Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng cao tại tuyên quang năm 2008

120 171 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2016, 21:56

i I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM NGUYN I THNH NghiêN CứU KHả NĂNG THíCH ứng số giống lúa chất lợng CAO tuyên quang năm 2008 LUN VN THC S KHOA HC NễNG NGHIP THI NGUYấN, THNG 10 NM 2009 ii I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM NGUYN I THNH NghiêN CứU KHả NĂNG THíCH ứng số giống lúa chất lợng CAO tuyên quang năm 2008 CHUYấN NGNH: TRNG TRT M S: 60 62 01 LUN VN THC S KHOA HC NễNG NGHIP Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS LNG VN HINH THI NGUYấN, THNG 11 NM 2009 iii LI CAM OAN Tụi xin cam oan rng s liu v kt qu nghiờn cu lun ny l hon ton trung thc, cha h s dng cho bo v mt hc v no Mi s giỳp cho hon thnh lun u ó c cm n Cỏc thụng tin, ti liu trỡnh by lun ny ó c ghi rừ ngun gc Tỏc gi Nguyn i Thnh iv LI CM N Trong thi gian thc v thc hin ti ny, tụi ó nhn c s quan tõm, giỳp ca Ban Giỏm hiu Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn, Khoa Sau i hc, Khoa Nụng hc, Tri thc nghim Trng Trung hc Kinh t k thut Tuyờn Quang, Trung tõm Khuyn nụng Tuyờn Quang, cỏc thy giỏo, cụ giỏo, bn bố, ng nghip v gia ỡnh Nhõn dp ny tụi xin c by t lũng bit n sõu sc ti: PGS.TS Lng Vn Hinh - i hc Thỏi Nguyờn, thy ó tn tỡnh giỳp tụi quỏ trỡnh hon thnh Lun ny Ban Giỏm hiu, Khoa Sau i hc, Khoa Nụng hc v cỏc thy giỏo, cụ giỏo ging dy chuyờn ngnh Trng i hc Nụng Lõm, i hc Thỏi Nguyờn ó to iu kin v giỳp tụi quỏ trỡnh hc Phũng Kim nghim sn phm cõy trng v phõn bún (Trung tõm Kho kim nghim ging, sn phm cõy trng v phõn bún Quc gia), S Nụng nghip v PTNT Tuyờn Quang, Tri thc nghim Trng Trung hc Kinh t k thut Tuyờn Quang, Trung tõm Khuyn nụng Tuyờn Quang, Trm Khuyn nụng huyn Chiờm Hoỏ, Trm Khuyn nụng huyn Yờn Sn, cp u, chớnh quyn v nhõn dõn xó Tõn An (Chiờm Hoỏ), xó M Bng (Yờn Sn), cựng bn bố ng nghip v ngi thõn ó quan tõm giỳp v ng viờn tụi sut quỏ trỡnh hc v thc hin ti Tụi xin trõn trng cm n! Tỏc gi Nguyn i Thnh v MC LC STT Ni dung Trang M U 1 t Mc tiờu, yờu cu ca ti 2.1 Mc tiờu 2.2 Yờu cu ca ti 3 í ngha khoa hc v thc tin 3.1 í ngha khoa hc 3.2 í ngha thc tin Chng 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 C s khoa hc v thc tin ca ti 5 1.1.1 C s khoa hc 1.1.2 C s thc tin 1.2 Tỡnh hỡnh sn xut v nghiờn cu lỳa trờn th gii 1.2.1 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa v tiờu th go trờn th gii 1.2.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ging lỳa trờn th gii 14 1.2.2.1 Thu thp ngun gen cõy lỳa v ng dng sn xut 14 1.2.2.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ging lỳa cú cht lng trờn th gii 16 1.3 Tỡnh hỡnh sn xut v nghiờn cu lỳa nc 20 1.3.1 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th lỳa nc 20 1.3.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v ng dng ging lỳa nc 27 1.3.2.1 S a dng di truyn lỳa Vit Nam v khu vc ụng 27 Nam 1.3.2.2 Thu thp ngun gen cõy lỳa Vit Nam 27 1.3.2.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu cỏc ging lỳa Vit Nam 30 1.4 Hin trng v phng hng sn xut lỳa ca Tuyờn Quang 34 vi Chng 2: I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng, a im nghiờn cu 37 37 2.1.1 i tng nghiờn cu 37 2.1.2 a im v thi gian nghiờn cu 41 2.2 Ni dung v phng phỏp nghiờn cu 41 2.2.1 Ni dung nghiờn cu 41 2.2.2 Phng phỏp nghiờn cu 41 2.2.2.1 Thớ nghim so sỏnh ging 41 2.2.2.2 Phng phỏp b trớ v theo dừi thớ nghim 41 2.2.3 K thut chm súc lỳa 2.3 Cỏc ch tiờu v phng phỏp theo dừi 43 44 2.3.1 Ch tiờu sinh trng, phỏt trin 44 2.3.2 Cỏc ch tiờu v sõu bnh hi v chng chu 46 2.3.3 Cỏc ch tiờu nng sut 49 2.3.4 ỏnh giỏ cht lng cỏc ging lỳa 50 2.3.5 Phng phỏp x lý s liu 52 2.4 Mụ hỡnh sn xut Chng 3: KT QU V THO LUN 3.1 c im c bn ca vựng nghiờn cu 3.1.1 c im chung 52 53 53 53 3.1.1.1 V trớ a lý 53 3.1.1.2 a hỡnh 54 3.1.1.3 Khớ tng 54 3.1.1.4 t 55 3.1.2 c im t khu vc thc hin ti 55 3.1.3 Din bin thi tit khớ hu thc hin ti 52 vii 3.2 Kt qu thớ nghim so sỏnh cỏc ging lỳa 57 3.2.1 Sinh trng ca m 57 3.2.2 Thi gian sinh trng v phỏt trin ca cỏc ging thớ nghim 59 3.2.3 Kh nng nhỏnh cỏc ging lỳa thớ nghim 61 3.2.4 Mc nhim sõu bnh hi v chng chu vi iu kin bt li 63 3.2.5 Nng sut v cỏc yu t cu thnh nng sut lỳa 65 3.2.6 Nng sut thc thu ca cỏc ging thớ nghim 70 3.2.7 Ch tiờu cht lng go qua phõn tớch 73 3.2.8 Phm cht cm cỏc ging lỳa qua ỏnh giỏ cm quan 76 3.3 Kt qa ca mụ hỡnh trỡnh din v nm 2008 77 3.3.1 ỏnh giỏ ca ngi dõn i vi cỏc ging xõy dng mụ 79 hỡnh v nm 2008 3.3.2 Hiu qu kinh t ca cỏc ging lỳa th nghim KT LUN V NGH 80 81 Kt lun 81 ngh 82 TI LIU THAM KHO 84 I Ting Vit 84 II Ting Anh 86 PH LC 87 MT S HèNH NH 109 viii DANH MC CH VIT TT V Kí HIU n v tớnh VT /c i chng BVTV Bo v thc vt TGST Thi gian sinh trng NSLT Nng sut lý thuyt NSTT Nng sut thc thu FAO T chc Nụng nghip v lng thc Th gii ICRISAT Vin Nghiờn cu Cõy trng cn nhit i IRRI Vin nghiờn cu lỳa Quc t WTO T chc Thng mi Th gii ix DAN H M C C C B N G Bng Ni dung 1.1 Din tớch, nng sut v sn lng lỳa ca ton Th gii giai Trang on t nm 1961 n nm 2007 1.2 Din tớch, nng sut v sn lng lỳa ca 10 nc hng u 10 Th gii nm 2007 1.3 Din tớch, nng sut v sn lng lỳa ca Vit Nam giai 22 on 1961 n 2008 1.4 Din tớch, nng sut, sn lng lỳa ca Tuyờn Quang giai 35 on 2000-2008 2.1 Cỏc ging lỳa thớ nghim v c quan chn to 37 3.1 Din bin thi tit nm 2008 56 3.2 c im sinh trng ca m 57 3.3 Thi gian sinh trng ca cỏc ging lỳa thớ nghim 59 3.4 Kh nng nhỏnh ca cỏc ging lỳa thớ nghim 62 3.5 Mc nhim sõu bnh v chng chu ca cỏc ging thớ nghim 64 3.6 Cỏc yu t cu thnh nng sut v nng sut lý thuyt ca 66 cỏc ging lỳa tham gia thớ nghim 3.7 Nng sut thc thu ca ca cỏc ging lỳa thớ nghim 71 3.8 Mt s ch tiờu phõn tớch cht lng go ca ging lỳa thớ nghim 73 3.9 Phm cht cm cỏc ging lỳa 76 3.10 Kt qu trỡnh din cỏc ging lỳa thớ nghim cú trin vng v 78 nm 2008 3.11 Nụng dõn tham gia la chn cỏc ging lỳa mi phc v sn xut 79 3.12 Hch toỏn kinh t cho gieo cy ging lỳa cht lng 80 x DANH MC HèNH, TH Ni dung Trang 3.1 Bn tnh Tuyờn Quang v a im b trớ thớ nghim 53 3.2 So sỏnh nng sut thc thu ca cỏc ging lỳa thớ nghim 72 v xuõn v v nm 2008 96 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH10 31/ 7/** 9: PAGE SO HAT CHAC TREN BONG CUA CAC GIONG LUA THI NGHIEM VU MUA (HAT/BONG) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | HATCHAC 24 106.50 5.0632 2.2064 2.1 0.0000 0.5872 | TRONG LUONG 1000 HAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000HAT FILE THANH11 31/ 7/** 9: PAGE TRONG LUONG 1000 HAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN (GRAM) VARIATE V003 P1000HAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 64.5000 9.21428 285.08 0.000 NL 475000E-01 237500E-01 0.73 0.501 * RESIDUAL 14 452507 323220E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 65.0000 2.82609 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH11 31/ 7/** 9: PAGE TRONG LUONG 1000 HAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN (GRAM) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 P1000HAT 24.0000 24.0000 23.5000 24.0000 22.0000 24.0000 23.5000 19.0000 SE(N= 3) 0.103798 5%LSD 14DF 0.314842 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 P1000HAT 22.9375 23.0250 23.0375 SE(N= 8) 0.635629E-01 5%LSD 14DF 0.192800 - 97 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH11 31/ 7/** 9: PAGE TRONG LUONG 1000 HAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN(GRAM) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | P1000HAT 24 23.000 1.6811 0.17978 0.8 0.0000 |NL | | 0.5009 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000HAT FILE THANH12 31/ 7/** 9: PAGE TRONG LUONG 1000 HAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA(GRAM) VARIATE V003 P1000HAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 63.6562 9.09375 377.22 0.000 NL 224999E-01 112499E-01 0.47 0.641 * RESIDUAL 14 337503 241074E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 64.0162 2.78332 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH12 31/ 7/** 9: PAGE TRONG LUONG 1000 HAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA(GRAM) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 P1000HAT 24.0000 24.0000 23.5000 24.0000 22.0000 24.0000 23.0000 19.0000 SE(N= 3) 0.896425E-01 5%LSD 14DF 0.271906 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 P1000HAT 22.9375 22.9750 22.9000 SE(N= 8) 0.548946E-01 5%LSD 14DF 0.166508 - 98 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH12 31/ 7/** 9: PAGE TRONG LUONG 1000 HAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA(GRAM) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | P1000HAT 24 22.937 1.6683 0.15527 0.7 0.0000 |NL | | 0.6411 NANG SUAT LY THUYET CUA CAC GIONG THI NGHIEM BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS LT FILE THANH13 31/ 7/** 9:15 PAGE NANG SUAT LY THUYET CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN(TA/HA) VARIATE V003 NS LT DANH DANH DANH DANH DANH SODA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1092.64 156.091 62.73 0.000 NL 7.46335 3.73168 1.50 0.257 * RESIDUAL 14 34.8367 2.48834 * TOTAL (CORRECTED) 23 1134.94 49.3451 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH13 31/ 7/** 9:15 PAGE NANG SUAT LY THUYET CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN(TA/HA) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NS LT 72.2667 71.9000 67.3000 71.2000 66.0000 80.9667 71.3333 55.5000 SE(N= 3) 0.910739 5%LSD 14DF 2.76247 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 NS LT 70.1250 68.8000 69.7500 SE(N= 8) 0.557711 5%LSD 14DF 1.69166 - 99 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH13 31/ 7/** 9:15 PAGE NANG SUAT LY THUYET CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN(TA/HA) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NS LT 24 69.558 7.0246 1.5774 2.3 0.0000 0.2565 | BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS LT FILE THANH14 31/ 7/** 9:23 PAGE NANG SUAT LY THUYET CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA(TA/HA) VARIATE V003 NS LT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 479.733 68.5333 31.30 0.000 NL 4.60584 2.30292 1.05 0.377 * RESIDUAL 14 30.6542 2.18958 * TOTAL (CORRECTED) 23 514.993 22.3910 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH14 31/ 7/** 9:23 PAGE NANG SUAT LY THUYET CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA(TA/HA) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NS LT 60.6667 61.0000 56.3333 59.4000 60.5333 66.7333 59.2333 49.8333 SE(N= 3) 0.854319 5%LSD 14DF 2.59134 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 NS LT 59.6375 58.6125 59.4000 SE(N= 8) 0.523161 5%LSD 14DF 1.58686 - 100 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH14 31/ 7/** 9:23 PAGE NANG SUAT LY THUYET CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA(TA/HA) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NS LT 24 59.217 4.7319 1.4797 2.5 0.0000 0.3770 | NANG SUAT THUC THU CUA CAC GIONG THI NGHIEM BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS TT FILE THANH15 31/ 7/** 9:30 PAGE NANG SUAT THUC THU CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN (TA/HA) VARIATE V003 NS TT DANH DANH DANH DANH DANH SODA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 961.618 137.374 44.97 0.000 NL 2.03083 1.01542 0.33 0.726 * RESIDUAL 14 42.7692 3.05494 * TOTAL (CORRECTED) 23 1006.42 43.7573 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH15 31/ 7/** 9:30 PAGE NANG SUAT THUC THU CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN (TA/HA) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NS TT 64.3333 64.2000 60.9000 63.4000 55.3333 69.8000 63.5000 47.6667 SE(N= 3) 1.00912 5%LSD 14DF 3.06087 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 NS TT 61.5000 61.1375 60.7875 SE(N= 8) 0.617954 5%LSD 14DF 1.87439 - 101 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH15 31/ 7/** 9:30 PAGE NANG SUAT THUC THU CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN (TA/HA) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NS TT 24 61.142 6.6149 1.7478 2.9 0.0000 0.7264 | BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS TT FILE THANH16 31/ 7/** 9:33 PAGE NANG SUAT THUC THU CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA (TA/HA) VARIATE V003 NS TT DANH DANH DANH DANH DANH SODA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 299.940 42.8486 8.29 0.000 NL 110834 554169E-01 0.01 0.990 * RESIDUAL 14 72.3425 5.16732 * TOTAL (CORRECTED) 23 372.393 16.1910 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH16 31/ 7/** 9:33 PAGE NANG SUAT THUC THU CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA (TA/HA) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NS TT 50.1000 52.0000 47.6667 50.0000 49.7000 57.1000 50.6667 43.7000 SE(N= 3) 1.31242 5%LSD 14DF 3.98085 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 NS TT 50.1875 50.0250 50.1375 SE(N= 8) 0.803689 5%LSD 14DF 2.43777 - 102 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH16 31/ 7/** 9:33 PAGE NANG SUAT THUC THU CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA (TA/HA) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NS TT 24 50.117 4.0238 2.2732 4.5 0.0005 0.9902 | CHIEU CAO CAY CUA CAC GIONG THI NGHIEM BALANCED ANOVA FOR VARIATE C.CAOCAY FILE THANH17 31/ 7/** 9:37 PAGE CHIEU CAO CAY CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN(CM) VARIATE V003 C.CAOCAY TT TT DANH DANH DANH DANH DANH SODA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 120.146 17.1638 12.63 0.000 NL 6.36999 3.18500 2.34 0.131 * RESIDUAL 14 19.0300 1.35929 * TOTAL (CORRECTED) 23 145.546 6.32810 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH17 31/ 7/** 9:37 PAGE CHIEU CAO CAY CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN(CM) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 C.CAOCAY 96.1000 93.6000 95.5000 99.7000 93.6000 93.7000 94.4000 91.7000 SE(N= 3) 0.673124 5%LSD 14DF 2.04173 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 C.CAOCAY 95.0875 94.0625 95.2125 SE(N= 8) 0.412203 5%LSD 14DF 1.25030 - 103 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH17 31/ 7/** 9:37 PAGE CHIEU CAO CAY CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU XUAN(CM) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | C.CAOCAY 24 94.788 2.5156 1.1659 1.2 0.0001 |NL | | 0.1311 BALANCED ANOVA FOR VARIATE C.CAOCAY FILE THANH18 31/ 7/** 9:39 PAGE CHIEU CAO CAY CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA (CM) VARIATE V003 C.CAOCAY TT TT DANH DANH DANH DANH DANH SODA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 564.600 80.6571 61.39 0.000 NL 767500 383750 0.29 0.754 * RESIDUAL 14 18.3926 1.31375 * TOTAL (CORRECTED) 23 583.760 25.3809 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANH18 31/ 7/** 9:39 PAGE CHIEU CAO CAY CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA (CM) MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 C.CAOCAY 91.0000 82.5000 86.5000 93.0000 80.8000 80.2000 80.2000 80.6000 SE(N= 3) 0.661754 5%LSD 14DF 2.00725 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 C.CAOCAY 84.5750 84.3375 84.1375 SE(N= 8) 0.405240 5%LSD 14DF 1.22918 - 104 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANH18 31/ 7/** 9:39 PAGE CHIEU CAO CAY CUA CAC GIONG THI NGHIEM VU MUA (CM) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | C.CAOCAY 24 84.350 5.0379 1.1462 1.4 0.0000 |NL | 0.7543 | 105 Ph lc DANH SCH CC H THAM GIA TRèNH DIN GING LA Cể TRIN VNG TRONG V MA 2008 a im lm mụ hỡnh Nguyn Vn H HT1 Din tớch (ha) 0,1 Trn Th Phng nt 0,12 105 52,0 Nguyn Th Thuý nt 0,13 105 52,5 0,35 105,3 52,3 H v tờn Ging Trung bỡnh Xó M TGST (ngy) 106 Nng sut So sỏnh thc thu nng sut (%) (t/ha) 52,6 Trn Th Phng SH4 0,09 108 60,7 Nguyn Th Th nt 0,1 103 60,5 V Th Ngc nt 0,12 106 61,4 0,31 105,5 60,8 HT6 0,09 105 60,1 nt 0,1 106 56,7 nt 0,1 106 57,0 0,29 105,5 57,9 Trung bỡnh Bng Nguyn Th Phớnh huyn ng Vn Tỡnh Yờn Sn Nguyn Th Thuý Trung bỡnh H Vn Hựng TL6 0,09 103 54,3 Trn Vn Huy nt 0,1 103 53,6 0,18 103 53,9 N46 0,09 106 52,5 nt 0,08 104 51,9 0,17 105 52,2 HT1 0,09 105 53,1 Nguyn Th Sanh nt 0,08 106 52,8 huyn Hong Th An nt 0,08 105 52,1 Chiờm Trung bỡnh 0,25 105,3 52,6 0,09 106 61,3 Trung bỡnh Nguyn Vn H V ỡnh Hc Trung bỡnh Xó Tõn An Hoỏ Ma Vn Khu Ma Phỳc Trỏi SH4 100 116,2 110,7 103,3 99,8 100 106 a im lm mụ hỡnh Nng sut So sỏnh thc thu nng sut (t/ha) (%) 59,1 Ma Vn i nt Din tớch (ha) 0,07 Hong Th N nt 0,09 104 62,5 0,25 105,3 60,9 H v tờn Ging Trung bỡnh TGST (ngy) 106 Ninh Vn T HT6 0,1 106 60,1 Ma Th Liờn nt 0,1 104 55,2 0,2 105 57,6 Trung bỡnh Ma Phỳc Bu TL6 0,07 102 56,1 Lõm Vn Hỏch nt 0,1 103 54,1 Ninh Th S nt 0,06 103 51,9 0,23 102,5 54,0 N46 0,09 107 53,7 Nguyn Th Sanh nt 0,12 105 50,2 Hong Th m nt 0,1 105 52,8 0,31 105,5 52,2 Trung bỡnh Ma Phỳc Kin Trung bỡnh 115,7 109,5 102,5 99,2 107 Ph lc HCH TON KINH T SN XUT GING LA VT: 1.000ng/ha TT Ch tiờu I Chi phớ VT Ging kg S lng 83 KD18 n T.tin giỏ 21.000 11,0 Vt t, phõn bún III T tin 21.000 83 11,0 11.338 913 11.338 m kg 193 8,0 1.544 193 8,0 1.544 Lõn super kg 554 4,0 2.216 554 4,0 2.216 Kali kg 138 14,7 2.028 138 14,7 2.028 Thuc BVTV Phõn chung kg 10.000 Cụng lao ng II 913 S lng SH4 n giỏ Tng thu 550 550 0,5 5.000 10.000 0,5 5.000 35,0 8.750 250 35,0 8.750 tn 6,500 5,000 32.500 6,085 6,300 38.335 250 Thu - Chi 11.500 17.335 So vi i chng - 5.835 108 MT S HèNH NH MINH HA QU TRèNH THC HIN TI 109 110 [...]... nhiều năm nên giống bị thoái hoá, năng suất, chất lượng thấp Từ năm 1998 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung cải tiến bộ giống lúa thuần, đưa một số giống có năng suất cao, chất lượng tốt như Khang dân 18, Q5, HT1, TBR1…vào cơ cấu giống đã góp phần tăng năng suất lúa thuần từ 33,52 tạ/ha vào năm 1996 lên 51,9 tạ/ha vào năm 2008 Nhìn chung so với cả nước, năng suất lúa của tỉnh Tuyên Quang khá cao, năm. .. hợp để phát triển gieo trồng lúa chất lượng cao Do chưa được quan tâm đúng mức, nhất là về bộ giống nên diện tích gieo cấy lúa chất lượng còn thấp, hiệu quả gieo trồng chưa cao, đồng thời chưa có một nghiên cứu đầy đủ về giống lúa chất lượng cao tại Tuyên Quang Do đó, để lựa chọn được giống lúa vừa đảm bảo năng suất cao, chất lượng ngon, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và thích nghi với điều kiện ngoại... sản xuất Các giống chất lượng mới chỉ tập trung vào giống lúa Hương thơm số 1 và một ít diện tích Bắc thơm số 7 và Hương cốm Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào ở trong tỉnh đề cập đến hiệu quả và những hạn chế của các giống lúa này, đồng thời cũng cần bổ sung một số giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nhằm đa dạng cơ cấu giống lúa chất lượng cao góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu... vào cơ cấu giống của tỉnh, đồng thời khuyến cáo cho nông dân gieo cấy là yêu cầu hết sức cần thiết đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang hiện nay Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: "Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng cao tại Tuyên Quang năm 2008" 2 Mục tiêu, yêu cầu của đề tài 2.1 Mục tiêu Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất,... chịu và chất lượng của các giống lúa thí nghiệm; từ đó chọn ra được giống lúa chất lượng có khả năng thích nghi để khuyến cáo mở rộng diện tích gieo trồng tại Tuyên Quang 2.2 Yêu cầu của đề tài - Đánh giá một số đặc điểm cơ bản về sinh trưởng, phát triển, năng suất và khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi của các giống lúa thí nghiệm - Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng gạo... đổ… của các giống lúa thí nghiệm - Kết quả nghiên cứu khả năng thích ứng của các giống lúa triển vọng tại Tuyên Quang năm 2008 là cơ sở khoa học quan trọng để giới thiệu giống mới và xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao cho sản xuất, giúp sản xuất của địa phương tránh được thiệt hại do sử dụng giống và biện pháp kỹ thuật không phù hợp - Việc đưa thêm vào sản xuất những giống lúa. .. cấu giống, từ gieo cấy lúa thuần năng suất thấp sang gieo cấy lúa lai và lúa thuần năng suất cao, đồng thời chuyển đổi cơ cấu giống lúa từ năng suất cao sang chất lượng tốt đáp ứng như cầu tiêu dùng được các vùng trọng điểm lúa của tỉnh và bà con nông dân đồng tình hưởng ứng Năm 2005, diện tích gieo cấy lúa thuần chất lượng của cả tỉnh chỉ khoảng gần 100 ha, chủ yếu tập trung ở thị xã Tuyên Quang, một. .. nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống Do đó, việc nghiên cứu, ứng dụng các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường là vấn đề cần thiết Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, có tổng diện tích tự nhiên là 5.860km2 Dân số năm 2009 là 725.000 người, với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống (Cục Thống kê Tuyên Quang, 2009)[5] Hằng năm, diện tích gieo cấy lúa của tỉnh Tuyên Quang. .. sản xuất lúa lai "2 dòng" Chiến lược nghiên cứu phát triển lúa lai của Trung Quốc trong thế kỷ XXI là phát triển lúa lai "2 dòng", tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lúa lai “1 dòng" và lúa lai siêu cao sản nhằm tăng năng suất và sản lượng lúa gạo của đất nước 16 Ở Thái Lan, từ năm 1950 đã thu nhập và làm thuần một số giống lúa địa phương, đưa các giống lúa cổ truyền vào trồng ở miền Nam và miền Bắc của nước... Anthocyaninsn, một chất chống ôxy hoá Đây là kết quả nghiên cứu gần 9 năm thí nghiệm để kết luận đột biến trên cây lúa với việc sử dụng các tác nhân hoá học Một số nước có tốc độ thay đổi giống lúa mới khá nhanh như Philippine 20,6%, Hàn Quốc 16,1%, Ấn Độ 13,5%, Thái Lan 6,7% Nhu cầu ngày càng tăng về giống lúa không những về số lượng và còn cả về chất lượng 1.2.2.2 Tình hình nghiên cứu giống lúa có chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng cao tại tuyên quang năm 2008 , Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng cao tại tuyên quang năm 2008 , Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng cao tại tuyên quang năm 2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn