skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3

29 457 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 16:18

PHềNG GIO DC V O TO KIM NG TRNG TIU HC C HP SNG KIN KINH NGHIM MT S BIN PHP GIP HC SINH HC TT V I LNG V O I LNG MễN TON LP Ngi thc hin : Trn Th Thanh Huyn n v cụng tỏc: Trng Tiu hc c Hp Kim ng- Hng Yờn Nm hc: 2012- 2013 GII THIU TểM TT NI DUNG CA KINH NGHIM NI DUNG Trang Phn m u I- Lý chn ti 1- C s lý lun 2- C s thc tin II- Mc ớch nghiờn cu III- Nhim v nghiờn cu IV- i tng nghiờn cu V- Phng phỏp nghiờn cu Phn ni dung I- Thc trng ca vic dy v hc cỏc i lng v o i lng 5 lp II- Nguyờn nhõn dn n nhng sai lm ca hc sinh lp hc v i lng v o i lng III- Bin phỏp giỳp hc sinh hc tt v i lng v o i lng lp IV- Thc nghim s phm 18 V- Kt qu 22 23 Phn kt lun I- Bi hc kinh nghim 23 II iu kin ỏp dng 23 III- Nhng kin ngh xut 24 IV- Kt lun chung 25 PHN M U I- L DO CHN SNG KIN: 1.C s lớ lun: Mụn Toỏn cú mt v trớ quan trng cỏc mụn hc Tiu hc, kin thc v k nng ca mụn Toỏn tiu hc cú nhiu ng dng i sng ca ngi v l c s hc tip mụn Toỏn cỏc bc hc trờn Mt khỏc, mụn Toỏn tiu hc gúp phn giỏo dc hc sinh tr thnh ngi phỏt trin ton din; nú giỳp ngi phỏt trin trớ thụng minh, cỏch suy ngh c lp, linh hot v hỡnh thnh hc sinh cỏch nhỡn ỳng n v s vt, hin tng thc tin ng thi mụn Toỏn tiu hc cũn bi dng cho cỏc em tớnh trung thc, cn thn, tớnh khoa hc lao ng, hc tp, gúp phn vo s hỡnh thnh cỏc phm cht cn thit v quan trng ca ngi lao ng mi Chớnh vỡ vy m mụn Toỏn tiu hc l mụn hc cc kỡ quan trng khụng th thiu c i vi hc sinh Ni dung chng trỡnh mụn Toỏn tiu hc núi chung v lp núi riờng bao gm mch kin thc: - S hc - i lng v o i lng - Hỡnh hc - Thng kờ - Gii toỏn Cỏc ni dung trờn cú mi quan h cht ch vi nhau, ú ni dung dy hc i lng v phộp o i lng gi vai trũ quan trng nhm giỳp hc sinh dng vo thc tin cuc sng ng thi, dy hc i lng v phộp o i lng nhm giỳp cng c cỏc kin thc cú liờn quan mụn Toỏn, phỏt trin nng lc thc hnh, nng lc t ca hc sinh C th: vic dy hc cỏc i lng v o i lng, lp bng n v o, thc hnh cõn o, lm cỏc bi giỳp cỏc em bit so sỏnh, i chiu, phõn tớch, tng hp, bit thao tỏc t c bn hỡnh thnh nhng phm cht trớ tu v nng lc sỏng to Nhng kin thc v k nng dy i lng v o i lng cũn gúp phn giỳp cỏc em hc tt hn cỏc loi toỏn nh: Tớnh sn lng, cỏc bi toỏn cú ni dung hỡnh hc cỏc lp trờn,v cng nh vic dy hc i lng v o i lng cỏc em bit cõn o, bit c lng, bit xem gi v thc hnh i tin Vit Nam.T ú cỏc em bit ỏp dng nhng kin thc ú vo cuc sng hng ngy Cng chớnh nh vic dy hc i lng v o i lng, cỏc em cú th hc tt hn cỏc mụn hc khỏc 2- C s thc tin: Trong quỏ trỡnh d gi v trc tip ging dy mụn Toỏn lp tụi nhn thy cỏc ng giỏo viờn v cỏc em hc sinh cũn cú nhng khú khn, sai lm v vng mc dy hc v i lng v s o i lng C th: a- i vi giỏo viờn: - Cũn lỳng tỳng vic hỡnh thnh cỏc biu tng v i lng cho hc sinh - Cha phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc v i lng v s o i lng - Cha khc sõu kin thc cho hc sinh dy cỏch chuyn i cỏc n v o t danh s phc hp sang danh s n b- i vi hc sinh: i lng l mt khỏi nim tru tng nhn thc c khỏi nim i lng ũi hi hc sinh phi cú kh nng tru trng hoỏ, khỏi quỏt hoỏ cao Nhng hc sinh tiu hc cũn rt hn ch v kh nng ny C th: - V t duy: Hc sinh tiu hc ang quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin, nhn thc cũn giai on t c th ú, vic nhn thc cỏc kin thc v i lng v o i lng l khú Cỏc em khú cú th t tru tng da trờn khỏi nim m cn cú ch da l trc quan - V trớ nh: i vi hc sinh tiu hc, b nóo cha phỏt trin hon chnh, cỏc em thng nh mt cỏch mỏy múc ngụn ng cỏc em cũn ớt nờn cỏc em cú xu hng thuc lũng cỏc em, trớ nh trc quan hỡnh tng phỏt trin hn trớ nh lụgic - V tri giỏc: L khõu u tiờn v rt quan trng i vi hot ng nhn thc ca hc sinh tiu hc Cỏc em cũn tri giỏc tng th, cha bit phõn tớch sõu, riờng l cỏc c im ca i tng, cng nh cha bit tng hp cỏc c im riờng l theo yờu cu quy nh Tri giỏc ca cỏc em cũn gn vi hnh ng thc tin th hin bng cỏch trc quan - V chỳ ý: S chỳ ý khụng ch nh cũn chim u th Cỏc em nhy cm vi cỏi mi l, hp dn, mu mố, gi cm, ú, i lng v o i lng l tru tng, khú hiu, khú nh, v hay ln ln nờn s chỳ ý ca cỏc em khụng trung Mt khỏc, s chỳ ý ca cỏc em cũn cha bn vng, mau mt mi i tng n iu, tru tng, dn n cỏc em hay mc sai lm thc hnh i vi cỏc n v o i lng Vi nhng lớ trờn õy, tụi ó la chn, nghiờn cu sỏng kin Mt s bin phỏp giỳp hc sinh hc tt v i lng v o i lng II- MC CH NGHIấN CU: Tỡm hiu cu trỳc, ni dung chng trỡnh dy hc cỏc i lng v o i lng sỏch giỏo khoa Toỏn 2.i mi phng phỏp ging dy nhm t hiu qu tt hn tin hnh son ging tng bi c th v dy hc i lng v o i lng chng trỡnh Toỏn 3.Tỡm hiu h thng bi v i lng v o i lng chng trỡnh Toỏn Nm c cỏc yờu cu v kin thc, k nng ca cỏc bi ú v mt s bin phỏp hng dn hc sinh thc hin cú hiu qu nhng bi ny III- NHIM V NGHIấN CU Tỡm hiu nhng i mi v ni dung v phng phỏp dy hc v i lng v o i lng lp iu tra thc trng vic dy v hc v i lng v o i lng ca giỏo viờn v hc sinh lp trng Tiu hc 3.Thc nghim kim chng tớnh kh thi ca bin phỏp ó nờu sỏng kin IV- I TNG NGHIấN CU: Hc sinh lp 3B v 3C trng Tiu hc c Hp V- PHNG PHP NGHIấN CU: 1- Phng phỏp nghiờn cu lớ lun: - c cỏc ti liu cú liờn quan n sỏng kin - Tỡm hiu sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, v bi tp, v Luyn toỏn c ti liu bi dng giỏo viờn 2- Phng phỏp nghiờn cu thc tin: To m, trao i vi giỏo viờn v hc sinh tiu hc 3- Phng phỏp tng kt kinh nghim: Rỳt kinh nghim qua thc t cụng tỏc ging dy 4- Phng phỏp thc nghim: Tin hnh dy thc nghim, i chng, ỏnh giỏ hiu qu ca vic ỏp dng phng phỏp dy hc cỏc i lng v o i lng ó xut PHN NI DUNG I THC TRNG CA VIC DY V HC CC I LNG V O I LNG LP 3: 1- i vi giỏo viờn: Nhng nm gn õy, vic i mi phng phỏp dy hc c quan tõm c bit tt c cỏc bc hc v mi mụn hc Vic i mi phng phỏp dy hc t kt qu rừ rt mụn toỏn Tuy nhiờn cũn mt s kin thc khú khin giỏo viờn lỳng tỳng truyn t v hc sinh gp khú khn vic thc hnh, luyn C th mụn toỏn lp 3, i lng v o i lng l mt mng kin thc tng i khú v khụ khan Khi dy i lng v o i lng, mt s giỏo viờn cũn nng v ging gii, lỳng tỳng hỡnh thnh cỏc biu tng v cỏc i lng v n v o i lng Nhiu giỏo viờn cũn s dng phng phỏp dy hc c Thy ging trũ ghi nh lm hn ch t ca hc sinh, khin hc sinh th ng tip thu kin thc 2- i vi hc sinh: Tụi tin hnh kho sỏt cht lng vi ni dung v i lng v o i lng hai lp 3B v 3C trng Tiu hc c Hp v thu c kt qu nh sau: Lp Gii S s Trung Khỏ Yu bỡnh SL % SL % SL % SL % 3B 29 17.2 10 34.3 31 17.2 3C 29 13.8 12 41.4 31 13.8 Qua chm bi v trũ chuyn vi hc sinh tụi nhn thy hc sinh thng mc phi nhng sai lm sau: - Nhm ln i cỏc n v o Vớ d: 4m2cm = 42cm - Sai lm so sỏnh s o i lng Vớ d: 5m < 50cm - Hc sinh nhm ln gia cỏc n v o nh km v kg, hm v hg - Ln ln thi im v thi gian Vớ d: Hc sinh núi: Thi gian em thc dy bui sỏng l gi L phi núi: Em thc dy lỳc gi - Sai lm suy lun Vớ d: Hc sinh cho rng: St nng hn bụng nờn 1kg st phi nng hn kg bụng - Khụng phõn bit c s khỏc gia i lng di v i lng din tớch Chng hn: Khi yờu cu tớnh chu vi v din tớch ca mt hỡnh vuụng cú cnh cm, mt hc sinh ó lm nh sau: Chu vi hỡnh vuụng l: x = 16 Din tớch hỡnh vuụng l: x = 16 T ú, hc sinh ny nờu nhn xột: hỡnh vuụng trờn cú chu vi bng din tớch II- NGUYấN NHN DN N NHNG SAI Lầm CA HC SINH LP KHI HC V I LNG V O I LNG: 1.T phớa hc sinh: Nhn thc ca hc sinh Tiu hc, nht l cỏc lp u cp thng l cm tớnh, t ca cỏc em da vo trc quan v quan sỏt Kh nng tng tng ca hc sinh tiu hc cũn b hn ch Suy lun ca cỏc em khụng phi l suy din m l mt dóy cỏc phỏn oỏn giỏn on, mũ mm, cha phi l phỏn oỏn cú ý thc Vỡ khỏi nim i lng l mt khỏi nim tru tng, nm tng n cỏc i tng vt cht c th nờn nhn thc c cỏc khỏi nim v i lng v o i lng c bit khú khn i vi hc sinh Tiu hc Chớnh vỡ vy, hc v i lng v o i lng hc sinh thng mc mt s sai lm T phớa giỏo viờn: Trong thc t ging dy, cũn mt s giỏo viờn s dng phng phỏp dy hc c: Giỏo viờn thng ch truyn t, ging gii theo cỏc ti liu ó cú sn sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn Vỡ vy, giỏo viờn thng lm vic mt cỏch mỏy múc v ớt quan tõm n vic phỏt huy kh nng sỏng to ca hc sinh Hc sinh hc mt cỏch th ng, ch yu ch nghe ging, ghi nh ri lm theo bi mu Do ú, hc sinh ớt hng thỳ hc tp, ni dung cỏc hot ng hc thng nghốo nn, n iu, nng lc cú ca cỏ nhõn hc sinh ớt cú c hi phỏt trin, nờn vic hc sinh mc phi nhng sai lm hc v i lng v o i lng l iu khú trỏnh Mt khỏc, thy hc sinh mc nhng sai lm hc toỏn, giỏo viờn cha tỡm nguyờn nhõn v bin phỏp khc phc nờn nhng sai lm ú cũn tn ti III- BIN PHP GIP HC SINH LP HC TT V I LNG V O I LNG: Mc tiờu cn t dy hc v i lng v o i lng lp 3: 1.1 Dy hc v di: - Gii thiu tờn gi, kớ hiu, ln ca cỏc n v o: - ca một, hộc tụ - Bit c, vit s o di cú mt hoc hai tờn n v o - Gii thiu bng on v o di: Giỳp hc sinh cú hiu bit ban u v h thng n v o di, quan h gia hai n v tip lin (ch i t n v ln n v nh v quan h gia mt s n v o di thng gp nh 1km = 1000m, 1m = 100cm, 1m = 1000mm) - Bit i s o di cú mt tờn n v o (i t danh s n sang danh s n) v bit i s o di cú hai tờn n v thnh s o cú tờn n v (i t danh s phc hp sang danh s n) - Lm tớnh v gii toỏn liờn quan ti cỏc s o di - Thc hnh o di v c lng di cỏc trng hp n gin 1.2 Dy hc v lng: - Nhn bit tờn gi, kớ hiu v biu tng ca n v o lng - Bit c, vit s o vi n v gam - Nhn bit quan h gia hai n v kilụgam v gam - Lm tớnh v gii toỏn liờn quan n cỏc s o lng gam v kilụgam - Tp s dng cõn a v cõn ng h thc hnh cõn cỏc vt thụng dng hng ngy Tp c lng lng mt s trng hp n gin 1.3 Dy hc v thi gian - o thi gian vi cỏc n v o thng gp l: gi, phỳt, ngy, thỏng, nm - Cng c v nhn bit cỏc mi quan h gia n v o thi gian nh:1 ngy cú 24 gi, gi cú 60 phỳt, nm cú 12 thỏng, s ngy c th tng thỏng - Bit xem ng h (chớnh xỏc n tng phỳt) - Bit c v s dng lch (lch búc hng ngy hoc lch quyn) - Cng c nhn bit v thi im v khong thi gian 1.4 Dy hc v tin Vit Nam - Gii thiu cỏc loi tin giy: 2000ng, 5000ng, 10.000ng, 20.000ng, 50.000ng, - Lm quen vi cỏc ng tin kim loi: 5000ng, 2000ng, 1000ng, 500ng v 200ng - Tp i tin v s dng tin Vit Nam sinh hot hng ngy 1.5 Dy hc v din tớch - Hỡnh thnh biu tng ban u v din tớch ca mt hỡnh - Gii thiu tờn gi, kớ hiu, di ca n v o din tớch: xng ti vuụng - Bit c, vit s o din tớch vi n v l xng- ti- vuụng - Bit cỏch tớnh din tớch ca hỡnh ch nht v hỡnh vuụng - Bit lm tớnh v gii toỏn liờn quan ti s o din tớch l xng- ti- vuụng Bin phỏp giỳp hc sinh hc tt v i lng v o i lng: Qua tỡm hiu v phõn tớch nguyờn nhõn dn n sai lm ca hc sinh lp hc v i lng v o i lng, tụi xin mnh dn xut mt s bin phỏp giỳp hc sinh lp hc tt v i lng v o i lng lp nh sau: 2.1 Bin phỏp1:Giỳp hc sinh hn ch nhm ln chuyn i cỏc n v o: Nguyờn nhõn dn n sai lm ny l hc sinh cha nm vng mi quan h gia cỏc n v o Khi dy hc v cỏc n v o ca mt i lng cn giỳp hc sinh nm vng h thng cỏc n v o thng dựng v mi liờn h gia cỏc n v o ca i lng ú Bng cỏc n v o i lng l mt h thng hoỏ cỏc n v o ó hc Bng cũn l mt cụng c giỳp hc sinh bit cỏch chuyn i s o t n v ny sang n v khỏc giỳp hc sinh nm vng mi quan h gia cỏc n v o di lp 2, tụi ó tin hnh dy hc bi: Bng n v o di nh sau: Bc 1: Thnh lp bng: Hc sinh nhc li (cú th khụng theo th t) tt c cỏc n v o di ó 10 < 6m3cm 6m 5m6cm 6m = 6m3cm 630cm 5m6cm 506cm 6m3cm 603cm 5m6cm 560cm Vi dng bi ny cú th hng dn hc sinh tỡm cỏch gii bng nhiu cỏch khỏc Chng hn vi cõu th nht 6m3cm 7m thỡ 6m3cm gm 6m v thờm 3cm na ch khụng thnh 7m Vy 6m3cm < 7m Hc sinh cng cú nờu cỏch lm nh sau: i 6m3cm = 603cm 7m = 700cm T ú suy ta c 6m3cm < 7m Cỏc cõu khỏc hc sinh lm tng t Bi (trang 67) Cụ Lan cú 1kg ng, cụ ó bỏn ht 400g Sau ú cụ chia u s ng cũn li vo tỳi nh Hi mi tỳi cú bao nhiờu gam ng? Vi bi ny giỏo viờn cn h thng cõu hi gi m cỏc em t tỡm cỏch gii - Bi toỏn cho bit gỡ? (Cụ cú 1kg ng, lm bỏnh ht 400g S cũn li chia u vo tỳi nh) - Bi toỏn yờu cu tớnh gỡ? (Mi tỳi cú bao nhiờu gam ng) - Mun bit mi tỳi cú bao nhiờu gam ng ta cn bit gỡ? (S ng cũn li nng bao nhiờu gam?) - Mun tỡm s ng cũn li ta phi lm gỡ? (Ly 1kg 400g) - Khi thc hin phộp tớnh 1kg 400g thỡ ta phi lm th no? (phi i 1kg = 1000g ri mi lm phộp tớnh tr) Sau ú hc sinh gii: 1kg = 1000g S ng cũn li cõn nng l: 1000 400 = 600 (g) Mi tỳi ng nh cõn nng l: 15 600 : = 200 (g) ỏp s: 200 gam ng Bi (trang 104) V on thng AB cú di 8cm ri xỏc nh trung im O ca on thng ú? Vi bi ny giỏo viờn cn giỳp cỏc em hiu trung im cng chớnh l im chớnh gia v hng dn cỏc em nờu cỏch lm bi: - V on thng AB cú di 8cm - Chia nhm 8cm : = 4cm - t vch cm ca thc trựng vi im A, mộp thc trựng vi on thng AB, chm im O trờn on thng AB cho ng vi vch 4cm ca thc A O B Bi (trang 109) Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: Ngy 30 thỏng l ch nht thỡ ngy thỏng cựng nm ú l: A Th hai B Th ba C Th t D Th nm Giỏo viờn cn hng dn hc sinh nh sau: - Xỏc nh thỏng cú bao nhiờu ngy? (31 ngy) - Tớnh dn t ngy 30 thỏng n ngy thỏng 9: + Ngy 30 thỏng l ch nht + Ngy 31 thỏng l th hai + Ngy thỏng l th ba + Ngy thỏng l th t - Vy phi khoanh vo ch C Bi (trang 166) Ngy thỏng l ngy ch nht Hi nhng ngy ch nht thỏng ú l nhng ngy no? Giỏo viờn cn hng dn hc sinh nh sau: + Mi tun cú bao nhiờu ngy? 16 + Ngy thỏng l ch nht Vy ngy ch nht lin trc l ngy my? Ngy lin sau l ngy bao nhiờu? Hng dn hc sinh minh bng s : Ch nht Ch nht Ch nht 15 Ch nht Ch nht 22 29 Hng dn hc sinh trỡnh by bi gii: + Ch nht u tiờn ca thỏng l ngy 01 (vỡ = 1) + Ch nht th hai ca thỏng l ngy 08 + Ch nht th ba ca thỏng l ngy 15 (vỡ + = 15) + Ch nht th t ca thỏng l ngy 22 (vỡ 15 + = 22) + Ch nht cui cựng ca thỏng l ngy 29 (vỡ 22 + = 29) Bi (trang 155) on ng AB di 2350m v on ng CDdi 3km Hai on ng ny cú chung mt chic cu t C n B di 350m Tớnh di on ng t A n D? A C 350m B D ////////////////// 2350m 3km - Giỏo viờn cn hng dn hc sinh nm vng yờu cu bi: + Bi toỏn cho bit gỡ? Hi gỡ? + Mi liờn quan cỏc s o di ca bi - Hng dn hc sinh cỏch gii: + Mun tớnh di on ng AD thỡ ta phi bit di on ng AD bng tng di nhng on no? + Mun tớnh di on ng AC ta lm nh th no? + Hoc mun tớnh di on ng BD ta lm nh th no? Vy bi toỏn cú th gii bng my cỏch? - Cho hc sinh trỡnh by bi gii: 17 Cỏch 1: Cỏch 2: di on ng AC l: 3km = 3000m 2350 350 = 2000 (m) di on ng BD l: 2000m = 2km 3000 350 = 2650 (m) di on ng AD l: di on ng AD l: + = (km) 2350 + 2650 = 5000 (m) ỏp s: km 5000m= 5km ỏp s: km Bi (trang 159) Vit s thớch hp vo ụ trng (theo mu) Tng s tin S cỏc t giy bc 10 000 ng 20 000 ng 50 000 ng 1 80 000 ng 90 000 ng 100 000 ng 70 000 ng Hng dn hc sinh la chn cỏc t giy bc cho ỳng bng s tin cn ly Vớ d: 80 000 = 10 000 + 20 000 + 50 000 Vy ta phi ly mi loi t Bi (trang 173) Bỡnh cú t giy bc loi 2000 ng Bỡnh mua bỳt chỡ ht 2700 ng Hi Bỡnh cũn li bao nhiờu tin? - Giỏo viờn cn hng dn hc sinh nm vng yờu cu bi: + Bi toỏn cho bit gỡ? Hi gỡ? + Mi liờn quan cỏc s liu ca bi 18 - Hng dn hc sinh cỏch gii: + Mun bit cũn li bao nhiờu tin ta phi bit gỡ? + Mun bit s tin Bỡnh cú ta lm nh th no? - Cho hc sinh trỡnh by bi gii: S tin Bỡnh cú l: 2000 x = 4000 (ng) S tin Bỡnh cũn li l: 4000 2700 = 1300 (ng) ỏp s: 1300 ng 19 IV.THC NGHIM S PHM Mc ớch thc nghim - Nhm ỏnh giỏ ỳng tớnh kh thi ca nghiờn cu Mt s bin phỏp giỳp hc sinh hc tt v i lng v o i lng, mụn Toỏn lp3 ó a Ni dung thc nghim GIO N TON Bi dy: Tit 44: Bng n v o di (Trang 45) I/ MC TIấU Giỳp hc sinh: - Nm c bng n v o di, bc u thuc bng n v o di theo th t t nh n ln, t ln n nh - Cng c mi quan h gia cỏc n v o di thụng dng - Bit cỏch lm phộp tớnh vi s o di II/ CHUN B: - K bng n v o di - Phn mu III/ TIN TRèNH DY - HC Hot ng ca thy Hot ng ca trũ A n nh t chc B Kim tra bi c: Gi em lờn bng in s thớch hp vo ch chm dam = m m = dm hm = m m = cm - 2HS lờn bng 20 km = m m = mm C Bi mi: Hot ng 1: Thnh lp bng - Em hóy k tờn cỏc n v o di ó m, dm, cm, km, hm, dam hc GV: Trong cỏc n v o di ó hc thỡ c coi l n v o c bn GV: Ghi vo bng k sn: m - Nhng n v no ó hc ln hn km, hm, dam một? GV nờu: Nhng n v ln hn ta dam Vỡ dam = 10m vit vo bờn trỏi ct GV: Ghi vo bng ln hn dam - n v no di gp 10 ln? Vỡ sao? HS nờu li: dam = 10m - Vy lin trc l n v no? GV: in dam vo bng hm Vỡ 1hm = 100m GV: Ghi = 10m vo bng Tng t: n v no gp 100 ln? Vỡ sao? GV nờu: Lin trc dam l hm GV in hm vo bng Km Vỡ km = 1000m Ghi hm = 100m n v no gp 1000 ln? Vỡ sao? GV: ki- lụ- l n v o ln nht ta vit vo ct u tiờn ca bng dm, cm, mm GV: Ghi vo bng 1km = 1000m Gi mt em nờu li: Nờu nhng n v nh hn m Yờu cu hc sinh lm bi ( phiu 1m = 10dm 21 hc tp) 1m = 100cm 1m = dm 1m = 1000 mm = cm Lin sau m l dm Vỡ 1m = 10dm = mm GV ghi vo bng Mt em lờn in tip cm v mm vo Tng t: Em no bit lin sau l bng n v no? Vỡ sao? Mt em lờn hon thin mi quan h GV ghi: m = 10dm gia cỏc n v o vo bng Em no lờn hon thin nt bng n v o di? Em no lờn hon thin nt mi quan h Hc sinh nờu vo bng? Hot ng 2: Phõn tớch bng 1km = 10 hm GV hi liờn tip mt vi hc sinh 1hm = 10 dam nhc li 1dam = 10 m 1km = hm? 1m = 10 dm 1hm = dam? 1dm = 10 cm 1dam = m? 1cm = 10 mm 1m = dm? HS in vo phiu bi 1dm = cm? 1cm = mm? Hai n v o di liờn tip gp (hoc Hóy in tip t thớch hp vo ch chm kộm nhau) 10 ln (liờn tip, ln) Cho HS c bng n v o nhiu ln Hai n v o di gp ghi nh (hoc kộm) 10 Hai hc sinh lờn bng lm, cỏc em khỏc GV nhn mnh mi quan h ny lm vo v Hot ng 3: Vn dng bng Hai em ngi cnh i chộo kim tra 22 Bi 1: Yờu cu hc sinh t lm bi bi cho GV cha bi ri cho im hc sinh Gi hai em lờn bng di lm vo v Bi 2: Cho hc sinh lm ln lt tng cõu ca bi mi cõu cú th lm theo th t + nờu s liờn h gia n v o (vớ d hm = 100m) + T ú suy kt qu (8hm = 800m) - GV nhn xột v cha bi cho HS Bi 3: GV vit 32 dam x - Mun tớnh 32 dam nhõn ta lm nh Ta ly 32 nhõn c 96, vit 96 sau th no? ú vit ký hiu n v l dam vo sau Hng dn tng t vi phộp tớnh kt qu 96 cm : = 32 cm - Yờu cu hc sinh lm tip bi Cỏc em lm vo v - GV chm bi v nhn xột D Cng c Yờu cu hc sinh khụng nhỡn bng c Cỏc em khỏc nghe v b sung cỏc n v o theo th t t ln n v ngc li E Dn dũ: V nh hc thuc bng n v o di v lm cỏc bi _ 23 V KT QU T C Sau tin hnh thc nghim cỏc bin phỏp ó nờu trờn, tụi cho hc sinh lm mt bi kim tra hai lp cú trỡnh ngang Lp 3B dy thc nghim, lp 3C khụng dy thc nghim Kt qu thu c nh sau: Lp Gii S s Trung Khỏ Yu bỡnh SL % SL % SL % SL % 3B 29 24.1 14 48.3 24.1 3.5 3C 29 17.3 12 41.4 31 10.3 Qua chm bi, tụi thy hc sinh cú tin b rừ rt, t l mc sai lm lm cỏc bi v i lng v o i lng gim hn Nh vy, vic hỡnh thnh cỏc biu tng v i lng v xõy dng cỏc bng n v o i lng theo cỏch trỡnh by trờn ó giỳp hc sinh ch ng sỏng to vic nm bt kin thc, ng thi giỳp hc sinh phỏt trin kh nng t duy, kh nng suy lun v úc sỏng to, hỡnh thnh cỏc em phng phỏp hc v lm vic tớch cc, sỏng to, cỏc em ỏp dng kin thc ó hc vo thc t cuc sng 24 PHN III: KT LUN I BI HC KINH NGHIM Trong giai on i mi hin nay, nhim v giỏo dc ũi hi ngy cng cao, nu ngi giỏo viờn ch nm ni dung, chng trỡnh v phng phỏp dy hc mt cỏch qua loa thỡ cha ỏp ng c mc tiờu ca mụn hc Dy hc mt no, chỳng ta cng cn nm vng c kin thc ng thi phỏt trin c nng lc t ca cỏc em v lm c iu ú ngi giỏo viờn phi chỳ ý cỏc sau: Nm c c im tõm lý la tui ca hc sinh Tiu hc v nhng khú khn m hc sinh thng gp phi quỏ trỡnh hc Nm vng ni dung chng trỡnh, nghiờn cu xỏc nh ỳng bn cht ca T ú t chc cỏc hot ng hc tp, huy ng c nhng hiu bit, tri thc cú ca hc sinh hc sinh t mỡnh cú th chin lnh c kin thc ca bi dy mt cỏch tớch cc, ch ng, c lp, sỏng to Cn to c hng thỳ v tinh thn trỏch nhim hc ca hc sinh; to lp c mụi trng hc thõn thin, hp tỏc gia giỏo viờn v hc sinh, gia hc sinh v hc sinh giỳp cỏc em cú nim vui v hng thỳ hc toỏn Cn ng viờn, khuyn khớch c mi i tng hc sinh tham gia tớch cc vo quỏ trỡnh hc tp, hỡnh thnh k nng v thúi quen t hc theo nng lc ca tng hc sinh Giỏo viờn cn khụng ngng nõng cao trỡnh v toỏn hc v phng phỏp dy hc nõng cao cht lng ging dy II IU KIN P DNG Vi giỏo viờn: - Thy rừ tm quan trng ca mụn toỏn chng trỡnh Tiu hc - Nghiờn cu k ni dung chng trỡnh toỏn t lp n lp cú cỏch nhỡn tng th v thy c mc mi quan h gia ni dung toỏn cỏc lp 25 - La chn phng phỏp ging dy thớch hp khc sõu kin thc c bn, kin thc trng tõm - Khi la chn phng phỏp ging dy Toỏn GV cn lu ý: Phi phự hp vi c im nhn thc ca hc sinh Tiu hc phự hp vi i tng lp mỡnh ph trỏch - Phỏt huy tớnh tớch cc ch ng sỏng to ca hc sinh, tng cng hng thỳ hc - Luụn cú ý thc tỡm tũi, hc hi kinh nghim ca ng nghiờp, quan tõm tham kho sỏch bỏo nõng cao cht lng dy hc Vi hc sinh - Cú y sỏch v dựng hc tp: sỏch giỏo khoa mụn toỏn, v bi toỏn, v luyn toỏn -Nắm vững kiến thức liên quan đến học, xây dựng cho nếp học tập, tính cẩn thận, chu đáo - Bit ỏp dng thc t III NHNG KIN NGH XUT Để nâng cao chất lượng môn toán cho học sinh lớp nói riêng học sinh tiểu học nói chung, mạnh dạn xin đề xuất số ý kiến sau: Nh trng v phũng giỏo dc thng xuyờn t chc cỏc chuyờn i mi phng phỏp dy hc mụn toỏn qua cỏc bui hi tho, qua nhng tit dy mu bi dng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn - Tổ chức nhiều sân chơi " học vui, vui học"để học sinh tham gia, từ rèn kĩ toán học cho em 26 IV KT LUN Tỡm hiu ni dung v phng phỏp dy hc cỏc i lng v o i lng lp l mt vic lm rt cn thit nõng cao cht lng gi dy Sau mt thi gian nghiờn cu v ỏp dng vo thc t, vi nng lc v kinh nghim ca cỏ nhõn, tụi ó trỡnh by c th bn kinh nghim Mt s bin phỏp giỳp hc sinh hc tt v i lng v o i lng lp Vi mong mun nõng cao cht lng ging dy hũa chung vi khớ th thi ua hai tt ca ngnh í tng thỡ ln song kinh nghim cũn hn ch sỏng kin ca tụi khụng trỏnh nhng thiu sút Rt mong nhn c s úng gúp quý bỏu ca cỏc bn ng nghip bn kinh nghim ca tụi c y hn, hon chnh hn Tụi xin trõn trng cm n! c Hp, ngy 01 thỏng 10 nm 2012 Ngi thc hin Trn Th Thanh Huyn NHN XẫT NH GI CA BGH 27 TI LIU THAM KHO STT Tờn tỏc gi Tờn ti liu ỡnh Hoan Toỏn ( SGK) ỡnh Hoan SGV Toỏn - NXBGD Nhiu tỏc gi - NXBGD Thit k bi ging Toỏn Tp 1- NXB H Ni ỡnh Hoan V bi toỏn -Tp Trung Hiu Luyn Toỏn - Tp NXBHSP V Mai Hng Nguyn Danh Ninh Toỏn nõng cao - NXBGD V Dng Thu ỡnh Hoan Luyn gii toỏn - NXBGD Nhiu tỏc gi Phng phỏp dy hc Toỏn 28 29 [...]... nâng cao chất lượng môn toán cho học sinh lớp 3 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung, tôi mạnh dạn xin đề xuất một số ý kiến sau: Nh trng v phũng giỏo dc thng xuyờn t chc cỏc chuyờn i mi phng phỏp dy hc mụn toỏn qua cỏc bui hi tho, qua nhng tit dy mu bi dng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn - Tổ chức nhiều sân chơi " học vui, vui học" để học sinh tham gia, từ đó rèn kĩ năng toán học cho các em... khỏc hc sinh cú th lm tng t 2 Bi 3 (trang 46) > 6m3cm 7m 5m6cm 5m 14 < 6m3cm 6m 5m6cm 6m = 6m3cm 630 cm 5m6cm 506cm 6m3cm 603cm 5m6cm 560cm Vi dng bi tp ny cú th hng dn hc sinh tỡm cỏch gii bng nhiu cỏch khỏc nhau Chng hn vi cõu th nht 6m3cm 7m thỡ 6m3cm gm 6m v thờm 3cm na ch khụng thnh 7m Vy 6m3cm < 7m Hc sinh cng cú nờu cỏch lm nh sau: i 6m3cm = 603cm 7m = 700cm T ú suy ra ta c 6m3cm < 7m... cỏc bi tp _ 23 V KT QU T C Sau khi tin hnh thc nghim cỏc bin phỏp ó nờu trờn, tụi cho hc sinh lm mt bi kim tra hai lp cú trỡnh ngang nhau Lp 3B dy thc nghim, lp 3C khụng dy thc nghim Kt qu thu c nh sau: Lp Gii S s Trung Khỏ Yu bỡnh SL % SL % SL % SL % 3B 29 7 24.1 14 48 .3 7 24.1 1 3. 5 3C 29 5 17 .3 12 41.4 9 31 3 10 .3 Qua chm bi, tụi thy hc sinh cú tin b rừ rt, t l mc sai lm... cm 4m7dm = dm 9m3dm = dm 4m7cm = cm Vi bi tp ny, cỏc em hc sinh rt lỳng tỳng v hay nhm ln Vy giỏo viờn cn hng dn cỏc em s dng mi liờn h gia cỏc n v o di cú: 3m2cm = 3m + 2cm = 30 0cm + 2cm = 30 2cm Vy 3m2cm = 30 2cm 4m7dm = 4m + 7dm = 400cm + 70cm = 470cm Vy: 4m7dm = 470cm Hoc cú th s dng bng m dm cm 3 0 2 4 7 0 Hoc giỏo viờn hng dn hc sinh vit v nhm: 3( m) 0 (dm) 2 (cm) c 3m2cm = 30 2cm V 4(m) 7(dm)... 100m) + T ú suy ra kt qu (8hm = 800m) - GV nhn xột v cha bi cho HS Bi 3: GV vit 32 dam x 3 - Mun tớnh 32 dam nhõn 3 ta lm nh Ta ly 32 nhõn 3 c 96, vit 96 sau th no? ú vit ký hiu n v l dam vo sau Hng dn tng t vi phộp tớnh kt qu 96 cm : 3 = 32 cm - Yờu cu hc sinh lm tip bi Cỏc em lm vo v - GV chm bi v nhn xột D Cng c Yờu cu hc sinh khụng nhỡn bng c Cỏc em khỏc nghe v b sung cỏc n v o theo th t t ln n bộ... Trong cỏc n v o di ó hc thỡ một c coi l n v o c bn GV: Ghi vo bng k sn: một m - Nhng n v no ó hc ln hn km, hm, dam một? GV nờu: Nhng n v ln hn một ta dam Vỡ 1 dam = 10m vit vo bờn trỏi ct một GV: Ghi vo bng ln hn một dam - n v no di gp một 10 ln? Vỡ sao? HS nờu li: 1 dam = 10m - Vy lin trc một l n v no? GV: in dam vo bng hm Vỡ 1hm = 100m GV: Ghi = 10m vo bng Tng t: n v no gp một 100 ln? Vỡ sao? GV nờu:... khi so sỏnh 2 giỏ tr ca mt i lng phi quy v cựng mt n v o Vớ d > < = 6m3cm 7m 5m6cm 5m 6m3cm 6m 5m6cm 6cm 11 6m3cm 630 cm 5m6cm506cm 2 .3 Bin phỏp3: Giỳp hc sinh hn ch sai lm khi suy lun Vớ d: Hc sinh cho rng: St nng hn bụng nờn 1kg st phi nng hn 1 kg bụng Cỏch suy lun nh vy khụng phi l cỏ bit Nguyờn nhõn dn n sai lm ny l do hc sinh cha hiu bn cht khỏi nim i lng v phộp o i lng Nhn thc cũn mang nng... 15 + 7 = 22) + Ch nht cui cựng ca thỏng 3 l ngy 29 (vỡ 22 + 7 = 29) 7 Bi 7 (trang 155) on ng AB di 235 0m v on ng CDdi 3km Hai on ng ny cú chung nhau mt chic cu t C n B di 35 0m Tớnh di on ng t A n D? A C 35 0m B D ////////////////// 235 0m 3km - Giỏo viờn cn hng dn hc sinh nm vng yờu cu bi: + Bi toỏn cho bit gỡ? Hi gỡ? + Mi liờn quan cỏc s o di ca bi - Hng dn hc sinh cỏch gii: + Mun tớnh di on ng AD... ng AC ta lm nh th no? + Hoc mun tớnh di on ng BD ta lm nh th no? Vy bi toỏn cú th gii bng my cỏch? - Cho hc sinh trỡnh by bi gii: 17 Cỏch 1: Cỏch 2: di on ng AC l: 3km = 30 00m 235 0 35 0 = 2000 (m) di on ng BD l: 2000m = 2km 30 00 35 0 = 2650 (m) di on ng AD l: di on ng AD l: 2 + 3 = 5 (km) 235 0 + 2650 = 5000 (m) ỏp s: 5 km 5000m= 5km ỏp s: 5 km 8 Bi 4 (trang 159) Vit s thớch hp vo ụ trng (theo mu)... = 1000mm Cha yờu cu hc sinh suy lun giỏn tip (vớ d: 1dm = 10cm, 1cm = 10mm, th thỡ 1dm = 10 x 10mm = 100mm vỡ lỳc ny hc sinh mi hc n bng nhõn 7) Bc 3: Vn dng bng: Hc sinh tớnh luyn tp c bng, i n v o, lm bi tp v cỏc phộp tớnh vi s o di Vớ d: 8 dm + 3dcm, 96cm : 3 2.2 Bin phỏp2: Giỳp hc sinh hn ch sai lm khi so sỏnh s o i lng Vớ d: 5m < 50cm Nguyờn nhõn dn n sai lm ny l do hc sinh ch quan sỏt s o m
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3 , skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3 , skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay