TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

21 240 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2016, 09:33

... MẪU THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU VÀ BẢN ĐỒ II.1 BIỂU MẪU THU THẬP TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ TẠI CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CẤP XÃ VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Biểu 01/CP: Tài liệu liên quan Stt Tên tài liệu Số lượng... 04 Niên giám thống kê năm 2013, 2014 loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Biểu 02/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi 01 Báo cáo thuyết minh... triển 2016 -2018 huyện 01 04 Các loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Biểu 03/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt 01 Tên tài liệu đồ Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP, TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP, TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn