Sử Dụng Mô Hình Kinh Tế Lượng Phân Tích Tác Động Của Vốn Đầu Tư Phát Triển Tới Tăng Trưỏng Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2000- 2010

82 228 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 19:45

Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC Bên cạnh đó, khu vực kinh tế cá nhân khu vực có vốn đầu tư nước có tốc độ tăng trưởng nhanh: Khu vực có vốn đầu tư nước hàng năm đóng góp khoảng 15,62% tổng giá trị GDP , năm 2003 đạt 88,74 nghìn tỷ đồng tăng 20,42% so với năm 2002 tăng 32,09% so với năm 2000, năm 2007 202.08 nghìn tỷ đồng tăng 22,14% so với năm 2006 tăng 137,33% so với năm 2000 Khu vực kinh tế cá nhân có tốc độ tăng trưởng so với năm 2000 86,81%, năm 2007 đóng góp 115,64 nghìn tỷ đồng tăng 26,61% so với năm 2006 Hai khu vực có tốc độ tăng liên tục qua năm năm tốc độ gia tăng vốn đầu tư vào hai khu vực có tốc độ tăng cao điều khẳng định vai trò to lớn vốn đầu tư phát triển tới tăng trưởng kinh tế Đây hai khu vực kinh tế động, giàu tiềm có ý nghĩa quan trọng đối nghiệp tăng trưởng kinh tế nước cải thiện đời sống nhân dân .34 Từ phân tích ta thấy vốn đầu tư có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế Điều thể qua tác động vốn đầu tư, giai đoạn có thời kì tốc độ gia tăng vốn giảm xuống gia tăng GDP giảm xuống cách rõ rệt có gia tăng vốn đầu tư GDP tăng Tuy nhiên, hai gia tăng có tốc độ khác thể hiệu vốn đầu chưa cao 34 2.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2007 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 35 2.3.1 Một số hạn chế công tác đầu tư cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2008 .35 2.3.3 Phương hướng giải pháp đầu tư phát triển thời gian tới 39 3.4 DỰ BÁO 65 Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GO: Tổng giá trị sản xuất GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GNI: Tổng thu nhập quuốc dân NI: Thu nhập quốc dân NDI: Tổng thu nhập quốc dân sử dụng TDT: Tổng vốn đầu tư VN: Việt Nam CP: Chính phủ Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bên cạnh đó, khu vực kinh tế cá nhân khu vực có vốn đầu tư nước có tốc độ tăng trưởng nhanh: Khu vực có vốn đầu tư nước hàng năm đóng góp khoảng 15,62% tổng giá trị GDP , năm 2003 đạt 88,74 nghìn tỷ đồng tăng 20,42% so với năm 2002 tăng 32,09% so với năm 2000, năm 2007 202.08 nghìn tỷ đồng tăng 22,14% so với năm 2006 tăng 137,33% so với năm 2000 Khu vực kinh tế cá nhân có tốc độ tăng trưởng so với năm 2000 86,81%, năm 2007 đóng góp 115,64 nghìn tỷ đồng tăng 26,61% so với năm 2006 Hai khu vực có tốc độ tăng liên tục qua năm năm tốc độ gia tăng vốn đầu tư vào hai khu vực có tốc độ tăng cao điều khẳng định vai trò to lớn vốn đầu tư phát triển tới tăng trưởng kinh tế Đây hai khu vực kinh tế động, giàu tiềm có ý nghĩa quan trọng đối nghiệp tăng trưởng kinh tế nước cải thiện đời sống nhân dân .34 Bên cạnh đó, khu vực kinh tế cá nhân khu vực có vốn đầu tư nước có tốc độ tăng trưởng nhanh: Khu vực có vốn đầu tư nước hàng năm đóng góp khoảng 15,62% tổng giá trị GDP , năm 2003 đạt 88,74 nghìn tỷ đồng tăng 20,42% so với năm 2002 tăng 32,09% so với năm 2000, năm 2007 202.08 nghìn tỷ đồng tăng 22,14% so với năm 2006 tăng 137,33% so với năm 2000 Khu vực kinh tế cá nhân có tốc độ tăng trưởng so với năm 2000 86,81%, năm 2007 đóng góp 115,64 nghìn tỷ đồng tăng 26,61% so với năm 2006 Hai khu vực có tốc độ tăng liên tục qua năm năm tốc độ gia tăng vốn đầu tư vào hai khu vực có tốc độ tăng cao điều khẳng định vai trò to lớn vốn đầu tư phát triển tới tăng trưởng kinh tế Đây hai khu vực kinh tế động, giàu tiềm có ý nghĩa quan trọng đối nghiệp tăng trưởng kinh tế nước cải thiện đời sống nhân dân .34 Từ phân tích ta thấy vốn đầu tư có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế Điều thể qua tác động vốn đầu tư, giai đoạn có thời kì tốc độ gia tăng vốn giảm xuống gia tăng GDP giảm xuống cách rõ rệt có gia tăng vốn đầu tư GDP tăng Tuy nhiên, hai gia tăng có tốc độ khác thể hiệu vốn đầu chưa cao 34 Từ phân tích ta thấy vốn đầu tư có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế Điều thể qua tác động vốn đầu tư, giai đoạn có thời kì tốc độ gia tăng vốn giảm xuống gia tăng GDP giảm xuống cách rõ rệt có gia tăng vốn đầu tư GDP tăng Tuy nhiên, hai gia tăng có tốc độ khác thể hiệu vốn đầu chưa cao 34 2.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2007 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 35 2.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2007 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 35 2.3.1 Một số hạn chế công tác đầu tư cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2008 .35 Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khoá luận tốt nghiệp 2.3.1 Một số hạn chế công tác đầu tư cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2008 .35 2.3.3 Phương hướng giải pháp đầu tư phát triển thời gian tới 39 2.3.3 Phương hướng giải pháp đầu tư phát triển thời gian tới 39 3.4 DỰ BÁO 65 3.4 DỰ BÁO 65 Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tăng trưởng kinh tế phù hợp với yêu cầu bước tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới nội dung đường lối đổi nước ta đại hội lần thứ X Đảng đề Mục tiêu phấn đấu đề đến năm 2020 nước ta nước có nông nghiệp- công nghiệp đại Để thực thành công mục tiêu ấy, nhiều lý thuyết kinh tế đầu tư nhân tố quan trọng hàng đầu Theo lý thuyết này, để có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định cần phải trì lượng vốn đầu tư tương ứng với nhu cầu tăng trưởng phát triển kinh tế Với mục đích làm sáng rõ vai trò quan trọng đầu tư tới trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tìm kiếm phương hướng giải pháp phát huy vai trò đầu tư phát triển với mục tiêu tăng trưởng kinh tế áp dụng phương pháp kinh tế lượng phân tích kinh tế nên em chọn đề tài: “Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động vốn đầu tư phát triển tới tăng trưỏng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000- 2010” Chuyên đề gồm chương: Chương 1: Tổng quan chung đầu tư phát triển tăng trưởng kinh tế Chương 2: Thực trạng tác động ĐTPT tới tăng trưởng kinh tế VN giai đoạn 2000- 2007 Chương 3: Một số hạn chế giải pháp khắc phục hoạt động đầu tư cho tăng trưởng kinh tế VN Do hạn chế kiến thức số liệu viết nhiều hạn chế, em mong đóng góp ý kiến thầy cô để viết trở lên tốt Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp Chương TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1.1 Khái niệm Đầu tư phát triển phận đầu tư, việc chi dùng vốn để tiến hành hoạt động nhằn làm tăng thêm tạo tài sản vật chất tài sản trí tuệ, gia tăng, tạo thêm việc làm mục tiêu phát triển Về nguồn lực: Đầu tư phát triển đòi hỏi nhiều nguồn lực Theo nghĩa hẹp, nguồn lực sử dụng cho đầu tư phát triển tiền vốn Theo nghĩa rộng, nguồn lực đầu tư bao gồm tiền vốn, đất đai, lao động, máy móc, thiết bị, tài nguyên Như vậy, xem xét lựa chọn dự án đầu tư phát triển cần tính toán đầy đủ nguồn lực tham gia Về đối tượng: Là tập hợp yếu tố chủ đầu tư bỏ vốn thực nhằm đạt mục tiêu định Về kết đầu tư phát triển tăng thêm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ tài sản vô hình Các kết đạt đầu tư góp phần làm tăng thêm lực sản xuất xã hội Hiệu đầu tư phát triển phản ánh quan hệ so sánh kết kinh tế xã hội thu chi phí chi để đạt kết Mục đích đầu tư phát triển phát triển bền vững, lợi ích quốc gia, cộng đồng nhà đầu tư Trong đó, đầu tư nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập quốc dân, góp phần giải việc làm nâng cao đời sống thành viên xã hội Đầu tư doanh nghiệp nhằm tối thiểu chi phí, tối đa lợi nhuận … Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp Hoạt động đầu tư trình diễn thời kỳ dài tồn vấn đề “độ trễ thời gian” Đầu tư thời kết đầu tư thuờng thu tương lai Đặc điểm đầu tư cần quán triệt đánh giá kết quả, chi phí hiêu hoạt động đầu tư phát triển 1.1.2 Đặc điểm đầu tư phát triển - Qui mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường lớn Vốn đầu tư lớn khê đọng lâu suốt trình thực đầu tư Qui mô vốn đầu tư lớn đòi hỏi phải có giải pháp tạo vốn huy động vốn hợp lý, quản lý chặt chẽ tổng vốn đầu tư, bố trí vốn theo tiến độ đầu tư, thực đầu tư trọng điểm Lao động cần sử dụng cho dự án lớn, đặc biệt dự án trọng điểm quốc gia Do công tác tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ cần tuân thủ kế hoạch định trước, cho đáp ứng tốt nhu cầu loại nhân lực theo tiến độ đầu tư, đồng thời hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng tiêu cực vấn đề “hậu dự án”… -Thời kì đầu tư kéo dài Thời kì đầu tư tính từ khởi công cho dự án đến dự án hoàn thành đưa vào hoạt động -Thời gian vận hành kết đầu tư kéo dài Thời gian vận hành kết đầu tư tính từ công trình đưa vào sử dụng hết thời gian sử dụng đào thải công trình Nhiều thành đầu tư phát huy tác dụng lâu dài, tồn vĩnh viễn kim tự tháp AI CẬP… Trong suốt trình vận hành kết đầu tư chịu tác động hai mặt tích cực tiêu cực nhiều yếu tố tự nhiên, trị, kinh tế, xã hội… - Các thành hoạt động đầu tư phát triển mà công trình xây dựng thường phát huy tác dụng nơi tạo dựng nên, trình thực đầu tư thời kì vận hành kết đầu tư chịu ảnh hưởng lớn nhân tố kinh tế, xã hội, vùng Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp - Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao Do qui mô vốn đầu tư lớn, thời kì đầu tư kéo dài thời kì vận kết kéo dài… nên mức độ rủi ro hoạt động đầu tư phát triển thường cao Rủi ro có nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chủ quan khách quan quản lý kém, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, giá nguyên vật liệu tăng… 1.1.3 Phân loại đầu tư phát triển + Theo chất đối tuợng đầu tư, hoạt động đầu tư phát triển bao gồm đầu tư cho đối tượng vật chất (đầu tư tài sản vật chất tài sản thực nhà xưởng, máy móc, thiết bị ) đầu tư cho đối tưọng phi vật chất (đầu tư tài sản trí tuệ nguồn nhân lực đào tạo, nghiên cứu khoa học…) + Theo cấp quản lý, đầu tư phát triển chia thành đầu tư theo dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C Tuỳ theo tính chất quy mô đầu tư dự án mà phân thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, dự án nhóm A Thủ tướng Chính Phủ định, dự án B C Bộ truởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan trực thuộc phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định Ngày 29/6/2006 Quốc hội thông qua tiêu chí dự án quan trọng quốc gia bao gồm: (1) Qui mô vốn đầu tư từ 20 nghìn tỷ trở lên dự án có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên (2) dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường tiềm ẩn khả ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nhà máy điện hạt nhân, dự án sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 200 trở lên…(3) Dự án phải di dân tái định cư từ 20000 người trở lên miền núi, từ 50000 người trở lên vùng khác (4) dự án đầu tư đại bàn đặ biệt quan trọng quốc phòng an ninh có di tích lịch sử quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng lịch sử Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp văn hoá…(5) Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng, chế sách đặc biệt cần Quốc hội duyệt + Tuỳ theo lĩnh vực hoạt động kết đầu tư, có phân chia hoạt động đầu tư thành đầu phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển sở hạ tầng… Các hoạt động đầu tư có quan hệ tuơng hỗ với Chẳng hạn đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật sở hạ tầng tạo điều kiện cho đầu tư phát triển kinh doanh đạt hiệu cao; đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đến lượt lại tạo tiềm lực cho đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, sở hạ tầng hoạt đầu tư khác + Theo đặc điểm hoat động kết đầu tư: đầu tư đầu tư vận hành Đầu tư nhằm tái sản xuất tài sản cố định Đầu tư vận hành nhằm tạo tài sản lưu động cho sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hình thành, tăng thêm tài sản lưu động cho sở có, trì hoạt động sở vật chất- kỹ thuật không thuộc doanh nghiệp + Theo giai đoạn hoạt động kết đầu tư trình tái sản xuất xã hội, phân thành đầu tư thương mại đầu tư tài Đầu tư thương mại hoạt động đầu tư mà thời gian thực đầu tư hoạt động kết đầu tư để thu hồi vốn đầu tư ngắn, vốn vận động nhanh, độ mạo hiểm thấp thời gian ngắn tích bất định không cao, lại dễ dự đoán dự đoán dễ đạt độ xác cao Đầu tư sản xuất loại đầu tư dài hạn, vốn đầu tư lớn, thu hồi chậm, thời gian thực đầu tư lâu… + Theo quan hệ quản lý chủ đầu tư : đầu tư trực tiếp gián tiếp Đầu tư gián tiếp: Trong người bỏ vốn không trực tiếp tham gia điều hành quản lý trình thực vận hành kết đầu tư Người có Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp vốn thông qua tổ chức tài trung gian để đầu tư phát triển Đầu tư gián tiếp phương thức huy động vốn đầu tư phát triển Đầu tư trực tiếp: Đầu tư trực tiếp hình thức đầu tư, người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành trình thực vận hành kết đầu tư Loại đầu tư tạo nên lực sản xuất phục vụ (cả lượng chất) Đây loại đầu tư để tái sản xuất mở rộng, biện pháp chủ yếu để tăng thêm tài đầu tư chuyển dịch Đầu tư trực tiếp thực người nước người nước Do vậy, việc cân đối hai luồng vốn đầu tư vào việc coi trọng hai tình vốn cần thiết + Theo nguồn vốn phạm vi quốc gia, hoạt động đầu tư chia thành: đầu tư nguồn vốn nước đầu tư nguồn vốn nước Đầu tư nguồn vốn nước: hoạt động đầu tư tài trợ từ nguồn vốn tích luỹ ngân sách, doanh nghiệp, tiền tiết kiệm dân cư Đầu tư nguồn vốn nước ngoài: hoạt động thưc nguồn vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp nước Trong vốn nước định, vốn nước quan trọng + Theo vùng lãnh thổ chia thành đầu tư phát triển vùng lãnh thổ, vùng kinh tế trọng điểm… 1.1.4 Nội dung đầu tư phát triển + Đầu tư xây dựng hoạt động đầu tư nhằm tái tạo tài sản cố định doanh nghiệp Đầu tư XDCB bao gồm hoạt động như: mua sắm thiết bị, xây dựng thêm nhà xưởng máy móc + Đầu tư bổ sung hàng tồn trữ Hàng tồn trữ doanh nghiệp toàn nguyên liệu vật liệu, bán thành phẩm sản phẩm hoàn thành tồn trữ Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 64 Dựa vào kiểm định ta đến kết luận mô hình phù hợp với tiêu chuẩn OLS, mô hình ước lượng ước lượng tuyến tính, không chệch có phương sai nhỏ 3.3 KẾT LUẬN RÚT RA TỪ MÔ HÌNH Từ ước lượng ta rút số kết luận: Điều kiện chuỗi số liệu sử dụng mô hình phải dừng yếu tố quan trọng chuỗi số liệu mà ta sử dụng mà không dừng gây tượng hồi qui giả mạo- tượng ta ước lượng cho ta mô hình nhìn phù hợp thực chất kết luận mà ta thu không đáng tin cậy Trong mô hình ta thấy R = 0.952 lớn mô hình hồi qui giả mạo chuỗi GDP chưa dừng hai chuỗi GDP TDT có xu tăng theo thời gian Dạng hàm yếu tố quan trọng việc ước lượng mô hình định dạng hàm sai ước lượng mà ta thu không sát với thực tế từ đánh giá không mức tác động biến độc lập biến giải thích Như phân tích hai mô hình tuyến tính mô hình dạng logarit cho ta kết luận dạng tuyến tính có R = 18.7 mô hình logarit R = 0.925 mô hình dạng logarit giải thích tác dụng to lớn gia tăng vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế ta lựa chọn mô hình dạng logarit tốt Vốn đầu tư có tác động to lớn tới tăng trưởng kinh tế Từ mô hình ta có R = 0.5939 gia tăng log(TDT) có tác dụng thời điểm nghiên cứu giải thích 59.39% gia tăng log(GDP) thời điểm Tác động gia tăng vốn đầu tư tới gia tăng tăng trưởng có độ trễ thời gian, mô hình cho ta thấy gia tăng GDP phụ thuộc vào gia tăng vốn đầu tư mà phụ thuộc Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 65 vào gia tăng GDP cách thời kì trước phụ thuộc vào gia tăng vốn đầu tư cách thời kì trước Trong mô hình ta thấy giá trị α1 , α , α có ý nghĩa mặt kinh tế, giá trị > chúng tỏ hệ số α1 = 0.3608 chứng tỏ gia tăng log(TDT) lên đơn vị gia tăng log(GDP) 0.3608 đơn vị, α = 0.469 có ý nghĩa gia tăng log(GDP) cách thời kì tăng lên đơn vị gia tăng log(GDP) tăng lên 0.469 đơn vị, α3= 0.459 tức gia tăng log(TDT(-4)) lên đơn vị gia tăng log(GDP) lên 0.459 đơn vị Như ta tới kết luận gia tăng vốn đầu tư có tác dụng to lớn tơí gia tăng GDP tức tác động to lớn tới tăng trưởng kinh tế Sự gia tăng GDP không phụ thuộc vào gia tăng vốn đầu tư thời điểm nghiên cứu mà phụ thuộc vào gia tăng vốn đầu tư gia tăng GDP cách thời kì 3.4 DỰ BÁO Do chuỗi số liệu ta sử dụng chuỗi thời gian nên ta dùng phương pháp thông dụng dùng dự báo chuỗi thời gian: mô hình ARIMA Mô hình phân tích thống kê giá trị quan sát chuỗi nhằm dự báo giá trị chuỗi tương lai 3.4.1 Mô hình ARIMA Do ta sử dụng chuỗi GDP chuỗi thời gian theo quý, có chứa yếu tố thời vụ cao, em loại bỏ yếu tố mùa vụ dựa vào đồ thị ta thấy giai đoạn chuỗi GDP có xu tăng lên em dùng phương pháp Holt-Winters để loại bỏ yếu tố mùa vụ xu việc dự báo tốt Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 66 Khóa luận tốt nghiệp Bảng 3.21: San chuỗi Holt- Winters Date: 05/22/09 Time: 18:32 Sample: 2000:1 2008:3 Included observations: 35 Method: Holt-Winters Additive Seasonal Original Series: GDP Forecast Series: GDPSM Parameters: Alpha Beta Gamma Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels: Mean Trend Seasonals: 0.7400 0.1600 0.0000 1.20E+10 18508.09 434194.5 16262.41 16140.47 -22995.20 8353.484 -1498.753 2007:4 2008:1 2008:2 2008:3 Dựa vào bảng ta thấy yếu tố xu 16262.41 tỷ đồng tức theo xu GDP quí sau tăng thêm so với quí trước 16262.41 tỷ đồng yếu tố mùa vụ theo quí là: Quí I Quí II Quí III Quí IV -22295.2 8353.464 -1498.753 16140.47 Sau ta kiểm tra tính dừng chuỗi GDPSM: Bảng 3.22: Kiểm định tính dừng chuỗi GDPSM ADF Test Statistic 3.435406 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value -3.6422 -2.9527 -2.6148 Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 67 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root Dựa vào bảng ta thấy chuỗi dừng mức ý nghĩa 5%,10% Như ta đến kết luận chuỗi dừng Do ta sử dụng chuỗi GDPSM để xây dựng mô hình ARMA dùng mô hình để dự báo cho thời kì Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 68 Bảng 3.23: Lược đồ tự tương quan chuỗi GDPSM: Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 69 Khóa luận tốt nghiệp Dựa vào lược đồ tự tương quan ta xây dựng mô hình ARMA Bảng 3.24: Bảng ước lượng mô hình ARMA Dependent Variable: GDPSM Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:45 Sample(adjusted): 2000:2 2008:3 Included observations: 34 after adjusting endpoints Convergence achieved after 18 iterations Backcast: 1999:2 2000:1 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C AR(1) MA(4) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 815436.7 0.982583 0.857406 0.956009 0.953171 22114.72 1.52E+10 -386.8095 2.641041 2079037 0.392219 0.059708 16.45641 0.066963 12.80408 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.6976 0.0000 0.0000 211540.5 102193.2 22.92997 23.06465 336.8427 0.000000 Ta xem xét tính dừng chuỗi phần dư mô hình: Bảng 3.25: Kiểm tính dừng chuỗi phần dư MH ARMA ADF Test Statistic -2.949412 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root -3.6496 -2.9558 -2.6164 Dựa vào tiêu chuẩn ADF ta thấy chuỗi phần dư không dừng mức ý nghĩa 5% chuỗi lại dừng mức ý nghĩa 10% ta tới kết luận chuỗi phần dư dừng, hệ số AR(1) AM(4) có ý nghĩa thống kê Và xem xét lược đồ tương quan chuỗi phần dư: Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 70 Bảng 3.26;Lược đồ tương quan chuỗi phần dư mh ARMA Nhìn vào lược đồ tương quan ta thấy chuỗi phần dư nhiễu trắng mô hình thảo mãn, lựa chọn phù hợp Như ta thấy chuỗi GDPSM phụ thuộc vào GDPSM(-1), phụ thuộc vào giá trị phần dư trễ thời kì Giá trị R = 0.956 chứng tỏ AR(1) MA(4) giải thích 95.6% giá trị chuỗi GDPSM ta sử dụng chuỗi GDPSM hồi qui theo AR(1) AM(4) để dự báo cho chuỗi GDPSM thời gian tới 2.4.2 Dự báo Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 71 Từ kết thu từ mô hình ta có: GDPSM t = α + α1 * GDPSM t −1 + θ1 * ε t − + ε t GDPSM t = 815436.7 + u t ; u t = 0.9826 u t −1 + 0.8574 ε t − + ε t GDPSM t = 407718.3 + 0.9826 GDPSM t −1 + 0.8574 ε t − + ε t Ta có bảng kết dự báo chưa có yếu tố mùa vụ xu Bảng 3.27: Bảng kết dự báo 2008/Q4 2009/Q1 2009/Q2 2009/Q3 Dự báo chưa có yếu Dự báo có yếu tố xu tố xu mùa vụ 505967.6 523608 528262.2 528791.6 mùa vụ 499934.8 548223.9 543025.9 561194.5 Dựa vào bảng kết dự báo ta thấy khác biệt lớn số liệu dự báo có yếu tố xu thế, thời vụ so với dự báo hai yếu tố Vì số liệu mà ta sử dụng số liệu theo quí có yếu mùa vụ cao, với tăng trưởng vốn đầu tư , yếu tố lao động yếu tố người công nghệ ngày trang bị kiến thức nhiều lĩnh vực sống phát triển khoa học công nghệ GDP theo xu tăng dần qua năm Do đo, sử dụng ta nên sử dụng phần dự báo có yếu tố xu mùa vụ xác Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 72 KẾT LUẬN Đầu tư phát triển hoạt động kinh tế vô quan trọng có tác trực tiếp tới tăng phát triển kinh tế Sau thời gian tìm hiểu tác động đầu tư tới tăng trưởng kinh tế em có rút số kết luận: + Đầu tư nhân tố có tác động mạnh tới tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000-2007 tác động tồn vấn đề có độ trễ thời gian + Nhờ đầu tư hợp lý nên ngành, thành phần kinh tế, thành phần kinh tế đạt mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng chung kinh tế Tuy nhiên bên cạnh chuyên đề số thiếu sót: + Chuyên đề đề cập tới tác động vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế mà chưa đề cập tới yếu tố khác có tác động tới tăng trưởng kinh tế + Phần mô hình nói tới tăng log(TDT) tới gia tăng log(GDP) mà chưa đề cập đến thực chất vấn đề gia tăng vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế Sau thời gian nghiên cứu, chuyên đề có số kết qủa thu hạn chế kiến thức số liệu nên luận nhiều thiếu sót mong đóng góp ý kiến thầy cô để luận trở nên tốt Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 73 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO - Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X - Giáo trình Kinh tế lượng nâng cao- PGS.TS Nguyễn Quang DongNXB Khoa học kỹ thuật - Bài giảng Kinh tế lượng- PGS.TS Nguễn Quang Dong- NXB Thống kê-2006 - Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế- PGS.TS Hoàng Đình TuấnNXB Đại học kinh tế quốc dân - Giáo trình kinh tế đầu tư- TS Nguyễn Bạch Nguyệt- TS Từ Quang Phương- NXB thống kê - Giáo trình kinh tế phát triển- NXB Thống kê(1999) - Niên giám thống kê 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 - Tạp chí kinh tế dự báo Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 74 Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 1.Một số kiểm định mô hình : 1.1 Kiểm định mô hình1a: + Kiểm định dạng hàm: Ramsey RESET Test: F-statistic 0.280718 Probability 0.599888 Log likelihood ratio 0.305696 Probability 0.580333 Dựa vào kết bảng ta thấy p_value= 0.5998 > 0.05 theo kết mô hình có dạng hàm + Kiểm định phương sai sai số thay đổi: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.304165 Obs*R-squared 5.990717 Ta thấy giá tri F= 3.3.41 (n-1)R = 5.99 Probability Probability 0.049602 0.050019 p_value = 0.496< 0.05 p_value= 0.050019> 0.05 Như tượng phương sai sai số thay đổi + Kiểm định tự tương quan: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.261712 Probability 0.269684 Obs*R-squared 0.249224 1.327650 Probability Ta có bảng p_value= 0.269684 >0.05 theo kết tượng tự tương quan mô hình 1.2 Kiểm định mô hình 1b: + Kiểm định dạng hàm: Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 75 Khóa luận tốt nghiệp Ramsey RESET Test: F-statistic 19.29210 Log likelihood 16.45127 Probability Probability 0.000121 0.000050 ratio Dựa vào kết ta có giá trị p_value= 0.00012< 0.05 dạng hàm mô hình 1b sai + Kiểm định phương sai sai số thay đổi: F-statistic White Heteroskedasticity Test: 4.494778 Probability 0.019317 Obs*R-squared 7.643119 Probability 0.021894 Ta có giá trị p_value= 0.019317< 0.05 tồn tượng phương sai sai số thay đổi + Kiểm định tự tương quan: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 12.11667 Probability 0.001508 Obs*R-squared Probability 0.001994 9.554697 Giá trị p_value= 0.001508< 0.05 tồn tượng tự tương quan mô hình 1b Kiểm định tính dừng số chuỗi + Kiểm định tính dừng chuỗi log(GDP) Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 76 Khóa luận tốt nghiệp ADF Test Statistic 0.660322 1% Critical Value* -3.6422 5% Critical Value -2.9527 10% Critical Value -2.6148 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root Dựa vào bảng giá trị kết ta thấy chuỗi log(GDP) không dừng ba mức ý nghĩa + Kiểm định tính dừng chuỗi log(tdt): ADF Test Statistic 0.910703 1% Critical Value* 5% Critical Value -3.6422 10% Critical Value *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root -2.6148 -2.9527 Bảng kết cho ta thấy chuỗi log(tdt) không dừng ba mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% + Kiểm định tính dừng sai phân bậc chuỗi log(GDP): ADF Test Statistic -4.848188 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root Dựa vào bảng kết ta thấy chuỗi d(log(GDP)) dừng mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% + Kiểm định tính dừng sai phân bậc chuỗi log(tdt): Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 77 Khóa luận tốt nghiệp ADF Test Statistic -4.250048 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root -3.6496 -2.9558 -2.6164 Như kết bảng ta thấy chuỗi d(log(tdt)) dừng ba mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% Một số mô hình ARMA Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 78 Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 [...]... PHÁP CỦA ĐẦU TƯ TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2008 2.1 SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ Như chúng ta đã biết vốn đầu tư có vai trò quan trọng việc tăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế, do vậy việc huy động vồn đầu tư sao cho hiệu quả đảm bảo cả về số lượng và chất lượng là vấn đề vô cùng quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế Bảng 2.1: Nguồn vốn đầu tư xã hội theo thành phần kinh tế. .. của nền kinh tế 1.3.2 Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế Đầu tư vừa tác động đến tốc độ tăng trưởng vừa tác động đến chất lượng tăng trưởng Tăng qui mô vốn đầu tư và sử dụng hợp lý là những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suất nhân tố tổng hợp, tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh do... chính) Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 24 Khóa luận tốt nghiệp Biểu đồ 2.1.: Xu hướng tăng của nguồn vốn đầu tư xã hội theo thành phần kinh tế giai đoạn 2000-2 007 Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng Bảng 2.2: Tốc độ gia tăng liên hoàn của vốn đầu tư xã hội phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2000-2 007 Đơn vị: % Tổng vốn đầu tư Kinh tế nhà nước Kinh tế ngoài nhà nước Kinh tế có vốn đầu tư nước 2001 2002 2003 12,76... kinh tế của J M Keynes, hai nhà kinh tế học Roy Harrod của Anh và Evsey Domar của Mỹ nghiên cứu độc lập và đưa ra mô hình giải quyết giữa tăng trưởng và việc làm ở các nước phát triển Mô hình này cũng được sử dụng rộng rãi ở các nước đang phát triển để xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng và nhu cầu sử dụng vốn đầu tư Mô hình này coi đầu ra của nền kinh tế phụ thuộc vào vốn đầu tư cho nó Nếu gọi đầu ra... trưởng của nền kinh tế 1.2.2 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Có nhiều nhân tố khác nhau tác động đến quá trình tăng trưởng kinh tế nhưng ta có thể phân chia thành: nhân tố kinh tế và nhân tố phi kinh tế 1.2.2.1 Nhân tố kinh tế Đây là những nhân tố có tác động trực tiếp đến các biến số đầu vào và đầu ra của nền kinh tế Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp 9 Đầu tiên ta xem... Toán Kinh tế 47 Khóa luận tốt nghiệp Trong đó: 15 K: Vốn đầu tư L: Lao động Y: Công nghệ R: Nguồn tài nguyên Như vậy tăng qui mô vốn đầu tư là nguyên nhân trực tiếp làm tổng cung của nền kinh tế, nếu các yếu tố khác không đổi Mặt khác, tác động của vốn đầu tư còn được thực hiện thông qua hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ… Do đó, đầu tư gián tiếp làm tăng tổng cung của. .. nghệ sử dụng nhiều lao động hay vốn Trên giác độ sử dụng nguồn lực đầu vào là vốn và Ngô Thị Hường – Toán Kinh tế 47 20 Khóa luận tốt nghiệp đầu ra là mức tăng trưởng, hệ số này phản ánh tính hiệu quả của việc sử dụng vốn trong nền kinh tế Mô hình Harrod- Domar đã chỉ rõ mối quan hệ giữa đầu tư với tăng trưởng nhưng đã đơn giản hoá mối quan hệ giữa chúng Đầu tư là điều kiện cần cho tăng trưởng kinh tế. .. mức tăng trưởng của dịch vụ nói chung và đòi hỏi có sự đầu tư thích đáng trong thời gian tới 2.2.2 Tăng trưởng của các thành phần kinh tế Đầu tư phát triển không chỉ khiến cho các ngành tăng trưởng cao và liên tục mà còn tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của các thành phần kinh tế, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong những năm gần đây, nhờ đầu tư hợp lý, các thành phần kinh tế đều tăng. .. đại của sản lượng càng lớn Sản lượng càng tăng, công ăn việc làm gia tăng Thực tế, gia tăng đầu tư dẫn đến gia tăng cầu về các yếu tố tư liệu sản xuất và qui mô lao động Sự kết hợp hai yếu tố này làm cho sản xuất phát triển kết quả là gia tăng sản lượng nền kinh tế 1.4.4 Lý thuyết gia tốc đầu tư Theo lý thuyết này, để sản xuất ra một đơn vị đầu ra cho trước cần phải có một lượng vốn đầu tư nhất định Tư ng... 2.2.1 Tăng trưởng của các ngành kinh tế Sự gia tăng quy mô vốn đầu tư đều đặn qua hàng năm có tác động mạnh đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta Đầu tư góp phần làm tăng năng lực sản xuất của các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ từ đó kéo theo sự tăng trưởng của các ngành kinh tế làm cho nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm Đặc biệt hai ngành kinh tế trọng điểm là công nghiệp-
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử Dụng Mô Hình Kinh Tế Lượng Phân Tích Tác Động Của Vốn Đầu Tư Phát Triển Tới Tăng Trưỏng Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2000- 2010, Sử Dụng Mô Hình Kinh Tế Lượng Phân Tích Tác Động Của Vốn Đầu Tư Phát Triển Tới Tăng Trưỏng Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2000- 2010, Sử Dụng Mô Hình Kinh Tế Lượng Phân Tích Tác Động Của Vốn Đầu Tư Phát Triển Tới Tăng Trưỏng Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2000- 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay