Kinh nghiệm trong công tác phối kết hợp với các đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao

39 146 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2016, 16:57

Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” BẢNG TĨM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Họ tên tác giả : Huỳnh Minh Tâm Đơi vị cơng tác : Trường THCS Biên Giới 1/ Lý chọn đề tài : - Hiện tượng bỏ học học sinh nhà trường Trung Học sở trường lớp có (dù ít) - Giáo dục tồn diện cho học sinh mặt nhằm hồn thiện nhân cách cho học sinh nói chung học sinh trường Trung Học sở nói riêng - Khơng để học sinh bỏ học thất học trở thành gánh nặng gia đình xã hội - Cần phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao 2/ Đối tượng nghiên cứu : Những học sinh bỏ học lớp lớp Trường trung học sở Biên Giới 3/ Phạm vi nghiên cứu : Những học sinh có nguy bỏ học học sinh bỏ học Trường trung học sở Biên Giới xã Biên Giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” 4/ Phương pháp nghiên cứu : + Phương pháp nghiên cứu tài liệu + Phương pháp điều tra giáo dục + Phương pháp quan sát + Phương pháp đàm thoại + Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu học sinh bỏ học 5/ Đề tài đưa giải pháp : - Nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu - Tăng cường thực sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, cố gắng khắc phục khó khăn nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học - Cách tổ chức phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường phải thường xun để giảm tình hình học sinh bỏ học nay, nhằm nâng cao mặt dân trí để đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Tăng cường cơng tác tham mưu với Ban đạo xã với nhà trường trung học sở để chống học sinh bỏ học thất học 6/ Hiệu áp dụng : - Phát huy có hiệu quả, huy động vai trò, trách nhiệm thành viên Ban đạo giáo viên chủ nhiệm việc huy động học sinh bỏ học lớp Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” - Phối hợp thống cách làm việc Ban ngành đồn thể, phận thực tốt kế hoạch trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học sở năm 2011-2012 - Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, thất học - Nâng cao tỉ lệ trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học sở cho năm sau cao năm trước Châu Thành, ngày 02 tháng 01 năm 2012 Người thực Huỳnh Minh Tâm Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” A MỞ ĐẦU Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” 1/ Lý chọn đề tài : Đất nước ta thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đòi hỏi tiến khoa học kĩ thuật người phải nâng cao trình độ để đáp ứng u cầu phát triển ngày cao xã hội Đây vấn đề người quan tâm Hiện Đảng Nhà nước ta quan tâm đầu tư cho giáo dục, xem “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Để thực thắng lợi mục tiêu đòi hỏi đất nước ta cần phải có nguồn nhân lực trí tuệ biết ứng dụng khoa học cơng nghệ vào lao động sản xuất, tạo bước phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bước lên chủ nghĩa xã hội tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng dân chủ văn minh Chúng ta biết nguồn nhân lực tài sản vơ q báu quốc gia, tảng phát triển kinh tế xã hội Do đó, nguồn nhân lực phải quan tâm từ ngồi ghế nhà trường, phải đào tạo, bồi dưỡng, nhằm trang bị số kiến thức thật cần thiết Chính chăm lo phát triền nguồn nhân lực, vấn đề ln ln Đảng Nhà nước quan tâm, xem nhiệm vụ quan trọng tồn xã hội Trong năm gần đây, tỉ lệ học sinh bỏ học hàng năm Tỉnh ta nói chung Trường trung học sở nói riêng vấn đề người quan tâm Đây nỗi băn khoăn trăn trở cấp lãnh đạo nói chung nhà quản Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” lý giáo dục nói riêng, nhiều giải pháp đưa thử nghiệm kết đem lại chưa cao Kết thực tế cho thấy tỉ lệ có chiều hướng tăng, năm sau cao năm trước có giảm mức cao, nhiều ngun nhân khác Từ thực trạng việc bỏ học chừng học sinh khối Trung học sở nói chung học sinh khối Trung học sở Biên Giới nói riêng Nếu khơng có giải pháp khả thi kịp thời ngăn chặn việc bỏ học học sinh làm ảnh hưởng lớn kế hoạch, sách xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội đất nước Với ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề nêu trên, tơi mạnh dạn chọn đề tài : “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” 2/ Mục đích nghiên cứu : Tìm giải pháp, kinh nghiệm nâng cao hiệu phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học Đó quan tâm nguyện vọng tồn xã hội làm tốt điều đơn vị làm tốt nhiệm vụ trị cơng tác giáo dục 3/ Đối tượng nghiên cứu : Những học sinh bỏ học lớp lớp Trường trung học sở Biên Giới 4/ Phạm vi nghiên cứu : Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Những học sinh có nguy bỏ học học sinh bỏ học Trường trung học sở Biên Giới xã Biên Giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh 5/ Phương pháp nghiên cứu : + Phương pháp nghiên cứu tài liệu + Phương pháp điều tra giáo dục + Phương pháp quan sát + Phương pháp đàm thoại + Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu học sinh bỏ học 6/ Giả thuyết khoa học : - Học sinh thường xun bỏ học ngun nhân sau : + Do kinh tế gia đình khó khăn, nhà thiếu lao động (cuộc sống thiếu thốn, cha mẹ lo làm kinh tế mà khơng quan tâm đến việc học tập ) + Do cơng tác giáo dục, quan tâm nhà trường chưa mức, thiếu việc kiểm tra, đơn đốc, giám sát tình hình học tập học sinh chưa nghiêm khắc, điều kiện sinh hoạt, phương pháp giảng dạy thầy chưa có sức lơi + Do tác động xã hội : Các tụ điểm internet, cờ bạc, giải trí khơng lành mạnh dẫn đến học sinh bỏ học lao vào nơi + Do thân em bản, kiến thức học nên em chán học, khơng thuộc bị phạt nên khơng dám học Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” + Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thiếu niên hay hiếu động, cho đúng, hay, sành điệu nên dễ bị lơi vào nhóm bạn bè xấu Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” B NỘI DUNG 1/ Cơ sở lý luận : Thầy giáo chiến sĩ tiên phong mặt trận tư tưởng văn hóa, có nhiệm vụ bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất người mới, bên cạnh truyền thụ kiến thức giảng dạy, người thầy phải giáo dục hệ trẻ Vì giáo dục hệ trẻ nhiệm vụ hàng đầu quốc gia, giáo dục tốt tạo hệ tốt, có kiến thức tay nghề vững vàng đảm bảo nhiệm vụ giữ nước dựng nước Để làm điều cần phải phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đồn thể xã Ban đạo xã huy động tốt học sinh bỏ học lớp Vậy để phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đồn thể xã hội ngồi nhà trường, trước hết phải xây dựng kế hoạch phân cơng giáo viên phụ trách địa bàn cách cụ thể, giáo viên phải chịu trách nhiệm địa bàn phụ trách Từ giáo viên nắm vững hộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, cập nhật việc vận động học sinh bỏ học lớp, phân cơng cụ thể cho thành viên Ban đạo thường xun theo dõi kiểm tra, đơn đốc liên tục tháo gỡ khó khăn để hồn thành kế hoạch 2/ Cơ sở thực tiển : Trường trung học sở Biên Giới thành lập từ năm 2001, tính đến 11 năm Trường nằm tọa lạc ấp Bến Cầu xã Biên Giới huyện Châu Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Thành tỉnh Tây Ninh Cách Phòng giáo dục Châu Thành khoảng 32km, trường vùng sâu vùng xa huyện Châu Thành hình thành phát triển năm Hầu hết học sinh trường học sinh thuộc địa bàn quản lí xã học sinh ngồi địa bàn đến học Trường nằm cạnh xã Biên Giới, có đường Biên Giới dài 17km, giáp với xã Đơn Campuchia, địa bàn xã có Đồn Biên phòng 839 Năm học 2011-2012 Trường có lớp với tổng số học sinh 233 học sinh Trong gồm : lớp 9, lớp 8, lớp lớp Trường có đồng chí Ban giám hiệu,19 giáo viên dạy thức, chun trách nhân viên Qua họp hội đồng Trường, nghe thầy báo cáo cơng tác trì sỉ số, tình trạng học sinh bỏ học ngày có chiều hướng gia tăng, cơng việc nhà trường đặc biệt quan tâm Để nắm rõ tình hình học sinh thường xun bỏ học Tơi trực tiếp điều tra qua sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc để thống kê tình hình học sinh bỏ học từ đầu năm đến sau : Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 10 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” tránh khỏi Đây vấn đề đòi hỏi nhà quản lý giáo dục giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm + Phát huy vai trò tổ chức đồn thể, đồn niên Cộng Sản Hồ Chí Minh việc tổ chức loại hình vui chơi, giải trí lành mạnh, phong trào thi đua lao động học tập tốt, tổ chức sinh hoạt định kỳ thường xun liên tục + Về phía Ban đạo phải ln quan tâm sâu sát có chế độ phù hợp đến thành viên nhằm khuyến khích động viên tinh thần vật chất Từ người thấy vai trò trách nhiệm Ban đạo Ban đạo tăng cường đạo, chủ động phối kết hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh cơng tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học đến mức thấp Ngồi Ban đạo cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội việc ngăn ngừa học sinh bỏ học, theo dõi chặt chẽ đối tượng có nguy bỏ học để tác động em tiếp tục đến trường Ban đạo phân cơng cụ thể thành viên Ban đạo phụ trách ấp phối hợp giúp đỡ giáo viên cơng tác huy động học sinh bỏ học Cần tun truyền giáo dục đến nhân dân để người dân hiểu rõ khơng mơ hồ mục đích, tác dụng việc học Tóm lại : Cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội việc làm khơng dễ, để có người làm cơng tác lại khó hơn, cần phải có phối kết Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 25 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” hợp thật chặt chẽ nhà trường-gia đình-xã hội Ban giám hiệu cần có kế hoạch phối hợp với Chi ấp việc nâng cao hiệu cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội vấn đề học sinh bỏ học, phân cơng đảng viên chi tham gia vào cơng tác Mỗi đảng viên phải phụ trách cơng tác vận động học sinh bỏ học địa bàn ấp cư trú, phải thường xun phối hợp với chi ấp tun truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước đến tận quần chúng nhân dân Để quần chúng nhân dân hiểu rõ thấy trách nhiệm mình, từ quần chúng nhân dân thống từ ý chí đến hành động phối kết hợp nhằm hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học, nâng cao mặt dân trí góp phần vào cơng đổi đất nước d/ Kiến nghị : Để hồn thành tốt nhiệm vụ trị mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao cho nhà Trường đồng thời tiếp tục vận động đồn thể xã hội tham gia vào việc phòng chống học sinh bỏ học theo tơi có số kiến nghị sau : * Đối với Bộ giáo dục đào tạo : - Cần có chương trình giáo dục THCS cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng miền, có chế độ khuyến khích thiết thực học sinh bổ túc - Điều chỉnh lại chương trình thay sách (nội dung SGK q tải so với trình độ học sinh thuộc địa bàn vùng cao, vùng sâu) Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 26 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” - Cần đầu tư nhiều cho giáo dục đào tạo, tăng cường thiết bị phục vụ dạy học, thiết bị phục vụ cho phương pháp dạy học * Đối với Tỉnh : - Chỉ đạo tăng cường cơng tác xã hội hóa giáo dục, thực tốt ngun lý giáo dục để bước khắc phục kéo giảm tỉ lệ bỏ học - Tăng cường đạo cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội sở, quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng cán làm cơng tác dân vận - Tăng cường đầu tư cho giáo dục, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán cơng chức để có đủ điều kiện làm tốt cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội thời gian tới * Đối với quyền địa phương : - Đảng Uỷ, quyền cần qn triệt cơng tác xã hội hóa giáo dục để có chủ trương sách cụ thể để người có trách nhiệm tham gia cơng tác huy động học sinh bỏ học - Tăng cường cơng tác phối kết hợp chặt chẽ nhà trường gia đình xã hội, tích cực ủng hộ nhà trường việc giáo dục học sinh cơng tác vận động học sinh bỏ học * Đối với gia đình : Ln phải quan tâm theo dõi, tạo điều kiện cho em học tập Phải thường xun liên hệ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình học tập em Phối hợp với nhà trường việc giáo dục Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 27 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” học sinh, nâng cao chất lượng học tập, khắc phục tồn trước học sinh bỏ học * Đối với hội cha mẹ học sinh : Là cầu nối gia đình nhà trường Hỗ trợ nhà trường triển khai chủ trương, sách Đảng, Nhà nước kế hoạch nhà trường, thơng tin cần thiết đến tận gia đình học sinh thơng qua kỳ đại hội, ngược lại cung cấp thơng tin q báu từ phía phụ huynh đến nhà trường để nhà trường có điều chỉnh kịp thời, hợp lý để thống ý chí hành động * Đối với tổ chức giáo dục khác : Cần qn triệt chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước chiến lược phát triển giáo dục : “Phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” Từ đó, có trách nhiệm với nhà trường việc giáo dục học sinh làm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 28 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 29 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” C KẾT LUẬN Để nâng cao hiệu cơng tác vận động phối kết hợp với đồn thể xã hội vấn đề huy động học sinh bỏ học cần phải tun truyền để người phải nắm vững chủ trương Đảng, Nhà nước, giúp người hiểu cơng tác trách nhiệm tồn xã hội, người phải tích cực tham gia Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 30 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội hoạt động cơng tác dân vận, cơng tác có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực đất nước Nhằm vận động đồn thể xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm việc giáo dục tồn diện học sinh Chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò định việc phát huy nội lực, phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung địa phương nói riêng Để có nguồn nhân lực tốt cần phải nâng cao dân trí cách đồng bộ, cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội việc phòng chống học sinh bỏ học vấn đề quan trọng, người nhân tố hàng đầu, nguồn tài sản vơ q báu góp phần vào cơng đổi đất nước, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để có nguồn nhân lực trí tuệ, có trình độ hiểu biết, có lực chun mơn cao, tiếp thu ứng dụng cơng nghệ tiên tiến giới vấn đề khơng dễ Bởi cơng tác huy động học sinh lớp khơng thể hay hai người làm được, mà đòi hỏi phải có phối kết hợp đồng tồn Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội tất người tham gia đem lại kết cao Để nâng cao hiệu cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội vấn đề huy động học sinh bỏ học đạt hiệu phải vận động ban ngành tích cực tham gia kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học Bởi có câu nói “Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao” Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 31 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” 1/ Bài học kinh nghiệm : - Giáo viên chủ nhiệm phải kết hợp chặt chẽ với giáo viên mơn gia đình để phân bố, đầu tư thời gian học tập thích hợp - Tạo hứng thú học tập cho học sinh phát biểu ý kiến xây dựng - Phải tạo nhiệt tình, tận tâm với nghề, phải u mến học sinh, quan tâm đến học sinh - Phải am hiểu tâm sinh lý học sinh - Giáo viên cần phải hoạt bát, tế nhị sáng tạo tình lơi kéo học sinh u thích học - Tạo điều kiện gần gũi, hiểu rõ học sinh có thêm kinh nghiệm việc giảng dạy giáo dục học sinh Giúp tơi nhận thức vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm người giáo viên cơng tác giáo dục giáo dục đạo đức cho học sinh - Cần khắc phục cho học sinh khơng nghỉ học vùng, địa phương, trường khác vấn đề cần phải quan tâm giáo dục nhiệm vụ hàng đầu quốc gia Trường cần đề giải pháp cụ thể học sinh bỏ học 2/ Hướng phổ biến áp dụng đề tài : - Tiếp tục áp dụng đề tài đến hết năm học phổ biến rộng rãi lần họp hội đồng Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 32 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” - Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường, gia đình, Ban đạo ban ngành đồn thể xã việc tìm hiểu ngun nhân bỏ học học sinh 3/ Hướng nghiên cứu tiếp đề tài : - Hướng nghiên cứu tiếp đề tài “Biện pháp chống học sinh bỏ học” - Dù thân tơi cố gắng nhiều việc thực kinh nghiệm khơng tránh khỏi sai sót, khuyết điểm hạn chế Rất mong cấp lãnh đạo, q thầy cơ, anh chị đồng nghiệp người tâm với đề tài đóng góp xây dựng để giải pháp đạt hiệu cao hơn, thiết thực - Tơi xin chân thành cảm ơn cấp lãnh đạo, q thầy cơ, anh chị xem qua đề tài tơi mong đóng góp ý kiến để tơi hồn thành tốt Cuối tơi xin chúc sức khỏe đến cấp lãnh đạo, q thầy anh chị đồng nghiệp Biên Giới ngày 13 tháng 03 năm 2012 Người thực Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 33 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Huỳnh Minh Tâm PHIẾU ĐIỂM TIÊU CHUẨN NHẬN XÉT ĐIỂM Đề tài đưa giải pháp (2,5 điểm) Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 34 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Hiệu áp dụng (5 điểm) Phạm vi áp dụng (2,5 điểm) Tổng cộng : ……………………………điểm Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 35 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Xếp loại : ………………………………… ……………………, ngày ……… tháng……… năm 2012 Họ tên chữ ký giám khảo Giám khảo 1: ………………………………………………………………… Giám khảo 2: ………………………………………………………………… Giám khảo 3: ………………………………………………………………… Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Cấp trường Nhận xét : Xếp loại : Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 36 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Chủ tòch hội đồng khoa học Cấp huyện (PGD) Nhận xét : Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 37 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” Xếp loại : Chủ tòch hội đồng khoa học MỤC LỤC BẢNG TĨM TẮT ĐỀ TÀI 1/ Lý chọn đề tài 2/ Đối tượng nghiên cứu 3/ Phạm vi nghiên cứu 4/ Phương pháp nghiên cứu 5/ Đề tài đưa giải pháp 6/ Hiệu áp dụng A MỞ ĐẦU…… 1/ Lý chọn đề tài Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 38 Đề tài: “Kinh nghiệm cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học lớp đạt hiệu cao” 2/ Mục đích nghiên cứu 3/ Đối tượng nghiên cứu 4/ Phạm vi nghiên cứu 5/ Phương pháp nghiên cứu 6/ Giả thuyết khoa học B NỘI DUNG .5 1/ Cơ sở lý luận 2/ Cơ sờ thực tiễn 3/ Nội dung vấn đề a/ Mục tiêu b/ Phương hướng c/ Các giải pháp 10 d/ Kiến nghị 13 C KẾT` LUẬN .15 1/ Bài học kinh nghiệm 15 2/ Hướng phổ biến áp dụng đề tài 16 3/ Hướng nghiên cứu tiếp đề tài 16 Người thực : Huỳnh Minh Tâm Trang 39 [...]... xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” Từ đó, có trách nhiệm cùng với nhà trường trong việc giáo dục học sinh cũng như làm cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao Người thực hiện : Huỳnh Minh Tâm Trang 28 Đề tài: Kinh nghiệm trong cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu. .. trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao Người thực hiện : Huỳnh Minh Tâm Trang 29 Đề tài: Kinh nghiệm trong cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao C KẾT LUẬN Để nâng cao hiệu quả cơng tác vận động phối kết hợp với các đồn thể xã hội về vấn đề huy động học sinh bỏ học như hiện nay chúng ta cần phải tun truyền... đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao hợp thật chặt chẽ giữa nhà trường- gia đình -xã hội Ban giám hiệu cần có kế hoạch phối hợp với Chi bộ ấp trong việc nâng cao hiệu quả cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội đối với vấn đề học sinh bỏ học, phân cơng đảng viên của chi bộ mình tham gia vào cơng tác này Mỗi đảng viên phải phụ trách cơng tác vận động. .. hết năm học và phổ biến rộng rãi ở các lần họp hội đồng Người thực hiện : Huỳnh Minh Tâm Trang 32 Đề tài: Kinh nghiệm trong cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao - Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường, gia đình, Ban chỉ đạo và các ban ngành đồn thể xã trong việc tìm hiểu ngun nhân bỏ học của học sinh 3/... của Đảng, Nhà nước, và giúp mọi người hiểu được cơng tác này là trách nhiệm của tồn xã hội, mọi người phải tích cực tham gia Người thực hiện : Huỳnh Minh Tâm Trang 30 Đề tài: Kinh nghiệm trong cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao Cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội là một trong những hoạt động của cơng tác dân... thi tuyển và xét tuyển vào lớp 10 Để nâng cao hiệu quả cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học tơi đưa ra một số giải pháp sau đây : + Thực hiện tốt cơ chế phối kết hợp : Nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội - Trước hết cần xây dựng quy chế phối kết hợp thật chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa giáo... cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao các em vận động và tun truyền cho các em hiểu được vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi của việc học Tơi tiến hành tham mưu với Ban chỉ đạo họp đột xuất, Trưởng Ban chỉ đạo kết hợp với Ban giám hiệu phân cơng cụ thể từng giáo viên chủ nhiệm kết hợp với từng thành viên trong Ban chỉ đạo ra. .. Bởi cơng tác huy động học sinh ra lớp khơng thể một hay hai người làm được, mà đòi hỏi phải có sự phối kết hợp đồng bộ của tồn Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và của tất cả mọi người tham gia mới đem lại kết quả cao Để nâng cao hiệu quả cơng tác phối kết hợp với đồn thể xã hội về vấn đề huy động học sinh bỏ học đạt hiệu quả thì phải vận động các ban ngành tích cực tham gia mới có thể kéo... chế phối kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngồi nhà trường trong việc phòng chống học sinh bỏ học Để đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra theo chủ trương của Đảng, Nhà nước Mỗi người chúng ta cần phải quan tâm đến cơng tác phối kết hợp với các Người thực hiện : Huỳnh Minh Tâm Trang 16 Đề tài: Kinh nghiệm trong cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học. .. đưa ra giải pháp mới (2,5 điểm) Người thực hiện : Huỳnh Minh Tâm Trang 34 Đề tài: Kinh nghiệm trong cơng tác phối kết hợp với các đồn thể xã hội trong và ngồi nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao 2 Hiệu quả áp dụng (5 điểm) 3 Phạm vi áp dụng (2,5 điểm) Tổng cộng : ……………………………điểm Người thực hiện : Huỳnh Minh Tâm Trang 35 Đề tài: Kinh nghiệm trong cơng tác phối kết hợp với các
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm trong công tác phối kết hợp với các đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao , Kinh nghiệm trong công tác phối kết hợp với các đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao , Kinh nghiệm trong công tác phối kết hợp với các đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường huy động học sinh bỏ học ra lớp đạt hiệu quả cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay