Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý (có đáp án)

74 554 1
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2016, 10:09

Câu 1: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,2s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc làA. 200 (ms).B. 2 (cms)C. 7,2 (kmh)D. (8 ms)Câu 2: Cơ năng của một vật dao động điều hòaA. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.B. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.Câu 3: Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằngA. 25,13 (cms).B. 12,56 (cms).C. 18,84 (cms).D. 20,08 (cms).Câu 4: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến thiênA. sớm pha 2 so với li độ.B. cùng pha với li độ.C. trễ pha 2 so với vận tốc.D. cùng pha với hợp lực tác dụng lên vật.Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khiA. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.B. tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.C. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.Câu 6: Trong dao động điều hòa của vật biểu thức nào sau đây là sai?A. B. C. D. Câu 7: Một vật dao động với phương trình x = 2sin(2πt + 3) cm. Biên độ dao động của vật làA. 2 cm.B. 2π (rads).C. 3 (rad).D. 2 m.Câu 8: Một vật dao động tuần hoàn cứ mỗi ngày thực hiện được 43200 dao động toàn phần. Chu kì dao động của vật làA. 2 s.B. 0,5 s.C. 86400 sD. 21600 sCâu 9: Một con lắc lò xo có độ cứng 36 Nm và vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa. Lấy 2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số làA. 1 Hz.B. 3 Hz.C. 6 Hz.D. 12 Hz.Câu 10: Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?A. Hợp lực tác dụng lên vật sẽ đổi chiều khi vật tới vị trí biên.B. Hợp lực tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng.C. Gia tốc luôn cùng chiều vận tốc khi đi từ vị trí cân bằng ra biên.D. Vật chuyển động nhanh dần đều khi đi từ biên về vị trí cân bằng.Câu 11: Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa là EBOOK FOR YOU SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2015 - 2016 Môn: VẬT LÍ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Câu 1: Một người xách xô nước đường, bước dài 40cm Chu kì dao động riêng nước xô 0,2s Để nước xô sóng sánh mạnh người phải với vận tốc A 200 (m/s) B (cm/s) C 7,2 (km/h) D (8 m/s) Câu 2: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B động vật vật tới vị trí cân C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 3: Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 25,13 (cm/s) B 12,56 (cm/s) C 18,84 (cm/s) D 20,08 (cm/s) Câu 4: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến thiên A sớm pha π/2 so với li độ B pha với li độ C trễ pha π/2 so với vận tốc D pha với hợp lực tác dụng lên vật Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng xảy A tần số lực cưỡng tần số riêng hệ B tần số dao động tần số riêng hệ C tần số lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ D tần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ Câu 6: Trong dao động điều hòa vật biểu thức sau sai? x  v A   +   A   vmax 2   =   Fph   v   +  =1 C   Fph   vmax   max  2  a   v   +   = B   amax   vmax  x  a D   +   A   amax   =  Câu 7: Một vật dao động với phương trình x = 2sin(2πt + π/3) cm Biên độ dao động vật A cm B 2π (rad/s) C π/3 (rad) D m Câu 8: Một vật dao động tuần hoàn ngày thực 43200 dao động toàn phần Chu kì dao động vật A s B 0,5 s C 86400 s D 21600 s Câu 9: Một lắc lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C Hz D 12 Hz Câu 10: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Hợp lực tác dụng lên vật đổi chiều vật tới vị trí biên B Hợp lực tác dụng lên vật hướng vị trí cân C Gia tốc chiều vận tốc từ vị trí cân biên D Vật chuyển động nhanh dần từ biên vị trí cân Câu 11: Điều kiện để lắc đơn dao động điều hòa EBOOK FOR YOU A lắc đơn phải đặt Trái đất C bỏ qua ma sát B bỏ qua ma sát biên độ góc phải đủ nhỏ D biên độ góc phải đủ nhỏ Câu 12: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k vật nặng khối lượng m Nếu tăng độ cứng lò xo lên lần giảm khối lượng vật lần chu kỳ dao động lắc A không thay đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm chu kì 2s Quãng đường vật chu kì A 64 cm B cm C 16 cm D 32 cm Câu 14: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g lò xo có độ cứng k = 100N/m Lấy π2 = 10, chu kì dao động lắc A T = 0,4 s B T = 0,3 s C T = 0,2 s D T = 0,1 s Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 8cm cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A 10 cm B cm C 14 cm D cm Câu 16: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động A tỉ lệ bậc với thời gian B không đổi theo thời gian C để xác định trạng thái ban đầu dao động D biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 17: Đồ thị mô tả phụ thuộc gia tốc a lực kéo F vật dao động điều hòa A dạng hình sin B đoạn thẳng nghịch biến qua gốc tọa độ C dạng elip D đoạn thẳng đồng biến qua gốc tọa độ Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B cm C 24 cm D 12 cm Câu 19: Một vật dao động điều hoà x = 4sin(πt + π/4) cm Lúc t = 0,5s vật có li độ A x = cm B x = cm C x = -2 cm D x = cm Câu 20: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m1 = 300g dao động điều hòa với chu kì 1s Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 vật nhỏ có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì 0,5s Giá trị m2 A 75 g B 150 g C 1200 g D 600 g Câu 21: Chọn phát biểu nói dao động cưỡng A Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng B Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn C Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 22: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Li độ tốc độ B Biên độ tốc độ C Biên độ D Biên độ gia tốc Câu 23: Gia tốc dao động điều hòa có biểu thức: A a = ω2x B a = - ωx2 C a = - ω2x D a = ω2x2 Câu 24: Một lắc đơn có chiều dài 144cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π2 (m / s ) Chu kì dao động lắc A 24 s B 2,4 s C 16,4 s D 1,2 s Câu 25: Hai dao động điều hoà có phương trình: x1 = A1cos(20 π t + π /2) cm x2 = A2cos(20 π t + π /6) cm Phát biểu sau A Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc π /3 (rad) B Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc π /3 (rad) C Dao động thứ hai trễ pha dao động thứ góc π /6 (rad) D Dao động thứ nhanh pha dao động thứ hai góc π /2 (rad) Câu 26: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s Nếu EBOOK FOR YOU tăng giảm chiều dài lắc đoạn 14cm chu kì dao động điều hòa tương ứng T1 T2 biết T1 = T2 /3 Chu kì dao động T bằng: A 1,236 s B 1,823 s C 1,419 s D 1,568 s Câu 27: Hai lắc đơn dao động nơi trái đất Con lắc đơn chiều dài ℓ dao động với chu kỳ T1, lắc đơn có chiều dài ℓ2 > ℓ1 dao động với chu kỳ T2 Khi lắc đơn có chiều dài hiệu chiều dài hai lắc dao động với chu kỳ A T = T − T 2 2 T12 T22 B T = T1 − T22 C T = T2 – T1 2 D T2 = T2 − T1 Câu 28: Một chất điểm khối lượng m chuyển động trục ox với phương trình x = Αcos (ωt + ϕ ) Vật dao động tuần hoàn với A vận tốc cực đại Αω B gia tốc cực đại Αω 2π C biên độ A D chu kì ω Câu 29: Một vật dao động điều hòa, phút thực 150 dao động toàn phần Lúc t = 0, vật qua vị trí có li độ -2cm phía biên gần với tốc độ 10π(cm/s) Phương trình dao động vật A x = 2 cos(5πt + 3π/4) cm B x = 4cos(5πt + π/4) cm C x = 2 cos(5πt - 3π/4) cm D x = 2cos(5πt + π/4) cm Câu 30: Một lắc lò xo treo thẳng đứng với khối lượng vật 100 g Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống đến vị trí lò xo giãn 7,9 cm buông nhẹ để dao động điều hòa xung quanh vi trí cân với mJ Lấy g = 9,8 m/s Độ cứng lò xo A 20 N/m B 7,69 N/m C 40 N/m D 0,02 N/m Câu 31: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình dao động x1 = cos(2t + π /3) cm x2 = cos(2t - π /6) cm Phương trình dao động tổng hợp A x = cos(2t + π /3) cm B x =2cos(2t - π /6) cm C x = cos(2t + π /6) cm D x =2cos(2t + π /12) cm Câu 32: Con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang với biên độ cm, chu kỳ 0,5s Khối lượng vật 0,4 kg Lấy g = π = 10 m/s2 Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A 512 N B 5,12 N C 912 N D 9,12 N Câu 33: Một vật có khối lượng kg dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt - π = 10 Lực kéo thời điểm t = 0,5 s A B N C 100 N π ) (cm) Coi D 10 N Câu 34: Một lắc đơn có độ dài 120 cm Người ta thay đổi độ dài cho chu kì dao động 90% chu kì dao động ban đầu Độ dài A 97,2cm B 148,148cm C 108cm D 133,33cm Câu 35: Một cầu khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động với biên độ 5cm dao động với tần số f = 2,5 Hz Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 10cm tần số dao động nhận giá trị giá trị sau? A 0,5Hz B 5Hz C 2,5Hz D 1,25 Hz Câu 36: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52 cm đến 64 cm Thời gian ngắn chiều dài lò xo giảm từ 64 cm đến 61 cm 0,3 s Thời gian ngắn để chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm A 0,6 s B 0,3 s C 0,15 s D 0,45 s EBOOK FOR YOU Câu 37: Trong dao động điều hòa, thời gian ngắn hai lần động 0,6s Giả sử thời điểm đó, vật có động Wd ; Wt ,sau khoảng thời gian ∆t vật có động Wd Wt / Giá trị nhỏ ∆t A 0,8 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,2 s  π cm Câu 38: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cosπt ÷ Độ dài quãng đường mà vật 2  khoảng thời gian t1 = 1,5s đến t = A 40 + cm B 60 − cm 13 s C 50 + cm D 50 + cm Câu 39: Một lắc đơn có dây nhẹ không co dãn dài 1,5 m dao động nơi có gia tốc trọng trường π2 (m/s2) Khi dao động, lúc dây treo thẳng đứng bị vướng vào đinh trung điểm dây Chu kì dao động hệ lắc A s B s C 6+ s D s Câu 40: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, sau T/4 vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C 0,8 kg D 1,0 kg Câu 41: Một lắc đơn có dây nhẹ không co dãn dài 40 cm, vật nặng 200 g dao động nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 bỏ qua ma sát Kéo lắc để dây lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng buông nhẹ Lúc lực căng dây treo N vận tốc vật có giá trị A 2,82 (m/s) B 1,41 (m/s) C (m/s) D (m/s) Câu 42: Một lắc đơn dao động mặt đất nhiệt độ 30 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài 2.10–5 K–1, bán kính trái đất 6400 km Khi đưa lắc lên độ cao h, nhiệt độ 20 C, để lắc dao động độ cao h A 6,4 km B 640 m C 64 km D 64 m Câu 43: Một lắc lò dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có 20 mJ, lực đàn hồi cực đại lò xo N, lực đàn hồi lò xo vật vị trí cân N Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 44: Hai lắc đơn treo cạnh có chu kỳ dao động nhỏ 2,4s 1,8s Kéo hai lắc lệch góc nhỏ đồng thời buông nhẹ hai lắc đồng thời trở lại vị trí sau thời gian ngắn A 8,8 s B 12/11 s C 7,2 s D 18 s Câu 45: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân chất điểm Đường biểu diễn phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho hình vẽ bên Phương trình vận tốc chất điểm π A v = 60.cos(10πt - ) (cm / s) π C v = 60.cos(10πt - ) (cm / s) π B v = 60π.cos(10πt - ) (cm / s) π D v = 60π.cos(10πt - ) (cm/s) Câu 46: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật nặng khối lượng 400 g Được treo vào trần thang máy Khi vật nặng đứng yên vị trí cân thang máy đột ngột chuyển động EBOOK FOR YOU nhanh dần lên với gia tốc a = m/s sau thời gian s kể từ bắt đầu chuyển động nhanh dần thang máy chuyển động thẳng Lấy π2 = 10; g = 10 m/s2 Biên độ dao động vật thang máy chuyển động thẳng A cm B cm C cm D cm Câu 47: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A Đúng lúc vật M vị trí biên vật m có khối lượng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 vận tốc cực đại vật M, đến va chạm với M Biết va chạm hai vật đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A Tỉ số biên độ dao động A1 A2 vật M trước sau va chạm A B 1/2 C 2/3 D 2 Câu 48: Một lò xo nhẹ có độ cứng K, đầu cố định, đầu nối với sợi dây nhẹ không dãn Sợi dây vắt qua dòng rọc cố định, nhẹ bỏ qua ma sát Đầu lại sợi dây gắn với vật nặng khối lượng m Khi vật nặng cân bằng, dây trục lò xo trạng thái thẳng đứng.Từ vị trí cân cung cấp cho → vật nặng vận tốc v0 theo phương thẳng đứng Điều kiện giá trị v0 để vật nặng dao động điều hòa v0 ≤ g A 2k m v0 ≤ g m k v0 ≤ g B m 2k C v0 ≤ 3g m k D Câu 49: Cho vật dao động điều hòa phương, chung trục tọa độ với biên độ 10 cm tần số vật tương ứng f 1, f2, f3, f4 Biết thời điểm ta có x1 x2 x3 x4 + = + Error: Reference source not found Tại thời điểm t x = cm, x2 = cm, x3 = cm v1 v2 v3 v4 x4 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 8,7 cm B 5,6 cm not found cm C 9,3 cm D 5Error: Reference source Câu 50: Hai điểm sáng dao động điều hòa trục Ox với phương trình dao động là: x = A1 cos(ω1t + φ) cm, x2 = A2 cos( ω2t + φ) cm ( với A1 < A2 , ω1> ω2 0< < /2) Tại thời điểm ban đầu t = khoảng cách hai điểm sáng a Tại thời điểm t = Δt hai điểm sáng cách 2a, đồng thời chúng vuông pha Đến thời điểm t = 2Δt điểm sáng trở lại vị trí hai điểm sáng cách 3a Tỉ số ω1/ω2 A 4,0 B 3,5 C 3,0 D 2,5 - Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2015 - 2016 Môn: VẬT LÍ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 209 EBOOK FOR YOU Câu 1: Một vật dao động với phương trình x = 2sin(2πt + π/3) cm Biên độ dao động vật A cm B m C 2π (rad/s) D π/3 (rad) Câu 2: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến thiên A sớm pha π/2 so với li độ B pha với li độ C trễ pha π/2 so với vận tốc D pha với hợp lực tác dụng lên vật Câu 3: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật Câu 4: Hiện tượng cộng hưởng xảy A tần số lực cưỡng tần số riêng hệ B tần số dao động tần số riêng hệ C tần số lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ D tần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ Câu 5: Một vật dao động điều hoà x = 4sin(πt + π/4) cm Lúc t = 0,5s vật có li độ A x = cm B x = cm C x = -2 cm D x = cm Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g lò xo có độ cứng k = 100N/m Lấy π2 = 10, chu kì dao động lắc A T = 0,3 s B T = 0,1 s C T = 0,4 s D T = 0,2 s Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B cm C 24 cm D 12 cm Câu 8: Một lắc lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C Hz D 12 Hz Câu 9: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Hợp lực tác dụng lên vật đổi chiều vật tới vị trí biên B Vật chuyển động nhanh dần từ biên vị trí cân C Gia tốc chiều vận tốc từ vị trí cân biên D Hợp lực tác dụng lên vật hướng vị trí cân Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài 144cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π2 (m / s ) Chu kì dao động lắc A 1,2 s B 16,4 s C 2,4 s D 24 s Câu 11: Chọn phát biểu nói dao động cưỡng A Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng B Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn C Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 12: Trong dao động điều hòa vật biểu thức sau sai? 2  a   v   +   = A   amax   vmax   Fph   v   +  =1 C   Fph   vmax  max   2  x   a  =1 B   +   A   amax  x  v D   +   A   vmax   =  Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm chu kì 2s Quãng đường vật chu kì EBOOK FOR YOU A 16 cm B 32 cm C 64 cm D cm Câu 14: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m1 = 300g dao động điều hòa với chu kì 1s Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 vật nhỏ có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì 0,5s Giá trị m2 A 75 g B 150 g C 1200 g D 600 g Câu 15: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k vật nặng khối lượng m Nếu tăng độ cứng lò xo lên lần giảm khối lượng vật lần chu kỳ dao động lắc A giảm lần B không thay đổi C tăng lần D tăng lần Câu 16: Điều kiện để lắc đơn dao động điều hòa A lắc đơn phải đặt Trái đất B biên độ góc phải đủ nhỏ C bỏ qua ma sát D bỏ qua ma sát biên độ góc phải đủ nhỏ Câu 17: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 8cm cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A cm B cm C 10 cm D 14 cm Câu 18: Một người xách xô nước đường, bước dài 40cm Chu kì dao động riêng nước xô 0,2s Để nước xô sóng sánh mạnh người phải với vận tốc A 200 (m/s) B (8 m/s) C 7,2 (km/h) D (cm/s) Câu 19: Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 12,56 (cm/s) B 25,13 (cm/s) C 18,84 (cm/s) D 20,08 (cm/s) Câu 20: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ B Biên độ gia tốc C Li độ tốc độ D Biên độ tốc độ Câu 21: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động A không đổi theo thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C tỉ lệ bậc với thời gian D để xác định trạng thái ban đầu dao động Câu 22: Gia tốc dao động điều hòa có biểu thức: A a = ω2x B a = - ωx2 C a = - ω2x D a = ω2x2 Câu 23: Hai dao động điều hoà có phương trình: x1 = A1cos(20 π t + π /2) cm x2 = A2cos(20 π t + π /6) cm Phát biểu sau A Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc π /3 (rad) B Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc π /3 (rad) C Dao động thứ hai trễ pha dao động thứ góc π /6 (rad) D Dao động thứ nhanh pha dao động thứ hai góc π /2 (rad) Câu 24: Đồ thị mô tả phụ thuộc gia tốc a lực kéo F vật dao động điều hòa A đoạn thẳng nghịch biến qua gốc tọa độ B đoạn thẳng đồng biến qua gốc tọa độ C dạng hình sin D dạng elip Câu 25: Một vật dao động tuần hoàn ngày thực 43200 dao động toàn phần Chu kì dao động vật A 0,5 s B s C 86400 s D 21600 s Câu 26: Một lắc lò xo treo thẳng đứng với khối lượng vật 100 g Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống đến vị trí lò xo giãn 7,9 cm buông nhẹ để dao động điều hòa xung quanh vi trí cân với mJ Lấy g = 9,8 m/s Độ cứng lò xo A 20 N/m B 7,69 N/m C 40 N/m D 0,02 N/m Câu 27: Hai lắc đơn dao động nơi trái đất Con lắc đơn chiều dài ℓ dao động với chu kỳ T1, lắc đơn có chiều dài ℓ2 > ℓ1 dao động với chu kỳ T2 Khi lắc đơn có chiều dài hiệu chiều dài hai lắc dao động với chu kỳ EBOOK FOR YOU A T2 = T12 T22 T12 − T22 B T = T2 – T1 2 C T2 = T2 − T1 D T2 = T12 − T22 Câu 28: Một vật có khối lượng kg dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt - π = 10 Lực kéo thời điểm t = 0,5 s A B N C 100 N π ) (cm) Coi D 10 N Câu 29: Một cầu khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động với biên độ 5cm dao động với tần số f = 2,5 Hz Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 10cm tần số dao động nhận giá trị giá trị sau? A 0,5Hz B 5Hz C 2,5Hz D 1,25 Hz Câu 30: Một vật dao động điều hòa, phút thực 150 dao động toàn phần Lúc t = 0, vật qua vị trí có li độ -2cm phía biên gần với tốc độ 10π(cm/s) Phương trình dao động vật A x = 2 cos(5πt + 3π/4) cm B x = 2 cos(5πt - 3π/4) cm C x = 4cos(5πt + π/4) cm D x = 2cos(5πt + π/4) cm Câu 31: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s Nếu tăng giảm chiều dài lắc đoạn 14cm chu kì dao động điều hòa tương ứng T1 T2 biết T1 = T2 /3 Chu kì dao động T bằng: A 1,568 s B 1,823 s C 1,236 s D 1,419 s Câu 32: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình dao động x1 = cos(2t + π /3) cm x2 = cos(2t - π /6) cm Phương trình dao động tổng hợp A x = cos(2t + π /6) cm B x =2cos(2t + π /12) cm C x = cos(2t + π /3) cm D x =2cos(2t - π /6) cm Câu 33: Một lắc đơn có độ dài 120 cm Người ta thay đổi độ dài cho chu kì dao động 90% chu kì dao động ban đầu Độ dài A 97,2cm B 108cm C 133,33cm D 148,148cm Câu 34: Một chất điểm khối lượng m chuyển động trục ox với phương trình x = Αcos (ωt + ϕ ) Vật dao động tuần hoàn với A biên độ A B vận tốc cực đại Αω 2π C chu kì D gia tốc cực đại Αω ω Câu 35: Con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang với biên độ cm, chu kỳ 0,5s Khối lượng vật 0,4 kg Lấy g = π = 10 m/s2 Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A 512 N B 9,12 N C 912 N D 5,12 N Câu 36: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52 cm đến 64 cm Thời gian ngắn chiều dài lò xo giảm từ 64 cm đến 61 cm 0,3 s Thời gian ngắn để chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm A 0,3 s B 0,45 s C 0,6 s D 0,15 s Câu 37: Một lắc đơn có dây nhẹ không co dãn dài 40 cm, vật nặng 200 g dao động nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 bỏ qua ma sát Kéo lắc để dây lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng buông nhẹ Lúc lực căng dây treo N vận tốc vật có giá trị A (m/s) B 1,41 (m/s) C (m/s) D 2,82 (m/s) Câu 38: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, sau T/4 vật có tốc EBOOK FOR YOU độ 50cm/s Giá trị m A 1,2 kg B 0,5 kg C 0,8 kg Câu 39: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân chất điểm Đường biểu diễn phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho hình vẽ bên Phương trình vận tốc chất điểm π A v = 60π.cos(10πt - ) (cm / s) π C v = 60.cos(10πt - ) (cm / s) B v = 60π.cos(10πt - D 1,0 kg π ) (cm/s) π D v = 60.cos(10πt - ) (cm / s) Câu 40: Một lắc lò dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có 20 mJ, lực đàn hồi cực đại lò xo N, lực đàn hồi lò xo vật vị trí cân N Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 41: Một lắc đơn dao động mặt đất nhiệt độ 30 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài 2.10–5 K–1, bán kính trái đất 6400 km Khi đưa lắc lên độ cao h, nhiệt độ 20 C, để lắc dao động độ cao h A 6,4 km B 640 m C 64 km D 64 m  π cm Câu 42: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cosπt ÷ Độ dài quãng đường mà vật 2  khoảng thời gian t1 = 1,5s đến t = A 50 + cm B 40 + cm 13 s C 60 − cm D 50 + cm Câu 43: Hai lắc đơn treo cạnh có chu kỳ dao động nhỏ 2,4s 1,8s Kéo hai lắc lệch góc nhỏ đồng thời buông nhẹ hai lắc đồng thời trở lại vị trí sau thời gian ngắn A 8,8 s B 12/11 s C 18 s D 7,2 s Câu 44: Trong dao động điều hòa, thời gian ngắn hai lần động 0,6s Giả sử thời điểm đó, vật có động Wd ; Wt ,sau khoảng thời gian ∆t vật có động Wd Wt / Giá trị nhỏ ∆t A 0,4 s B 0,8 s C 0,2 s D 0,1 s Câu 45: Một lắc đơn có dây nhẹ không co dãn dài 1,5 m dao động nơi có gia tốc trọng trường π2 (m/s2) Khi dao động, lúc dây treo thẳng đứng bị vướng vào đinh trung điểm dây Chu kì dao động hệ lắc A s B s C 6+ s D s Câu 46: Hai điểm sáng dao động điều hòa trục Ox với phương trình dao động là: x = A1 cos(ω1t + φ) cm, x2 = A2 cos( ω2t + φ) cm ( với A1 < A2 , ω1 >ω2 0< < /2) Tại thời điểm ban đầu t = khoảng cách hai điểm sáng a Tại thời điểm t = Δt hai điểm sáng cách 2a, đồng thời chúng vuông pha Đến thời điểm t = 2Δt điểm sáng trở lại vị trí hai điểm sáng cách 3a Tỉ số ω1/ω2 A 4,0 B 3,5 C 3,0 D 2,5 Câu 47: Cho vật dao động điều hòa phương, chung trục tọa độ với biên độ 10 cm tần số vật tương ứng f 1, f2, f3, f4 Biết thời điểm ta có EBOOK FOR YOU x1 x2 x3 x4 + = + Error: Reference source not found Tại thời điểm t x = cm, x2 = cm, x3 = cm v1 v2 v3 v4 x4 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 8,7 cm B 5,6 cm not found cm C 9,3 cm D 5Error: Reference source Câu 48: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A Đúng lúc vật M vị trí biên vật m có khối lượng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 vận tốc cực đại vật M, đến va chạm với M Biết va chạm hai vật đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A Tỉ số biên độ dao động A1 A2 vật M trước sau va chạm A B 2 C 1/2 D 2/3 Câu 49: Một lò xo nhẹ có độ cứng K, đầu cố định, đầu nối với sợi dây nhẹ không dãn Sợi dây vắt qua dòng rọc cố định, nhẹ bỏ qua ma sát Đầu lại sợi dây gắn với vật nặng khối lượng m Khi vật nặng cân bằng, dây trục lò xo trạng thái thẳng đứng.Từ vị trí cân cung cấp cho → vật nặng vận tốc v0 theo phương thẳng đứng Điều kiện giá trị v0 để vật nặng dao động điều hòa v0 ≤ g A m k v0 ≤ g B m 2k v0 ≤ C 3g m k v0 ≤ g 2k m D Câu 50: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật nặng khối lượng 400 g Được treo vào trần thang máy Khi vật nặng đứng yên vị trí cân thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = m/s sau thời gian s kể từ bắt đầu chuyển động nhanh dần thang máy chuyển động thẳng Lấy π2 = 10; g = 10 m/s2 Biên độ dao động vật thang máy chuyển động thẳng A cm B cm C cm D cm - Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2015 - 2016 Môn: VẬT LÍ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 357 Câu 1: Chọn phát biểu nói dao động cưỡng A Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng B Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 2: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m1 = 300g dao động điều hòa với chu kì 1s Nếu thay vật EBOOK FOR YOU biểu thức là: A mgl(1 - cosα) B mgl(1 - sinα) C mgl(3 - 2cosα) D mgl(1 + cosα) Câu 36 Một dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 10π cm/s T/3 Tốc độ cực đại có giá trị bao nhiêu? A 20π cm/s B 20π cm/s C 20π cm/s D 10π cm/s Câu 37 Tại A B mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình là: u1 = Acos(ωt) u2 = Acos(ωt + α) Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ dao động cực đại điểm M gần đường trung trực AB cách đường trung trực khoảng 1/6 bước sóng Giá trị α là: A π/6 B 2π/3 C π/12 D π/3 Câu 38 Một lắc đơn dùng làm đồng hồ đếm giây có l = 1m, m = 100g lấy g = 9,87m/s Con lắc dao động tắt dần lực cản môi trường, để lắc dao động tự với biên độ góc ban đầu 50 dao động tắt dần sau chu kì biên độ góc Cho biên độ lắc giảm theo cấp số nhân lùi vô hạn Hãy tính công mà phải tốn để lên dây cót đồng hồ cho chạy tuần lễ với biên độ 50 Cho biết hiệu suất đồng hồ 80% A 150J B 120J C 130J D 140J Câu 39 Sóng dừng sợi dây có dạng: u =asinbx.cos ω t (mm).Trong x đo (cm) , t đo (s), cho bước sóng 0,4m, biên độ dao động phần tử cách nút sóng đoạn 5cm có giá trị 5mm Biên độ A bụng sóng bằng: A mm B mm C mm D mm Câu 40 Cho dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt + φ1); x2 = A2cos(ωt + φ2) x3 = A3cos(ωt + φ3) Biết A1 = 1,5A3; φ3 – φ1 = π Gọi x12 = x1 + x2 dao động tổng hợp dao động thứ dao động thứ hai; x23 = x2 + x3 dao động tổng hợp dao động thứ hai dao động thứ ba Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ hai dao động tổng hợp hình vẽ Giá trị A là: A A2 ≈ 3,17 cm B A2 ≈ 6,15 cm C A2 ≈ 4,87 cm D A2 ≈ 8,25 cm Câu 41 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn ∆ℓ 0, kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T Trong chu kỳ khoảng thời gian để lực đàn hồi tác dụng vào vật chiều với trọng lực T/4 Biên độ dao động vật là: A 2∆0 B ∆0 C 3∆0 D 2∆0 Câu 42 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 36cm treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu gắn vật nặng khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong trình dao động, chiều dài cực đại lò xo 1,5 lần chiều dài cực tiểu Tại thời điểm t vật qua vị trí li độ 4cm có tốc độ 20π cm/s Lấy π2 ≈ 10, g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc là: A 0,40s B 1,20s C 0,60s D 0,25s Câu 43 Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 40Hz cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6 m/s Gọi M điểm nằm đường vuông góc với AB B, phần tử vật chất M dao động với biên độ cực đại, diện tích nhỏ tam giác ABM có giá trị xấp xỉ bằng: EBOOK FOR YOU A 5,28 cm2 B 8,4 cm2 C 2,43 cm2 D 1,62 cm2 Câu 44 Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.10 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường góc 54 buông nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,50 m/s Câu 45 Cho điểm O, A, B, C theo thứ tự nằm đường thẳng Tại O đặt nguồn âm điểm phát sóng đẳng hướng Mức cường độ âm A lớn mức cường độ âm B 20dB, mức cường độ âm B lớn mức cường độ âm C 20dB Tỉ số AB/BC là: A 10 B 1/9 C D 1/10 Câu 46 Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 4cos100πt (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Xét điểm M mặt chất lỏng, nằm đường trung trực AB mà phần tử chất lỏng dao động pha với nguồn A Khoảng cách MA nhỏ là: A 6,4 cm B 8,0 cm C 5,6 cm D 7,0 cm Câu 47 Ở cảng biển, mực nước thuỷ triều lên xuống theo kiểu dao động điều hoà Đồ thị biểu diễn độ sâu cảng theo thời gian cho đồ thị hình vẽ Một tàu đến để cập cảng vào lúc nước cạn Để vào cảng an toàn mức nước phải có độ sâu 1,5 m Tàu phải neo đậu cảng bao lâu? A 1,5 h B h C h D h Câu 48 Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k vật nặng khối lượng m Kéo vật rời khỏi vị trí cân đoạn 10cm thả nhẹ cho vật dao động Khi vật ngang qua vị trí cân giữ chặt lò xo điểm cách vị trí gắn lò xo đoạn 0,75 chiều dài tự nhiên lò xo Tìm biên độ dao động vật sau đó? A 2,5cm B 5cm C 7,5cm D 10cm Câu 49 Một lắc đơn: có khối lượng m = 400g, có chiều dài 160cm Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB góc 600 thả nhẹ cho vật dao động, vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật m2 = 100g đứng yên, lấy g = 10m/s Khi biên độ góc lắc sau va chạm là: A 53,130 B 47,160 C 77,360 D.530 Câu 50 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật nặng m = 100 g.Vật dao động có ma sát mặt phẳng ngang với hệ số ma sát µ =0,2 Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn 3cm thả Lấy g=10m/s2 π ≈ 10 Tìm tốc độ trung bình vật khoảng thời gian từ lúc thả đến lúc lò xo không biến dạng lần thứ nhất: A 2,5 cm/s B 53,6 cm/s C 57,4 cm/s D 2,7 cm/s EBOOK FOR YOU TRƯỜNG THPT NGHĨA DÂN TỔ : LÝ - HÓA ĐỀ RÀ SOÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM 2015 - 2016 Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên học sinh: Lớp Mã đề thi 124 Câu Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân với biên độ A Tại vị trí vật có li độ x = A/2 tỉ số động dao động là: A 3/4 B 2/3 C 1/2 D ¼ Câu Con lắc lò xo đạt nằm ngang dao động với biên độ 8cm, chu kỳ 0,5s Khối lượng nặng 400 gam, lấy π =10 g = 10m/s2 Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật là: A 525N B 5,12N C 256N D 2,56N Câu Khi vật dao động điều hòa thì: A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ EBOOK FOR YOU D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Chu kì 2s Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật là: π π π A x = 6cos(πt + ) cm B x = 6cos(πt - ) cm C x = 6cos(πt + ) cm D.x = 6cos(πt) cm Câu Hai âm độ cao hai âm có cùng: A biên độ B cường độ âm C mức cường độ âm D tần số Câu Tại điểm O bề mặt chất lỏng có nguồn phát sóng với chu kỳ T=1,2s, tốc độ truyền sóng bề mặt chất lỏng 0,75 m/s Hai điểm M N phương truyền sóng, phía với nguồn O, bề mặt chất lỏng cách nguồn O khoảng 0,75 m 1,2m Hai điểm M N dao động: A pha B ngược pha C vuông pha D lệch pha π /4 Câu Ở mặt nước (đủ rộng), điểm O có nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u0 = 4cos20πt (u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Phương trình dao động phần tử nước điểm M (ở mặt nước), cách O khoảng 50 cm là: A uM = 4cos(20πt + π/2) (cm) C uM = 4cos(20πt – π/4) (cm) B uM = 4cos(20πt – π/2) (cm) D uM = cos(20πt + π/4) (cm) Câu Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định có 3điểm khác đứng yên Vận tốc truyền sóng dây là: A 40m/s B 100m/s C 60m/s D 80m/s Câu 10 Khi nói đến đặc trưng sinh lí âm gắn với âm có tần số: A nhỏ 16Hz B từ 16Hz đến 20000Hz C lớn 20000Hz D với giá trị Câu 11 Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10-5W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2 Mức cường độ âm điểm là: A L = 70 dB B L = 60 dB C L = 50 dB D L = 80 dB π Câu 12 Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + ) (x tính cm, t tính s) Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 100π cm/s2 B 100 cm/s2 C 10π cm/s2 D 10 cm/s2 Câu 13 Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = cos( π t − π π )( cm ) x2= cos(π t − )(cm ) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 8cm B cm C 2cm D cm Câu 14 Trong nhạc cụ, hộp đàn, thân kèn, sáo có tác dụng: A Vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm nhạc cụ phát B Làm tăng độ cao độ to âm C Giữ cho âm phát có tần số ổn định D Lọc bớt tạp âm tiếng ồn Câu 15 Trong tượng truyền sóng với tốc độ truyền sóng 80 cm/s, tần số dao động có giá trị từ 11 Hz đến 12,5 Hz Hai điểm phương truyền sóng cách 25 cm dao động vuông pha Bước sóng A cm B 6,67 cm C 7,69 cm D 7,25 cm EBOOK FOR YOU Câu 16 Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật sẽ: A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 17 Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 18 Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ bằng: A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 5,8.10-3 J D 4,8.10-3 J Câu 19 Phương trình mô tả sóng truyền theo trục x u = 0,04cosπ(4t - 0,5x), u x tính theo đơn vị mét, t tính theo đơn vị giây Vận tốc truyền sóng là: A v = m/s B v = 8m/s C v = 0,5 m/s D v = 1,25 m/s Câu 20 Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng không thay đổi trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 sẽ: A dao động với biên độ cực đại C dao động với biên độ cực tiểu B không dao động D dao động với biên độ nửa biên độ cực đại Câu 21 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4πt)(cm) Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là: A 4cm B 5cm C 2,5cm D 10cm Câu 22 Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc không đổi) tần số dao động điều hoà sẽ: A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hoà giảm C tăng tần số dao động điều hoà tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi chu kỳ dao động điều hoà không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 23 Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 24 Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m bằng: A 200 g B 100 g C 50 g D 800 g Câu 25 Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l EBOOK FOR YOU viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hoà nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α có biểu thức là: A mgl(1 - cosα) B mgl(1 - sinα) C mgl(3 - 2cosα) D mgl(1 + cosα) Câu 26 Tại nơi, chu kì dao động điều hoà lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hoà 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc là: A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm Câu 27 Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì bằng: A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 28 Sóng dừng dây dài 2m với đầu dây cố định Tốc độ sóng dây 20m/s Tìm tần số dao động sóng dừng, biết tần số khoảng từ 4Hz đến 6Hz? A 4,6Hz B 4,5Hz C 5Hz D 5,5Hz Câu 29 Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Quãng đường mà vật khoảng thời gian chu kì dao động T là: A s = 2A B s = 8A C s = A D s = 4A Câu 30 Một sóng có tần số 50Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương Ox mà dao động phần tử môi trường lệch pha π/3 bằng: A 10 cm B 20 cm C cm D 60 cm Câu 31 Chọn kết luận đúng? Khi sóng học truyền từ không khí vào nước đại lượng sau không thay đổi: A Tần số B Vận tốc C Năng lượng D Bước sóng Câu 32 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương giá trị li độ x vận tốc v là: A x > v > B x < v > C x > v < D x < v < Câu 33 Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 =10 Lò xo lắc có độ cứng bằng: A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m D 200 N/m Câu 34 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt + π/2)(cm) Biên độ pha ban đầu dao động là? A cm 2π(rad) B cm π/2(rad) C π/2 (cm) 2π(rad) D 2π(cm) π/2 (rad) Câu 35 Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động là: A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu 36 Một dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 10π cm/s T/3 Tốc độ cực đại có giá trị bao nhiêu? A 20π cm/s B 20π cm/s C 20π cm/s D 10π cm/s Câu 37 Một lắc đơn: có khối lượng m = 400g, có chiều dài 160cm Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB góc 600 thả nhẹ cho vật dao động, vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật m2 = 100g đứng yên, lấy g = 10m/s Khi biên độ góc lắc sau va chạm EBOOK FOR YOU là: A 53,130 B 47,160 C 77,360 D.530 Câu 38 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật nặng m = 100 g.Vật dao động có ma sát mặt phẳng ngang với hệ số ma sát µ =0,2 Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn 3cm thả Lấy g=10m/s2 π ≈ 10 Tìm tốc độ trung bình vật khoảng thời gian từ lúc thả đến lúc lò xo không biến dạng lần thứ nhất: A 2,5 cm/s B 53,6 cm/s C 57,4 cm/s D 2,7 cm/s Câu 39 Tại A B mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình là: u1 = Acos(ωt) u2 = Acos(ωt + α) Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ dao động cực đại điểm M gần đường trung trực AB cách đường trung trực khoảng 1/6 bước sóng Giá trị α là: A π/6 B 2π/3 C π/12 D π/3 Câu 40 Một lắc đơn dùng làm đồng hồ đếm giây có l = 1m, m = 100g lấy g = 9,87m/s Con lắc dao động tắt dần lực cản môi trường, để lắc dao động tự với biên độ góc ban đầu 50 dao động tắt dần sau chu kì biên độ góc Cho biên độ lắc giảm theo cấp số nhân lùi vô hạn Hãy tính công mà phải tốn để lên dây cót đồng hồ cho chạy tuần lễ với biên độ 50 Cho biết hiệu suất đồng hồ 80% A 150J B 120J C 130J D 140J Câu 41 Sóng dừng sợi dây có dạng: u =asinbx.cos ω t (mm).Trong x đo (cm) , t đo (s), cho bước sóng 0,4m, biên độ dao động phần tử cách nút sóng đoạn 5cm có giá trị 5mm Biên độ A bụng sóng bằng: A mm B mm C mm D mm Câu 42 Cho dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt + φ1); x2 = A2cos(ωt + φ2) x3 = A3cos(ωt + φ3) Biết A1 = 1,5A3; φ3 – φ1 = π Gọi x12 = x1 + x2 dao động tổng hợp dao động thứ dao động thứ hai; x23 = x2 + x3 dao động tổng hợp dao động thứ hai dao động thứ ba Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ hai dao động tổng hợp hình vẽ Giá trị A là: A A2 ≈ 3,17 cm B A2 ≈ 6,15 cm C A2 ≈ 4,87 cm D A2 ≈ 8,25 cm Câu 43 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn ∆ℓ 0, kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T Trong chu kỳ khoảng thời gian để lực đàn hồi tác dụng vào vật chiều với trọng lực T/4 Biên độ dao động vật là: A 2∆0 B ∆0 C 3∆0 D 2∆0 Câu 44 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 36cm treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu gắn vật nặng khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong trình dao động, chiều dài cực đại lò xo 1,5 lần chiều dài cực tiểu Tại thời điểm t vật qua vị trí li độ 4cm có tốc độ 20π cm/s Lấy π2 ≈ 10, g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc là: A 0,40s B 1,20s C 0,60s D 0,25s Câu 45 Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 40Hz cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6 m/s Gọi M điểm nằm đường vuông góc với AB B, phần tử vật chất M dao động với biên độ cực đại, diện tích nhỏ tam giác EBOOK FOR YOU ABM có giá trị xấp xỉ bằng: A 5,28 cm2 B 8,4 cm2 C 2,43 cm2 D 1,62 cm2 Câu 46 Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.10 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường góc 54 buông nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,50 m/s Câu 47 Cho điểm O, A, B, C theo thứ tự nằm đường thẳng Tại O đặt nguồn âm điểm phát sóng đẳng hướng Mức cường độ âm A lớn mức cường độ âm B 20dB, mức cường độ âm B lớn mức cường độ âm C 20dB Tỉ số AB/BC là: A 10 B 1/9 C D 1/10 Câu 48 Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 4cos100πt (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Xét điểm M mặt chất lỏng, nằm đường trung trực AB mà phần tử chất lỏng dao động pha với nguồn A Khoảng cách MA nhỏ là: A 6,4 cm B 8,0 cm C 5,6 cm D 7,0 cm Câu 49 Ở cảng biển, mực nước thuỷ triều lên xuống theo kiểu dao động điều hoà Đồ thị biểu diễn độ sâu cảng theo thời gian cho đồ thị hình vẽ Một tàu đến để cập cảng vào lúc nước cạn Để vào cảng an toàn mức nước phải có độ sâu 1,5 m Tàu phải neo đậu cảng bao lâu? A 1,5 h B h C h D h Câu 50 Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k vật nặng khối lượng m Kéo vật rời khỏi vị trí cân đoạn 10cm thả nhẹ cho vật dao động Khi vật ngang qua vị trí cân giữ chặt lò xo điểm cách vị trí gắn lò xo đoạn 0,75 chiều dài tự nhiên lò xo Tìm biên độ dao động vật sau đó? A 2,5cm B 5cm C 7,5cm D 10cm EBOOK FOR YOU Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Mã 121 B A B C A D D D A D B A C D A A B A B A C A B D B D B C B B A B B A B BẢNG ĐÁP ÁN Mã 122 Mã 123 D D A D D C B D A A B A A B B A C B A A D C D A C B D D A B A D B B A C B B A B C A A B B B D A B B D D B A C D B B B A A B B A B B A C B A Mã 124 C A B D B D B C B B A B B A B D A D B A B A B C A D D C D A A B A B A EBOOK FOR YOU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO Năm học 2015 - 2016 C A B B B C A B C D A B A A D C A A D A B B B B C A B C D A C B A B C D A A A D A B B B C C B C B A B C D A A A D A B B ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 319 Họ tên thí sinh: …………………………………………… SBD: ……………… Câu 1:Error: Reference source not found Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g không đổi, đầu lò xo gắn cố định, đầu lò xo gắn vật nặng khối lượng m Tại vị trí cân vật lò xo giãn 4cm Kích thích cho lắc dao động điều hòa với biên độ 6cm dọc theo trục Ox thẳng đứng, gốc O vị trí cân vật Tìm phát biểu sai A) Vectơ lực kéo đổi chiều vị trí động lớn B) Vectơ lực đàn hồi đổi chiều vị trí biên C) Tại vị trí lò xo không bị biến dạng, tỉ số động lắc (5/4) D) Quãng đường vật trình lò xo bị giãn 20cm Câu 2:Error: Reference source not found Một vật dao động điều hòa trục x Tại li độ x = ±4 cm động vật lần Tại li độ x = ±5 cm động vật A) 1,25 lần B) lần C) 1,56 lần D) 2,56 lần Câu 3:Error: Reference source not found Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, tìm phát biểu sai A) Giá trị lực kéo biến thiên điều hòa theo thời gian tần số pha với gia tốc chất điểm B) Khi chất điểm từ vị trí biên vị trí cân độ lớn li độ độ lớn vận tốc giảm C) Giá trị lực kéo biến thiên điều hòa theo thời gian tần số ngược pha với li độ chất điểm D) Vận tốc gia tốc biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số vuông pha với Câu 4:Error: Reference source not found Vật nhỏ có khối lượng 200 g lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ 4cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ 500 cm/s2 T/2 Độ cứng lò xo là: A) 30 N/m B) 50 N/m C) 40 N/m D) 20 N/m Câu 5:Error: Reference source not found Khi truyền âm từ không khí vào nước, kết luận không đúng? A) Vận tốc âm tăng B) Vận tốc âm giảm C) Tần số âm không thay đổi D) Bước sóng thay đổi Câu 6:Error: Reference source not found Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 biên độ pha, cách 60 cm, có tần số sóng 5Hz Tốc độ truyền sóng 40 cm/s Số cực đại giao thoa đoạn S1S2 là: A) 17 B) 14 C) 13 D) 15 Câu 7:Error: Reference source not found Có ba lắc đơn có chiều dài, khối lượng Con lắc EBOOK FOR YOU thứ thứ hai mang điện tích q1 q2 Con lắc thức ba không tích điện Đặt ba lắc vào điện trường theo phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì chúng T 1, T2 T3 với T1 = (T3/3); T2 = (2T3/3) Biết q1 + q2 = 1,48.10-7 C Điện tích q1 q2 là: A) 12,8.10-8C 10-8C B) 9,2.10-8C 5,6.10-8C -8 -8 C) 9,3.10 C 5,5.10 C D) 10-7C 4,8 10-8C Câu 8:Error: Reference source not found Một vật dao động tắt dần chậm Cứ sau chu kì, biên độ giảm 3% Phần lượng lắc bị dao động toàn phần xấp xỉ A) 6% B) 94% C) 9% D) 3% Câu 9:Error: Reference source not found Một vật nhỏ khối lượng m đặt ván nằm ngang hệ số ma sát nghỉ vật ván μ = 0,3 Cho ván dao động điều hoà theo phương ngang với tần số f = Hz Để vật không bị trượt ván trình dao động biên độ dao động ván phải thoả mãn điều kiện nào? Lấy π2 = 10 A) A ≤ 1,25cm B) A ≤ 0,3cm C) A ≤ 2,15cm D) A ≤ 2,5cm Câu 10:Error: Reference source not found Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A) Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin B) Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng C) Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động D) Lực kéo tác dụng vào vật không đổi Câu 11:Error: Reference source not found Một sóng ngang truyền mặt nước, nguồn sóng đặt điểm O có phương trình u = acos(20πt + π/6)mm, tốc độ truyền sóng v = 20m/s Một điểm M mặt nước, cách O đoạn 100cm có sóng truyền qua Tìm phát biểu A) Tại thời điểm, dao động O sớm pha dao động M góc (π/2) B) Tại thời điểm, dao động điểm M pha với dao động O C) Tại thời điểm, dao động điểm M chậm pha dao động O góc (π/2) D) Tại thời điểm, dao động điểm M ngược pha với dao động O Câu 12:Error: Reference source not found Một động đất phát đồng thời hai sóng đất: Sóng ngang S sóng dọc P Biết vận tốc sóng S 34,5km/s sóng P 8km/s Một máy địa chấn ghi sóng S P cho thấy sóng S đến sớm sóng P phút Tâm động đất cách máy ghi: A) 250 km B) 25 km C) 2500 km D) 5000 km Câu 13:Error: Reference source not found Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α = 9° lượng E = 0,02 J Động lắc li độ góc α = 4,5° là: A) 0,015 J B) 0,198 J C) 0,225 J D) 0,027 J Câu 14:Error: Reference source not found Hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt – π/6)cm x2 = A2cos(ωt – π)cm Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(ωt + φ)cm Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị A) cm B) cm C) 15 cm D) 18 cm Câu 15:Error: Reference source not found Một chất điểm chuyển động đường tròn đường kính AB = 10 cm với gia tốc tiếp tuyến a = m/s2 hình chiếu xuống đường kính AB A) không dao động điều hòa B) dao động điều hòa với gia tốc cực đại m/s2 C) dao động điều hòa với chu kỳ 1s D) dao động điều hòa với biên độ 10cm Câu 16:Error: Reference source not found Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A) Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B) Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng C) Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D) Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng Câu 17:Error: Reference source not found Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, dây treo có chiều dài thay đổi Nếu tăng chiều dài lắc thêm 25cm chu kì dao động lắc tăng thêm 0,2s Lấy π2 = 10 Chiều dài lúc đầu lắc A) 1,55 m B) 1,44 m C) 2,5 m D) 1,69 m Câu 18:Error: Reference source not found Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α nơi có gia tốc trọng trường g Biết gia tốc vật vị trí biên gấp lần gia tốc vật vị trí cân Giá trị α0 A) 0,062 rad B) 0,375 rad C) 0,25 rad D) 0,125 rad Câu 19:Error: Reference source not found Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng EBOOK FOR YOU trường g = 10 m/s2, đầu lò xo gắn cố định, đầu lò xo gắn vật nặng khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T Khoảng thời gian lò xo bị nén chu kì (T/6) Tại thời điểm vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng tốc độ vật 10π cm/s2 Lấy π2 = 10 Chu kì dao động lắc A) 0,5s B) 0,2s C) 0,6s D) 0,4s Câu 20:Error: Reference source not found Con lắc lò xo có độ cứng lò xo k = 50 N/m, dao động điều hoà theo phương ngang Cứ sau 0,05 s vật nặng lắc lại cách vị trí cân khoảng cực đại Khối lượng vật nặng bằng: A) 100 g B) 50 g C) 12,5 g D) 25 g Câu 21:Error: Reference source not found Hai lắc đơn có chiều dài ℓ & ℓ2 dao động nhỏ với chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) kéo lệch góc α0 so với phương thẳng đứng buông tay cho dao động Sau thời gian ngắn hai lắc lại trạng thái A) 2,5(s) B) 2,4(s) C) 4,8(s) D) 2(s) Câu 22:Error: Reference source not found Trên sợi dây đàn hồi AB có sóng dừng với hai đầu dây cố định, tần số thay đổi được, chiều dài dây không đổi, coi tốc độ truyền sóng không đổi Khi tần số f dây có ba bụng sóng Tăng tần số thêm 20Hz dây có năm bụng sóng Để dây có sáu bụng sóng cần tiếp tục tăng tần số thêm A) 10 Hz B) 50 Hz C) 60 Hz D) 30 Hz Câu 23:Error: Reference source not found Hai người đứng cách 3m làm cho sợi dây nằm họ dao động Hỏi bước sóng lớn sóng dừng mà hai người tạo nên là: A) 6m B) 4m C) 8m D) 2m Câu 24:Error: Reference source not found Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi ∆t khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có động Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15π cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 cm/s2; sau khoảng thời gian ∆t vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45π cm/s Biên độ dao động vật A) cm B) cm C) cm D) cm Câu 25:Error: Reference source not found Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc vật A) Không thay đổi B) Giảm độ lớn vận tốc tăng C) Bằng vận tốc D) Tăng độ lớn vận tốc tăng Câu 26:Error: Reference source not found Con lắc lò xo gồm vật nặng 100g lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m Tác dụng ngoại lực điều hoà cưỡng biên độ F tần số f1 = 4Hz biên độ dao động ổn định hệ A1 Nếu giữ nguyên biên độ F tăng tần số ngoại lực đến giá trị f = 5Hz biên độ dao động ổn định hệ A2 So sánh A1 A2 ta có: A) Chưa đủ kiện để kết luận B) A2 = A1 C) A2 < A1 D) A2 > A1 Câu 27:Error: Reference source not found Tìm phát biểu sai A) Biên độ sóng biên độ dao động phần tử môi trường có sóng truyền qua B) Năng lượng sóng lượng dao động phần tử môi trường có sóng truyền qua C) Chu kì sóng chu kì dao động phần tử môi trường có sóng truyền qua D) Bước sóng quãng đường mà sóng truyền chu kì Câu 28:Error: Reference source not found Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = Acos(ωt – π/3)cm, động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số 10Hz, giá trị lớn động 0,125J Tìm phát biểu sai A) Chu kì dao động vật 0,2s B) Tại thời điểm t = 0,05s, vật có giá trị 93,75mJ C) Tại thời điểm t = 0,05s, vật có giá trị 62,5mJ D) Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí có động ba lần theo chiều dương trục tọa độ Câu 29:Error: Reference source not found Một sợi dây AB mảnh, không giãn dài 21cm treo lơ lửng Đầu A dao động, đầu B tự Tốc độ truyền sóng dây m/s Trên dây có sóng dừng với 10 bụng sóng (không kể đầu B) Xem đầu A nút Tần số dao động dây là: A) 10 Hz B) 100 Hz C) 95 Hz D) 50 Hz Câu 30:Error: Reference source not found Một vật treo vào lắc lò xo Khi vật cân lò xo giãn thêm đoạn ∆l Tỉ số lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu trình vật dao động là: Fđhmax Fđhmin = a Biên độ dao động vật là: EBOOK FOR YOU A) A = ∆l (a − 1) a +1 B) A = a −1 ∆l (a + 1) C) A = ∆l (a + 1) a −1 D) A = ∆l (a − 1) Câu 31:Error: Reference source not found Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ, dao động điều hòa theo phương ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A) theo chiều chuyển động viên bi B) theo chiều dương qui ước C) vị trí cân viên bi D) theo chiều âm qui ước Câu 32:Error: Reference source not found Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m=100g lò xo khối lượng không đáng kể Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên Biết lắc dao động theo phương trình: x = 4cos(10t + π/3)cm Lấy g = 10m/s Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật thời điểm vật quãng đường 3cm (kể từ thời điểm ban đầu) A) N B) 1,6 N C) 1,1 N D) 0,9 N Câu 33:Error: Reference source not found Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A) Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm không khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B) Sóng âm không khí sóng dọc C) Sóng âm truyền môi trường rắn, lỏng khí D) Sóng âm không khí sóng ngang Câu 34:Error: Reference source not found Nguồn sóng O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền với vận tốc 0,4m/s phương Oy, phương có điểm P Q theo thứ tự PQ = 15cm Cho biên độ a = 1cm biên độ không thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P có li độ 1cm li độ Q A) cm B) 1cm C) D) 4cm Câu 35:Error: Reference source not found Trong giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động pha, tần số f = 16Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn A, B khoảng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước A) 34 cm/s B) 24 cm/s C) 60 cm/s D) 44 cm/s Câu 36:Error: Reference source not found Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với tần số có giá trị thay đổi từ 30Hz đến 100Hz, tốc độ truyền sóng dây 40m/s, chiều dài sợi dây AB 1,5m Biết dây xuất sóng dừng hai đầu A, B nút Để tạo sóng dừng dây với số nút nhiều giá trị tần số f A) 40,54Hz B) 30,65Hz C) 93,33Hz D) 50,43Hz Câu 37:Error: Reference source not found Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt cm Thời điểm vật qua vị trí x = 4cm lần thứ 2008 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động : A) 10243 (s) 30 B) 12430 (s) 30 C) 12403 (s) 30 D) 12043 (s) 30 Câu 38:Error: Reference source not found Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A) Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B) Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng C) Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng D) Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 39:Error: Reference source not found Một vật lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vật nặng có khối lượng 120g, lò xo nhẹ có độ cứng 76,8N/m, biên độ 5cm Trong chu kì dao động lắc, khoảng thời gian vật không vượt 24 mJ A) (1/6)s B) (1/12)s C) (1/30)s D) (4/15)s Câu 40:Error: Reference source not found Hai nguồn phát sóng kết hợp A B mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = acos(100πt); uB = bcos(100πt) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1m/s I trung điểm AB M điểm nằm đoạn AI, N điểm nằm đoạn IB Biết IM = cm IN = 8,5 cm Số điểm nằm đoạn MN có biên độ cực đại pha với I là: A) B) C) D) Câu 41:Error: Reference source not found Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 2s biên độ 10cm Khoảng thời gian chu kì mà vật có tốc độ nhỏ 5π cm/s là: A) (1/6)s B) (2/3)s C) (4/3)s D) (1/3)s EBOOK FOR YOU Câu 42:Error: Reference source not found Hai vật dao động điều hòa hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song nhau, vị trí cân trùng với gốc tọa độ, trục tọa độ song song với hai đoạn 5π π t + ÷cm 3   thẳng với phương trình li độ Error: Reference source not found x1 = 3cos  5π   5π x = 3cos  t + ÷cm Error: Reference source not found Thời điểm (sau thời điểm t = 0) hai vật   có khoảng cách lớn A) 0,5s B) 0,4s C) 0,6s D) 0,3s Câu 43:Error: Reference source not found Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T1 qua vị trí cân dây treo lắc bị kẹp chặt trung điểm Chu kỳ dao động tính theo chu kỳ ban đầu bao nhiêu? A) T1/ B) T1 C) T1/ D) T1(1+ ) Câu 44:Error: Reference source not found Hai nguồn kết hợp A B mặt nước dao động tần số f = 20Hz pha Biết AB = 8cm vận tốc truyền sóng v = 30cm/s Gọi C, D hai điểm mặt nước mà theo thứ tự ABCD hình vuông Không kể A B, xác định số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB CD? A) 23 B) 11 C) 11 D) 23 Câu 45:Error: Reference source not found Con lắc đơn treo thang máy Gọi T chu kì dao động lắc thang máy đứng yên, T’ chu kì dao động lắc thang máy lên nhanh dần với gia tốc (g/10) Tỉ số (T’/T) A) 11 / B) 10 / 11 C) 1,1 D) / 11 Câu 46:Error: Reference source not found Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = 4cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A) x = cm chuyển động theo chiều dương B) x = 8cm chuyển động ngược chiều dương C) x = chuyển động ngược chiều dương D) x = cm chuyển động theo chiều dương Câu 47:Error: Reference source not found Một chất điểm dao động với phương trình: x = 6cos10πt (cm) Tính tốc độ trung bình chất điểm (1/4) chu kì tính từ bắt đầu dao động tốc độ trung bình nhiều chu kỳ dao động A) 2m/s 1,2m/s B) 1,2m/s 1,2m/s C) 2m/s D) 1,2m/s Câu 48:Error: Reference source not found Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi dài, gọi v tốc độ lớn phần tử vật chất dây, v tốc độ truyền sóng dây, với v = v 1/π Hai điểm gần phương truyền sóng cách 2cm dao động ngược pha với Biên độ dao động phần tử vật chất dây A) 6cm B) 4cm C) 3cm D) 2cm Câu 49:Error: Reference source not found Lực phục hồi để tạo dao động lắc đơn A) thành phần trọng lực vuông góc với dây treo B) lực căng dây treo C) hợp lực căng dây treo thành phần trọng lực theo phương dây treo D) hợp trọng lực lực căng dây treo vật nặng Câu 50:Error: Reference source not found Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vuông góc với Ox, phương trình dao động chất điểm tương ứng xM = 4cos(5πt + π/2)cm, xN = 3cos(5πt + π/6)cm Tại thời điểm t, chất điểm M chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục tọa độ Ox với độ lớn vận tốc 10π cm/s chất điểm N có độ lớn li độ A) 2cm B) 1,5 cm C) cm D) 1,5 cm (Hết) EBOOK FOR YOU Đáp án - Đề số 319 Câu A B C D 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     Câu A B C D 21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     Câu A B C D 41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     1)B 2)C 3)B 4)B 5)B 6)D 7)A 8)A 9)B 10) B 11) D 12) C 13) A 14) B 15) A 16) C 17) B 18) D 19) C 20) C 21) B 22) A 23) A 24) C 25) B 26) C 27) B 28) C 29) B 30) A 31) C 32) C 33) D 34) C 35) B 36) C 37) D 38) B 39) B 40) C 41) B 42) C 43) A 44) B 45) B 46) A 47) B 48) D 49) A 50) C [...]... sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 Năm học 2015 - 2016 Môn: VẬT LÍ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 485 Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k và vật nặng khối lượng m Nếu tăng độ cứng... TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - NĂM 2015 - 2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút - 50 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Mã đề thi 132 Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = Acos(2πt/3 + φ) Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên vật đi được quãng đường 3cm, trong khoảng thời gian 1s tiếp theo vật đi được... -Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐÁP ÁN ĐỀ THI THÁNG LẦN 1 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2015 - 2016 Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án 1 C 1 A 1 C 1 A 2 B 2 D 2 A 2 A 3 A 3 C 3 D 3 D 4 D 4 A 4 C 4 D 5 A 5 D 5 B 5 A 6 D 6 D 6 C 6 B 7 A 7 B 7 A 7 A 8 A 8... - SƠ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA - HẾT -ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - NĂM 2015 - 2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút - 50 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Mã đề thi 485 Câu 1: Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì chu kì dao động của vật A giảm đi 2 lần B tăng lên 2 lần C giảm... với biên độ cực tiểu? A 9,22cm B 8,75cm C 2,14cm D 8,57 cm SƠ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA - HẾT -ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - NĂM 2015 - 2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút - 50 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Mã đề thi 209 Câu 1: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 10cos(20t+0,4π) ( x đo bằng cm, t đo bằng s ) Tần... phép đo gia tốc trọng trường là A 1,87% B 2,48% C 1,03% D 3,31% Câu 50: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do A khác nhau về cường độ âm B khác nhau về tần số C khác nhau về đồ thị dao động âm D khác nhau về chu kỳ của sóng âm - - HẾT -SƠ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - NĂM 2015 - 2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian... năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng C biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật D biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật Câu 19: Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng A 12,56 (cm/s) B 25,13 (cm/s) C 20,08 (cm/s) D 18,84 (cm/s) Câu 20: Một vật dao... k = 100 N/m và vật nặng khối lượng 400 g Được treo vào trần của một thang máy Khi vật nặng đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = 5 m/s 2 và sau thời gian 5 s kể từ khi bắt đầu chuyển động nhanh dần đều thì thang máy chuyển động thẳng đều Lấy π2 = 10; g = 10 m/s2 Biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều A 6 cm B 8... lắc biến thi n theo thời gian với tần số là A 1 Hz B 3 Hz C 6 Hz D 12 Hz Câu 5: Một vật dao động tuần hoàn cứ mỗi ngày thực hiện được 43200 dao động toàn phần Chu kì dao động của vật là A 0,5 s B 2 s C 86400 s D 21600 s Câu 6: Cơ năng của một vật dao động điều hòa A biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật B tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp... k = 100 N/m và vật nặng khối lượng 400 g Được treo vào trần của một thang máy Khi vật nặng đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = 5 m/s 2 và sau thời gian 5 s kể từ khi bắt đầu chuyển động nhanh dần đều thì thang máy chuyển động thẳng đều Lấy π2 = 10; g = 10 m/s2 Biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều A 2 cm B 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý (có đáp án), Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý (có đáp án), Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay