãnh đạo, chuyên viên cấp tỉnh; bước khắc phục tình trạng khép kín, cục địa phương, tạo động lực cho CBCC tích cực làm việc, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vừa củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị vừa tạo liên thông đội ngũ CBCC cấp - Xây dựng thực tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ quy hoạch, gắn với sử dụng, với ngạch chức danh cán bộ, trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kinh nghiệm giải tình theo chức danh CBCC cụ thể Cử CBCC tham gia đào tạo; - Cụ thể hóa quy định địa phương, trung ương áp dụng vào tình hình cụ thể địa phương để hướng dẫn quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với tổ chức hệ thống trị sở, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng hiệu hoạt động Ủy ban nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu công tác đội ngũ CBCC; - Đổi mạnh mẽ, cách đồng tác phong tư làm việc tổ chức Đảng, quyền, mặt trận toàn thể nhân dân; kiên loại trừ tư tưởng cục bộ, không ủng hộ mới, chậm chuyển biến, đổi phong cách lãnh đạo nề nếp làm việc trì trệ đội ngũ CBCC; - Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra công vụ; mạnh dạn xử lý CBCC nhũng nhiễu, hách dịch, gây khó khăn cho công dân Hiến pháp năm 2013 Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, kiện trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến lịch sử lập hiến nước ta Nhằm đổi mô hình tổ chức quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới, Hiến pháp quy định cách khái quát xác định nguyên tắc mô hình tổ chức hoạt động quyền địa phương Việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC vững vàng trị, có đạo đức lối sống sạch, có trí tuệ, kiến thức trình độ lực để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức phục vụ nhân dân có vai trò quan trọng tiến trình xây dựng hoàn thiện máy quyền sở, góp phần xây dựng thành công Luật Tổ chức quyền địa phương PHẦN KẾT LUẬN Công đổi đất nước lãnh đạo Đảng Nhà nước đạt thành tựu to lớn Trong thành tựu chung đó, có đóng góp đáng kể hệ thống trị, đội ngũ cán bộ, công chức Những thành tựu đạt tạo tiền đề nhằm đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, tin tưởng vào mục tiêu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, Nhà nước dân, dân dân Thực tiễn chứng minh rằng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán cấp xã kết phối hợp công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán phải trình phối hợp chặt chẽ, quán Nếu tách riêng công tác đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hết hiệu đào tạo Thực phương châm “Trình độ tương xứng với chức danh, bầu cử theo nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn, giao việc phù hợp với lực, trình độ, tầm thay kịp thời cần thiết” Đội ngũ CBCC người sát dân nhất, nơi tiếp nhận chuyển tải đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với người nhà, dòng họ… đồng thời nơi báo cáo, phản ánh kết phản hồi lên cấp tâm tư, nguyện vọng nhân dân để cấp kịp thời bổ sung, hoàn thiện chủ trương sách Phong trào nhân dân phải có đội ngũ cán lãnh đạo, đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu công đổi tất yếu cấp thiết Để thực tốt công tác nâng cao chất lượng cán bộ, cần có thêm sách khuyến khích, nâng cao tinh thân cho đội ngũ cán bộ, chế độ cho nâng cao chất lượng cán bộ, để đồng thời mang lại thuận lợi chung, tạo phối hợp đồng đều, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, mang lại hiệu thực tiễn cho kinh tế- xã hội địa phương Xây dựng máy quyền vững mạnh với người cán có đức, có tài…… DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị nhân lực – Trường đại học Nội vụ Hà Nội Luật Cán công chức năm 2008 Nghị 47/NQ-CP, ngày 03/04/2013 việc thành lập Thị xã Hoàng Mai Nghị định số 18/NĐ-CP, ngày 5/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức Nghị số 35/2012/NQ-QH13 việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Quyết định số 5537QĐ-UBND ngày 17/3/2014 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 Quyết định số 567/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt đề án bồi dưỡng nâng cao lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ xã giai đoạn 2014-2020 Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2013-2015 Tài liệu thống kê CBCC phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai 10 Các website:  http://moj.gov.vn  http://123doc.org  http://thuvienluanvan.info  http://www.baoanhdatmui.vn  Hoangmai.net  Vv… [...]... cấu tổ chức Chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai Công tác quản trị nhân lực tại Thị xã Hoàng Mai • Cơ sở lí luận về CBCC và CBCC tại Thị xã Hoàng Mai  Thực trạng chất lượng CBCC tại Thị xã Hoàng Mai • Thực trạng chung • Thực trạng tại Thị xã Hoàng Mai  Giải pháp và khuyến nghị nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng mai • Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng • Các giải pháp và khuyến... Trang 1.1.2 Cơ cấu tổ chức - Thị xã Hoàng Mai là thị xã mới được thành lập, cơ cấu xây dựng bộ máy tổ chức được thực hiện theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Căn cứ vào quy định của Nghị định 37/2014/NĐ-CP, tại điều 7 và điều 8 của Nghị định, Thị xã Hoàng Mai được cơ cấu tổ chức thành 12 phòng /ban. .. ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng Mai đã và đang ngày được cải thiện và nâng cao về số lượng và chất lượng Tuy nhiên, vẫn đang còn nhiều vấn đề, khó khăn còn tồn tại, cần đến sự hỗ trợ, quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước, của UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan Nhà nước, ban, ngành có liên quan, nhất là về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, nhằm đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết hiện tại, đảm bảo cho... thực trạng trên, để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần thực hiện có hiệu quả, đồng bộ một số giải pháp sau: -Tập trung quán triệt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng CBCC và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước CBCC Quán triệt quan điểm Đại hội XI của Đảng về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức: Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC... Thị xã Hoàng Mai nói riêng và của nước ta nói chung, luôn phấn đấu để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ văn minh Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI 3.1 Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC 3.1.1 Khái quát về đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong cơ quan HCNN Các khái niệm cơ bản  Cán bộ, công chức Theo Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Cán. .. nhằm thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của tỉnh và của thị xã đề ra - Thường trực, tổng hợp và xử lý các nội dung về công tác thi đua khen thưởng của thị xã - Tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện công tác tôn giáo của thị xã theo quy định 1.1.4 Công tác quản trị nhân lực tại Thị xã Hoàng Mai Kể từ ngày đầu được thành lập, Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai luôn khẳng định được vai trò và tầm quan... trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước  Đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo được hiểu là một quá trình hoạt động có mục địch, có tổ chức, nhằm hình thành và phát triển... CBCC tại Thị xã Hoàng Mai Trong những năm qua, thị xã đã cử các CBCC đi học những lớp tập trung, tổ chức nhiều lớp học về nghiệp vụ hình chính nhà nước, thực hiện các kế hoạch, quyết định về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Một số chương trình điển hình như sau: - Thực hiện chỉ thị 19/2013/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB-CC, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ. .. quản lý đô thị Phòng LĐ-TB và XH Phòng Kinh tế Thanh tra thị xã Phòng Tư pháp Phòng VH - TT Phòng Y tế Phòng GD - ĐT Phòng TC - KH 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai a) Vị trí - chức năng: - Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã Hoàng Mai có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Tổ chức; biên... tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Kết cấu đề tài., TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÍ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ XÃ HOÀNG MAI, THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay