Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hạch Toán Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc IDIC

32 361 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016, 22:37

Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn M C L C Cỏc khon gim tr .6 Giỏ hng bỏn v dch v cung cp Doanh thu hot ng ti chớnh .6 Chi phớ hot ng ti chớnh Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip Li nhun khỏc Li nhun trc thu Thu thu nhp doanh nghip .6 Li nhun thun sau thu .6 Li ớch ca c ụng thiu s LNST ca c ụng cụng ty m Lói c bn trờn mi c phiu (VN) C tc trờn mi c phiu (VN) Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn LI NểI U Qỳa trỡnh i mi c ch kinh t t k hoch hoỏ trung bao cp sang c ch th trng cú s qun lý ca nh nc theo nh hng xó hi ch ngha l ng lc thỳc y nn kinh t Vit Nam phỏt trin, hi nhp vi cỏc nc khu vc v th gii nht l s kin Vit Nam gia nhp WTO iu ú t yờu cu cp bỏch phi i mi, hon thin h thng cỏc cụng c qun lý kinh t m ú k toỏn l mt b phn cu thnh quan trng K toỏn cú vai trũ quan trng i vi ti sn, iu hnh hot ng sn xut kinh doanh tng doanh nghip, l ngun thụng s tin cy Nh nc iu hnh nn kinh t v mụ Vỡ vy i mi v hon thin cụng tỏc k toỏn phự hp v ỏp ng vi yờu cu nhn nh ca quỏ trỡnh i mi c ch qun lý l mt ht sc cn thit Trong gung mỏy ca s i mi ú cỏc doanh nghip xõy lp ó cú s chuyn bin i mi phng thc sn xut kinh doanh, phng thc qun lý, khụng ngng phỏt trin v khng nh v trớ, vai trũ quan trng nn kinh t quc dõn Tuy nhiờn cỏc doanh nghip xõy lp hin nay, cụng tỏc k toỏn núi chung v k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp núi riờng cũn bc l nhng tn ti cha ỏp ng yờu cu qun lý v quy trỡnh hi nhp Do ú vic hon thin cụng tỏc k toỏn núi chung v k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp núi riờng nhm phn ỏnh ỳng chi phớ, lm c s cho vic tớnh toỏn chớnh xỏc giỏ thnh sn phm xõy lp, cung cp thụng tin cho iu hnh, kim tra chi tit v hoch nh chin lc ca doanh nghip l nhu cu cn thit Nhn thc c nờu trờn, sau thi gian thc ti Cụng ty C phn Kin trỳc IDIC , c s tn tỡnh giỳp ca ch Nguyn Th Hng cựng cỏn b phũng Ti chớnh - k toỏn v s hng dn ca thy giỏo Trng Anh Dng kt hp vi nhng kin thc ó hc trng em xin trỡnh by ton b quỏ trỡnh kho sỏt ti Cụng ty C phn Kin trỳc IDIC Ngoi phn m u v Kt lun Báo cáo tổng hợp đợc chia thành phần: Phần 1: Tổng quan công ty Cổ phần Kiến trúc IDIC Phần 2: Thực trạng hạch toán kế toán công ty Cổ phần Kiến trúc IDIC Phần 3: Đánh giá khái quát công tác hạch toán kế toán công ty Cổ phần Kiến trúc IDIC Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn Phần 1: Tổng quan công ty Cổ phần kiến trúc IDIC 1.1 QU TRèNH HèNH THNH V PHT Triển CA CễNG TY Cổ phần kiến TRC IDIC: * Tờn y : Cụng ty C phn Kin trỳc IDIC * Loi hỡnh doanh nghip : Cụng ty c phn * Tng s cụng nhõn viờn: 1500 * Tr s chớnh t ti: 22/522 Trng Chinh - H Ni Công ty C phn Kin trỳc IDIC doanh nghiệp xây dựng hạch toán kinh tế độc lập, có t cách pháp nhân Cụng ty C phn Kin trỳc IDIC c thnh lp ngy 3/1/2002 , s giy phộp ng ký kinh doanh 0103010520, với vốn pháp định 3.932,4 triệu đồng Công ty đợc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, B Kin trỳc cấp giấy phép hành nghề, hình thành t cách pháp nhân, đợc phép ký kết hợp đồng kinh tế nớc Phơng pháp hạch toán công ty xí nghiệp tự hạch toán, lập báo cáo nộp cho công ty Các xí nghiệp tự tìm việc,công ty ký duyệt ủy quyền cho xí nghiệp ký sau xí nghiệp nộp lại lợi nhuận cho công ty theo tỷ lệ quy định trớc Thi k công ty đời thời kỳ kinh tế nớc ta ang phỏt trin, cải tạo xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế, văn hoá Đáp ứng nhiệm vụ công ty có 200 cán bộ, nhân viên quản lý, 1.000 công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng đợc nhiều công trình cho đất nớc Trong ú cú Vn phũng ụng Anh, khu ch bin ht ging ngụ Súc Sn, tr s nh lm vic UBND huyn Súc Sn, ci to nõng cp tng kho c Giang Long Biờn HN, Trng mm non Tõn Dõn Súc Sn,D ỏn u t xõy dng Bnh vin a khoa Ph Ni cỏc khu nh Liờn Kờ, chung c CT4 - M ỡnh Một nguyên nhân dẫn tới thành công công ty nhạy bén với mới, cạnh tranh chất lợng tiến độ thi công, áp dụng công nghệ thiết bị thi công tiên tiến, Công ty ngày có uy tín thị trờng góp phần không nhỏ vào ngân sách Nhà nớc, tạo đợc nhiều công việc cho ngời lao động, chăm lo đến điều kiện sống làm việc công nhân viên chức toàn công ty Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn 1.2 C IM HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY C PHN KIN TRC IDIC: * Hình thức hoạt động : Thit k thi công công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, công trình ngầm, sân bay, cảng biển, t vấn xây dựng khảo sát thiết kế * Lnh vc ngnh ngh kinh doanh: Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cấu ngành nghề công ty nhận thầu quy hoạch khảo sát thiết kế, xây dựng, thi công công trình ngầm, sân bay, cầu đờng, xây dựng nhà xởng công nghiệp dân dụng, sản xuất thiết bị, làm dịch vụ đầu t xây dựng.Ngoài nhiệm vụ SXKD công ty tham gia xây dựng công trình điện hạ thế, kinh doanh bất động sản, đợc cấp đầy đủ giấy phép đăng ký hành nghề kinh doanh Sau nm thnh lp Cụng ty C phn Kin trỳc IDIC dang ngy cng ln mnh v khng nh v th ca mỡnh trờn th trng Vit Nam Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn Biu 1.1: Cụng ty C phn BO CO TI CHNH HP NHT TểM TT Ki n tr ỳc IDIC Quý nm 2008 I BNG CN I K TON HP NHT Sụ TT Nụ ụi dung Sụ d õu ky VN Sụ d cuụi ky I Ti sn ngn hn Tin va cac khoan tng ng tin Cac khoan u t tai chinh ngn hn Cac khoan phai thu ngn hn Hang tn kho Tai san ngn hn khac 6.455.382.429 722.358.461 3.201.909.701 2.375.343.062 155.771.205 4.524.792.761 531.085.394 1.984.810.093 1.852.154.407 156.742.867 II Ti sn di hn Cac khoan phai thu dai hn Tai san c nh Tai san c nh hu hỡnh Tai san c nh vụ hỡnh Chi phi xõy dng c ban d dang Cac khoan u t tai chinh dai hn Tai san dai hn khac 3.123.685.914 1.116.986.987 599.181.163 111.046.251 406.759.573 1.637.358.185 369.340.742 4.346.767.572 1.870.421.130 613.167.958 111.884.361 1.145.368.811 2.090.737.140 385.609.302 III Tng cng ti sn 9.579.068.343 8.871.560.333 IV N phi tr N ngn hn N dai hn 5.740.450.570 4.050.559.783 1.689.890.787 4.672.353.582 2.535.177.690 2.137.175.892 V Vn ch s hu Vn ch s hu Vn c phn Thng d c phn C phiu qu Chờnh lch t gia hi oai Qu u t va phat trin Qu d phũng tai chinh Li nhun cha phõn phi Ngun kinh phi va qu khac Qu khen thng, phỳc li 3.707.870.060 3.713.804.180 1.798.145.010 1.559.596.453 (331.303.221) (1.376.847) 8.622.737 22.528.069 657.616.223 (5.934.120) (5.934.120) 3.747.497.350 3.728.927.874 1.798.145.010 1.559.596.453 (327.979.971) 2.734.772 8.622.737 22.528.069 665.280.804 18.569.476 18.569.476 130.747.713 451.709.401 9.579.068.343 8.871.560.333 VI Li ớch c ụng thiu s VII Tng cng ngun Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn II KT QU HOT NG KINH DOANH HP NHT Sụ TT 10 11 12 13 14 15 16 16.1 16.2 17 18 Nụ ụi dung Ky bao cao Doanh thu ban hang va cung cp dch v Cac khoan giam tr Doanh thu thun t ban hang va cung cp dch v Gia hang ban va dch v cung cp LN gp t hot ng ban hang va cung cp dch v Doanh thu hot ng tai chinh Chi phi hot ng tai chinh Chi phi ban hang Chi phi quan lý doanh nghip Li nhun t hot ng kinh doanh Thu nhp khac Chi phi khac Li nhun khac Li nhun trc thu Thu thu nhp doanh nghip Li nhun thun sau thu Li ớch ca c ụng thiu sụ LNST ca c ụng cụng ty m Lói c ban trờn mi c phiu (VN) C tc trờn mi c phiu (VN) 284.816.379 (6.939) 284.809.440 (157.851.967) 126.957.473 4.810.870 (25.863.722) (13.265.586) (27.044.617) 65.594.418 6.170.056 (9.305.935) (3.135.879) 62.458.539 (5.867.995) 56.590.545 13.886.473 42.704.072 Ngn VN Luy kờ t õu nm 1.885.145.765 (4.401.358) 1.880.744.407 (990.631.593) 890.112.814 438.618.705 (95.797.943) (75.252.461) (125.208.964) 1.032.472.151 12.717.959 (39.031.852) (26.313.893) 1.006.158.258 (240.815.481) 765.342.778 65.037.809 700.304.969 H Ni, ngy thang nm 2009 Giam c Lờ Quang Hon 1.3 Đặc điểm tổ chức QUN Lí V PHN CP QUN Lí TI Công ty C PHN KIN TRC IDIC 1.3.1 c im t chc b mỏy qun lý: Để trình thi công xây lắp tiến hành tiến độ đặt đạt đợc hiệu kinh tế mong muốn đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng phải có máy quản lý đủ lực điều hành sản xuất Hiện Công ty C phn kin trỳc IDIC máy quản lý đợc tổ chức nh sau: * Ban giám đốc: Giám đốc ngời có thẩm quyền cao nhất, có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Giúp việc cho giám đốc phó giám đốc: phó giám đốc kinh tế, phó giám đốc kỹ thuật thi công, phó giám đốc kế hoạch tiếp thị - Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công: ngời chịu trách nhiệm trớc giám đốc kỹ thuật thi công công trình, đạo đội, công trình, phận kỹ thuật, thiết kế biện pháp thi công theo biện pháp kỹ thuật an toàn cho máy móc, thiết bị, phận công trình, xét duyệt cho phép thi công theo Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn biện phép yêu cầu thực nghiêm chỉnh biện pháp đợc phê duyệt - Phó giám đốc phụ trách kế hoạch đầu t tiếp thị: ngời đợc giám đốc công ty giao trách nhiệm kế hoạch xây dựng công ty ngời thay mặt giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật an toàn lao động - Phó giám đốc kinh tế: phụ trách vấn đề kinh tế nh việc sử dụng nguồn vốn có hiệu (nhất vấn đề tiền mặt) sở dự án có công ty * Các phận chức năng: - Phòng tài - kế toán - thống kê: có nhiệm vụ tham mu tài cho giám đốc, triển khai thực công tác tài kế toán, thống kê hạch toán cho công trình toàn công ty, kiểm tra, giám sát hoạt động tài theo pháp luật nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh kịp thời có hiệu Chức phòng tổ chức công tác kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Hớng dẫn đơn vị toàn công ty mở sổ sách, ghi chép số liệu ban đầu cách xác, kịp thời với chế độ kế toán hành Tổng hợp kết sản xuất kinh doanh công ty Hiện thực chế khoán gọn cho xí nghiệp sản xuất sở ký hợp đồng với bên đầu t (Bên A) công ty, phòng kế hoạch lên kế hoạch cụ thể cho công trình thi công chi tiết theo khoản mục, điều kiện khả cụ thể nội Công ty giao khoán cho xí nghiệp xây dựng thống với xí nghiệp điều khoản cho việc thi công hoàn thành công trình thông qua hợp đồng làm khoán xí nghiệp: giám đốc xí nghiệp, chủ nhiệm công trình vào nhiệm vụ đội trởng khả điều kiện thực tế tổ, tiến hành phân công nhiệm vụ khoán công việc cụ thể cho cán tổ chức sản xuất Cuối tháng hoàn thành hợp đồng làm khoán, xí nghiệp tiến hành tổng kết nghiệm thu đánh giá công việc số lợng, chất lợng hoàn thành tổ làm sở toán lơng cho tổ sản xuất theo đơn giá hợp đồng quy định Ngoài công ty chia lực lợng lao động thành xí nghiệp trực thuộc, nên dới xí nghiệp lại phân thành phận chức năng: kỹ thuật, tài vụ, lao động tiền lơng, an toàn đội sản xuất Trong đội sản xuất phân thành tổ sản xuất chuyên môn hoá nh: tổ sắt, tổ mộc, tổ nề, tổ lao động Đứng đầu xí nghiệp giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trớc giám đốc công ty hoạt động sản xuất, kỷ luật đơn vị - Phòng tổ chức hành chính: chịu đạo trực tiếp giám đốc công ty hớng dẫn nghiệp vụ cho phòng tổ chức lao động tiền lơng tra bảo vệ Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn quân công ty + Chức năng: tham mu giúp cho giám đốc tổ chức triển khai công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lơng, hành + Nhiệm vụ: theo dõi, tổ chức quản lý chặt chẽ cán công nhân viên công tác công ty, thực chế độ sách lao động đời sống, chế độ bảo hiểm xã hội Phòng có quyền tra, kiểm tra thực nhiệm vụ kế hoạch, sách pháp luật, lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị hành văn phòng Đồng thời có nhiệm vụ tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán công nhân viên công ty - Phòng kế hoạch đầu t, tiếp thị: tham mu giúp việc cho giám đốc quản lý điều hành công việc thuộc lĩnh vực đầu t tiếp thị Nhiệm vụ phòng xây dựng kế hoạch định lợng cho sản xuất kinh doanh hàng quý, năm trình giám đốc xem xét định Chủ trì triển khai kế hoạch đầu t xây dựng theo trình tự thủ tục quy định Lập kế hoạch mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo định hớng công ty, tiếp cận thị trờng, thu thập thông tin giá thị trờng xây dựng để từ có định hớng xác việc lập kế hoạch giá cho công trình cụ thể đa phơng án đấu thầu hợp lý - Phòng kỹ thuật: tham mu giúp việc cho giám đốc, phó giám đốc kỹ thuật thi công, an toàn lao động, điện máy nhân cho thi công công trình thuộc công ty quản lý Nhiệm vụ phòng chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoạt động phòng chịu đạo trực tiếp giám đốc, phó giám đốc, thiết kế mặt bừng sản xuất thi công cho công trình, xác định khối lợng công trình, lập hồ sơ kỹ thuật cho công việc đấu thầu công trình an toàn tổng thể cho công trình Giám đốc Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh mô hình quản lý công ty đợc khái quát theo sơ đồ sau( S 1.2): Kế toán trởng P Giám đốc kinh tế P.Giám đốc tiếp thị-kế hoạch P Giám đốc kinh tế Phòng tài chính-kế toán Phòng kế hoạch đầu t Phòng kỹ thuật Phòng tổ chức hành XNXD XNXD Bỏo cỏo thc tpXNXD tng hpXNXD XNXD 101 102 103 105 106 XNXL XNXL XN Các điện n ớc gia công ban chủ mộc xây khí nhiệm nội dựng công trình thất Trng H Kinh T Quc Dõn Khoa K Toỏn 1.3.2 c im t chc sn xut kinh doanh ca cụng ty: Nh biết, sản phẩm xây dựng công trình nhà cửa đợc xây dựng sử dụng chỗ, sản phẩm mang tính đơn chiếc, có kích thớc chi phí lớn, thời gian xây dựng lâu dài Xuất phát từ đặc điểm nên quy trình sản xuất loại sản phẩm chủ yếu Công ty c phn kin trỳc IDIC nói riêng công ty xây dựng nói chung có đặc thù sản xuất liên tục, phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác (điểm dừng kỹ thuật hợp lý) Mỗi công trình có dự toán thiết kế riêng phân bổ rải rác địa điểm khác Tuy nhiên hầu hết công trình tuân theo qui trình công nghệ sản xuất sau: - Nhận thầu thông qua đấu thầu giao thầu trực tiếp - Ký hợp đồng xây dựng với chủ đầu t công trình (Bên A) - Trên sở hồ sơ thiết kế hợp đồng xây dựng đợc ký kết, công ty tổ chức trình sản xuất thi công để tạo sản phẩm (công trình hạng mục công trình): + San giải mặt thi công, đào đất, làm móng + Tổ chức lao động, bố trí máy móc, thiết bị thi công, tổ chức cung ứng vật t + Xây, trát, trang trí, hoàn thiện - Công trình đợc hoàn thành dới giám sát chủ đầu t công trình mặt kỹ thuật tiến độ thi công - Bàn giao công trình hoàn thành toán hợp đồng xây dựng Đấu thầu với chủ đầu t Quy trình công nghệ đợc thể theo sơ đồ sau(s 1.3): Ký hợp đồng với bên A Tổ chức thi công Nghiệm thu kỹ thuật tiến độ thi công với bên A Bỏo cỏo thc tng hp Bàn giao toán công trình với bên A Trng H Kinh T Quc Dõn 10 Khoa K Toỏn * Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Trong thời gian, Công ty c phn kin trỳc IDIC thờng phải triển khai thực nhiều hợp đồng xây dựng khác địa điểm xây dựng khác nhằm hoàn thành yêu cầu chủ đầu t theo hợp đồng xây dựng ký kết Với lực sản xuất định có, để đồng thời thực nhiều hợp đồng xây dựng khác nhau, Công ty c phn kin trỳc IDIC tổ chức lực lợng lao động thành xí nghiệp ban chủ nhiệm công trình, đội công trình Điều giúp công ty tăng cờng đợc tính động, linh hoạt gọn nhẹ mặt trang bị tài sản cố định sản xuất, tận dụng tối đa lực lợng lao động chỗ góp phần giảm chi phí có liên quan đến vận chuyển Bên cạnh đó, đặc điểm sản phẩm xây dựng nh đặc điểm quy trình công nghệ nêu có ảnh hởng lớn đến tổ chức sản xuất quản lý công ty làm cho công việc có nhiều điểm khác với ngành sản xuất khác Điều đợc thể rõ nét qua chế giao khoán đơn vị Nội dung công trình hạng mục công trình mà công ty nhận thầu thi công kể công trình xí nghiệp tự tìm kiếm thực theo chế khoán toàn chi phí thông qua hợp đồng giao khoán công ty xí nghiệp, đội trực thuộc Cơ chế đợc cụ thể hoá qua quy chế tạm thời với điểm nh sau: - Mức giao khoán với tỷ lệ từ 86% đến 93% giá trị toán đợc duyệt, số lại chi cho khoản sau: + Nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp + Tiền sử dụng vốn ngân sách Nhà nớc + Phụ phí nộp cấp chi phí quản lý công ty + Tiền lãi vay ngân hàng + Trích lập quỹ doanh nghiệp - Những khối lợng công việc công trình đặc thù riêng có tỷ lệ giao khoán riêng thông qua hợp đồng giao khoán - Các đơn vị nhận khoán phải tổ chức thi công, chủ động cung ứng vật t, nhân lực thi công, đảm bảo tiến độ, chất lợng kỹ thuật, an toàn lao động phải tính đến chi phí cần thiết cho việc bảo hành luân chuyển chứng từ nhằm phản ánh đầy đủ, xác, khách quan, kịp thời hoạt động kinh tế phát Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 18 Khoa K Toỏn Cú TK 3331: 700.000 Sơ đồ hạch toán giảm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình góp vốn liên doanh, thiếu, mất, (S 2.5) TK 211,213 SD *** Nguyên giá tài sản cố định giảm nguyên nhân khác TK 214 TK 1381 TK 222,128 TK 412 TK 411 Ghi chú: - Giá trị hao mòn TSCĐ giảm nguyên nhân - Giá trị thiệt hại thiếu (theo giá trị lại) - Giá trị vốn góp đợc liên doanh xác nhận - Khoản chênh lệch giá trị lại lớn giá trị vốn góp - Trả lại vốn góp liên doanh, vốn cổ phần, vốn cấp phát VD: Ngy 01/10/2008, Cụng ty gúp liờn doanh vi Cụng ty C phn hoỏ ng dng v cụng ngh mi thnh lp c s kinh doanh ng kim soỏt HUDC bng mt dõy chuyn sn xut cú nguyờn giỏ 385.000.000, t l khu hao 12,5%/ nm, khu hao tớnh n ht thỏng 9/2008 l 76.000.000 Giỏ tr gúp theo tho thun l 325.000.000, t l gúp ca cụng ty C phn Kin trỳc IDIC ti HUDC l 25% K toỏn hch toỏn nh sau: N TK 223: 325.000.000 N TK 214: 76.000.000 Cú TK 211: 385.000.000 Cú TK 711: 16.000.000 2.3.2 K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm: * Tài khoản hạch toán: TK 621 - Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công TK 627 - Chi phí sản xuất chung TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 632 - Giá vốn hàng bán Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xâp lắp (S 2.6) Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn TK 152,331 19 Khoa K Toỏn TK 621 TK 154 TK 334 TK 632 TK 622 Tiền lơng phải trả TK 214,338,111,112 TK 152,153,214,331,334 TK 627 Tập hợp chi phí SX chung TK 627 Ghi chú: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Tiền lơng trả cho công nhân trực tiếp - Tiền lơng trả cho nhân viên, khoản trích theo lơng toàn công nhân viên chức - Chi phí sản xuất chung khác - Chi phí sử dụng máy thi công - Kết chuyển chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp - Kết chuyển chi phí sản xuất chung - Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công - Kết chuyển giá thành công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu t Chi phí sản xuất công ty đợc tập hợp theo phơng pháp kê khai thờng xuyên khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung 2.3.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Để sử dụng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp công ty sử dụng TK 621" chi phí nguyên vật liệu trực tiếp" Tài khoản đợc sử dụng để tập hợp tất khoản chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu đợc sử dụng trực tiếp cho trình sản xuất sản phẩm lao vụ TK có liên quan nh 152, 154 dùng để tập hợp chi phí nguyên, nhiên VL chính, phụ TK621 "Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp" có nội dung kết cấu nh sau: TK 621 Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 20 -Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động xây lắp sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ kỳ Khoa K Toỏn -Trị giá nguyên liệu, vật liệu không hết nhập lại kho - Kết chuyển trị giá NL, VL thực tế sử dụng cho hoạt động xây lắp kỳ vào TK 154-chi phí SXKDD Căn vào dự toán gia công sản phẩm để tính nhu cầu nguyên vật liệu, mua vật t lập phiếu nhập vật t đợc kèm theo hóa đơn mua hàng gửi phòng kế toán công ty để hạch toán Ví dụ: Có hóa đơn GTGT số 92429 ngày 28/12/2008 Mua xi măng 30 * 700.000 đồng = 21.000.000 Thuế GTGT 10% = 2.100.000 Căn vào phiếu nhập kho hóa đơn mua hàng phòng kế toán ghi sổ Nợ TK 152 : 21.000.000 (giá hóa đơn) Nợ TK 133 : 2.100.000 (Thuế VAT đầu vào) Có TK 331: 23.100.000 (Tổng số toán) Kế toán vào phiếu xuất kho s 87520, kế toán ghi sổ nhật ký chung, sổ TK 152 (mẫu 01, sổ TK 621(mẫu 02) theo định khoản: Nợ TK 621 2.039.715.251 Có TK 152 2.039.715 251 Cuối kỳ kế toán vào số phát sinh bên nợ sổ TK 621 kế toán kết chuyển vào sổ TK 154 (mẫu 03) theo định khoản: Nợ TK 154 2.039.715.251 Có TK 621 2.039.715.251 Số liệu sổ TK 621 để kế toán làm nhiệm vụ kết chuyển máy tính vào sổ TK 154 để tính giá thành sản phẩm S CI Nm 2008 Tờn ti khon : Nguyờn vt liu S hiu : 152 Ngy thỏng ghi s chng t S Ngy Din gii thỏng Trang NKC S S TT hiu dũng TK i ng Bỏo cỏo thc tng hp S phỏt sinh N Cú Trng H Kinh T Quc Dõn 21 Khoa K Toỏn 3.321.560.000 S d ngy 30/12 92429 28/12 Mua xi mng nhp 345 20 331 30/12 87520 28/12 kho Xut xi mng cho 346 01 621 cụng trỡnh 325 Cng phỏt sinh 2.039.715.251 23.100.000 2.039.715.251 1.304.944.749 S d ngy (Mu 01) Bỏo cỏo thc tng hp 23.100.000 Trng H Kinh T Quc Dõn 22 Khoa K Toỏn S CI Nm 2008 Tờn ti khon : Chi phớ Nguyờn vt liu trc tip S hiu : 621 Ngy thỏng Chng t S Ngy Din gii Trang S TT S NKC dũng hiu thỏng ghi s S phỏt sinh N Cú TK i ng 30/12 87520 28/12 S d ngy Xut xi mng cho 346 03 152 2.039.715.251 cụng trỡnh 325 Cng phỏt sinh 2.039.715.251 2.039.715.251 S d ngy (Mu 02) Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 23 Khoa K Toỏn S CI Nm 2008 Tờn ti khon : Chi phớ sn xut kinh doanh d dang S hiu : 154 Ngy thỏng Chng t S Ngy Din gii Trang S TT S hiu NKC dũng TK i thỏng ghi s ng 95.032.100 S d ngy 30/12 87520 28/12 S phỏt sinh N Cú Xut xi mng cho cụng trỡnh 325 Cng phỏt sinh S d ngy 346 06 621 2.039.715.251 2.039.715.251 2.134.747.351 (Mu 03) 2.3.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Vì công ty áp dụng hai hình thức trả lơng cho ngời lao động ( trả lơng theo thời gian trả lơng theo sản phẩm) nên có sử dụng loại chứng từ sau:Bảng chấm công, bảng toán lơng, phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành Căn vào bảng toán lơng, phiếu sản nhận sản phẩm hoàn thành, kế toán tổng hợp tính số tiền lơng phải trả cho phận công nhận sản xuất để ghi vào nhật ký chứng từ, sổ TK 334, TK 622 theo định khoản sau: Nợ TK 622 335.250.100 Có TK 334 335.250.100 Căn vào tiền lơng bản, tiền lơng thực bảng toán tiền lơng, bảng chấm công kế toán tính số tiền trích BHXH(15%), BHYT(2%), KPCĐ(2%) vào chi phí kỳ Nợ TK 622 76.519.119 Có TK 338 76.519.119 - Có TK 3382 8.944.119 - Có TK 3383 59.625.000 - Có TK 3384 7.950.000 Cuối tháng vào số phát sinh bên nợ TK622 máy tính tự động kết chuyển sang sổ TK154 theo định khoản: Nợ TK 154 411.769.219 Có TK622 411.769.219 Toàn tiền lơng khoản trích BHXN, BHYT, KPCĐ công nhân trực Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 24 Khoa K Toỏn tiếp đợc tập hợp sổ TK622 2.3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung Để theo dõi chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng TK627"chi phí sản xuất chung" mở thành tài khoản cấp hai chi tiết cho phân xởng, khoản mục: TK6271" Chi phí NV phân xởng" TK6273"Chi phí vật liệu CCDC" TK6274"Chi phí KHTSCĐ TK6277"chi phí dịch vụ mua ngoài" TK6278"Chi phí tiền khác" + Chi phí nhân viên phân xởng: Kế toán vào số liệu sổ TK6271 tính tổng số tiền lơng phải trả cho NVPX khoản trích: BHXH, BHYT, KPCĐ (cả quý 4) theo định khoản: Nợ TK 6271 29.748.600 Có TK 334 20.804.791 Có TK 338 8.943.807 TK 3382 1.079.607 TK 3383 6.939.000 TK 3384 925.200 + Chi phí dụng cụ sản xuất: Căn vào phiếu yêu cầu lĩnh vật t phòng vật t viết phiếu xuất kho Kế toán định khoản: Nợ TK 6273 20.637.900 Có TK 153 20.637.900 + Chi phí khấu hao tài sản cố định:TSCĐ doanh nghiệp đợc khấu hao theo phơng pháp đờng thẳng Chi phí khấu hao tài sản cố định gồm toàn chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình phục vụ cho trình sản xuất Cuối tháng vào sổ trích KHTSCĐ, máy tính tự động kết chuyển đến bảng chi tiết phân bổ KH Đợc định khoản nh sau: Nợ TK 6274 55.634.693 Có TK 214 55.634.693 + Chi phí dịch vụ mua ngoài: Căn vào loại hóa đơn thu tiền điện nớc, phiếu chi kế toán tập hợp toàn chi phí dịch vụ mua ghi vào sổ nhật ký chứng từ theo định khoản: Nợ TK 6277 205.453.373 Nợ TK 1331 20.545.337,3 Có TK 111 225.998.710,3 + Chi phí tiền khác: Là chi phí mà doanh nghiệp chi để mua tạp vụ, thuê văn phòng sửa chữa thờng xuyên Căn vào phiếu chi tiền mặt kế toán ghi vào sổ nhât ký Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 25 Khoa K Toỏn chứng từ theo định khoản: Nợ TK6278 9.572.350 Nợ TK 1331 957.235 Có TK111 10.529.585 Cuối kỳ tập hợp chi phí phát sinh vào bên nợ TK 154 theo định khoản: Nợ TK 154 321.046.916 Có TK 627 321.046.916 2.3.2.4 Tập hợp chi phí sản xuất cho toàn doanh nghiệp: Do công ty áp dụng phơng pháp tính hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên nên để tập hợp toàn chi phí sản xuất tháng công ty sử dụng TK154" Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" tập hợp trực toàn công nghệ, không chi tiết cho phân xởng ,tổ đội Nợ TK 154 2.772.531.386 Có TK 621 2.039.715.251 Có TK 622 411.769.219 Có TK 627 321.046.916 đồng thời với việc kết chuyển bút toán đợc ghi vào nhật ký chứng từ theo định khoản tơng tự 2.3.2.5 Công tác đánh giá sản phẩm dở dang: Công ty C phn kin trỳc IDIC có đối tợng tính giá thành đợc xác định quy trình thi cụng xõy lp Quy nh toỏn sn phm xõy lp theo im dng k thut hp lớ nờn sn phm d dang l cỏc lng xõy lp cha t ti im dng k thut hp lớ ó quy nh v c tớnh theo chi phớ thc t trờn c s phõn b chi phớ ca hng mc cụng trỡnh ú cho cỏc giai on, t hp cụng vic ó hon thnh v giai on cũn d dang theo giỏ tr d toỏn CPSXKD dở dang CPSXKD phát Giỏ tr ca + đầu kỳ sinh kỳ Giỏ tr ca lng + Giỏ tr ca Giỏ tr ca khi lng = lng xõy lp * xõy lp d lng xõy lp xõy lp dở hoàn thành theo dang cuối kỳ d dang cuối dang cuối kỳ d toỏn theo d toỏn kỳ theo d toỏn 2.3.2.6 T chc cụng tỏc tớnh giỏ thnh sn phm cụng ty c phn Kin trỳc IDIC: Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 26 Khoa K Toỏn Toàn công tác tính giá thành đợc thể sổ TK 154 mà công ty không lập bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục Phơng pháp tính giá thành sản phẩm đợc công ty sử dụng theo công thức sau: CPSXKD dở CPSXKD phát CPSXKD dở Giỏ thnh ca lng = dang đầu kỳ + sinh kỳ dang cuối kỳ xõy lp hoàn thành Ví dụ: Căn vào số liệu chi phí tập hợp đợc sổ TK 154 kế toán tính tổng giá thành tháng 12/2008 theo phơng pháp giản đơn nh sau: - Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 1.820.198.291 - Chi phí sản xuất phát sinh kỳ: 2.627.938.886 - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ: 631.858.743 Tổng giá thành = 1.820.198.291 + 2.627.938.886 - 631.858.743 = 3.816.278.434 2.3.3 Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng * Tài khoản hạch toán: - TK 334 : Phải trả công nhân viên - TK 338 : Phải trả phải nộp khác - TK 111,112,138,141 Sơ đồ hạch toán khoản toán với công nhân viên chc(S 2.7) TK 141,138,333 TK 334 TK 3383,3384 TK 111,112 Tiền lơng, tiền thởng, BHXH khoản khác phải trả công nhân viên chức TK 622 TK 627 TK 641,642 TK 4311 TK 3383 Ghi - Các khoản khấu trừ vào thu nhập CNVC - Phần đóng góp cho quỹ BHYT, BHXH - Thanh toán lơng, thởng, BHXH khoản khác cho CNVC - Công nhân trực tiếp sản xuất - Nhân viên đội sản xuất - Nhân viên bán hàng, quản lý doanh nghiệp - Tiền thởng - Bảo hiểm xã hội phải trả trực tiếp Sơ đồ hạch toán toán BHXH, BHYT, KPCĐ(S 2.8) Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn TK 334 27 Khoa K Toỏn TK 338 TK 622,627,641,642 TK 111,112 TK 334 TK 111,112 Ghi chú: - Số BHXH phải trả trực tiếp cho CNVC - Nộp KPCĐ, BHXH, BHYT - Chi tiêu KPCĐ, BHXH, BHYT - Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí kinh doanh (19%) - Trích BHXH, BHYT theo tỷ lệ qui định trừ vào thu - Số BHXH, KPCĐ chi vợt đợc cấp bù Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 28 Khoa K Toỏn PH N NH GI KHA QUT CễNG TC K TON TI CễNG TY C PHN KIN TRC IDIC 3.1.NH GI CHUNG V CễNG TC K TON TI CễNG TY C PHN KIN TRC IDIC: Khi chuyển sang kinh tế thị trờng, vấn đề có ý nghĩa sống tồn phát triển doanh nghiệp nói chung Công ty C phn kin trỳc IDIC nói riêng hiệu sản xuất kinh doanh Trong môi trờng cạnh tranh nhiều mẻ này, để đạt đợc hiệu sản xuất kinh doanh cao vấn đề khó khăn phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đề cho hàng loạt biện pháp quản lý phù hợp, kết hợp với cố gắng, nỗ lực, ý thức trách nhiệm chung toàn thể cán công nhân viên doanh nghiệp Qua trình thực tập tổng hợp Công ty C phn Kin trỳc IDIC, nhận thấy: Trải qua năm xây dựng phát triển, Công ty C phn Kin trỳc IDICđã khẳng định vị ngành xây dựng nớc Đạt tới quy mô sản xuất kinh doanh trình độ quản lý nh trình phấn đầu liên tục toàn thể cán công nhân viên ban lãnh đạo công ty Công ty cố gắng thực biện pháp nhằm hoà nhập bớc với nhịp điệu phát triển chung kinh tế đất nớc Đặc biệt chế thị trờng nhạy bén, linh động công tác quản lý kinh tế, quản lý sản xuất thực trở thành đòn bảy tích cực cho phát triển công ty Cùng với việc tận dụng sáng tạo quy luật kinh tế thị trờng, cải tổ máy quản lý, đổi đầu t dây chuyền công nghệ, Công ty C phn Kin trỳc IDIC đạt đợc nhiều thành tích đáng kể sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ cấp giao phó không ngừng nâng cao đời sống cán công nhân viên công ty Trong bối cảnh chung đất nớc chuyển từ chế bao cấp sang chế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng XHCN Công ty C phn Kin trỳc IDIC có bớc đắn, thích hợp phù hợp với quy luật tự Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 29 Khoa K Toỏn nhiên, quy luật xã hội, tác động tích cực tới tâm lý chung công nhân viên chức, kích thích lao động sáng tạo, thúc đẩy phát huy sáng kiến, t đổi lĩnh vực, chủ động tháo gỡ khó khăn chung toàn xã hội nh khó khăn riêng ngành xây dựng chế cũ để lại, công ty dần bớc ổn định phát triển sản xuất kinh doanh qua thời kỳ thức công ty hoà nhập, bắt nhịp theo phát triển chung kinh tế xã hội Sở dĩ đạt đợc nh doanh nghiệp động tìm tòi sở nghiên cứu thị trờng cách thận trọng để đảm bảo thoả mãn nhu cầu cho thị trờng mà giữ đợc ổn định sản xuất cân Doanh nghiệp thực loạt sách, kế hoạch cụ thể phơng hớng hoạt động kinh doanh, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, vốn, chế quản lý máy tổ chức doanh nghiệp, Song tựu chung nằm vào vấn đề sau: - Tìm kiếm chuyển dịch thêm cấu sản phẩm - Đổi mô hình quản lý - Sắp xếp tăng cờng nhân lực - Đầu t thiết bị mũi nhọn công nghệ Tuy nhiên doanh nghiệp tồn số vấn đề cần khắc phục nh: hiệu sử dụng vốn cha cao, máy móc thiết bị trạng thái bình thờng, chất lợng công trình cha tuyệt đối mỹ mãn 3.2 NHN XẫT V U, NHC IM CA CễNG TC K TON TI CễNG TY C PHN KIN TRC IDIC 3.2.1 u im: Trong phát triển chung công ty, phận kế toán thực phận quan trọng hệ thống quản lý kinh tế doanh nghiệp Hình thức ghi sổ Nhật ký chung công ty phù hợp với đặc điểm công tác kế toán đơn vị Cụng ty cú s dng phn mờm k toỏn mỏy mi nờn lng cụng vic ca k toỏn c gim thiu i rt nhiu Cụng ty vận dụng ỳng sách KT doanh nghiệp chấp hành chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Ví dụ nh : chứng từ, sổ sách KT, tài khoản kế toán , hình thức ghi sổ KT thời gian lập báo cáo tài ỳng theo quy nh ca ch k toỏn mi 3.2.2 Nhc im: Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 30 Khoa K Toỏn - Đối với công tác kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Hiện Công ty hạch toán tiền lơng khoản trích lơng (BHXH, BHYT, KPCĐ) công nhân trực tiếp sản xuất vào TK 622 Chi phí NCTT mà không hạch toán vào TK 6271 Chi phí nhân viên phân xởng l sai quy nh - Về công tác tập hợp chi phí cho thấy công ty tập hợp chi phí kỳ nhng xác định đối tợng tập hợp chi phí toàn trình công nghệ Công ty cú nhiu XN cỏc địa điểm khác tập hợp toàn chi phí phát sinh vào bên nợ TK 154 mà không tập hợp riêng cho tong XN Việc tập hợp nh không đáp ứng đợc yêu cầu hạch toán kinh tế nội Trên toàn phần báo cáo em, trình độ có hạn, việc áp dụng kiến thức học tập vào thực tế vấn đề khó khăn thân Với nguyện vọng cầu thị cao nhất, em mong muốn đợc bảo tận tình thy giỏo Trng Anh Dng - Thc s kinh t hc Ban lãnh đạo toàn thể cán công nhân viên Công ty C phn Kin trỳc IDIC kết luận Trong hn hai tháng thực tập công ty C phn Kin trỳc IDIC, em nhận thấy hiểu biết ca mỡnh cũn ang hn ch, dựa vào kiến thức học trờng cha đủ Bởi thời gian cho emthử nghiệm kiến thức học ngồi ghế nhà trờng vào công tác thực tế Mặt khác, trình thực tập giúp em hiểu sâu hơn, kiến thức học Em cảm thấy chững chạc lên nhiều hiểu lý luận phải đôi với thực tiễn làm tin b v trởng thành Hiểu đợc tầm quan trọng đó, em cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu học hỏi thêm lý luận nh thực tế công tác k toỏn n v xây lắp áp dụng ch kế toán nớc ta Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 31 Khoa K Toỏn Đợc giúp đỡ, hớng dẫn, bảo nhiệt tình, tận tâm thầy giáo Trng Anh Dng;Ch Nguyn Th Hng v phòng kế toán ;các bác, cô, chú, cỏc anh ch công ty C phn Kin trỳc IDIC, nên em hoàn thành bỏo cỏo tng hp v thc trng k toỏn ti cụng ty Trong bỏo cỏo này, em xin mạnh dạn trình bày số ý kiến nhỏ với nguyện vọng để công ty tham khảo nhằm hoàn thiện công tác kế toán xây lắp công ty Do trình độ kiến thức thân hạn chế, nên bỏo cỏo không tránh khỏi sai sót, hạn chế định Em mong đợc đóng góp bảo thầy cô giáo, bác, cô, chú, anh chị để nhận thức em đợc tiến Bỏo cỏo thc tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn Bỏo cỏo tng hp 32 Khoa Kinh T [...]... mọi công việc kế toán từ việc tập hợp, xử lý chứng từ ban đầu đến việc tập hợp các báo cáo kế toán gửi về công ty * Bộ phận kế toán công ty: trên cơ sở báo cáo do xí nghiệp gửi lên và chứng từ của ban chủ nhiệm công trình, phòng kế toán công ty tổng hợp số liệu, lập báo cáo chung toàn công ty Bỏo cỏo thc tp tng hp Trng H Kinh T Quc Dõn 14 Khoa K Toỏn 2.2 C IM VN DNG CH K TON, CHNH SCH K TON TI CễNG TY. .. TI CễNG TY C PHN KIN TRC IDIC 2.1 Đặc điểm tổ chức B MY kế toán của công ty C PHN KIN TRC IDIC *Mô hình tổ chức Hiện nay bộ máy kế toán của Công ty C phn Kin trỳc IDIC ợc tổ chức tại phòng Tài chính Kế toán, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công ty Trên cơ sở chế độ hiện hành về tổ chức công tác, phù hợp với tình hình thực tế của công ty về tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất, công ty thực hiện... thống báo cáo gồm 1.Bảng cân đối kế toán 2 .Báo cáo kết quả kinh doanh 3 .Báo cáo luu chuyển tiền tệ 4.Thuyết minh báo cáo tài chính Trong các báo cáo tài chính trên, báo cáo luu chuyển tiền tệ chỉ mang tính chất hớng dẫn, Bộ tài chính không bắt buộc nhng khuyến khích các doanh nghiệp lập - Theo quyết định của công ty: Theo quyết định hạch toán tài chính của công ty, ngoài những báo cáo tài chính trên công. .. nhiệm thực hiện nghĩa vụ của Nhà nc *Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán( S 2.1): Kế toán trởng Kế toán tiền gửi ngân hàng theo dõi các khoản phải trả Kế toán tổng hợp Phụ trách thống kê, thu hồi vốn và theo dõi thanh toán với ngời bán Kế toán chi tiền mặt Kế toán Kế toán tiền gửi Thủ quỹ Kế toán tiền lơng và ngân hàng kiêm kế toán tài sản các khoản theo dõi các tổng hợp cố định phải vật t tác kế toán toàn công. .. xuất, công ty thực hiện tổ cức công tác kế toán theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán, ở công ty có phòng kế toán của công ty, ở các xí nghiệp trực thuộc có phhòng kế toán của xí nghiệp .Kế toán công trờng làm nhiệm vụ ghi chép và theo dõi tập trung từ ban đầu ( chứng từ gốc) về toàn bộ chi phí thi công phát sinh tại công trình để chuyển về phòng tài vụ công ty Phòng sẽ thực hiện tổng hợp tài liệu,... những báo cáo tài chính trên công ty còn lập thêm một số báo cáo khác nh: Báo cáo công nợ, báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nhập xuất và tồn khonhằm mục đích phục vụ cho công việc kế toán và cung cấp thông tin cho việc quản trị trong doanh nghiệp *Vài nét về kế toán trên máy vi tính ở Công ty C phn kin trỳc IDIC Phòng kế toán - tài chính - thống kê của công ty với đội ngũ nhân viên có trình... Cụng ty C phn Kin trỳc IDIC ó em li nhng hiu qu nht nh trong thi gian qua 2.3 Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty C PHN KIN TRC IDIC Đối với phần hành kế toán hàng tồn kho, công ty áp dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên; trị giá vốn vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho đợc tính theo giá thực tế đích danh; nộp thuế VAT theo phơng pháp khấu trừ, kỳ kế toán của công ty là quý 2.3.1 Hạch toán. .. toán toàn công ty, là * Kếthu toán trởng: khoản là ngờiphải phụtrả trách chung công ngời chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo trực tiếp bộ máy kế toán toàn công ty, tổ chức hớng dẫn các nghiệp vụ cũng nh việc nghiên cứu triển khai chế độ kế toán hiện hành Chịu trách nhiệm trớc giám đốc công ty và Nhà nớc về tổ chức công tác kế toán tài chính, hớng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ kế toán Bỏo cỏo... với công tác kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Hiện nay Công ty hạch toán cả tiền lơng và các khoản trích trên lơng (BHXH, BHYT, KPCĐ) của công nhân trực tiếp sản xuất vào TK 622 Chi phí NCTT mà không hạch toán vào TK 6271 Chi phí nhân viên phân xởng l sai quy nh - Về công tác tập hợp chi phí cho thấy công ty đã tập hợp chi phí trong kỳ nhng xác định đối tợng tập hợp chi phí là toàn bộ quá trình công. .. và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty C phn Kin trỳc IDIC kết luận Trong hn hai tháng thực tập tại công ty C phn Kin trỳc IDIC, em nhận thấy rằng hiểu biết ca mỡnh cũn ang hn ch, chỉ dựa vào những kiến thức đã học ở trờng là cha đủ Bởi vậy đây là thời gian cho emthử nghiệm những kiến thức mình đã học khi còn ngồi trên ghế nhà trờng vào công tác thực tế Mặt khác, quá trình thực tập giúp em hiểu sâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hạch Toán Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc IDIC, Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hạch Toán Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc IDIC, Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hạch Toán Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc IDIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn