Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vôn mua nhà ở của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu khu vực quận 10 thành phố hồ chí minh

156 340 2
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2016, 00:51

B TR NGă TÀI CHÍNH I H C TÀI CHÍNH ậ MARKETING  BÙI TH TRÀ MY NHăH CÁC Y U T V N MUA NHÀ NGă N QUY Tă NH VAY C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU KHU V C QU N 10 THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.01.02 LU NăV NăTH CăS ăKINHăT TP HCM, tháng 05/2015 B TR NGă TÀI CHÍNH I H C TÀI CHÍNH ậ MARKETING  BÙI TH TRÀ MY NHăH CÁC Y U T V N MUA NHÀ NGă N QUY Tă NH VAY C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU KHU V C QU N 10 THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.01.02 LU NăV NăTH CăS ăKINHăT H NG D N KHOA H C: PGS TS HÀ NAM KHÁNH GIAO TP HCM, tháng 05/2015 L IăCAMă OAN Tôiăxinăcamăđoanălu năv năth căs ăkinhăt ắCácăy u t đ nh vay v n mua nhà nhăh ngăđ n quy t c a khách hàng cá nhân t iăNgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Á Châu khu v c qu n 10, TP HCM” k t qu c a trình h c t p, nghiên c u khoa h căđ c l p, nghiêm túc Các s li uătrongăđ tài trung th c, có ngu n g cărõărƠng,ăđ c trích d n có tính k th a, phát tri n t tài li u, t p chí, công trình nghiên c uăđư đ c công b Các g iăỦăchínhăsáchănêuătrongăđ tƠiăđ c rút t nh ngăc ăs lý lu n trình nghiên c u th c ti n Tôiăxinăcamăđoanănh ng l iănêuătrênălƠăđúngăs th t TP H Chí Minh ậ N mă2015 Ng i th c hi năđ tài BÙI TH TRÀ MY L I CÁM N L iăđ u tiên, trân tr ng g i l iăcámă năđ n quý Th yăCôăTr ngă i h c Tài ChínhăMarketingăđưăt n tình gi ng d y truy năđ t cho nh ng ki n th c vô quý báu th i gian tham gia h c t p t iănhƠătr pháp gi ng d yăvƠăđ nhăh n ngă đ ng c aă nhƠă tr ng Nh ng ki n th c,ăph ng khoa h c mà ti păthuăđ c t iămôiătr ngă ng h c t păđ y ng s giúp ích r t nhi u su t trình làm vi c nghiên c u sau c bi t,ă tôiă xină chơnă thƠnhă cámă nă PGS.TS Hà Nam Khánh Giao ậ Ng h i ng d n khoa h c,ăđưăgópăỦăquỦăbáuăvƠăgiúpăđ hoàn thành lu năv nănƠy Sau cùng, xin g i l iăcámă năđ năgiaăđình,ăb năbè,ăđ ng nghi p ậ nh ngăng i đư đ ng viên, ng h ,ăgiúpăđ su t trình h c t p, thu th p d li u, nghiên c u hoàn t t lu năv năt t nghi p TP H Chí Minh ậ N mă2015 Ng i th c hi năđ tài BÙI TH TRÀ MY M CL C Trang CH NGă1ăT NG QUAN V V Nă 1.1 LÝ DO CH Nă NGHIÊN C U TÀI 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung 1.2.2 M c tiêu c th 1.2.3 Các câu h i nghiên c u 1.3 PH MăVIăVẨă IăT NG KH O SÁT 1.3.1ă iăt ng nghiên c u .3 1.3.2ă iăt ng kh o sát 1.4ăPH NGăPHỄPăNGHIểNăC U 1.4.1 Nghiên c uăs ăb b ngăph ngăphápăđ nh tính .4 1.4.2 Nghiên c u th c b ngăph ngăphápăđ nhăl ng 1.5ăụăNGH AăKHOAăH C 1.6 K T C U LU NăV N TÓM T TăCH CH NGă1 NGă2ăC ăS LÝ THUY T VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U 2.1ăC ăS LÝ LU N VAY V N MUA NHÀ C A KHCN 2.1.1 Nh ng v năđ c ăb n v tín d ng nhà 2.1.2 Các khái ni măliênăquanătrongăđ tài 10 2.2ă C ă S LÝ THUY T V QUY Tă NH VAY V N MUA NHÀ C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 12 2.2.1 Khái ni m v quy tăđ nh vay v n 12 2.2.2 Quá trình quy tăđ nh vay v n 13 i 2.3 CÁC MÔ HÌNH LÝ THUY T V ụă NH HÀNH VI 14 2.3.1 Thuy t hành đ ng h p lý (Theory of Reasoned Action - TRA) 14 2.3.2 Thuy t hành vi ho chăđ nh (Theory of Planed Behavior ậ TPB) .15 2.4 T NG QUAN CÁC NGHIÊN C UăLIểNăQUANăTR 2.4.1 Các nghiên c uăn Că ỂY 18 c 18 2.4.2 Các nghiên c uătrongăn c 21 2.4.3 B ng tóm t t mô hình nghiên c uătr 2.5 MÔ HÌNH NGHIÊN C Uă c 26 XU T VÀ CÁC GI THUY T NGHIÊN C U .28 2.5.1 Mô hình nghiên c uăđ xu t 28 2.5.2 Các gi thuy t nghiên c u 29 TÓM T TăCH CH NGă3ăPH NGă2 36 NGăPHỄPăNGHIểNăC U 37 3.1 THI T K NGHIÊN C U 37 3.2 PHÁT TRI NăTHANGă OăNHỄP 39 3.2.1 Phát tri năthangăđoănhápă1 39 3.2.2 Phát tri năthangăđoănhápă2 41 3.2.3 Phát tri năthangăđoăchínhăth c (B ng kh o sát th c) 42 3.3 NGHIÊN C Uă NH TÍNH .42 3.3.1 Nghiên c uăs ăb 42 3.3.2 K t qu hi u ch nhăthangăđoătrongănghiênăc uăđ nh tính 43 3.4 NGHIÊN C Uă NHăL NG 43 3.4.1 Nghiên c u th c 43 3.4.2ă năv nghiên c u, phân tích .43 3.4.3 M u d li u nghiên c u 44 3.4.4 K thu tăvƠăph ngăphápăphơnătíchăd li u 45 ii K T LU NăCH CH NGă3 49 NGă4ăK T QU NGHIÊN C U 50 4.1 T NG QUAN TH TR NG VAY V N MUA NHÀ T I ACB 50 4.2 TH NG KÊ MÔ T VÀ PHÂN TÍCH TH NG KÊ MÔ T 51 4.2.1 Thông tin v m u nghiên c u .51 4.2.2 K t qu th ng kê m u nghiên c u phân tích th ng kê mô t 53 NHăH 4.3 CÁC Y U T NGă N QUY Tă NH VAY V N MUA NHÀ C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NH TMCP ACB KHU V C QU N 10, TP HCM 61 4.4ăụăNGH AăC A CÁC K T QU NGHIÊN C U .63 4.4.1 Ki măđ nhăđ phù h p c a mô hình t ng quát .63 4.4.2ă phù h p c a mô hình 64 4.4.3 M căđ d báo xác c a mô hình 65 4.4.4 Ki măđ nhăỦăngh aăc a h s 65 4.4.5 K t qu nghiên c u nh năđ nh y u t v n mua nhà nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay c a KHCN t i NH TMCP Á Châu khu v c qu n 10, TP HCM 67 4.4.6 Bàn lu n k t qu nghiên c u 74 K T LU NăCH CH NGă4 78 NGă5ăK T LU N VÀ HÀM Ý QU N TR 79 5.1 K T LU N 79 5.2 HÀM Ý QU N TR VÀ KI N NGH 79 5.2.1 Hàm ý qu n tr 79 5.2.2 Ki n ngh 83 5.3 H N CH VẨăH K T LU NăCH NG NGHIÊN C U TI P THEO 88 NGă5 89 TÀI LI U THAM KH O 90 iii PH L Că01ăTHANGă OăNHỄPă1 .i PH L C 02 K T QU PH NG V N CHUYÊN GIA .iv PH L C 03 N I DUNG VÀ K T QU TH O LU N NHÓM viii PH L C 04 B NG CÂU H I CHÍNH TH C xv PH L C 05 K T QU PHỂNăTệCHăTHANGă OăCHÍNH TH C xxi iv DANH M C HÌNH Trang Hìnhă2.1ăS ăđ tín d ng nhà Hìnhă2.2ăS ăđ quy trình tín d ngăc ăb n .10 Hình 2.3 Quy trình quy tăđ nh vay v n c a KHCN 13 Hình 2.4 Thuy tăhƠnhăđ ng h p lý (TRA) 15 Hình 2.5 Thuy t hành vi ho chăđ nh (TPB) 16 Hình 2.6 Mô hình nghiên c u y u t nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay ngân hàng c a khách hàng Hi L p 19 Hình 2.7 Mô hình nghiên c u phân tích tiêu chí l a ch n vay mua nhà th tr t iăV ng ngăQu c Anh .20 Hình 2.8 Các y u t nhăh ngăđ n vi c s d ng tín d ng nhà Hình 2.9 Mô hình nhân t nhăh Hình 2.10 Nghiên c u y u t t i TP C năTh 24 ngăđ n vi c vay v n c aăng nhăh iăCh m .25 ngăđ n ti p c n tín d ng tiêu dùng NHTM c a h giaăđìnhătrênăđ a bàn TP C năTh .26 Hình 2.11 Mô hình y u t nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay v n mua nhà c a khách hàng cá nhân t i ACB khu v c qu n 10, TP HCM 34 Hình 3.1 Quy trình nghiên c u 38 Hình 4.1 T l ph nătr măkháchăhƠngăl a ch n vay v n t i ACB ậ KV qu n 10 53 Hình 4.2 M căđ quan tâm c a khách hàng v i tiêu chí mua nhà 59 Hình 4.3 M căđ quanătơmăđ n v năđ liên quan vay v n t i ngân hàng 60 Hình 4.4 Các y u t nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay v n mua nhà c a KHCN t i ACB khu v c qu n 10, TP HCM 69 v DANH M C CÁC B NG BI U Trang B ng 2.1 Các y u t c a Thuy t hành vi ho chăđ nh TPB 17 B ng 2.2 Các y u t mô hình nghiên c u c aăng i vi t 33 B ng 2.3 Các gi thuy t mô hình nghiên c u 35 B ng 3.1 Các y u t đ c l pătácăđ ngăđ n bi n ph thu c quy tăđ nh vay v n mua nhà .48 B ng 3.2 Bi n ph thu c quy tăđ nh vay v n mua nhà 49 B ngă4.1ăD ăn cho vay theo s n ph m KHCN t i ACB 2012-06/2015 51 B ng 4.2 S l ng phi u kh oăsátăphátăđiăvƠăthuăv 52 B ng 4.3 T l vay v n mua nhà c a khách hàng cá nhân 52 B ng 4.4 Khách hàng l a ch n giao d ch vay v n t i CN/PGD ACB KV Q.10 53 B ngă4.5ăThôngătinăc ăb n c a khách hàng cá nhân thông qua m uăđi u tra .54 B ng 4.6 Tình tr ng kinh t vƠălaoăđ ng c a khách hàng qua m uăđi u tra 56 B ng 4.7 Khu v c nhà mà khách hàng mong mu n mua 57 B ng 4.8 Thông tin nhà mà khách hàng mu n mua 57 B ng 4.9 Lãi su t th i h n vay mong mu n 60 B ng 4.10 Quy tăđ nh s d ng ngu n v năkhácăđ mua nhà B ngă4.11ăS ăl c v bi năđ c a khách hàng 61 căđ aăvƠoămôăhìnhăquy tăđ nh vay v n mua nhà c a khách hàng cá nhân t i ACB KV Qu n 10, TP HCM 62 B ng 4.12 M căđíchăth nghi m c a h s mô hình 64 B ng 4.13 Mô hình tóm t t 64 B ng 4.14 B ng phân lo i 65 B ng 4.15 nhăh ng c a y u t đ n quy tăđ nh vay v n mua nhà c a khách hàng cá nhân t i ACB KV Qu n 10, TP HCM 65 vi 1.69 4 36.6 1.70 4 37.0 1.80 1.2 1.2 38.2 1.89 4 38.6 1.95 4 39.0 2.00 4 39.4 2.10 13 5.3 5.3 44.7 2.18 4 45.1 2.25 4 45.5 2.30 4 45.9 2.34 8 46.7 2.35 2.0 2.0 48.8 2.39 8 49.6 2.40 1.6 1.6 51.2 2.41 2.0 2.0 53.3 2.48 8 54.1 2.50 2.8 2.8 56.9 2.52 8 57.7 3.00 2.8 2.8 60.6 3.20 2.4 2.4 63.0 3.21 1.2 1.2 64.2 3.40 3.3 3.3 67.5 3.50 2.0 2.0 69.5 3.56 1.2 1.2 70.7 3.58 1.6 1.6 72.4 xxxviii 3.60 2.4 2.4 74.8 3.87 2.0 2.0 76.8 3.90 4 77.2 4.00 3.3 3.3 80.5 4.22 8 81.3 4.50 2.8 2.8 84.1 4.53 4 84.6 4.89 4 85.0 5.00 1.2 1.2 86.2 5.56 4 86.6 5.60 2.0 2.0 88.6 5.64 4 89.0 6.00 4 89.4 6.57 4 89.8 6.70 10 4.1 4.1 93.9 7.50 4 94.3 7.80 4 94.7 8.00 1.6 1.6 96.3 8.70 4 96.7 9.60 1.2 1.2 98.0 10.00 8 98.8 12.00 1.2 1.2 100.0 Total 246 100.0 100.0 xxxix Statistics GIA TRI NGOI NHA DU DINH MUA Valid HIEU BIET VAY VON ANH HUONG QUYET DINH 246 246 246 0 Mean 2.1234 69 55 Std Deviation 62834 465 498 Minimum 70 0 Maximum 4.10 1 N Missing HIEU BIET VAY VON Frequency KHONG HIEU Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 77 31.3 31.3 31.3 HIEU RO 169 68.7 68.7 100.0 Total 246 100.0 100.0 ANH HUONG QUYET DINH Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent KHONG 110 44.7 44.7 44.7 CO 136 55.3 55.3 100.0 Total 246 100.0 100.0 xl GIA TRI NHA MUA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 70 8 80 2.4 2.4 3.3 90 3.3 3.3 6.5 1.00 4 6.9 1.20 3.7 3.7 10.6 1.30 4 11.0 1.40 1.6 1.6 12.6 1.50 1.2 1.2 13.8 1.60 3.3 3.3 17.1 1.70 2.8 2.8 19.9 1.80 21 8.5 8.5 28.5 1.90 17 6.9 6.9 35.4 2.00 17 6.9 6.9 42.3 2.10 47 19.1 19.1 61.4 2.20 3.3 3.3 64.6 2.30 3.7 3.7 68.3 2.40 10 4.1 4.1 72.4 2.45 4 72.8 2.50 12 4.9 4.9 77.6 2.60 12 4.9 4.9 82.5 2.70 10 4.1 4.1 86.6 2.80 2.4 2.4 89.0 Valid xli 2.90 4 89.4 3.00 2.4 2.4 91.9 3.10 2.0 2.0 93.9 3.20 2.4 2.4 96.3 3.40 1.2 1.2 97.6 3.50 1.2 1.2 98.8 4.00 4 99.2 4.10 8 100.0 246 100.0 100.0 Total Statistics DIEN TICH NHA KHU VUC NHA MUA Valid SO TANG NHA MUA 246 246 246 0 Mean 2.13 112.7236 1.88 Std Deviation 836 29.01620 594 N Missing Minimum 50.00 Maximum 210.00 KHU VUC NHA MUA Frequency Valid TRUNG TAM TPHCM 72 xlii Percent 29.3 Valid Cumulative Percent Percent 29.3 29.3 GAN TRUNG TAM TPHCM 71 28.9 28.9 58.1 VUNG VEN TPHCM 103 41.9 41.9 100.0 Total 246 100.0 100.0 SO TANG NHA MUA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 60 24.4 24.4 24.4 156 63.4 63.4 87.8 30 12.2 12.2 100.0 246 100.0 100.0 Valid Total DIEN TICH NHA Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 50.00 4 60.00 13 5.3 5.3 5.7 70.00 23 9.3 9.3 15.0 80.00 14 5.7 5.7 20.7 90.00 3.7 3.7 24.4 100.00 33 13.4 13.4 37.8 110.00 33 13.4 13.4 51.2 120.00 30 12.2 12.2 63.4 130.00 35 14.2 14.2 77.6 xliii 140.00 22 8.9 8.9 86.6 150.00 16 6.5 6.5 93.1 160.00 13 5.3 5.3 98.4 170.00 1.2 1.2 99.6 210.00 4 100.0 246 100.0 100.0 Total LÃI SU T VAY V N Valid 246 N Missing Mean 4.95 Std, Deviation 267 G iăđi Thu v Kh o sát t i th căđ a 300 202 Kh o sát tr c n 100 44 T ng 400 246 QUY Tă NH VAY Ph nătr m T ns Valid KHÔNG VAY 119 48.4 VAY 127 51.6 Total 246 100.0 xliv STT S L (ng Tiêu chí ng i) T Tr ng (%) Gi i tính 246 100 1.1 N 103 41.9 1.2 Nam 143 58.1 tu i 246 100 2.1 25-30 tu i 40 16 2.2 31-44 tu i 162 66 2.3 45-65 tu i 44 18 Trìnhăđ h c v n 246 100 2.1 Trên THPT 150 61 2.2 D 96 39 Tình tr ng vi c làm 246 100 4.1 Có vi c làm 161 65.4 4.2 Không có vi c làm 85 34.6 S b tăđ ng s n s h u 246 100 5.1 Có s h u 186 75.6 5.2 Không có s h u 60 24.4 i THPT xlv T năs ă T ăl ă(%) (khách hàng) Tiêu Chí Khu v c khách hàng mu n mua nhà Trung tâm TP HCM 72 29.3 G n trung tâm TP HCM 71 28.9 103 41.8 246 100 Vùng ngo i ô T ngăc ng T năs ă(đápăviên) Tiêu Chí T ăl ă(%) Di n tích nhà T 50 m2 đ năd i 100 m2 60 24.39 185 75.20 0.41 246 100 17 69.1 203 82.52 24 9.76 0.8 246 100 t ng 60 24.4 t ng 156 63.4 t ng 30 12.2 246 100 T 100 m2 đ năd i 200 m2 Trên 200 m2 T ngăc ng Giá nhà khách hàng mong mu n T t đ ng tr xu ng Trên t đ ngăđ năd i t đ ng Trên t đ ngăđ năd i4t Trên t T ngăc ng S t ng d đ nh mua T ngăc ng xlvi Giáăc nănhƠ 4.72 Di nătíchăngôiănhƠ 4.19 H ăs ăphápălỦănhƠămua 4.32 Phongăth y 4.15 An toàn 4.91 C uătrúcănhƠămua 3.99 N iăth tăkhiămuaănhƠ 3.92 G năn iălƠmăvi c 4.15 G nătrungătơmăthƠnhăph G nătr 4.52 ngăh c,ăb nhăvi n 4.22 Quyătrìnhăth ăt c 4.38 Th iăgianăgi iăquy tăh ăs 4.55 Hìnhăth căvayăv n S ăti năđ 4.08 căvay 4.92 Th iăh năvayăv n 4.68 Lưiăsu tăvayăv n 4.95 LÃI SU T MONG MU N TH I H N VAY MONG MU N 246 246 0 Mean 10.18 6.28 Std Deviation 2.451 2.935 Minimum Maximum 15 15 N Valid Missing xlvii S D NG NGU N V N KHÁC T n su t KHÔNG Valid CÓ Total Bi n ph thu c Ph nătr mă (%) 159 64.6 87 35.4 246 100.0 năv tính S quan sát T l (%) Vay v n Khách hàng 127 51.6 Không vay v n Khách hàng 119 48.4 T ng c ng Khách hàng 246 100 Bi n gi i thích đ nh tính năv tính S quan sát T l Vi c làm ch Khách hàng Có Khách hàng 161 65.4 Không Khách hàng 85 34.6 T ng c ng Khách hàng 246 100 Nam Khách hàng 103 41.9 N Khách hàng 143 58.1 T ng c ng Khách hàng 246 100 Có Khách hàng 154 37.4 Không Khách hàng 92 62.6 T ng c ng Khách hàng 246 100 Gi i tính ch Khách hàng Hi u bi t vay v n S h u b tăđ ng s n xlviii Có Khách hàng 186 75.6 Không Khách hàng 60 24.4 T ng c ng Khách hàng 246 100 Trên THPT Khách hàng 150 61 D Khách hàng 96 39 Khách hàng 246 100 Có Khách hàng 186 75.6 Không Khách hàng 60 24.4 T ng c ng Khách hàng 246 100 Có Khách hàng 136 55.3 Không Khách hàng 110 44.7 T ng c ng Khách hàng 246 100 Trìnhăđ h c v n i THPT T ng c ng Tài s n th ch p Nhóm tham kh o Bi n gi i thíchăđ nhăl ng Thu nh p ch Khách hàng Quy mô nhân kh u năv tính Tri uăđ ng/tháng Ng i S quan sát Trung bình 246 18.5439 246 1.25 Tài s n th ch p Tri uăđ ng/tháng 246 2.7603 T ng chi tiêu Tri uăđ ng/tháng 246 4.5154 T đ ng 246 2.1234 Giá nhà mu n mua xlix Correlations GIOI TINH DO TUOI TRINH DO HOC VAN QUY MO NHAN KHAU TINH TRANG VIEC LAM THU NHAP HANG THANG GIOI TINH Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 DO TUOI N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 020 -.117 TRINH DO HOC VAN N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 753 067 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 246 -.020 556** -.291** 757 000 000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 246 246 -.045 069 -.733** 234** 484 281 000 000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 246 246 246 -.127* 262** -.140* 436** 125* 046 000 029 000 049 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 246 246 246 246 001 127* -.159* 287** 193** 569** 992 046 013 000 002 000 N 246 246 246 246 246 246 QUY NHAN KHAU MO TINH TRANG VIEC LAM THU NHAP HANG THANG TONG CHI TIEU TRUNG BINH TONG CHI TIEU TRUNG BINH -.087 174 1 1 l 246 TONG GIA TRI TAI SAN THE CHAP SO BAT DONG SAN SO HUU HIEU BIET VAY VON ANH HUONG QUYET DINH GIA TRI NGOI NHA MUA QUYET DINH VAY TONG GIA TRI TAI SAN THE CHAP SO BAT DONG SAN SO HUU HIEU BIET VAY VON Pearson Correlation Sig (2-tailed) -.095 018 023 -.034 049 070 037 139 776 720 598 449 272 561 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 246 246 246 246 246 246 -.123 -.032 -.033 -.068 061 039 -.009 762** 053 621 604 288 342 542 891 000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 422** -.045 073 035 -.048 -.107 -.003 -.040 -.079 000 481 256 584 453 094 964 536 218 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 -.161* 380** 1 264** -.006 083 -.006 -.069 019 -.046 -.168** 000 929 197 928 282 768 477 008 011 000 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 -.027 214** -.172** 306** 058 274** 102 139* 116 -.008 -.020 GIA TRI NHA MUA N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 675 001 007 000 361 000 112 029 070 896 756 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 267** 118 -.043 004 118 044 -.062 -.313** -.155* 434** 127* 086 QUYET DINH VAY N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 044 035 050 045 049 033 000 015 000 046 019 N 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 ANH HUONG QUYET DINH * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) li 1 246 lii [...]... i nh ălƠătìnhă tr ng hôn nhân, d ch v khách hàng, thi t k và lãi su t là các y u t quan tr ng nh t nhăh ngăđ n quy tăđ nh c a khách hàng Thôngăquaăc ăs lý thuy t các tác gi đ xu t các y u t nhăh đ nh vay c a khách hàng khi l a ch n ngân hàng: Y u t cá nhân, ch tăl ngăđ n quy t ng d ch v , chính sách vay v n c a ngân hàng, s hài lòng c a khách hàng K t qu phân tích cho th y các y u t sau nhăh ng i dân... nh ăs thi u h t v ngu n l c tài chính t ngân sách, s r c r i và kém h p d n trong chính sách khuy n khích và h tr đ uăt ăc ngănh ăs khác bi t v quanăđi m phát tri n nhà c a các bên liên quan óăc ngălƠălỦădoătácăgi đưăch năđ tài nghiên c u: Các y u t quy tăđ nh vay v n mua nhà nhăh ngăđ n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Á Châu khu v c qu n 10, Thành ph H Chí Minh 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U C... v các y u t mua nhà nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay v n c a khách hàng cá nhân t i ACB khu v c qu n 10, TP HCM  Th t : Hi u ch nh mô hình và thang đo 1.4.2 Nghiên c u chính th c b ngăph S d ngăph ngăphápăđ nhăl ng ngăphápăth ng kê mô t v i các ch tiêuănh :ăt n su t, t l , s trung bình, đ đánhăgiá, đoăl ng và ki mătraăthangăđo các y u t nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay v n mua nhà c a KHCN t i ngân hàng TMCP Á. .. ra các y u t ngăđ n quy tăđ nh vay v n mua nhà c a KHCN t i NH TMCP Á Châu khu v c qu n 10, TP HCM Và tìm hi u nh ng khác bi t v quy tăđ nh vay v n mua nhà c a khách hƠng cá nhơnăđ n các y u t : Gi i tính,ăđ tu i,ătrìnhăđ h c v n, quy mô nhân kh u, tình tr ng vi c làm, thu nh p, t ng chi tiêu h ng tháng, s h u b tăđ ng s n, tài s n th ch p, hi u bi t vay v n, nhóm tham kh o, tr giá nhà mua c a các nhómăđ... ng các ngu n d li u s c p và th c p đ tham kh o và phân tích ph c v cho nghiên c u 1.5ăụăNGH AăKHOA H C tài nghiên c u các y u t nhăh ng quy tăđ nh vay v n mua nhà c a khách hàng cá nhân t i ngân hàng TMCP Á Châu khu v c qu n 10, TP HCM nh m giúp ACB nói chung và ACB khu v c qu n 10, TP HCM nói riêng n m b t k p th i,ăđ yăđ và chính xác th t uătiên các y u t nhăh ng tr c ti păđ n quy tăđ nh vay v n mua. .. aăđ tài là các y u t nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay v n c a KHCN t i ACB khu v c qu n 10, TP HCM iăt ng kh o sát iăt ng kh o sát c a nghiên c u là nh ng KHCN (không bao g m khách hàng là nh ng t ch c cá nhơn mua nhƠăđ đ uăt ,ăchoăthuê)ăđưăđang và d đ nh vay v n mua nhà đ t i ACB khu v c qu n 10, ăTPăHCMătrongăvòngă03ăn m. Vay v n mua nhà ch bao g m vay mua nhà , mua đ t xây d ng nhà ă các lo i nhà th ngăm... các h mu n mua nhà t i trung tâm thành ph , c th là qu n Ninh Ki u Lý do chính mà các h mu n mua nhà là do mu n thu n ti năh nătrongăcôngăvi c và h c t p c a các thƠnhăviênătrongăgiaăđìnhăvƠădo các h mu n chuy năđ năn iăcóăđi u ki n sinh s ng t tăh năn iă hi n t i Di n tích nhà trung bình các h mu n mua là t 50 m2 đ n 100 m2 v i giá nhà các h có th chi tr trung bình là kho ngăd đ i 1 t đ ng Trong các. .. giaăđình, cá nhơn.ăNhƠăchungăc ăcóăph n di n tích thu c s h u riêng c a t ng h giaăđình, cá nhơn,ăc a ch đ uăt ăvƠăph n di n tích thu c s h u chung c a các ch s h uănhƠăchungăc Cho vay khách hàng cá nhân là quan h kinh t mƠătrongăđóăngơnăhƠngăchuy n cho các cá nhân quy n s d ng m t kho n ti n v i nh ngăđi u ki n nh tăđ nhăđ c th a thu n trong h păđ ng nh m ph c v m căđíchăc a khách hàng Khách hàng cá nhân. .. Trênăgócăđ ngân hàng: nhà đ căxemăxétălƠănhƠ,ăc năh mƠ khách hƠngădùngăđ (Ngân hàng TMCP Á Châu, 2015) 11 2.1.2.2 Khái ni m v vay v n mua nhà Vay v n mua nhà t i ACB là hình th c phát sinh giao d ch b ng tài s n là b t đ ng s n gi a m t bên là ngân hàng (ACB) g i là bên cho vay và m t bên là cá th g i là bên vay (KHCN) Bên cho vay s chuy n giao tài s n cho bên vay s d ng vào m căđích mua nhà trong... 10, TP HCM lu năv nănghiênăc uăđ c phát tri n c a ACB khu v c qu n c th c hi n v i các m c tiêu sau: 1.2.1 M c tiêu chung Xácăđ nhăvƠăđoăl ng các y u t nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay v n mua nhà c a KHCN t i ACB khu v c qu n 10, TP HCM 1.2.2 M c tiêu c th tƠiăh ng vào các m c tiêu nghiên c u c th sauăđơy: Th nh t:ăXácăđ nh các y u t nhăh ngăđ n quy tăđ nh vay v n mua nhà c a KHCN t i ACB khu v c qu n 10,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vôn mua nhà ở của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu khu vực quận 10 thành phố hồ chí minh, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vôn mua nhà ở của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu khu vực quận 10 thành phố hồ chí minh, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vôn mua nhà ở của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu khu vực quận 10 thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn