HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

28 596 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016, 09:48

UY BAN NHAN DAN THANH PHO RACH GIA BAN QUAN LY DTj AN DAu TIT NANG cAp DO THJ Dl! AN NANG cAp DO THl vONG DONG BANG SONG cOD LONG (MDR­ UUP) - TIED Dlj AN THANH PHO RACH GIA Tin dVng IDA s6 5083 - VN IHICOJ1F j])cQ)N CG 1fIEIII cccfiwCG ny JD)IDNCG o GOI THAu RG-PW-2.3: KE vA cAl T~O, NANG cAp DuONG NGUYEN THO~I HAu; KE DUONG THAN HuNG D~O vA CONG VIEN THAN HuNGD~O Thang 5/2015 DV AN NANG cAp DO THJ VUNG DONG BANG SONG ciru LONG (MDR-UUP) - TIEU DV AN THANH PHO ~CH GIA Tin dl}ng IDA s8 5083 - VN ~ ]]IC05IF mXO)NCG 1T]]III CC~NCG 'KAy ill)~ CC;; o s6: 12/20151l-ID-NCDT GOl THAU RG-PW-2.3: KE vA cAl TAO, NANG cAP DVONG NGUYEN THOAl HAu; KE DUONG TUN HUNG DAO V A CONG VLEN TUN HUNG DAO THUQC DlJ AN NANG cAP DO THI VUNG DONG BANG SONG cUD LONG (MDR-UUP) ­ TIEU Dl! AN THANH PHD RACH GIA Gn)'A BAN QUAN L YDl/ AN DAu TU NANG cAp DO THJ THANH PHO RACH GIA vA LIEN DANH CONG TY TNHH XA.Y Dl/NG vA KHAo SAT CONG TRINH THANH TuAN - CONG TY TNHH XA.Y DUNG vA cAu DUONG DAI VIET · MVC Ll)C Phin I Th lf ch~p thn~n Ph~n I I Hgp dang Ph~ n III Gia dl! thin Phin IV Bien ban thU'O'ng thao hgp dBng Phin V Tili Ii~u khac L!.e bO( ,Jj • 9~~ () "I; 1c,y , G ­ DN'; HQl1 dBng Hgp d6ng duQ'c l~p 06 thang nam 2015 gifra m9t ben la Ban qua n If d v a n dfiu tu nang c~p thi phA R~ch Gia (Sau day duQ'c gQi la "Chu dlJ an") D~i di~n Dng: Huynh Ba Trung, chilc V\l: Giam d6c Co van phong d~t t~i : La B 13 s6 dUOng Ph~m Hung - TP R~ch Gia - tinh Kien Giang Di~n tho~i: 0773 943 871 Fax: 0773 943 842 1?-mail: pmurachgia@yahoo.com.vn Tai khoan: 130.10.37.0062506 t~i Ngan hang TMCP D~u tu"va Phat triSn Vi~t Nam Chi nhanh Sa giao dich Ma s6 don vi: 9070699 Ma s6 thuS: 170 1489863 Thanh l~p thea QuySt dinh s6 175/QD-UBND 27/12/2010 Va m9t ben la: Lien danh Cong ty TNHH Xay dl}'ng va Khao sat Cong trinh Thanh Tu§n - Cong ty TNHH Xay dl!ng va cfiu duirng J)~i Vi~t (Sau day gQi la "Nha th~u") - f)~i di~n lien danh: Cong ty TNHH Xay dl}'ng va Khao sat Cong trinh Thanh Tu~n f)~i di~n Dng: NguySn Thanh Liem, chuc V\l: Giam d6c """ Co van phong d~t t~i: s6 1/23 duemg 33, khu ph6 2, phuOng Binh An, qu~n 2, TP H6 Chi 3~~':';' ).'(f~ 4J~ M 1'nh ~ ~ f)i~n tho~i: 0837 406 796 Fax: 0837 406 797 ~~t'-i;,h U~ ~ Email: info@thanhtuancorp.com.vn Tai khoan: 1756 4789.001 t~i Ngan hang TMCP Tien Phong - Chi nhanh TP H6 Chi Minh ~as6thuS : 03 02740032 Gifty chUng nh~n d~u tu s6 0302740032 Sa KS ho~ch va f)~u tu ph6 H6 Chi Minh cftp l~n d~u 15/10/2002; dang kY thay d6i l~n thu 29/10/2013 - Thanh vien lien danh: Cong ty TNHH Xay dl}'ng va cfiu dU(rng D~i Vi~t f)~i di~n Dng: Nguy~n Hfru Huynh, chuc V\l: Giam d6c Co van phong d~t t~i: s6 67 dUOng s6 11, khu dan cu Him Lam, ftp 4, xa Binh Hung, huy~n Binh Chanh, TP H6 Chi Minh f)i~n tho~i: 0854 316 278 Fax: 0854 316 287 Email: xdcddaiviet(mgmai1.com Ma s6 thu~ : 3600435216 Gi~y chUng nh?n dAu tu s6 3600435216 Sa K~ ho?ch va D~u tu tinh D6ng Nai c~p l~n dAu 06/02/1999; dang k;, thay d6i IAn thu 21/10/2010 Can cu vao vi~c Chu dv an yeu c~u Nha thAu thvc hi~n vi~c thi cong cong trinh goi thfiu RG-PW-2.3: Ke va cai t~o, nang c~p duo-ng Nguy~n Tho~i Hin; ke duo-ng Trin Hung D~o va Cong vien Trin Hung D~o thuQc dv an Nang c~p thi vling d6ng bkg song Cuu Long (MDR-UUP) - Ti~u dv an ph6 R?ch Gia (Sau day gQi la "Cong trinh") Can cu vao vi~c Chu dg an da ch~p thU?ll H6 sa dV th~u cua !'ilia thfiu vS vi~c thi cong va hoan Cong trinh va sua chua mQi sai sot cong trinh; R ben thoa thu?n nhu sau: Trong Hqp d6ng cac tiI ngu phcli duQ'c hi~u thea dinh nghla ph~n DiSu ki~n hQ'P d6ng D~ duQ'c Chti dv an toan cho Nha th~u nhu neu du6i day, Nha thfiu cam k~t v6i Chu dv an thvc hi~n, hoan Cong trinh va sua chua mQi sai sot cong trinh, tuan thti cac diSu khocln cua HQ'P d6ng tren mQi phuong di~n Chu dv an cam k~t toan cho Nha th~u gia tri Hqp d6ng ho?-c cac khocln tiSn khaC co th~ phai toan thea cac diSu khOan HQ'P d6ng, vao thai gian va thea phuong thuc duQ'c qui dinh HQ'P d6ng tren ca sa xem xet vi~c thvc hi~n va hoan Cong trinh va sua chua cac sai s6t cua cong trinh H6 sa HQ'P d6ng bao g6m cac tai li~u s~p x~p theo thu t\1' Uti tien sau day Khi c6 sv m~u thu~n hay trai nguQ'c nao giua cac tili li~u thi cac tai li~u d6 phiti duQ'c diSn giai thea thu t\1' Uti tien (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hgp d6ng Thu Ch~p thu?n Dan xin dV th~u va gia chao thAu cua Nha th~u Du li~u HQ'P d6ng Di~u ki~n HQ'P d6ng Yeu cAu Icy thu?t Ban ve Ban ke Kh6i lUQ11g c6 ghi gia va B~t ky tai li~u nao khac duQ'c li~t ke Dfr li~u Hqp d6ng d~ t?O mQt phfuI cua HQ'P d6ng RQ'P d6ng duQ'c l?p 12 ban co gia tri nhu Chu dlJ an 09 ban » Nha thAu 02 ban » » Tn?ng tii kinh t~ 1ban H9'P d6ng duQ'c ky VaG thai gian neu tren t di@u chinh A va B 1a cac h~ sf> xac dinh sec tuong ling vai ph~n duQ'c di§u chinh va khong dugc di§u ch illi1 gia hqp d6ng; a 1m 1a chi sf> gia ca ph6 bi~n thai di~ln cU6i thang hoa dan duQ'c l~p va 10 lei chi sf> gia ca ph6 b i~n thai di~ln 28 truac Id1i 1110 th~u a 43 5.2 N~u chi sf> gia ca thay d6i sau duQ'c dl\ng d§ tinh toan, thi vi~c ti1m toan se dugc di@u chinh 19-i va gia tri se dUQ'c di@u chinh l~n toan ti~p theo Gia trt chi sf> gia ca se dugc tinh d~n t~t ca cac thay d6i Sl;-f thay dbi gia ca 44 St}· ki~n BBi thlf{Yng 44.1 Cac S\f ki~n sau se dUQ'c xem la Sv ki~n B6i thucrng: ~ (a) Chli dV' an khong giao mQt ph~n cua m?t b~ng Cong truang VaG I\Jgay su d\lng Cong truemg qui dinh DiX li~u HQ'p d6ng (b) Chli dV' an tv sua dbi Lich bi~u Cac Nba th~u khac, laln anh huang d~n cong vi~c clla Nha th~u HQP d6ng ~ ~ ~ QL TUI aD R~, -­ 'Ii (c) Gialn c16c di§u h anh cong trinhra l~nh tri ho3:n cong vi~c ho?c khong c~p Ban ve, Tieu chu~n Ky thu~t ho?c cac chi thi c~n thi~t cho vi~c thvc hi~n Cong trinh dung thai h9-n (d) Gialn c16c di@u hanh cong trinh chi thi Nha th~u ti@n hanh cac thi nghi~m sung Ina sau khong thn th~y Sai sot (e) G iam d6c di@u hanh cong trinh Id10ng phe chu~n hQ'p d6ng giao th~u ph\l ina khong co Iy chinh dang (f) Cac di@u ki~n v~ thllc dia th\Tc t~ khac bi~t va x~u han nbi§u so v6"i dv ki@n tru6"c Thong bao Ch~p thu~n tu cac thong tin cung c~p cho nguo'i d\f th~u (k~ ca Bao cao IZhao sat Cong truo'11g), cac thong tin co s£n khac va vi~c khao sat hi~n truang So' bi? (quan sat b~ng m~t) b6 tu 10 >• / (g) Giclln d0c di~u hanh cong trinh shi thi giai quy~t cac tinh hu6ng dQt xu~t, Chli dv an gay ra, ho?c cong vi~c laIn theln dugc yeu c~u vi vi~c an toan hay 'It cac I;' k.ha~ (h) Cac nha th~u khac, nha ChtfC trach va cac dich V\l va cong trinh cong cQng ~ ho?c Chu dv an kh6ng hun yi~c khuon kh5 thai gian va cac rangbuQc khac qui dinh Hgp d6ng, va nhu'11g di~u gay ch~m tr~ ho?c tang chi phi cua Nha th~u (i) T~un U) anh huang ella b~t ky rui [0 nao cua Chli dv an d&n Nha th~u lIng ch?rn (k) Gialn d6cdi§u hanh cong trinh ch~lln tr~ khong co Chung nh~n Hoan 1y vi~c cap Cae Sv ki~n B6i thu o'ng khac duge Ina ta HQ'p d6ng ho?c dugc Gialn d6c di§u hanh eong trinh xac dinh 1a phai ap d\lng (1) 44.2 N~u SlJ ki~n B6i thuang laIn tang chi phi hay can tra cong vi~c hoan tru6'c Ngay hoan dv ki&n, Gia tri HQP d6ng phai dugc gia tang va/ho~c Ngay Hoan DlJ ki&n phai dugc gia h~n Giam d6c di§u hanh cong trinh phai quy~t dinh xem co thay d5i hay khong va thay d6i bao nhieu Gia tIi Hgp d6ng cung nhu co gia h?n hay khong va gia h?ll bao lau Ngay Hoan DV ki~n 44.3 Ngay co thong bao trinh bay ann huo'11g cua tung Sv ki~n B6i thuong d6i veri chi phi dV toan cua Nha th~u nha th~u cung c~p, no phai duge Giam d6c di@u hanh eong trinh dinh gia, va Gia tri HQP d6ng phai dugc di§u ehinh phti hQp N~u dv toan cua Nha th~u to khong hgp 1)1, Giam d6c di@u hanh eong trinh phai di@u ehinh Gia tri HQP d6ng dlJa tren dv toan cua chinh Giam d6c di§u hanh cong trinh Nha th~u phai ch~p hanh d~y du va nhanh chong 44.4 Nha th~u se co th~ khong dugc b6i thuo'ng cae quy@n 19i eua Chli dv an bi anh huang n?ng n§ vi~c Nha th~u khong canh bao truerc sam ho~c khong hQP tac v6'i Giam d6e di§u ha11h cong trinh 45 Thu~ 45.1 Giam d6c di§u hanh eong trinh phai di§u chinh Gia tri Hgp d6ng n&u cac lOSti thu§ bi thay d6i khoang thai gian b~t d~u tlr 28 tru6'e nQP h6 sa dV th~u (ngay Ina th~u) d§n cap Chung nh~n I-Ioan thaoh sau cling Vi~c di@u chinh Ia thay d6i t ang s6 ti§n thu& Ina Nha th~u phai tra~ n&u cac thay d6i ohu th& chua duqc phan anh Gia tri Hgp d6ng 46 Ti~n gifr I~i A ~ ~b 1~ 1- h ' h 11 h~ " h~ 1- an p hen gnr~ 111 U~ ()iJg l1i0~.' tdn ~u.2.n tosn f D 1'~ Il t au ill9"t P i 2-D r.: tU dinh Dfr li~u Hgp c16ng cha d&n ![...]... va Ban ve 18.2 Nba th~u phai chiu tnich nhi~m v~ vi~c thi~ t kS cac Cong trinh T0-ln 18.3 Vi~e phe chu~n ella Giaffi d6c d:i§u hanh cong trinh se khong thay d6i trach nhi~ln cua Nba th~u v~ vi~e thiSt k~ Cong trinl1 T0-1n 18.4 Nha th~u phai xin phe chu~n eua ben thu ba v~ vi~e thiet k~ Cong trinh T~un khi c~n thiSt 18.5 T~t ea cac Ban ve do Nha thiu chu~n bi nh~m th\fc hi~n cae Cong tdnh to-111 hay... co th~ co Sa! sot 34 Ki~m tra 34.1 N§u Gialll d6c diSu hanh cong trinh chi thi Nha th~u tiSn ha11h lllQt thi nghi~ln khong quy dinh trong Tieu chu~n 1(51 thu~t d~ ki~rn tra b~t ky cong vi~c nao xem co Sai s6t khong va vi~c ki~m tra cho th~y co Sai s6t, thi Nha th~u phai thanh toan chi phi vS thi nghi~m NSu kh6ng co Sai s6t, thi nghi~m d6 phai la Sv ki~n B6i thuong thea Di~u khoan 44.1 (d) 35 Sua chua... thuO'ng Thi~ t h~i 47 1 N ha th~u phai tra b6i thuang thi~ t h?i cho Chu dl}' an thea luue qui dinh trong Dfr li~u HQP d6ng cho m6i ngay Ch?lTI han Ngay hoan thanh DV ki~n T6ng sf> ti~n b6i thuo'ng thi~ t h?i phiti khong vUQ't qua t6ng sf> ti@n qui dinh trong Dfr li~u Hgp d6ng Chu dl}' an co thS kh~u tru khoan b6i thuong thi~ t h?i tu cac khoan thanh toan dSn h ?n cua Nha th~u Vi~c thanh toaD b6i thuang thi~ t... v~ Xay dvng cho Cong trinh v6i gia tri bao hiSm t6i thiSu 1a 110% Gia tri Hqp d6ng va muc mi~n thuOng kh6ng vuqt qua 20 tri~u dang; • Bao hiSm May moc thi cong v6i gia tri bao hiSlTI t6i thiSu 0,5% gia tri Hqp d6ng; Bao hiSm thuang t~t va tu vong cho t~t ca cac can be> cong nhan vien cua Nha th~u tham gia thi cong cong trinh v6i gia tri bao hiSm t6i thiSu thea quy dinh cua Lu~t ap dVng 17.1 va 28 1 ... TUI aD R~, -­ 'Ii (c) Gialn c16c di§u h anh cong trinhra l~nh tri ho3:n cong vi~c ho?c khong c~p Ban ve, Tieu chu~n Ky thu~t ho?c cac chi thi c~n thi~ t cho vi~c thvc hi~n Cong trinh dung thai h9-n (d) Gialn c16c di@u hanh cong trinh chi thi Nha th~u ti@n hanh cac thi nghi~m sung Ina sau do khong thn th~y Sai sot (e) G iam d6c di@u hanh cong trinh Id10ng phe chu~n hQ'p d6ng giao th~u ph\l ina khong co... trinh se giai th1ch r5 cac thic n1~c v§ Dfr li~u H Q'p d6ng 160 Nhii thfiu t hi cong Cong trlnh 16.1 Nha th~u phai thi cong va l~p d~t Cong trinh thea dllng Yeu c~u Ban ve Ky thu~t va cae 17 Cong trlnh phai dU"Q'c R oan thanh vao Ngay Hoan thanh Dt!, ki~n 17.1 Nha th~u co thS b~t d~u th\Ic hi~n Cong trinh vao Ngay Kh&i cong va phai tien hanh Cong trinh theo dung K~ h00-ch thi cong do Nha th~u trinh... chinh gia tri hgp d6ng ban d~u U-'-/i.£b -t ' " ".L 38.2 GialTI d6c di€u hanh cong trinh co quy~n ra l~nh khong thi cong rn ... H6 Chi Minh ~as6thuS : 03 027 400 32 Gifty chUng nh~n d~u tu s6 03 027 400 32 Sa KS ho~ch va f)~u tu ph6 H6 Chi Minh cftp l~n d~u 15/10 /20 02; dang kY thay d6i l~n thu 29 /10 /20 13 - Thanh vien lien danh:... tho~i: 0854 31 6 27 8 Fax: 0854 31 6 28 7 Email: xdcddaiviet(mgmai1.com Ma s6 thu~ : 36 00 43 521 6 Gi~y chUng nh?n dAu tu s6 36 00 43 521 6 Sa K~ ho?ch va D~u tu tinh D6ng Nai c~p l~n dAu 06/ 02/ 1999; dang... phong d~t t~i : La B 13 s6 dUOng Ph~m Hung - TP R~ch Gia - tinh Kien Giang Di~n tho~i: 07 73 9 43 871 Fax: 07 73 9 43 8 42 1?-mail: pmurachgia@yahoo.com.vn Tai khoan: 130 .10 .37 .00 625 06 t~i Ngan hang
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG, HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG, HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay