Quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận bắc từ liêm hà nội

109 426 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2016, 08:52

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI PHAN V LAN ANH QUảN Lý BồI DƯỡNG Kỹ NĂNG SƯ PHạM CHO GIáO VIÊN TRƯờNG MầM NON QUậN BắC Từ LIÊM - Hà NộI Chuyờn ngnh: Qun lý giỏo dc Mó s: 60.14.01.14 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Trn Kim H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan nhng s liu v kt qu nghiờn cu lun l trung thc cha h c s dng v cụng b bt k mt cụng trỡnh no khỏc Tụi xin cam oan rng cỏc thụng tin trớch dn lun u c ch rừ ngun gc Bc T Liờm, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi Phan V Lan Anh KHOA QUN Lí GIO DC CN B HNG DN PGS TS Trn Kim LI CM N ti Qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn Trng mm non- qun Bc T Liờm l mt ni dung ca khoa hc qun lý giỏo dc nhng l kt qu ca quỏ trỡnh nghiờn cu ti Trng i hc S phm H Ni Cú c kt qu ny, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti PGS TS Trn Kim, ngi ó tn ty giỳp , ch dn tn tỡnh cho tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Xin trõn trng cm n cỏc thy, cụ Ban lónh o Khoa Qun lý giỏo dc sau i hc trng i hc S phm H Ni 2; cỏc thy cụ giỏo ó trc tip ging dy, giỳp v to iu kin cho tụi sut quý trỡnh hc tp, nghiờn cu Xin trõn trng cm n s giỳp tn tõm, tn lc ca Hi ng khoa hc trng i hc S phm H Ni ó to mi iu kin thun li v gúp nhiu ý kin quý bỏu cho bn lun ny Xin trõn trng cm n s quan tõm ca Phũng GD&T, Ban giỏm hiu cỏc trng mm non qun Bc T Liờm v ton th ng nghip ó to mi iu kin v vt cht v tinh thn, cung cp thụng tin kho sỏt cho tụi quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu ti Qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn Trng mm non- qun Bc T Liờm Dự ó cú rt nhiu c gng, song cú th núi khú trỏnh nhng thiu sút.Rt mong tip tc nhn c s ch dn, gúp ý v giỳp quý bỏu ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo v cỏc bn ng nghip Bc T Liờm, ngy thỏng Tỏc gi lun Phan V Lan Anh nm 2015 MC LC LI CAM OAN LI CM N MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MC BNG, BIU PHN M U 1 Lý chn ti Mc ớch nghiờn cu 3 Nhim v nghiờn cu Gi thuyt khoa hc Khỏch th v i tng nghiờn cu Phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu CHNG I: C S Lí LUN V QUN Lí BI DNG K NNG S PHM 1.1.Tng quan nghiờn cu 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc 13 1.2.Mt s khỏi nim 14 1.2.1.Trng Mm non: 14 1.2.2.Giỏo viờn mm non 15 1.2.3 K nng v k nng s phm 18 1.2.4.Qun lý bi dng k nng s phm .21 1.3.V trớ ca trng mm non v giỏo viờn mm non h thng giỏo dc quc dõn .24 1.3.1.V trớ ca trng mm non 24 1.3.2 Quan im ch o 24 1.3.3.V trớ ca giỏo viờn mm non 26 1.4 Ni dung bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non 27 1.4.1 c im hc ca tr mm non 27 1.4.2 K nng cn thit phi bi dng 28 1.5.1 V trớ, chc nng ca ngi Hiu trng .30 1.6 Cỏc nhõn t nh hng n qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non .33 1.6.2 Cỏc nhõn t nh hng thuc v i tng qun lý 33 CHNG 2: THC TRNG QUN Lí BI DNG K NNG S PHM CHO GIO VIấN TRNG MM NON TRấN A BN QUN BC T LIấM- H NI 35 2.1 Mt vi nột v tỡnh hỡnh kinh t xó hi v giỏo dc mm non qun Bc T Liờm 35 2.1.1 Tỡnh hỡnh kinh t xó hi 35 2.1.2.Tỡnh hỡnh giỏo dc mm non 39 2.2 T chc kho sỏt 42 2.2.1.Mc ớch kho sỏt 42 2.2.2 Ni dung kho sỏt .42 2.2.3.Phng phỏp kho sỏt 43 2.2.4 i tng c kho sỏt 43 2.3 Kt qu kho sỏt 43 2.3.1 Thc trng k nng s phm ca giỏo viờn trng mm non qun Bc T Liờm 44 2.3.2.Kt qu kho sỏt nhn thc ca cỏn b qun lý v giỏo viờn v vai trũ v tm quan trng ca cụng tỏc bi dng k nng s phm cho GVMN .45 2.3.4 Thc trng v vic t chc qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn 48 2.3.5 Thc trng v vic ch o bi dng k nng s phm cho giỏo viờn 49 2.3.6 Thc trng vic kim tra ỏnh giỏ k nng s phm ca giỏo viờn 51 2.4 Thc trng ca cỏc nhõn t nh hng 52 2.4.1 V ch th qun lý 52 2.4.2 V i tng qun lý 54 2.4.3.V mụi trng 56 2.5 ỏnh giỏ chung v qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn 58 Kt lun chng 59 CHNG 3: BIN PHP QUN Lí BI DNG K NNG S PHM CHO GIO VIấN TRNG MM NON TRấN A BN QUN BC T LIấM- H NI 60 3.1 Nguyờn tc xut bin phỏp 60 3.1.1 m bo tớnh ng b 60 3.1.2 m bo tớnh thc tin 60 3.1.3 m bo tớnh kh thi .61 3.2 Bin phỏp qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non qun Bc T Liờm .61 3.2.1 Bin phỏp 1: Tuyờn truyn giỏo dc t tng nõng cao nhn thc v v trớ vai trũ ngi GVMN, tm quan trng ca vic bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non i vi cỏn b qun lý v giỏo viờn .61 3.2.2 Bin phỏp 2: Xõy dng k hoch bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non 64 3.2.3 Bin phỏp 3: Ch o v t chc thc hin bi dng k nng s phm cho giỏo viờn 70 3.2.4 Bin phỏp 4: y mnh cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ k nng s phm ca giỏo viờn 74 3.2.5 Bin phỏp 5: To cỏc iu kin cn thit v vt cht gúp phn nõng cao hiu qu bi dng k nng s phm cho giỏo viờn trng mm non .77 3.3 Mi quan h gia cỏc bin phỏp .78 3.4 Kho nghim tớnh cn thit v kh thi ca cỏc bin phỏp xut .79 3.4.1 V tớnh cp thit 79 3.4.2.V tớnh kh thi 81 KT LUN V KHUYN NGH 85 DANH MC TI LIU THAM KHO 90 PH LC DANH MC CH VIT TT B GD&T : B Giỏo dc v o to CB : Cỏn b CBQL : Cỏn b qun lý CNTT : Cụng ngh thụng tin GD&T : Giỏo dc v o to GVMN : Giỏo viờn mm non GDMN : Giỏo dc mm non GV : Giỏo viờn KNSP : K nng s phm UBND : y ban nhõn dõn DANH MC BNG, BIU NI DUNG Trang Bng 2.1: K nng s phm ca GVMN qun Bc T Liờm 44 Bng 2.2: Tng hp kt qu iu tra mc nhn thcca cỏn b qun lý v giỏo viờn v vai trũ v tm quan trng ca cụng tỏc bi dng k nng s phm cho GVMN 45 Bng 2.3: ỏnh giỏ mc c bi dng nhng k nng s phm .47 Bng 2.4: Tng hp kt qu ỏnh giỏ vic t chc bi dng k nng s phm 48 Bng 2.5: ỏnh giỏ cụng tỏc ch o bi dng k nng s phm cho GV .49 Bng 2.6: Tng hp ý kin v vic kim tra ỏnh giỏ k nng s phm ca giỏo viờn 51 Bng 2.7: Nng lc ca CBQL qun Bc T Liờm 53 Bng 2.8: Nng lc chuyờn mụn ca GVMN qun Bc T Liờm 55 PHN M U Lý chn ti 1.1.V mt lớ lun Nc ta ang xu th hi nhp vo cng ng quc t v khu vc Trong iu kin y, vic o to nhng ngi cú nng lc hi nhp, cú trớ tu, giu tớnh sỏng to v tớnh nhõn cú ý ngha c bit quan trng Chớnh vỡ vy chin lc phỏt trin kinh t- xó hi nc ta ó xỏc nh ngun lc ngi l yu t c bn thc hin cụng nghip húa, hin i húa nhm phỏt trin nhanh v bn vng t nc Vn i mi giỏo dc v o to mt cỏch ng b ó c t t Ngh quyt Trung ng 4- Khúa VII v tip tc c khng inh ti i hi X ca ng Giỏo dc mm non l mt xớch u tiờn h thng giỏo dc quc dõn, vỡ vy i mi GDMN cng nm i mi chung ca giỏo dc v o to Ngh quyt i hi ln th X ng Cng sn Vit Nam ó xỏc nh: i mi mnh m giỏo dc mm non v giỏo dc ph thụng i hi i biu ton quc ln th XI ca ng cng nờu rừ: Phỏt trin giỏo dc l quc sỏch hng u, i mi cn bn, ton din nn GDVN theo hng chun húa, hin i húa, xó hi húa, dõn ch húa v hi nhp quc t ú i mi c ch qun lý giỏo dc, phỏt trin i ng giỏo viờn v cỏn b qun lý l khõu then cht nõng cao cht lng giỏo dc ton din i ng giỏo viờn úng vai trũ vụ cựng quan trng Ngh quyt Trung ng khoỏ VIII ó xỏc nh giỏo viờn l nhõn t quyt nh cht lng giỏo dc o to v c xó hi tụn vinh V Ngh quyt cng khng nh: Khõu then cht thc hin k hoch phỏt trin giỏo dc l phi c bit chm lo o to bi dng v chun húa i ng giỏo viờn cng nh i ng cỏn b qun lý c v chớnh tr, t tng, o c v nng lc chuyờn mụn nghip v 86 Bờn cnh nhng mt mnh, thc t cho thy cũn mt s tn ti khỏch quan, ch quan lm nh hng n cht lng, hiu qu cụng tỏc qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn trng mm non nh: S tr trờn lp quỏ ụng, t l giỏo viờn t trờn chun cha cao Giỏo viờn cha tht s sỏng to t chc cỏc hot ng Hu ht cỏc k nng s phm ca giỏo viờn c bi dng ch mc trung bỡnh khỏ, cha ng u Nhng k nng nh lp k hoch, chm súc giỏo dc tr, k nng qun lý nhúm lp v giao tip ng x ca i ng giỏo viờn ớt c bi dng Vi cỏch bi dng ny giỏo vixen cú th hon thnh nhim v nhng khú cú hiu qu cao, khú thỳc y c t hc, t bi dng Thc hin bi dng k nng s phm cho giỏo viờn ca CBQL cũn mang tớnh hỡnh thc, thi gian, phng phỏp, ni dung bi dng cha phự hp nờn dự nhiu k nng s phm c t chc bi dng thng xuyờn nhng giỏo viờn ỏnh giỏ c bi dng rt thp Nhu cu c bi dng cỏc k nng s phm ca giỏo viờn trng mm non rt cao nhng mc i bi dng v mc nhn bit nhu cu ca CBQL li khụng cao Nh vy cú th thy vic thc hin bi dng KNSP cho giỏo viờn mm non ca CBQL cha t hiu qu cao vỡ ch mi dng li mc ỏp ng nhim v trc mt ca nh trng, cha ỏp ng c nhu cu v cht lng, nguyn vng ca giỏo viờn Vỡ th cn cú cỏc bin phỏp qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn trng mm non ca qun ỏp ng vi yờu cu i mi GDMN qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn trng mm non cn trin khai thc hin ng b cỏc bin phỏp sau: - Bin phỏp 1: Tuyờn truyn giỏo dc t tng nõng cao nhn thc v v trớ vai trũ ngi GVMN, tm quan trng ca vic bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non i vi cỏn b qun lý v giỏo viờn 87 - Bin phỏp 2: Xõy dng k hoch bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non - Bin phỏp 3: T chc thc hin bi dng k nng s phm cho giỏo viờn - Bin phỏp 4: Ch o thc hin bi dng k nng s phm cho giỏo viờn - Bin phỏp 5: y mnh cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ k nng s phm ca giỏo viờn Do khụng cú iu kin thc nghim cỏc bin phỏp nờn chỳng tụi kho nghim v mt nhn thc, v mc cn thit v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp ó xut Cỏc ý kin ca CBQL v GVMN ó khng nh cỏc bin phỏp trờn l cn thit v cú tớnh kh thi, cú th dng qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn trng mm non qun Bc T Liờm Khuyn ngh 2.1- i vi S GD&T H Ni Tng cng quyn t ch cho Hiu trng gn vi t chu trỏch nhim cao cụng tỏc qun lý bi dng k nng s phm cho giỏo viờn trng mm non To iu kin c s phỏp lý cho cỏc trng mm non c thnh lp cỏc b phn chuyờn trỏch h tr Hiu trng qun lý hot ng bi dng k nng s phm giỏo viờn Ci tin hỡnh thc t chc cỏc lp bi dng thng xuyờn cho i ng giỏo viờn mm non theo cỏc ni dung ó c quy nh phự hp vi tỡnh hỡnh phỏt trin giỏo dc hin Tng cng cụng tỏc tra, kim tra ỏnh giỏ i ng GVMN trờn c s thc hin Chun ngh nghip GVMN B GD&T ban hnh c bit chỳ trng n lnh vc k nng s phm ca GVMN 88 To iu kin thun li i ng CBQL, GV ct cỏn c tham gia hc tp, bi dng nõng cao trỡnh kin thc, k nng nghip v, c tham quan hc cỏc in hỡnh tiờn tin v ngoi nc 2.2- i vi Phũng GD&T qun Bc T Liờm - Thng xuyờn kim tra ụn c vic thc hin nhim v ca i ng CBQL, GV cỏc trng mm non Xõy dng lc lng giỏo viờn ct cỏn, lm mi nhn cho cỏc phong tro ca nh trng - Thng xuyờn t chc cho giỏo viờn cỏc trng mm non giao lu, trao i v chia s kinh nghim cụng tỏc chm súc nuụi dng, giỏo dc tr cú iu kin hc hi nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn Cn khuyn khớch giỏo viờn hc nõng cao t l giỏo viờn trờn chun 2.3- i vi Hiu trng cỏc trng mm non Tranh th s lónh o ca cỏc cp y ng, chớnh quyn a phng, phi hp vi cỏc ban, ngnh, on th y mnh vic tuyờn truyn nhõn dõn cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v GDT, v phỏt trin i ng GVMN Hiu trng phi thng xuyờn nõng cao trỡnh qun lý, thao gia cỏc lp o to vt chun qun lý Xõy dng v thc hin c k hoch bi dng KNSP cho giỏo viờn ca trng mt cỏch ch ng, hiu qu.Xem trng ci tin T chc cho tt c thnh viờn cỏc b phn chuyờn trỏch bi dng KNSP cho giỏo viờn ca trng c bi dng t trỡnh thc hin tt cụng vic ca mỡnh Tng cng u t c s vt cht nh trng cho hot ng bi dng KNSP ca giỏo viờn T chc kim tra, ỏnh giỏ, phõn loi KNSP ca giỏo viờn mt cỏch chớnh xỏc Hp tỏc, ch o thc hin hiu qu cụng tỏc thm nh KNSP ca 89 GV theo hng giỳp giỏo viờn cú th t ỏnh giỏ c trỡnh nng lc, KNSP v t chn chnh qua t ỏnh giỏ, xõy dng c chng trỡnh, ni dung KNSP cú nhu cu bi dng Quan tõm hng dn giỏo viờn lp k hoch, ni dung, phng phỏp t bi dng KNSP ca GVMN.Xỏc nh chun t bi dng KNSP ca giỏo viờn, gn cht vi cụng tỏc kim tra, ỏnh giỏ, t thỳc y trỡnh , KNSP cho giỏo viờn Thc hin tt quy ch dõn ch; xõy dng s ng thun th s phm nh trng; tip tc y mnh phong tro thi ua theo tinh thn Mi thy cụ giỏo l mt tm gng o c t hc v sỏng to; t chc s kt, tng kt, tuyờn dng khen thng nhng th, cỏ nhõn t thnh tớch xut sc phong tro thi ua qua ú to ng lc thỳc y giỏo vixen phn u lờn hon thnh tt nhim v 90 DANH MC TI LIU THAM KHO Mc Th Vit H (2008), Mt s chớnh sach phỏt trin ngh nghip giỏo viờn Hn Quc, Tp Giỏo dc s 195, k 1-8/2008 Trnh Th Minh Loan (2005), Nhng k nng nghip v s phm cn hỡnh thnh cho giỏo sinh/sinh viờn mm non ỏp ng yờu cu i mi GDMN, Trung tõm nghiờn cu giỏo viờn T in ting vit (1988), NXB Khoa hc xó hi Nguyn Vn An (1992), H thng k nng giỏo dc trờn lp ca mụn Giỏo dc hc v quy trỡnh rốn luyn k nng s phm ú cho giỏo sinh/sinh viờn, Lun ỏn PTS, HSP H Ni Trn Th Quc Minh (1996), Ngh ca tụi-GVMN nhng bi hc t kinh nghim thc t, Ti liu lu hnh ni b Trn Khỏnh c (2014), Giỏo dc v phỏt trin ngun nhõn lc th k XXI, NXB Giỏo dc Vit Nam Ch th s 40- CT/TW ngy 15/6/2004, Ban chp hnh Trung ng v vic xõy dng, nõng cao cht lng i ng nh giỏo v cỏn b qun lý giỏo dc Trn Kim (2006), Khoa hc qun lớ giỏo dc, NXB Giỏo dc, H Ni Trn Kim (2005), Nhng c bn ca Khoa hc qun lớ giỏo dc, NXB i hc S phm, H Ni 10 ng Thnh Hng (2010), Qun lớ giỏo dc v qun lớ trng hc, Tp Qun lớ giỏo dc, s 17/10, H Ni 11 ng Quc Bo (1/1997), Khỏi nim qun lý giỏo dc v chc nng qun lý giỏo dc, Tp phỏt trin giỏo dc 12 B Giỏo dc v o to (13/02/2014), Vn bn hp nht s 05/VBHN-BGDT ban hnh iu l Trng mm non 91 13 B Giỏo dc v o to (2008), Quyt nh s 02/2008/Q-BGD T ngy 22/1/2008 ca B trng B Giỏo dc v o to v ỏnh giỏ chun ngh nghip giỏo viờn mm non, H Ni 14 Mc Th Vit H (2008), nh hng nghiờn cu v o to, bi dng giỏo viờn giai on 2010- 2015, Tp Giỏo dc s 204, thỏng 01/2008 15 L.G.Xemusina (1976), V k nng v k xo ngh nghip, Tp GDMN, s 10 (bn ting Nga) 16 A.V.Petrovski (ch biờn-1982), Tõm lý hc la tui v tõm lý hc s phm, 2, Võn dch, Nxb Giỏo dc, H Ni 17 Ph.N Gụnụbụlin (1976), Nhng phm cht tõm lý ca ngi giỏo viờn, 2, Nxb Giỏo dc, H ni 18 13 , http://imp.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/13.html 19 T in Tõm lý hc (1990), M.Petoropxki 20 M.A.Danilon, M.N.Scatkin (1980), Lý lun dy hc, NXB GD, H Ni PH LC PHIU TRNG CU í KIN (Dnh cho cỏn b qun lý v giỏo viờn mm non) gúp phn nõng cao k nng s phm cho giỏo viờn mm non trờn a bn qun Bc T Liờm, bng nhng kinh nghim thc t Xin ng vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh, bng cỏch ỏnh du (X) v nhng sau: Cõu 1: Theo ng giỏo viờn mm non cú vai trũ nh th no i vi cht lng chm súc giỏo dc tr? - Quyt nh m bo cht lng chm súc v giỏo dc tr trng - L iu kin cn v nõng cao cht lng chm súc, giỏo dc tr - L nhõn t h tr cho vic nõng cao cht lng chm súc, giỏo dc tr Cõu 2: Theo ng vic nõng cao k nng s phm cho GVMN cú tm quan trng nh th no? - Rt quan trng - Quan trng - Bỡnh thng - Khụng quan trng Cõu 3: ng hóy cho ý kin nhn xột v k nng s phm ca i ng GVMN qun Bc T Liờm hin nay? (ỏnh du X vo ụ tng ng) Cũn STT Cỏc biu hin ca GVMN K nng lp k hoch, chm súc giỏo dc tr K nng t chc thc hin cỏc hot ng chm súc sc khe cho tr K nng t chc cỏc hot ng giỏo dc tr K nng qun lý lp hc K nng giao tip ng x vi tr, vi ng nghip v vi ph huynh hc sinh v cng ng Rt tt Tt hn Khụng ch tt Cõu ỏnh giỏ mc c bi dng nhng k nng s phm STT Ni dung K nng lp k hoch, chm súc giỏo dc tr K nng t chc thc hin cỏc hot ng chm súc sc khe cho tr K nng t chc cỏc hot ng giỏo dc tr K nng qun lý lp hc K nng giao tip ng x vi tr, vi ng nghip v vi ph huynh hc sinh v cng ng Rt cn Cn thit thit Tng i cn thit Khụng cn thit Cõu ỏnh giỏ vic t chc bi dng k nng s phm cho GVMN Ni dung STT K nng lp k hoch, chm súc giỏo dc tr K nng t chc thc hin cỏc hot ng chm súc sc khe cho tr K nng t chc cỏc hot ng giỏo dc tr K nng qun lý lp hc K nng giao tip ng x vi tr, vi ng nghip v vi ph huynh hc sinh v cng ng Rt tt Cũn Tt hn ch Khụng tt Cõu ỏnh giỏ cụng tỏc ch o bi dng k nng s phm cho GV TT Bin phỏp bi dng KNSP Rt cho giỏo viờn tt T chc cỏc lp bi dng 12 Cũn Tt hn ch Khụn g tt im Th TB bc 19 35 16 2,33 21 46 2,62 42 40 1,5 18 41 23 1,93 12 35 35 1,7 trung theo tng t ngn hn, di hn T chc thụng qua thao ging, 15 d gi, chuyờn , hi thi trng T chc cho giỏo viờn i tham quan hc cỏc n v in hỡnh Giỏo viờn t nghiờn cu, t bi dng Bi dng thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng Cõu Vic kim tra ỏnh giỏ k nng s phm ca giỏo viờn Thng nht cỏc chun ỏnh giỏ k nng s phm cho giỏo viờn Kim tra h s s sỏch, bi son giỏo ỏn ca giỏo viờn vic xõy dng k hoch chm súc, giỏo dc tr Kim tra vic thc hin k hoch cỏ nhõn, quy ch thc hin gi lờn lp Kim tra hot ng lờn lp thụng qua d gi v kt qu k nng trờn tr ỏnh giỏ giỏo viờn thụng qua chuyờn , tra ton din, qua cỏc hi thi ỏnh giỏ giỏo viờn thụng qua cỏc hot ng ca t chuyờn mụn, qua tớn nhim ca th ỏnh giỏ giỏo viờn thụng qua nhn xột ca ph huynh hc sinh v cng ng Thng Khụng Khụng xuyờn thng thc xuyờn hin Cõu Nng lc ca CBQL qun Bc T Liờm TT Cỏc biu hin nng lc ca CBQL Kh nng t chc trin khai chng trỡnh giỏo dc mm non Hiu bit nghip v qun lý Xõy dng v t chc thc hin k hoch phỏt trin nh trng Qun lý t chc b mỏy, cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn nh trng Qun lý tr em ca nh trng Qun lý hot ng nuụi dng, chm súc v giỏo dc tr Qun lý ti chớnh, ti sn nh trng Qun lý hnh chớnh v h thng thụng tin T chc kim tra, kim nh cht lng giỏo dc 10 Thc hin dõn ch hot ng ca nh trng 11 T chc phi hp vi gia ỡnh tr 12 Phi hp gia nh trng v a phng Rt tt Tt Cũn hn ch Khụng tt Cõu Nng lc chuyờn mụn ca GVMN qun Bc T Liờm TT Cỏc biu hin ca GVMN K nng xõy dng k hoch chm súc giỏo dc tr Kh nng t chc cỏc hot ng chm súc giỏo dc tr t hiu qu Kh nng to mụi trng cho tr t hiu qu Kh nng lm dựng, chi cho tr hot ng K nng phi hp nhp nhng gia cụ chớnh v cụ ph Kh nng chm súc giỏo dc giỳp tr phỏt trin tng cỏ nhõn Kh nng i x cụng bng gia cỏc tr Kh nng to mụi trng an ton v tõm lý cho tr Nng lc giao tip vi ph huynh 10 Nng lc nhỡn nhn ỏnh gi tr, xỏc nh kt qu giỏo dc Rt tt Tt Cũn hn ch Khụng tt Cõu 10: ng hóy cho bit ý kin ca mỡnh v tớnh cp thit v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp qun lý bi dng k nng s phm cho GVMN c xut lun ca chỳng tụi TT Tờn bin phỏp Tớnh cp thit Rt Cp cp thit thit Tớnh kh thi Khụng Rt Kh cp kh thi thi thit Tuyờn truyn giỏo dc t tng nõng cao nhn thc v v trớ vai trũ ngi GVMN, tm quan trng ca vic bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non i vi cỏn b qun lý v giỏo viờn Xõy dng k hoch bi dng k nng s phm cho giỏo viờn mm non Ch o v t chc thc hin bi dng k nng s phm cho giỏo viờn y mnh cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ k nng s phm ca giỏo viờn To cỏc iu kin cn thit v vt cht gúp phn nõng cao hiu qu bi dng k nng s phm cho giỏo viờn trng mm non Xin chõn thnh cm n s hp tỏc ca cỏc ng chớ! Khụng kh thi [...]... mầm non 3.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 3.3 Đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 4 4 Giả thuyết khoa học Kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm non sẽ được nâng cao đáp ứng với điều kiện thực tiễn đề ra nếu Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp quản. .. mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên mầm non, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên mầm non quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về biện pháp quản lý của hiệu trường nhằm nâng cao kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm. .. các biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên dựa trên các chức năng quản lý 5 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý giáo viên trường mầm non nói chung 5.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội 6 Phạm vi nghiên cứu 6.1 Chủ thể quản lý: Hiệu trưởng trường mầm non 6.2 Nội dung nghiên cứu:... của giáo viên mầm non để phân loại kỹ năng của giáo viên mầm non theo chức năng giáo dục: Kỹ năng nhận thức; Kỹ năng nghiên cứu; Kỹ 7 năng kích thích; Kỹ năng thông tin; Kỹ năng tổ chức- kiến tạo; Kỹ năng chẩn đoán; Kỹ năng phối hợp; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm mẹ Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục mầm non mà đại diện là E.A Pankoo, L.G Xemuxina đã hệ thống các kỹ năng đặc thù của giáo viên mầm non thành... nghề nghiệp Giáo viên mầm non có 3 nội dung: - Phẩm chất chính tri, đạo đức lối sống - Kiến thức - Kỹ năng sư phạm Trong đề tài này tôi chỉ nghiên cứu quàn lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên mầm non 6.3 Địa bàn nghiên cứu: 14 trường mầm non công lập quận Bắc Từ Liêm 6.4 Khách thể điều tra: 42 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non và 40 giáo viên mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm * Số... tác bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên mầm non Đây là nhân tố cốt lõi để hoàn thành mục tiêu giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho trẻ mầm non Để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non thì một trong những giải pháp phát triển GD&ĐT là đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao kỹ năng sư phạm cho giáo viên mầm non 1.2 Về mặt thực tiễn Những năm gần đây thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước,... Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn Em quyết định chọn nghiên cứu đề tài: Quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội với mong muốn góp phần giải quyết một số bất cập và hạn chế trong công tác dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên bậc mầm non, góp phần vào công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục chung của quận Bắc Từ Liêm nhằm... thông tin; Kỹ năng tổ chức- kiến tạo; Kỹ năng chẩn đoán; Kỹ năng phối hợp; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm mẹ Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục mầm non mà đại diện là E.A Pankoo, L.G Xemuxina đã hệ thống các kỹ năng đặc thù của giáo viên mầm non thành 5 nhóm như sau: Các kỹ năng nhận thức; Các kỹ năng thiết kế; các kỹ 12 năng tổ chức và giao tiếp; Các kỹ năng chuyên biệt ; Các kỹ năng tổ chức cho mỗi loại... Nhóm kỹ năng thiết kế lập môi trường học tập cho trẻ; Nhóm kỹ năng phát triển kinh nghiệm cần thiết cho trẻ; Nhóm kỹ năng lập kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình Các nhà Giáo dục học Nga như V.I.Loghinova, P.G Xamoruakova…dựa vào các nhiệm vụ của giáo viên mầm non để phân loại kỹ năng của giáo viên mầm non theo chức năng giáo dục: Kỹ năng nhận thức; Kỹ năng nghiên cứu; Kỹ năng kích thích; Kỹ năng. .. của giáo viên và biện pháp quản lý, bồi dưỡng của hiệu trưởng nhằm nâng cao kỹ năng sư phạm cho giáo viên - Phương pháp quan sát, dự giờ để đánh giá về kỹ năng sư phạm của giáo viên - Phương pháp nghiên cứu hồ sơ sư phạm của giáo viên - Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, trẻ mầm non - Phương pháp xin ý kiến chuyên gia về các biện pháp đề xuất trong công tác quản lý của hiệu ... sở lý luận thực tiễn quản lý bồi dưỡng kỹ sư phạm cho giáo viên mầm non, tác giả đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ sư phạm cho giáo viên mầm non quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội Nhiệm vụ nghiên cứu... non quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 3.3 Đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 4 Giả thuyết khoa học Kỹ sư phạm giáo viên mầm non nâng cao... sở lý luận biện pháp quản lý hiệu trường nhằm nâng cao kỹ sư phạm cho giáo viên trường mầm non 3.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận bắc từ liêm hà nội , Quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận bắc từ liêm hà nội , Quản lý bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trường mầm non quận bắc từ liêm hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay