Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

103 305 0
 • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2016, 07:23

TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM M C TH H NG L NG NGHIÊN C U TH C TR NG HO T NG C A CÁC H P TÁC XÃ NÔNG NGHIP TRÊN A BÀN THÀNH PH THÁI NGUYÊN,TNH THÁI NGUYÊN Chuyên Ngành: Phát trin nông thôn Mã s: 60 62 01 16  Ng ih   ng d n khoa h c: TS Nguy n Th Minh Th Thái Nguyên, n m 2013 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan s li u k t qu nghiên c u lu n v n trung th c ch a c s dng b o v hc hàm, hc v Tôi xin cam oan: Mi s giúp cho vi c th c hi n lu n v n ã c cám n, thông tin trích dn lu n v n ã u c ch rõ ngun g c Thái Nguyên, ngày 08 tháng 11 n m 2013 Tác gi M c Th H ng L ng ii L I CM N Trong thi gian nghiên c u th c hi n lu n v n này, ã nh n c s giúp nhi t tình ca c quan, t ch c cá nhân Tôi xin bày t li c m n sâu sc nht t i tt c t p th, cá nhân ã t!o iu ki n giúp su t trình th phát trin kinh t ca thành viên Do ó, kinh t HTX t ch c kinh t t nguy n ca ch th kinh t t ch Kinh t HTX th hi n c b n cht t l a chn ph ng th c ho!t ∋ng kinh t ca h iu ki n kinh t th tr ng kinh t th tr ng ch th kinh t t ch h có nhiu cách !t t i mc ích kinh t ca Nh v y, iu ki n m i, ch th kinh t t ch h có th tham gia HTX ho+c không, HTX không áp ng yêu c∀u ca h T∗ khái ni m có th nh n nh r.ng: Hp tác xã t ch c kinh t mang tính xã h∋i nhân v n sâu sc Hình thành HTX m∋t trình hoàn toàn t nhiên t∗ nh#ng òi hi, nhu c∀u th c t ca ng i ho!t ∋ng kinh t 1.1.1.3 H p tác xã nông nghi p HTX nông nghi p m∋t hình th c c th ca kinh t HTX nông nghi p, t ch c kinh t ca nh#ng ng i nông dân có nhu c∀u nguy n vng, t nguy n liên k t l!i ph i hp giúp phát trin kinh t ho+c áp ng t t hn nhu c∀u v i s ng ca m1i thành viên, t ch c ho!t ∋ng theo nguyên tc ho+c pháp lu t quy nh, có t cách pháp nhân Hp tác l%nh v c nông nghi p m∋t nhu c∀u khách quan ó ng phát trin tt y u ca kinh t h∋ nông dân B&i l3, +c im ca s n xut nông nghi p, trng v t nuôi u nh#ng c th s ng chu nh h &ng tr c ti p ca ngo!i c nh nh thi ti t, thy v n, khí h u sinh v t khác Cùng v i iu ki n thu n li, s n xut nông nghi p g+p không khó kh n, tr& ng!i tác ∋ng ca thi ti t, khí h u y u t sâu b nh phá ho!i T∗ thi xa x a h∋ nông dân ã có nhu c∀u hp tác v i h1 tr, giúp v t qua khó kh n, nâng cao hi u qu s n xut.Khi nn s n xut mang n+ng tính t cung t [...]... t hp tác xã phù hp v i xu th phát trin ca xã h∋i, trong nn kinh t th tr ng và iu ki n ca thành ph Thái Nguyên, thì vi c ánh giá l!i th c tr!ng và nh h ng phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p là h t s c c∀n thi t V i lý do này tôi ti n hành chn tài: Nghiên c u th c tr ng ho t ng ca các hp tác xã nông nghip trên a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên 2 M%c tiêu nghiên. .. ng 3.1 S l ng các HTX NN theo lo!i hình kinh doanh s n xut trên a bàn thành ph Thái Nguyên tr c n m 2003 50 B ng 3.2 S l ng các HTX NN theo lo!i hình kinh doanh s n xut trên a bàn thành ph Thái Nguyên 51 B ng 3.3 Tình hình t hp tác nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 53 B ng 3.4 Phân lo!i các hp tác xã nông nghi p iu tra theo lo!i hình s n xut kinh doanh ... ∋ng ca hp tác xã nông nghi p & thành ph Thái Nguyên  xut nh#ng nh h ng và gi i pháp thúc −y kinh t hp tác xã nông nghi p phát trin 2.2 Mc tiêu c th - ánh giá c th c tr!ng ho!t ∋ng ca các HTX NN tr c và sau Lu t HTX n m 2003 - xut và gi i pháp ch y u nh.m thúc −y phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p & a bàn thành ph Thái Nguyên phù hp v i +c im iu ki n thành ph Thái Nguyên và... LIU NGHIÊN C U 4 1.1 C s& lý lu n v kinh t hp tác và hp tác xã 4 1.1.1 Khái ni m v kinh t hp tác, hp tác xã và hp tác xã nông nghi p 4 1.1.2 Nguyên tc t ch c và ho!t ∋ng ca hp tác xã 9 1.1.3 Lu t HTX n m 2012 14 1.2 C s& th c ti(n, quá trình phát trin ca kinh t hp tác và hp tác xã trên Th gi i và & Vi t Nam 17 1.2.1 Liên minh hp tác xã qu... t hp tác 52 3.3.4 Th c tr!ng ho!t ∋ng các HTX iu tra 53 3.4 M∋t s ánh giá chung v tình hình ho!t ∋ng ca các hp tác xã nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 63 3.4.1 V t ch c qu n lý & các hp tác xã nông nghi p 63 3.4.2 V k t qu ho!t ∋ng ca các hp tác xã nông nghi p 64 3.4.3 M∋t s h!n ch 66 3.4.4 Nh#ng nguyên nhân ca h!n ch 67 3.4.5 Bài hc... Bài hc kinh nghi m 68 v 3.5 M∋t s gi i pháp nh.m phát trin hp tác xã nông nghi p & thành ph Thái Nguyên tron giai o!n t i 69 3.5.1 Ph ng h ng phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 69 3.5.2 xut m∋t s gi i pháp ch y u phát trin HTX NN trên a bàn thành ph Thái Nguyên 70 KT LUN VÀ KIN NGH 79 1 K t lu n ... chuyn i các HTX nông nghi p 45 3.2.5 Tình hình ho!t ∋ng marketing và phân ph i s n ph−m ca hp tác xã trên a bàn tnh 48 3.3 Khái quát quá trình phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 49 3.3.1.Tình hình ho!t ∋ng ca các HTX tr c n m 2003 49 3.3.2 Tình hình ho!t ∋ng ca các HTX sau n m 2003 50 3.3.3 Tình ho!t ∋ng ca các t hp tác ... nói chung c/ng nh ca thành ph Thái Nguyên nói riêng vn còn nhiu h!n ch V i li th v iu ki n t nhiên và tài nguyên t ai t!o iu ki n cho thành ph Thái Nguyên s n xut nông nghi p theo h ng a canh, a d!ng hóa s n ph−m Mô hình kinh t hp tác và hp tác xã trong nh#ng n m qua không ng∗ng phát trin và !t k t qu Tuy nhiên, s hp tác xã ho!t ∋ng trên a bàn thành ph s hp tác xã y u kém chi m 21,43... cán b∋ qu n lý hp tác xã nông nghi p iu tra 55 B ng 3.6 Tình hình v n qu) ca các hp tác xã nông nghi p iu tra tính n n m 2012 56 B ng 3.7 Tình hình công n ca các hp tác xã nông nghi p iu tra tính n n m 2012 57 B ng 3.8 Doanh thu bình quân ca m∋t hp tác xã nông nghi p tính n n m 2012 59 B ng 3.9 Chi phí bình quân ca m∋t hp tác xã nông nghi p tính... dn khoa hc và giúp tôi trong su t quá trình nghiên c u, hoàn thành lu n v n này Tôi xin trân trng gi li c m n n các ng chí lãnh !o Chi cc Phát trin nông thôn tnh Thái Nguyên, UBND thành ph Thái Nguyên và các HTX nông nghi p trên a bàn thành ph ã giúp tôi v thông tin, s li u trong su t quá trình th c hi n nghiên c u lu n v n Do thi gian nghiên c u có h!n, lu n v n ca tôi chc h∃n không ... HTX nông nghi p a bàn thành ph Thái Nguyên - V không gian: tài nghiên c u HTX nông nghi p a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên - V thi gian: t∗ n m 2010 – 2012 a bàn thành ph Thái. .. HTX nông nghi p a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên 3.2 Ph m vi nghiên c u - V n∋i dung: nghiên c u tng quan trình phát trin HTX nông nghi p ca tnh Thái Nguyên thành ph Thái Nguyên. .. tác xã nông nghip a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên M%c tiêu nghiên c&u c∀a #∃ tài 2.1 Mc tiêu chung ánh giá c th c tr!ng ho!t ∋ng ca hp tác xã nông nghi p & thành ph Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn