Nguyên Tắc Đất Đai Thuộc Sở Hữu Toàn Dân

10 3,111 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016, 16:54

I.Đặt vấn đề:Nguyên tắc cơ bản của một ngành luật là những tư tưởng, quan điểm mang tính định hướng, chỉ đạo, chi phối toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật của ngành luật đó. Ngoài những nguyên tắc chung cho mọi ngành luật, luật đất đai có những nguyên tắc đặc trưng cơ bản của ngành luật mình. Trong đó, nguyên tắc: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu” là nguyên tắc quan trọng và nền tảng nhất.II.Giải quyết vấn đề 1. Các hình thức sở hữu đất đai qua các giai đoạn lịch sử:Đất đai là một loại tài sản đặc biệt, có liên hệ chặt chẽ với các yếu tố quan trọng khác liên quan đến lãnh thổ, an ninh quốc gia, lịch sử, chính trị, văn hoá, xã hội,…Vậy ,ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu của ai?Qua mỗi giai đoạn lịch sử, các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 đã có những quy định khác nhau về vấn đề sở hữu đất đai, từ đó để xác lập chế độ quản lý và sử dụng đất. Nếu như Hiến pháp 1946 xác lập nhiều hình thức sở hữu về đất đai, sau đó đến Luật cải cách ruộng đất năm 1953 còn lại hai hình thức sở hữu chủ yếu là sở hữu Nhà nước và sở hữu của người nông dân thì Hiến pháp 1959 tuyên ngôn cho ba hình thức sở hữu về đất đai là: sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân về đất đai. Đến Hiến pháp năm 1980, 1992 và gần nhất là Hiến pháp 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. I Đặt vấn đề: Nguyên tắc ngành luật tư tưởng, quan điểm mang tính định hướng, đạo, chi phối toàn hệ thống quy phạm pháp luật ngành luật Ngoài nguyên tắc chung cho ngành luật, luật đất đai có nguyên tắc đặc trưng ngành luật Trong đó, nguyên tắc: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu” nguyên tắc quan trọng tảng II Giải vấn đề Các hình thức sở hữu đất đai qua giai đoạn lịch sử: Đất đai loại tài sản đặc biệt, có liên hệ chặt chẽ với yếu tố quan trọng khác liên quan đến lãnh thổ, an ninh quốc gia, lịch sử, trị, văn hoá, xã hội,…Vậy ,ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu ai? Qua giai đoạn lịch sử, Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 2013 có quy định khác vấn đề sở hữu đất đai, từ để xác lập chế độ quản lý sử dụng đất Nếu Hiến pháp 1946 xác lập nhiều hình thức sở hữu đất đai, sau đến Luật cải cách ruộng đất năm 1953 lại hai hình thức sở hữu chủ yếu sở hữu Nhà nước sở hữu người nông dân Hiến pháp 1959 tuyên ngôn cho ba hình thức sở hữu đất đai là: sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể sở hữu tư nhân đất đai Đến Hiến pháp năm 1980, 1992 gần Hiến pháp 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước làm đại diện chủ sở hữu Cơ sở pháp lý: Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu quy định Điều 53, Hiến pháp 2013: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” Điều luật đất đai 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật này” Điều có nghĩa toàn đất đai phạm vi nước thuộc quyền sỡ hữu toàn dân , nhà nước đại diện thực quyền chủ sở hữu không thuộc quyền sở hữu tổ chức hay cá nhân khác Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Vậy pháp luật lại quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân? Thứ nhất, sở thực tiễn: xuất phát từ số luận điểm chủ nghĩa Mác-Lênin tính tất yếu khách quan việc quốc hữu hóa đất đai, C.Mác viết : “Mỗi bước tiến sản xuất tư chủ nghĩa bước đẩy nhanh trình kiệt quệ hóa đất đai” Đất đai không tạo ra,nó có trước người thiên nhiên ban tặng cho người, người có quyền sử dụng, quyền biến đất đai thành tài sản riêng Quốc hữu hóa đất đai giai cấp vô sản thực phải gắn liền với vấn đề giành quyền thiết lập chuyên vô sản Trên phương diện kinh tế, việc tích tụ, tập trung đất đai đem lại suất lao động hiệu kinh tế cao so với việc sản xuất nông nghiệp điều kiện trì hình thức sở hữu tư nhân đất đai Nếu đất đai thuộc sở hữu tư nhân dễ dẫn đến kết đất đai tập trung tay số người có nhiều tiền, có người sở hữu nhiều đất, có người lại tấc đất Do đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân Thứ hai, xuất phát từ chất nhà nước: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức” (khoản 2, điều 2, Hiến pháp năm 2013) Dưới góc độ lịch sử, đất đai gắn liền với trình đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc ta, công sức, xương máu để gìn giữ tấc đất quốc gia Do nhân dân ta phải chủ sở hữu đất đai Bên cạnh đó, sở hữu toàn dân tạo điều điền kiện cho người lao động tiếp cận đất đai tự không bị ràng buộc, chế giúp cho người lao động có quyền hưởng lợi ích từ đất đai cách công bình đẳng Ngoài ra, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho phép sở hữu tư nhân đất đai cho phép người nước thỏa thuận mua bán đất với tư nhân nguy nước ngày cao Với luận nêu chế độ sở hữu toàn dân yếu tố quan trọng hoạt động quản lí sử dụng đất đai nay, củng cố niềm tin nhân dân nhà nước Đất đai nhà nước đại diện chủ sở hữu Đất đai tài sản đặc biệt việc quản lí tài sản khác với việc quản lí tài sản thông thường khác Do dó, cần phải có lực đại diện cho nhân dân để đảm bảo tính thống nhất, quản lý đất đai Theo khoản 1, điều 2, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân , Nhân dân, Nhân dân” Nhà nước với đặc trưng vốn có mình, thiết chế trung tâm hệ thống trị, công cụ để nhân dân thực quyền lực nhân dân hình thức dân chủ đại diện Do Nhà nước có đầy đủ quyền để trở thành người đại diện chủ sở hữu đất đai cho nhân dân Với tư cách chủ sở hữu đại diện, Nhà nước có đủ quyền chủ sở hữu: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt đất đai a) Quyền định đoạt đất đai: Là khả nhà nước định số phận pháp lý đất đai quyền nhà nước thực tổ chức, hộ gia đình, cánhân nhà nước bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp quyền định đoạt đất đai Nhà nước thực quyền định đoạt đai thông qua nhiều hình thức khác nhau: - Quyết định mục đích sử dụng đất (thông qua việc định, xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất); Quy định hạn mức giao đất thời hạn sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Định giá đất - Nhà nước thực quyền điều tiết nguồn lợi từ đất đai thông qua sách tài đất đai, như: thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không đầu tư người sử dụng đất mang lại b) Quyền sử dụng đất đai: quyền khai thác thuộc tính đất đai để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nhà nước không trực tiếp sử dụng toàn đất đai mà thực thông qua giao đất, cho thuê đất…cụ thể: Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất quy định quyền, nghĩa vụ người sử dụng đất Các cá nhân, tổ chức quyền sở hữu đất mà có quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất chủ thể xác lập Nhà nước giao đất, cho thuê đất công nhận quyền sử dụng Người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất trường hợp định có quyền như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất; quyền bồi thường nhà nước thu hồi đất c) Quyền chiếm hữu đất đai: quyền Nhà nước nắm giữ vốn đất đai phạm vi nước Nhà nước thực quyền chiếm hữu đất đai sở đại diện chủ sở hữu đất đai cách gián tiếp thông qua hoạt động vừa mang tính kĩ thuật, nghiệp vụ, vừa mang tính pháp lý đo đạc, khảo sát, đánh giá phân hạng đất để nắm trạng, sử dụng đất đai phạm vi nước địa phương; hệ thống hồ sơ địa chính, đồ địa tài liệu địa khác để nắm phân bổ đất đai, kết cấu sử dụng đất địa phương; hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai…để nắm biến động đất đai qua thời kỳ Những vấn đề bất cập sở hữu đất đai Chế độ sở hữu toàn dân đất đai, quy định Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thực tế nhiều trường hợp, “Nhà nước” thực sự, quyền trung ương hay quyền địa phương, dẫn đến lạm quyền việc thu hồi đất, xâm hại quyền lợi người dân lại để đất đai rơi vào tay nhóm lợi ích, khiến cho quyền lợi người dân lẫn lợi ích quốc gia không bảo đảm Hậu số trường hợp đất đai chuyển từ người dân nghèo sang tay “các đại gia” với giá thấp Đồng thời, động tác đầu tư trở lại, “các đại gia” lại bán đất với giá cao cho người dân có nhu cầu Không trường hợp đất đai bị thu hồi để bỏ hoang dự án “treo” điểm dừng, người dân đất để ở, canh tác Điều 62, Luật đất đai 2013 quy định “thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội lợi ích quốc gia công cộng” hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, tạo kẽ hở cho quyền số địa phương lấy lý mục tiêu phát triển kinh tế, thực số mục tiêu xã hội để thu hồi đất chủ sử dụng cá nhân, hộ gia đình giao cho chủ tư nhân sử dụng, nhiều trường hợp không lợi ích chung mà lợi ích cá nhân nhóm người Rõ ràng, có “bắt tay” số cán có chức quyền địa phương với nhà đầu tư tư nhân quyền sử dụng đất hợp pháp người dân bị biến dạng gây không thiệt hại cho họ Mặt khác, giá đền bù thu hồi đất nhiều trường hợp thường thấp giá thị trường, có đến vài chục lần Nếu khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu có nghĩa nhà nước đại diện nhân dân để quản lý việc sử dụng đất nhà nước muốn sử dụng đất vào mục đích hay muốn thu hồi đất để làm việc phải hỏi ý kiến nhân dân – người sử dụng đất xem có đồng ý với “kế hoạch” hay không Khi nhà nước tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị nhà nước tiến hành lấy ý kiến nhân dân Tuy nhiên, vấn đề đặt cách làm chưa có văn quy phạm pháp luật quy định năm mươi phần trăm người dân lấy ý kiến không đồng thuận với “kế hoạch” nhà nước đề “kế hoạch” phải điều chỉnh hủy bỏ người dân có quyền đưa “kế hoạch” Đơn cử vấn đề lấy ý kiến Luật Quy hoạch đô thị Luật không quy định tỷ lệ % ý kiến đồng ý để làm sở định phê duyệt mà cấp có thẩm quyền phê duyệt Chính cách làm thể điểm chưa hợp lý chưa đồng với nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện chủ sở hữu thực chức quản lý đất đai Nói cách khác, quy trình làm việc nghiêng cách hiểu đồng chế định sở hữu toàn dân sở hữu nhà nước đất đai dẫn đến hệ nhà nước muốn quy hoạch, muốn sử dụng đất vào mục đích người có quyền định sau lại nhà nước, người quản lý, người sử dụng, người chủ sở hữu Chẳng hạn vụ lấn sông Đồng Nai, việc thực dự án không dựa ý chí nhân dân Dự án “Cải tạo phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” dự án trọng điểm công ty CP Đầu tư – Xây dựng Toàn Thịnh Phát giai đoạn 2013 – 2017 Thế nhưng, quan liên quan người dân không nhận thông tin tham vấn dự án từ quyền tỉnh Đồng Nai Như vậy, quyền tỉnh Đồng Nai không lấy ý kiến người dân quy định pháp luật Sông Đồng Nai sông lớn, có vai trò huyết mạch vùng Đông Nam Bộ Việc lấp sông Đồng Nai gây hậu lớn môi trường nước, dòng chảy, đời sống người dân gây thiệt hại lâu dài Sự việc bị dư luận lên án kiến nghị phủ dừng việc thực dự án đồng thời khắc phục hậu quả, khôi phục lại nguyên trạng Một mát lớn sau vụ việc niềm tin người dân, uy tín quyền quản lý đất đai Vấn đề cần làm minh bạch là: thật chủ sở hữu đất đai? Vai trò nhân dân việc nhà nước quản lý tài sản toàn dân? Nếu quyền địa phương cấp phép lấp sông cho doanh nghiệp liệu sông có còn? Ai người chịu thiệt hại? Hướng đề xuất: Để chế độ sở hữu toàn dân đất đai thực thi có hiệu cần phải có chế phù hợp Đất đai tài sản gắn liền với có quan hệ chặt chẽ với yếu tố quan trọng khác liên quan đến lãnh thổ, an ninh quốc gia, lịch sử, văn hóa, kinh tế quốc gia Nên việc hướng dẫn, quy định cách sử dụng quyền cho phù hợp lợi ích xã hội với lợi ích tập thể lợi ích nhân điều cần phải thực Thực thi chế độ sở hữu toàn dân đất đai, trước hết cần phân định rõ sở pháp luật vai trò Nhà nước đại diện cho chủ sở hữu toàn dân, với quyền sử dụng đất người dân, đồng thời phải phân định rõ quyền người sử dụng đất Thừa nhận đất đai loại hàng hóa đặc biệt, đòi hỏi việc xử lý vấn đề liên quan đến đất đai phải bảo đảm mối quan hệ hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư với người dân Cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để sớm khắc phục hạn chế, yếu tồn nay, đáp ứng tốt yêu cầu phân bổ hợp lý nguồn lực, sử dụng đất đai mục đích, tiết kiệm có hiệu quả, bảo đảm lợi ích trước mắt lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái Luật Đất đai nên quy định rõ giá đền bù đất theo chế giá thị trường, đồng thời phù hợp so với khả sinh lợi từ hoạt động đầu tư, sản xuất đất, tạo điều kiện để người dân có giải tỏa đất không bị thiệt thòi, giúp họ nhanh chóng ổn định sống Luật Đất đai cần xác định vai trò, vị trí tham gia quan phối hợp liên vùng, liên ngành nhằm khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, chia cắt quy hoạch, góp phần bảo đảm thống quy hoạch đất đai địa phương nước Cần công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi số cá nhân thời gian qua Tạo điều kiện cho người dân vùng quy hoạch tham gia trình quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Phải có quy định xử lý dứt điểm quy hoạch “treo”, bổ sung chế tài xử phạt hành vi vi phạm công tác thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm quy hoạch sử dụng đất thực nghiêm Thực việc giao đất, giao rừng cho người dân sử dụng lâu dài gắn liền với lợi ích họ, điều cho phép khai thác sử dụng đất đai có hiệu quả, đồng thời bảo vệ phát triển đất đai Thực chế độ sở hữu toàn dân đất đai phải bảo đảm cho người sử dụng đất yên tâm bỏ công sức, trí tuệ, vốn liếng vào khai thác, sử dụng đất đai đạt hiệu cao Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn sống người dân, tài sản, nguồn lực to lớn đất nước Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý, đồng thời phải có chế quy định rõ ràng, cụ thể, thực thi đầy đủ, đắn quyền đại diện chủ sở hữu quyền thống quản lý Nhà nước, phù hợp với lợi ích người dân Chính quyền cấp cần thay đổi lối suy nghĩ “thu hồi” “cưỡng chế” đất, tư “trao đổi bình đẳng”, “đồng thuận” “cùng có lợi”, bảo đảm cho trình chuyển đổi quyền sử dụng đất diễn thuận lợi, hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế, trị xã hội Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể vùng, để tạo điều kiện thuận lợi cho trình tích tụ, tập trung đất, bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn nông nghiệp IV.Kết luận Nguyên tắc “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện chủ sở hữu” nguyên tắc quan trọng nguyên tắc ngành luật đất đai Trước đòi hỏi quy luật khách quan, phải không ngừng củng cố hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân đất đai Đó yếu tố định quan trọng đặc thù kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên Tắc Đất Đai Thuộc Sở Hữu Toàn Dân, Nguyên Tắc Đất Đai Thuộc Sở Hữu Toàn Dân, Nguyên Tắc Đất Đai Thuộc Sở Hữu Toàn Dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn