CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG I (bản tiếng việt)

19 867 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2016, 10:43

Ch−¬ng I V n b n h p nh t c a ph l c Công c SOLAS 1974 CH NG I Quy đ nh chung Ph n A - Ph m vi áp d ng, đ nh ngh a, Ph m vi áp d ng 17 Các đ nh ngh a 17 Các tr 18 Mi n gi m 18 Thay th t ng h p ngo i l ng đ ng 19 Ph n B - Ki m tra c p gi y ch ng nh n P88 Giám sát ki m tra 20 P88 Ki m tra tàu khách 21 P88 Ki m tra trang thi t b c u sinh thi t b khác c a tàu hàng 22 P88 Ki m tra thi t b vô n n c a tàu hàng 24 P88 10 Ki m tra k t c u, thi t b đ ng l c trang thi t b c a tàu hàng 24 P88 11 Duy trì tr ng thái sau ki m tra 26 P88 12 C p ho c xác nh n gi y ch ng nh n 27 P88 13 Gi y ch ng nh n Chính ph khác c p ho c xác nh n 28 P88 14 Th i h n hi u l c c a gi y ch ng nh n 28 P88 15 M u gi y ch ng nh n danh m c trang thi t b 31 P88 16 Tính s n sàng c a gi y ch ng nh n danh m c trang thi t b 31 17 Ch p nh n gi y ch ng nh n 31 18 Ph b n c a gi y ch ng nh n 31 19 Ki m soát 32 20 c quy n 32 P88 15 Ch−¬ng I Ph n C - Tai n n 21 Tai n n 16 33 Ch−¬ng I Ph n A Ph m vi áp d ng, đ nh ngh a, Quy đ nh Ph m vi áp d ng (a) Tr có quy đ nh khác, Công đ ng n qu c t c ch áp d ng cho tàu ho t (b) Các c p tàu t ng ch ng s đ c đ nh ngh a xác h n ph m vi áp d ng c ng s đ c nêu rõ t ng ch ng Quy đ nh Các đ nh ngh a Các đ nh ngh a sau đ c áp d ng cho Công đ c quy đ nh đ c bi t khác: (a) Các quy đ nh có ngh a quy đ nh đ Công c (b) c (c) c này, tr ng h p c nêu ph l c c a Chính quy n hàng h i có ngh a Chính ph c a qu c gia mà tàu mang c t có ngh a đ c Chính quy n hàng h i ch p nh n (d) Chuy n qu c t có ngh a m t chuy n t m t n Công c đ n m t c ng n c đó, ho c ng c l i (e) tr Hành khách nh ng ng c có áp d ng i tr : (i) Thuy n tr ng thuy n viên ho c nh ng ng i khác đ c thuê ho c có công vi c tàu có liên quan đ n ho t đ ng c a tàu, ho c (ii) Tr em d i m t tu i (f) Tàu khách tàu ch 12 hành khách (g) Tàu hàng tàu không ph i tàu khách (h) Tàu d u tàu hàng đ d b t l a c đóng ho c đ c trang b đ ch xô hàng l ng (i) Tàu đánh cá tàu đ c dùng đ đánh b t cá, cá voi, h i c u, cá moóc ho c ngu n h i s n khác (j) Tàu h t nhân tàu đ l ng h t nhân c trang b thi t b đ ng l c ho t đ ng b ng n ng 17 Ch−¬ng I P88 P88 (k) Tàu m i tàu có s ng đ c đ t ho c t ng t vào ho c sau ngày 25.05.1980 (l) Tàu hi n có tàu không ph i tàu m i (m) M t h i lý 1.852 mét ho c 6.080 ft (n) Ngày đ n h n ngày tháng hàng n m t l c c a gi y ch ng nh n liên quan ng giai đo n đóng m i ng v i ngày h t hi u Quy đ nh Các tr ng h p ngo i l (a) Các quy đ nh này, tr tr áp d ng cho: ng h p đ c quy đ nh đ c bi t khác, không (1) Tàu chi n tàu ch quân; (2) Tàu hàng có t ng dung tích nh h n 500; (3) Tàu có thi t b đ y không ph i thi t b c gi i; (4) Tàu g có k t c u thô s ; (5) Tàu du l ch không ho t đ ng th (6) Tàu cá ng m i; (b) Tr tr ng h p đ c quy đ nh đ c bi t ch ng V, quy đ nh không đ c áp d ng cho tàu ch ho t đ ng h l n B c M sông St Lawrence lên qua phía đông c a đ ng th ng k t m i Rosier cho đ n m i West Point đ o Anticosti lên phía b c t đ o Anticosti đ n kinh n 63o Quy đ nh Mi n gi m* (a) Con tàu mà thông th ng không th c hi n chuy n qu c t , nh ng nh ng hoàn c nh đ c bi t c n thi t ph i th c hi n m t chuy n qu c t , có th đ c Chính quy n hàng h i mi n gi m cho không ph i th c hi n m t yêu c u c a Công c này, v i u ki n tho mãn yêu c u v an toàn mà theo ý ki n c a Chính quy n hàng h i nh ng yêu c u v an toàn đ đ th c hi n chuy n * Tham kh o SLS.14/Circ.115 s a đ i v vi c c p gi y ch ng nh n mi n gi m theo Công c SOLAS 1974 b sung s a đ i c a 18 Ch−¬ng I (b) Chính quy n hàng h i có th mi n gi m cho m t tàu đó, có nét đ c tr ng c a ch ng lo i m i, kh i yêu c u c a ch ng II-1, II-2, III IV c a Công c này, n u vi c áp d ng yêu c u gây tr ng i nghiêm tr ng đ n vi c nghiên c u phát tri n nét đ c tr ng cho vi c h p nh t chúng tàu th c hi n chuy n qu c t Tuy v y, nh ng tàu v n ph i tho mãn yêu c u v an toàn mà theo ý ki n c a Chính quy n hàng h i đ y đ đ tàu th c hi n ch c n ng đ nh tr c c a đ m b o tính an toàn c a tàu đ c Chính ph c a n c mà tàu s ghé vào ch p nh n Chính quy n hàng h i cho phép mi n gi m nh v y, ph i thông báo cho T ch c bi t c th chi ti t v lý mi n gi m đ T ch c thông báo cho Chính ph ký k t bi t v u Quy đ nh Thay th t ng đ ng (a) Trong tr ng h p, quy đ nh yêu c u ph i l p đ t ho c có tàu m t d ng c , v t li u, thi t b hay máy móc đ c bi t ho c m t ki u c a chúng, ho c yêu c u ph i ti n hành m t bi n pháp đó, Chính quy n hàng h i có th thay th vào nh ng d ng c , v t li u, thi t b ho c máy móc khác, ho c m t ki u khác c a chúng, ho c ti n hành m t bi n pháp khác v i u ki n r ng Chính quy n hàng h i ph i b ng th nghi m t ng ng ho c b ng m t ph ng pháp khác tin t ng đ c r ng d ng c , v t li u, thi t b ho c máy móc thay th ho c m t ki u thay th c a chúng ho c bi n pháp thay th nh t ph i có hi u qu t ng đ ng v i nh ng u mà quy đ nh yêu c u (b) B t c m t Chính quy n hàng h i cho phép thay th d ng c , v t li u, thi t b ho c máy móc ho c ki u t ng đ ng, ho c bi n pháp thay th ph i thông báo cho T ch c v đ c tính c a v t thay th v i báo cáo v chi ti t c th c a s thay th v i báo cáo v th nghi m đ c ti n hành T ch c ph i thông báo đ c tính cho Chính ph ký k t khác đ thông báo cho quan ch c c a h 19 Ch−¬ng I Ph n B Ki m tra c p gi y ch ng nh n* P88 Quy đ nh Giám sát ki m tra (a) Vi c giám sát ki m tra tàu ph m vi th c hi n yêu c u quy n nh vi c mi n gi m ph i tra viên c a Chính quy n hàng h i th c hi n Tuy v y, Chính quy n hàng h i có th y nhi m vi c quy nsát ki m tra cho tra viên đ c h ch đ nh đ làm công vi c ho c cho t ch c đ c h công nh n (b) Chính quy n hàng h i c tra viên ho c công nh n nh ng t ch c th c hi n vi c giám sát ki m tra nh ng n i dung đ a m c (a) ph i trao quy n t i thi u cho h th c hi n vi c: (i) Yêu c u s a ch a đ i v i tàu; (ii) Th c hi n đ t giám sát ki m tra theo yêu c u c a Chính quy n c ng Chính quy n hàng h i ph i thông báo cho T ch c bi t v trách nhi m c th quy n h n u quy n cho tra viên đ c ch đ nh ho c T ch c đ c công nh n (c) Khi tra viên đ c ch đ nh ho c t ch c đ c công nh n xác đ nh r ng tr ng thái c a tàu ho c trang thi t b c a v b n ch t không phù h p v i s li u ghi gi y ch ng nh n, ho c tàu không đ u ki n bi n có nguy hi m cho tàu ho c ng i tàu, l p t c tra viên ho c t ch c ph i đ m b o r ng bi n pháp kh c ph c đ c th c hi n đ ng th i ph i thông báo cho Chính quy n hàng h i bi t N u bi n pháp kh c ph c nh v y ch a đ c th c hi n ph i thu h i gi y ch ng nh n báo cho Chính quy n hàng h i bi t, n u tàu đ u t i c ng c a Thành viên khác c ng ph i báo cho Chính quy n c ng bi t Sau ng i có trách nhi m c a Chính quy n hàng h i, tra viên đ c ch đ nh ho c t ch c đ c công nh n, thông báo cho Chính quy n c ng Chính ph c a n c có c ng ph i t o cho quan ch c c a Chính quy n hàng h i, tra viên đ c ch đ nh ho c t ch c đ c công nh n nói s giúp đ c n thi t đ h th c hi n đ c trách nhi m c a theo quy đ nh N u có th áp d ng đ c, Chính ph c a n c có c ng ph i đ m b o r ng tàu không đ c ti p t c hành trình đ n có th bi n ho c r i c ng đ đ n x ng s a ch a thích h p mà nguy hi m đe d a tàu ho c ng i tàu * Tham kh o “Th c hi n toàn c u th ng nh t h th ng hài hoà ki m tra ch ng nh n (HSSC)” “H ng d n s a đ i ki m tra theo h th ng hài hoà ki m tra ch ng nh n” đ c T ch c thông qua b ng ngh quy t A.883(21) A.948(23) t ng ng 20 Ch−¬ng I (d) Trong m i tr ng h p, Chính quy n hàng h i ph i hoàn toàn đ m b o tính ch t đ y đ tính hi u qu c a đ t giám sát ki m tra ph i có trách nhi m th c hi n bi n pháp c n thi t đ tho mãn ngh a v P88 Quy đ nh Ki m tra tàu khách* (a) (b) Tàu khách ph i qua đ t ki m tra d i đây: (i) Ki m tra l n đ u tr c đ a tàu vào s d ng; (ii) Ki m tra c p m i m i hai tháng m t l n, tr quy đ nh 14(b), (e), (f) (g); (iii) Ki m tra b sung c n thi t Các đ t ki m tra nêu ph i đ tr ng h p áp d ng c ti n hành nh sau: (i) Ki m tra tr c đ a tàu vào s d ng bao g m ki m tra toàn b k t c u c a tàu, máy móc trang thi t b , k c ph n c a đáy tàu, ki m tra bên bên n i h i Vi c ki m tra ph i đ m b o r ng trang thi t b , v t li u kích th c chi ti t k t c u c a tàu, n i h i, bình ch u áp l c khác ph tùng c a chúng, máy máy ph , thi t b n, thi t b vô n n, k c thi t b đ c s d ng ph ng ti n c u sinh, thi t b phòng cháy, h th ng trang b an toàn ch ng cháy, trang b ph ng ti n c u sinh, thi t b hàng h i, n ph m hàng h i, ph ng ti n cho hoa tiêu lên tàu trang thi t b khác tho mãn hoàn toàn yêu c u yêu c u c a lu t l , s c l nh, ch th quy đ nh Chính quy n hàng h i ban hành đ i v i nh ng ho t đ ng d đ nh c a tàu Vi c ki m tra c ng ph i đ m b o r ng ch t l ng ch t o t t c ph n c a tàu trang thi t b c a tàu tho mãn v m i m t, r ng tàu đ c trang b đèn hi u, v t hi u, thi t b âm hi u tín hi u tai n n phù h p v i yêu c u c a Công c c a Quy t c qu c t v tránh va bi n hi n hành (ii) Ki m tra c p m i ph i bao g m ki m tra k t c u, n i h i bình ch u áp l c khác, máy móc thi t b k c bên đáy tàu Vi c ki m tra ph i đ m b o r ng tàu, liên quan đ n k t c u, n i h i, bình ch u áp l c khác ph tùng c a chúng, máy máy ph , thi t b n, thi t b vô n n, k c thi t b đ c s d ng ph ng ti n c u sinh, thi t b phòng cháy, h th ng trang b an toàn ch ng cháy, * Tham kh o Ngh quy t A.794(19) v giám sát ki m tra tàu khách ro-ro MSC/Circ.956, H ng d n ki m tra b t th ng tàu khách ro-ro b i qu c gia tàu treo c 21 Ch−¬ng I trang b ph ng ti n c u sinh, thi t b hàng h i, n ph m hàng h i, ph ng ti n cho hoa tiêu lên tàu trang thi t b khác tho mãn hoàn toàn yêu c u yêu c u c a lu t l , s c l nh, ch th quy đ nh Chính quy n hàng h i ban hành đ i v i nh ng ho t đ ng tàu d đ nh Vi c ki m tra c ng ph i đ m b o r ng ch t l ng ch t o t t c ph n c a tàu trang thi t b c a tàu tho mãn v m i m t, r ng tàu đ c trang b đèn hi u, v t hi u, thi t b âm hi u tín hi u tai n n phù h p v i yêu c u c a Công c c a Quy t c qu c t v tránh va bi n hi n hành (c) P88 (iii) Ki m tra b sung t ng th ho c t ng ph n, tu theo t ng tr ng h p, ph i đ c th c hi n sau s a ch a khuy t t t đ c phát hi n qua đ t ki m tra đ c đ a quy đ nh 11 c a ch ng ho c ti n hành đ t s a ch a ho c thay th quan tr ng t ki m tra ph i đ m b o đ tin t ng r ng s a ch a ho c thay th c n thi t đ c ti n hành có ch t l ng, r ng v t li u vi c th c hi n s a ch a ho c thay th tho mãn v m i m t r ng tàu v m i m t tho mãn yêu c u c a Công c này, c a Quy t c tránh va bi n hi n hành c a lu t l , s c l nh, ch th quy đ nh Chính quy n hàng h i ban hành c s c a Công c (i) Các lu t l , s c l nh, ch th quy đ nh đ c nói đ n m c (b) c a quy đ nh này, v m i ph ng di n, ph i đ m b o r ng theo quan m v an toàn sinh m ng ng i, tàu phù h p v i công d ng thi t k (ii) Ngoài ra, tài li u nói ph i nêu rõ yêu c u c n đ c tuân th đ t th thu l c l n đ u ti p theo ho c đ t th thay th khác đ c ch p nh n đ i v i n i h i ph , m i n i, ng d n h i, bình ch u áp l c cao, két nhiên li u dùng cho đ ng c đ t Các tài li u ph i bao g m quy trình th ph i đ c tuân th kho ng th i gian gi a hai đ t th liên ti p Quy đ nh Ki m tra trang thi t b c u sinh thi t b khác c a tàu hàng (a) Các trang thi t b c u sinh trang b khác c a tàu hàng có t ng dung tích t 500 tr lên đ c nêu m c (b)(i) ph i ch u đ t ki m tra đ c nêu d i đây: (i) đ t ki m tra l n đ u tr c đ a tàu vào khai thác; 22 Ch−¬ng I (b) (c) (ii) đ t ki m tra c p m i theo kho ng th i gian Chính quy n hàng h i quy đ nh, nh ng không v t n m, tr áp d ng quy đ nh 14(b), (e), (f) (g); (iii) đ t ki m tra chu k vòng tháng tr c ho c sau ngày đ n h n hàng n m l n th hai ho c vòng tháng tr c ho c sau ngày đ n h n hàng n m l n th ba c a Gi y ch ng nh n An toàn Trang thi t b Tàu hàng ph i đ c th c hi n thay cho m t nh ng đ t ki m tra hàng n m đ c nêu m c (a) (iv); (iv) đ t ki m tra hàng n m đ c th c hi n vòng tháng tr c ho c sau ngày đ n h n hàng n m c a Gi y ch ng nh n An toàn Trang thi t b Tàu hàng; (v) đ t ki m tra b sung nh đ nh 7(b)(iii) đ c nêu đ i v i tàu khách quy Nh ng đ t ki m tra nêu m c (a) ph i đ c th c hi n nh sau: (i) Ki m tra l n đ u ph i bao g m ki m tra toàn b h th ng an toàn ch ng cháy trang thi t b c a nó, thi t b ph ng ti n c u sinh tr trang b vô n n, trang b hàng h i tàu, ph ng ti n đ a hoa tiêu lên tàu trang thi t b khác mà theo yêu c u c a ch ng II-1, II-2, III V đ đ m b o r ng chúng phù h p v i nh ng yêu c u c a quy đ nh này, tr ng thái tho mãn phù h p v i công d ng thi t k c a tàu Các s đ ch ng cháy, n ph m hàng h i, đèn hành trình, v t hi u ph ng ti n t o tín hi u âm tín hi u c p c u ph i đ a vào n i dung ki m tra nêu nh m m c đích đ m b o r ng chúng phù h p v i nh ng yêu c u c a quy đ nh và, n u áp d ng, Quy t c qu c t v tránh va bi n hi n hành;* (ii) ki m tra c p m i chu k ph i bao g m ki m tra trang thi t b đ c nêu m c (b)(i) đ đ m b o r ng chúng phù h p v i nh ng yêu c u t ng ng c a quy đ nh Quy t c qu c t v tránh va bi n hi n hành v tr ng thái c a tho mãn phù h p cho ho t đ ng d đ nh c a tàu; (iii) ki m tra hàng n m ph i bao g m ki m tra chung trang thi t b đ c nêu m c (b)(i) đ đ m b o r ng chúng v n đ c trì phù h p v i quy đ nh 11(a) chúng v n tho mãn cho ho t đ ng d đ nh c a tàu t ki m tra chu k hàng n m nêu m c (a)(iii) (a)(iv) s đ xác nh n gi y Gi y ch ng nh n An toàn trang thi t b tàu hàng * Tham kh o danh m c trang thi t b tàu hàng đ 23 c t (SLS.14/Circ.1) c Ch−¬ng I P88 Quy đ nh Ki m tra thi t b vô n n c a tàu hàng (a) Thi t b vô n n, bao g m c thi t b dùng cho ph ng ti n c u sinh, c a tàu hàng áp d ng theo ch ng III IV, ph i đ c ki m tra nh sau : (b) (i) đ t ki m tra l n đ u tr c đ a tàu vào khai thác; (ii) đ t ki m tra c p m i theo kho ng th i gian Chính quy n hàng h i quy đ nh, nh ng không v t n m, tr áp d ng quy đ nh 14(b), (e), (f) (g); (iii) ki m tra chu k vòng tháng tr c ho c sau ngày đ n h n hàng n m c a Gi y ch ng nh n An toàn Vô n n Tàu hàng; (iv) ki m tra b sung đ i v i tàu khách nh nêu Các đ t ki m tra nêu m c (a) ph i đ c th c hi n nh sau: (i) ki m tra l n đ u ph i bao g m ki m tra toàn b thi t b vô n n tàu hàng, g m c thi t b dùng cho ph ng ti n c u sinh, đ đ m b o r ng chúng phù h p v i nh ng yêu c u c a quy đ nh này; (ii) ki m tra c p m i chu k ph i bao g m ki m tra thi t b vô n n c a tàu hàng, g m c thi t b vô n n dùng cho ph ng ti n c u sinh, đ đ m b o r ng chúng phù h p v i nh ng yêu c u c a quy đ nh (c) t ki m tra chu k nêu m c (a)(iii) ph i đ ch ng nh n An toàn Vô n n Tàu hàng P88 quy đ nh 7(b)(iii) c xác nh n Gi y Quy đ nh 10 Ki m tra k t c u, thi t b đ ng l c trang thi t b c a tàu hàng (a) K t c u, máy tàu trang thi t b (tr nh ng h ng m c ph m vi Gi y ch ng nh n An toàn Trang thi t b Tàu hàng Gi y ch ng nh n An toàn Vô n n Tàu hàng đ c c p) c a tàu nh đ c nêu m c (b)(i) ph i đ c ki m tra giám sát nh sau : (i) ki m tra l n đ u bao g m ki m tra bên đáy tàu, tr tàu vào khai thác*; (ii) ki m tra c p m i theo kho ng th i gian Chính quy n hàng h i quy đ nh nh ng không n m, tr áp d ng quy đ nh 14(b), (e), (f), (g); c đ a * Tham kh o thông t liên quan t i ki m tra bên đáy tàu (PSLS/2/Circ.5) 24 Ch−¬ng I (b) (iii) ki m tra trung gian vòng tháng tr c ho c sau ngày đ n h n hàng n m th hai ho c vòng tháng tr c ho c sau ngày đ n h n hàng n m th ba c a Gi y ch ng nh n An toàn K t c u Tàu hàng, thay cho m t l n ki m tra hàng n m đ c nêu m c (a)(iv); (iv) ki m tra hàng n m vòng tháng tr c ho c sau ngày đ n h n hàng n m c a Gi y ch ng nh n An toàn K t c u Tàu hàng; (v) chu k n m nh t ph i có l n ki m tra bên đáy tàu, tr áp d ng quy đ nh 14(e) ho c (f) N u quy đ nh 14(e) ho c (f) áp d ng chu k n m có th đ c kéo dài t i th i h n hi u l c c a gi y ch ng nh n đ c gia h n Trong t t c tr ng h p kho ng cách gi a l n ki m tra nh v y không đ c v t 36 tháng; (vi) ki m tra b sung nh 7(b)(iii) đ c nêu đ i v i tàu khách quy đ nh Nh ng đ t ki m tra giám sát nêu m c (a) ph i đ nh sau: c th c hi n (i) ki m tra l n đ u ph i bao g m ki m tra toàn b k t c u tàu, máy móc trang thi t b c a tàu t ki m tra ph i đ m b o r ng vi c b trí, v t li u, kích th c công vi c ch t o k t c u, n i h i bình ch u áp l c khác ph tùng c a chúng, thi t b máy chính, máy ph g m c máy lái h th ng u n có liên quan, thi t b n trang b khác v m i m t đ u tho mãn cho ho t đ ng d đ nh c a tàu thông báo n đ nh theo yêu c u đ c c p i v i tàu ch hàng l ng, đ t ki m tra nh v y g m c vi c ki m tra bu ng b m hàng, hàng, d u đ t, h th ng ng thông gió ph ng ti n an toàn liên quan; (ii) ki m tra c p m i ph i bao g m ki m tra k t c u, máy móc trang thi t b c a tàu nh nêu m c (b)(i) đ đ m b o r ng chúng phù h p v i nh ng yêu c u c a quy đ nh tho mãn cho ho t đ ng d đ nh c a tàu; (iii) ki m tra trung gian ph i bao g m ki m tra k t c u, n i h i bình ch u áp l c, máy móc trang thi t b , máy lái, h th ng u n tàu liên quan, thi t b n đ đ m b o r ng chúng tho mãn cho ho t đ ng d đ nh c a tàu i v i tàu ch hàng l ng, đ t ki m tra g m c ki m tra bu ng b m hàng, hàng, d u đ t h th ng ng thông gió c ng nh ph ng ti n an toàn liên quan khác, th n tr cách n c a thi t b n nh ng vùng nguy hi m; 25 Ch−¬ng I (c) P88 (iv) ki m tra hàng n m ph i bao g m ki m tra toàn b k t c u, máy móc trang b c a tàu nêu m c (b)(i) đ đ m b o r ng chúng đ c trì phù h p v i quy đ nh 11(a) chúng v n tr ng thái tho mãn cho cho ho t đ ng d đ nh c a tàu; (v) ki m tra bên đáy tàu ki m tra h ng m c liên quan đ c th c hi n m t lúc ph i đ m b o r ng chúng v n tho mãn cho ho t đ ng d đ nh c a tàu Ki m tra trung gian, hàng n m ki m tra bên đáy tàu đ c nêu m c (a)(iii), (a)(iv) (a)(v) ph i đ c xác nh n Gi y ch ng nh n An toàn K t c u Tàu hàng Quy đ nh 11 Duy trì tr ng thái sau ki m tra (a) Tr ng thái c a tàu trang thi t b c a tàu ph i đ c trì phù h p v i quy đ nh c a Công c đ đ m b o r ng tàu v m i m t v n phù h p đ kh i mà không gây nguy hi m cho tàu ho c ng i tàu (b) Sau k t thúc b t k đ t ki m tra theo quy đ nh 7, 8, ho c 10, không đ c th c hi n b t c thay đ i v k t c u, thi t b đ ng l c, trang thi t b đ i t ng khác n m ph m vi c a đ t ki m tra n u không đ c phép c a Chính quy n hàng h i (c) B t c phát hi n th y có s c đ i v i tàu ho c khuy t t t làm nh h ng đ n tính an toàn c a tàu ho c đ n tính hi u qu ho c s đ ng b c a trang thi t b c u sinh c a tàu ho c trang thi t b khác thuy n tr ng ho c ch tàu ph i báo cáo cho Chính quy n hàng h i, tra đ c ch đ nh ho c T ch c đ c công nh n có trách nhi m vi c c p gi y ch ng nh n có liên quan vào d p thu n ti n s m nh t, nh ng c quan s ti n hành u tra đ xác đ nh xem có c n thi t ph i th c hi n m t đ t ki m tra nh quy đ nh 7, 8, ho c 10 yêu c u hay không N u tàu t i c ng c a m t thành viên khác thuy n tr ng ho c ch tàu c ng ph i báo cáo cho Chính quy n c ng bi t tra viên đ c ch đ nh ho c t ch c đ c công nh n ph i th m tra l i đ th y r ng vi c báo cáo nh v y đ c th c hi n 26 Ch−¬ng I P88 Quy đ nh 12 C p ho c xác nh n gi y ch ng nh n* (a) (i) i v i tàu khách, sau ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i tàu khách tho mãn yêu c u c a ch ng II-1, II-2, III, IV V c ng nh yêu c u b t k có liên quan quy đ nh này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn tàu khách cho tàu (ii) i v i tàu hàng, sau ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i tho mãn yêu c u t ng ng c a ch ng II-1 II-2 (tr yêu c u có liên quan đ n h th ng trang thi t b an toàn ch ng cháy s đ ch ng cháy) c ng nh yêu c u b t k có liên quan quy đ nh này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn k t c u tàu hàng cho tàu.+ (iii) i v i tàu hàng, sau ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i tho mãn yêu c u có liên quan c a ch ng II-1, II-2, III V c ng nh yêu c u khác có liên quan quy đ nh này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn trang thi t b tàu hàng cho tàu + (iv) i v i tàu hàng, sau ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i trang b vô n n phù h p v i yêu c u c a ch ng IV yêu c u khác có liên quan quy đ nh này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn vô n n tàu hàng (v) (1) đ i v i tàu hàng, sau ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i tho mãn yêu c u t ng ng c a ch ng II1, II-2, III, IV V c ng nh yêu c u b t k có liên quan quy đ nh này, ph i c p m t Gi y ch ng nh n thay cho gi y ch ng nh n nêu ti u m c (a)(ii), (a)(iii) (a)(iv), g i Gi y ch ng nh n an toàn tàu hàng; (2) b t k yêu c u ch ng áp d ng đ i v i Gi y ch ng nh n An toàn K t c u, Gi y ch ng nh n an toàn trang thi t b tàu hàng Gi y ch ng nh n an toàn vô n n tàu hàng c ng ph i đ c áp d ng đ i v i Gi y ch ng nh n an toàn tàu hàng n u gi y ch ng nh n đ c s d ng thay cho gi y ch ng nh n nêu (vi) Gi y ch ng nh n An toàn tàu khách, Gi y ch ng nh n an toàn trang thi t b tàu hàng, Gi y ch ng nh n an toàn vô n n tàu hàng Gi y ch ng nh n an toàn tàu hàng nêu ti u m c (i), (iii), (iv) (v) ph i đ c b sung b ng Danh m c trang thi t b (vii) Khi đ c phép có s mi n gi m cho m t tàu d a c s phù h p v i yêu c u c a quy đ nh này, Gi y ch ng nh n mi n gi m đ c c p b sung cho Gi y ch ng nh n đ c nêu m c * Tham kh o ngh quy t A.791(19) v áp d ng Công c qu c t đo dung tích tàu bi n, 1969, đ i v i tàu hi n có + Tham kh o thông t v vi c c p ph b n cho gi y ch ng nh n (PSLS.2/Circ.1) 27 Ch−¬ng I (viii) nh ng gi y ch ng nh n đ c nêu quy đ nh ph i đ c c p ho c xác nh n b i Chính quy n hàng h i ho c b i ng i ho c t ch c đ c Chính quy n hàng h i u quy n Trong m i tr ng h p Chính quy n hàng h i đ u ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v gi y ch ng nh n (b) Sau ngày mà vi c ch p nh n Công c c a Chính ph ký k t có hi u l c, Chính ph ký k t không đ c c p gi y ch ng nh n c n c phù h p u kho n c a Công c qu c t v an toàn sinh m ng ng i bi n, 1960, 1948, 1929 P88 Quy đ nh 13 Gi y ch ng nh n Chính ph khác c p ho c xác nh n Theo yêu c u c a Chính quy n hàng h i, ph ký k t có th b t tàu vào ki m tra n u nh n th y r ng yêu c u c a quy đ nh đ c tho mãn ph i c p ho c u quy n c p gi y ch ng nh n cho tàu đó, n u phù h p, ph i xác nh n ho c u quy n xác nh n vào gi y ch ng nh n tàu phù h p v i yêu c u c a quy đ nh B t c gi y ch ng nh n đ c c p nh v y c ng ph i nêu đ c n i dung đ c c p theo yêu c u c a Chính ph qu c gia mà tàu treo c , ph i có hi u l c đ c công nh n t ng t nh gi y ch ng nh n đ c c p theo quy đ nh 12 P88 Quy đ nh 14 Th i h n hi u l c c a gi y ch ng nh n (a) Gi y ch ng nh n An toàn tàu khách ph i đ c c p v i th i h n không 12 tháng Gi y ch ng nh n An toàn k t c u tàu hàng, Gi y ch ng nh n An toàn trang thi t b tàu hàng Gi y ch ng nh n An toàn vô n n tàu hàng ph i đ c c p v i th i h n đ c Chính quy n hàng h i quy đ nh nh ng không n m Gi y ch ng nh n Mi n gi m không đ c có hi u l c dài h n th i h n c a gi y ch ng nh n mà kèm (b) (i) (ii) B t k yêu c u m c (a), ki m tra c p m i đ c hoàn thành vòng tháng tr c ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c , gi y ch ng nh n m i s có hi u l c t ngày k t thúc ki m tra c p m i đ n: (1) đ i v i tàu khách, ngày không v t 12 tháng k t ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c ; (2) đ i v i tàu hàng, ngày không v h n c a gi y ch ng nh n c ; t n m k t v i ngày h t đ t ki m tra c p m i đ c th c hi n sau ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c gi y ch ng nh n m i s có hi u l c t ngày k t thúc ki m tra c p m i t i: 28 Ch−¬ng I (iii) (1) đ i v i tàu khách, ngày không v t 12 tháng k t ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c ; (2) đ i v i tàu hàng, ngày không v h n c a gi y ch ng nh n c ; t n m k t v i ngày h t đ t ki m tra c p m i đ c th c hi n kho ng th i gian tr c tháng so v i ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c , gi y ch ng nh n m i s có hi u l c t ngày k t thúc ki m tra c p m i đ n : (1) đ i v i tàu khách, ngày không v k t thúc ki m tra c p m i; (2) đ i v i tàu hàng, ngày không v thúc ki m tra c p m i t 12 tháng k t t n m k t (c) N u m t gi y ch ng nh n, tr Gi y ch ng nh n c p v i th i h n h n n m, Chính quy n hàng h hi u l c c a gi y ch ng nh n t i th i gian l n nh t đ u ki n ki m tra nêu quy đ nh 8, 9, 10 đ gi y ch ng nh n đ c c p v i th i gian n m k t an toàn tàu khách đ i có th gia h n th i h c nêu m c (a), v c th c hi n nh đ i v c n i i (d) N u đ t ki m tra c p m i đ c th c hi n gi y ch ng nh n m i không th đ c c p ho c đ a xu ng tàu tr c ngày h t h n hi u l c c a gi y ch ng nh n c , ng i ho c t ch c đ c Chính quy n hàng h i y quy n có th nh nnh n vào gi y ch ng nh n c , nh ng gi y ch ng nh n nh v y s đ c ch p nh n v i th i gian hi u l c thêm không tháng k t ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c (e) N u m t tàu vào th i m gi y ch ng nh n h t h n hi u l c mà không t i c ng có th th c hi n ki m tra, Chính quy n hàng h i có th gia h n hi u l c c a gi y ch ng nh n, nh ng vi c gia h n ch nh m m c đích đ tàu hoàn thành chuy n v c ng có th th c hi n ki m tra ch nh ng tr ng h p vi c gia h n nh v y đ n h p lý Các gi y ch ng nh n không đ c phép gia h n tháng, tàu đ c gia h n nh v y t i c ng th c hi n ki m tra ph i đ c ki m tra ngay, không đ c phép t n d ng vi c gia h n đ r i c ng mà ch a có gi y ch ng nh n m i Khi ki m tra c p m i đ c th c hi n gi y ch ng nh n m i s có hi u l c t i: (i) đ i v i tàu khách, ngày không v t 12 tháng k t h n c a gi y ch ng nh n c tr c lúc gia h n; (ii) đ i v i tàu hàng, ngày không v t n m k t c a gi y ch ng nh n c tr c lúc gia h n ngày h t ngày h t h n (f) Gi y ch ng nh n đ c c p cho tàu có chuy n qu c t ng n mà ch a đ c gia h n theo u kho n nêu c a quy đ nh này, có th đ c Chính quy n hàng h i gia h n m t tháng so v i ngày h t h n c a gi y c Khi ki m tra c p m i đ c th c hi n, th i h n hi u l c c a gi y ch ng nh n m i s t i: 29 Ch−¬ng I (i) đ i v i tàu khách, ngày không v t 12 tháng k t h n c a gi y ch ng nh n c tr c lúc gia h n; (ii) đ i v i tàu hàng, ngày không v t n m k t c a gi y ch ng nh n c tr c lúc gia h n ngày h t ngày h t h n (g) Trong tr ng h p đ c bi t Chính quy n hàng h i xác đ nh, gi y ch ng nh n m i không c n thi t l y ngày h t h n c a gi y c làm chu n nh yêu c u m c (b)(ii), (e) ho c (f) Trong nh ng tr ng h p đ c bi t gi y ch ng nh n m i s có hi u l c đ n: (i) đ i v i tàu khách, ngày không v t 12 tháng k t thúc công vi c ki m tra c p m i c a tàu; (ii) đ i v i tàu hàng, ngày không v t n m k t công vi c ki m tra c p m i c a tàu (h) N u đ t ki m tra hàng n m, trung gian ho c chu k đ th i gian quy đ nh nêu m c t ng ng thì: ngày k t ngày k t thúc c th c hi n tr c (i) ngày đ n h n đ c nêu gi y ch ng nh n liên quan s đ c s a đ i thành ngày xác nh n vào gi y ch ng nh n ngày không ch m tháng so v i ngày k t thúc ki m tra; (ii) đ t ki m tra hàng n m, trung gian ho c chu k ti p theo theo yêu c u theo quy đ nh t ng ng s đ c th c hi n theo kho ng th i gian đ nh nêu nh ng quy đ nh b ng cách áp d ng ngày đ n h n m i này; (iii) ngày h t h n c a gi y ch ng nh n có th v n gi nguyên mi n đ t ki m tra hàng n m, trung gian ho c chu k , t ng ng, đ c th c hi n đ kho ng th i gian l n nh t gi a đ t ki m tra đ c nêu theo quy đ nh liên quan không v t quy đ nh (i) M t gi y ch ng nh n đ c c p theo quy đ nh 12 ho c 13 s m t hi u l c b t k tr ng h p d i : (i) n u đ t ki m tra giám sát liên quan không đ c th c hi n kho ng th i gian nêu quy đ nh 7(a), 8(a), 9(a) 10(a); (ii) n u gi y ch ng nh n không đ đ nh này; (iii) lúc tàu chuy n treo c qu c gia khác Gi y ch ng nh n m i s ch đ c c p Chính ph c a qu c gia c p gi y ch ng nh n hoàn toàn tho mãn r ng tàu phù h p v i yêu c u c a quy đ nh 11(a) (b) Trong tr ng h p tàu chuy n c gi a qu c gia thành viên, n u đ c yêu c u sau chuy n c vòng tháng Chính ph c a thành viên mà tàu treo c tr c ph i chuy n s m t t cho Chính quy n hàng h i b n gi y ch ng nh n có tàu tr c lúc đ i c biên b n ki m tra t ng ng n u có 30 c xác nh n phù h p v i quy Ch−¬ng I P88 Quy đ nh 15 M u gi y ch ng nh n danh m c trang thi t b Các gi y ch ng nh n danh m c trang thi t b ph i đ c biên so n theo m u t ng ng nêu ph ch ng c a Ph l c Công c N u ngôn ng s d ng không ph i ti ng Anh ho c ti ng Pháp, n i dung m u ph i g m c ph n d ch m t hai ngôn ng này.* P88 Quy đ nh 16 Tính s n sàng c a gi y ch ng nh n Các gi y ch ng nh n danh m c trang thi t b đ c c p theo quy đ nh 12, 13 ph i s n sàng tàu cho vi c ki m tra vào m i th i gian Quy đ nh 17 Ch p nh n gi y ch ng nh n Các gi y ch ng nh n đ c c p theo quy n h n c a m t Chính ph ký k t ph i đ c Chính ph ký k t khác ch p nh n đ i v i t t c m c đích mà Công c đ c p đ n Chúng ph i đ c Chính ph ký k t khác coi có hi u l c t ng đ ng nh gi y ch ng nh n mà h c p Quy đ nh 18 Ph b n c a gi y ch ng nh n (a) N u th i gian m t chuy n cá bi t, tàu ch h n t ng s ng i nêu Gi y ch ng nh n an toàn tàu khách theo u kho n c a quy đ nh này, có quy n dùng s l ng xu ng c u sinh trang thi t b c u sinh h n s l ng nêu gi y ch ng nh n Chính ph , ho c cá nhân ho c t ch c nêu quy đ nh 12 ho c 13 c a ch ng có th c p ph b n cho gi y ch ng nh n (b) Ph b n ph i nêu đ c r ng hoàn c nh s vi ph m u kho n c a Công c Nó ph i đ c đính kèm theo gi y ch ng nh n ph i thay th cho gi y ch ng nh n v ph n ph ng ti n c u sinh Nó ch có hi u l c cho m t chuy n cá bi t mà đ c c p * Tham kh o ngh quy t A.561(14) v biên d ch n i dung c a gi y ch ng nh n 31 Ch−¬ng I P88 Quy đ nh 19 Ki m soát * (a) M i tàu t i c ng c a m t thành viên khác ph i ch u s ki m soát c a tra viên đ c Chính ph c a qu c gia thành viên u quy n hoàn toàn t i ch ng m c vi c ki m soát nh m xác đ nh r ng gi y ch ng nh n đ c c p theo quy đ nh 12 ho c quy đ nh 13 c a ch ng v n hi u l c (b) Các gi y ch ng nh n nh v y, n u hi u l c ph i đ c ch p nh n tr có nh ng c s rõ ràng đ tin r ng, tr ng thái c a tàu ho c trang thi t b tàu v c b n không phù h p v i s li u c a b t k m t gi y ch ng nh n nào, ho c tàu trang thi t b c a không th a mãn quy gi y 11(a) (b) c a ch ng (c) Trong tr ng h p nêu m c (b) ho c m t gi y ch ng nh n h t h n ho c m t hi u l c, ng i làm công tác ki m tra ph i áp d ng bi n pháp đ đ m b o r ng tàu không đ c ti p t c hành trình cho đ n có th kh i ho c r i c ng đ đ n x ng s a ch a thích h p mà không gây nguy hi m cho tàu ho c ng i tàu (d) Trong tr ng h p vi c ki m tra c n đ n b t k m t s can thi p nào, ng i th c hi n vi c ki m tra ph i thông báo l p t c b ng v n b n cho T ng lãnh s ho c tr ng h p T ng lãnh s , cho đ i di n ngo i giao g n nh t c a n c mà tàu c mang v t t c nh ng hoàn c nh c n đ n s can thi p Ngoài c ng ph i thông báo cho tra viên đ c ch đ nh ho c t ch c đ c công nh n có trách nhi m c p gi y ch ng nh n bi t Nh ng v n đ th c t có liên quan đ n s can thi p ph i đ c báo cáo cho T ch c (e) Chính quy n c ng có liên quan ph i thông báo t t c nh ng tin t c liên quan v tàu cho Chính quy n c ng ti p theo mà tàu s ghé vào, vi c thông báo cho bên nh nêu m c (d) c a quy đ nh này, n u h kh n ng áp d ng bi n pháp nh quy đ nh m c (c) (d) c a quy đ nh ho c n u tàu đ c phép đ n c ng ti p theo (f) Khi ti n hành ki m tra theo quy đ nh này, ph i th c hi n m i s c g ng có th đ c đ tránh cho tàu kh i b gi l i m t cách không ho c ch m tr N u tàu, có ki m tra nh trên, b gi ho c b ch m tr không đáng, tàu có quy n đòi h i b i th ng nh ng t n th t m t mát mà ph i ch u Quy đ nh 20 c quy n Các đ c quy n c a Công c không th đ n u nh tàu gi y ch ng nh n t c thiên v cho b t k tàu ng ng có hi u l c * Tham kh o Th t c ki m tra c a Chính quy n c ng đ c T ch c thông qua b ng ngh quy t A.787(19), đ c s a đ i b sung b ng ngh quy t A.882(21) 32 Ch−¬ng I Ph n C Tai n n Quy đ nh 21 Tai n n (a) M i Chính quy n hàng h i có nhi m v ti n hành u tra tai n n x y v i b t k tàu c a h có áp d ng Công c n u h cho r ng vi c u tra giúp cho vi c xác đ nh nh ng thay đ i Công c c n thi t.* (b) M i m t Chính ph ký k t có nhi m v cung c p cho T ch c thông tin c n thi t đ c p đ n k t lu n c a cu c u tra nói Các báo cáo ho c ch d n c a t ch c d a c s thông tin không đ c ti t l đ c m nh n d ng ho c qu c t ch c a tàu có liên quan, ho c không đ c b ng b t c cách quy bu c ho c ám ch trách nhi m cho b t k tàu ho c cá nhân * Tham kh o ngh quy t đ c T ch c thông qua sau đây: Ngh quy t A.849(20): B lu t v u tra tai n n s c hàng h i, đ c b sung s a đ i b ng ngh quy t A.884(21) Tham kh o thêm: MSC/Circ.953 – MEPC/Circ.372: Báo cáo v tai n n s c hàng h i V n b n s a đ i Th t c báo cáo hài hoà – Báo cáo theo yêu c u c a SOLAS quy đ nh I/21 MARPOL 73/78 u 12 33 [...]... này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn k t c u tàu hàng cho tàu.+ (iii) i v i tàu hàng, sau khi ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i tho mãn các yêu c u có liên quan c a ch ng II-1, II-2, III và V c ng nh các yêu c u khác có liên quan trong các quy đ nh này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn trang thi t b tàu hàng cho tàu + (iv) i v i tàu hàng, sau khi ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i trang b... m t gi y ch ng nh n, tr Gi y ch ng nh n c p v i th i h n ít h n 5 n m, thì Chính quy n hàng h hi u l c c a gi y ch ng nh n t i th i gian l n nh t đ i u ki n ki m tra nêu các quy đ nh 8, 9, và 10 đ gi y ch ng nh n đ c c p v i th i gian 5 n m ngày ngày k t an toàn tàu khách đ i có th gia h n th i h c nêu trong m c (a), v c th c hi n nh đ i v c n i i (d) N u đ t ki m tra c p m i đ c th c hi n và gi y... các ch ng II-1, II-2, III, IV và V c ng nh các yêu c u b t k có liên quan trong các quy đ nh này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn tàu khách cho tàu (ii) i v i tàu hàng, sau khi đã ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i tho mãn các yêu c u t ng ng c a ch ng II-1 và II-2 (tr các yêu c u có liên quan đ n h th ng và trang thi t b an toàn ch ng cháy và s đ ch ng cháy) c ng nh các yêu c u b t k có liên quan... vi c gia h n này đ r i c ng đó mà ch a có gi y ch ng nh n m i Khi ki m tra c p m i đ c th c hi n thì gi y ch ng nh n m i s có hi u l c t i: (i) đ i v i tàu khách, ngày không v t quá 12 tháng k t h n c a gi y ch ng nh n c tr c lúc gia h n; (ii) đ i v i tàu hàng, ngày không v t quá 5 n m k t c a gi y ch ng nh n c tr c lúc gia h n ngày h t ngày h t h n (f) Gi y ch ng nh n đ c c p cho tàu có chuy n i. .. a đ c gia h n theo các i u kho n nêu trên c a quy đ nh này, có th đ c Chính quy n hàng h i gia h n m t tháng so v i ngày h t h n c a gi y c Khi ki m tra c p m i đ c th c hi n, th i h n hi u l c c a gi y ch ng nh n m i s t i: 29 Ch−¬ng I (i) đ i v i tàu khách, ngày không v t quá 12 tháng k t h n c a gi y ch ng nh n c tr c lúc gia h n; (ii) đ i v i tàu hàng, ngày không v t quá 5 n m k t c a gi y ch... h n c a gi y ch ng nh n c ; (2) đ i v i tàu hàng, ngày không v h n c a gi y ch ng nh n c ; t quá 5 n m k t v i ngày h t khi đ t ki m tra c p m i đ c th c hi n sau ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c thì gi y ch ng nh n m i s có hi u l c t ngày k t thúc ki m tra c p m i t i: 28 Ch−¬ng I (iii) (1) đ i v i tàu khách, ngày không v t quá 12 tháng k t ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c ; (2) đ i v i tàu hàng,... p v i th i h n đ c Chính quy n hàng h i quy đ nh nh ng không quá 5 n m Gi y ch ng nh n Mi n gi m không đ c có hi u l c d i h n th i h n c a các gi y ch ng nh n mà nó i kèm (b) (i) (ii) B t k các yêu c u m c (a), khi ki m tra c p m i đ c hoàn thành trong vòng 3 tháng tr c ngày h t h n c a gi y ch ng nh n c , thì gi y ch ng nh n m i s có hi u l c t ngày k t thúc ki m tra c p m i đ n: (1) đ i v i tàu... trang b vô tuy n i n phù h p v i các yêu c u c a ch ng IV và các yêu c u khác có liên quan trong các quy đ nh này, ph i c p Gi y ch ng nh n an toàn vô tuy n i n tàu hàng (v) (1) đ i v i tàu hàng, sau khi đã ki m tra l n đ u ho c ki m tra c p m i tho mãn các yêu c u t ng ng c a các ch ng II1, II-2, III, IV và V c ng nh các yêu c u b t k có liên quan trong các quy đ nh này, ph i c p m t Gi y ch ng nh n... tàu; (iii) ki m tra trung gian ph i bao g m ki m tra k t c u, n i h i và bình ch u áp l c, máy móc và trang thi t b , máy l i, các h th ng i u khi n tàu liên quan, thi t b i n đ đ m b o r ng chúng tho mãn cho ho t đ ng d đ nh c a tàu i v i tàu ch hàng l ng, đ t ki m tra này g m c ki m tra bu ng b m hàng, hàng, d u đ t và h th ng ng thông gió c ng nh các ph ng ti n an toàn liên quan khác, th i n tr... c lúc gia h n ngày h t ngày h t h n (g) Trong tr ng h p đ c bi t do Chính quy n hàng h i xác đ nh, gi y ch ng nh n m i không c n thi t l y ngày h t h n c a gi y c làm chu n nh yêu c u các m c (b)(ii), (e) ho c (f) Trong nh ng tr ng h p đ c bi t này gi y ch ng nh n m i s có hi u l c đ n: (i) đ i v i tàu khách, ngày không v t quá 12 tháng k t thúc công vi c ki m tra c p m i c a tàu; (ii) đ i v i tàu hàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG I (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG I (bản tiếng việt), CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG I (bản tiếng việt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay