CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong VI (bản tiếng việt)

9 683 5
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2016, 10:46

Chơng VI Ch ỗ n g VI Chờ hĂng Phã n A - Quy ẵnh chung Trang Phm vi p dũng 383 Thỏng tin vậ hĂng ho 383 Thiặt b pht hiẻn khẽ vĂ phàn tẽch hĂm lừỡng ỏxi 384 Sứ dũng chảt diẻt trùng trn tĂu 385 Bõ trẽ vĂ chng buổc 385 Phã n B - Quy ẵnh ẵc biẻt ẵõi vối hĂng rội khỏng phăi lĂ hĂng ht Quy ẵnh ẵõi vối viẻc chờ hĂng 386 Xặp, dở vĂ bõ trẽ hĂng rội 386 Phã n C - Chờ hĂng ht nh nghỉa 389 Cc yu cãu ẵõi vối tĂu hĂng chờ hĂng ht 389 382 Chơng VI Phã n A Quy ẵnh chung Quy ẵnh Phm vi p dũng Chừỗng nĂy p dũng cho viẻc chờ cc loi hĂng (trữ hĂng lịng chờ xỏ, khẽ chờ xỏ vĂ cc loi hĂng ẵừỡc quy ẵnh cc chừỗng khc) mĂ cc tẽnh chảt nguy hi ca hĂng tối tĂu vĂ ngừội trn tĂu yu cãu phăi cĩ nhựng phíng ngữa ẵc biẻt ẵõi ẵõi vối tảt că cc tĂu p dũng quy ẵnh nĂy vĂ cc tĂu hĂng cĩ tọng dung tẽch nhị hỗn 500 Tuy nhin, ẵõi vối nhựng tĂu hĂng cĩ tọng dung tẽch nhị hỗn 500, ẵiậu kiẻn trợ án tỳ nhin vĂ hĂnh trệnh ca tĂu mĂ viẻc p dũng mổt sõ quy ẵnh ring phãn A hoc ca chừỗng nĂy B lĂ khỏng hỡp lỷ hoc khỏng cãn thiặt, thệ Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè ẵừa nhựng biẻn php hiẻu quă khc ẵè ẵăm băo cc yu cãu vậ an toĂn cho cc tĂu ẵĩ Bọ sung cho nhựng quy ẵnh ca phãn A vĂ B chừỗng nĂy, mồi Chẽnh ph kỷ kặt phăi ẵăm băo rng thỏng tin thẽch hỡp vậ loi hĂng, bõ trẽ vĂ chng buổc phăi ẵừỡc cung cảp vĂ nu ra, ẵc biẻt lĂ cc biẻn php phíng ngữa cãn thiặt cho viẻc chuyn chờ an toĂn cc loi hĂng ẵĩ.* Quy ẵnh Thỏng tin hĂng Ngừội gứi hĂng phăi cung cảp cho thuyận trừờng hoc ẵi diẻn ca thuyận trừờng ẵãy ẵ nhựng thỏng tin thẽch hỡp vậ hĂng ho trừốc xặp hĂng, trn cỗ sờ ẵĩ cho phắp ẵừa nhựng biẻn php phíng ngữa cãn thiặt ẵè xp xặp hĂng mổt cch phù hỡp vĂ an toĂn cho viẻc chờ hĂng Nhựng thỏng tin nhừ vy+ phăi ẵừỡc xc nhn bng băn++ vĂ bng cc tĂi liẻu chuyèn hĂng thẽch hỡp trừốc xặp hĂng xuõng tĂu * Tham khăo: Bổ lut vậ thỳc hĂnh an toĂn bõ trẽ vĂ chng buổc hĂng ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt A.714(17) vĂ cc bọ sung Bổ lut vậ thỳc hĂnh an toĂn ẵõi vối tĂu chờ gồ trn boong ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt A.715(17) vĂ cc bọ sung; Thỏng từ MSC/Circ.525, hừống dạn vậ viẻc phíng ngữa thuyận trừờng thỳc hiẻn ẵõi vối tĂu cĩ chiậu dĂi dừối 100 m chờ gồ cày vĂ MSC/Circ.548 ẵõi vối gồ x Bổ lut vậ thỳc hĂnh an toĂn ẵõi vối tĂu chờ hĂng rội rn (Bổ lut BC) ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt A.434(XI) vĂ cc bọ sung + Tham khăo Thỏng từ MSC/Circ.663, Mạu thỏng tin hĂng ++ Viẻc tham khăo nhựng tĂi liẻu quy ẵnh nĂy khỏng loi trữ viẻc sứ dũng dự liẻu xứ lỷ ẵiẻn tứ (EDP) vĂ cc kỵ thut trao ẵọi dự liẻu ẵiẻn tứ ẵè trỡ giợp hó sỗ giảy 383 Chơng VI Thỏng tin hĂng phăi bao góm: trừộng hỡp hĂng tọng hỡp vĂ hĂng ẵừỡc chờ kiẻn, mỏ tă chung vậ hĂng, tọng trng lừỡng ca hĂng hoc cc kiẻn hĂng vĂ nhựng ẵc tẽnh ẵc biẻt cĩ lin quan ca hĂng Trong quy ẵnh nĂy, phăi cung cảp nhựng thỏng tin hĂng quy ẵnh tièu chừỗng 1.9 ca Bổ lut thỳc hĂnh an toĂn ẵõi vối viẻc xặp hĂng vĂ chng buổc, ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.714(17) vĂ cc sứa ẵọi Bảt kỹ sứa ẵọi nĂo cho tièu chừỗng 1.9 s phăi ẵừỡc thỏng qua, cĩ hiẻu lỳc vĂ thỳc hiẻn cĩ hiẻu lỳc theo quy ẵnh ca ẵiậu VIII ca cỏng ừốc hiẻn hĂnh lin quan tối nhựng th tũc bọ sung p dũng cho phũ lũc ca cc chừỗng khỏng phăi chừỗng I; trừộng hỡp hĂng rội, nhựng thỏng tin vậ hẻ sõ xặp hĂng, quy trệnh san hĂng, kè că gĩc tỳ tỉnh, nặu cĩ, vĂ cc tẽnh chảt ẵc biẻt lin quan khc Trong trừộng hỡp hĂng cỏ ẵc hoc hĂng cĩ thè chăy lịng khc, cc thỏng tin bọ sung mạu giảy chửng nhn vậ thĂnh phãn ẵổ ám vĂ giối hn ẵổ ám cĩ thè chuyèn ca hĂng .3 thỏng tin vậ ẵc tẽnh ho hc ca hĂng ho, ngoĂi nhựng thỏng tin yu cãu cc tièu mũc trừốc trừộng hỡp hĂng rội khỏng ẵừỡc phàn loi theo cc ẵiậu khoăn ca quy ẵnh VII/1.1 nhừng cĩ nhựng ẵc tẽnh ho hc cĩ thè gày nguy hièm Trừốc xặp cc kiẻn hĂng ln tĂu, ngừội gứi hĂng phăi ẵăm băo rng trng lừỡng tọng ca kiẻn hĂng ẵĩ phăi phù hỡp vối trng lừỡng tọng ghi cc tĂi liẻu chuyèn Quy ẵnh Thiặt b pht hiẻn khẽ vĂ phàn tẽch hĂm lừỡng ỏxi Khi chờ hĂng rội cĩ khă nng thot khẽ ẵổc hoc khẽ d chy hoc gày sỳ thiặu ỏ-xi khoang hĂng, tĂu phăi ẵừỡc cung cảp cc thiặt b vối cc hừống dạn sứ dũng chi tiặt ẵè ẵo nóng ẵổ khẽ hoc ỏ-xi khỏng khẽ Nhựng thiặt b nĂy phăi ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi chảp thun Chẽnh quyận hĂng hăi phăi cĩ nhựng yu cãu ẵè ẵăm băo rng thuyận vin trn tĂu ẵừỡc thỳc hĂnh sứ dũng nhựng thiặt b ẵĩ 384 Chơng VI Quy ẵnh Sứ dũng chảt diẻt trùng trn tĂu* Phăi ẵừa biẻn php phíng ngữa thẽch hỡp ẵõi vối viẻc sứ dũng cc loi chảt diẻt trùng trn tĂu, ẵc biẻt trừộng hỡp hun khĩi Quy ẵnh Bõ trẽ vĂ chng buổc HĂng, ẵỗn nguyn hĂng vĂ ẵỗn nguyn chuyèn hĂng chờ trn hoc dừối boong phăi ẵừỡc xặp, bõ trẽ vĂ chng buổc cho ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc trnh hịng vĂ nguy hièm cho tĂu vĂ ngừội trn tĂu, trnh rỗi hĂng khịi tĂu suõt hĂnh trệnh HĂng, ẵỗn nguyn hĂng+ vĂ ẵỗn nguyn chuyèn hĂng++ phăi ẵừỡc ẵĩng gĩi vĂ cõ ẵnh kiẻn ẵè trnh hịng vĂ nguy hièm cho tĂu vĂ thuyận vin trn tĂu suõt hĂnh trệnh Khi xặp hĂng vĂ chuyèn hĂng nng hoc hĂng cĩ kẽch thừốc khỏng bệnh thừộng, phăi cĩ biẻn php ẵậ phíng thẽch hỡp ẵè ẵăm băo khỏng hi ẵặn kặt cảu thàn tĂu vĂ trệ ẵ ọn ẵnh suõt hĂnh trệnh Khi xặp vĂ chuyèn ẵỗn nguyn hĂng vĂ ẵỗn nguyn chuyèn hĂng trn tĂu ro-ro phăi cĩ biẻn php ẵậ phíng thẽch hỡp, ẵc biẻt chợ ỷ tối viẻc bõ trẽ vĂ chng buổc trn cc tĂu ẵĩ củng nhừ trn ẵỗn nguyn hĂng vĂ ẵỗn nguyn chuyèn hĂng, ẵóng thội lừu ỷ tối sửc bận ca cc ẵièm chng buổc vĂ thiặt b chng buổc Cc container khỏng ẵừỡc xặp vừỡt qu trng lừỡng tọng lốn nhảt ẵừỡc ghi băn ph chuán an toĂn theo Cỏng ừốc quõc tặ vậ an toĂn container (CSC) ẵơ ẵừỡc bọ sung sứa ẵọi Tảt că cc loi hĂng, khỏng phăi hĂng rội rn vĂ hĂng lịng ẵừỡc chờ xỏ, phăi ẵừỡc xặp, bõ trẽ vĂ chng buổc phù hỡp vối Sọ tay chng buổc hĂng ho ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi ph duyẻt õi vối tĂu cĩ khoang hĂng ro-ro, nhừ ẵnh nghỉa quy ẵnh II-2/3.41, tảt că cc cỏng viẻc chng buổc hĂng, ẵỗn nguyn hĂng vĂ ẵỗn nguyn chuyèn hĂng theo Sọ tay chng buổc hĂng ho phăi ẵừỡc hoĂn tảt trừốc tĂu rội căng Sọ tay chng buổc hĂng phăi ẵừỡc viặt theo tiu chuán ẽt nhảt từỗng ẵừỗng vối cc hừống dạn Tọ chửc ban hĂnh$ * Tham khăo khuyặn ngh ca IMO vậ Sứ dũng an toĂn chảt hun trùng trn tĂu vĂ bọ sung + Tham khăo Bổ lut vậ thỳc hĂnh an toĂn xặp vĂ chng buổc hĂng, ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.714(17) ẵơ ẵừỡc bọ sung sứa ẵọi ++ Tham khăo Bổ lut quõc tặ vậ chuyèn hĂng nguy hièm bng ẵừộng bièn (IMDG), ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt MSC.122(75) 385 Chơng VI $ Tham khăo Hừống dạn vậ viẻc lp Sọ tay chng buổc hĂng ho ẵừỡc y ban An toĂn hĂng hăi (MSC/Circ.745) Phã n B Nhựng quy ẵnh ẵc biẻt ẵõi vối hĂng rội khỏng phăi lĂ hĂng ht Quy ẵnh Quy ẵnh ẵõi vối viẻc chờ hĂng Trừốc xặp hĂng rội, thuyận trừờng phăi cĩ ẵừỡc cc thỏng tin ẵãy ẵ vậ trng thi ọn ẵnh ca tĂu vĂ viẻc phàn bõ hĂng ho theo cc trng thi tăi trng tiu chuán Biẻn php cung cảp cc thỏng tin nĂy phăi ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi chảp thun.* HĂng cỏ ẵc hoc nhựng loi hĂng khc cĩ thè b chăy lịng chì ẵừỡc phắp xặp ln tĂu ẵổ ám thỳc tặ ca hĂng nhị hỗn giối hn vậ ẵổ ám cĩ thè chuyèn ca chợng Tuy nhin hĂng cỏ ẵc vĂ cc loi hĂng khc nhừ vy củng cĩ thè ẵừỡc chảp thun xặp ln tĂu thm chẽ ẵổ ám ca chợng vừỡt qu giối hn nặu cĩ cc biẻn php an toĂn ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi chảp thun vĂ ẵăm băo tĂu cĩ ẵ ọn ẵnh trừộng hỡp hĂng hĩa b xỏ dt vĂ ẵăm băo tẽnh nguyn ca kặt cảu Trừốc xặp hĂng rội ln tĂu mĂ nhựng loi hĂng nĂy khỏng ẵừỡc phàn loi theo cc ẵiậu khoăn ca Bổ lut IMDG, nhừ ẵừỡc ẵnh nghỉa quy ẵnh VII/2 nhừng cĩ nhựng ẵc tẽnh ho hc cĩ thè gày nguy hièm thệ phăi ẵừa nhựng biẻn php phíng ngữa ẵc biẻt ẵè chuyn chờ an toĂn nhựng loi hĂng nĂy Quy ẵnh Xặp, dở vĂ bõ trẽ cc hĂng rội+ p dũng cho quy ẵnh nĂy, thut ngự ẵi diẻn ẵãu bặn nghỉa lĂ ngừội ẵừỡc chì ẵnh ti ẵãu bặn hoc mổt cỗ sờ khc mĂ ti ẵĩ tĂu ẵang xặp hoc dở hĂng, cĩ trch nhiẻm vậ cc hot ẵổng ẵừỡc ẵãu bặn hay cỗ sờ ẵĩ thỳc hiẻn ẵõi vối mổt tĂu cũ thè * Tham khăo: Khuyặn ngh vậ tẽnh ọn ẵnh nguyn tĂu khch vĂ tĂu hĂng cĩ chiậu dĂi nhị hỗn 100 m ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.167(ES.IV) vĂ cc bọ sung sứa ẵọi ca khuyặn ngh nĂy ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.206(VII); vĂ 386 Chơng VI Khuyặn ngh vậ giĩ mnh vĂ tiu chuán nghing (tiu chuán thội tiặt) ẵõi vối ọn ẵnh nguyn ca tĂu khch vĂ tĂu hĂng cĩ chiậu dĂi tữ 24 m trờ ln ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.562(14) + Tham khăo Bổ lut thỳc hĂnh an toĂn xặp vĂ dở hĂng ca tĂu chờ hĂng rội (Bổ lut BLU) ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.862(20) 387 Chơng VI è giợp cho thuyận trừờng trnh ẵừỡc ửng suảt qu mửc ẵõi vối kặt cảu thàn tĂu, tĂu phăi cĩ sọ tay ẵừỡc viặt bng ngỏn ngự mĂ cc sỉ quan cĩ trch nhiẻm vậ cc hot ẵổng lĂm hĂng ca tĂu hièu ẵừỡc Nặu ngỏn ngự nĂy khỏng phăi lĂ tiặng Anh, thệ tĂu phăi cĩ mổt sọ tay ẵừỡc viặt bng tiặng Anh Sọ tay nĂy tõi thièu phăi góm: sõ liẻu ọn ẵnh nhừ yu cãu ca quy ẵnh II-1/22; cc tõc ẵổ, nng suảt dn vĂ xă dn; tăi trng lốn nhảt cho phắp trn mồi ẵỗn v diẻn tẽch bậ mt ca sĂn hãm hĂng; tăi trng lốn nhảt cho phắp ca mồi hãm hĂng ; cc hừống dạn chung vậ xặp vĂ dở hĂng ẵõi vối sửc bận ca kặt cảu bao góm bảt cử nhựng giối hn nĂo vậ cc trng thi bảt lỡi nhảt cc hot ẵổng xặp, dở hĂng, hot ẵổng dn tĂu vĂ chuyặn ẵi .6 bảt kỹ cc hn chặ ẵc biẻt nĂo, nhừ nhựng giối hn vậ trng thi hot ẵổng bảt lỡi nhảt Chẽnh quyận hĂng hăi hoc cc tọ chửc ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi thữa nhn yu cãu, tuỹ tọ chửc nĂo phù hỡp; vĂ nặu yu cãu phăi tẽnh ton sửc bận, cc lỳc vĂ mỏ men cho phắp lốn nhảt trn thàn tĂu thội gian xặp, dở vĂ chuyặn ẵi Trừốc xặp hoc dở mổt loi hĂng rội rn, thuyận trừờng vĂ ẵi diẻn ẵãu bặn phăi thõng nhảt mổt kặ hoch* ẵăm băo rng cc lỳc vĂ mỏmen cho phắp ẵõi vối tĂu khỏng b vừỡt qu qu trệnh xặp vĂ dở hĂng vĂ phăi bao góm trệnh tỳ, sõ lừỡng, nng suảt xặp hoc dở hĂng, ngoĂi cín phăi quan tàm ẵặn tõc ẵổ xặp vĂ dở hĂng, sõ lừỡng mng rĩt vĂ lừỡng xă dn vĂ dn Kặ hoch vĂ bảt kỹ cc sứa ẵọi bọ sung sau ẵĩ ẵõi vối nĩ phăi ẵừỡc trệnh cho cỗ quan chửc nng từỗng ửng ca quõc gia cĩ căng HĂng rội phăi ẵừỡc xặp vĂ san mửc hỡp lỷ, cãn thiặt, phăi tối cc bin ca khoang hĂng phăi cho giăm thièu nguy hièm viẻc xỏ dt hĂng vĂ ẵăm băo rng ọn ẵnh phù hỡp suõt chuyặn ẵi Khi hĂng rội ẵừỡc chờ cc boong giựa (tweendeck), thệ cc miẻng hãm hĂng ca cc boong giựa phăi ẵừỡc ẵĩng nhựng trừộng hỡp mĂ thỏng tin vậ hĂng ho chì mổt mửc ửng suảt khỏng chảp nhn ẵừỡc ca kặt cảu ẵy nặu miẻng hãm hĂng mờ HĂng ho phăi ẵừỡc san bng mửc hỡp lỷ vĂ, hoc phăi san ẵậu tữ mn nĂy sang mn khc hoc sứ dũng vch lứng dc bọ sung ẵ sửc bận Khă nng chu tăi an toĂn ca boong giựa phăi ẵừỡc tuàn th ẵè ẵăm băo rng kặt cảu boong khỏng b qu tăi * Tham khăo Bổ lut thỳc hĂnh an toĂn xặp vĂ dở hĂng ca tĂu chờ hĂng rội (Bổ lut BLU) ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.862(20) 388 Chơng VI Thuyận trừờng vĂ ẵi diẻn ẵãu bặn phăi ẵăm băo rng cc hot ẵổng xặp vĂ dở hĂng phù hỡp vối kặ hoch ẵơ thõng nhảt Nặu qu trệnh xặp hoc dở hĂng bảt kỹ cc giối hn nĂo ca tĂu nu mũc b vừỡt qu hoc cĩ thè s vừỡt qu nặu tiặp tũc xặp hoc dở hĂng, thuyận trừờng cĩ quyận ngững hot ẵổng vĂ cĩ nghỉa vũ phăi thỏng bo mổt cch ẵãy ẵ cho cỗ quan chửc nng từỗng ửng ca Quõc gia cĩ căng, nỗi ẵơ ẵẻ trệnh băn kặ hoch Thuyận trừờng vĂ ẵi diẻn ẵãu bặn phăi ẵăm băo hĂnh ẵổng ẵợng ẵn ẵừỡc thỳc hiẻn Khi dở hĂng, thuyận trừờng vĂ ẵi diẻn ẵãu bặn phăi ẵăm băo phừỗng php dở hĂng khỏng nguy hi ẵặn kặt cảu thàn tĂu Thuyận trừờng phăi ẵăm băo nhựng ngừội ca tĂu lin tũc kièm sot cc hot ẵổng hĂng ho Nặu cĩ thè, mốn nừốc ca tĂu phăi ẵừỡc kièm tra thừộng xuyn qu trệnh xặp hoc dở hĂng ẵè xc nhn theo cc sõ liẻu trng tăi ẵơ ẵừỡc cung cảp Mồi mốn nừốc vĂ tăi trng phăi ẵừỡc ghi vĂo Nht kỷ lĂm hĂng Nặu pht hiẻn cĩ nhựng sai lẻch lốn so vối kặ hoch ẵơ ẵừỡc thõng nhảt, cc hot ẵổng hĂng ho hay dn tĂu hoc că hai phăi ẵừỡc ẵiậu chình ẵè ẵăm băo rng cc sai lẻch ẵừỡc hiẻu chình phù hỡp 389 Chơng VI Phã n C Chờ hĂng ht Quy ẵnh nh nghỉa Trong phãn nĂy sứ dũng cc ẵnh nghỉa sau, trữ cĩ quy ẵnh khc ẵi: Bổ lut quõc tặ vậ chờ hĂng ht lĂ Bổ lut quõc tặ vậ an toĂn chờ hĂng ht dng rội ẵừỡc y ban An toĂn hĂng hăi ca Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt MSC.23(59) vĂ cĩ thè ẵừỡc Tọ chửc sứa ẵọi vối ẵiậu kiẻn nhựng sứa ẵọi ẵĩ ẵơ ẵừỡc thỏng qua cĩ hiẻu lỳc vĂ thỳc hiẻn cĩ hiẻu quă phù hỡp nhựng quy ẵnh ca ẵiậu VIII ca cỏng ừốc nĂy, lin quan tối nhựng th tũc bọ sung sứa ẵọi p dũng cho phũ lũc ca cc chừỗng khỏng phăi chừỗng I Thut ngự ht bao góm: lợa mệ, ngỏ, ẵi mch, kiậu mch, mch ẵen, go, ẵồ, ht giõng vĂ cc dng chặ biặn ca chợng cĩ ẵc tẽnh từỗng tỳ nhừ ht trng thi tỳ nhin Quy ẵnh Cc yu cãu ẵõi vối tĂu chờ hĂng ht NgoĂi nhựng yu cãu p dũng khc ca cc quy ẵnh hiẻn hĂnh, tĂu hĂng chờ hĂng ht phăi tuàn theo cc yu cãu ca Bổ lut Quõc tặ vậ chờ hĂng ht, vĂ tĂu phăi cĩ giảy phắp theo quy ẵnh ca Bổ lut nĂy Trong quy ẵnh nĂy, nhựng yu cãu ca Bổ lut phăi ẵừỡc xem nhừ yu cãu bt buổc TĂu khỏng cĩ giảy phắp nhừ vy s khỏng ẵừỡc phắp chờ hĂng ht cho ẵặn thuyận trừờng chửng minh cho Chẽnh quyận hĂng hăi hoc Chẽnh ph kỷ kặt ca căng xặp hĂng thay mt Chẽnh quyận hĂng hăi thảy rng tĂu ca mệnh s thoă mơn nhựng yu cãu ca Bổ lut quõc tặ vậ chờ hĂng ht vối cc trng thi xặp hĂng dỳ ẵnh 390
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong VI (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong VI (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong VI (bản tiếng việt)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay