CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong V (bản tiếng việt)

44 322 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2016, 10:46

Chơng V Ch ỗ n g V An toĂn hĂng hăi Trang Phm vi p dũng 345 nh nghỉa 345 Min giăm vĂ từỗng ẵừỗng 346 Cănh bo hĂng hăi 347 Nghiẻp vũ dỳ bo vĂ cănh bo thội tiặt 347 Dch vũ tuãn tra pht hiẻn bng 349 Tệm kiặm vĂ cửu nn 350 Cc tẽn hiẻu cửu sinh 350 Nghiẻp vũ khẽ từỡng 350 10 Tuyặn hĂnh hăi ca tĂu 351 11 Hẻ thõng bo co ca tĂu 353 12 Dch vũ giao thỏng hĂng hăi 354 13 Thiặt lp vĂ thỳc hiẻn hồ trỡ hĂnh hăi 355 14 nh bin trn tĂu 355 15 Nguyn tc thiặt kặ buóng li, thiặt kặ vĂ bõ trẽ hẻ thõng, thiặt b hĂng hăi vĂ cc quy trệnh buóng li 356 16 Băo dừởng thiặt b 356 17 Tẽnh từỗng thẽch ẵiẻn tữ 357 18 Ph duyẻt, kièm tra, tiu chuán chửc nng ca cc hẻ thõng, thiặt b hĂng hăi vĂ thiặt b ghi cc sõ liẻu hĂnh trệnh 357 Cc yu cãu vậ trang b ẵõi vối cc hẻ thõng vĂ thiặt b hĂng hăi 359 20 Thiặt b ghi sõ liẻu hĂnh trệnh 364 21 Bổ lut mơ hiẻu quõc tặ vĂ Sọ tay IAMSAR 365 22 Khă nng quan st tữ buóng li 365 23 Hẻ thõng di chuyèn cho hoa tiu 367 24 Sứ dũng cc hẻ thõng kièm sot dạn ẵừộng vĂ/hoc v trẽ vĂ tõc ẵổ tĂu 370 25 Hot ẵổng ca my li 370 26 My li: Thứ vĂ thỳc 371 27 Hăi ẵó vĂ ản phám hĂng hăi 372 19 343 Chơng V 28 Ghi cc hot ẵổng hĂnh hăi vĂ bo co hĂng ngĂy 372 29 Tẽn hiẻu cửu sinh sứ dũng cho cho tĂu, my bay hoc ngừội b tai nn 373 30 Nhựng hn chặ vậ khai thc 373 31 Thỏng bo hièm ho 373 32 Thỏng tin yu cãu thỏng bo hièm ho 374 33 Tệnh huõng cảp cửu: Trch nhiẻm vĂ th tũc 376 34 An toĂn hĂnh hăi vĂ trnh cc tệnh huõng nguy hièm 377 34-1 Quyận ch ẵổng ca thuyận trừờng 378 35 378 Viẻc lm dũng cc tẽn hiẻu cảp cửu Phũ lũc ca chừỗng V Quy ẵnh vậ quăn lỷ, hot ẵổng vĂ tĂi chẽnh ca hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng Bc i tày dừỗng 344 Chơng V Quy ẵnh Phm vi p dũng Trữ cĩ quy ẵnh ẵc biẻt khc, chừỗng nĂy p dũng cho tảt că cc tĂu hot ẵổng trn tảt că cc tuyặn, trữ: cc tĂu quàn sỳ, tĂu hăi quàn vĂ cc tĂu khc mĂ ch tĂu hoc ngừội khai thc tĂu lĂ Chẽnh ph thĂnh vin Cỏng ừốc vĂ chì sứ dũng cho cc hot ẵổng phi thừỗng mi ca Chẽnh ph; vĂ cc tĂu chì hot ẵổng vùng Hó Lốn Bc Mỵ cc khu vỳc sỏng nõi liận vối cc hó ẵĩ chăy vậ phẽa ẵỏng cho ẵặn phẽa thảp ca ẵp St Lambert Lock Montreal thuổc tình Quebec Canada Tuy nhin, cc tĂu quàn sỳ, tĂu hăi quàn vĂ cc tĂu khc mĂ ch tĂu hoc ngừội khai thc tĂu lĂ Chẽnh ph thĂnh vin Cỏng ừốc vĂ chì sứ dũng cho cc hot ẵổng phi thừỗng mi ca Chẽnh ph ẵừỡc khuyặn khẽch p dũng cc yu cãu ca chừỗng nĂy nặu thảy hỡp lỷ vĂ cĩ thè p dũng ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè quyặt ẵnh phăi p dũng ẵặn mửc ẵổ nĂo ẵĩ nhựng yu cãu ca chừỗng nĂy ẵõi vối cc tĂu chì hot ẵổng cc vùng nừốc thuý ẵừộng cỗ sờ ẵừỡc thiặt lp phù hỡp vối lut quõc tặ Phãn kặt hỡp nõi cửng ca tĂu ẵáy hoc kặt hỡp vối tĂu ẵừỡc ẵáy, thiặt kặ nhừ lĂ mổt tĂu kắo ẵc chng vĂ sĂ lan kặt hỡp phăi ẵừỡc xem lĂ mổt tĂu ẵỗn p dũng chừỗng nĂy Chẽnh quyận hĂng hăi phăi xc ẵnh mửc ẵổ cc yu cãu ca quy ẵnh 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 vĂ 28 khỏng p dũng ẵõi vối cc loi tĂu sau: tĂu cĩ tọng dung tẽch dừối 150 thỳc hiẻn mi tuyặn hĂnh trệnh; tĂu cĩ tọng dung tẽch nhị hỗn 500 khỏng thỳc hiẻn cc tuyặn hĂnh trệnh quõc tặ; vĂ tĂu c Quy ẵnh nh nghỉa Trong chừỗng nĂy: Giai ẵon ẵĩng mối ca tĂu lĂ giai ẵon ẵĩng tĂu mĂ ẵĩ: sõng chẽnh ẵừỡc ẵt; hoc nhn biặt viẻc kặt cảu cũ thè ca tĂu ẵĩ bt ẵãu; hoc viẻc lp rp tĂu ẵừỡc thỳc hiẻn vối ẽt nhảt 50 tản hoc 1% trng lừỡng dỳ kiặn ca tảt că cc vt liẻu kặt cảu, lảy gi tr nĂo nhị hỗn 345 Chơng V Hăi ẵó hoc ản phám hĂng hăi lĂ băn ẵó hoc sch sứ dũng cho mũc ẵẽch ẵc biẻt, hoc cỗ sờ dự liẻu kặt hỡp ẵc biẻt ẵừỡc lảy tữ băn ẵó hoc sch, Chẽnh ph hoc cỗ quan ẵừỡc Chẽnh ph uý quyận ản hĂnh, ẵừỡc cỗ quan Thuý hoc cỗ quan chẽnh ph phù hỡp uý quyận vĂ ẵừỡc thiặt lp thoă mơn cc yu cãu vậ hĂng hăi* Tảt că cc tĂu lĂ tĂu, thuyận, xuóng khỏng kè ẵặn kièu vĂ cỏng dũng Chiậu dĂi tĂu lĂ chiậu dĂi toĂn bổ ca tĂu Dch vũ tệm kiặm cửu nn Viẻc thỳc hiẻn kièm sot tai nn, trao ẵọi thỏng tin, cc chửc nng phõi hỡp tệm kiặm cửu nn, kè că nhựng hot ẵổng chì dạn y tặ, trỡ giợp y tặ, sỗ tn thỏng qua viẻc sứ dũng nhựng nguón lỳc cỏng cổng vĂ c nhàn kè că viẻc viẻc phõi hỡp vối my bay, tĂu, thuyận, vĂ cc phừỗng tiẻn khc Quy ẵnh Min giăm vĂ từỗng ẵừỗng Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè ẵừa nhựng giăm chung ẵõi vối cc tĂu khỏng ẵừỡc trang b hẻ thõng ẵổng lỳc ẵáy tĂu khỏng phăi p dũng cc yu cãu ca quy ẵnh 15, 17, 18, 19 (trữ 19.2.1.7), 20, 22, 24, 25, 26, 27 vĂ 28 Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè ẵừa cc giăm ẵõi vối tững tĂu ring hoc cc ẵiậu kiẻn từỗng ẵừỗng ẵõi vối tững phãn hoc toĂn bổ tĂu dỳ ẵnh thỳc hiẻn chuyặn ẵi nặu khoăng cch lốn nhảt tữ tĂu tối bộ, chiậu dĂi vĂ ẵc ẵièm ca chuyặn ẵi, sỳ xuảt hiẻn cc hièm ho hĂng hăi chung vĂ cc ẵiậu kiẻn khc ănh hừờng ẵặn an toĂn mĂ viẻc p dũng toĂn bổ chừỗng nĂy lĂ khỏng hỡp lỷ hoc khỏng cãn thiặt, vối ẵiậu kiẻn Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ xem xắt cc ănh hừờng ca viẻc giăm vĂ tẽnh từỗng ẵừỗng khỏng ănh hừờng ẵặn an toĂn ca tảt că cc tĂu khc Mồi Chẽnh quyận hĂng hăi phăi ẵẻ trệnh ln Tọ chửc, cĂng sốm cĂng tõt sau ngĂy thng hĂng nm, băn bo co tĩm tt cc giăm hoc ẵiậu kiẻn từỗng ẵừỗng ẵừỡc ẵừa theo mũc ca quy ẵnh nĂy nm vữa qua vĂ nhựng lỷ ẵè ẵừa cc giăm vĂ ẵiậu kiẻn từỗng ẵừỗng Tọ chửc s phọ biặn cc thỏng bo nĂy cho cc Chẽnh ph thĂnh vin * Tham khăo cc ngh quyặt vĂ khuyặn ngh ca Tọ chửc Thuý quõc tặ lin quan ẵặn viẻc uý quyận vĂ trch nhiẻm ca Quõc gia ven bièn quy ẵnh vậ thiặt lp hăi ẵó thoă mơn quy ẵnh 346 Chơng V Quy ẵnh Cănh bo hĂng hăi Mồi Chẽnh ph kỷ kặt phăi p dũng mi biẻn php cãn thiặt ẵè ẵăm băo rng nhn ẵừỡc bảt kỹ thỏng bo tin cy nĂo vậ hièm ho s nhanh chĩng chuyèn thỏng bo ẵĩ ẵặn nhựng ngừội cĩ lin quan vĂ thỏng bo cho cc Chẽnh ph khc cĩ quan tàm.* Quy ẵnh Nghiẻp vũ dỳ bo vĂ cănh bo thội tiặt Cc Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm khuyặn khẽch viẻc thu thp cc sõ liẻu khẽ từỡng cc tĂu ngoĂi bièn cung cảp vĂ tọ chửc kièm tra, phọ biặn vĂ trao ẵọi cc sõ liẻu ẵĩ bng phừỗng php thẽch hỡp nhảt ẵè giợp ẽch cho viẻc ẵi bièn+ Cc Chẽnh quyận hĂng hăi phăi khuyặn khẽch viẻc sứ dũng cc thiặt b cĩ ẵổ chẽnh xc cao vĂ to ẵiậu kiẻn cho viẻc kièm tra cc thiặt b ẵĩ cĩ yu cãu Cc hẻ thõng cĩ thè ẵừỡc thiặt lp bời cc nghiẻp vũ khẽ từỡng quõc gia phù hỡp, phẽ ẵõi vối cc tĂu Cũ thè, cc Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm hỡp tc vối ẵè tiặn hĂnh, mửc ẵổ cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, cc hot ẵổng khẽ từỡng sau ẵày: cănh bo trừốc cho cc tĂu biặt vậ lõc, bơo vĂ bơo nhiẻt ẵối bng viẻc pht thỏng tin dng băn vĂ, ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, dng ẵó th, sứ dũng cc thiặt b nghiẻp vũ thỏng tin vỏ tuyặn sĩng ẵảt vĂ khỏng gian thẽch hỡp ti cc trm ven bièn .2 pht hĂng ngĂy ẽt nhảt hai lãn bng cc nghiẻp vũ vỏ tuyặn mt ẵảt vĂ khỏng gian++ nhựng băn tin vậ thội tiặt thẽch hỡp cho tĂu bièn, bao góm cc sõ liẻu, phàn tẽch, cănh bo vĂ dỳ bo vậ thội tiặt, sĩng vĂ bng Cc thỏng tin nĂy phăi ẵừỡc pht dừối dng băn, vĂ nặu cĩ thè ẵừỡc thệ dng bièu ẵó cĩ phàn tẽch khẽ từỡng vĂ bièu ẵó dỳ bo ẵừỡc chuyèn bng my fax hoc dng sõ ho ẵè giợp cho viẻc thiặt lp li hẻ thõng sứ lỷ sõ liẻu ca tĂu .3 chuán b vĂ xuảt băn cc ản phám cãn thiặt cho viẻc tiặn hĂnh hiẻu quă cỏng tc nghin cửu khẽ từỡng ngoĂi bièn vĂ, nặu cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, chuán b vĂ xuảt băn cc băn ẵó thội tiặt hĂng ngĂy ẵè thỏng bo cho cc tĂu rội bặn * Tham khăo Hừống dạn vậ Dch vũ Thỏng bo HĂng hăi toĂn cãu IMO/IHO ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.706(17) vĂ cc sứa ẵọi bọ sung + Tham khăo Khuyặn ngh vậ dăi thội tiặt ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.528(13), ++ Tham khăo cc quy ẵnh IV/7.1.4 vĂ IV/7.1.5 347 Chơng V trang b cho mổt sõ tĂu ẵừỡc chn lc cc thiặt b kièm tra (nhừ khẽ p kặ, my ghi khẽ p, my ẵo ẵổ ám vĂ dũng cũ thẽch hỡp ẵè ẵo nhiẻt ẵổ bièn) ẵè sứ dũng cho cc hot ẵổng khẽ từỡng nĂy vĂ ẵè tiặn hĂnh quan st khẽ từỡng cc thội ẵièm tiu chuán ẵừỡc quy ẵnh cho viẻc quan st thội tiặt trn mt bièn (ẽt nhảt bõn lãn mổt ngĂy, bảt cử nĂo hoĂn cănh cho phắp) vĂ ẵè khuyặn khẽch cc tĂu khc quan st hệnh thửc ẵỗn giăn, ẵc biẻt cc khu vỳc tĂu ẽt qua li .5 khuyặn khẽch cc cỏng ty, cĂng nhiậu cĂng tõt, cc tĂu ca h viẻc thiặt lp vĂ ghi nhựng quan st vậ thội tiặt; nhựng quan st nĂy ẵừỡc pht ẵi sứ dũng cc thiặt b vỏ tuyặn mt ẵảt hoc khỏng gian ca tĂu phũc vũ cho cc dch vũ khẽ từỡng quõc gia khc .6 thỏng tin vậ nhựng quan st thội tiặt khỏng ẵừỡc thu lẻ phẽ ẵõi vối cc tĂu sứ dũng dch vũ nĂy .7 khuyặn khẽch cc tĂu gãn vùng cĩ bơo nhiẻt ẵối hoc nghi lĂ cĩ bơo nhiẻt ẵối, quan st vĂ pht cc sõ liẻu thừộng xuyn hỗn, bảt cử nĂo cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, cĩ chợ ỷ ẵặn chửc nng hĂnh hăi ca cc sỉ quan ẵiậu khièn tĂu cc ẵiậu kiẻn giĩ bơo .8 bõ trẽ thu vĂ pht cc thỏng bo khẽ từỡng tữ cc ẵĂi vỏ tuyặn ven bièn ẵặn cc tĂu vĂ ngừỡc li, dng nghiẻp vũ vỏ tuyặn mt ẵảt hoc khỏng gian .9 khuyặn khẽch cc thuyận trừờng thỏng bo cho cc tĂu gãn vĂ cho cc ẵĂi ven bièn mi trừộng hỡp gp giĩ cĩ tõc ẵổ 50 hăi lỷ/giộ hoc lốn hỗn (cảp 10 Bỏ-pho) .10 cõ gng ẵè cĩ ẵừỡc th tũc thõng nhảt vậ cc hot ẵổng khẽ từỡng quõc tặ ẵơ ẵừỡc nu trn vĂ, ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, phù hỡp vối cc quy ẵnh kỵ thut vĂ cc khuyặn ngh Tọ chửc Khẽ từỡng thặ giối ban hĂnh, cc Chẽnh ph kỷ kặt cĩ thè tham khăo chợng viẻc nghin cửu vĂ kặt lun bảt kỹ vản ẵậ khẽ từỡng nĂo cĩ thè pht sinh thi hĂnh Cỏng ừốc nĂy Thỏng bo ẵừỡc nĩi ẵặn quy ẵnh nĂy phăi ẵừỡc son thăo theo dng thun tiẻn ẵè pht ẵi vĂ ẵừỡc pht ẵi theo trệnh tỳ ừu tin ẵừỡc nu Thè lẻ vỏ tuyặn ẵiẻn Tảt că cc trm vỏ tuyặn ca tĂu phăi phù hỡp vối cc ẵiậu khoăn ca Thè lẻ vỏ tuyặn ẵiẻn pht cho tảt că cc trm cc thỏng bo khẽ từỡng, dỳ bo thội tiặt vĂ nhựng cănh bo 348 Chơng V Cc dỳ bo thội tiặt, cănh bo, cc bo co quan st thội tiặt vĂ cc sõ liẻu khẽ từỡng khc dỳ ẵnh pht cho cc tĂu, phăi ẵừỡc cỗ quan quõc gia v trẽ tõt nhảt pht vĂ phọ biặn ẵè phũc vũ cc vùng vĂ khu vỳc khc nhau, phù hỡp vối cc thoă thun giựa cc Chẽnh ph kỷ kặt lin quan, ẵc biẻt nhừ nhừ quy ẵnh Hẻ thõng tọ chửc dỳ bo khẽ từỡng thặ giối viẻc chuán b vĂ pht cc dỳ bo vĂ cănh bo thội tiặt ẵõi vối vùng bièn cao theo Hẻ thõng thỏng tin an toĂn vĂ cửu nn hĂng hăi toĂn cãu (GMDSS) Quy ẵnh Dch vũ tuãn tra pht hiẻn bng Tuãn tra pht hiẻn bng nhm gĩp phãn nàng cao an toĂn sinh mng ngừội trn bièn, an toĂn vĂ hiẻu quă hĂnh hăi vĂ băo vẻ mỏi trừộng bièn vùng Bc i tày dừỗng Cc tĂu ẵi qua vùng bng ẵừỡc kièm sot bng Dch vũ tuãn tra pht hiẻn bng mùa bng, yu cãu phăi sứ dũng cc dch vũ Dch vũ tuãn tra pht hiẻn bng cung cảp Cc Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm thỳc hiẻn lin tũc cỏng tc tuãn tra pht hiẻn bng vĂ cỏng viẻc nghin cửu vĂ quan st trng thi ca bng vùng Bc i tày dừỗng Trong suõt mùa bng, tữ 15 thng ẵặn thng hĂng nm, cc giối hn phẽa ẵỏng nam, phẽa nam vĂ tày nam ca cc vùng nợi bng gãn Grand Banks ca Niupaolen phăi ẵừỡc tuãn tra nhm mũc ẵẽch thỏng bo cho cc tĂu ẵi ngang qua biặt vậ chiậu dĂi ca vùng nguy hièm ẵĩ; ẵè nghin cửu cc ẵiậu kiẻn chung ca bng vĂ ẵè giợp ẵở cc tĂu vĂ thuyận vin cãn ẵặn sỳ giợp ẵở phm vi vùng hot ẵổng ca cc tĂu vĂ my bay tuãn tra Trong thội gian cín li ca nm, viẻc nghin cửu vĂ quan st trng thi bng phăi ẵừỡc trệ mửc ẵổ hỡp lỷ Cc tĂu vĂ my bay sứ dũng dch vũ tuãn tra pht hiẻn bng vĂ nghin cửu, quan st cc trng thi bng cĩ thè thỳc hiẻn cc nhiẻm vũ khc vối ẵiậu kiẻn cc nhiẻm vũ ẵĩ khỏng ănh hừờng ẵặn mũc ẵẽch ban ẵãu hoc tng chi phẽ cho dch vũ nĂy Chẽnh ph Mỵ ẵóng ỷ tiặp tũc tiặn hĂnh quăn lỷ hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng, nghin cửu vĂ quan st trng thi ca bng, kè că viẻc thỏng bo cc tin tửc nhn ẵừỡc qu trệnh thỳc hiẻn cỏng viẻc ẵĩ Cc quy ẵnh vĂ ẵiậu kiẻn kièm sot viẻc quăn lỷ, hot ẵổng vĂ tĂi chẽnh ca viẻc tuãn tra pht hiẻn bng ẵừỡc nu Quy ẵnh ẵõi vối viẻc quăn lỷ, hot ẵổng vĂ tĂi chẽnh ca hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng vùng Bc i tày dừỗng ẵẽnh km theo chừỗng nĂy lĂ mổt phãn ca chừỗng nĂy Nặu vĂo bảt kỹ thội gian nĂo, Chẽnh ph Mỵ muõn thỏi khỏng thỳc hiẻn cc hot ẵổng nĂy hoc nặu mổt cc Chẽnh ph tham gia ẵĩng gĩp muõn tữ bị trch nhiẻm ẵĩng gĩp chi phẽ ca mệnh hoc thay ẵọi mửc ẵổ ẵĩng gĩp, hoc nặu mổt Chẽnh ph kỷ kặt nĂo ẵĩ nhn trch nhiẻm tham gia vĂo viẻc ẵĩng gĩp chi phẽ thệ cc Chẽnh ph tham gia ẵĩng gĩp phăi giăi quyặt vản ẵậ ẵĩ phù hỡp vối cc quyận lỡi chung 349 Chơng V Quy ẵnh Tệm kiặm vĂ cửu nn Mồi Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm p dũng tảt că cc biẻn php cãn thiặt ẵè ẵăm băo viẻc thỏng tin vĂ phõi hỡp cửu hổ nhựng ngừội gp tai nn trn bièn xung quanh bièn ca h Nhựng biẻn php nĂy phăi bao góm viẻc thiặt lp, sứ dũng vĂ trệ phừỗng tiẻn cửu hổ trn bièn, ẵừỡc coi lĂ cãn thiặt vĂ cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, cn cử vĂo mt ẵổ tĂu qua li vĂ nhựng mõi nguy hièm ẵõi vối hĂng hăi, ẵặn mửc cĩ thè ẵừỡc, phăi ẵăm băo ẵ cc phừỗng tiẻn ẵè pht hiẻn vĂ cửu nhựng ngừội ẵĩ.* Mồi Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm phọ biặn cc tĂi liẻu cĩ lin quan ẵặn cc phừỗng tiẻn tệm vĂ cửu ca mệnh hiẻn cĩ vĂ cc kặ hoch thay ẵọi phừỗng tiẻn ẵĩ, nặu cĩ Cc tĂu khch p dũng chừỗng I, phăi cĩ trn tĂu mổt kặ hoch phõi hỡp vối cc dch vũ tệm vĂ cửu phù hỡp trừộng hỡp cĩ sỳ cõ Kặ hoch phăi ẵừỡc xày dỳng trn cỗ sờ phõi hỡp giựa tĂu, cỏng ty, nhừ ẵnh nghỉa quy ẵnh IX/1 vĂ cc dch vũ tệm vĂ cửu Kặ hoch phăi bao góm cc ẵiậu khoăn ẵõi vối nhựng din chu kỹ phăi ẵừỡc thỳc hiẻn ẵè kièm nghiẻm tẽnh hiẻu quă ca kặ hoch Kặ hoch phăi ẵừỡc xày dỳng dỳa trn hừống dạn ca Tọ chửc Quy ẵnh Cc tẽn hiẻu cửu sinh Cc Chẽnh ph thĂnh vin cam kặt cĩ cc tẽn hiẻu cửu sinh ẵừỡc cc phừỗng tiẻn tệm vĂ cửu sứ dũng cc hot ẵổng tệm vĂ cửu lin lc vối tĂu hoc ngừội b nn Quy ẵnh Nghiẻp vũ khẽ từỡng Cc Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm thu thp vĂ bin cc sõ liẻu khẽ từỡng vĂ ản phám, thỏng tin vĂ lừu trự cp nht tảt că cc thỏng tin hĂng hăi cãn thiặt cho an toĂn hĂnh hăi Cũ thè, cc Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm hỡp tc vối ẵè tiặn hĂnh, mửc ẵổ cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, cc nghiẻp vũ hĂng hăi vĂ khẽ từỡng sau ẵày, theo phừỗng thửc phù hỡp nhảt cho mũc ẵẽch hĂnh hăi: * Tham khăo Cỏng ừốc quõc tặ vậ hot ẵổng tệm cửu hĂng hăi quõc tặ, 1979 vĂ cc Ngh quyặt ẵơ ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua sau ẵày: Khă nng ca my bay tệm vĂ cửu (Ngh quyặt A.225(VIII)), Sứ dũng thiặt b pht bo raẵa cho mũc ẵẽch tệm vĂ cửu (Ngh quyặt A.530(13)), Khă nng tệm vĂ cửu ca (Ngh quyặt A.616(15)) vĂ Sọ tay Tệm vĂ Cửu hĂng khỏng vĂ hĂng hăi (IAMSAR) (Ngh quyặt A.894(21)); 350 Chơng V ẵăm băo thỳc hiẻn viẻc kièm sot khẽ từỡng, ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, ẵ ẵp ửng cc yu cãu vậ an toĂn hĂng hăi; chuán b vĂ xuảt băn cc hăi ẵó, tuyặn hĂnh hăi, danh mũc cc ẵn bièn, băng thuý triậu vĂ cc ản phám hĂng hăi khc nặu cĩ thè, phù hỡp vối cc yu cãu vậ an toĂn hĂnh hăi; phọ biặn cc thỏng bo cho ngừội ẵi bièn ẵè ẵăm băo cc hăi ẵó vĂ ản phám ẵừỡc cp nht, ẵặn mửc cĩ thè ẵừỡc; vĂ cung cảp cc sõ liẻu hẻ thõng quăn lỷ cc nghiẻp vũ nĂy Cc Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm ẵăm băo sỳ ẵóng bổ tõi ẵa cĩ thè cc hăi ẵó vĂ ản phám hĂng hăi vĂ cãn xem xắt ẵặn, bảt kỹ nĂo cĩ thè, cc ngh quyặt vĂ khuyặn ngh quõc tặ lin quan.* Cc Chẽnh ph kỷ kặt phăi phõi hỡp ẵặn mửc tõi ẵa cĩ thè viẻc ẵăm băo cc thỏng tin khẽ từỡng vĂ hĂng hăi ẵừỡc xày dỳng phù hỡp toĂn cãu vậ thội gian, tẽnh chẽnh xc vĂ rò rĂng ẵặn mửc cĩ thè ẵừỡc Quy ẵnh 10 Tuyặn hĂnh hăi ca tĂu Nhựng hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu gĩp phãn cho an toĂn sinh mng trn bièn, an toĂn hiẻu quă hĂnh hăi, vĂ/ hoc băo vẻ mỏi trừộng bièn Nhựng hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu lĂ khuyặn ngh p dũng, vĂ cĩ thè lĂ bt buổc, ẵõi vối tảt că cc tĂu, cc loi tĂu nhảt ẵnh hoc cc tĂu chờ nhựng loi hĂng nhảt ẵnh, ẵừỡc thỏng qua hoc thỳc hiẻn phù hỡp vối cc hừống dạn vĂ tiu chuán Tọ chửc ban hĂnh+ Tọ chửc (IMO) ẵừỡc thữa nhn lĂ cỗ quan quõc tặ nhảt xày dỳng vĂ p dũng cảp quõc tặ cc hừống dạn, tiu chuán vĂ quy ẵnh ẵõi vối cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu Cc Chẽnh ph kỷ kặt phăi tham khăo nhựng ẵậ xuảt ca Tọ chửc vậ viẻc chảp nhn cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu Tọ chửc s thu thp vĂ gứi cho cc Chẽnh ph kỷ kặt tảt că cc thỏng tin lin quan ẵặn bảt kỹ cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ẵừỡc thỏng qua nĂo Cỏng tc khời ẵãu cho viẻc thiặt lp mổt hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu lĂ trch nhiẻm ca Chẽnh ph hoc cc Chẽnh ph lin quan Trong viẻc pht trièn cc hẻ thõng ẵĩ ẵè ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua+, phăi quan tàm ẵặn nhựng hừống dạn vĂ tiu chuán ẵơ ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua * Tham khăo cc ngh vĂ quyặt phù hỡp ẵừỡc Tọ chửc khẽ từỡng quõc tặ thỏng qua + Tham khăo cc ẵiậu khoăn chung vậ tuyặn hĂnh ca tĂu ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt A.572(14), vĂ cc sứa ẵọi 351 Chơng V Cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu phăi ẵừỡc ẵẻ trệnh tối Tọ chửc ẵè thỏng qua Tuy nhin, cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu mổt Chẽnh ph hoc cc Chẽnh ph trièn khai nhừng khỏng ẵẻ trệnh ln Tọ chửc ẵè thỏng qua hoc khỏng ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua, ẵừỡc khuyặn khẽch p dũng cc hừống dạn vĂ tiu chuán ẵơ ẵừỡc Tọ chửc ban hĂnh*, bảt cử ẵièm nĂo cĩ thè p dũng ẵừỡc Nặu cĩ tữ hai quõc gia trờ ln cĩ mõi quan tàm chung mổt vùng ring nĂo ẵĩ, h phăi ẵừa vĂo xem xắt nhựng ẵậ xuảt chung vĂ sứ dũng hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi vùng ẵĩ trn cỗ sờ thoă thun giựa cc bn Cn cử vĂo ẵậ xuảt thõng nhảt chung ẵĩ vĂ trừốc tiặn hĂnh xem xắt ẵậ xuảt chung ẵĩ ẵè ẵi ẵặn chảp nhn, Tọ chửc phăi ẵăm băo nhựng chi tiặt ca ẵậ xuảt ẵừỡc phọ biặn tối cc Chẽnh ph cĩ mõi quan tàm chung vùng, kè că cc quõc gia gãn hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu ẵừỡc ẵậ ngh Cc Chẽnh ph kỷ kặt phăi tỏn trng triẻt ẵè cc biẻn php ẵơ ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua lin quan ẵặn tuyặn hĂnh hăi ca tĂu H phăi cỏng bõ chẽnh thửc tảt că nhựng thỏng tin cãn thiặt cho an toĂn vĂ hiẻu quă sứ dũng ca cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu ẵơ ẵừỡc thỏng qua Mổt hoc nhựng Chẽnh ph lin quan cĩ thè kièm sot giao thỏng cc hẻ thõng ẵĩ Cc Chẽnh ph kỷ kặt phăi lĂm tảt că nhựng gệ thuổc quyận hn ca mệnh ẵè ẵăm băo viẻc sứ dũng phù hỡp cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu ẵơ ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua TĂu phăi sứ dũng bt buổc mổt hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu ẵơ ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua nhừ ẵừỡc yu cãu ẵõi vối loi tĂu hoc hĂng mĂ tĂu chuyn chờ vĂ phù hỡp vối cc ẵiậu khoăn cĩ hiẻu lỳc từỗng ửng trữ cĩ nhựng lỷ chẽnh ẵng ẵè khỏng sứ dũng mổt hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu ring nĂo ẵĩ Bảt kỹ lỷ nĂo nhừ vy phăi ẵừỡc ghi vĂo Nht kỷ tĂu Cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi bt buổc ca tĂu phăi ẵừỡc Chẽnh ph hoc cc Chẽnh ph kỷ kặt lin quan xem xắt li phù hỡp vối cc hừống dạn vĂ tiu chuán ẵơ ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua* Tảt că cc hẻ thõng tuyặn hĂnh hăi ca tĂu vĂ nhựng cỏng viẻc ẵừỡc thỳc hiẻn phù hỡp vối cc hẻ thõng ẵĩ phăi ẵừỡc trệ bng lut quõc gia, kè că cc ẵiậu khoăn từỗng ửng ca Cỏng ừốc Lin hỡp quõc vậ Lut bièn 1982 10 Khỏng ẵiậu khoăn nĂo quy ẵnh nĂy củng nhừ cc hừống dạn vĂ tiu chuán lin quan lĂm ănh hừờng ẵặn nhựng quyận hn vĂ trch nhiẻm ca cc Chẽnh ph theo lut quõc tặ hoc quy ẵnh hỡp php ca vùng bièn quõc tặ * Tham khăo cc ẵiậu khoăn chung vậ tuyặn hĂnh hăi ca tĂu ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt A.572(14), vĂ cc sứa ẵọi 352 Chơng V Phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu ẵừỡc bõ trẽ phãn mn thng ca tĂu vĂ ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, nm phãn giựa chiậu dĂi tĂu; vĂ cch xa tảt că nhựng lồ xă tữ tĂu Lõi ẵi tối boong tĂu Phăi cĩ biẻn php ẵăm băo cho viẻc ln xuõng an toĂn, thun lỡi vĂ khỏng b trờ ẵõi vối nhựng ngừội ln, hoc rội tĂu tữ ẵãu cuõi ca thang dày hoa tiu hoc bảt kỹ cãu thang mn nĂo, hoc thiặt b khc, tối boong tĂu Viẻc ln xuõng ẵĩ ẵừỡc bõ trẽ bng cch: phăi trang b mổt cứa qua li trn lan can hoc mn chn sĩng, cĩ ẵ cc tay bm; phăi cĩ mổt thang qua mn chn sĩng, hai tay bm ẵừỡc gn cõ ẵnh chc chn vĂo kặt cảu tĂu trn hoc gãn chàn vĂ ẵình ca chợng Thang qua mn chn sĩng phăi ẵừỡc cõ ẵnh chc chn vĂo tĂu ẵè trnh b ẵọ Cc cứa mn Cc cứa mn sứ dũng cho viẻc di chuyèn ca hoa tiu phăi khỏng ẵừỡc mờ phẽa ngoĂi Phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu 6.1 Phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu vĂ cc thiặt b ca nĩ phăi lĂ kièu ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi ph duyẻt Phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu phăi ẵừỡc thiặt kặ ẵè hot ẵổng nhừ mổt thang di ẵổng ẵè nàng vĂ h mổt ngừội mn tĂu, hoc nhừ mổt sĂn ẵè nàng vĂ h mổt hoc nhiậu ngừội mn tĂu Nĩ phăi ẵừỡc thiặt kặ vĂ chặ to cho ẵăm băo hoa tiu cĩ thè ln vĂ rội tĂu an toĂn, kè că viẻc ln xuõng an toĂn tữ phừỗng tiẻn nàng ẵi xuõng boong vĂ ngừỡc li Viẻc ln xuõng nhừ vy phăi thỳc hiẻn ẵừỡc trỳc tiặp bng mổt sĂn an toĂn ẵừỡc băo vẻ bng nhựng lan can bm 6.2 Phăi trang b cỗ cảu quay tay hiẻu quă ẵè h hoc thu hói ngừội hoc nhựng ngừội ẵừỡc nàng, vĂ ẵè sn sĂng sứ dũng trừộng hỡp hịng nguón nng lừỡng cung cảp 6.3 Phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu phăi ẵừỡc cõ ẵnh chc chn vĂo kặt cảu tĂu Viẻc cõ ẵnh nĂy phăi khỏng chì vĂo cc lan can ca tĂu Phăi cĩ cc ẵièm phù hỡp vĂ kho ẵè cõ ẵnh phừỗng tiẻn cỗ khẽ lĂ kièu di ẵổng mồi mn tĂu 6.4 Nặu sứ dũng dày cu-roa truyận ẵổng phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu, dày cu-roa ẵĩ phăi ẵ gn ẵè cho phắp phừỗng tiẻn hot ẵổng tỳa vĂo mn tĂu 6.5 Thang dày hoa tiu phăi ẵừỡc trang b vĂ ẵè gãn phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu vĂ sn sĂng sứ dũng ẵừỡc cho viẻc ln xuõng tữ bảt kỹ ẵièm nĂo trn hĂnh trệnh ca phừỗng tiẻn ẵậu cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc Thang dày hoa tiu phăi cĩ thè chm tối ẵừỡc mt bièn tữ lõi ẵi trn tĂu 372 Chơng V 6.6 Phăi chì rò v trẽ mn tĂu, nỗi phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu ẵừỡc h 6.7 Phăi cĩ nỗi cảt giự băo vẻ phù hỡp cho phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu di ẵổng Trong ẵiậu kiẻn thội tiặt rảt lnh, ẵè trnh viẻc ẵĩng bng, cỗ cảu cỗ khẽ nàng hoa tiu di ẵổng phăi khỏng ẵừỡc lp sn tối sứ dũng Thiặt b kặt hỡp 7.1 Cc thiặt b kặt hỡp sau ẵày phăi ẵừỡc cảt giự gãn ẵĩ ẵè sứ dũng ẵừỡc di chuyèn ngừội: hai dày thững manila cĩ ẵừộng kẽnh khỏng nhị hỗn 28 mm cõ ẵnh chc chn vĂo tĂu nặu hoa tiu yu cãu; mổt phao trín cĩ ẵn tỳ sng; mổt dày giự 7.2 Khi yu cãu bời mũc 4, phăi trang b cc thang vìa vĂ thang qua mn Chiặu sng Phăi bõ trẽ chiặu sng ẵ ẵè chiặu sng cho hẻ thõng di chuyèn ngoĂi mn, v trẽ trn boong mĂ cĩ ngừội ln hoc rội tĂu vĂ cc cỗ cảu ẵiậu khièn phừỗng tiẻn cỗ khẽ nàng hoa tiu Quy ẵnh 24 Sứ dũng cc hẻ thõng kièm sot dạn ẵừộng vĂ/hoc v trẽ vĂ tõc ẵổ tĂu Trong cc vùng bièn cĩ mt ẵổ giao thỏng cao, cc ẵiậu kiẻn hn chặ khă nng quan st vĂ tảt că cc trng thi hĂng hăi nguy hièm khc, nặu sứ dũng cc hẻ thõng kièm sot dạn ẵừộng vĂ/hoc v trẽ vĂ tõc ẵổ tĂu, phăi cĩ thè thiặt lp chặ ẵổ li bng tay lp tửc Trong cc trừộng hỡp nu trn, sỉ quan trỳc ca hĂng hăi phăi luỏn cĩ mt ẵè cĩ thè lẻnh khỏng chm tr cỏng viẻc ca thuyận vin li tĂu, ngừội phăi thừộng xuyn sn sĂng thỳc hiẻn ẵiậu khièn li Thuyận vin nĂy phăi cĩ bng cảp thẽch hỡp Viẻc chuyèn chặ ẵổ tữ tỳ ẵổng sang bng tay vĂ ngừỡc li phăi ẵừỡc sỉ quan cĩ trch nhiẻm thỳc hiẻn hoc kièm sot Li bng tay phăi ẵừỡc thứ sau sứ dũng cc hẻ thõng kièm sot hừống vĂ/hoc v trẽ vĂ tõc ẵổ tĂu mổt thội gian dĂi trừốc vĂo cc vùng cĩ lừu ỷ ẵc biẻt vậ hĂnh hăi 373 Chơng V Quy ẵnh 25 Hot ẵổng ca my li Trong cc khu vỳc yu cãu phăi lừu ỷ ẵc biẻt ẵiậu khièn tĂu, cc tĂu phăi cĩ nhiậu hỗn mổt nguón cung cảp nng lừỡng cho my li lĂm viẻc nặu chợng cĩ khă nng lĂm viẻc ẵóng thội 374 Chơng V Quy ẵnh 26 My li: Thứ vĂ thỳc Trong víng 12 giộ trừốc khời hĂnh, thuyận vin ca tĂu phăi kièm tra vĂ thứ my li Quy trệnh thứ phăi bao góm, nặu cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, hĂnh ca cc my sau ẵày: My li chẽnh; My li phũ; Cc hẻ thõng ẵiậu khièn tữ xa my li; Cc v trẽ li ẵừỡc bõ trẽ ti buóng li; Nguón cung cảp nng lừỡng sỳ cõ; Cc thiặt b chì bo gĩc bnh li, ẵóng bổ vối gĩc thỳc tặ ca bnh li; Nhựng bo ẵổng mảt nguón nng lừỡng cung cảp cho hẻ thõng ẵiậu khièn tữ xa my li; Nhựng bo ẵổng hịng nguón nng lừỡng cung cảp cho my li; vĂ Cc hẻ thõng kièm tra cch ẵiẻn tỳ ẵổng vĂ cc thiặt b tỳ ẵổng khc Cỏng viẻc kièm tra vĂ thứ phăi bao góm: Chuyèn dch tõi ẵa ca bnh li phù hỡp vối khă nng yu cãu ca my li; Kièm tra bng mt my li vĂ cc lin kặt ca nĩ; Hot ẵổng ca cc phừỗng tiẻn thỏng tin lin lc giựa buóng li vĂ buóng my li 3.1 Cc hừống dạn sứ dũng ngn gn bng sỗ ẵó khõi, thuyặt minh cc quy trệnh chuyèn ẵọi ẵõi vối cc hẻ thõng ẵiậu khièn tữ xa my li vĂ cc bổ nguón cung cảp cho my li phăi ẵừỡc nim yặt thừộng xuyn ti buóng li vĂ buóng my li; 3.2 Tảt că cc sỉ quan ca tĂu cĩ lin quan ẵặn viẻc sứ dũng hoc băo dừởng my li phăi ẵừỡc lĂm quen vối hot ẵổng ca cc hẻ thõng li trang b trn tĂu vĂ quy trệnh chuyèn ẵọi ẵiậu khièn tữ hẻ thõng nĂy sang hẻ thõng khc NgoĂi viẻc kièm tra vĂ thứ thừộng kỹ nhừ quy ẵnh cc mũc vĂ 2, ẽt nhảt ba thng mổt lãn phăi thỳc sứ dũng my li sỳ cõ ẵè lĂm quen vối cc quy trệnh li sỳ cõ Viẻc thỳc nĂy phăi bao góm ẵiậu khièn trỳc tiặp tữ buóng my li, quy trệnh lin lc vối buóng li vĂ, nặu cĩ, viẻc sứ dũng cc nguón nng lừỡng thay thặ 375 Chơng V Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè yu cãu thỳc hiẻn cc kièm tra vĂ thứ ẵừỡc nu mũc vĂ ẵõi vối cc tĂu thừộng xuyn thỳc hiẻn cc chuyặn ẵi ngn Cc tĂu nhừ vy phăi thỳc hiẻn cc viẻc kièm tra vĂ thứ nĂy ẽt nhảt mổt tuãn mổt lãn NgĂy thỳc hiẻn cc viẻc kièm tra vĂ thứ nhừ nu mũc vĂ vĂ ngĂy thỳc hiẻn viẻc thỳc li sỳ cõ theo mũc phăi ẵừỡc ghi vĂo sọ nht kỷ tĂu Quy ẵnh 27 Hăi ẵó vĂ ản phám hĂng hăi Cc tĂu phăi trang b ẵãy ẵ vĂ cp nht cc hăi ẵó vĂ ản phám hĂng hăi, vẽ dũ nhừ cc tuyặn hĂnh hăi, cc danh mũc ẵn bièn, cc thỏng bo cho ngừội ẵi bièn, cc băng thuý triậu vĂ tảt că cc ản phám hĂng hăi khc cãn thiặt cho chuyặn ẵi dỳ ẵnh Quy ẵnh 28 Ghi cc hot ẵổng hĂnh hăi vĂ bo co hĂng ngĂy Tảt că cc tĂu hot ẵổng tuyặn quõc tặ phăi lừu giự trn tĂu băn ghi cc hot ẵổng hĂnh hăi vĂ sỳ cõ quan trng ẵõi vối an toĂn hĂng hăi vĂ phăi bao góm ẵãy ẵ cc băn ghi vậ hĂnh trệnh, cĩ lừu ỷ ẵặn khuyặn ngh ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua* Nặu cc thỏng tin nĂy khỏng ẵừỡc ghi nht kỷ tĂu, nĩ phăi ẵừỡc ghi mạu khc Chẽnh quyận hĂng hăi ph duyẻt TĂu cĩ tọng dung tẽch tữ 500 trờ ln, dỳ kiặn hot ẵổng trn cc tuyặn quõc tặ lốn hỗn 48 giộ, phăi trệnh bo co hĂng ngĂy vậ cỏng ty quăn lỷ tĂu, nhừ ẵnh nghỉa quy ẵnh IX/1, cỏng ty phăi lừu giự bo co vĂ tảt că cc bo co trệnh tỳ hĂng ngĂy că hĂnh trệnh Bo co hĂng ngĂy cĩ thè chuyèn bng bảt kỹ phừỗng thửc nĂo, vối ẵiậu kiẻn chợng ẵừỡc chuyèn vậ cỏng ty cĂng sỗm cĂng tõt sau xc ẵnh v trẽ ghi bo co Cc hẻ thõng bo co tỳ ẵổng cĩ thè ẵừỡc sứ dũng, vối ẵiậu kiẻn chợng cĩ chửc nng ghi thỏng tin truyận pht vĂ cc chửc nng nĂy phõi hỡp vối thiặt b ẵnh v phăi ẵừỡc thuyận trừờng kièm tra thừộng xuyn Bo co phăi cĩ nhựng thỏng tin sau: v trẽ tĂu; hừống hĂnh trệnh vĂ tõc ẵổ tĂu; vĂ chi tiặt vậ bảt kỹ cc ẵiậu kiẻn bn ngoĂi vĂ bổ nĂo mĂ cĩ thè ănh hừờng ẵặn hĂnh trệnh ca tĂu hoc hot ẵổng an toĂn thỏng thừộng ca tĂu * Tham khăo hừống dạn ghi cc hot ẵổng lin quan ẵặn hĂnh hăi ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.916(22) 376 Chơng V Quy ẵnh 29 Tẽn hiẻu cửu sinh sứ dũng cho cho tĂu, my bay hoc ngừội b tai nn Trn cc tĂu p dũng chừỗng nĂy, sỉ quan trỳc ca phăi cĩ mổt băng minh ho, mỏ tă cc tẽn hiẻu cửu sinh* Cc tẽn hiẻu ẵừỡc tĂu hoc ngừội b tai nn sứ dũng ẵè thỏng tin vối cc trm cửu hổ, cc ẵỗn v cửu hổ hĂng hăi vĂ my bay thỳc hiẻn hot ẵổng tệm vĂ cửu Quy ẵnh 30 Nhựng hn chặ vậ khai thc Quy ẵnh nĂy p dũng ẵõi vối tảt că cc tĂu khch p dũng chừỗng I Danh mũc tảt că nhựng hn chặ vậ hot ẵổng ẵõi vối mổt tĂu khch, kè că nhựng giăm ca bảt kỹ quy ẵnh nĂo, nhựng hn chặ vậ vùng hot ẵổng, hn chặ vậ ẵiậu kiẻn thội tiặt, hn chặ vậ ẵiậu kiẻn bièn, hn chặ vậ nhựng tăi trng cho phắp, ẵổ chợi, tõc ẵổ vĂ cc hn chặ bảt kỹ khc, ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi bt buổc hay ẵừỡc thiặt lp qu trệnh thiặt kặ hay qu trệnh ẵĩng mối, ẵậu phăi thoă mơn trừốc tĂu khch ẵừa vĂo hot ẵổng Danh mũc, vối nhựng giăi thẽch cãn thiặt, phăi ẵừỡc lp thĂnh tĂi liẻu theo mạu Chẽnh quyận hĂng hăi quy ẵnh, phăi ẵừỡc giự trn tĂu sn sĂng cho thuyận trừờng sứ dũng ẵừỡc d dĂng Danh mũc phăi luỏn ẵừỡc cp nht Nặu ngỏn ngự sứ dũng khỏng phăi lĂ tiặng Anh hoc tiặng Php, danh mũc phăi cĩ băn dch mổt hai ngỏn ngự nĂy Quy ẵnh 31 Thỏng bo hièm ho Thuyận trừờng ca tảt că cc tĂu, tĂu gp cc tăng bng nguy hièm, cc vt nguy hièm trỏi nọi trn bièn hoc cc nguy hièm trỳc tiặp khc ẵõi vối hĂnh hăi ca tĂu, hoc bơo nhiẻt ẵối, hoc nhiẻt ẵổ khỏng khẽ ẵĩng bng vối giĩ mnh gày ẵĩng bng dĂy trn thừỡng tãng ca tĂu, hoc giĩ cảp 10 hoc lốn hỗn theo băng cảp giĩ Bỏ-pho mĂ chừa nhn ẵừỡc cănh bo bơo nĂo, phăi bng tảt că mi phừỗng tiẻn sn cĩ trn tĂu bo tin cho cc tĂu gãn ẵĩ, vĂ củng phăi thỏng bo cho cc cỗ quan cĩ thám quyận Mạu thỏng bo ẵừỡc gứi cĩ thè tuỹ chn Thỏng bo cĩ thè chuyèn ẵi bng băn bệnh thừộng (nn bng tiặng Anh) hoc bng mơ theo Bổ lut Tẽn hiẻu quõc tặ Mồi Chẽnh ph thĂnh vin phăi p dũng mi biẻn php cãn thiặt ẵè ẵăm băo rng nhn ẵừỡc bảt kỹ thỏng bo nĂo vậ hièm ho nhừ nu mũc 1, h s nhanh chĩng chuyèn thỏng bo ẵĩ ẵặn nhựng cỗ quan lin quan vĂ thỏng bo cho cc Chẽnh ph khc cĩ quan tàm * Cc tẽn hiẻu cửu sinh nĂy phăi ẵừỡc mỏ tă Sọ tay tệm cửu hĂng khỏng vĂ hĂng hăi quõc tặ (IAMSAR) III, cc phừỗng tiẻn di ẵổng vĂ kỷ hiẻu minh ho Bổ lut tẽn hiẻu quõc tặ, ẵừỡc bọ sung sứa ẵọi bng ngh quyặt A.80(IV) 377 Chơng V Viẻc chuyèn cc thỏng bo vậ hièm ho nĩi trn phăi phẽ ẵõi vối cc tĂu lin quan Viẻc chuyèn cc thỏng bo vỏ tuyặn theo mũc phăi mờ ẵãu bng tẽn hiẻu an toĂn, sứ dũng quy trệnh ẵừỡc nu Thè lẻ Vỏ tuyặn ẵiẻn nhừ ẵừỡc ẵnh nghỉa quy ẵnh IV/2 Quy ẵnh 32 Thỏng tin yu cãu thỏng bo hièm ho Trong cc thỏng bo hièm ho phăi bao góm cc thỏng tin sau: Bng, cc vt trỏi nọi vĂ cc hièm ho trỳc tiặp ẵặn hĂnh hăi: Kièu ca bng, vt trỏi nọi hoc ca hièm ho pht hiẻn ẵừỡc; V trẽ ca bng, vt trỏi nọi hoc ca hièm ho vĂo thội ẵièm quan st thảy lãn cuõi cùng; Thội gian (theo giộ UCT) vĂ ngĂy lãn cuõi quan st thảy hièm ho Lõc (bơo) nhiẻt ẵối* Nu rò rng ẵơ gp bơo nhiẻt ẵối Trch nhiẻm nĂy phăi ẵừỡc hièu theo nghỉa rổng vĂ pht thỏng bo nĂo thuyận trừờng thảy cĩ ẵ cỗ sờ ẵè tin rng mổt cỗn bơo nhiẻt ẵối ẵang pht trièn hoc tón ti khu vỳc gãn tĂu ca mệnh .2 Thội gian (theo UCT) ngĂy thng vĂ v trẽ ca tĂu quan st thảy bơo .3 mửc ẵổ cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, thỏng bo phăi góm cc thỏng tin sau: - Khẽ p+, nn cĩ că hiẻu chình (tẽnh bng mbar, mm, hoc inch, cĩ hiẻu chình hoc khỏng cĩ hiẻu chình); - Xu hừống thay ẵọi ca khẽ p (sỳ thay ẵọi ca khẽ giộ gãn nhảt); - Hừống tht ca giĩ; - Cảp giĩ (Bỏ-pho); - Trng thi ca bièn (m, vữa phăi, ẵổng, ẵổng mnh); - Sĩng bièn (nhị, vữa, lốn) vĂ hừống tht ca sĩng truyận ẵặn; chu kỹ hoc chiậu dĂi ca sĩng (ngn, vữa, dĂi) củng cãn ẵừỡc thỏng bo; - Hừống tht vĂ tõc ẵổ tĂu * Lõc nhiẻt ẵối lĂ cch gi chung nhảt ca nghiẻp vũ khẽ từỡng quõc gia thuổc Tọ chửc khẽ từỡng thặ giối Thut ngự cuóng phong, bơo lốn, giĩ xoy dự dổi củng cĩ thè ẵừỡc sứ dũng tuỹ theo v trẽ ẵa lỷ + ỗn v chuán quõc tặ ca khẽ p lĂ hectapascal (hPa), ẵỗn v từỗng từỗng khc lĂ milibar (mbar) 378 Chơng V Quan st tiặp theo Sau ẵơ thỏng bo vậ mổt cỗn bơo nhiẻt ẵối hoc mổt cỗn bơo nguy hièm, thuyận trừờng nn, nhừng khỏng bt buổc, theo dòi tiặp vĂ thỏng bo kặt quă tững giộ, nặu cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, nhừng mi trừộng hỡp khỏng ẵừỡc ẵè tĂu tiặp tũc chu ănh hừờng ca bơo qu giộ Giĩ cảp 10 Bỏ-pho hoc lốn hỗn mĂ khỏng nhn ẵừỡc tin bo vậ nĩ iậu nĂy cĩ lin quan ẵặn tảt că cc loi bơo trữ cc cỗn bơo nhiẻt ẵối ẵơ ẵừỡc nu mũc 2; gp mổt cỗn bơo thuổc loi nĂy, băn thỏng bo phăi góm cc thỏng tin từỗng tỳ nhừ ẵơ ẵừỡc liẻt k theo mũc ẵĩ nhừng trữ cc chi tiặt lin quan ẵặn bièn vĂ sĩng Nhiẻt ẵổ ẵĩng bng cĩ km theo giĩ mnh gày ẵĩng bng dãy trn thừỡng tãng ca tĂu: Thội gian (theo UCT) vĂ ngĂy thng; Nhiẻt ẵổ khỏng khẽ; Nhiẻt ẵổ ca bièn (nặu cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc); Cừộng ẵổ vĂ hừống giĩ Vẽ dũ Ice TTT ICE, LARGE BERG SIGHTED IN 4605 N; 4410 W, AT 0800 UTC MAY 15 Derelicts TTT DERELICT, OBSERVED DERELICT ALMOST SUBMERGED IN 4006 N; 1243 W, AT 1630 UTC APRIL 21 Danger to navigation TTT NAVIGATION, ANPHA LIGHTSHIP NOT ON STATION 1800 UTC JANUARY Tropical cyclone TTT STORM 0030 UTC AUGUST 18 2004 N, 11354 E BAROMETER CORRECTED 994 MILLIBAR TENDENCY DOWN MILLIBARS WIND NW, FORCE 9, HEAVY SQUALLS HEAVY EASTERLY SWELL COURSE 067, KNOTS TTT STORM APPEARANCES INDICATE APPROACH OF HURRICANE 1300 UTC SEPTEMBER 14 2200 N, 7236 W BAROMETER CORRECTED 29,64 INCHES, TENDENCY DOWN 015 INCHES WIND NE, FORCE 8, FREQUENT RAIN SQUALLS COURSE 035, KNOTS TTT STORM CONDITIONS INDICATE INTENSE CYCLONE HAS FORMED 0200 UTC MAY 14 1620 N, 9203 E BAROMETER UNCORRECTED 753 MILLIMETRES, TENDENCY DOWN MILLIMETRES WIND S BY W, FORCE COURSE 300, KNOTS 379 Chơng V TTT STORM TYPHOON TO SOUTHEAST 0300 UTC JUNE 12 1812 N, 12605 E BAROMETER FALLING RAPIDLY WIND INCREASING FROM N TTT STORM WIND FORCE 11, NO STORM WARNING RECEIVED 0300 UTC MAY 4830 N, 30 W BAROMETER CORRECTED 983 MILLIBARS, TENDENCY DOWN MILLIBARS WIND SW, FORCE 11 VEERING COURSE 260, KNOTS Icing TTT EXPERIENCING SEVERE ICING 1400 UTC MARCH 69N, 10 W AIR TEMPERATURE 18OF (-7.8OC) SEA TEMPERATURE 29OF (-1.7OC) WIND NE, FORCE Quy ẵnh 33 Tệnh huõng cảp cửu: Trch nhiẻm vĂ th tũc Thuyận trừờng ca tĂu ẵang ngoĂi bièn, v trẽ mĂ cĩ thè thỳc hiẻn viẻc cửu trỡ, nhn ẵừỡc thỏng tin tữ bảt kỹ nguón nĂo cho biặt rng cĩ ngừội ẵang gp nn trn bièn, phăi tng hặt tõc ẵổ tiặn ẵặn cửu trỡ nhựng ngừội ẵang gp nn, vĂ nặu cĩ thè ẵừỡc, phăi thỏng bo cho h hoc cc dch vũ tệm kiặm cửu nn Trch nhiẻm nĂy lĂ ẵừa sỳ hồ trỡ mĂ khỏng cãn quan tàm ẵặn quõc tch hoc tệnh trng ca ngừội gp nn hoc tệnh huõng ngừội b nn gp phăi Nặu tĂu nhn ẵừỡc thỏng bo tai nn khỏng thè hoc, cc hoĂn cănh ẵc biẻt, thuyận trừờng xem xắt ẵiậu ẵĩ lĂ khỏng hỡp lỷ hoc khỏng cãn thiặt phăi tối cửu trỡ nhựng ngừội ẵang gp nn, thệ thuyận trừờng phăi ghi vĂo nht kỷ tĂu nguyn nhàn vệ khỏng tối cửu trỡ nhựng ngừội ẵang gp nn vĂ, cĩ xắt ẵặn nhựng khuyặn ngh ca Tọ chửc, thỏng bo cho dch vũ tệm vĂ cửu phù hỡp 1-1 Cc chẽnh ph kỷ kặt phăi ẵiậu phõi vĂ hỡp tc ẵăm băo thuyận trừờng ca tĂu thỳc hiẻn cửu ngừội gp nn trn bièn ẵừỡc trữ trch nhiẻm ẵõi vối nhựng sai khc so vối kặ hoch chuyặn ẵi, vối ẵiậu kiẻn viẻc trữ trch nhiẻm ca thuyận trừờng theo cc quy ẵnh hiẻn hĂnh khỏng lĂm nguy hi ẵặn an toĂn trn bièn Chẽnh ph kỷ kặt cĩ trch nhiẻm ẵõi vối khu vỳc tệm kiặm vĂ cửu nn mĂ ti ẵĩ xăy hot ẵổng trỡ giợp phăi cĩ trch nhiẻm trừốc tin viẻc thỳc hiẻn hot ẵổng ẵiậu phõi vĂ phõi hỡp ẵè cho ngừội b nn ẵừỡc hồ trỡ rội tĂu cửu mệnh tối nỗi an toĂn trn bộ, cãn quan tàm ẵặn nhựng tệnh huõng ẵc biẻt vĂ hừống dạn ca Tọ chửc* Trong nhựng trừộng hỡp nhừ vy cc Chẽnh ph kỷ kặt lin quan phăi bõ trẽ cho viẻc rội tĂu ln ẵừỡc thỳc hiẻn cĂng nhanh cĂng tõt ẵặn mửc hỡp lỷ * Tham khăo Hừống dạn vậ viẻc ẵõi xứ vối ngừội ẵừỡc cửu trn bièn, ẵừỡc y ban An toĂn hĂng hăi ca Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt MSC.167(78) 380 Chơng V Thuyận trừờng ca tĂu gp nn hoc cc dch vũ tệm vĂ cửu lin quan, sau trao ẵọi ỷ kiặn, ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, vối cc thuyận trừờng ca cc tĂu ẵơ tră lội thỏng bo cảp cửu ca mệnh, cĩ quyận yu cãu mổt hoc nhiậu hỗn sõ cc tĂu ẵĩ ẵặn cửu trỡ nặu thuyận trừờng ca tĂu b nn hoc dch vũ tệm vĂ cửu xắt thảy thun lỡi nhảt cho viẻc cửu trỡ mệnh, vĂ ẵiậu ẵĩ lĂ nghỉa vũ ca thuyận trừờng hoc nhựng thuyận trừờng ca tĂu hoc cc tĂu ẵừỡc yu cãu phăi ẵp ửng yu cãu cửu trỡ bng viẻc tiặn hặt tõc ẵổ tối ẵè cửu trỡ nhựng ngừội ẵang b nn Nhựng thuyận trừờng ca cc tĂu ẵừỡc khịi trch nhiẻm nu mũc nặu biặt rng tĂu ca h khỏng ẵừỡc yu cãu cửu trỡ vĂ ẵơ cĩ mổt hoc nhiậu tĂu khc ẵừỡc yu cãu cửu trỡ vĂ ẵơ ẵóng ỷ cửu trỡ Viẻc xứ lỷ nĂy, nặu cĩ thè, phăi ẵừỡc thỏng bo tối cc tĂu ẵơ ẵừỡc yu cãu cửu trỡ khc vĂ tối cc dch vũ tệm vĂ cửu Thuyận trừờng ca tĂu ẵừỡc khịi trch nhiẻm nu mũc vĂ, nặu tĂu ca ỏng ta ẵơ ẵừỡc yu cãu cửu trỡ, ẵừỡc khịi trch nhiẻm nu mũc nặu ỏng ta ẵừỡc nhựng ngừội b nn hoc dch vũ tệm vĂ cửu hoc thuyận trừờng ca tĂu khc ẵơ ẵặn chồ nhựng ngừội b nn, thỏng bo cho biặt khỏng cãn ẵặn sỳ cửu trỡ nựa Cc yu cãu ca quy ẵnh nĂy khỏng vi phm Cỏng ừốc quõc tặ vậ Hỡp nhảt cc Quy ẵnh ca Lut hiẻn hĂnh Lin quan ẵặn viẻc Trỡ giợp vĂ Cửu hổ trn bièn, kỷ ti Bruxen ngĂy 23 thng nm 1910, cũ thè lĂ cc trch nhiẻm vậ viẻc trỡ giợp iậu 11 ca Cỏng ừốc nĩi trn quy ẵnh.* Thuyận trừờng ca tĂu cửu ngừội b nn trn bièn ẵừa ln tĂu phăi ẵõi xứ nhàn ẵo ẵõi vối ngừội ẵừỡc cửu khă nng vĂ giối hn cho phắp ca tĂu Quy ẵnh 34 An toĂn hĂnh hăi vĂ trnh cc tệnh huõng nguy hièm Trừốc hĂnh trệnh, thuyận trừờng phăi ẵăm băo rng hĂnh trệnh dỳ ẵnh ẵơ ẵừỡc lp kặ hoch, sứ dũng cc hăi ẵó thẽch hỡp vĂ ản phám hĂng hăi lin quan ẵặn vùng bièn ẵĩ, cĩ lừu ỷ ẵặn cc hừống dạn vĂ khuyặn ngh Tọ chửc ban hĂnh+ Kặ hoch chuyặn ẵi phăi nu rò ẵừỡc tuyặn ẵi mĂ: ẵơ tẽnh ẵặn bảt kỹ hẻ thõng cc tuyặn hĂng hăi lin quan nĂo; vùng bièn ẵăm băo cho hĂnh trệnh an toĂn ca tĂu toĂn bổ hĂnh trệnh; lừộng trừốc tảt că cc tệnh huõng nguy hièm vĂ cc ẵiậu kiẻn thội tiặt khỏng thun lỡi; vĂ * Tham khăo Cỏng ừốc cửu hổ quõc tặ 1989 ẵừỡc kỷ ti London ngĂy 28 thng nm 1989, cĩ hiẻu lỳc ngĂy 14 thng nm 1996 381 Chơng V + Tham khăo Hừống dạn vậ kặ hoch hĂnh trệnh, ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.893(21) 382 Chơng V xem xắt cc biẻn php băo vẻ mỏi trừộng cãn p dũng, vĂ trnh ẵặn mửc cĩ thè ẵừỡc nhựng hot ẵổng vĂ cỏng viẻc lĂm nguy hi ẵặn mỏi trừộng Quy ẵnh 34-1 Quyận ch ẵổng ca thuyận trừờng Ch tĂu, ngừội thu tĂu, hoc cỏng ty khai thc tĂu, nhừ ẵnh nghỉa quy ẵnh IX/1, hoc ngừội bảt kỹ phăi khỏng ẵừỡc trờ hoc hn chặ ẵõi vối bảt kỹ quyặt ẵnh nĂo lĂ cãn thiặt ẵõi vối an toĂn hĂng hăi vĂ băo vẻ mỏi trừộng bièn lin quan ẵặn sỳ phn quyặt cĩ tẽnh chuyn mỏn ca thuyận trừờng Quy ẵnh 35 Viẻc lm dũng cc tẽn hiẻu cảp cửu Cảm sứ dũng tẽn hiẻu cảp cửu quõc tặ ngoĂi mũc ẵẽch ẵè chửng tị ngừội hoc mi ngừội ẵang gp nguy hièm, vĂ củng cảm sứ dũng bảt kỹ tẽn hiẻu nĂo mĂ cĩ thè b hièu lãm lĂ tẽn hiẻu cảp cửu quõc tặ 383 Chơng V Ph ũ l ũ c c a c h ỗ n g V Quy ẵnh vậ quăn lỷ, hot ẵổng vĂ tĂi chẽnh ca hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng Bc i tày dừỗng Trong quy ẵnh nĂy: Mùa bng lĂ thội gian tữ 15 thng ẵặn thng hĂng nm .2 Vùng bng ẵừỡc tuãn tra pht hiẻn bng lĂ cc vùng ỏng-Nam, Nam vĂ Tày-Nam gãn Grand ca Newfoundland .3 Cc tuyặn qua vùng bng ẵừỡc kièm sot tuãn tra pht hiẻn bng lĂ: 3.1 Cc tuyặn giựa cc căng ven bièn i Tày dừỗng ca Canada (kè că cc căng ẵa thỏng bièn i Tày dừỗng bng tuyặn Canso vĂ eo Cabot) vĂ cc căng ca chàu àu, chàu hoc chàu Phi thỏng bièn i Tày dừỗng qua hoc phẽa ca eo Gibratar (trữ cc tuyặn qua phẽa Nam cc ẵừộng ranh giối toĂn bổ vùng bng cc loi) .3.2 Cc tuyặn qua mủi Race, Newfoundland giựa cc căng ven bièn i Tày dừỗng ca Canada (kè că cc căng ẵa thỏng bièn i Tày dừỗng bng tuyặn Canso vĂ eo Cabot) phẽa Tày ca mủi Race, Newfoundland vĂ cc căng ven bièn i Tày dừỗng ca Canada phẽa Nam mủi Race, Newfoundland .3.3 Cc tuyặn giựa cc căng i Tày dừỗng vĂ vnh ven bièn ca Mỵ (kè că cc căng ẵa thỏng bièn i Tày dừỗng bng tuyặn Canso vĂ eo Cabot) vĂ cc căng ca chàu àu, chàu hoc chàu Phi thỏng bièn i Tày dừỗng qua hoc phẽa ca eo Gibratar (trữ cc tuyặn qua phẽa Nam cc ẵừộng ranh giối toĂn bổ vùng bng) .3.4 Cc tuyặn qua mủi Race, Newfoundland giựa cc căng i Tày dừỗng vĂ vnh ven bièn ca Mỵ (kè că cc căng ẵa thỏng bièn i Tày dừỗng bng tuyặn Canso vĂ eo Cabot) vĂ cc căng ven bièn i Tày dừỗng ca Canada phẽa Nam mủi Race, Newfoundland .4 Cc ẵừộng ranh giối toĂn bổ vùng bng bièn Bc i Tày dừỗng ẵừỡc xc ẵnh bng ẵừộng nõi cc ẵièm sau: A B C D E F G - 42o 23,00 Bc, 59o 25,00 ỏng 41o 23,00 Bc, 57o 00,00 ỏng 40o 47,00 Bc, 55o 00,00 ỏng 40o 07,00 Bc, 53o 00,00 ỏng 39o 18,00 Bc, 49o 39,00 ỏng 38o 00,00 Bc, 47o 35,00 ỏng 37o 41,00 Bc, 46o 40,00 ỏng 384 Chơng V H I J K L M N O P Q R - 38o 00,00 Bc, 45o 33,00 ỏng 39o 05,00 Bc, 43o 00,00 ỏng 39o 49,00 Bc, 41o 00,00 ỏng 40o 39,00 Bc, 39o 00,00 ỏng 41o 19,00 Bc, 38o 00,00 ỏng 43o 00,00 Bc, 37o 27,00 ỏng 44o 00,00 Bc, 37o 29,00 ỏng 46o 00,00 Bc, 37o 55,00 ỏng 48o 00,00 Bc, 38o 28,00 ỏng 50o 00,00 Bc, 39o 07,00 ỏng 51o 25,00 Bc, 39o 45,00 ỏng Quăn lỷ vĂ thỳc hiẻn lĂ trệ, quăn lỷ vĂ thỳc hiẻn tuãn tra pht hiẻn bng, kè că viẻc phọ biặn cc thỏng tin lin quan .6 Chẽnh ph ẵĩng gĩp lĂ Chẽnh ph thĂnh vin thỳc hiẻn viẻc ẵĩng gĩp nhựng chi phẽ cho hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng theo Quy ẵnh nĂy Mồi Chẽnh ph thĂnh vin cĩ tĂu ẵi qua vùng bng mùa bng phăi ẵc biẻt quan tàm ẵõi vối cc dch vũ nĂy, thỳc hiẻn ẵĩng gĩp cho Chẽnh ph Mỵ theo tì lẻ phàn chia cc chi phẽ cho viẻc quăn lỷ hot ẵổng dch vũ tuãn tra pht hiẻn bng Viẻc ẵĩng gĩp cho Chẽnh ph Mỵ phăi cn cử trn tì lẻ tọng dung tẽch trung bệnh hĂng nm cc tĂu ca Chẽnh ph ẵĩng gĩp ẵi qua vùng ẵừỡc tuãn tra pht hiẻn bng mùa bng trừốc ẵĩ trn tọng dung tẽch trung bệnh hĂng nm ca toĂn bổ cc tĂu ẵi qua vùng ẵừỡc tuãn tra pht hiẻn bng mùa bng trừốc ẵĩ Mi viẻc ẵĩng gĩp phăi ẵừỡc tẽnh bng cch nhàn tì lẻ ẵừỡc nu mũc vối gi tr trung bệnh hĂng nm cc chi phẽ thỳc tặ Chẽnh ph Mỵ vĂ Chẽnh ph Canada phăi chi cho viẻc quăn lỷ vĂ hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng nm trừốc ẵĩ Tì lẻ nĂy phăi ẵừỡc tẽnh theo tững nm vĂ phăi ẵừỡc hièu bng niẻm phẽ tọng hĂng nm Mồi Chẽnh ph ẵĩng gĩp cĩ quyận thay ẵọi hoc ngững viẻc ẵĩng gĩp ca h, vĂ cc Chẽnh ph quan tàm khc cĩ thè thỳc hiẻn viẻc ẵĩng gĩp cc chi phẽ Chẽnh ph ẵĩng gĩp cĩ quyận nĂy phăi tiặp tũc thỳc hiẻn trch nhiẻm ẵõi vối viẻc ẵĩng gĩp tối ngĂy thng theo ngĂy thỏng bo dỳ ẵnh thay ẵọi hoc ngững ẵĩng gĩp è thỳc hiẻn quyận ẵơ nu, phăi ẵừa thỏng bo tối Chẽnh ph quăn lỷ chm nhảt thng trừốc ngĂy thng nu trn 385 Chơng V Mồi Chẽnh ph ẵĩng gĩp phăi thỏng bo cho Tọng thừ kỷ bo co ca h theo mũc 2, Tọng thừ kỷ s cĩ trch nhiẻm thỏng bo tối tảt că cc Chẽnh ph thĂnh vin Chẽnh ph Mỵ phăi cung cảp hĂng nm cho mồi Chẽnh ph ẵĩng gĩp băn thỏng bo tọng hỡp chi phẽ Chẽnh ph Mỵ vĂ Chẽnh ph Canada chi cho viẻc quăn lỷ vĂ hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng nm ẵĩ vĂ tì lẻ phàn chia phãn trm cho ba nm trừốc ẵĩ ca mồi Chẽnh ph ẵĩng gĩp Chẽnh ph quăn lỷ phăi xuảt băn thõng k hĂng nm, kè că thỏng bo vậ nhựng chi phẽ cc Chẽnh ph ẵơ ẵĩng gĩp cho dch vũ nĂy ba nm qua vĂ tọng dung tẽch ẵổi tĂu sứ dũng dch vũ nĂy ba nm qua Băng thõng k phăi ẵừỡc thỏng bo cỏng khai Trong víng ba thng sau nhn ẵừỡc thỏng bo chi phẽ, cc Chẽnh ph ẵĩng gĩp cĩ thè yu cãu nhựng thỏng tin chi tiặt hỗn lin quan tối nhựng chi phẽ ẵơ chi viẻc quăn lỷ vĂ hot ẵổng tuãn tra pht hiẻn bng Quy ẵnh nĂy ẵừỡc p dũng tữ mùa bng nm 2002 386 [...]... bo bnh li, chàn vt, hừống ẵáy, bừốc v chặ ẵổ lĂm viẻc, hoc cc phừỗng tiẻn khc ẵè xc ẵnh v hièn th gĩc bnh li, v ng quay chàn vt, lỳc v hừống ẵáy, bừốc v chặ ẵổ lĂm viẻc, tảt că phăi cĩ thè ẵc ẵừỡc tữ v trẽ ẵiậu khièn li tĂu; v 5 mổt thiặt b kièm sot v trẽ v tõc ẵổ tĂu tỳ ẵổng, hoc phừỗng tiẻn khc, ẵè tỳ ẵổng ẵó giăi khoăng cch v v trẽ ca cc mũc tiu khc nhm xc ẵnh nguy cỗ ẵàm va 2.6 Trn tảt că... Khuyặn ngh v tiu chuán kỵ thut ẵõi v i cc hẻ thõng kièm sot v trẽ v tõc ẵổ tĂu (Ngh quyặt MSC .74( 69), phũ lũc 2); Khuyặn ngh v tiu chuán kỵ thut ẵõi v i cc hẻ thõng nhn dng hĂng hăi tỳ ẵổng (AIS) (Ngh quyặt MSC .74( 69), phũ lũc 3); Khuyặn ngh v cc Tiu chuán kỵ thut v i thiặt b ẵo sàu (Ngh quyặt A.224(VII), ẵừỡc sứa ẵọi bng ngh quyặt MSC .74( 69), phũ lũc 4); Khuyặn ngh v cc Tiu chuán kỵ thut ẵõi v i thiặt... giăi tỳ ẵổng khoăng cch v v trẽ ca ẽt nhảt 20 mũc tiu khc, ẵừỡc nõi v i thiặt b chì bo tõc ẵổ v hĂnh trệnh, nhm xc ẵnh nguy cỗ ẵàm va v mỏ phịng qu trệnh ẵiậu ẵổng tĂu; v 2 mổt hẻ thõng kièm sot hừống tĂu hoc v trẽ v tõc ẵổ tĂu, hoc phừỗng tiẻn khc, ẵè kièm sot tỳ ẵổng v giự hừống tĂu v /hoc v trẽ v tõc ẵổ tĂu 2.9 Tảt că cc tĂu cĩ tọng dung tẽch tữ 50.000 trờ ln, ngoĂi viẻc thoă mơn cc yu cãu... kièm sot hừống v /hoc v trẽ v tõc ẵổ tĂu mổt thội gian dĂi trừốc khi v o cc v ng cĩ lừu ỷ ẵc biẻt v hĂnh hăi 373 Chơng V Quy ẵnh 25 Hot ẵổng ca my li Trong cc khu v c yu cãu phăi lừu ỷ ẵc biẻt khi ẵiậu khièn tĂu, cc tĂu phăi cĩ nhiậu hỗn mổt nguón cung cảp nng lừỡng cho my li cùng lĂm viẻc nặu chợng cĩ khă nng lĂm viẻc ẵóng thội 374 Chơng V Quy ẵnh 26 My li: Thứ v thỳc tp 1 Trong v ng 12 giộ trừốc... quõc gia ven bộ 4 Cc Chẽnh ph thĂnh vin phăi ẵăm băo tham gia ẵãy ẵ v tuàn th cc quy ẵnh ca VTS ẵõi v i cc tĂu mang cộ ca h 5 Khỏng ẵiậu khoăn nĂo trong quy ẵnh nĂy hoc hừống dạn ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua lĂm lĂm hn chặ nhựng quyận hn v trch nhiẻm ca cc Chẽnh ph theo lut php quõc tặ hoc lut php khu v c trong viẻc sứ dũng cc tuyặn hĂng hăi quõc tặ v nổi v ng * Tham khăo Hừống dạn v Cc dch v giao thỏng... Chơng V Quy ẵnh 13 Thiặt lp v thỳc hiẻn hồ trỡ hĂnh hăi 1 Mồi Chẽnh ph cam kặt cung cảp, hoc ẵổc lp hoc phõi hỡp v i v i cc Chẽnh ph thĂnh vin khc, cc biẻn php hồ trỡ hĂnh hăi nặu viẻc kièm sot giao thỏng hĂng hăi v mửc ẵổ nguy hièm ca v ng tĂu hot ẵổng yu cãu v nặu xắt thảy cãn thiặt v cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc 2 è ẵt ẵừỡc tẽnh thõng nhảt tõi ẵa cĩ thè trong viẻc hồ trỡ hĂnh hăi, Cc Chẽnh ph thĂnh vin... bộ v cc khu v c cỏng tc do ănh hừờng bảt lỡi ca giao thỏng hĂng hăi 2 Cc Chẽnh ph thĂnh vin phăi thỳc hiẻn thiặt lp cc VTS ờ nhựng nỗi mĂ theo h, do mt ẵổ giao thỏng hoc mửc ẵổ ri ro mĂ cãn thiặt sứ dũng cc dch v nhừ vy 3 Cc Chẽnh ph thĂnh vin lp kặ hoch v trièn khai cc VTS bảt cử nỗi nĂo cĩ thè, theo cc hừống dạn ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua* Viẻc sứ dũng VTS cĩ thè chì thỳc hiẻn bt buổc trong trong v ng... quen v i cc quy trệnh li sỳ cõ Viẻc thỳc tp nĂy phăi bao góm ẵiậu khièn trỳc tiặp tữ ngay trong buóng my li, quy trệnh lin lc v i buóng li v , nặu cĩ, viẻc sứ dũng cc nguón nng lừỡng thay thặ 375 Chơng V 5 Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè min yu cãu thỳc hiẻn cc kièm tra v thứ ẵừỡc nu trong mũc 1 v 2 ẵõi v i cc tĂu thừộng xuyn thỳc hiẻn cc chuyặn ẵi ngn Cc tĂu nhừ vy phăi thỳc hiẻn cc viẻc kièm tra v thứ... 356 Chơng V * Tham khăo cc hừống dạn v tiu chuán từỗng quan ẵõi v i thiặt b buóng li v cc quy trệnh ẵừa ra (MSC.Circ.982) Tiu chuán kỵ thut ẵõi v i IBS (ngh quyặt MSC.64(67), phũ lũc I); v ẵõi v i INS (ngh quyặt MSC.86(70), phũ lũc 3) 357 Chơng V 2 Trữ theo cc quy ẵnh I/7(b)(ii), I/8 v I/9, khi tảt că cc bừốc hỡp lỷ ẵừỡc thỳc hiẻn ẵè băo dừởng cc thiặt b do chừỗng nĂy yu cãu v tẽnh lĂm viẻc hiẻu... cc tệnh huõng v an toĂn hĂnh hăi tĂu trong mi ẵiậu kiẻn khai thc; 2 hồ trỡ cho viẻc quăn lỷ hiẻu quă v an toĂn buóng li; 3 ẵăm băo sỉ quan, thuyận vin trn buóng li v hoa tiu thun lỡi v lin tũc thu ẵừỡc cc thỏng tin cãn thiặt ẵừỡc thè hiẻn rò rĂng v tin cy, sứ dũng cc kỷ hiẻu tiu chuán v hẻ thõng mơ cho viẻc ẵiậu khièn v hièn th; 4 chì bo trng thi hot ẵổng ca cc chửc nng tỳ ẵổng v cc bổ phn,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong V (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong V (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong V (bản tiếng việt)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay