Giáo án bài giảng lý thuyết môn Pháp luật Việt Nam Tiết 1, Chương I: Nguồn gốc, bản chất và đặc chưng của Nhà nước.

14 250 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016, 00:10

Bài giảng nằm trong chương trình giảng dạy môn Pháp luật Việt Nam và Pháp luật đại cương dùng cho sinh viên các khối trường không chuyên ngành luật. Chương I Nguồn gốc, bản chất và đặc chưng của nhà nước, được học trong 2 tiết. Trên đây là nội dung tiết 1 của bài học.I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thứcSinh viên nêu được nguồn gốc của nhà nước, định nghĩa nhà nước, bản chất và những dấu hiệu đặc trưng của nhà nước. Sinh viên trình bày được quá trình ra đời của nhà nước, phân tích được bản chất và những đặc trưng của nhà nước.2. Về kỹ năngSinh viên nhận thức đúng về ngồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước để vận dụng những hiểu biết đó lý giải được nhiều vấn đề liên quan trong đời sống xã hội. GIÁO ÁN BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM Giáo án số 01/15, tiết số 01 CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC Bài: Nguồn gốc chất nhà nước I MỤC TIÊU Về kiến thức Sinh viên nêu nguồn gốc nhà nước, định nghĩa nhà nước, chất dấu hiệu đặc trưng nhà nước Sinh viên trình bày trình đời nhà nước, phân tích chất đặc trưng nhà nước Về kỹ Sinh viên nhận thức ngồn gốc, chất đặc trưng nhà nước để vận dụng hiểu biết lý giải nhiều vấn đề liên quan đời sống xã hội II CHUẨN BỊ Giảng viên Giáo án, máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo, dụng cụ hỗ trợ giảng dạy khác Sinh viên Giáo trình, ghi chép III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (50 phút) 1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2 phút) Kiểm tra cũ (0 phút) Giảng (43 phút) Đặt vấn đề vào Nhà nước tượng xã hội đa dạng phức tạp Sự xuất nhà nước tạo trang lịch sử phát triển loài người Tuy nhiên, lịch sử phát triển xã hội loài người chứng minh lúc xã hội có Nhà nước, mà đạt đủ điều kiện định lúc Nhà nước xuất Vậy nhà nước lại xuất hiện? Và chất thực nhà nước gì? Để làm rõ câu hỏi tìm hiểu nguồn gốc chất nhà nước học ngày hôm Tiết Nội dung 01 1.1 Nguồn gốc Nhà nước Câu hỏi: Theo em nguyên nhân dẫn đến gia đời nhà nước? a Khái niệm Nhà nước Nhà nước thiết chế trị xã hội, thiết chế quyền lực vô quan trọng Việc nghiên cứu vấn đề nhà nước nói chung trước hết đòi hỏi phải có nhận thức đắn, khoa học khái niệm, nguồn gốc nhà nước Lịch sử tư tưởng pháp lý nhân loại có nhiều cách tiếp cận lý giải khác nhà Các hoạt động giáo viên sinh viên Giảng viên Sinh viên Phương tiện, đồ dùng Đàm thoại Nêu câu hỏi Slide Thuyết trình Giảng Thời gian Phương pháp 3’ 10’ Suy nghĩ trả lời Nghe giảng, ghi chép nội dung Slide - nước nguyên nhân xuất nhà nước - Quan điểm trường phái phi Mác xít + Thời cổ đại, nhà tư tưởng thần học cố giải thích đời nhà nước lực lượng siêu tự nhiên cần thiết để đảm bảo cho trật tự xã hội người Theo Thuyết thần học cho thượng đế người sáng lập xếp mặt trái đất, có nhà nước Nhà nước thể ý chí Thượng đế thông qua người đại diện Vua Do đó, người có nghĩa vụ phải kính trọng có bổn phận phục tùng quyền lực vô hạn tất yếu chúa trời thực Nhà nước + Những nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng cho nhà nước kết phát triển tự nhiên tổ chức gia đình bình diện xã hội Vì vậy, nhà nước tượng khách quan tồn với người Theo thuyết gia trưởng quyền lực xuất trước hết từ gia đình – quyền gia trưởng nên tổ chức tính chất quyền lực nhà nước thực gia đình môi trường xã hội + Trong người theo quan điểm bạo lực lại cho rằng, nhà nước kết chiến tranh bạo lực Ở đó, kẻ chiến thắng Slide có quyền thiết lập nên máy cai trị mình, có quyền áp đặt quy tắc cai quản xã hội Do đó, nhà nước kẻ mạnh lập nên diện cần thiết để bảo đảm cân xã hội + Đến giai đoạn xã hội tư bản, người theo quan điểm thuyết khế ước xã hội lại cho nhà nước đời khế ước ký kết người trạng thái tự nhiên, nhà nước Chủ quyền nhà nước thuộc nhân dân nhà nước không giữ vai trò mình, nhân loại bỏ nhà nước ký khế ước => Nhận xét: Các quan niệm, học thuyết nhiều nguyên nhân đem lại thể hạn chế nhận thức chi phối việc phải bảo vệ lợi ích cho giai cấp cầm quyền nên đưa cách hiểu nhà nước nguyên nhân đời nhà nước thiếu sở khoa học - Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin Nhà nước theo quan điểm Mác – Lênnin bẩm sinh, sẵn có tự nhiên áp đặt vào xã hội Nhà nước trước hết công cụ quản lý xã hội nằm tay giai cấp cầm quyền điều kiện có khác biệt lợi ích địa vị xã hội Nhà nước Slide thiết chế quyền lực giai cấp dùng để thống trị xã hội Nhà nước thiết chế xã hội khác với thị tộc, bào tộc lạc điểm: + Nhà nước thiết lập quyền lực công đặc biệt; + Nhà nước quản lý dân cư theo đơn vị hành lãnh thổ; + Để tổ chức quản lý dấn cư có hiệu nhà nước cần ban hành pháp luật, tổ chức hệ thống quan chức thu loại thuế => Định nghĩa: “Nhà nước tổ chức đặc biệt quyền lực trị, máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực chức quản lý đặc biệt nhằm trì trật tự xã hội, thực mục đích bảo vệ địa vị giai cấp thống trị.” b Nguồn gốc Nhà nước theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin Mác-Lênin giải thích nguồn gốc Nhà nước sở phương pháp luận vật biện chứng lịch sử, nhà nước tượng xã hội vĩnh cữu, bất biến mà phạm trù lịch sử có trình phát sinh, phát triển tiêu vong Mác nêu lên quan điểm tìm hiểu xuất nhà nước trước hết phải từ nguyên kinh tế cần Slide 20’ Thuyết trình Giảng Nghe giảng, phân tích nội ghi chép nội dung dung Slide - 14 phải xem xét hai giai đoạn phát triển xã hội giai đoạn chưa có giai cấp và, chưa có nhà nước giai đoạn có giai cấp, có nhà nước * Xã hội công xã nguyên thủy quyền lực xã hội chế độ Chế độ công xã nguyên thủy hình thái kinh tế xã hội xã hội loài người, không tồn giai cấp Nhà nước + Về sở kinh tế: Nền kinh tế tự nhiên nguyên thủy hạn chế mặt Chế độ sở hữu tư liệu sản xuất thuộc sở hữu chung cộng đồng Chế độ sở hữu này, quy định đặc điểm trình lao động người nguyên thủy hoàn toàn mang tính tự nhiên, chưa có yếu tố phân công lao động xã hội giai đoạn Nguyên tắc phân phối sản phẩm tương ứng hoàn toàn bình đẳng + Về tổ chức xã hội: Thể tàn dư lối sống quần cư, hoang dã mông muội Con người phải dựa vào để ứng phó với huyền bí tự nhiên tồn nên quan hệ thành viên cộng đồng nguyên thủy có tính chất bền vững Con người chưa có khác biệt lợi ích, địa vị xã hội chưa hình thành tư cách cá nhân Tổ chức xã hội dừng mức thị tộc, bào tộc, lạc Do tình trạng hôn nhân theo chế Slide 10 độ quần hôn hay tạp hôn đem đến thị tộc loài người mang tính mẫu hệ + Về mặt quyền lực Trong xã hội nguyên thủy quyền lực xã hội chung cộng đồng, phục vụ lợi ích chung cộng đồng Quyền lực không thuộc riêng cá nhân, tổ chức hoàn toàn hòa nhập vào cộng đồng nguyên thủy => Đặc chưng xã hội công xã nguyên thủy là: + Tính chất xã hội chế độ công xã nguyên thủy đơn giản gồm có tổ chức thị tộc - tế bào, sở cấu thành xã hội + Mỗi thành viên thị tộc bình đẳng quyền lợi địa vị xã hội, xã hội không tồn đặc quyền, đặc lợi phân hóa giàu nghèo + Hệ thống quản lý công xã thị tộc Hội đồng thị tộc tù trưởng + phân công lao động mang tính tự nhiên thành viên thị tộc để làm công việc thích hợp khác => Xã hội công xã nguyên thủy chưa có Nhà nước trình vận động phát triển làm xuất tiền đề vật chất cho tan rã tổ chức thị tộc - lạc đời Nhà nước * Sự tan rã chế độ cộng sản nguyên Slide 11 - 14 thủy xuất nhà nước Thời kỳ cuối công xã nguyên thủy diễn lần phân công lao động xã hội: Thứ nhất, Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt Do cải tiến công cụ lao động khiến sản phẩn thu từ việc săn bắn nhiều Con người nguyên thủy hình thành nhu cầu nuôi giữ vật để làm thức ăn dự trữ Thứ hai, Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp Do nhu cầu không ngừng cà tiến công cụ lao động để tăng hiệu cho việc săn bắn, hái lượm Công cụ sản xuất người có phát triển vượt bậc (từ gỗ, đác huyển sang dùng kim loại , đặc biệt chế tác khung dệt) Thời kỳ này, xuất tư hữu tư liệu sản xuất Thứ ba, buôn bán phát triển, thương nghiệp đời Xuất nghề buôn bán, hình thành lớp người thương gia chuyên đem sản phẩm khu vực sang trao đổi khu vực khác để hưởng chênh lệch giá Ban đầu việc buôn bán người nguyên thủy trao đổi ngang giá sau đồng tiền Như vậy, vận động phát triển lực lượng sản xuất phá vỡ sở kinh tế tự nhiên nguyến thủy ba phương diện: sở hữu, tổ chức quản lý sản xuất phân phối sản phẩm xã hội + Về sở hữu: Sự xuất chế độ tư hữu tài sản tư liệu sản xuất làm biến đổi cách kinh tế tự cung tự cấp người nguyên thủy Chế độ tư hữu đời đánh dấu việc người có quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất bắt đầu chi phối đời sống kinh tế xã hội nguyên thủy Một phận người có quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất chiếm hữu phần lớn cải xã hội làm Những người tư liệu sản xuất phải lao động làm thuê, bị bóc lột bước bị bần hóa + Về mặt xã hội, giai đoạn xuất thêm gia đình theo chế độ gia trưởng tạo nên đối trọng với thị tốc Cùng với việc xuất gia đình giai cấp, đẳng cấp hình thành xã hội làm biến đổi hoàn toàn đời sống xã hội nguyên thủy Địa vị xã hội có phân hóa sâu sắc, mâu thuẫn giai cấp thống trị bị trị ngày gay gắt không điều hòa + Về mặt quyền lực xã hội, trước quyền lực chung cộng đồng chưa tách khỏi tầng lớp dân cư đến giai đoạn quyền lực thuộc giai cấp thống trị Giai cấp không ngừng đưa quy định thể ý chí bảo vệ lợi ích cho giai cấp buộc người phải tuân thủ, thực => Để trì trật tự quản lý xã hội có thay đổi đòi hỏi phải có tổ chức quyền lực khác chất tổ chức giai cấp chiếm ưu kinh tế tổ chức để thực thống trị giai cấp, dập tắt xung đột công khai giai cấp, giữ xung đột vòng trật tự, bảo vệ lợi ích địa vị giai cấp thống trị Và Nhà nước đời Nhà nước xuất kết vận động, phát triển nội xã hội loài người Nhà nước đời dựa hai tiền đề: + Tiền đề kinh tế: chế độ tư hữu tài sản + Tiền đề xã hội: phân hóa xã hội thành giai cấp, tầng lớp có lợi ích đối lập mâu thuẫn giai cấp, tầng lớp gay gắt đến mức điều hòa 1.2 Bản chất Nhà nước Quan điểm Mác – Lênin khẳng định chất nhà nước không thay đổi qua gia đoạn vận động phát triển khác Nhà nước sản phẩm xã hội có giai cấp nên xét 10’ Thuyết trình Giảng phân tích nội dung Nghe giảng, ghi chép nội dung Slide 15 - 17 10 chất nhà nước hàm chứa tính giai cấp tính xã hội sâu sắc a Tính giai cấp nhà nước Làm rõ tính chất giai cấp Nhà nước, ta giải đáp câu hỏi: + Nhà nước giai cấp tổ chức lãnh đạo? + Nhà nước tồn hoạt động phục vụ lợi ích giai cấp xã hội? - Tính giai cấp nhà nước thể trước hết chỗ nhà nước bị quy định sở kinh tế giai cấp cầm quyền Sự quy định sở kinh tế nhà nước thực tế cho thấy tương ứng với sở kinh tế giai cấp cầm quyền có kiểu nhà nước định Ví dụ: Nhà nước tà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa chế độ kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Nhà nước công cụ thống trị giai cấp cầm quyền xã hội Nghiên cứu nguồn gốc đời nhà nước, nhà tư tưởng khẳng định: Nhà nước trước hết “bộ máy trấn áp đặc biệt giai cấp giai cấp khác”, máy để trì thống trị giai cấp Để thực thống trị mình, giai cấp thống trị phải tổ chức sử dụng nhà nuớc, củng cố trì quyền lực Slide 15, 16 11 ba mặt trị, kinh tế tư tưởng toàn xã hội Bằng nhà nước, giai cấp thống trị kinh tế trở thành giai cấp thống trị trị, ý chí giai cấp thống trị thể cách tập trung biến thành ý chí nhà nước, bắt buộc thành viên xã hội phải tuân theo Trong xã hội bóc lột, nhà nước có thuộc tính chung máy đặc biệt trì thống trị kinh tế, trị, tư tưởng thiểu số đa số nhân dân lao động Nhà nước XHCN nhà nước kiểu mới, công cụ thực chuyên bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động Nhà nước XHCN máy thống trị đa số với thiểu số b Tính xã hội nhà nước Xét nguồn gốc nhà nước sinh không nhu cầu thống trị giai cấp mà trước hết nhu cầu quản lý xã hội Do đó, nhà nước công cụ trì thống trị bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, phải tổ chức quyền lực công, phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích chung xã hội, để đảm bảo xã hội tồn phát triển Như nhà nước tồn giai cấp cầm quyền sử dụng nhà nước để Slide 17 12 phục vụ cho riêng lợi ích giai cấp mà không quan tâm đến lợi ích giai cấp, gia tầng khác tồn Vì vậy, nhà nước không bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền mà phải bảo đảm lợi ích giai tầng khác xã hội mà lợi ích không mâu thuẫn với lợi ích giai cấp thống trị Củng cố học (3 phút) Giao nhiệm vụ cho sinh viên (2 phút) Câu 1: Tại nói nhà nước đời tất yếu lịch sử? Câu 2: Hãy phân tích chất Nhà nước? IV TÀI LIỆU THAM KHẢO *Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2008; * Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, 2005; * TS Lê Minh Toàn, Giáo trình Pháp luật đại cương (Dùng trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp), Nxb Chính trị quốc gia; * TS Nguyễn Thị Hồi TS Lê Vương Long , Nội dung môn học Lý luận Nhà nước Pháp luật, Nxb Giao thông vận tải, năm 2008; Vĩnh phúc, ngày 12 tháng năm 2015 13 NGƯỜI BIÊN SOẠN HOÀNG LAN ANH 14 [...]... căn bản với lợi ích của giai cấp thống trị 4 Củng cố bài học (3 phút) 5 Giao nhiệm vụ cho sinh viên (2 phút) Câu 1: Tại sao nói nhà nước ra đời là một tất yếu lịch sử? Câu 2: Hãy phân tích bản chất của Nhà nước? IV TÀI LIỆU THAM KHẢO *Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2008; * Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình lý luận chung về nhà. ..về bản chất nhà nước hàm chứa tính giai cấp và tính xã hội sâu sắc a Tính giai cấp của nhà nước Làm rõ tính chất giai cấp của Nhà nước, ta đi giải đáp câu h i: + Nhà nước do giai cấp nào tổ chức ra và lãnh đạo? + Nhà nước tồn tại và hoạt động phục vụ lợi ích của giai cấp nào trong xã hội? - Tính giai cấp của nhà nước thể hiện trước hết ở chỗ nhà nước bị quy định bởi cơ sở kinh tế của giai cấp... lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, 2005; * TS Lê Minh Toàn, Giáo trình Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp), Nxb Chính trị quốc gia; * TS Nguyễn Thị Hồi và TS Lê Vương Long , Nội dung cơ bản của môn học Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Nxb Giao thông vận tải, năm 2008; Vĩnh phúc, ngày 12 tháng 8 năm 2015 13 NGƯỜI BIÊN... Sự quy định của cơ sở kinh tế đối với nhà nước trên thực tế cho thấy tương ứng với mỗi cơ sở kinh tế của giai cấp cầm quyền có một kiểu nhà nước nhất định Ví dụ: Nhà nước tà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và chế độ kinh tế là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Nhà nước là công cụ thống trị của giai cấp cầm quyền đối với xã hội Nghiên cứu nguồn gốc ra đời của nhà nước, các nhà tư tưởng... hiện nền chuyên chính và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nhà nước XHCN là một bộ máy thống trị của đa số với thiểu số b Tính xã hội của nhà nước Xét về nguồn gốc nhà nước sinh ra không chỉ vì mỗi nhu cầu thống trị giai cấp mà trước hết là do nhu cầu quản lý của xã hội Do đó, nhà nước ngoài là công cụ duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, còn phải là một... chức bảo đảm lợi ích chung của xã hội, để đảm bảo xã hội tồn tại và phát triển Như vậy nhà nước sẽ không thể tồn tại nếu giai cấp cầm quyền chỉ sử dụng nhà nước để Slide 17 12 phục vụ cho riêng lợi ích của giai cấp đó mà không quan tâm đến lợi ích của các giai cấp, gia tầng khác cùng tồn tại Vì vậy, nhà nước không chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền mà phải bảo đảm lợi ích của các giai tầng khác... trị, ý chí của giai cấp thống trị được thể hiện một cách tập trung và biến thành ý chí nhà nước, bắt buộc mọi thành viên trong xã hội phải tuân theo Trong các xã hội bóc lột, nhà nước có thuộc tính chung là bộ máy đặc biệt duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng của thiểu số đối với đa số là nhân dân lao động Nhà nước XHCN là nhà nước kiểu mới, là công cụ thực hiện nền chuyên chính và bảo... nước, các nhà tư tưởng khẳng định: Nhà nước trước hết là “bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác”, là bộ máy để duy trì sự thống trị giai cấp Để thực hiện sự thống trị của mình, giai cấp thống trị phải tổ chức và sử dụng nhà nuớc, củng cố và duy trì quyền lực trên Slide 15, 16 11 cả ba mặt chính trị, kinh tế và tư tưởng đối với toàn xã hội Bằng nhà nước, giai cấp thống trị về kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài giảng lý thuyết môn Pháp luật Việt Nam Tiết 1, Chương I: Nguồn gốc, bản chất và đặc chưng của Nhà nước., Giáo án bài giảng lý thuyết môn Pháp luật Việt Nam Tiết 1, Chương I: Nguồn gốc, bản chất và đặc chưng của Nhà nước., Giáo án bài giảng lý thuyết môn Pháp luật Việt Nam Tiết 1, Chương I: Nguồn gốc, bản chất và đặc chưng của Nhà nước., Nhà nước là một thiết chế chính trị xã hội, thiết chế quyền lực vô cùng quan trọng. Việc nghiên cứu những vấn đề về nhà nước nói chung trước hết đòi hỏi phải có nhận thức đúng đắn, khoa học về khái niệm, nguồn gốc của nhà nước.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay