Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

70 409 1
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016, 16:11

1. Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, quan trọng trong nền kinh tế, là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữu vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước…Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định: “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”. Quán triệt Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa X) ra Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 đã nêu một cách toàn diện quan điểm của Đảng ta về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết được coi như “luồng gió mới” cho sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nghị quyết nêu rõ: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng”; đồng thời Nghị quyết cũng đã nêu một cách tổng quát về mục tiêu, nhiệm vụ cũng như phương thức tiến hành quá trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của đất nước. Quan điểm đó của Đảng là sự kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm lịch sử về phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực để tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI xác định: “Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn”. Thực hiện đường lối của Đảng, ngày 28/10/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để cụ thể hóa Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã lần lượt ban hành: Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 Về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là: Xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta khẳng định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 là: Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng vùng theo các bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn, giữ gìn và phát huy nét văn hóa bản sắc của nông thôn Việt Nam. Qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới đã có những kết quả tích cực trên địa bàn cả nước, về cấp xã đã có 1.298xã (14,5%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới,về cấp huyện đã có 11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là: Huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Thị xã Long Khánh (Đồng Nai), Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh), Đông Triều (Quảng Ninh), Hải Hậu (Nam Định), Đơn Dương (Lâm Đồng), Đan Phượng (TP. Hà Nội), Thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang). Mặc dù đạt được những kết quả như trên nhưng việc thực hiện vẫn còn một số hạn chế: - Chương trình chưa đạt được mục tiêu tới năm 2015 có 20% xã đạt tiêu chí nông thôn mới như Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X đã đề ra (hiện mới đạt 14,5%). - Các xã đã tập trung cao phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là làm đường giao thông nhưng các nội dung về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. - Nhiều địa phương đã chú trọng thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới do cấp xã đảm nhận nhưng chưa chú trọng đúng mức thực hiện các nội dung ở cấp thôn và hộ gia đình. - Có sự chênh lệch lớn về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền. Trong khi số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới Đông Nam Bộ là 34 %, ĐBSH là 23,5% thì miền núi phía Bắc và Tây Nguyên mới chỉ đạt khoảng 7%. - Một số địa phương chạy theo thành tích nên có biểu hiện huy động quá sức dân, hoặc nợ đọng xây dựng cơ bản khó có khả năng chi trả. Trong 5 năm qua huyện Quốc Oai đã huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Kết quả của Chương trình rất đáng khích, góp phần làm thay đổi đời sống xã hội nông thôn. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập nhất, nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết; có lúc, có nơi chưa gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, chưa đặt việc xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa. Vì những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài: “Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu Có không ít công trình nghiên cứu về vấn đề nông nghiệp, nông thôn như: - PGS.TS. Trần Thị Minh Châu (chủ biên - 2007): Chính sách nông nghiệp ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hệ thống hoá những chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, phân tích những bất cập của các chính sách… - TS. Đặng Kim Sơn (2008): Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay và mai sau, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Tác giả phân tích thực trạng nông nghiệp trong 20 năm đổi mới về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, tổ chức sản xuất và dịch vụ trong nông nghiệp; nông dân Việt Nam bàn về việc làm, về quyền sử dụng đất và thị trường đất đai và tiếp cận nguồn vốn tín dụng; về nông thôn tác giả phân tích kinh tế, xã hội nông thôn, quan hệ nông thôn với đô thị và công nghiệp…Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, (2008). Vai trò phát triển nông nghiệp là tiền đề khởi động công nghiệp hoá, vấn đề tập trung hoá đất đai, vấn đề lao động và di cư lao động ra đô thị, vai trò của công nghiệp nông thôn và dân cư nông thôn, công nghiệp hóa chưa thành công ở những nước đang phát triển... - Nhiều tác giả: Nông dân, nông thôn và nông nghiệp - Những vấn đề đang đặt ra, Nxb Tri Thức, 12-2008. Cuốn sách “Nông Dân Nông Thôn Và Nông Nghiệp - Những Vấn Đề Đang Đặt Ra” là tập hợp các bài viết trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu về “tam nông” của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Mỗi tác giả có một cách nhìn riêng và đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của vấn đề, nhưng đều có điểm chung nhau ở chỗ đánh giá thực trạng, vạch rõ nguyên nhân cốt lõi và đề xuất hướng đi ra khỏi vướng mắc. Từ cách tiếp cận Kinh tế học, Giáo sư Đào Thế Tuấn và Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã đề xuất những giải pháp phát triển Kinh tế nông thông nhằm gắn kết một cách hữu cơ giữa phát triển công nghiệp và phát triển nông nghiệp, giữa Đô thị và Nông thôn, giữa Bảo hộ sản xuất nông nghiệp và Hội nhập kinh tế toàn cầu… - TS. Chử Văn Lâm, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tam nông: Một số vấn đề nổi lên ở Việt Nam hiện nay. Tác giải đã tổng hợp những vấn đề bức súc từ thực tế tam nông ở Việt Nam và định hướng cách tháo gỡ… - GS.TS. Tô Duy Hợp, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Một số vấn đề xã hội nan giải trong quá trình đổi mới tam nông Việt Nam. Tác giả đi sâu vào những vấn đề xã hội bức súc trong quá trình đổi mới tam nông; đặc biệt là tích tụ ruộng đất… - PGS.TS. Nguyễn Đình Long Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn: Hiện trạng nông thôn và thực hiện Nghị quyết 26 khóa X (Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân). Tác giả đề cập thực trạng nông thôn, nông nghiệp và nông dân, đề cập những bức xúc về nông thôn trong việc thực hiện Nghị quyết 26 khoá X… - Luận án Tiến sĩ: Đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp sau đồn điền đổi thửa ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình của TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân; - Luận án Tiến sĩ của tác giả Phùng Đức Hiệp, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tác giả đã nêu ra những dự báo sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai của các địa phương và gợi ý một số định hướng trong công tác lập quy hoạch của các xã xây dựng nông thôn mới. Các công trình nghiên cứu trên đã tập trung vào phân tích vai trò của hệ thống chính sách trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH ở hai khía cạnh lý luận và thực tiễn, trên phạm vi quốc gia và địa phương. Bên cạnh đó cũng có các công trình nghiên cứu về các khía cạnh, các tiêu chí riêng biệt của chương trình NTM và đồng thời, đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta và ở một số địa phương cụ thể. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này chưa có điều kiện đi sâu tính đặc thù, điều kiện xuất phát thấp, tính đa dạng và chưa đề cấp tới vấn đề xây dựng nông thôn mới đối với một số huyện ngoại thành trong bối cảnh đô thị hóa... của một huyện như Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Vì vậy, việc tiếp tục hướng nghiên cứu về vấn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai là cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai Giới hạn phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa, yêu cầu đặt ra đối với xây dựng NTM ở huyện Quốc Oai Không gian: Nghiên cứu trên địa bàn huyện Quốc Oai Thời giạn: Nghiên cứu thực trạng xây dựng NTM trong 5 năm qua, đề xuất giải pháp đến 2020. 4. Mục tiêu nghiên cứu 4.1. Mục tiêu chung Làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai 4.2. Mục tiêu cụ thể - Làm rõ cơ sở lý thuyết về xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa, những bài học kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa. - Làm rõ thực trạng, đánh giá đặc điểm, những vấn đề phát sinh cần giải quyết trong xây dựng nông thôn ở huyện Quốc Oai. - Làm rõ quan điểm định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững ở huyện Quốc Oai, giai đoạn 2016 - 2020. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cách tiếp cận nghiên cứu Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành xã hội học và luận văn triệt để vận dụng phương pháp nghiên cứu chính sách quản lý kinh tế. Đó là cách tiếp cận từ hoạch định đến xây dựng, thực hiện và đánh giá có sự tham gia của các chủ thể chính sách. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp, thu thập số liệu Thu thập tài liệu thứ cấp Luận văn thu thập các số liệu về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Trung ương, TP Hà Nội, huyện Quốc Oai; các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước quy định về vấn đề xây dựng nông thôn mới. Thu thập tài liệu sơ cấp Để có thông tin số liệu phục vụ đề tài, tác giả đã tiến hành phỏng vấn sâu 12 cán bộ, viên chức đang công tác tại UBND huyện, xã là những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới; 20 người dân đang thụ hưởng chính sách xây dựng nông thôn mới. -Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu -Dữ liệu được thu thập sẽ thống kê, tổng hợp, lựa chọn, hiểu chỉnh, mã hóa và phân tích, đánh giá đồng thời sử dụng các bảng, biểu đồ để minh họa cho những nội dung phân tích. Qua đó tổng hợp lại sẽ đưa ra những kết luận để chỉ rõ bản chất của các dữ liệu thu thập được nhằm đảm bảo độ tin cậy khoa học cho các kết quả nghiên cứu. Các số liệu được lấy từ số liệu thứ cấp sẽ được phân tích, đây là kỹ thuật lấy dữ liệu, mẫu biểu đơn giản, dễ kiểm tra và có thực. Các số liệu thu thập được tổng hợp theo các phần mềm EXCEL, Window để tính các tham số thống kê Ngoài các phương pháp trên luận văn còn sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa ngành như: Quản trị học, kinh tế học, xã hội học. 5.3. Câu hỏi nghiên cứu -Thực trạng thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai hiện nay như thế nào? -Những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện chính sách xây dựng NTM trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai? -Chính sách xây dựng nông thôn mới đã thực sự phù hợp với huyện Quốc Oai hay không? -Những vấn đề gì đặt ra trong thực hiện chính sách xây dựng NTM ở huyện Quốc Oai trong bối cảnh đô thị hóa? -Giải pháp hoàn thiện chính sách xây dựng nông thôn mới? 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6.1. Ý nghĩa lý luận - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới. - Đánh giá thực trạng về quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai trong bối cảnh đô thị hóa; chỉ ra những tác động tích cực và hiệu quả các chính sách nông thôn mới. - Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh và nâng cao chất lượng cho việc xây dựng nông thôn mới . 6.2. Ý nghĩa thự tiễn Luận văn sẽ phân tích những điểm phù hợp, chưa phù hợp của chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới của cả nước cũng như trên địa bàn huyện Quốc Oai để từ đó nêu những kiến nghị để đẩy nhanh quá trình và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, cung cấp những luận cứ quan trọng cho việc hoàn thiện quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai. 7. Cơ cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết thúc, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các hình và bảng, danh mục tài liệu tham khảo; luận văn còn được bố trí theo 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóaở huyện Quốc Oai Chương 2: Thực trạng xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai Chương 3: Quan điểm và giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai giai đoạn 2016 - 2020. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ ĐỨC HUY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THI HÓA Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tê Mã số : LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ ANH VŨ Hà Nội, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn thực dựa vào hiểu biết trình nghiên cứu, tìm hiểu, cố gắng thực thân với hướng dẫn tận tình TS Lê Anh Vũ Công trình nghiên cứu không chép nghiên cứu cá nhân hay tổ chức Các thông tin, tư liệu, số liệu, kết nêu luận văn trung thực trích dẫn nguồn gốc tài liệu tham khảo rõ ràng Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016 Học viên thực LỜI CẢM ƠN Để hoàn luận văn này, trước hết xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cán bộ, giáo viên Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam, đặc biệt Khoa Kinh tế học tạo điều kiện cho nghiên cứu, học tập suốt thời gian vừa qua Đặc biệt cho bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sỹ Lê Anh Vũ bảo, hướng dẫn tận tình cho suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới UBND huyện Quốc Oai đặc biệt đồng chí Nguyễn Đức Phương, phó chủ tịch UBND huyện giúp tiếp cận tài liệu cần thiết Tôi cũng gửi lời cám ơn tới Lãnh đạo, đồng nghiệp nơi công tác thông cảm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ thời gian, công việc tài liệu tham khảo; tới gia đình bạn bè xung quanh động viên, chia sẻ giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng, song hiểu biết lực thân hạn chế nên chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến cá nhân, bạn bè quan tâm để luận văn hoàn thiện có ý nghĩa thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2016 Học viên MỤC LUC: DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NTM Nông thôn KT- XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách nhà nước XDCB Xây dựng DĐĐT Dồn điền đổi KH Kế hoạch GTNT Giao thông nông thôn UBND Ủy ban nhân dân DN Doanh nghiệp NSTP Ngân sách thành phố NSH Ngân sách huyện DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Tính cấp thiêt đề tài Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, quan trọng kinh tế, sở lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữu vững ổn định trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát huy sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái đất nước…Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng xác định: “Xây dựng nông thôn ngày giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày đại” Quán triệt Nghị Đại hội X, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa X) Nghị số 26-NQ/TW ngày tháng năm 2008 nêu cách toàn diện quan điểm Đảng ta xây dựng nông thôn mới, Nghị coi “luồng gió mới” cho phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn Nghị nêu rõ: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sở lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh quốc phòng”; đồng thời Nghị cũng nêu cách tổng quát mục tiêu, nhiệm vụ cũng phương thức tiến hành trình xây dựng nông thôn giai đoạn nay, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển đất nước Quan điểm đó Đảng kế thừa phát huy học kinh nghiệm lịch sử phát huy sức mạnh toàn dân, huy động nguồn lực để tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI xác định: “Phát triển nông - lâm ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá gắn với giải tốt vấn đề nông dân, nông thôn” Thực đường lối Đảng, ngày 28/10/2008, Chính phủ Nghị số 24/2008/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động Chính phủ xây dựng nông nghiệp, nông dân nông thôn, thống nhận thức, hành động nông nghiệp, nông dân, nông thôn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn Để cụ thể hóa Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ lần lượt ban hành: Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn là: Xây dựng, tổ chức sống dân cư nông thôn theo hướng văn minh, đại, giữ gìn sắc văn hóa môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta khẳng định xây dựng nông thôn nhiệm vụ quan trọng định hướng phát triển kinh tế xã hội đất nước Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn đến năm 2020 là: Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn phù hợp với đặc điểm vùng theo bước cụ thể, vững giai đoạn, giữ gìn phát huy nét văn hóa sắc nông thôn Việt Nam Qua năm thực chương trình xây dựng Nông thôn có kết tích cực địa bàn nước, cấp xã có 1.298xã (14,5%) công nhận đạt chuẩn nông thôn mới,về cấp huyện có 11 đơn vị cấp huyện Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn là: Huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Thị xã Long Khánh (Đồng Nai), Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh), Đông Triều (Quảng Ninh), Hải Hậu (Nam Định), Đơn Dương (Lâm Đồng), Đan Phượng (TP Hà Nội), Thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) Mặc dù đạt kết việc thực số hạn chế: - Chương trình chưa đạt mục tiêu tới năm 2015 có 20% xã đạt tiêu chí nông thôn Nghị Trung ương 7, Khóa X đề (hiện đạt 14,5%) - Các xã tập trung cao phát triển sở hạ tầng, làm đường giao thông nội dung phát triển sản xuất gắn với tái cấu ngành nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường chưa quan tâm đúng mức - Nhiều địa phương chú trọng thực nội dung xây dựng nông thôn cấp xã đảm nhận chưa chú trọng đúng mức thực nội dung ở cấp thôn hộ gia đình - Có chênh lệch lớn kết thực xây dựng nông thôn vùng, miền Trong số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn Đông Nam Bộ 34 %, ĐBSH 23,5% miền núi phía Bắc Tây Nguyên đạt khoảng 7% - Một số địa phương chạy theo thành tích nên có biểu huy động sức dân, nợ đọng xây dựng khó có khả chi trả Trong năm qua huyện Quốc Oai huy động nguồn lực, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Kết Chương trình đáng khích, góp phần làm thay đổi đời sống xã hội nông thôn Tuy nhiên, trình xây dựng nông thôn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập nhất, nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết; có lúc, có nơi chưa gắn với điều kiện cụ thể địa phương, chưa đặt việc xây dựng nông thôn bối cảnh đô thị hóa Vì lý trên, lựa chọn đề tài: “Xây dựng nông thôn mới bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Có không công trình nghiên cứu vấn đề nông nghiệp, nông thôn như: - PGS.TS Trần Thị Minh Châu (chủ biên - 2007): Chính sách nông nghiệp nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hệ thống hoá sách lĩnh vực nông nghiệp, phân tích bất cập sách… - TS Đặng Kim Sơn (2008): Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm mai sau, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Tác giả phân tích thực trạng nông nghiệp 20 năm đổi tăng trưởng, chuyển dịch cấu, tổ chức sản xuất dịch vụ nông nghiệp; nông dân Việt Nam bàn việc làm, quyền sử dụng đất thị trường đất đai tiếp cận nguồn vốn tín dụng; nông thôn tác giả phân tích kinh tế, xã hội nông thôn, quan hệ nông thôn với đô thị công nghiệp…Kinh nghiệm quốc tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân trình công nghiệp hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, (2008) Vai trò phát triển nông nghiệp tiền đề khởi động công nghiệp hoá, vấn đề tập trung hoá đất đai, vấn đề lao động di cư lao động đô thị, vai trò công nghiệp nông thôn dân cư nông thôn, công nghiệp hóa chưa thành công ở nước phát triển - Nhiều tác giả: Nông dân, nông thôn nông nghiệp - Những vấn đề đặt ra, Nxb Tri Thức, 12-2008 Cuốn sách “Nông Dân Nông Thôn Và Nông Nghiệp - Những Vấn Đề Đang Đặt Ra” tập hợp viết khuôn khổ đề tài nghiên cứu “tam nông” Viện Nghiên cứu Phát triển IDS Mỗi tác giả có cách nhìn riêng sâu vào khía cạnh khác vấn đề, có điểm chung ở chỗ đánh giá thực trạng, vạch rõ nguyên nhân cốt lõi đề xuất hướng khỏi vướng mắc Từ cách tiếp cận Kinh tế học, Giáo sư Đào Thế Tuấn Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đề xuất giải pháp phát triển Kinh tế nông thông nhằm gắn kết cách hữu phát triển công nghiệp phát triển nông nghiệp, Đô thị Nông thôn, Bảo hộ sản xuất nông nghiệp Hội nhập kinh tế toàn cầu… - TS Chử Văn Lâm, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam Tam nông: Một số vấn đề lên Việt Nam Tác giải tổng hợp vấn đề súc từ thực tế tam nông ở Việt Nam định hướng cách tháo gỡ… - GS.TS Tô Duy Hợp, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Một số vấn đề xã hội nan giải trình đổi tam nông Việt Nam Tác giả sâu vào vấn đề xã hội súc trình đổi tam nông; đặc biệt tích tụ ruộng đất… - PGS.TS Nguyễn Đình Long Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn: Hiện trạng nông thôn thực Nghị 26 khóa X (Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân) Tác giả đề cập thực trạng nông thôn, nông nghiệp nông dân, đề cập xúc nông thôn việc thực Nghị 26 khoá X… - Luận án Tiến sĩ: Đánh giá hiệu số mô hình sử dụng đất nông nghiệp sau đồn điền đổi huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân; - Luận án Tiến sĩ tác giả Phùng Đức Hiệp, Cục Kinh tế hợp tác Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn: Quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng nông thôn Tác giả nêu dự báo phát triển kinh tế - xã hội tương lai địa phương gợi ý số định hướng công tác lập quy hoạch xã xây dựng nông thôn Các công trình nghiên cứu tập trung vào phân tích vai trò hệ thống sách trình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH ở hai khía cạnh lý luận thực tiễn, phạm vi quốc gia địa phương Bên cạnh đó cũng có công trình nghiên cứu khía cạnh, tiêu chí riêng biệt chương trình NTM đồng thời, đưa kiến nghị, giải pháp nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống sách phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta ở số địa phương cụ thể Tuy nhiên, 10 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THI HÓA Ở HUYỆN QUỐC OAI GIAI ĐOẠN 2016-2020 3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đên việc xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quốc Oai 3.1.1 Xu hướng quốc tê hóa 3.1.1.1 Xu hướng phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn giới - Mô hình nông trang quy mô nhỏ Mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp dựa hoạt động có hiệu nông trang quy mô nhỏ, theo gợi ý Ellis Biggs mô hình mà thống trị nửa thập kỷ qua (ibid) Đây mô hình đó việc sản xuất sản phẩm chủ yếu đóng vai trò quan trọng, đặc biệt sản phẩm ngũ cốc bán thương mại Mô hình cũng ca ngợi báo cáo IFAD năm 2001 thông qua chứng nghiên cứu nước (Colombia, Brazil, Ấn Độ Malaysia) IFAD kết luận suất đất ở nông trang quy mô nhỏ thường tối thiểu gấp hai lần so với nông trang quy mô lớn Khoảng cách suất đất có nhiều nguyên nhân, có thể chất lượng đất cường độ lao động cao Thông thường, lợi nông trang nhỏ có thể đạt sản lượng cao áp dụng phương pháp trồng hỗn hợp loại có giá trị cao hơn, trồng xen canh, đa vụ thời gian bỏ hoang đất ngắn nông trang lớn (ibid) Việc áp dụng mô hình nông trang nhỏ sử dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp thời gian đầu đem lại tăng trưởng nông nghiệp liên tục ở nhiều nước Tuy nhiên, mô hình nông trang nhỏ sau bộc lộ hạn chế quy mô đất nhỏ khó ứng dụng công nghệ mới, cũng giảm mức độ giới hóa Tình trạng dường phổ biến ở nhiều nước có kinh tế chuyển đổi (Châu Âu) nước Đông Á Ngoài ra, theo nghiên cứu Sơn (2008), nước Đông Nam Á cũng rơi vào bẫy ‘quy mô sản xuất nhỏ’ thực chủ trương, sách đảm bảo công xã hội, đảm bảo ‘nông dân phải có ruộng cày’ Vì vậy, số nước như: Nhật Bản, Hungary, Bulgaria,… tích cực thực nhiều biện pháp để mở rộng quy mô đất nông nghiệp - Mô hình nông thôn 56 Hiện nay, nhiều nhà hoạch định sách ở nhiều quốc gia dần dần thay đổi cách tiếp cận sách phát triển nông nghiệp nông thôn Nhiều người cho sách phát triển theo ngành truyền thống cần phải xem xét lại, nâng cấp chí nhiều trường hợp cần phải dần dần xóa bỏ thay nhiều công cụ hữu ích khác Thực tế cho thấy, nhiều hỗ trợ, bao cấp nông nghiệp mang lại chút tác động tích cực cho phát triển ngành nông nghiệp nói riêng toàn kinh tế nói chung Ở nhiều nước, đặc biệt nước có công nghiệp phát triển thu nhập hộ nông dân lại chủ yếu dựa vào hoạt động nông nghiệp, việc phát triển khu vực nông thôn phụ thuộc vào phát triển nhiều công cụ kinh tế Ví dụ, số nước khối Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) hướng quan tâm vào cách tiếp cận dựa vào khu vực hoạch định sách nông thôn thay cho cách tiếp cận lĩnh vực, nghĩa tăng cường đầu tư chú trọng bao cấp, làm cho sách nông thôn có thể lồng ghép, hòa hợp với sách ngành khác cải thiện việc chi tiêu công cho có hiệu hợp lý ở khu vực nông thôn 3.1.1.2 Áp dụng tiến bộ khoa học vào nông nghiệp Thời gian qua, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật , đào tạo nghề cho nông dân, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất điều kiện canh tác địa phương, cấp, ngành khuyến khích thực Nhiều tiến KHKT ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến, bước nâng cao giá trị trồng thu nhập nông dân - Thứ áp dụng tiến khoa học kỹ thuật việc đưa máy móc thay sức người công đoạn việc sản xuất nông nghiệp, việc làm giảm thời gian lao động giúp tăng xuất người nông dân lên gấp nhiều lần Trên giới ở nước phát triển phận nông dân nông nghiệp nhỏ khối lượng sản phẩm sản xuất lớn cung cấp đủ nhu cầu nước mà dư để xuất khẩu Để làm điều đó nước phải đưa máy móc vào tất công đoạn sản xuất người có thể canh tác vùng rộng lớn Hiện có nhiều loại máy móc áp dụng sản xuất nông nghiệp nhiều loại phù hợp với điều kiện canh tác ở Việt Nam - Thứ áp dụng tiến khoa học công nghệ việc đưa giống trồng, vật nuôi vào sản xuất nông nghiệp Các giống có nhiều ưu điểm 57 thời gian sinh trưởng phát triển ngắn, nhiều giống có thể kháng số loài sâu bệnh cho suất, chất lượng cao góp phần tăng thu nhập cho người nông dân 3.1.2 Xu hướng nước 3.1.2.1 Chú trọng phát triển nông nghiệp Trong năm gần tỷ trọng nông nghiệp cấu kinh tế nước ta ngày tăng năm 2012 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đóng góp 22% tổng giá trị sản xuất kinh tế Xuất khẩu nông sản tăng liên tục Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu giới mặt hàng gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cao-su, sản phẩm gỗ, thủy sản… Như ngành nông nghiệp ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế, phát triển bền vững kinh tế Chính sách nhà nước chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp đại khu vực nông thôn ngày phát triển, điều góp phần vào việc thúc đẩy trình xây dựng nông thôn ở địa phương thuận lợi 3.1.2.2 Phát triển nông nghiệp bền vững - Xuất phát từ định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam với mục tiêu tổng quát phát triển bền vững đạt đầy đủ vật chất, giàu có tinh thần văn hóa, bình đẳng công dân đồng thuận toàn xã hội, hài hòa người với tự nhiên, phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hòa ba mặt phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ môi trường Xuất phát từ mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Xây dựng nông nghiệp bền vững có tính chiến lược quan trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước phận hữu trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước Do đó để phát triển nông nghiệp bền vững phải có đồng thuẫn nỗ lực to lớn nhà nước, ngành địa phương, đặt biệt người nông dân cộng đồng dân cư nông thôn 3.1.2.3 Xu hướng xây dựng nông thôn mới địa bàn thành phố Hà Nội Trong năm gần xu hướng xây dựng nông thôn mở rộng địa bàn nước Thành phố Hà Nội địa phương mà chương trình xây dựng nông thôn phát triển mạnh nhất, xã điểm xây dựng nông thôn thành phố Hà Nội đạt 19/19 tiêu chí Sau năm thực xây dựng nông thôn (NTM), 19/19 huyện, thị xã địa bàn thành phố lập xong đề án cấp huyện; 100% số xã lập đề án tổ chức lập quy hoạch xây dựng NTM Đến nay, toàn Thành phố có 161/401 xã đạt 10-19 tiêu 58 chí, đó có 12 xã đạt đạt 19/19 tiêu chí; 62 xã đạt đạt từ 14-18 tiêu chí; 87 xã đạt đạt từ 10-13 tiêu chí Tỷ lệ đường giao thông nông thôn bê tông hóa đạt 75%; trạm y tế kiên cố hóa đạt chuẩn quốc gia 97% theo chuẩn cũ đạt chuẩn khoảng 30% theo chuẩn mới; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 86%, tỷ lệ dùng nước 33% Tỷ lệ thôn, xóm, cụm dân cư đạt tiêu chuẩn làng văn hóa 57,8%; tỷ lệ thôn xóm, cụm dân cư có nhà văn hóa - thể thao đạt 45%; 100% số sở đạt tiêu chí giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội Qua năm triển khai xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội đạt kết bước đầu đáng khích lệ nó điều kiện để thúc đẩy địa phương lại tiếp tục triển khai xây dựng thành công nông thôn 3.2 Quan điểm xây dựng nông thôn bối cảnh đô thị hóa huyện Quốc Oai * Xây dựng nông thôn phải xuất phát từ đặc điểm địa phương - Trong khâu quy hoạch nông thôn mới: Đây cũng khâu mở đầu khâu khó địa phương thực chương trinh xây dựng nông thôn Đa số địa phương lúng túng việc xây dựng quy hoạch xây dựng quy hoạch không sát với thực tế đa dẫn tới khó khăn việc thực hiện, trên sở xây dựng quy hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể, mạnh địa phương, xác định đúng công việc cần thực đạt kết tốt - Các địa phương khác cần có sách đầu tư khác Đối với xã mà điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển cần nguồn lực đầu tư với sách thành phố có thể xây dựng thành công nông thôn mới, xã miền núi,vùng sâu, vùng xã cần có sách ưu tiên có thể phát triển kịp vùng khác xã khác cấu nguồn vốn hỗ trợ ngân sách cấp phải nhiều so với địa phương lại tạo điều kiện cho xã đó xây dựng thành công nông thôn - Ngoài tiêu chí áp dụng cho xã đặc biệt khó khăn cũng phải khác so với địa phương lại kể số tiêu mức độ tiêu Do điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều điểm khác biệt nên có nhiều tiêu chí có thể không cần thiết có cần cũng cần đạt ở mức độ đó đạt ở địa phương khác * Xây dựng nông thôn phải đặt mối quan hệ với địa phương quy hoạch đô thị địa bàn - Hiện tất huyện địa bàn thành phố Hà Nội sức xây dựng NTM Mỗi huyện xây dựng nông thôn có chung tiêu trí cách thực 59 huyện làm cách khác nhau, lên có kết nối với địa phương ban mặt để có thể học hỏi kinh nghiệm hay có thể áp dụng vào việc xây dựng NTM địa phương có thể kết hợp với để tạo vùng chuyên canh có thể liên kết với để tạo cánh đồng mẫu lớn sử áp dụng tiền khoa học kỹ thuật, máy móc vào sản xuất tăng hiệu sản xuất nông nghiệp góp phần tăng thu nhập cho người dân - Theo quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030 địa bàn huyện có nhiều đô thi xung quanh huyện đô thi sinh thái Ngọc Liệp, đô thị Hòa Lạc, Xuân Mai…chính tương lai đô thị hình thành phát triển kéo theo thay đổi kinh tế cũng xã hội huyện thay đổi theo thực xây dựng nông thôn cần có kết nối địa phương với đô thị hạ tầng sản xuất sản phẩm cung cấp cho phát triển ở độ thị để tránh tình trang quy hoạch theo nông thôn không hợp dẫn đến khu đô thị vào hoạt động không tạo thúc đẩy phát triển cho kinh tễ - xã hội địa phương lại phải thay đổi quy hoạch cho phù hợp Điều làm nhiều thời gian cũng nguồn lực địa phương - Khi xây dựng đề án nông thôn cần có tính toán cụ thể để chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ lệ người lao động khu vực nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp tăng tỷ trọng người lao động, tỷ trọng cấu kinh tế địa phương đó chủ việc đào tạo nghề cho người nông dân khuyến khích doanh nghiệp khu công nghiệp sử dụng lao động địa phương để tăng thu nhập cho người dân góp phần xây dựng thành công nông thôn * Xây dựng nông thôn phải xuất phát từ lợi ích người dân - Xây dựng nông thôn lợi ích dân, nông dân thực nên cần thực nguyên tắc tận dụng nguồn nội lực sẵn có sở, phải huy động tham gia tích cực, tự giác cấp ủy, quyền nhân dân địa phương, phải tạo đồng thuận hộ, gia đình Muốn người dân đồng thuận, tự giác, tự nguyện cần thiết tốt phát huy dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thật bàn bạc, thảo luận công khai dự án phải minh bạch sử dụng nguồn đầu tư cho xây dựng nông thôn Ngoài sách hỗ trợ nhà nước nông dân có vai trò quan trọng trình xây dựng nông thôn Tóm lại, xây dựng nông thôn nội dung quan trọng trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Nông dân chủ thể tích cực xây đựng 60 đời sống văn hóa mới, xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, làm cho người thụ hưởng cách tốt giá trị vật chất tinh thần Công xây dựng nông thôn khó khăn, lâu dài đòi hỏi đóng góp lớn bà nông dân Nông dân phải nâng cao vai trò, trách nhiệm có thể kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp khắc phục yếu tố lạc hậu, tiêu cực ảnh hưởng tới trình phát triển để có thể xây dựng nông thôn Việt Nam đại, văn minh Muốn xây dựng nông thôn đến thành công, người nông dân giữ vị trí đặc biệt quan trọng Đảng Nhà nước quan tâm có sách phù hợp tạo điều kiện, hội để thúc đẩy cho nông dân ý thức vai trò mình, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo xây dựng quê hương, đất nước Nông dân có vai trò quan trọng xây dựng nông thôn mới, với giai cấp, tầng lớp khác phấn đấu xây dựng nước Việt Nam XHCN “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 3.3 Các giải pháp đẩy nhanh trình xây dựng nông thôn Từ vấn đề lý luận xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới, thành tựu, hạn chế tồn trình xây dựng nông thôn ở Quốc Oai năm vừa qua sở phương hướng chiến lược mục tiêu năm Dưới góc độ quản lý kinh tế, luận văn đưa nhóm giải pháp chủ yếu sau nhằm thúc đẩy trình xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn ở Quốc Oai giai đoạn 2016 - 2020: 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng kinh tê - xã hội 3.3.1.1 Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội - Xuất phát từ hạn chế sách xây dựng nông thôn mới, cấu vốn thực xây dựng nông thôn chúng ta thấy bất cập lớn đó nhu cầu vốn để thực xây dựng nông thôn xã lớn điều có thể nhiều nguyên nhân đó: + Tư vấn xây dựng đề án lực cố vẽ để hưởng chi phí tư vấn theo tỷ lệ đề án lên có đưa tổng mức đầu tư cao lên, nhiều đơn vị tư vấn chủ yếu ngồi ở nhà vẽ mà không sát với thực tế địa phương gây khó khăn, vướng mắc trình thực + Chủ đầu tư tư vấn chưa hiểu đúng mục đích công tác xây dựng nông thôn nên cũng muốn làm thật to, thật hoành tráng mà không tính khả 61 địa phương dẫn tới nguồn vốn để xây dựng qua cao + Ngoài cũng có thể xuất phát điểm xã thấp nên sở vật chất chưa đầu tư nhiều nên nhu cầu vốn để xây dựng nông thôn nhiều Chính để xây dựng nông thôn cần có đề án sát với thực tế cần có ban đạo có đủ lực để tổ chức thẩm định đề án trước định cần có tính toàn sát với lực, thực tế địa phương để đảm bảo thực đề án thuận lợi - Với sách hỗ trợ thành phố, huyện cấu vốn xây dựng nông thôn ngân sách thành phố, huyện hỗ trợ đó chủ yếu nguồn vốn ngân sách xã ngân sách nhà nước thực tế nguồn thu huyện cũng gặp nhiều khó khăn, ngân sách xã trông chờ vào đấu giá đất vồn nhà nước không huy động người dân doanh nghiệp cũng khó khăn - Chính để có vốn để xây dựng nông thôn nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp cần thiết cấu lại không có chút từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố phải hỗ trợ nhiều nên có thể hỗ trợ cho xã điểm mà cũng hạn chế chủ yếu tư ngân sách địa phương Trong thời gian tới cần có hỗ trợ từ ngân sách trung ương, thành phố nhiều phải đảm bảo 50% tổng số vốn cần thiết phải hỗ trợ thường xuyên liên tục để tạo điều kiện tiên để thực xây dựng nông thôn - Cấp kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để đầu tư cho hạng mục cụ thể đề án, theo quy định đinh số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Của thủ tướng phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 định số 695/QĐ-TTg ngày 08/06/2012 thủ tướng phủ việc sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn - Để lại 100% số tiền thu từ nguồn đấu giá đất, giãn dân, xen kẹt hình thức: cấp lại dự án cho huyện theo dự toán, cấp có thẩm quyền phê duyệt - Đối với nguồn vốn ngân sách cần khuyến khích đóng góp người dân tiền, vật hiến đất để mở rộng đường xá góp ngày công lao động…ngoài cần có sách hỗ trợ nhà nước để thu hút, khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư địa phương mặt tạo nguồn thu cho địa phương để đầu tư lại vào nông thôn mới,mặt khác thu hút người lao động địa phương để góp phần thực tiêu trí chuyển dịch cấu lao động tăng thu nhập người dân - Cần xác vào điều kiện địa phương, so sánh với điều kiện tiêu trí nông thôn tiêu trí thiếu nhiều thi tập trung đầu tư, công trình sử dụng tập trung cải tạo đập xây 62 để tập vốn đầu tư vào tiêu trí khác đảm bảo xây dựng nông thôn thành công khả thi - Nên có tuyên truyền để khuyến khích người dân tham gia xây dựng nông thôn điều kiện quan để có thể xây dựng thành công nông thôn cần có sách hỗ trợ khác xã có điều kiện kinh tế khác để xã nghèo có thể xây dựng thành công nông thôn có thể theo kịp xã khác 3.3.1.2 Sự hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách trung ương Hiện nguồn vốn cho xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quốc Oai nói riêng cũng địa bàn thành phố Hà Nội nói chung gặp nhiều khó khăn Nguồn vốn cho xây dựng nông thôn toàn từ ngân sách thành phố, huyện xã, không có chút hỗ trợ từ ngân sách trung ương Đối với thành phố có nguồn thu lớn thành phố Hà Nội đến năm 2015 nguồn thu gặp khó khăn dẫn tới công trình nông thôn phải giãn có vốn đến đâu làm đến đó dẫn tới nợ ĐTXD lớn cần có hỗ trợ phần từ ngân sách trung ương để có thể hoàn thành mục tiệu xây dựng nông thôn theo kế hoạch 3.3.1.3 Thu hút nguồn vốn doanh nghiệp xây dựng nông thôn mới Trong cấu nguồn vốn xây dựng nông thôn nguồn vốn từ doanh nghiệp chiếm khoảng đáng kể Nhìn trung địa bàn huyện Quốc Oai nguồn vốn chưa thu hút nhiều xã không có vị trí thuận tiện, khó khăn trình xây dựng nông thôn - Đối với xã có lợi đường giao thông cần có sách hỗ trợ chế, sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư đầu tư phát triển ngành công nghiệp địa phương - Riêng xã không có lợi để thu hút doanh nghiệp có thể chuyển đổi mục đích sử dụng giống trồng, vật nuôi để hình thành trang trại quy mô nhỏ để tăng hiệu đầu tư cho người dân Tóm lại muốn đẩy nhanh trình xây dựng nông thôn việc hỗ trợ nguồn vốn, kỹ thuật cấp cần có vào cấp lãnh đạo quan trọng tham gia đóng góp xây dựng người dân 3.3.2 Nhóm giải pháp chuyển dịch cấu, phát triển kinh tê, nâng cao thu nhập 3.3.2.1 Thực hiện thành công kế hoạch dồn điền đổi - Thực công tác dồn điền đổi xác định khâu đột phá xây dựng nông thôn địa bàn thành phố Hà Nội Mục đích công tác dồn điền đổi 63 để khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, hộ từ – ruộng, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung phù hợp với điều kiện đất đai, lợi canh tác địa phương (vùng sản xuất lúa, mía, màu, rau, hoa, ); hoàn thiện hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng; tạo thuận lợi để hộ nông dân có điều kiện giới hóa, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; làm tăng hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp - nông thôn; tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thực đạt tiêu chí xây dựng nông thôn - Để xây dựng thành công công tác dồn điền đổi quan trọng phải ủng hộ trí người dân, nhiên thực tế triển khai thi gặp muôn vàn khó khăn đưa xin ý kiến người dân người ý kiến, cũng vị lợi ích nên không trí chia lại ruộng khâu đầu tiên cũng khâu khó công tác dồn điền đổi Để thực thành công cần có yếu tố sau: + Ban đạo công tác dồn điền đổi ở xã phải thực có lực + Công tác tuyền truyền, vận động nhân dân thấy lợi ích việc dồn điền đổi có phương án thật thuyết phục + Cán bộ, đảng viên ở địa phương phải người gương mẫu thực - Khi thực xong công tác dồn điền đổi cần có sách khuyến khích người dân áp dụng máy móc áp dụng, luân canh, sen canh nông nghiệp để tăng hiệu sử dụng đất - Để thực thành công công tác dồn điền đổi quan phải cách thức tiến hành công việc Làm việc cần phải tham quan, học hỏi địa phương thực thành công công tác để tránh tình trạng làm dở dang dẫn tới khó khăn cho người dân trình sản xuất nông nghiệp 3.3.2.2 Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn Nhiều năm gần đây, kết nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng rộng rãi, trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển KT-XH Tuy nhiên, thực tiễn huyện Quốc Oai thời gian qua cho thấy tác động, đóng góp khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế nông thôn hạn chế, chưa đáng kể Vì vậy, để khoa học công nghệ thực trở thànhnguồn lực để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hàng hóa, đại phát triển bền vững, Quốc Oai cần thực đồng giải pháp sau: 64 - Xây dựng hoàn thiện hệ thống nghiên cứu chuyển giao tiến khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế, đặc biệt cần phát triển hệ thống khuyến nông gắn liền với củng cố phát triển trung tâm ứng dụng ở huyện Nội dung chuyển giao phải thiết thực, phù hợp với trình độ tiếp thu, tập quán, văn hoá địa phương - Kịp thời xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mô hình kinh tế trang trại, mô hình HTX kiểu mới, mô hình liên kết khác nông nghiệp, nông thôn - Xác định hướng ưu tiên trình vận dụng tiến khoa học công nghệ Trong thời gian tới, tiếp tục ưu tiên cho nghiên cứu giống công nghệ sản xuất trồng, vật nuôi; nghiên cứu ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học, công nghệ chế biến nông sản thực phẩm - Chính quyền địa phương cần có sách đãi ngộ thoả đáng cá nhân, tập thể đội ngũ cán có thành tích nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ hữu ích cho phát triển kinh tế nông thôn; khuyến khích người, đơn vị tích cực hoạt động này, ngăn ngừa nạn “chảy máu chất xám” - Mở rộng quan hệ hợp tác với trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu khoa học công nghệ Trung ương, trường đại học, với huyện, khu vực Đặc biệt cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực để có thể hợp tác nghiên cứu chuyển giao tiến khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển KT-XH địa bàn huyện 3.3.3 Đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả nông thôn 3.3.3.1 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh Để thúc đẩy kinh tế phát triển, vấn đề phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nội dung không phần quan trọng Do đó Quốc Oai cần quan tâm mặt sau: - Có sách phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác nhằm thúc đẩy trình phát triển kinh tế nông thôn đạt mục tiêu đề 65 - Cần chú ý tăng cường củng cố HTX, tiếp tục đổi nội dung hoạt động phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu - Khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước vào hoạt động lĩnh vưc nông nghiệp, nông thôn - Phát triển đa dạng hóa loại hình doanh nghiệp khâu: khai thác, sản xuất nguyên liệu, chế biến sản phẩm cũng dịch vụ phục vụ sản xuất dịch vụ tín dụng, tài chính, thương mại, vận tải kết hợp công nghiệp với nông nghiệp dịch vụ nhằm tạo đà cho kinh tế phát triển bền vững có hiệu 3.3.3.2 Phát huy liên kết kinh tế nông nghiệp, nông thôn Liên kết kinh tế yêu cầu khách quan để phát triển bền vững Liên kết kinh tế giúp cho việc nâng cao hiệu hoạt động hình thức tổ chức kinh doanh độc lập cũng tổ chức kết hợp doanh nghiệp thuộc loại hình khác để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực mục tiêu phát triển kinh tế Ngày nay, sản xuất khu vực nông thôn dần chuyển sang sản xuất hàng hóa lớn đó đòi hỏi phải có nguồn đầu tư tương đối lớn, sản phẩm phải có chất lượng, thị trường tiêu thụ ổn định… Những yêu cầu đó liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, tức phải liên kết kinh tế Liên kết kinh tế sản xuất khu vực nông thôn Quốc Oai hạn chế, không tạo sức mạnh cho phát triển ổn định, chí có nguy phân tán xung đột lợi ích phận Để đẩy mạnh liên kết kinh tế, huyện Quốc Oai cần tập trung vào hướng sau: - Liên kết kinh tế trước hết phải xuất phát từ nhu cầu khách quan đó chủ thể tham gia liên kết cần nhận thức rõ lợi ích tham gia liên kết Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, chia sẻ lợi ích rủi ro - Trong liên kết phải coi trọng lợi ích người sản xuất, hình thành chế chia sẻ lợi ích hợp lý nguyên tắc chi phí sản xuất - Cần xây dựng đa dạng hóa loại hình liên kết Tuy nhiện, giai đoạn cần tập trung theo hình thức phát triển hợp tác hóa, sau phát triển dần hình thức phát triển doanh nghiệp tư nhân Trong đó cần trú trọng xây dựng làm tốt mô hình liên kết nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nhà sản xuất; xác định rõ quyền lợi 66 nghĩa vụ bên tham gia liên kết, xây dựng thể chế liên kết để tạo sức mạnh tổng hợp hệ thống (xem biểu đồ 3.1) Bên cạnh đó, huyện cũng cần tạo chế khuyến khích hỗ trợ liên kết hộ sản xuất - đại lý thu gom - doanh nghiệp dựa sở hợp đồng thương mại, sản xuất nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, nâng cao hiệu trình liên kết sở đảm bảo lợi ích bên tham gia liên kết, chia sẻ rủi ro 3.3.4 Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể trị - xã hội địa bàn 3.3.4.1 Tổ chức quản lý xây dựng nông thôn mới Khi có đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn hợp lý việc quản lý thực điều kiện cần thiết để nông thôn đến với người dân Công việc trình xây dựng nông thôn từ xây dựng đề án đến triển khai thực 19 tiêu chí công nhận xã nông thôn Chính để biến ý tưởng, tinh thần đề án xây dựng nông thôn cần nhiều yếu tố đó: - Phải có ban đạo đủ lực, nhiệt tình công việc từ huyện tới xã đó ban đạo xây dựng nông thôn cấp phải thường xuyên bặt văn đạo cấp trên, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế địa phương để có tham mưu, đề xuất, kiến nghị kịp thời khắc phục tồn tại, bất hợp lý trình lập, triển khai thực xây dựng nông thôn ở sở - Phải tích cực tuyên truyền tình thần xây dựng nông thôn chủ yếu dựa vào nguồn lực dân trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ ngân sách nhà nước mang tình chất đạo, định hướng hỗ trợ trình triển khai xây dựng nông thôn người dân phải chủ thể trình phát triển kinh tế để góp phần xây dựng thành công nông thôn 67 KẾT LUẬN Qua phân tích toàn diện sở lý luận, thực trang giải pháp xây dựng nông thôn nước nói chung địa bàn huyện Quốc Oai nói riêng, có thể khẳng định Xây dựng NTM chủ chương đúng đắn kịp thời Đảng Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn ở nước ta góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng tinh thần cho người dân thu hẹp khoảng cách phát triển thành thị nông thôn Quốc Oai huyện ngoại thành thành phố Hà nội, có đường Đại lộ Thăng Long chạy qua, thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa phát triển kinh tế Huyện có nguồn lao động trẻ, cần cù động, có kinh nghiệm sản xuất Tuy nhiên bên cạnh đó số khó khăn như: 20/21 xã nông nghiệp, đất nông nghiệp phân tán, manh mún, đất nghèo dinh dưỡng Năng lực sản xuất, trình độ người dân hạn chế, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật Trong năm qua, Quốc Oai nỗ lực xây dựng nông thôn đạt kết định Huyện xây dựng nông thôn năm có 01 xã điểm Nghĩa Hương UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM Những tiêu chí cần tiếp tục giữ vững phát huy thời gian tới Nguyên nhân đạt tiêu chí xuất phát điểm để thực mô hình xã huyện thấp Chính cần tập trung hơn, cần sát để thúc đẩy hoàn thành tiêu chí thời gian tới Thế mạnh huyện tiến trình xây dựng mô hình nông thôn có khí hậu, thời tiết, địa hình thuận lợi cho việc phát triển ngành trồng trọt chăn nuôi Có nguồn nhân lức rào, chăm chỉ, cần cù, chịu khó.Khó khăn lớn huyện địa bàn rộng có xã miền núi Sự phát triển kinh tế xã hội ở mức thấp Đời sống vật chất tinh thần người dân gặp nhiều khó khăn, chủ yếu thu nhập kiếm từ sản xuất nông nghiệp Chúng tin rằng, với nỗ lực Đảng bộ, quyền địa phương toàn dân, chắn Quốc Oai xây dựng thành công nông thôn 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêng Việt Ban đạo trung ương xây dựng nông thôn (2015), Báo cáo sơ kết năm thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn Nguyễn Văn Bích Chu Tiến Quang, (1999) “Phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá Việt nam” Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Minh Châu (chủ biên - 2007): Chính sách nông nghiệp nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ, Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 Chính phủ, Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 16/74/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia nông thôn Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn Lê Cao Đoàn, (2001) "Triết lý phát triển: Quan hệ công nghiệp - nông nghiệp, thành thị - nông thôn trình công nghiệp hoá, đại hoá Việt nam” NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Phùng Đức Hiệp, Cục Kinh tế hợp tác Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn: Quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng nông thôn mới, luận án tiến sỹ Tô Duy Hợp, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Một số vấn đề xã hội nan giải trình đổi tam nông Việt Nam 10 Trần Ngọc Ngoan, (2008) “Phát triển nông thôn bền vững: Những vấn đề lý luận kinh nghiệm giới.” NXb Khoa học xã hội, Hà Nội 69 11 Nhiều tác giả (2008): Nông dân, nông thôn nông nghiệp - Những vấn đề đặt ra, Nxb Tri Thức 12 Chử Văn Lâm, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam Tam nông: Một số vấn đề lên Việt Nam 13 Tăng Minh Lộc (2010), Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn ( Cấp xã), Nhà xuất lao động- Quyết định xuất NXBLĐ số 236/QĐCN- LĐ ngày 6/9/2010 14 Nguyễn Đình Long, Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn: Hiện trạng nông thôn thực Nghị 26 khóa X (Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân) 15 Lê Du Phong, (2009) “Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hungary trình chuyển đổi kinh tế vận dụng cho Việt nam” NXB trị Quốc gia 16 Nguyễn Thị Thu Thủy: Đánh giá hiệu số mô hình sử dụng đất nông nghiệp sau đồn điền đổi huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ,luận án tiến sỹ, Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân; 17 Trần Văn Tích,“Vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Trung Quốc nay”, dịch tiếng Việt Viện Nghiên cứu Trung Quốc 18 Đặng Kim Sơn (2008): Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm mai sau, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đặng Kim Sơn, (2010),“Một số vấn đề nông thôn Việt nam điều kiện mới” Đề tài khoa học KX.01.09/06-10 Chương trình KH &CN trọng điểm cấp Nhà nước 20 Đặng Kim Sơn, (2008) "Kinh nghiệm quốc tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân trình công nghiệp hoá" Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 [...]... đẩy xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai giai đoạn 2016 - 2020 13 Chương 1 Cơ sở lý luận và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa 1.1 Lý luận về xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa 1.1.1 Xây dựng nông thôn mới và đô thi hóa 1.1.1.1 Nông thôn và xây dựng nông thôn mới * Khái niệm Trước hết, cần phải hiểu khái niệm về nông thôn. .. và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai 4.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ cơ sở lý thuyết về xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa, những bài học kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa - Làm rõ thực trạng, đánh giá đặc điểm, những vấn đề phát sinh cần giải quyết trong xây dựng nông thôn ở huyện Quốc Oai - Làm rõ quan... hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai hiện nay như thế nào? - Những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện chính sách xây dựng NTM trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai? - Chính sách xây dựng nông thôn mới đã thực sự phù hợp với huyện Quốc Oai hay không? - Những vấn đề gì đặt ra trong thực hiện chính sách xây dựng NTM ở huyện Quốc Oai trong bối cảnh đô thị hóa? - Giải... huyện Quốc Oai 7 Cơ cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết thúc, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các hình và bảng, danh mục tài liệu tham khảo; luận văn còn được bố trí theo 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóaở huyện Quốc Oai Chương 2: Thực trạng xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai... trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu đạt được kết quả sau: - Về kết quả xây dựng xóm nông thôn mới: Đến nay, có 539/546 xóm đạt tiêu chí nông thôn mới, trong đó: năm 2012 có 204 xóm đạt nông thôn mới; năm 2013 có 311 xóm đạt nông thôn mới; năm 2014 có 21 xóm đạt nông thôn mới và năm 2015 có 3 xóm đạt nông thôn mới - Về kết quả xây dựng xã, huyện nông thôn mới: Cuối... hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện; Hình thành cuộc vận động “toàn dân xây dựng nông thôn mới“ do Mặt trận Tổ quốc chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới 1.1.1.2 Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa * Khái niệm đô thị Đô thị: Đô thị được hiểu là nơi tập trung dân cư và các hoạt động chính trị,... thước đo sự hoàn thiện mô hình nông thôn mới ở Việt Nam Chức năng của nông thôn mới phải nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển nông thôn là nâng cao mức sống và chất lượng sống về vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xóa bỏ sự cách biệt về mọi mặt giữa thành thị và nông thôn Xây dựng nông thôn mới là nhằm tạo ra những giá trị mới của nông thôn Việt Nam, một nông thôn hiện đại hàm chứa những... 23 Thông tư 54/2009/TT-BNN&PTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới quy định: Ban chỉ đạo nông thôn mới Trung ương kiểm tra việc công nhận xã nông thôn mới ở các tỉnh để xét công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới cho các huyện có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới và tỉnh có 75% số huyện trong. .. những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai Giới hạn phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa, yêu cầu đặt ra đối với xây dựng NTM ở huyện Quốc Oai Không gian: Nghiên cứu trên địa bàn huyện Quốc Oai Thời giạn: Nghiên cứu thực trạng xây dựng NTM trong 5 năm qua, đề xuất giải pháp đến... thiện chính sách xây dựng nông thôn mới? 12 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới - Đánh giá thực trạng về quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai trong bối cảnh đô thị hóa; chỉ ra những tác động tích cực và hiệu quả các chính sách nông thôn mới - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay