CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-1 (bản tiếng việt)

118 366 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2016, 10:45

Chơng II-1 c h ỗ n g II-1 Kặt cảu Cỗ cảu, phàn khoang vĂ ọn ẵnh, hẻ thõng my vĂ hẻ thõng ẵiẻn Phãn A Quy ẵnh chung Trang Phm vi p dũng 38 nh nghỉa 39 Cc ẵnh nghỉa cĩ lin quan ẵặn cc phãn C, D vĂ E 40 Phãn A-1 Kặt cảu tĂu 3-1 Cc yu cãu vậ kặt cảu, my, ẵiẻn tĂu 44 3-2 Chõng n mín cho cc kắt dn nừốc bièn trn tĂu dãu vĂ tĂu chờ hĂng rội 44 3-3 Lõi ẵi an toĂn tối mủi tĂu chờ hĂng lịng 44 3-4 Hẻ thõng lai dt sỳ cõ trn tĂu chờ hĂng lịng 45 3-5 Trang b mối lĂm bng vt liẻu cĩ chửa aming 45 3-6 Lõi ẵi tối, vĂ phẽa trừốc khu vỳc chửa hĂng ca tĂu dãu vĂ tĂu hĂng rội 46 3-7 Lừu giự cc băn v kặt cảu trn tĂu vĂ trn 48 3-8 Thiặt b kắo vĂ chng buổc 49 Phãn B Phàn khoang vĂ ọn ẵnh Chiậu dĂi ngp nừốc ẵõi vối tĂu khch 50 Hẻ sõ ngp nừốc ẵõi vối tĂu khch 50 Chiậu dĂi cho phắp ca cc khoang trn tĂu khch 52 Cc yu cãu ẵc biẻt vậ phàn khoang tĂu khch 56 ọ n ẵnh ca tĂu khch trng thi hịng 58 8-1 ọ n ẵnh ca tĂu khch ro-ro trng thi hịng 63 8-2 Cc yu cãu ẵc biẻt ẵõi vối tĂu khch ro-ro chờ 400 ngừội trờ ln 63 Cc yu cãu ẵc biẻt ẵõi vối tĂu khch, khỏng phăi tĂu khch ro-ro chờ 400 ngừội trờ ln 64 Viẻc dn cc tĂu khch 64 8-3 34 Chơng II-1 10 Vch mủi vĂ vch trừốc buóng my, hãm trũc, trn tĂu khch 65 11 Vch mủi, vch trừốc buóng my, õng bao trũc chàn vt trn tĂu hĂng 66 y ẵỏi trn tĂu khch 67 12-1 y ẵỏi trn cc tĂu hĂng khỏng phăi lĂ tĂu chờ hĂng lịng 68 12 13 Quy ẵnh, k vĂ ẵng kỷ ẵừộng nừốc chờ hĂng phàn khoang cho tĂu khch 69 Chặ to vĂ thứ lãn ẵãu cc vch kẽn nừốc trn tĂu khch vĂ tĂu hĂng 70 15 Cc lồ khoắt trn cc vch kẽn nừốc ca tĂu khch 71 16 TĂu khch chờ ỏ tỏ cĩ ngừội ẵi km 78 17 Cc lồ khoắt trn vị tĂu khch thảp hỗn ẵừộng chệm giối hn 78 17-1 Cc lồ khoắt trn vị tĂu phẽa dừối boong vch ca tĂu khch vĂ dừối boong mn khỏ ca tĂu hĂng 81 14 18 Kặt cảu vĂ thứ lãn ẵãu cc cứa kẽn nừốc, cứa sọ trín, trn tĂu khch vĂ tĂu hĂng 81 Kặt cảu vĂ thứ lãn ẵãu cc boong vĂ thĂnh quày trn boong trn tĂu khch vĂ tĂu hĂng 82 Tẽnh kẽn nừốc toĂn phãn trn ẵừộng chệm giối hn ca tĂu khch 82 20-1 ĩng cc cứa hãm hĂng 83 20-2 Tẽnh kẽn nừốc toĂn tữ boong ro-ro (boong vch) ẵặn cc buóng bn dừối 84 20-3 Lõi vĂo boong ro-ro 85 20-4 ĩng cc vch boong ro-ro 85 21 Cc phừỗng tiẻn hợt khỏ 86 22 Thỏng bo ọn ẵnh cho tĂu khch vĂ tĂu hĂng 90 23 Sỗ ẵó kièm sot tai nn trn tĂu khch 91 23-1 Kièm sot tai nn trn tĂu hĂng khỏ 91 23-2 Tẽnh nguyn ca thàn tĂu vĂ thừỡng tãng, kièm tra vĂ ngn ngữa sỳ cõ 92 23-3 Căm biặn mửc nừốc trn cc tĂu cĩ khoang hĂng ẵỗn khỏng phăi tĂu chờ hĂng rội 92 19 20 35 Chơng II-1 24 25 Kỷ hiẻu, kièm tra hot ẵổng chu kỹ vĂ kièm tra cc cứa kẽn nừốc trn tĂu khch 93 Ghi sọ nht kỷ tĂu khch 94 Phãn B-1 - Phàn khoang vĂ ọn ẵnh tai nn ca tĂu hĂng 25-1 Phm vi p dũng 95 25-2 nh nghỉa 96 25-3 Chì sõ phàn khoang yu cãu R 96 25-4 Chì sõ phàn khoang thỳc A 97 25-5 Tẽnh hẻ sõ pi 98 25-6 Tẽnh hẻ sõ si 101 25-7 Hẻ sõ ngp 113 25-8 Thỏng bo ọn ẵnh 103 25-9 Cc lồ vch kẽn nừốc vĂ cc boong bn tĂu hĂng 104 25-10 Cc lồ bn ngoĂi trn tĂu hĂng 105 Phãn C - Thiặt b ẵổng lỳc 26 Quy ẵnh chung 106 27 Cc my 108 28 Cc phừỗng tiẻn cho tĂu chy lùi 108 29 My li 109 30 Cc yu cãu bọ sung ẵõi vối my li ẵiẻn vĂ ẵiẻn thuý lỳc 115 31 iậu khièn my 115 32 Nói hỗi vĂ hẻ thõng cảp nừốc nói hỗi 118 33 Hẻ thõng õng dạn hỗi nừốc 119 34 Hẻ thõng khỏng khẽ nắn 119 35 Cc hẻ thõng thỏng giĩ cc buóng my 119 36 Băo vẻ chõng ón 120 37 Lin lc giựa buóng li vĂ buóng my 120 38 Thiặt b bo ẵổng cho cc sỉ quan 120 39 Bõ trẽ cc thiặt b sỳ cõ trn cc tĂu khch 121 36 Chơng II-1 Phãn D - Trang b ẵiẻn 40 Quy ẵnh chung 122 41 Nguón ẵiẻn chẽnh vĂ hẻ thõng chiặu sng 122 42 Nguón ẵiẻn sỳ cõ trn tĂu khch 124 42-1 Chiặu sng sỳ cõ bọ sung ẵõi vối cc tĂu khch ro-ro 129 43 Nguón ẵiẻn sỳ cõ trn cc tĂu hĂng 129 44 Hẻ thõng khời ẵổng cc my pht ẵiẻn sỳ cõ 134 45 Cc biẻn php ngn ngữa ẵiẻn git, chy vĂ cc ri ro khc ẵiẻn gày 135 Phãn E - Nhựng yu cãu bọ sung ẵõi vối buóng my khỏng cĩ ngừội trỳc ca thừộng xuyn 46 Quy ẵnh chung 139 47 Ngn ngữa chy 139 48 Băo vẻ chõng ngp nừốc 139 49 iậu khièn my chẽnh tữ buóng li 140 50 Thỏng tin lin lc 141 51 Hẻ thõng bo ẵổng 141 52 Hẻ thõng an toĂn 142 53 Nhựng yu cãu ẵc biẻt ẵõi vối hẻ thõng my, nói hỗi vĂ hẻ thõng ẵiẻn 142 Xem xắt ẵc biẻt ẵõi vối tĂu khch 143 54 37 Chơng II-1 Phãn A Quy ẵnh chung Quy ẵnh Phm vi p dũng 1.1 Trữ cĩ quy ẵnh ẵc biẻt khc, chừỗng nĂy phăi p dũng cho cc tĂu cĩ sõng chẽnh ẵừỡc ẵt hoc ẵang giai ẵon ẵĩng mối từỗng tỳ vĂo hoc sau ngĂy thng nm 1986 1.2 è phũc vũ cho chừỗng nĂy, thut ngự giai ẵon ẵĩng mối từỗng tỳ cĩ nghỉa lĂ giai ẵon mĂ ẵĩ: 1.3 õi vối mổt tĂu cũ thè viẻc ẵĩng mối ẵơ ẵừỡc ẵnh rò, vĂ Viẻc lp rp tĂu ẵĩ ẵơ bt ẵãu, vối ẽt nhảt 50 tản hoc 1% trng lừỡng dỳ kiặn ca tảt că cc vt liẻu kặt cảu, lảy gi tr nĂo nhị hỗn Trong chừỗng nĂy: Thut ngự tĂu ẵừỡc ẵĩng cĩ nghỉa lĂ tĂu cĩ sõng chẽnh ẵừỡc ẵt hoc ẵang giai ẵon ẵĩng mối từỗng tỳ; Thut ngự tảt că cc tĂu cĩ nghỉa lĂ cc tĂu ẵừỡc ẵĩng trừốc, vĂo hoc sau ngĂy thng nm 1986; TĂu hĂng, ẵừỡc ẵĩng vĂo bảt cử thội ẵièm nĂo, ẵừỡc hon căi thĂnh tĂu khch phăi ẵừỡc coi nhừ lĂ tĂu khch ẵừỡc ẵĩng vĂo ngĂy bt ẵãu cỏng viẻc hon căi ẵĩ Trữ ẵừỡc quy ẵnh ẵc biẻt khc, ẵõi vối cc tĂu ẵừỡc ẵĩng trừốc ngĂy thng nm 1986, Chẽnh quyận hĂng hăi phăi ẵăm băo rng tĂu phù hỡp vối cc yu cãu ẵừỡc p dũng theo chừỗng II-1 ca Cỏng ừốc quõc tặ vậ an toĂn sinh mng ngừội trn bièn, 1974, ẵơ ẵừỡc bọ sung sứa ẵọi theo ngh quyặt MSC.1(XLV) 3.1 Tảt că cc tĂu ẵừỡc sứa chựa, hon căi vĂ trang b thm cĩ lin quan, phăi thoă mơn ẽt nhảt lĂ cc yu cãu trừốc ẵày ẵơ p dũng cho tĂu ẵĩ Cc tĂu nhừ vy, nặu ẵừỡc ẵĩng trừốc ngĂy thng nm 1986 thỏng thừộng phăi thoă mơn cc yu cãu ẵõi vối cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy ẵĩ vối mửc ẵổ ẽt nhảt lĂ bng khõi lừỡng mĂ chợng ẵơ thoă mơn trừốc ẵừỡc sứa chựa, sứa ẵọi, hon căi hoc trang b thm nhừ vy Cc cỏng viẻc sứa chựa, hon căi vĂ sứa ẵọi ẵc tẽnh chẽnh* vĂ viẻc trang b thm cĩ lin quan ẵặn cc cỏng viẻc ẵĩ phăi thoă mơn cc yu cãu ẵõi vối cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy thng nm 1986 tối mửc ẵổ Chẽnh quyận hĂng hăi thảy lĂ hỡp lỷ vĂ cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc.+ * Tham khăo thỏng từ ca y ban An toĂn hĂng hăi MSC/Circ.650 vậ cc giăi thẽch ẵõi vối sứa ẵọi vĂ hon căi mổt ẵc trừng chẽnh 38 Chơng II-1 + Tham khăo thỏng từ ca u ý ban An toĂn hĂng hăi MSC/Circ.609 vậ cc giăi thẽch ẵõi vối quy ẵnh II-1/1.3 ca cỏng ừốc SOLAS 1974 39 Chơng II-1 3.2 Bảt kè cc quy ẵnh nu mũc 3.1, cc tĂu khch cĩ tiặn hĂnh sứa chựa, sứa ẵọi vĂ hon căi ẵè thoă mơn cc quy ẵnh ca ẵiậu 8.1 khỏng bt buổc phăi sứa chựa, sứa ẵọi vĂ hon căi mổt ẵc trừng chẽnh Nặu Chẽnh quyận hĂng hăi ca mổt quõc gia cho rng, viẻc ẵi li vùng bièn kẽn vĂ cc ẵiậu kiẻn ca chuyặn ẵi lĂm cho viẻc p dũng cc yu cãu ca chừỗng nĂy lĂ khỏng hỡp lỷ vĂ khỏng cãn thiặt, thệ h cĩ thè giăm cc yu cãu ẵĩ cho nhựng tĂu hoc cho mổt loi tĂu ring biẻt treo cộ quõc gia ẵĩ nặu nhựng tĂu nĂy qu trệnh chuyặn ẵi, chợng ẵi cch gãn nhảt khỏng qu 20 hăi lỷ Trong trừộng hỡp cc tĂu khch ẵừỡc thu lĂm cc cỏng viẻc thừỗng mi ẵc biẻt ẵè chờ mổt sõ lừỡng lốn hĂnh khch ẵc biẻt nhừ nhựng ngừội hĂnh hừỗng, thệ Chẽnh quyận hĂng hăi ca quõc gia mĂ tĂu treo cộ nặu thảy rng viẻc thoă mơn cc yu cãu ca chừỗng nĂy lĂ khỏng thè thỳc hiẻn ẵừỡc, thệ cĩ thè giăm cho cc tĂu nĂy khịi cc yu cãu ẵĩ vối ẵiậu kiẻn tĂu hoĂn toĂn thoă mơn cc yu cãu ca: quy ẵnh bọ sung cho Hiẻp ẵnh vậ cc tĂu chờ khch thừỗng mi ẵc biẻt, 1971; vĂ quy ẵnh bọ sung cho Ngh ẵnh thừ vậ cc yu cãu cho buóng ẵõi vối cc tĂu chờ khch thừỗng mi ẵc biẻt, 1973 Quy ẵnh nh nghỉa Trong chừỗng nĂy, trữ cĩ quy ẵnh ẵc biẻt khc: 1.1 ừộng nừốc chờ hĂng phàn khoang lĂ ẵừộng nừốc ẵừỡc sứ dũng xc ẵnh sỳ phàn khoang ca tĂu 1.2 ừộng nừốc chờ hĂng phàn khoang cao nhảt lĂ ẵừộng nừốc từỗng ửng vối chiậu chệm lốn nhảt cĩ thè ẵừỡc ẵnh ra, phù hỡp vối cc quy ẵnh vậ phàn khoang Chiậu dĂi tĂu lĂ chiậu dĂi ẵo giựa hai ẵừộng thng ẵửng ti hai ẵièm ngoĂi ca ẵừộng nừốc chờ hĂng phàn khoang cao nhảt Chiậu rổng tĂu lĂ chiậu rổng lốn nhảt giựa hai mắp ngoĂi ca sừộn, ẵo ti hoc thảp hỗn ẵừộng nừốc chờ hĂng phàn khoang cao nhảt Chiậu chệm lĂ khoăng cch thng ẵửng tẽnh tữ mt phng cỗ băn lỷ thuyặt ẵặn ẵừộng nừốc chờ hĂng phàn khoang từỗng ửng, ẵo ti ẵièm giựa chiậu dĂi tĂu Boong vch lĂ boong cao nhảt mĂ cc vch ngang kẽn nừốc ẵừỡc ẵừa ln tối ẵĩ ừộng chệm giối hn lĂ ẵừộng k thảp hỗn mt trn ca boong vch ẵo mn ẽt nhảt lĂ 76 mm 40 Chơng II-1 Hẻ sõ ngp ca buóng lĂ sõ phãn trm ca buóng cĩ thè b ngp nừốc Thè tẽch ca mổt buóng cĩ că phãn nm cao hỗn ẵừộng chệm giối hn chì ẵừỡc tẽnh ẵặn ẵừộng chệm ẵĩ Buóng my ẵừỡc tẽnh lĂ khoăng khỏng gian tữ mt phng cỗ băn ẵặn ẵừộng chệm giối hn nm giựa hai vch ngang kẽn nừốc chẽnh ngoĂi to thĂnh buóng ẵè lp ẵt my chẽnh vĂ phũ, nói hỗi chẽnh vĂ tảt că cc kắt chửa than trỳc nht Trong trừộng hỡp cĩ sỳ bõ trẽ khc thừộng, Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè quy ẵnh cc giối hn ca buóng my Buóng hĂnh khch lĂ buóng dĂnh cho hĂnh khch n vĂ sứ dũng, trữ cc buóng chửa hĂnh lỷ, kho, buóng thỳc phám vĂ buóng bừu ẵiẻn õi vối cc quy ẵnh vĂ 6, cc buóng nm dừối ẵừộng chệm giối hn dĂnh cho thuyận vin n vĂ sứ dũng củng phăi coi lĂ buóng hĂnh khch 10 Trong mi trừộng hỡp cc thè tẽch vĂ diẻn tẽch phăi tẽnh theo cc ẵừộng bin ngoĂi ca cc khỏng gian vĂ diẻn tẽch 11 Kẽn thội tiặt nghỉa lĂ mi trng thi ca bièn, nừốc vạn khỏng lt vĂo bn tĂu 12 TĂu dãu ẵừỡc ẵnh nghỉa quy ẵnh 1, Phũ lũc I, Ngh ẵnh thừ 1978 ca Cỏng ừốc quõc tặ vậ ngn ngữa ỏ nhim tữ tĂu, 1973 13 TĂu khch ro-ro lĂ tĂu khch cĩ cc khỏng gian chửa hĂng ro-ro* hoc cc khỏng gian ẵc biẻt ẵừỡc ẵnh nghỉa quy ẵnh II-2/3 14 TĂu chờ hĂng rội lĂ tĂu chờ hĂng rội ẵừỡc ẵnh nghỉa quy ẵnh XII/1.1 Quy ẵnh Cc ẵnh nghỉa cĩ lin quan ẵặn cc phãn C, D vĂ E Trong cc phãn C, D, vĂ E, trữ cĩ quy ẵnh ring khc: Hẻ thõng ẵiậu khièn my li lĂ thiặt b mĂ nhộ nĩ, cc lẻnh ẵừỡc truyận ẵi tữ lãu li ẵặn cc bổ ẵổng lỳc my li Hẻ thõng ẵiậu khièn my li phăi góm cc bổ phn truyận dạn, bổ phn thu nhn, bỗm ẵiậu khièn thuý lỳc vĂ cc ẵổng cỗ ẵi km ca chợng, cc cỗ cảu ẵiậu khièn ẵổng cỗ, hẻ thõng õng vĂ cp My li chẽnh lĂ cc my, cc thiặt b quay bnh li, cc bổ ẵổng lỳc ca my li nặu cĩ, vĂ cc thiặt b trỳc thuổc vĂ phừỗng tiẻn ẵè ẵt mỏ men quay ln trũc li (vẽ dũ nhừ sectỗ li, cãn li) cãn thiặt cho viẻc chuyèn dch hựu hiẻu bnh li nhm mũc ẵẽch li tĂu cc ẵiậu kiẻn khai thc bệnh thừộng Bổ ẵổng lỳc my li lĂ: trừộng hỡp my li ẵiẻn, lĂ ẵổng cỗ ẵiẻn vĂ cc thiặt b ẵiẻn ẵi km; * nh nghỉa nĂy lin quan ẵặn chừỗng II-2 cĩ hiẻu lỳc trừốc ngĂy thng nm 2002 Thut ngự từỗng ẵừỗng chừỗng II-2 ẵơ sứa ẵọi lĂ khỏng gian ro-ro 41 Chơng II-1 trừộng hỡp my li ẵiẻn thuý lỳc lĂ ẵổng cỗ ẵiẻn vĂ cc thiặt b ẵiẻn ẵi km vĂ mổt bỗm ẵừỡc nõi vối ẵổng cỗ; trừộng hỡp my li thuý lỳc khc, lĂ mổt ẵổng cỗ lai vĂ bỗm nõi vối ẵổng cỗ My li phũ lĂ thiặt b khỏng phăi lĂ bảt kỹ phãn nĂo ca my li chẽnh ẵừỡc trang b ẵè thỳc hiẻn viẻc chuyèn ẵổng bnh li nhm mũc ẵẽch li tĂu trừộng hỡp my li chẽnh b hịng, nhừng khỏng bao góm sectỗ li, cãn li hoc cc thĂnh phãn cĩ cỏng dũng iậu kiẻn lĂm viẻc vĂ sinh hot bệnh thừộng lĂ ẵiậu kiẻn mĂ ẵĩ tĂu nĩi chung, thiặt b ẵổng lỳc, cc my phũ, cc phừỗng tiẻn ẵăm băo sỳ ẵáy tĂu, khă nng li tĂu, sỳ hĂnh hăi an toĂn, an toĂn chõng chy vĂ chõng ngp nừốc, thỏng tin lin lc vĂ tẽn hiẻu bn vĂ bn ngoĂi tĂu, cc phừỗng tiẻn thot nn vĂ tội h xuóng sỳ cõ củng nhừ cc ẵiậu kiẻn sinh hot thun tiẻn ẵơ thiặt kặ ẵậu trng thi lĂm viẻc vĂ hot ẵổng bệnh thừộng iậu kiẻn sỳ cõ lĂ ẵiậu kiẻn mĂ ẵĩ cc thiặt b bảt kệ, cãn thiặt cho cc ẵiậu kiẻn lĂm viẻc vĂ sinh hot bệnh thừộng, khỏng hot ẵổng ẵừỡc mảt nguón ẵiẻn chẽnh Nguón ẵiẻn chẽnh lĂ nguón dĂnh ẵè cung cảp nng lừỡng ẵiẻn cho băng ẵiẻn chẽnh ẵè phàn phõi cho tảt că cc thiặt b cãn thiặt cho viẻc trệ ẵiậu kiẻn lĂm viẻc vĂ sinh hot bệnh thừộng ca tĂu Trng thi tĂu chặt lĂ trng thi mĂ ẵĩ thiặt b ẵổng lỳc, nói hỗi vĂ thiặt b phũ khỏng lĂm viẻc khỏng cĩ nng lừỡng Trm pht ẵiẻn chẽnh lĂ buóng ẵĩ bõ trẽ nguón ẵiẻn chẽnh 10 Băng ẵiẻn chẽnh lĂ băng ẵiẻn ẵừỡc cung cảp trỳc tiặp tữ nguón ẵiẻn chẽnh vĂ dùng ẵè phàn phõi nng lừỡng ẵiẻn cho cc thiặt b ca tĂu 11 Băng ẵiẻn sỳ cõ lĂ băng ẵiẻn mĂ trừộng hỡp hẻ thõng cung cảp nng lừỡng ẵiẻn chẽnh b hịng, ẵừỡc cung cảp trỳc tiặp tữ nguón ẵiẻn sỳ cõ hoc tữ nguón ẵiẻn chuyèn tiặp vĂ dùng ẵè phàn phõi nng lừỡng ẵiẻn cho cc thiặt b, hẻ thõng sỳ cõ 12 Nguón ẵiẻn sỳ cõ lĂ nguón nng lừỡng ẵiẻn ẵừỡc dùng cung cảp cho băng ẵiẻn sỳ cõ trừộng hỡp mảt sỳ cung cảp tữ nguón ẵiẻn chẽnh 13 Hẻ thõng ẵổng lỳc li lĂ thiặt b thuý lỳc dùng ẵè cung cảp nng lừỡng quay trũc li, góm mổt hoc nhiậu bổ ẵổng lỳc my li, vối cc ẵừộng õng vĂ phũ tùng cĩ lin quan vĂ mổt thiặt b b li Cc hẻ thõng ẵổng lỳc li cĩ thè cĩ cc bổ phn cỗ khẽ nhừ cãn li, sectỗ li vĂ trũc li hoc cc thĂnh phãn cĩ cỏng dũng 14 Tõc ẵổ khai thc tõi ẵa theo chiậu tiặn lĂ tõc ẵổ cao nhảt mĂ tĂu ẵừỡc thiặt kặ ẵè trệ ẵừỡc khai thc trn bièn vối chiậu chệm ẵi bièn lốn nhảt 42 Chơng II-1 15 Tõc ẵổ lùi tõi ẵa lĂ tõc ẵổ dỳ kiặn tĂu cĩ thè ẵt ẵừỡc cỏng suảt thiặt kặ chy lùi tõi ẵa vĂ chiậu chệm ẵi bièn lốn nhảt 16 Buóng my lĂ tảt că cc buóng my loi A vĂ tảt că cc buóng my khc cĩ chửa thiặt b ẵổng lỳc lai thiặt b ẵáy tĂu, nói hỗi, cc thiặt b nhin liẻu, cc ẵổng cỗ ẵõt vĂ ẵổng cỗ hỗi nừốc, cc my pht ẵiẻn vĂ my ẵiẻn chẽnh, trm np dãu, thiặt b lnh, thiặt b càn bng tĂu, thiặt b thỏng giĩ vĂ ẵiậu hoĂ nhiẻt ẵổ vĂ cc buóng từỗng tỳ, củng nhừ cc hãm dạn ẵặn cc buóng nhừ vy 17 Buóng my loi A lĂ cc buóng vĂ cc hãm dạn ẵặn cc buóng ẵĩ, cĩ chửa: ẵổng cỗ ẵõt dùng cho viẻc ẵáy tĂu, hoc ẵổng cỗ ẵõt dùng cho cc mũc ẵẽch khc khỏng phăi lĂ ẵáy tĂu nặu cc ẵổng cỗ nhừ vy cĩ tọng cỏng suảt khỏng nhị hỗn 375 kW; hoc mi nói hỗi ẵõt dãu hoc thiặt b nhin liẻu 18 Trm ẵiậu khièn lĂ buóng ẵĩ cĩ bõ trẽ cc thiặt b vỏ tuyặn hoc thiặt b hĂng hăi chẽnh hoc nguón ẵiẻn sỳ cõ ca tĂu hoc ẵĩ trung cc thiặt b ghi nhn ẵm chy hoc kièm sot ẵm chy 19 TĂu chờ ho chảt lĂ tĂu hĂng ẵừỡc ẵĩng hoc lĂm cho phù hỡp vĂ ẵừỡc dùng ẵè chờ xỏ chảt lịng bảt kỹ ẵừỡc liẻt k mổt hai tĂi liẻu sau ẵày: chừỗng 17 ca Bổ lut quõc tặ vậ kặt cảu vĂ thiặt b tĂu chờ xỏ ho chảt nguy hièm ẵừỡc u ý ban An toĂn hĂng hăi thỏng qua bng Ngh quyặt MSC.4(48), sau ẵày ẵừỡc gi tt lĂ Bổ lut quõc tặ vậ ho chảt chờ xỏ cĩ thè ẵừỡc Tọ chửc bọ sung sứa ẵọi; hoc chừỗng VI ca Bổ lut vậ kặt cảu vĂ thiặt b tĂu chờ xỏ ho chảt nguy hièm ẵừỡc i hổi ẵóng ca Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt A.212(VII), sau ẵày ẵừỡc gi tt lĂ: Bổ lut ho chảt chờ xỏ ẵơ ẵừỡc hoc cĩ thè s ẵừỡc Tọ chửc bọ sung sứa ẵọi; tuỹ tĂi liẻu nĂo phù hỡp 20 TĂu chờ khẽ lĂ tĂu hĂng ẵừỡc ẵĩng hoc lĂm cho phù hỡp vĂ ẵừỡc dùng ẵè chờ xỏ khẽ ho lịng bảt kỹ hoc cc săn phám ẵừỡc liẻt k mổt hai tĂi liẻu sau ẵày: chừỗng 19 ca Bổ lut quõc tặ vậ kặt cảu vĂ thiặt b tĂu chờ xỏ khẽ ho lịng ẵừỡc uý ban an toĂn hĂng hăi thỏng qua bng Ngh quyặt MSC.5(48), sau ẵày ẵừỡc gi tt lĂ Bổ lut quõc tặ vậ tĂu chờ khẽ vĂ cĩ thè ẵừỡc Tọ chửc bọ sung sứa ẵọi; hoc 43 Chơng II-1 trn cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy thng nm 1995, my vỏ tuyặn VHF yu cãu bời cc quy ẵnh IV/7.1.1 vĂ IV/7.1.2; vĂ nặu cĩ trang b: 2.1 my vỏ tuyặn MF yu cãu bời cc quy ẵnh IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 vĂ IV/10.1.3; 2.2 trm thỏng tin tĂu-bộ yu cãu bời quy ẵnh IV/10.1.1; vĂ 2.3 my vỏ tuyặn MF/HF yu cãu bời cc quy ẵnh IV/10.2.1, IV/10.2.2 vĂ IV/11.1 2.4 Trong thội gian 18 giộ: tảt că cc thiặt b thỏng tin bổ yu cãu trừộng hỡp sỳ cõ; cc thiặt b hĂnh hăi yu cãu bời quy ẵnh V/12*; nặu viẻc thoă mơn yu cãu nĂy lĂ khỏng hỡp lỷ hoc khỏng thè thỳc hiẻn ẵừỡc, thệ Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè giăm cho cc tĂu cĩ tọng dung tẽch nhị hỗn 5.000; hẻ thõng pht hiẻn vĂ bo ẵổng chy; vĂ cho hot ẵổng nhảp nhy ca ẵn tẽn hiẻu ban ngĂy, cíi tĂu, cc ẵièm bo chy hot ẵổng bng tay vĂ tảt că cc tẽn hiẻu bổ yu cãu trừộng hỡp sỳ cõ; trữ cc phũ tăi nu trn cĩ nguón cung cảp ẵổc lp tữ cc c quy ẵừỡc bõ trẽ phù hỡp ẵè sứ dũng trừộng hỡp sỳ cõ ẵừỡc 18 giộ 2.5 Trong thội gian 18 giộ cho mổt sõ cc bỗm cửu hoă yu cãu bời quy ẵnh II-2/4.3.1 vĂ 4.3.3+, nặu cc bỗm ẵĩ cãn ẵặn nng lừỡng tữ my pht sỳ cõ ẵè lĂm viẻc ẵổc lp 2.6.1 Trong thội gian yu cãu bời quy ẵnh 29.14 cho my li nặu quy ẵnh ẵĩ yu cãu my li phăi ẵừỡc cung cảp nng lừỡng sỳ cõ 2.6.2 Trn tĂu thừộng xuyn thỳc hiẻn cc chuyặn ẵi quõc tặ ngn, nặu Chẽnh quyận hĂng hăi thoă mơn rng tĂu ẵơ ẵt ẵừỡc tiu chuán an toĂn thẽch hỡp thệ cĩ thè chảp nhn thội gian lĂm viẻc ngn hỗn 18 giộ nhừ ẵơ quy ẵnh cc mũc tữ 2.2 ẵặn 2.5 nhừng khỏng ẵừỡc ngn hỗn 12 giộ Nguón ẵiẻn sỳ cõ cĩ thè lĂ my pht hoc c quy vĂ phăi thoă mơn cc yu cãu sau ẵày: 3.1 Nặu nguón ẵiẻn sỳ cõ lĂ mổt my pht, nĩ phăi: ẵừỡc dạn ẵổng bng mổt ẵổng cỗ thẽch hỡp cĩ nguón cung cảp nhin liẻu ẵổc lp cĩ ẵièm bt chy (thứ cõc kẽn) khỏng nhị hỗn 43oC; * iậu nĂy lin quan ẵặn chừỗng V cĩ hiẻu lỳc tữ ngĂy thng nm 2002 Quy ẵnh từỗng ẵừỗng chừỗng V ẵơ sứa ẵọi lĂ quy ẵnh 19 137 Chơng II-1 + iậu nĂy lin quan ẵặn chừỗng II-2 cĩ hiẻu lỳc tữ ngĂy thng nm 2002 Quy ẵnh từỗng ẵừỗng chừỗng II-2 ẵơ sứa ẵọi lĂ 10.2.2.2 vĂ 10.2.2.3 138 Chơng II-1 3.2 ẵừỡc khời ẵổng tỳ ẵổng nguón ẵiẻn chẽnh b hịng, trữ cĩ trang b nguón ẵiẻn sỳ cõ tm thội phù hỡp vối mũc 3.1.3; nặu my pht ẵiẻn sỳ cõ ẵừỡc khời ẵổng tỳ ẵổng thệ phăi tỳ ẵổng nõi ẵiẻn tối băng ẵiẻn sỳ cõ; sau ẵĩ cc phũ tăi nu mũc phăi tỳ ẵổng nõi tối my pht ẵiẻn sỳ cõ, vĂ trữ cĩ trang b thm phừỗng tiẻn ẵổc lp thử hai ẵè khời ẵổng my pht ẵiẻn sỳ cõ, nguón nng lừỡng dỳ trự nhảt phăi ẵừỡc băo vẻ trnh hẻ thõng tỳ ẵổng khời ẵổng tiu hao hặt nng lừỡng dỳ trự; vĂ ẵừỡc trang b nguón ẵiẻn sỳ cõ tm thội nhừ nu mũc 4, trữ cĩ trang b my pht sỳ cõ cĩ khă nng cung cảp nng lừỡng cho că cc phũ tăi nu mũc ẵĩ vĂ tỳ ẵổng khời ẵổng vĂ cung cảp nng lừỡng cho cc phũ tăi yu cãu mổt cch nhanh chĩng, an toĂn vĂ cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc thội gian khỏng qu 45 giày Nặu nguón ẵiẻn sỳ cõ lĂ c quy, nĩ phăi cĩ khă nng: cảp ẵiẻn cho cc phũ tăi ẵiẻn sỳ cõ mĂ khỏng phăi np li, trệ ẵừỡc ẵiẻn p ca c quy suõt thội gian phĩng ẵiẻn phm vi 12% trn hoc dừối ẵiẻn p ẵnh mửc; tỳ ẵổng nõi ẵiẻn ẵặn băng ẵiẻn sỳ cõ trừộng hỡp hịng nguón ẵiẻn chẽnh; vĂ cảp ẵiẻn lp tửc cho ẽt nhảt cc phũ tăi nu mũc 3.3 iậu khoăn sau ẵày mũc 3.1.2 khỏng phăi p dũng ẵõi vối cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy thng 10 nm 1994: Trữ cĩ trang b phừỗng tiẻn ẵổc lp thử hai ẵè khời ẵổng tọ my pht sỳ cõ, nguón nng lừỡng dỳ trự nhảt phăi ẵừỡc băo vẻ trnh viẻc hẻ thõng khời ẵổng tỳ ẵổng tiu hao hặt nng lừỡng 3.4 õi vối cc tĂu ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy thng nm 1998, nặu nng lừỡng ẵiẻn cãn thiặt ẵè phũc hói ẵổng lỳc ẵáy tĂu, cỏng suảt phăi ẵ ẵè phũc hói hẻ ẵổng lỳc ẵáy tĂu viẻc kặt hỡp vối cc my khc, nặu phù hỡp, tữ trng thi tĂu chặt khoăng 30 phợt sau mảt ẵiẻn Nguón ẵiẻn sỳ cõ tm thội theo yu cãu ca mũc 3.1.3 phăi bao góm mổt tọ c quy ẵừỡc bõ trẽ phù hỡp ẵè sứ dũng trừộng hỡp sỳ cõ, c quy nĂy phăi hot ẵổng mĂ khỏng phăi np li, trệ ẵừỡc ẵiẻn p ca c quy suõt thội gian cảp ẵiẻn phm vi 12% trn hoc dừối ẵiẻn p ẵnh mửc, cĩ ẵ dung lừỡng vĂ phăi ẵừỡc bõ trẽ cho trừộng hỡp hịng nguón ẵiẻn chẽnh hoc sỳ cõ, nĩ tỳ ẵổng cảp ẵiẻn nứa giộ cho tõi thièu cc phũ tăi sau nặu cc phũ tăi ẵĩ hot ẵổng bng nng lừỡng ẵiẻn: 139 Chơng II-1 chiặu sng theo yu cãu bời cc mũc 2.1, 2.2 vĂ 2.3.1 Trong giai ẵon tm thội nĂy, cc ẵn ẵiẻn sỳ cõ yu cãu ẵõi vối buóng my, cc khu vỳc vĂ phũc vũ cĩ thè trang b bng cc ẵn c quy lp ẵt cõ ẵnh thừộng xuyn, ẵổc lp, tỳ ẵổng np vĂ hot ẵổng bng rỗ le; vĂ tảt că cc phũ tăi theo yu cãu bời cc mũc 2.4.1, 2.4.3 vĂ 2.4.4, trữ cc phũ tăi ẵĩ ẵừỡc cảp nng lừỡng tữ mổt c quy ẵổc lp ẵừỡc bõ trẽ phù hỡp ẵè sứ dũng trừộng hỡp sỳ cõ khoăng thội gian quy ẵnh 5.1 Băng ẵiẻn sỳ cõ phăi ẵừỡc bõ trẽ cĂng gãn nguón ẵiẻn sỳ cõ cĂng tõt, ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc 5.2 Nặu nguón ẵiẻn sỳ cõ lĂ my pht, băng ẵiẻn sỳ cõ phăi ẵừỡc bõ trẽ mổt buóng vối my pht, trữ hot ẵổng ca băng ẵiẻn sỳ cõ b ănh hừờng bời viẻc bõ trẽ ẵĩ 5.3 Khỏng ẵừỡc phắp bõ trẽ cc c quy, ẵừỡc trang b theo yu cãu ca quy ẵnh nĂy, vĂo buóng vối băng ẵiẻn sỳ cõ Phăi bõ trẽ cc dũng cũ chì bo v trẽ thẽch hỡp trn băng ẵiẻn chẽnh hoc buóng ẵiậu khièn my chẽnh ẵè chì bo cc cc c quy lĂ nguón ẵiẻn sỳ cõ hoc nguón ẵiẻn sỳ cõ tm thội nu mũc 3.2 hoc ẵang phĩng ẵiẻn 5.4 Trong thội gian lĂm viẻc bệnh thừộng, băng ẵiẻn sỳ cõ phăi ẵừỡc cung cảp tữ băng ẵiẻn chẽnh bng mổt ẵừộng dày nõi giựa hai băng ẵiẻn vối ừộng dày nĂy phăi ẵừỡc băo vẻ thẽch hỡp ti băng ẵiẻn chẽnh chõng qu tăi vĂ ngn mch vĂ phăi tỳ ẵổng ngt ti băng ẵiẻn sỳ cõ mảt nguón ẵiẻn chẽnh Nặu hẻ thõng ẵừỡc thiặt kặ ẵè cung cảp ngừỡc tữ băng ẵiẻn sỳ cõ sang băng ẵiẻn chẽnh thệ ẵừộng dày nõi nĂy củng phăi ẵừỡc băo vẻ ti băng ẵiẻn sỳ cõ ẽt nhảt lĂ chõng ngn mch 5.5 è ẵăm băo khă nng sứ dũng ẵừỡc nguón ẵiẻn sỳ cõ, phăi cĩ biẻn php nhựng v trẽ cãn thiặt ẵè ngt tỳ ẵổng cc mch ẵiẻn khỏng phăi lĂ sỳ cõ khịi băng ẵiẻn sỳ cõ ẵè ẵăm băo rng nng lừỡng sỳ cõ sn sĂng tỳ ẵổng cung cảp cho cc mch ẵiẻn sỳ cõ My pht sỳ cõ vĂ ẵổng cỗ dạn ẵổng nĩ vĂ cc c quy sỳ cõ phăi ẵừỡc thiặt kặ vĂ bõ trẽ cho ẵăm băo rng chợng s lĂm viẻc chặ ẵổ toĂn tăi ẵnh mửc tĂu từ thặ thng vĂ nghing ẵặn 22,5o hoc chợi ẵặn 10o vậ phẽa mủi hoc phẽa ẵuỏi hoc tĂu vữa nghing vữa chợi giối hn cc gĩc nu trn Phăi cĩ biẻn php ẵè thứ chu kỹ toĂn bổ hẻ thõng ẵiẻn sỳ cõ, bao góm că thứ cc hẻ thõng tỳ ẵổng khời ẵổng 140 Chơng II-1 Quy ẵnh 44 Hẻ thõng khời ẵổng cc my pht ẵiẻn sỳ cõ Cc my pht ẵiẻn sỳ cõ phăi cĩ khă nng sn sĂng khời ẵổng ẵừỡc trng thi lnh nhiẻt ẵổ bng 0oC Nặu ẵiậu nĂy khỏng thè thỳc hiẻn ẵừỡc, hoc nặu cĩ khă nng gp nhiẻt ẵổ thảp hỗn, thệ phăi cĩ biẻn php ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi chảp nhn ẵè trệ cc hẻ thõng gia nhiẻt nhm ẵăm băo khă nng khời ẵổng ẵừỡc cc my pht ẵiẻn sỳ cõ Mồi my pht ẵiẻn sỳ cõ ẵừỡc thiặt kặ ẵè tỳ ẵổng khời ẵổng phăi ẵừỡc trang b cc thiặt b khời ẵổng ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi ph duyẻt, cĩ nguón nng lừỡng dỳ trự ẵ cho ẽt nhảt lĂ lãn khời ẵổng lin tiặp Phăi trang b nguón nng lừỡng dỳ trự thử hai ẵè khời ẵổng thm lãn nựa víng 30 phợt, trữ viẻc khời ẵổng bng tay ẵừỡc chửng minh lĂ cĩ hiẻu quă 2.1 Cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy thng 10 nm 1994 thay cho viẻc thoă mơn yu cãu ca càu thử hai ca mũc phăi thoă mơn yu cãu sau: Nguón nng lừỡng sỳ cõ dỳ trự phăi ẵừỡc băo vẻ trnh hẻ thõng khời ẵổng tỳ ẵổng tiu hao hặt nng lừỡng, trữ cĩ trang b phừỗng tiẻn khời ẵổng ẵổc lp thử hai NgoĂi phăi trang b nguón nng lừỡng thử hai ẵè khời ẵổng bọ sung lãn víng 30 phợt trữ viẻc khời ẵổng bng tay ẵừỡc chửng minh lĂ cĩ hiẻu quă Nguón nng lừỡng dỳ trự phăi ẵừỡc trệ vĂo mi thội ẵièm, nhừ sau: cc hẻ thõng khời ẵổng bng thuý lỳc vĂ bng ẵiẻn phăi ẵừỡc trệ tữ băng ẵiẻn sỳ cõ; hẻ thõng khời ẵổng bng khỏng khẽ nắn phăi ẵừỡc trệ bng cc bệnh chửa khỏng khẽ nắn chẽnh hoc phũ thỏng qua van mổt chiậu phù hỡp hoc bng mổt my nắn khẽ sỳ cõ ẵừỡc cung cảp nng lừỡng tữ băng ẵiẻn sỳ cõ nặu ẵừỡc dạn ẵổng bng ẵiẻn; tảt că cc thiặt b khời ẵổng, np vĂ dỳ trự nng lừỡng nĂy phăi ẵừỡc bõ trẽ buóng ẵt my pht sỳ cõ, khỏng ẵừỡc dùng cc thiặt b nĂy cho cc mũc ẵẽch khc ngoĂi viẻc phũc vũ cho my pht ẵiẻn sỳ cõ iậu nĂy khỏng ngoi trữ khă nng cung cảp khẽ nắn cho bệnh chửa khỏng khẽ nắn thuổc my pht ẵiẻn sỳ cõ, lảy tữ hẻ thõng khỏng khẽ nắn chẽnh hoc phũ qua mổt van mổt chiậu bõ trẽ buóng ẵt my pht ẵiẻn sỳ cõ 4.1 Nặu khỏng yu cãu khời ẵổng tỳ ẵổng, cho phắp sứ dũng khời ẵổng bng tay nhừ dùng tay quay, bổ khời ẵổng qun tẽnh, bổ tẽch thuý lỳc np bng tay hoc cc mói nặu chợng ẵừỡc chửng minh lĂ cĩ hiẻu quă 4.2 Khi khỏng thè khời ẵổng bng tay, thệ phăi thoă mơn cc yu cãu ca mũc vĂ vối ngoi lẻ lĂ viẻc khời ẵổng cĩ thè bng tay giai ẵon ẵãu 141 Chơng II-1 Quy ẵnh 45 Cc biẻn php ngn ngữa ẵiẻn git, chy vĂ cc ri ro khc ẵiẻn gày (Cc mũc 10 vĂ 11 ca quy ẵnh nĂy p dũng ẵõi vối cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy 01 thng 01 nm 2007) 1.1 Cc phãn kim loi ẵè trãn ca cc my hoc thiặt b ẵiẻn khỏng dỳ kiặn cĩ ẵiẻn nhừng cĩ thè trờ thĂnh mang ẵiẻn hịng phăi ẵừỡc nõi ẵảt, trữ cc my hoc thiặt b ẵĩ: ẵừỡc cung cảp nng lừỡng ẵiẻn cĩ ẵiẻn p khỏng qu 50 V mổt chiậu hoc 50 V lảy cn trung bệnh bệnh phừỗng ẵiẻn p giựa cc dày dạn; khỏng ẵừỡc dùng biặn p tỳ ngạu ẵè ẵt ẵừỡc ẵiẻn p nĂy; hoc ẵừỡc cung cảp nng lừỡng ẵiẻn cĩ ẵiẻn p khỏng qu 250 V bời cc biặn p cch ly an toĂn vĂ chì cung cảp cho mổt thiặt b tiu thũ ẵiẻn; hoc ẵừỡc thỳc hiẻn theo nguyn tc cch ẵiẻn kắp 1.2 Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè yu cãu cĩ cc biẻn php ngn ngữa bọ sung khc ẵõi vối cc thiặt b ẵiẻn xch tay ẵừỡc dùng cc khỏng gian hp kẽn hoc ẵc biẻt ám ừốt nặu ẵĩ cĩ nhiậu nguy cỗ dạn ẵiẻn 1.3 Tảt că cc my ẵiẻn phăi ẵừỡc chặ to vĂ lp ẵt cho khỏng gày tọn thừỗng cho ngừội hĂnh hoc tiặp xợc ẵiậu kiẻn bệnh thừộng Cc băng ẵiẻn chẽnh vĂ sỳ cõ phăi ẵừỡc bõ trẽ cho cĩ lõi ẵi d dĂng ẵặn cc my vĂ thiặt b mĂ khỏng gày nguy hièm cho ngừội Hai mt bn vĂ mt sau, vĂ nặu cãn că mt trừốc ca cc băng ẵiẻn phăi ẵừỡc băo vẻ thẽch hỡp Cc phãn dạn ẵiẻn ẵè trãn cĩ ẵiẻn thặ so vối ẵảt vừỡt qu ẵiẻn p quy ẵnh ca Chẽnh quyận hĂng hăi khỏng ẵừỡc bõ trẽ mt trừốc ca cc băng ẵiẻn nĂy Khi cãn thiặt, phăi trang b cc tảm trăi sĂn hoc cc tảm chn bng vt liẻu cch ẵiẻn phẽa trừốc vĂ sau băng ẵiẻn 3.1 Khỏng ẵừỡc sứ dũng hẻ thõng phàn phõi ẵiẻn sứ dũng vị tĂu lĂm mổt dày dạn cho bảt kỹ mũc ẵẽch nĂo trn tĂu chờ hĂng lịng, hoc cho hẻ ẵổng lỳc, gia nhiẻt hoc chiặu sng bảt kỹ tĂu nĂo cĩ tọng dung tẽch tữ 1.600 trờ ln 3.2 Yu cãu ca mũc 3.1 khỏng loi trữ theo cc ẵiậu kiẻn ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi chảp nhn sứ dũng ca: cc hẻ thõng băo vẻ bng díng ca tõt; cc hẻ thõng giối hn vĂ ẵừỡc nõi ẵảt cũc bổ; hoc cc thiặt b kièm sot ẵổ cch ẵiẻn nặu cừộng ẵổ díng ẵiẻn tẽnh ton khỏng vừỡt qu 30 mA cc ẵiậu kiẻn bảt lỡi nhảt 3.2-1 õi vối cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy thng 10 nm 1994, yu cãu ca mũc 3.1 khỏng loi trữ cc hẻ thõng giối hn vĂ ẵừỡc nõi ẵảt cũc bổ, vối ẵiậu kiẻn bảt kỹ díng ẵiẻn sinh nĂo khỏng trỳc tiặp ẵi qua bảt kỹ khỏng gian nguy hièm nĂo 142 Chơng II-1 3.3 Nặu sứ dũng hẻ thõng cĩ dùng vị tĂu lĂm mổt dày dạn thệ tảt că cc mch nhnh cuõi, cĩ nghỉa lĂ mch ẵiẻn sau thiặt b băo vẻ cuõi cùng, phăi lĂ mng hai dày vĂ phăi cĩ cc biẻn php băo vẻ ẵc biẻt thoă mơn cc yu cãu ca Chẽnh quyận hĂng hăi 4.1 Khỏng ẵừỡc sứ dũng cc hẻ thõng phàn phõi cĩ nõi ẵảt trn tĂu chờ hĂng lịng Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè cho phắp ngoi lẻ trn tĂu dãu cĩ nõi ẵảt dày trung tẽnh ẵõi vối hẻ ẵổng lỳc xoay chiậu cĩ ẵiẻn p tữ 3.000 V (ẵiẻn p dày) trờ ln, vối ẵiậu kiẻn díng ẵiẻn cĩ thè sinh khỏng trỳc tiặp ẵi qua bảt kỹ khỏng gian nguy hièm nĂo 4.2 Nặu hẻ thõng phàn phõi, dù chẽnh hay phũ, phũc vũ cho ẵổng lỳc, gia nhiẻt hay chiặu sng, khỏng cĩ nõi ẵảt thệ phăi trang b mổt thiặt b cĩ khă nng kièm sot lin tũc ẵổ cch ẵiẻn so vối ẵảt vĂ cĩ khă nng chì bo bng àm hoc nh sng cc tr sõ cch ẵiẻn xuõng thảp hỗn bệnh thừộng 4.3 Cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy thng 10 nm 1994, thay thặ cho cc ẵiậu khoăn ca mũc 4.1, phăi thoă mơn cc yu cãu sau: Trữ ẵừỡc cho phắp bời mũc 4.3.2, cc hẻ thõng phàn phõi cĩ nõi ẵảt phăi khỏng ẵừỡc sứ dũng trn tĂu chờ hĂng lịng .2 Yu cãu ca mũc 4.3.1 khỏng loi trữ viẻc sứ dũng cc mch nõi ẵảt cĩ băn chảt an toĂn vĂ ngoĂi ra, vối ẵiậu kiẻn ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi chảp nhn, cĩ thè sứ dũng cc hẻ thõng nõi ẵảt sau: 2.1 cc mch cung cảp nng lừỡng ẵiậu khièn vĂ cc mch cảp ẵiẻn cho cc dũng cũ nặu cc lỷ vậ kỵ thut vĂ an toĂn khỏng cho phắp sứ dũng hẻ thõng khỏng cĩ nõi ẵảt, vối ẵiậu kiẻn díng ẵiẻn ẵi qua thàn tĂu ẵừỡc giối hn khỏng qu A că cc ẵiậu kiẻn bệnh thừộng vĂ hịng; hoc 2.2 cc hẻ thõng giối hn vĂ nõi ẵảt cũc bổ, vối ẵiậu kiẻn bảt kỹ díng ẵiẻn nĂo cĩ thè sinh khỏng trỳc tiặp ẵi qua khỏng gian nguy hièm nĂo; hoc 2.3 mch ẵổng lỳc ẵiẻn xoay chiậu tữ 1.000 V trờ ln lảy cn trung bệnh bệnh phừỗng ẵiẻn p giựa cc dày dạn, vối ẵiậu kiẻn bảt kỹ díng ẵiẻn nĂo cĩ thè sinh khỏng trỳc tiặp ẵi qua khỏng gian nguy hièm nĂo 5.1 Trữ ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi cho phắp cc trừộng hỡp ngoi lẻ, tảt că vị bc vĂ lừối bc bng kim loi ca cc ẵừộng cp ẵiẻn phăi lin tũc vậ ẵiẻn vĂ ẵừỡc nõi ẵảt 5.2 Tảt că cc ẵừộng cp ẵiẻn vĂ dày dạn bn ngoĂi thiặt b phăi ẽt nhảt lĂ loi chm bt lứa vĂ phăi ẵừỡc lp ẵt cho cc ẵc tẽnh chm bt lứa ban ẵãu ca chợng khỏng b vi phm nhựng chồ cãn thiặt phăi p dũng ẵc biẻt, Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè cho phắp sứ dũng cc kièu cp ẵc biẻt, nhừ cp dạn sĩng vỏ tuyặn khỏng thoă mơn yu cãu nĩi trn 143 Chơng II-1 5.3 Cc ẵừộng cp vĂ dày dạn phũc vũ cho phũ tăi quan trng hoc ẵiẻn ẵổng lỳc sỳ cõ, chiặu sng, lin lc bổ hoc tẽn hiẻu, ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, phăi ẵi cch xa nhĂ bặp, phíng git, buóng my loi A vĂ khoăng khỏng gian phẽa trn buóng my ẵĩ vĂ cc khu vỳc cĩ nguy cỗ chy cao khc Trn cc tĂu khch ro-ro, cp ẵiẻn ca cc hẻ thõng bo ẵổng sỳ cõ vĂ truyận cỏng cổng lp ẵt vĂo hoc sau ngĂy thng nm 1998 phăi ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi ph duyẻt, cĩ quan tàm ẵặn nhựng khuyặn ngh ca Tọ chửc* Cc ẵừộng cp nõi cc bỗm cửu hoă vối băng ẵiẻn sỳ cõ phăi lĂ kièu chu lứa nhựng chồ chợng ẵi qua cc khu vỳc cĩ nguy cỗ chy cao nhựng nỗi cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, tảt că cc ẵừộng cp ẵĩ phăi bõ trẽ theo phừỗng php cho chợng khỏng b mảt khă nng hot ẵổng cc vch ngn b ẵõt nĩng vệ cĩ ẵm chy buóng liận kậ 5.4 Nặu cc ẵừộng cp, ẵừỡc bõ trẽ cc khu vỳc nguy hièm to nguy cỗ gày chy hoc hịng ẵiẻn cc khu vỳc ẵĩ, thệ phăi cĩ cc biẻn php ngn ngữa ẵc biẻt thoă mơn cc yu cãu ca Chẽnh quyận hĂng hăi ẵè chõng cc nguy cỗ ẵĩ 5.5 Cc ẵừộng cp vĂ dày dạn phăi ẵừỡc lp ẵt vĂ ẵnh v theo phừỗng php cho trnh ẵừỡc sày st hoc hịng cp 5.6 Cc ẵãu vĂ mõi nõi ca tảt că cc lòi cp phăi ẵừỡc chặ to cho giự ẵừỡc cc ẵc tẽnh dạn ẵiẻn, cỗ khẽ, chm bt lứa vĂ nặu cãn thiặt, tẽnh chu lứa ban ẵãu ca ẵừộng cp 6.1 Mồi mch ẵiẻn ring biẻt phăi ẵừỡc băo vẻ chõng ngn mch vĂ qu tăi trữ cc trừộng hỡp ẵừỡc nhựng quy ẵnh 29 vĂ 30 cho phắp hoc nặu Chẽnh quyận hĂng hăi cho phắp giăm trừộng hỡp ẵc biẻt khc 6.2 Mửc chu tăi hoc chặ ẵổ lĂm viẻc quy ẵnh ca mồi thiặt b băo vẻ qu tăi cho mồi mch ẵiẻn phăi ẵừỡc chì rò thừộng xuyn ti nỗi bõ trẽ thiặt b băo vẻ ẵĩ Cc thiặt b chiặu sng phăi bõ trẽ cho trnh ẵừỡc nhiẻt ẵổ tng ln lĂm hịng ẵừộng cp vĂ dày dạn vĂ trnh vt liẻu xung quanh b qu nĩng Tảt că cc mch ẵiẻn ẵổng lỳc vĂ chiặu sng kặt thợc buóng nhin liẻu hoc khỏng gian chửa hĂng phăi ẵừỡc trang b mổt cỏng tc nhiậu cỳc bn ngoĂi khỏng gian ẵĩ ẵè ngt cc mch ẵiẻn ẵĩ 9.1 Cc c quy phăi ẵừỡc bõ trẽ thẽch hỡp vĂ cc buóng ẵừỡc sứ dũng ch yặu ẵè chửa c quy phăi cĩ kặt cảu thẽch hỡp vĂ ẵừỡc thỏng giĩ tõt 9.2 Khỏng ẵừỡc bõ trẽ cc buóng nĩi trn cc thiặt b ẵiẻn, hoc thiặt b khc cĩ thè to thĂnh nguón bt lứa cc khẽ d chy, trữ trừộng hỡp mũc 10 cho phắp 9.3 Khỏng ẵừỡc bõ trẽ c quy khu vỳc cc buóng ng trữ ẵừỡc bao bc kẽn thoă mơn cc yu cãu ca Chẽnh quyận hĂng hăi * Tham khăo MSC/Circ.808, Khuyặn ngh ẵõi vối ẵừộng cp ẵiẻn ca cc hẻ thõng bo ẵổng vĂ truyận cỏng cổng, kè că cp ẵiẻn 144 Chơng II-1 10 Khỏng ẵừỡc bõ trẽ thiặt b ẵiẻn bảt kỹ khỏng gian nĂo cĩ khă nng tẽch tũ nhựng hồn hỡp khẽ d chy, chng hn nhừ cc buóng ẵừỡc quy ẵnh chửa c quy, kho sỗn, kho chửa axtylen hoc cc khỏng gian từỗng tỳ, trữ Chẽnh quyận hĂng hăi thoă mơn rng thiặt b ẵĩ: cãn thiặt cho mũc ẵẽch hot ẵổng; cĩ kièu khỏng gày lứa chy hồn hỡp cĩ lin quan; thẽch hỡp vối buóng cĩ lin quan; vĂ ẵừỡc chửng nhn lĂ thẽch hỡp ẵè sứ dũng an toĂn mỏi trừộng bũi, hỗi nừốc vĂ nhựng khẽ cĩ thè gp qu trệnh sứ dũng 11 Trn cc tĂu hĂng lịng, cc thiặt b, cp vĂ dày ẵiẻn phăi khỏng ẵừỡc lp ẵt cc v trẽ nguy hièm, trữ chợng tuàn th cc tiu chuán khỏng thảp hỗn tiu chuán ẵừỡc Tọ chửc chảp nhn* Tuy nhin, ẵõi vối cc v trẽ khỏng ẵừỡc ẵậ cp cc khỏng gian nhừ vy, cc thiặt b, cp vĂ dày ẵiẻn khỏng tuàn th cc tiu chuán vạn cĩ thè lp ẵt cc v trẽ nguy hièm nặu theo ẵnh gi ca Chẽnh quyận hĂng hăi chợng cĩ mửc ẵổ an toĂn từỗng ẵừỗng 12 Trn tĂu khch, cc hẻ thõng phàn phõi ẵiẻn phăi bõ trẽ cho ẵm chy vùng thng ẵửng chẽnh bảt kỹ, nhừ ẵnh nghỉa quy ẵnh II2/3.9+ khỏng lĂm ănh hừờng ẵặn cc phũ tăi cãn cho an toĂn bảt kỹ vùng thng ẵửng khc Yu cãu nĂy s thoă mơn nặu ẵừộng cp chẽnh vĂ sỳ cõ ẵi qua vùng ẵĩ ẵừỡc cch xa cĂng xa cĂng tõt, theo că phừỗng nm ngang vĂ thng ẵửng * Tham khăo tiu chuán Uý ban iẻn quõc tặ ban hĂnh, IEC 60092-502:1999 Trang b ẵiẻn trn tĂu - TĂu hĂng lịng + iậu nĂy lin quan ẵặn chừỗng II-2 cĩ hiẻu lỳc tữ ngĂy thng nm 2002 Quy ẵnh từỗng ẵừỗng chừỗng II-2 ẵơ sứa ẵọi lĂ quy ẵnh 3.32 145 Chơng II-1 Phãn E Nhựng yu cãu bọ sung ẵõi vối buóng my khỏng cĩ ngừội trỳc ca thừộng xuyn (Phãn E p dũng ẵõi vối cc tĂu hĂng, trữ quy ẵnh 54 p dũng ẵõi vối cc tĂu khch) Quy ẵnh 46 Quy ẵnh chung Cc hẻ thõng ẵừỡc trang b phăi cho ẵăm băo tẽnh an toĂn ca tĂu mi ẵiậu kiẻn hĂnh hăi, kè că ẵiậu ẵổng, từỗng ẵừỗng vối tĂu cĩ buóng my cĩ ngừội trỳc ca thừộng xuyn Phăi cĩ cc biẻn php thoă mơn yu cãu ca Chẽnh quyận hĂng hăi ẵè ẵăm băo rng cc thiặt b hot ẵổng tin cy vĂ ẵơ cĩ cc biẻn php phù hỡp ẵè kièm tra thừộng xuyn vĂ thứ ẵnh kỹ ẵè ẵăm băo sỳ lĂm viẻc lin tũc tin cy Mồi tĂu phăi ẵừỡc trang b cc tĂi liẻu phù hỡp ẵõi vối tĂu ẵĩ, thoă mơn yu cãu ca Chẽnh quyận hĂng hăi, ẵè hot ẵổng mĂ khỏng cãn trỳc ca thừộng xuyn ti buóng my Quy ẵnh 47 Ngn ngữa chy Phăi trang b cc phừỗng tiẻn pht hiẻn vĂ bo ẵổng giai ẵon ẵãu xuảt hiẻn chy: cc hổp cảp khẽ vĂ cc õng khẽ xă ca nói hỗi; vĂ ẵừộng quắt khẽ ca my chẽnh, trữ Chẽnh quyận hĂng hăi cho rng ẵiậu nĂy lĂ khỏng cãn thiặt ẵõi vối tững trừộng hỡp cũ thè Cc ẵổng cỗ ẵõt cĩ cỏng suảt tữ 2.250 kW trờ ln hoc cĩ cc xi lanh mĂ ẵừộng kẽnh lốn hỗn 300 mm phăi ẵừỡc trang b thiặt b pht hiẻn dãu to sừỗng cc te hoc cc thiặt b kièm sot nhiẻt ẵổ ọ ẵở ca my hoc cc thiặt b từỗng ẵừỗng Quy ẵnh 48 Băo vẻ chõng ngp nừốc Cc giặng hợt khỏ buóng my khỏng cĩ ngừội trỳc ca thừộng xuyn phăi ẵừỡc bõ trẽ vĂ kièm sot cho pht hiẻn ẵừỡc sỳ ngừng ẵng cc chảt lịng gĩc nghing vĂ chợi bệnh thừộng ca tĂu vĂ phăi ẵ lốn ẵè d dĂng hợt khỏ bệnh thừộng khỏng cĩ ngừội trỳc 146 Chơng II-1 Nặu cc bỗm hợt khỏ cĩ khă nng tỳ ẵổng khời ẵổng, phăi trang b phừỗng tiẻn ẵè chì bo lừỡng chảt lịng lt vĂo lốn hỗn săn lừỡng ca bỗm hoc bỗm lĂm viẻc vối tãn suảt cao hỗn mửc quy ẵnh bệnh thừộng Trong nhựng trừộng hỡp nhừ vy, cĩ thè cho phắp bõ trẽ nhựng giặng hợt nhị hỗn phù hỡp vối thội gian lĂm viẻc ca bỗm Nặu trang b cc bỗm hợt khỏ hot ẵổng tỳ ẵổng, phăi cĩ nhựng lừu ỷ ẵc biẻt ẵõi vối cc yu cãu vậ ngn ngữa ỏ nhim dãu V trẽ ẵiậu khièn ca bảt kỹ van thỏng bièn, cứa thăi dừối ẵừộng nừốc, hoc hẻ thõng hợt khỏ phăi ẵừỡc bõ trẽ cho cĩ ẵ thội gian ẵiậu khièn hot ẵổng ca chợng trừộng hỡp cĩ nừốc lt vĂo khoang, cĩ xắt ẵặn thội gian cãn thiặt ẵè tối ẵừỡc vĂ hot ẵổng cc thiặt b ẵiậu khièn Nặu nừốc ngp khoang cĩ thè ẵặn mửc bng vối trng thi toĂn tăi ca tĂu, thệ phăi bõ trẽ hot ẵổng cc thiặt b ẵiậu khièn nĂy v trẽ cao hỗn mửc ẵĩ Quy ẵnh 49 iậu khièn my chẽnh tữ buóng li Trong mi ẵiậu kiẻn hĂnh hăi, kè că ẵiậu ẵổng, phăi hoĂn toĂn cĩ khă nng ẵiậu khièn tữ buóng li tõc ẵổ, hừống ẵáy vĂ, nặu cĩ p dũng, bừốc ca chàn vt 1.1 Viẻc thỳc hiẻn ẵiậu khièn tữ xa nhừ vy phăi ẵừỡc thỳc hiẻn bng mổt thiặt b ẵiậu khièn cho mồi chàn vt ẵổc lp, vối viẻc thỳc hiẻn tỳ ẵổng toĂn bổ cc hot ẵổng lin quan, nặu cãn thiặt thệ kè că cc phừỗng tiẻn ngn ngữa qu tăi ca my chẽnh 1.2 My chẽnh phăi ẵừỡc trang b thiặt b dững sỳ cõ ẵt buóng li, thiặt b nĂy phăi ẵổc lp vối hẻ thõng ẵiậu khièn tữ buóng li Cc lẻnh ẵiậu khièn ẵổng lỳc ẵáy tĂu tữ buóng li phăi ẵừỡc chì rò buóng ẵiậu khièn my chẽnh hoc ti v trẽ ẵiậu khièn my chẽnh nặu phù hỡp Chì cĩ thè ẵiậu khièn tữ xa my chẽnh tữ mổt v trẽ mổt thội ẵièm; ti cc v trẽ ẵiậu khièn nhừ vy cho phắp nõi ẵiậu khièn lin ẵổng Ti mồi v trẽ phăi cĩ mổt thiặt b chì bo cho biặt v trẽ nĂo ẵang thỳc hiẻn ẵiậu khièn my chẽnh Viẻc chuyèn ẵọi ẵiậu khièn giựa buóng li vĂ buóng my phăi chì cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc buóng my chẽnh hoc buóng ẵiậu khièn my chẽnh Hẻ thõng phăi cĩ cc phừỗng tiẻn ẵè ngn ngữa sỳ thay ẵọi lỳc ẵáy chàn vt chuyèn ẵọi ẵiậu khièn tữ v trẽ nĂy sang v trẽ khc Phăi cĩ thè ẵiậu khièn ti chồ ẵừỡc tảt că cc my quan trng ẵõi vối hot ẵổng an toĂn ca tĂu, că trừộng hỡp hịng bảt kỹ bổ phn nĂo cc hẻ thõng tỳ ẵổng hoc ẵiậu khièn tữ xa 147 Chơng II-1 Hẻ thõng ẵiậu khièn tỳ ẵổng tữ xa phăi ẵừỡc thiặt kặ cho nĩ b sỳ cõ phăi pht bo ẵổng Trữ Chẽnh quyận hĂng hăi cho rng khỏng thè thỳc hiẻn ẵừỡc, tõc ẵổ vĂ hừống lỳc ẵáy ẵnh trừốc ca chàn vt phăi ẵừỡc trệ cho ẵặn thỳc hiẻn ẵiậu khièn hot ẵổng ti chồ Ti buóng li phăi ẵừỡc lp ẵt cc thiặt b chì bo: tõc ẵổ vĂ chiậu quay ca chàn vt, nặu lĂ chàn vt cĩ bừốc cõ ẵnh; hoc tõc ẵổ vĂ bừốc ca chàn chàn vt, nặu lĂ chàn vt cĩ bừốc ẵiậu khièn ẵừỡc Phăi giối hn sõ lãn khời ẵổng tỳ ẵổng lin tũc mĂ my vạn khỏng khời ẵổng ẵừỡc ẵè giự ẵ p lỳc khẽ khời ẵổng Phăi trang b bo ẵổng ẵè chì bo p lỳc khẽ khời ẵổng thảp, mửc mĂ vạn cho phắp khời ẵổng ẵừỡc my chẽnh Quy ẵnh 50 Thỏng tin lin lc Phăi trang b b phừỗng tiẻn lin lc bng miẻng tin cy giựa buóng ẵiậu khièn my chẽnh hoc v trẽ ẵiậu khièn my chẽnh, nặu phù hỡp, vối buóng li vĂ buóng ca sỉ quan my Quy ẵnh 51 Hẻ thõng bo ẵổng Phăi trang b mổt hẻ thõng bo ẵổng ẵè chì bo bảt kỹ sỳ cõ nĂo yu cãu phăi quan tàm vĂ phăi: cĩ khă nng pht tẽn hiẻu bo ẵổng bng àm buóng ẵiậu khièn my chẽnh hoc v trẽ ẵiậu khièn my chẽnh vĂ chì bo bng nh sng phàn biẻt ẵõi vối mồi chửc nng bo ẵổng v trẽ phù hỡp; ẵừỡc dạn ẵặn cc buóng trung ca sỉ quan my vĂ tối tững buóng ring ca sỉ quan my thỏng qua mổt cỏng tc lỳa chn ẵè ẵăm băo rng nõi ẵừỡc ẽt nhảt tối mổt cc buóng ẵĩ Chẽnh quyận hĂng hăi cĩ thè chảp nhn cc trang b từỗng ẵừỗng; pht bo ẵổng bng àm vĂ nh sng ti buóng li ẵõi vối tững tệnh huõng yu cãu hĂnh ẵổng hoc sỳ chợ ỷ ca sỉ quan trỳc ca; ẵừỡc thiặt kặ theo nguyn tc ẵăm băo an toĂn tõi ẵa ẵặn mửc cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc; vĂ pht tẽn hiẻu bo ẵổng sỉ quan my yu cãu bời quy ẵnh 38 nặu tẽn hiẻu bo ẵổng chừa ẵừỡc bo nhn ti chồ khoăng thội gian quy ẵnh 148 Chơng II-1 2.1 Hẻ thõng bo ẵổng phăi ẵừỡc cảp nng lừỡng lin tũc vĂ phăi cĩ bổ phn chuyèn ẵọi tỳ ẵổng sang nguón cảp nng lừỡng dỳ phíng trừộng hỡp mảt nguón cảp nng lừỡng thỏng thừộng 2.2 Hừ hịng nguón cảp nng lừỡng thỏng thừộng cho hẻ thõng bo ẵổng phăi ẵừỡc chì bo bng tẽn hiẻu bo ẵổng 3.1 Hẻ thõng bo ẵổng phăi cĩ khă nng chì bo mổt thội ẵièm nhiậu hỗn mổt sỳ cõ vĂ viẻc bo nhn bảt kỹ bo ẵổng nĂo phăi khỏng trờ ẵặn bo ẵổng khc 3.2 Viẻc bo nhn ti v trẽ nu mũc bảt kỹ trng thi bo ẵổng nĂo phăi ẵừỡc chì bo ti cc v trẽ pht tẽn hiẻu bo ẵổng Cc tẽn hiẻu bo ẵổng phăi ẵừỡc trệ tối chợng ẵừỡc bo nhn vĂ cc chì bo bng nh sng ca cc bo ẵổng ring phăi ẵừỡc trệ tối sỳ cõ ẵĩ ẵừỡc sứa chựa, ẵĩ hẻ thõng bo ẵổng phăi tỳ ẵổng ẵt li chặ ẵổ hot ẵổng bệnh thừộng Quy ẵnh 52 Hẻ thõng an toĂn Phăi trang b hẻ thõng an toĂn ẵè ẵăm băo cĩ cc sỳ cõ nghim trng viẻc khai thc my hoc nói hỗi mĂ lp tửc gày nguy hièm, phăi tỳ ẵổng ngững hot ẵổng bổ phn xuảt hiẻn hịng vĂ pht tẽn hiẻu bo ẵổng Ngững hot ẵổng hẻ thõng ẵổng lỳc ẵáy tĂu phăi khỏng ẵừỡc thỳc hiẻn tỳ ẵổng trữ nhựng trừộng hỡp cĩ thè dạn ẵặn nhựng sỳ cõ nghim trng, ph huý hoĂn toĂn hoc Nặu cĩ trang b hẻ thõng khõng chặ ngững hot ẵổng ca my chẽnh lai chàn vt, cc hẻ thõng nĂy phăi ngn ẵừỡc viẻc hot ẵổng khỏng ch ỷ Phăi trang b cc phừỗng tiẻn chì bo bng nh sng hẻ thõng khõng chặ hot ẵổng Quy ẵnh 53 Nhựng yu cãu ẵc biẻt ẵõi vối hẻ thõng my, nói hỗi vĂ hẻ thõng ẵiẻn Nhựng yu cãu ẵc biẻt ẵõi vối hẻ thõng my, nói hỗi vĂ ẵiẻn phăi thoă mơn yu cãu ca Chẽnh quyận hĂng hăi vĂ phăi phăi bao góm tõi thièu nhựng yu cãu ca quy ẵnh nĂy Nguón ẵiẻn chẽnh phăi thoă mơn cc yu cãu sau: 2.1 Nặu bệnh thừộng nng lừỡng ẵiẻn ẵừỡc cung cảp bời mổt my pht, phăi trang b hẻ thõng ngt bốt tăi phù hỡp ẵè ẵăm băo viẻc cung cảp ẵãy ẵ nng lừỡng cho cc hot ẵổng phũc vũ ẵáy vĂ li tĂu củng nhừ an toĂn ca tĂu Trong trừộng hỡp my pht ẵiẻn ẵang lĂm viẻc b hịng, phăi cĩ biẻn php phù hỡp ẵè tỳ ẵổng khời ẵổng vĂ nõi ẵiẻn tối băng ẵiẻn chẽnh my pht dỳ phíng cĩ ẵ cỏng suảt phũc vũ cho hẻ thõng ẵổng lỳc ẵáy tĂu, li tĂu vĂ ẵè ẵăm băo an toĂn ca tĂu vối viẻc tỳ ẵổng khời ẵổng li cc my phũ quan trng kè că, nặu cãn thiặt, cc hot ẵổng tuãn tỳ tiặp theo Chẽnh quyận hĂng 149 Chơng II-1 hăi cĩ thè giăm yu cãu nĂy ẵõi vối tĂu cĩ tọng dung tẽch nhị hỗn 1.600 nặu xắt thảy ẵiậu nĂy khỏng thè thỳc hiẻn ẵừỡc 150 Chơng II-1 2.2 Nặu bệnh thừộng nng lừỡng ẵiẻn ẵừỡc cung cảp bời nhiậu hỗn mổt my pht hot ẵổng song song, phăi cĩ biẻn php ẵăm băo, vẽ dũ nhừ viẻc ngt bốt tăi, ẵè ẵăm băo trừộng hỡp mổt my pht b hịng, cc my pht cín li vạn trệ ẵừỡc hot ẵổng cung cảp nng lừỡng cho hẻ thõng ẵổng lỳc ẵáy tĂu, li tĂu vĂ ẵăm băo an toĂn tĂu mĂ khỏng b qu tăi Nặu yu cãu cc my dỳ phíng cho cc my phũ quan trng ca hẻ thõng ẵổng lỳc ẵáy tĂu, phăi trang b cc thiặt b chuyèn ẵọi tỳ ẵổng Hẻ thõng tỳ ẵổng ẵiậu khièn vĂ bo ẵổng 4.1 Hẻ thõng ẵiậu khièn phăi cho cc hot ẵổng cãn thiặt ẵõi vối hĂnh ca my chẽnh vĂ cc my phũ ca nĩ ẵừỡc ẵăm băo thỏng qua cc hẻ thõng tỳ ẵổng cãn thiặt 4.2 Phăi cĩ tẽn hiẻu bo ẵổng chuyèn ẵọi tỳ ẵổng 4.3 Phăi trang b hẻ thõng bo ẵổng thoă mơn quy ẵnh 51 cho tảt că cc thỏng sõ quan trng nhừ p suảt, nhiẻt ẵổ vĂ mửc chảt lịng vĂ cc thỏng sõ cãn thiặt khc 4.4 Phăi bõ trẽ v trẽ ẵiậu khièn trung cĩ cc băng bo ẵổng cãn thiặt vĂ cc dũng cũ ẵè chì bo bảt kỹ bo ẵổng nĂo Phăi trang b phừỗng tiẻn ẵè trệ p suảt khẽ nắn khời ẵổng mửc yu cãu nặu sứ dũng ẵổng cỗ ẵõt lĂm ẵổng lỳc chẽnh ẵáy tĂu Quy ẵnh 54 Xem xắt ẵc biẻt ẵõi vối tĂu khch Cc tĂu khch phăi ẵừỡc Chẽnh quyận hĂng hăi xem xắt ẵc biẻt ẵè quyặt ẵnh buóng my ca tĂu cĩ thè ẵừỡc cho phắp khỏng cĩ ngừội trỳc ca thừộng xuyn hay khỏng vĂ nặu ẵừỡc thệ cĩ cãn bọ sung thm cc yu cãu cãn thiặt so vối quy ẵnh nĂy hay khỏng ẵè ẵt ẵừỡc tẽnh an toĂn từỗng ẵừỗng vối buóng my cĩ ngừội trỳc ca bệnh thừộng 151 [...]... toĂn hĂng hăi MSC/Circ.541 (cùng cc sứa ẵọi cĩ thè): Cc lừu ỷ vậ tẽnh nguyn vn ca cc bin ngp nừốc phẽa trn boong vch ca tĂu khch cho viẻc p dũng mổt cch thẽch hỡp cc quy ẵnh II-1/ 8 vĂ 20, mũc 1 ca SOLAS 1 974, sứa ẵọi 60 Chơng II-1 1.4 Nặu hẻ sõ phàn khoang ẵừỡc quy ẵnh lĂ 0,33 hoc nhị hỗn thệ ọn ẵnh nguyn vn ca tĂu phăi ẵ ẵè cho tĂu chu ẵừỡc sỳ ngp nừốc ca ba khoang chẽnh kậ nhau bảt kỹ 2.1 Cc yu cãu... vĂ * õi vối viẻc p dũng cc yu cãu vậ ọn ẵnh cho tĂu khch ro-ro, tham khăo Ngh quyặt 14 ca Hổi ngh SOLAS 1995 vĂ ngh quyặt MSC.141(76), Phừỗng php thứ mạu theo ngh quyặt 14 ca Hổi ngh SOLAS 1995 sứa ẵọi + Tham khăo MSC/Circ.649, Giăi thẽch cc ẵiậu khoăn ca Ngh quyặt MSC.26(60) vĂ MSC/Circ. 574 65 Chơng II-1 2 Cc tĂu khch ro-ro ẵừỡc chửng nhn chờ tữ 400 ngừội trờ ln, ẵừỡc ẵĩng trừốc ngĂy 1 thng 7 nm 1997,... mũc 3 vĂ phăi ẵừỡc bõ trẽ sao cho trnh ẵừỡc sỳ cõ do hừ hịng phãn nghing hoc bị ẵi phãn nghing ẵĩ * Tham khăo MSC/Circ.855, Giăi thẽch v trẽ ca ẵừộng vuỏng gĩc mủi p dũng ẵõi vối quy ẵnh II-1/ 10 ca SOLAS 67 Chơng II-1 5 Nhựng ẵon nghing khỏng thoă mơn cc yu cãu trn s khỏng ẵừỡc coi nhừ phãn dàng cao ca vch chõng va 6 Nhựng tĂu ẵừỡc ẵĩng trừốc ngĂy 1 thng 7 nm 1997, cc yu cãu ca mũc 3 vĂ 4 phăi ẵừỡc... tảt că cc phừỗng tiẻn tiặp cn vĂ cc trang b ẵè cõ ẵnh, cĩ lừu ỷ ẵặn n mín bảt kỹ do ẵiậu kiẻn mỏi trừộng phẽa trong khỏng gian; 48 Chơng II-1 * Tham khăo Khuyặn ngh ẵõi vối viẻc tiặp cn cc khỏng gian kẽn trn tĂu, ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt A.864(20) 49 Chơng II-1 5 Cc hừống dạn vậ an toĂn khi sứ dũng b ẵè kièm tra tiặp cn vĂ ẵo chiậu dĂy kặt cảu; 6 Cc hừống dạn vậ an toĂn cho viẻc lp rp vĂ sứ... vĂo hoc sau ngĂy 01 thng 01 nm 2006 1.2 Cc tĂu chờ dãu cĩ tọng dung tẽch tữ 500 trờ ln ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy 1 thng 10 nm 1994 nhừng trừốc ngĂy 01 thng 01 nm 2005 phăi tuàn th cc yu cãu ca quy ẵnh II-1/ 12-2 ẵừỡc thỏng qua bời ngh quyặt MSC.27(61).* 2 Phừỗng tiẻn tiặp cn khỏng gian chửa hĂng vĂ cc khỏng gian khc 2.1 Mồi khỏng gian phăi ẵừỡc trang b phừỗng tiẻn tiặp cn ẵè, trong toĂn bổ cuổc ẵội con... cảu tĂu phăi thoă mơn yu cãu ca Chẽnh quyận hĂng hăi Cc phừỗng tiẻn tiặp cn phăi ẵừỡc kièm tra trừốc hoc trong qu trệnh lp ẵt, viẻc kièm tra thỳc hiẻn theo quy ẵnh I/10 * Tham khăo phũ lũc 4 47 Chơng II-1 3 Lõi ẵi an toĂn ẵặn cc hãm hĂng, kắt hĂng, kắt dn vĂ cc khỏng gian khc 3.1 Lõi ẵi an toĂn* vĂo cc hãm hĂng, khoang cch ly, kắt dn, kắt hĂng vĂ cc khỏng gian khc trong khu vỳc hĂng phăi trỳc tiặp...Chơng II-1 2 chừỗng XIX ca Bổ lut vậ kặt cảu vĂ thiặt b tĂu chờ xỏ chảt khẽ ho lịng ẵừỡc i hổi ẵóng thỏng qua bng Ngh quyặt A.328(IX), sau ẵày ẵừỡc gi tt lĂ Bổ lut vậ tĂu chờ khẽ ẵơ ẵừỡc hoc cĩ thè ẵừỡc Tọ chửc... giự trn tĂu mổt bổ cc băn v hoĂn cỏng vĂ cc băn v khc mỏ tă ẵãy ẵ vĂ tuãn tỳ bảt kỹ hon căi kặt cảu nĂo * Tham khăo MSC/Circ.1135 vậ cc băn v kặt cảu hoĂn cỏng ẵừỡc lừu giự trn tĂu vĂ trn bộ 50 Chơng II-1 2 Mổt bổ cc băn v nu trn củng phăi ẵừỡc lừu ti Cỏng ty, nhừ ẵnh nghỉa ờ quy ẵnh IX/1.2 Quy ẵnh 3-8 Thiặt b kắo vĂ chng buổc 1 Quy ẵnh nĂy p dũng ẵõi vối cc tĂu ẵừỡc ẵĩng vĂo hoc sau ngĂy 01 thng 01... ẵnh nĂy phăi ẵừỡc ghi rò rĂng bảt kỹ hn chặ nĂo lin quan ẵặn hot ẵổng an toĂn, lừu ỷ ẵặn sửc bận ca cc phãn gn vối kặt cảu tĂu * Tham khăo MSC/Circ.1175 Hừống dạn vậ thiặt b kắo vĂ chng buổc 51 Chơng II-1 Phãn B Phàn khoang vĂ ọn ẵnh* (Phãn B p dũng cho tĂu khch vĂ tĂu hĂng nhừ ẵơ nu trong cc quy ẵnh) Quy ẵnh 4 Chiậu dĂi ngp nừốc ẵõi vối tĂu khch 1 Chiậu dĂi ngp nừốc ti mổt ẵièm bảt kỹ ca chiậu dĂi... vĂ ọn ẵnh ca tĂu khch từỗng ẵừỗng vối phãn B chừỗng II ca Cỏng ừốc quõc tặ vậ an toĂn sinh mng con ngừội trn bièn 1960, ẵơ ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt A.265(VIII), nặu p dũng toĂn bổ 52 Chơng II-1 2.1 Hẻ sõ ngp trung bệnh ẵóng nhảt cho toĂn bổ buóng my phăi ẵừỡc xc ẵnh theo cỏng thửc: ac 85 + 10( ) v trong ẵĩ: a = thè tẽch cc buóng hĂnh khch nhừ ẵnh nghỉa trong quy ẵnh 2, ẵừỡc bõ trẽ thảp hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-1 (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-1 (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-1 (bản tiếng việt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay