10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA mon vat ly 2017 ( co loi giai chi tiet)

100 640 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2016, 20:03

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: Một ống Cu-lit-giơ phát tia X có bước sóng nhỏ 80 pm Lấy số Plăng h = 6,625.10-34 Js; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.10 m/s Nếu tăng hiệu điện anốt catốt thêm kV tia X phát có tần số lớn A 2,568.1018 Hz B 4,958.1018 Hz C 4,187.1018 Hz D 3,425.1018 Hz −34 hc hc 6, 625.10 3.10 = eU ⇒ U = = = 15527V Ban đầu ta có: λ λ.e 8.10−12.1, 6.10−19 Sau tăng hiệu điện thêm 5kV ta có: e U + 5.103 1, 6.10−19 15527 + 5000 hf = e U + 5.10 ⇒ f = = = 4,958.1018 Hz =>Đáp án B h 6, 625.10 −34 Câu 2: Hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ Pha ban đầu dao động thứ 2π π ϕ1 = dao động tổng hợp ϕ = Pha ban đầu dao động thứ hai A B -π/6 C -π/3 D -π/12 2π sin + sin ϕ2 A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ2 π −π ⇔ tan = ⇒ ϕ2 = Ta có: tan ϕ = =>Đáp án B 2π A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2 cos + cos ϕ2 Câu 3: Hiện tượng quang điện tượng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại A kim loại bị nung nóng B có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại C kim loại bị xạ nhiệt D có va chạm đàn hồi với kim loại Câu 4: Một sóng lan truyền môi trường với tốc độ 2,4 m/s Khoảng cách đỉnh sóng hướng truyền sóng 0,6 m Tần số sóng A 32 Hz B 24 Hz C 12 Hz D 16 Hz Khoảng cách đỉnh sóng hướng truyền sóng 0,6 m ⇒ 3λ = 0, 6m ⇒ λ = 0, 2m v =>Tần số song bằng: f = = 12 Hz =>Đáp án C λ Câu 5: Theo thuyết lượng tử, phát biểu sau không đúng? A Chùm sáng chùm phôtôn B Các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ C Năng lượng phôtôn không đổi truyền D Trong chùm sáng đơn sắc, phôtôn có lượng Câu 6: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A B cách 15 cm có phương trình uA = uB = cos20πt (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 60 cm/s Trên đoạn AB, hai điểm gần mà phần tử sóng có biên độ 12 mm cách A 1,5 cm B cm C cm D cm v Ta có: λ = = 6cm f Gọi M điểm nằm AB cách A,B khoảng x,y Phương trình song M là:  π ( x − y)   π ( x + y)   π ( x − y)  uM = 12 cos  =>  ÷cos  20π t − ÷ ÷= λ λ λ       =>Tại điểm có biên độ 12cm ⇔ x − y = − + 6k *x − y = + 6k =>2 điểm gần dao động với biên độ 12mm cách 3cm =>Đáp án D Câu 7: Vật dao động điều hoà có chu kì T = 0,6 s Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 6π cm/s 0,2 s Biên độ dao động vật A cm B 3,6 cm C cm D 2,4 cm khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 6 cm/s 0,2 s =>t = T/3 => Vận tốc cực đại vật là: vmax = 6π = 12π cm / s 2π A ⇒ A = 3, 6cm =>Đáp án B =>Biên độ dao động vật là: vmax = wA = T Câu 8: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ có giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch A 1/ lần giá trị cực đại B có giá trị cực đại C D có giá trị cực tiểu Câu 9: Một lắc đơn dao động tuần hoàn, khối lượng vật 0,2 kg, chiều dài dây treo 0,5 m Lấy g = 10 m/s2 Lực căng cực đại dây treo lắc 3,6 N Khi vật qua vị trí cân tốc độ vật A 2,5 m/s B m/s C m/s D m/s Lực căng cực đại dây treo bằng: T = mg ( − cos ga0 ) ⇒ 3, = 0, 2.10 ( − cos ga0 ) ⇒ cos α = 0, Khi qua VTCB vận tốc vật đat cực đại bằng: v = gl ( − cos α ) = 2.0,5.10 ( − 0, ) = 2m / s =>Đáp án C Câu 10: Chọn câu sai Dao động trì A có biên độ không đổi B có tần số tần số riêng C có chu kì không đổi D có biên độ phụ thuộc vào tần số dao động Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 80 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có cảm kháng hai lần dung kháng Biết điện áp hiệu dụng tụ điện 20 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,5 B 0,968 C 0,707 D 0,625 Cảm kháng lần dung kháng ⇒ Ul = 2Uc = 40V ⇒ U R = U − ( Ul − Uc ) = 802 − ( 40 − 20 ) = 20 15V 2 R U R 20 15 = = = 0,968 =>Đáp án B Z U 80 Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Khi điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm -90 V điện áp tức thời hai đầu tụ điện 180 V Khi điện áp tức thời hai đầu điện trở 60 V điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm 45 V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 60 V B 120 V C 75 V D 90 V Khi điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm -90 V điện áp tức thời hai đầu tụ điện 180 V => Uoc = 180V , UoL = 90 V Do điện áp tức thời hai đầu điện trở vuông pha với điện áp hai đầu cuộn cảm nên ta có: 2  60   −45 2  uR   uL  = ⇒ U OR = 120V ÷  ÷ + ÷ = ⇔  ÷ +  90 ÷ U   U OR   U OL  OR   =>Hệ số công suất mạch là: cos ϕ = =>Điện áp hiệu dụng đầu mạch là: U = Uo U OR + ( U OL − U OC ) = = 75 2V => Đáp án C 2 Câu 13: Công suất tức thời dòng điện xoay chiều đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có chu kì A lớn chu kì dòng điện xoay chiều đoạn mạch B lần chu kì dòng điện xoay chiều đoạn mạch C chu kì dòng điện xoay chiều đoạn mạch D nửa chu kì dòng điện xoay chiều đoạn mạch Câu 14: Một lắc lò xo đặt mặt ngang, vật có khối lượng m = 100 gam Đưa vật đến vị trí lò xo nén 11,5 cm buông nhẹ, vật dao động tắt dần dọc theo trục lò xo Biết quãng đường vật chu kì đầu 42 cm tốc độ cực đại vật trình dao động 110 cm/s Lấy g = 10 m/s Tốc độ vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ hai gần A 0,6 m/s B 1,2 m/s C m/s D 0,8 m/s Fc A − 42 = = 1cm Độ giảm biên độ sau chu kỳ là: ∆A = k Fc = 0, 25cm =>Vtcb cách VTCB cách VTCB cũ đoạn : x = k V Tần số góc dao động là: w = max = 9, 65rad / s A Khi vật qua VTCB lần thứ biên độ vật là: A ' = A − ∆A = 10,5cm =>Vận tốc vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ là: v2 v2 =>Đáp án B A '2 = x + ⇔ 10,52 = 0, 252 + ⇒ v : 1m / s w w Câu 15: Thế chất điểm dao động điều hoà A phụ thuộc vào pha dao động B tỉ lệ thuận với bình phương li độ dao động C vị trí cân D đạt cực đại hai biên Thế dao động điều hòa không phụ thuộc vào pha dao động =>Đáp án A Câu 16: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,25 μm vào chất thấy chất phát ánh sáng có bước sóng 0,5 μm Cho biết công suất chùm sáng phát quang 0,08% công suất chùm sáng kích thích Một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với phôtôn ánh sáng kích thích? A 425 B 625 C 2500 D 500 Thế dao động điều hòa không phụ thuộc vào pha dao động =>Đáp án A Câu 17: Trên mặt nước có hai nguồn dao động kết hợp A B, pha, tốc độ truyền sóng mặt nước 50 cm/s Điểm M nằm vân cực đại, từ M đến đường trung trực AB có hai vân cực đại khác Biết MA - MB = cm Điểm N nằm mặt nước có NA - NB = -9 cm Trong khoảng M N có vân cực đại khác? A B C D Điểm M nằm vân cực đại, từ M đến đường trung trực AB có hai vân cực đại khác =>M thuộc vân cực đại thứ => MA − MB = 3λ ⇒ λ = 2cm Tại điểm N ta có: NA − NB = 9cm = 4,5λ =>giữa đường trung trực điểm N có vân cực đại =>Số vân cực đại hai điểm M,N là: n = + + = =>Đáp án C Câu 18: Một sợi dây AB có sóng dừng, đầu A gắn với nguồn dao động điều hòa, đầu B để tự Sóng tới sóng phản xạ B A ngược pha B lệch pha 900 C pha D lệch pha 600 Câu 19: Ánh sáng chiếu vào hai khe thí nghiệm Y- âng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Tại điểm M nằm vùng giao thoa cách vân trung tâm 2,16 mm có hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến 1,62 μm Nếu bước sóng λ = 0,6 μm khoảng cách vân sáng A 1,6 mm B 3,2 mm C mm D mm −3 λD ax 2,16.10 a D = 0,8mm Ta có: d − d1 = ⇔ 1, 62.10−6 = ⇒ = 103 =>Khoảng vân bằng: i = a D D a =>Khoảng cách vân sáng liên tiếp là: x = 4i = 3, 2mm =>Đáp án B Câu 20: Một đường dây tải điện xoay chiều pha gồm hai dây đến nơi tiêu thụ xa km, dây dẫn làm nhôm có suất điện trở 2,5.10-8 Ωm Công suất điện áp hiệu dụng truyền 200 kW kV, công suất hao phí dây 4% công suất truyền đi, hệ số công suất mạch điện Diện tích tiết diện dây A 0,5 cm2 B 0,25 cm2 C 0,4 cm2 D 0,2 cm2 R P = 0, 04 P ⇒ R = 5Ω Ta có: ∆P = ( U cos ϕ ) l δ l 2,5.10−8.2,5.103 Lại có: R = δ ⇒ S = = = 0, 5cm =>Đáp án A s R Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi tần số thay đổi Khi tăng tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch tổng trở đoạn mạch tăng Chọn đáp án A Đoạn mạch có cảm kháng lớn dung kháng B Đoạn mạch có dung kháng lớn cảm kháng C Cường độ dòng điện đoạn mạch tăng D Cường độ dòng điện đoạn mạch giảm Câu 22: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A B cách 20 cm có phương trình u A = uB = 5cos40πt (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 72 cm/s Điểm M mặt chất lỏng, M cách A B, khoảng cách MA = 25 cm Điểm C nằm đoạn AB cách A 1,9 cm Trên đoạn CM, số điểm mà phần tử sóng dao động với biên độ cm A B 11 C D 10 v Ta có: λ = = 3, cm f Gọi O trung điểm AB ta có: OC = OA – CA = 8,1cm => CM = CO + ( MA2 − AO ) = 24,3cm Gọi N điểm thuộc CM  ( d − d NA ) π  cos  40π t − NB ÷ λ λ   − d NA ) π ( d − d NA ) π = ⇒ NB = 0, 295π Phương trình song tổng quát N là: u N = 10 cos N dao động với biên độ 6cm ⇔ 10 cos ( d NB ( d NB − d NA ) π λ λ ⇒ d NB − d NA = ±1, 062 + 3, 6k < d NB − d NA < 16, ⇒ −0, 295 < k1 < 4, Mặt khác: 0, 295 < k2 < 4, =>Có tất giá trị k => Trên CM có điểm dao động với biên độ 6cm =>Đáp án A Câu 23: Chọn đáp án sai Tia X A làm phát quang số chất B không gây tượng quang điện C làm ion hóa không khí D có khả đâm xuyên mạnh Câu 24: Công thoát êlectron khỏi nhôm 3,45 eV Lấy h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s Để êlectron bật khỏi bề mặt nhôm ánh sáng kích thích phải có bước sóng A λ ≥ 0,37 µ m B λ ≤ 0,38µ m C λ = 0,39 µ m D λ ≤ 0,36 µ m hc 6, 625.10−34.3.108 = = 0,36µ m Giới hạn quang điện nhôm là: λ = A 3, 45.1, 6.10−19 =>Để tượng quang điện xảy bước song ánh sang kích thích phải nhỏ giới hạn quang điện =>Đáp án D Câu 25: Trong thí nghiệm Y- âng, ánh sáng chiếu vào khe F ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,64 μm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến 1,8 m Hai điểm M N nằm vùng giao thoa cách 4,8 mm vị trí hai vân sáng Trên đoạn MN có vân tối Khoảng cách hai khe A 1,5 mm B 1,2 mm C 0,9 mm D 0,6 mm Hai điểm M N nằm vùng giao thoa cách 4,8 mm vị trí hai vân sáng Trên đoạn MN có vân tối => Trên Mn có vân sang => 5i = 4,8mm => i = 0,96mm λ D 0, 64.10−6.1,8 a = = = 1, 2mm => Đáp án B Khoảng cách hai khe là: i 0,96.10 −3 Câu 26: Trong máy phát vô tuyến điện phận A micrô B tách sóng C khuếch đại D biến điệu Câu 27: Trên mặt nước có hai nguồn dao động kết hợp, phương có phương trình u = a1cos(ωt) u2 = a2cos(ωt + π/2) Phần tử sóng điểm vân cực đại dao động với biên độ A A A = a12 + a2 B A = |a1| + |a2| C A = (a1 + a2)/2 D A = (a + a2 ) / Câu 28: Trong thí nghiệm Y - âng, chiếu sáng khe F đồng thời hai xạ đơn sắc: màu tím có bước sóng λ = 0,42 μm màu đỏ λ2 = 0,70 μm Hai điểm C D nằm vùng giao thoa phía so với vân sáng O Điểm C vị trí vân tối thứ xạ màu tím, điểm D vị trí vân tối thứ 10 xạ màu đỏ Trong khoảng C D, tổng số vị trí vân sáng có màu tím màu đỏ A 14 B 16 C 13 D 17 3,5λt D 1, 47 D = µm Điểm C vị trí vân tối thứ xạ màu tím =>Vị trí điểm C là: xC = 3,5it = a a 9,5.λd D 6,65 D = µm Điểm D vị trí vân tối thứ 10 xạ màu đỏ Vị trí điểm D là: xD = 9,5id = a a λ D 0, 42 D it = t = µm a a λ D 0, D µm Ta có: id = d = a a 2,1D i≡ = µm a 1, 47 D 6, 65D µ m < kit < µ m ⇒ 3,5 < k < 15,8 Số vân sáng xạ tím là: a a =>Có 12 giá trị k => Trên CD có 12 vân sang xạ tím 1, 47 D 6, 65 µ m < k1id < µ m ⇒ 2,1 < k2 < 9,5 Số vân sáng xạ đỏ là: a a =>Có giá trị k1 => Trên CD có vân sáng xạ đỏ 1, 47 D 6,65 µ m < k2id < µ m ⇒ 0, < k < 3,1 Số vân sáng trùng xạ đỏ tím là: a a =>Có giá trị k2 => Trên CD có vân sang trùng xạ đỏ tím =>Số vân sáng có màu xạ đổ xạ tím là: n = k + k1 − k2 = 12 + − 3.2 = 13 =>Đáp án C Câu 29: Hai lắc đơn có chiều dài l 4l dao động điều hòa nơi Trong thời gian, lắc có chiều dài l thực dao động lắc có chiều dài 4l thực A dao động B 32 dao động C dao động D 16 dao động l T1 = 2π g Ta có: =>Khi lắc có chiều dài l thực dao động lắc có chiều dài 4l thực 4l T2 = 2π = 2T1 g dao động => Đáp án A Câu 30: Tần số dòng điện máy phát điện xoay chiều pha phát tăng gấp lần A giảm tốc độ quay rôto lần tăng số cặp cực từ máy lần B giảm tốc độ quay rôto lần tăng số cặp cực từ máy lần C tăng tốc độ quay rôto lần tăng số cực từ máy lần D tăng tốc độ quay rôto lần giảm số cực từ máy lần np Ta có: f = =>Đáp án D 60 Câu 31: Ánh sáng đơn sắc đỏ có bước sóng thuỷ tinh chân không 456 nm 642 nm Tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s, tốc độ truyền ánh sáng đỏ thuỷ tinh là: A 1,96.108 m/s B 2,28.108 m/s C 1,85 108 m/s D 2,13.108 m/s −9 λ 642.10 c = 1, =>Tốc độ truyền ánh sang thủy tinh là: v = = 2,13.108 m / s =>Đáp án D Ta có: n = ck = −9 λtt 456.10 n Câu 32: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích tụ điện q = 6cos(106t + π/3) nC Khi điện tích 4,8 nC cường độ dòng điện mạch có độ lớn A 3,6 mA B 4,2 mA C mA D 2,4 mA Ta có: Io = w.Qo = mA Do I q vuông pha với nên thời điểm ta có: 2 2  i   q   4,8   i  = ⇒ i = 3,6mA =>Đáp án A ÷ =1⇔   ÷ + ÷ + −3 ÷  Io   Qo     6.10  Câu 33: Một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn cảm có độ tự cảm L = mH, mạch có dao động điện từ tự Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 4cos(ωt + π/3) mA Thời gian ngắn từ t = đến tụ phóng hết điện π/3 μs Hiệu điện hai tụ điện có giá trị cực đại A 12 V B 16 V C V D V Thời gian ngắn từ t = đến tụ phóng hết điện π/3 μs ⇔ T / = π / 3µ s ⇒ T = π ( µ s ) ⇒ C = 0,125nF L 2.10−3 = 4.10 −3 = 16V =>Đáp án B C 0,125.10−9 Câu 34: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây không cảm có điện trở R = 48 Ω tụ điện có điện dung C = (10-4/π) F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120 cos(100πt) V hệ số công suất cuộn dây 0,8 Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A 1,8 A B 1,2 A C A D 1,5 A Ta có: Zc = 1/wC = 100Ω R 48 ⇔ 0,8 = ⇒ Zl − Zc = 36 Lại có: cos ϕ = 2 R + ( Zl − Zc ) 482 + ( Zl − 100 ) Lại có: Uo = Io =>Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: I = U R + ( Zl − Zc ) = 120 482 + 362 = A =>Đáp án C Câu 35: Khi sóng truyền môi trường, hai điểm môi trường dao động ngược pha với hai điểm A cách số bán nguyên lần bước sóng B có pha số chẵn lần π C cách nửa bước sóng D có pha số lẻ lần π Câu 36: Trong thí nghiệm Y- âng, ánh sáng chiếu vào khe F ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Tại vị trí vân sáng bậc xạ có bước sóng λ = 0,6 μm có xạ khác cho vân sáng đó, số xạ A B C D Tại vị trí vân sáng bậc xạ có bước sóng λ = 0,6 μm có xạ khác cho vân sáng tức 0, 6.10 −6 D là: = ki ⇔ 3µ m = k λ ⇒ λ = µ m a k Lại có: 0,38µ m < λ < 0, 76 µ m ⇒ 3,9 < k , 7,8 =>Có giá trị k => Ngoài xạ λ có xạ cho vân sang =>Đáp án D Câu 37: Trong dao động điều hoà lắc lò xo, đại lượng không phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu A lực kéo B C vận tốc D chu kì Câu 38: Mạch dao động LC máy thu vô tuyến mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung biến đổi Điện dung tụ điện thay đổi từ 16C đến 100C0 Khi điện dung tụ điện 25C0 máy bắt sóng có bước sóng 50 m Dải sóng mà máy thu có bước sóng thay đổi A từ 40 m đến 100 m B từ 60 m đến 120 m C từ 80 m đến 160 m D từ 20 m đến 80 m λ1 = 2π c LC1 = 2π c L.25C0 = 50m Ta có: λ2 = 2π c LC2 = 2π c L.16C0 ⇒ => λ3 = 2π c LC3 = 2π c L.100C0 λ2 16 = = ⇒ λ2 = 40m λ1 25 λ3 100 10 = = ⇒ λ3 = 100m λ1 25 =>Dải song mà máy thu từ 40m – 100m =>Đáp án A Câu 39: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100 cos(100πt) V Khi L = 2L L = 4L0 cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A Khi L = 5L0/3 cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A / A B / A C / A D 2 A Ta có: Zlo = wLo Khi L = 2L0 L = 4L0 cường độ hiệu dụng dòng điện mạch 4Zlo + 2Zlo = 3Zlo =>Zc = U 100 I = ⇔ = ⇒ Zlo = 30Ω ⇒ Zc = 90Ω Lại có: 2 2 40 + Zlo R + ( Zl − Zc ) =>Khi L = 5L0/3 cảm kháng mạch là: Zl ' = 50Ω =>Cường độ hiệu dụng mạch là: I ' = U R + ( Zl '− Zc ) = 100 40 + ( 50 − 90 ) = A =>Đáp án A Câu 40: Quang phổ vạch phát xạ chất bị nung nóng phát ra? A Chất lỏng B Chất khí áp suất cao C Chất khí áp suất thấp D Chất rắn Câu 41: Có số nguồn âm điểm giống A, B C theo thứ tự điểm hướng truyền âm, AB = d, BC = d/3 Nếu đặt nguồn âm A mức cường độ âm C 25 dB Khi không đặt nguồn âm A, để mức cường độ âm C 45 dB số nguồn âm phải đặt B A 20 nguồn B 10 nguồn C 40 nguồn D 25 nguồn I −9,5 Khi đặt nguồn âm A ta có: 25 = 10 log ⇒ I1 = 10 W / m Io I 10 −9,5 =>Khi đặt nguồn âm thi cường độ âm C là: I = = W / m2 4 I ' d  =>Khi đặt nguồn âm B cường độ âm C là: =  AC ÷ ⇒ I ' = 16 I = 4.10−9,5W / m I  d BC  I3 ⇒ I = 10 −7,5 W / m2 Lại có n nguồn âm đặt B thì: 45 = 10 log I2 ' I 10−7,5 = = 25 =>Đáp án D I ' 10−9,5 Câu 42: Đoạn mạch AB gồm: biến trở R nối tiếp với cuộn dây (có độ tự cảm L điện trở r = 25 Ω) Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều ổn định Khi giá trị biến trở R = 35 Ω công suất tiêu thụ điện đoạn mạch AB đạt cực đại 234 W Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ điện biến trở R đạt cực đại (PR)max Công suất cực đại (PR)max A 156 W B 165 W C 132 W D 144 W 2 U ( R + r) U P= = 2 Ta có: ( R + r ) + Zl R + r + Zl R+r Zl Zl => Khi R thay đổi để Pmax ⇔ R + r + ⇔ R + r = ⇒ Zl = 60Ω ⇒ U = 167,57V R+r R+r =>Số nguồn âm đặt B là: n = U 2R U2 P= = 2 Công suất biến trở bằng: ( R + r ) + Zl R + 2r + r + Zl R+r 2 2 r + Zl r + Zl PR max ⇔ R + ⇔ R = ⇒ R = r + Zl = 65Ω R R =>Công suất cực đại biến trở là: PR = U 2R ( R + r) + Zl = 156W =>Đáp án A Câu 43: Một lắc đơn dao động điều hoà nơi với chu kì T, tích điện q cho lắc cho dao động điện trường có phương thẳng đứng chu kì dao động nhỏ T’ T’ > T A điện trường hướng lên B điện trường hướng xuống C q < điện trường hướng xuống D q < điện trường hướng lên Câu 44: Một dao động điều hòa có chu kì 0,5 s hệ dao động biến thiên với tần số A Hz B Hz C Hz D 0,25 Hz Câu 45: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu cố định, vật treo có khối lượng m = 200 gam Kéo vật xuống vị trí cân cho lò xo dãn 10,4 cm truyền cho vật vận tốc 24π cm/s dọc theo trục lò xo, vật dao động điều hòa, qua vị trí cân động vật 0,16 J Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Lực mà lò xo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại A N B N C N D N 2 mw A 2W 1, 6∆l = 0,16 J ⇒ A2 = = = 0,16∆l ( 1) Ta có: W = mw2 g 24π ) 10−4.∆l ( v2 Lại có: A = x + ⇔ 0,16∆l = ( 0,104 − ∆l ) + ⇒ ∆l = 0, 04m = 4cm ⇒ A = 8cm w g 2 ⇒ w = 10rad / s ⇒ k = 50 N / m ⇒ Fmax = k ( A + ∆l ) = N =>Đáp án B Câu 46: Khi êlectron quĩ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô tính theo công thức E n = (13,6/n2) eV (với n = 1; 2;3…) Khi nguyên tử hiđrô trạng thái hấp thụ phôtôn có lượng 13,056 eV êlectron chuyển lên quĩ đạo thứ k Biết bán kính Bo 5,3.10 -11 m Bán kính quĩ đạo thứ k A 2,12.10-10 m B 8,48.10-10 m C 4,77.10-10 m D 1,325.10-9 m Khi nguyên tử hiđrô trạng thái hấp thụ phôtôn có lượng 13,056 eV êlectron −13, + 13, ⇒ k = chuyển lên quĩ đạo thứ k: E = Ek − E0 ⇔ 13, 056 = n2 −11 −11 =>Bán kính electron quỹ đạo k là: rk = k r0 = 25.5, 3.10 = 132,5.10 m =>Đáp án D Câu 47: Đầu A sợi dây AB gắn với nguồn dao động điều hòa có tần số thay đổi (đầu A điểm nút), đầu B để tự do, dây có sóng dừng Khi tần số sóng dây f dây có điểm nút Khi tần số sóng dây 5f số điểm bụng dây A 18 B 16 C 22 D 24 Ta có: ( 2k1 + 1) v = 7v l= f1 4f ⇒ k2 = 17 =>Số bụng dây lúc là: n = 17 +1 = 18 (bụng) =>Đáp án A 2k2 + 1) v ( 2k2 + 1) v ( l= = f2 20 f Câu 48: Hình vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ dao động điều hoà theo thời gian Biểu thức vận tốc dao động x(cm) A v = 4πcos(2,5πt - π/6) cm/s B v = 4πcos(2,5πt - 5π/6) cm/s C v = 8πcos(2πt + 5π/6) cm/s D v = 8πcos(2πt + π/3) cm/s T = s ⇒ T = 1s ⇒ w = 2π rad / s 3 π ϕ0 = π  =>Phương trình dao động vật là: x = cos  2π t + ÷cm 3  π π 5π    =>Phương trình vận tốc vật là: v = wA.cos  2π t + + ÷ = 8π cos  2π t + ÷cm / s =>Đáp án C 2    Câu 49: Trên sợi dây hai đầu cố định có sóng dừng với M điểm bụng Ngoài điểm M ra, dây có nhiều điểm bụng khác dao động pha với M điểm bụng dao động ngược pha với M Khoảng cách điểm bụng điểm nút cạnh cm Chiều dài dây A 96 cm B 160 cm C 80 cm D 196 cm Ngoài điểm M ra, dây có nhiều điểm bụng khác dao động pha với M điểm bụng dao động ngược pha với M => Trên dây có tất bụng song Khoảng cách điểm bụng điểm nút cạnh cm => λ=32cm nλ 5.32 = = 80cm =>Đáp án C Lại có: l = 2 Câu 50: Một đoạn mạch AB nối thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C = 2.10 -3/(5π) F cuộn cảm có độ tự cảm L M điểm nối điện trở tụ điện, N điểm nối tụ điện cuộn cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 100 cos(100πt) V điện áp uAN uAB lệch pha 900, điện áp uMB uAB lệch pha π/6 Điện trở R A 25 Ω B 25 Ω C 25 Ω D 25 = 25Ω Ta có: Z c = wC Z Z − Zl = 1( 1) điện áp uAN uAB lệch pha 900, ⇒ C C R R π Z − Zl điện áp uMB uAB lệch pha π/6 => tan = C ( 2) R Từ (1) (2) => R = Zc ⇒ R = 25 3Ω =>Đáp án C Từ đồ thị ta có: 1.B 2.B 3.B 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.C 10.D 11.B 12.C 13.D 14.C 15.A 16.B 17.C 18.C 19.B 20.A 21.A 22.A 23.B 24.D 25.B 26.B 27.B 28.C 29.A 30.D 31.D 32.A 33.B 34.D 35.D 36.D 37.D 38.A 39.A 40.C 41.D 42.A 43.C 44.C 45.B 46.D 47.A 48.C 49.C 50.C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: Cho mạch gồm điện trở R cuộn dây cảm L nối tiếp, L thay đổi Hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch U, tần số góc ω =200 rad/s L=π/4H u lệch pha so với i góc Khi L=1/ π /H u lệch pha I góc Biết + = 90 R có giá trị là: A 80Ω B 65Ω C.100Ω D.100Ω ta có: Zl = wL = 50 => Zl' = wL' = 200 Do độ lệch pha cường độ dòng điện so với điện áp đầu đoạn mạch trường hợp vuông pha với nên ta có: => Đáp án C Câu 2: Cho đoạn mạch LRC Cuộn dây cảm có cảm kháng ZL =80Ω Hệ số công suất RC hệ số công suất mạch 0,6 Điện trở R có giá trị : A 50Ω B.30Ω C 40Ω D 100Ω Hệ số công suất đoạn mạch RC là: Hệ số công suất đoạn mạch là: => Đáp án B Câu 3: Ở mặt chất lỏng có nguồn sóng A,B cách 19 cm, dao dộng theo phương thẳng đứng với phương trình = = acos20πt (với t tính s).Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM là: A 5cm B.2cm C.4cm D.2 cm Gọi khoảng cách từ điểm M tới nguồn A d1, khoảng cách từ M tới nguồn B d2, ta có: Phương trình sóng điểm M là: M dao động với biên độ cực đại khi: M dao động pha với nguồn A Từ (1) (2) => d1 k = => d1= => Đáp án B Câu 4: Cho mạch RCL nối tiếp, dây có :r=50 Ω, = =50Ω, biết lệch pha 75 Điện trở R có giá trị: A 50 Ω B.50Ω C.25 Độ lệch pha cuộn dây so với cường độ dòng điện là: Ω D.25Ω => Độ lệch pha mạch RC cường độ dòng điện là: => => Đáp án B 3, 25 n ≤ 0, ⇒ ≥ ≥ n 0, 3, 25 0, 3, 25 3, 25 ≥n≥ ⇒ 8,1 ≥ n ≥ 4, ⇒ n = 5, 6, 7,8 0, 0, Nh thế có bức xạ ánh sáng tập trung ở M ứng với n=5, 6, 7, Thế vào (1) ta có bước sóng của chúng là: λ5 = 0,65µm;λ6 =0,542µm; λ7 =0,464µm; λ8 =0,406µm Chọn D Câu 37: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 704nm và λ2 = 440nm Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là : A 10 B 11 C 12 D 13 i1 704 = Giải: Dùng máy tính Fx570Es nhập vào phân số tối giản : = i2 440 Vị trí vân sáng màu với vân trung tâm, vân sáng hai xạ trùng nhau: x = k1i1 = k2i2 => k1λ1 = k2λ2 => 704 k1 = 440 k2 => 8k1 = 5k2 k1 = 5n; k2 = 8n => x = 40n (nm) với n = 0; ± 1; ± 2; Khi n = : hai vân sáng gần màu vân sáng trung tâm có vân sáng xạ λ1 vân 0, ≤ sáng xạ λ2 Như có tổng 11 vân sáng khác màu với vân trung tâm Chọn B Câu 38: Chiếu từ nước không khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló không khí tia đơn sắc màu A Vàng đỏ; B.Tím, lam; C.Đỏ, lam; D Vàng, lục Giải: Vị trí trùng hai vân sáng: k1.i1 = k2.i2 => : k1.λ1 = k2.λ2 0,64k1 = 0,48k2 4k1 = 3k2 => k1 =3n; k2 = 4n với n = 0, 1, k1 = 0, 3, 6, k2 = 0, 4, 8, Vân đỏ bậc trùng với vân lam bậc Do đó: số vân đỏ (với k1 = 1,2,4,5) số vân màu lam ( với k2 = 1,2,3,5,6,7) Chọn C Câu 39: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a = 2mm Hai khe chiếu ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4µm đến 0,75µm) Tại điểm quan sát cách vân trắng 3,3mm có xạ cho vân sáng ? A B C D λ D xs a 3,3 →λ = = Giải: Cách : Vị trí vân sáng: xs = k a k D k 3,3 ≤ 0, 75 → 4, ≤ k ≤ 8, 25 k∈Z Với ánh sáng trắng: 0,4≤λ ≤0,75 ⇔ 0, ≤ k Chọn k=5, 6, 7, 8: Có bốn xạ cho vân sáng đó.Chọn: B 3,3 3,3 ≤ 0, 75 Cách : Dùng MODE máy tính Fx570ES với hàm f(X) = => 0, ≤ X k Với Start? =1 ; End? =10 Step? =1 ( Step K ) ta chọn k= X = 5,6,7,8 Chọn: B Câu 40: Mức lượng ng tử hidro có biểu thức En= -13.6/n eV Khi kích thích ng tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n lượng 2.55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng lần bước sóng nhỏ mà ng tử hidro phát là: A:1,46.10-6 m B:9,74.10-8 m C:4,87.10-7 m D:1,22.10-7 m Giải: rm = m2r0; rn = n2r0 ( với r0 bán kính Bo) rn 1 n = = => n = 2m => En – Em = - 13,6 ( - ) eV = 2,55 eV rm m n m 1 => - 13,6 ( 13,6 = 2,55 => m = 2; n = 2 ) eV = 2,55 eV => 4m m 4m 86 Bước sóng nhỏ mà ng tử hidro phát là: hc 15 = E4 – E1 = -13,6.( - 1) eV = 13,6 ,1,6.10-19 = 20,4 10-19 (J) λ 16 n −34 hc 6,625.10 3.10 => λ = = = 0,974.10-7m = 9,74.10-8m Chọn B E − E1 20,4.10 −19 Câu 41: Cho mức lượng nguyên tử hirdo tính công thức E n= -13.6/n2 eV; n = 1,2,3,4 Để xạ tối thiểu photon nguyên tử H phải hấp thụ photon có mức lượng là: A.12,75 eV B.10,2 eV C.12,09 eV D.10,06 eV N: n =4 Câu 41: Giải: Để xạ tối thiểu photon nguyên tử M: n = Hiđro phải hấp thụ photon để chuyểnlên quỹ đạo từ N trở lên L: n =2 tức n ≥4.Năng lượng photon hấp thụ K: n = 1 ε ≥ E4 – E1 = E0( − ) = -13,6.(-15/16) eV=12,75eV Chọn A Câu 42: Trong ống Cu-lit-giơ electron tăng tốc bới điện trường mạnh trước đập vào đối anôt có tốc độ 0,8c Biết khối lượng ban đầu electron 0,511Mev/c Bước sóng ngắn tia X phát ra: A 3,64.10-12 µm B 3,64.10-12 m C 3,79.10-12 µm D 3,79.1012m Giải: Công mà electron nhận đến anot: A = ∆Wđ = (m – m0)c m0 m0 m0 m= v2 = = 0,6 − 0,8 1− c Bước sóng ngắn tia X phát tính theo công thức: hc hc 3hc hc = (m – m0)c => λ = = 2 = m0 c ( − 1) ( m − m )c m0 c λ 0,6 3hc 3.6,625.10 −34.3.10 => λ = = = 3,646.10-12m Chọn B m0 c 2.0,511.1,6.10 −13 Câu 43: Một kim loại có công thoát A = 3,5eV Chiếu vào catôt xạ có bước sóng sau gây tượng quang điện A λ = 3,35 µm B λ = 0,355.10- 7m C λ = 35,5 µm D λ = 0,355 µm Câu 44: Biết bước sóng ánh sáng kích thích nửa giới hạn quang điện λ = λ0 công thoát điện tử khỏi catốt A0 động ban đầu cực đại quang điện tử phải : A A0 B.1/2 A0 C 1/4 A0 D 1/3 A0 Câu 45: Điện áp cực đại anốt catốt ống Rơn-ghen Umax = 25 kV Coi vận tốc ban đầu chùm êlectrôn (êlectron) phát từ catốt không Biết số Plăng h = 6,625.10 -34J.s, điện tích nguyên tố 1,6.10-19C Tần số lớn tia Rơnghen ống phát A 6,038.1018 Hz B 60,380.1015 Hz C 6,038.1015 Hz D 60,380.1018 Hz Câu 46: Hạt nhân 104 Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) m n = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 104 Be A 0,632 MeV B 63,215MeV C 6,325 MeV D 632,153 MeV HD Giải : -Năng lượng liên kết hạt nhân 104 Be : Wlk = Δm.c2 = (4.mP +6.mn – mBe).c2 = 0,0679.c2 = 63,249 MeV 87 Wlk 63,125 = = 6,325 MeV/nuclôn.Chọn: C A 10 = 15,999 u; m p = 1,007276u , m n = 1,008667u Hãy xếp hạt nhân -Suy lượng liên kết riêng hạt nhân 104 Be : Câu 47: Cho biết mα = 4,0015u; 12 He , C A 12 6C , 16 8O mO theo thứ tự tăng dần độ bền vững Câu trả lời là: , He, 168 O B 12 6C , 16 8O , C 24 He, He, 12 6C , 16 8O D 24 He, 168O , 126C HD Giải: Đề không cho khối lượng 12C ý dùng đơn vị u, theo định nghĩa đon vị u 1/12 khối lượng đồng vị 12C ⇒ lấy khối lượng 12C 12 u -Suy lượng liên kết riêng hạt nhân : He : Wlk = (2.mp + 2.mn – m α )c2 = 28,289366 MeV ⇒ Wlk riêng = 7,0723 MeV / nuclon C : Wlk = (6.mp + 6.mn – mC )c2 = 89,057598 MeV ⇒ Wlkriêng = 7,4215 MeV/ nuclon O : Wlk = (8.mp + 8.mn – mO )c2 = 119,674464 meV ⇒ Wlk riêng = 7,4797 MeV/ nuclon -Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững Vậy chiều bền vững hạt nhân tăng dần : He < C < O ⇒ Chọn C Câu 48: Phốt 32 15 P phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày biến đổi thành lưu huỳnh (S) Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng khối chất phóng xạ lượng ban đầu A.20g B.10g HD Giải : Phương trình phóng xạ: C.5g 32 P 15 → Từ định luật phóng xạ ta có: Suy khối lượng ban đầu: 32 P 15 lại 2,5g Tính khối D.7,5g e + 32 S −1 16 m = moe mo −λt t T = m.2 = mo ln t eT = mo = 2,5.23 = 20g − t T Chọn A Câu 49: Cho phản ứng hạt nhân: 31 T + 21 D → 42 He + X +17,6MeV Tính lượng toả từ phản ứng tổng hợp 2g Hêli A 52,976.1023 MeV B 5,2976.1023 MeV C 2,012.1023 MeV D.2,012.1024 MeV m.N A 2.6,023.10 23 = = 3,01.1023 A - Năng lượng toả gấp N lần lượng phản ứng nhiệt hạch: E = N.Q = 3,01.1023.17,6 = 52,976.1023 MeV ⇒ Chọn A - Số nguyên tử hêli có 2g hêli: N = Câu 50: Pônôli chất phóng xạ ( 210Po84) phóng tia α biến thành 206Pb84, chu kỳ bán rã 138 ngày Sau tỉ số số hạt Pb Po ? A.384 ngày B.138 ngày C.179 ngày D.276 ngày Tại thời điểm t, tỉ số số hạt nhân chì số hạt nhân pôlôni mẫu Suy phần bị phân rã, lại phần( phần) Hay cỏn 1/4 => t1 = 2T=2.138=276 ngày Chọn A ĐÁP ÁN 1D – 2C – 3B – 4D – 5A – 6C – 7D – 8B – 9A – 10B – 11C – 12A – 13C – 14C – 15B – 16B – 17B – 18C – 19C – 20B – 21D – 22B – 23A – 24A – 25D – 26D – 27D – 28C – 29B – 30A – 31C – 32A – 33C – 34A – 35C – 36D – 37B – 38A – 39B – 40B – 41A – 42B – 43D – 44A – 45A – 46C – 47C – 48A – 49A 50D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 10 88 π Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(20t − ) (cm), t tính giây Tốc độ cực đại chất điểm A 10 cm/s B 80 cm/s C 24 cm/s D 160 cm/s Ta có: Vmax = ω A = 2.80 = 160cm => Đáp án : D Câu 2: Chọn phương án Sóng dọc sóng A có phần tử môi trường dao động theo phương thẳng đứng B có phương dao động phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng C có phần tử môi trường truyền dọc theo sợi dây dài D có phương dao động phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng Sóng dài sóng có phương dao động phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng Câu 3: Cánh muỗi dao động với chu kì 80 ms phát âm thuộc vùng A âm B siêu âm C tạp âm D hạ âm −3 Ta có : T = 80.10 s → f = = 12,5hz → Âm cánh muỗi hạ âm T Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt Gốc thời gian chọn lúc A vật vị trí cân B vật vị trí biên dương C vật vị trí biên âm D vật vị trí li độ nửa biên độ Tại thời điểm t=0  x = A Vật biên dương Câu 5: Khi tăng tần số dao động sợi dây lên hai lần A vận tốc sóng dây tăng lần B bước sóng dây giảm lần C vận tốc sóng dây giảm lần D bước sóng dây tăng lần V Ta có: λ = Vậy tăng tần số lên hai lần bước sóng giảm hai lần f Câu 6: Trên sợi dây có sóng dừng Khi tần số dao động dây 24 Hz dây có nút sóng kể hai đầu dây Để dây có bụng sóng tần số dao động dây bao nhiêu? A 48 Hz B 36 Hz C 40 Hz D 30 Hz k v 3v v ⇔l= = Khi dây có nút sóng: l = 2f 2.24 16 k '.v 6v 3v ⇔l= = Khi dây có bụng sóng: l = 2f 2f f 3v 3v → = ⇔ f = 48 f 2.24 πx Câu 7: Phương trình sóng ngang truyền sợi dây u = cos(100π t − ) , u, x 10 đo cm, t đo giây Tốc độ truyền sóng dây bằng: A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s π x 2π x = → λ = 20cm Ta có : 10 λ λ λω 20.100π = = 10m / s Vận tốc sóng: v = = T 2π 2π Câu 8: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện có điện dung C, đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = U cos(ωt + ϕ ) cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I cos(ωt + ϕi ) , I ϕi xác định hệ thức A I = U 0ωC ϕi = C I = U0 π ϕi = 2ωC U0 π ϕi = − 2ωC U 0ωC π D I = ϕi = 2 B I = 89 Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = 8cos10πt cm Thời điểm vật qua vị trí x = cm lần thứ theo chiều âm kể từ thời điểm ban đầu A 7/30s B 1/10s C 2/10s D 4/10s Câu 10: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, có phương trình x = 3cos(10t + π/3) cm x2 = 4cos(10t – π/6) cm Biên độ dao động tổng hợp vật A cm B cm C 25 cm D cm Câu 11: Tại hai điểm A B có mức cường độ âm là 60 dB 40 dB Cường độ âm hai điểm chênh nhau: A 20 lần B lần C 1,5 lần D 100 lần Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(ωt ) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn dây cảm Nếu độ tự cảm cuộn dây không đổi cảm kháng cuộn dây A tăng tần số dòng điện giảm B giảm tần số dòng điện tăng C tăng tần số dòng điện tăng D không phụ thuộc tần số dòng điện Ta có : Z L = Lω = L.2π f Cảm kháng phụ thuộc vào tần số Khi tần số tăng cảm kháng tăng Câu 13: Tại nơi Trái Đất lắc thứ dao động với chu kỳ T = 0,6 s, lắc thứ dao động với chu kỳ T2 = 0,8 s Nếu lắc đơn có chiều dài tổng chiều dài lắc dao động với chu kỳ: A T= 0,2 s B T= 1,4 s C T = 1,0 s D T = 0,5 s 90 Câu 14: Gọi f tần số dòng điện xoay chiều Đồ thị biểu diễn phụ thuộc dung kháng Z C f A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 15: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, nơi có gia tốc rơi tự g Ở vị trí cân lò xo giãn đoạn ∆l Tần số dao động lắc xác định theo công thức ∆l ∆l g g A 2π B C D 2π g 2π g 2π ∆l ∆l Câu 16: Để chu kì dao động điều hòa lắc đơn tăng thêm % phải tăng chiều dài thêm A 25% B 2,25% C 10,25 % D 5,75% Câu 17: Dao động tắt dần dao động có A biên độ giảm dần theo thời gian B biên độ thay đổi liên tục C chu kì tăng tỉ lệ với thời gian D ma sát cực đại Câu 18: Khi âm truyền từ nước không khí 91 A bước sóng âm tăng B tần số âm tăng C vận tốc âm giảm D tần số âm giảm Vận tốc sóngâm phụ thuộc vào chất môi trường (Vrắn > Vlỏng > Vkhí) Do sóng âm truyền từ nước không khí vận tốc giảm Câu 19: Một lắc đơn có chiều dài m thực 10 dao động 20 s (lấy π = 3,14) Gia tốc trọng trường nơi A 10 m/s2 B 9,80 m/s2 C 9,86 m/s2 D 9,78 m/s2 Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình: x = cos10π t (cm) Tại thời điểm t1, vật có li độ x = 2 giảm Tại thời điểm t = t1 + 1/30 s, vật có li độ A −2 (cm) B -4(cm) C −2 (cm) D -2(cm) Câu 21: Một cần rung dao động mặt nước với tần số 20 Hz Ở thời điểm người ta đo đường kính hai vòng tròn liên tiếp 14 cm 18 cm Xác định tốc độ truyền sóng mặt nước? A 40 cm/s B 80 cm/s C 160 cm/s D 60 cm/s Khoảng cách hai gợn sóng bước sóng : Câu 22: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng m lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kích thích để vật dao động điều hoà với động cực đại 0,5 J Biên độ dao động vật A cm B 10 cm C cm D 50 cm Câu 23: Nhận xét sau sai? A Khoảng cách nút sóng bụng sóng liền kề sơi dây có sóng dừng phần tư bước sóng B Để có sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng C Khi phản xạ vật cản tự do, sóng phản xạ pha với sóng tới điểm phản xạ D Khi phản xạ vật cản cố định, điểm sóng phản xạ ngược pha với sóng tới Khi phản xạ vật cản cố định, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 24: Chọn đáp án sai nói dao động cưỡng A Dao động theo quy luật hàm sin thời gian B Tần số ngoại lực tăng biên độ dao động tăng C Tần số dao động tần số ngoại lực D Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực Tần số ngoại lực tiệm cận tần số riêng biên độ lớn Câu 25: Đặt điện áp u = U0cos t vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, i, I0, I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện mạch Hệ thức sau đúng? 92 U I U I u2 i2 u2 i2 + = + = − = A B C + = D U I0 U0 I0 U I0 U I0 Đoạn mạch có điện trở Nên cường độ dòng điện pha với hiệu điện Câu 26: Một lắc lò xo dao động điều hoà Nếu đồng thời tăng độ cứng lò xo lên lần giảm khối lượng hai lần chu kỳ dao động lắc A không thay đổi B giảm bốn lần C tăng hai lần D giảm hai lần Câu 27: Độ cao âm đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý âm A tần số B cường độ âm C đồ thị âm D biên độ âm f lớn âm bổng (cao), f nhỏ âm trầm Câu 28: Chọn phát biểu nói đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở A Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở pha với điện áp xoay chiều hai đầu điện trở π B Nếu điện áp hai đầu điện trở có biểu thức u = U cos(ωt + ) biểu thức cường độ U dòng điện chạy qua điện trở có dạng i = cos ωt R C Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở có pha ban đầu không D Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở, điện áp cực đại hai đầu điện trở điện trở R liên U hệ với hệ thức I = R Do đoạn mạch chứa điện trở nên điện áp xoay chiều đầu điện trở pha với dòng điện xoay chiều qua điện trở Câu 29: Một dây đàn hồi có chiều dài L, hai đầu cố định Sóng dừng dây có bước sóng dài là: A L/2 B L C 2L D 4L Để bước sóng lớn số bụng phải Có đầu cố định nên số bụng  λ = 2L Câu 30: Một nguồn âm phát âm có tần số 75 Hz Một người bình thường nghe tần số nằm khoảng từ 16 Hz đến 20 kHz Tần số họa âm lớn phát từ nguồn âm mà người nghe A 19,8 kHz B 20 kHz C 19,875 kHz D 19,95 kHz Do k nguyên nên k = 266 Họa âm có tần số lớn k f = 19,95KHz Câu 31: Hai lắc đơn có khối lượng vật nặng treo vào hai điểm gần độ cao, cho hai lắc dao động điều hòa hai mặt phẳng song song Chu kỳ dao động lắc thứ hai lần chu kỳ dao động lắc thứ hai biên độ dao động lắc thứ hai hai lần biên độ dao động lắc thứ Tại thời điểm hai sợi dây treo song song với lắc thứ có động ba lần năng, tỉ số độ lớn vận tốc lắc thứ hai lắc thứ 85 A B C D 85 2 93 *Biên độ dài lắc thứ 2A ( A biên độ lắc thứ nhất) *Chu kì lắc thứ lần chu kì lắc thứ : Câu 32: Một đèn nêon đặt hiệu điện xoay chiều có dạng u = 100sin100πt (V) Đèn tắt hiệu điện tức thời đặt vào đèn có giá trị nhỏ 50V Khoảng thời gian đèn tắt nửa chu kỳ dòng điện xoay chiều bao nhiêu? A 1/300s B 1/150s C 1/100s D 1/200s Câu 33: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, pha S1, S2 cách 24 cm, dao động theo phương thẳng đứng Khoảng cách ngắn từ trung điểm I S 1S2 đến điểm nằm đường trung trực S1S2 dao động pha với I cm Số điểm không dao động đoạn S1S2 A 50 B 48 C 24 D 22 Gọi điểm dao động pha gần I đường trung trực M M cách S1, S2 khoảng d d = 122 + 52 = 13cm Để điểm không dao động là: Câu 34: Ba điểm S, A, B nằm đường tròn đường kính AB, biết AB = 2SA Tại S đặt nguồn âm đẳng hướng mức cường độ âm B 40,00 dB Mức cường độ âm trung điểm AB 94 A 40,00 dB B 69,28 dB C 44,77 dB D 35,23 dB Câu 35: Sóng truyền sợi dây dài nằm ngang với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây m/s Tại thời điểm đó, điểm M vị trí cao điểm N qua vị trí cân hướng lên Xác định khoảng cách hai điểm M N? Biết M, N có hai điểm dao động ngược pha với M sóng truyền từ M đến N? A 12,5 cm B 7,5 cm C 17,5 cm D 22,5 cm Câu 36: Một đoạn mạch điện xoay chiều chứa ba phần tử điện: điện trở thuần, cuộn dây cảm, tụ điện Hình đồ thị biểu diễn biến đổi theo thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện Đoạn mạch điện chứa A cuộn dây cảm B tụ điện C điện trở D cuộn dây cảm tụ điện Từ hình vẽ: +Pha ban đầu hiệu điện : ϕu = π +Pha ban đầu dòngđiện : ϕi = − π Hiệu điện sớm cường độ dòngđiện mạch Mạch chứa tụ điện Câu 37: Sóng dừng sợi dây đàn hồi, với khoảng cách hai nút sóng liền kề 12 cm Hai điểm M, N dây cách nút khoảng cm, cm Nhận xét sau sai? A Tại thời điểm, tốc độ dao động hai điểm M N B Biên độ dao động M N 95 C Độ lệch pha hai điểm M N π/2 D Tại thời điểm, độ lệch hai điểm M N so với vị trí cân chúng Trong sóng dừng có pha ngược pha Câu 38: Hai chất điểm dao động điều hòa biên độ A với chu kỳ 2,0 s 6,0 s Ở thời điểm ban đầu hai chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Hai chất điểm có li độ lần (không kể thời điểm ban đầu) vào thời điểm A t = 0,25 B t = 0,75 s C t = 0,50 s D t =1,5 s Câu 39: Một vật có khối lượng không đổi, thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1 = 10cos(2 t + φ) cm x2 = A2cos(2 t – /2) cm phương trình dao động tổng hợp x = Acos(2 t – /3) cm Để lượng dao động vật cực đại biên độ dao động A2 phải có giá trị 20 10 cm cm A B C 20cm D 10 3cm 3 Để có lượng cực đại Amax Câu 40: Hai nguồn sóng kết hợp A B thực giao thoa sóng mặt nước với bước sóng 24 cm I trung điểm AB Hai điểm M, N đường AB cách I đoạn cm cm Khi li độ N mm li độ M A 3mm B 3mm C −2 3mm D −6 3mm Câu 41: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A/ Đúng lúc lò xo giãn đoạn Δℓ = A/2 người ta giữ cố định điểm lò xo Biết độ 96 cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên vật trước sau giữ lò xo 2 A B C D 7 5 Câu 42: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Ở thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều dương, đến thời điểm t1 = 1/6 s động vật giảm lần so với lúc đầu vật chưa đổi chiều chuyển động, đến thời điểm t2 = 5/12 s vật quãng đường 12 cm kể từ thời điểm ban đầu Biên độ dao động vật A cm B 12 cm C cm D cm 5π so với vị trí ban đầu  quảng đường vật 1,5A=12  A=8cm Câu 43: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 40 g lò xo có độ cứng k = 20 N/m đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt bàn 0,2 Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 6,0 cm buông nhẹ Cho g = 10 m/s2 Độ nén lớn lò xo trình dao động A 5,2 cm B 0,8 cm C 5,6 cm D 6,0 cm Gọi ∆l độ nén lớn cần tìm x độ nén ban đầu lò xo Bảo toàn lượng ta có : t=5/12: vật quét Câu 44: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng m =100 g mang tích điện q = 5.10 -5 C Khi vật nhỏ vi trí cân người ta thiết lập điện trường theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo có cường độ E = 10 V/m khoảng thời gian Δt = 0,05π s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Vận tốc cực đại vật sau ngắt điện trường A 50 3cm / s B 50 2cm / s C 50 cm/s D 100 cm/s Gọi O vị trí cân chưa có điện trường E O’ vị trí cân có điện trường E 97 Lúc có điện trường E O biên quỹ đạo dao động O’ vị trí cân qE OO ' = = 0, 05m = 5cm k T Ta có t = ngắt điện trường lúc vật có O vị trí cân có li độ x với |x| = OO’ có vận tốc v = ω.OO ' Gọi A biên độ lắc sau ngắt điện trường Câu 45: Sóng truyền dây đàn hồi dài theo phương ngược với trục Ox Tại thời điểm hình dạng đoạn dây hình vẽ Các điểm O, M, N nằm dây Chọn đáp án đúng? A ON = 30 cm; N lên C ON = 30 cm; N xuống B ON = 28 cm; N lên D ON = 28 cm; N xuống λ λ Theo chiều truyền sóng N xuống ON = + = 28 12 Câu 46: Hai điểm sáng dao động điều hòa trục Ox, chung vị trí cân O, tần số f, có biên độ dao động điểm sáng thứ A điểm sáng thứ hai 2A Tại thời điểm ban đầu điểm sáng thứ qua vị trí cân bằng, điểm sáng thứ hai vị trí biên Khoảng cách lớn hai điểm sáng A A A B A C D A 5 Theo đề hai điểm dao động vuông pha Ta có Gọi d khoảng cách điểm sáng Khoảng cách điểm sáng lớn MN song song với Ox Lúc Câu 47: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng 250 g mang điện tích 10 -7 C treo vào sợi dây mảnh cách điện có chiều dài 90 cm điện trường nằm ngang có cường độ E = 2.10 V/m Khi cầu nằm yên vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường lắc dao động điều hòa Cho g = 10 m/s2 Tốc độ cực đại cầu sau đổi chiều điện trường có giá trị gần A 24 cm/s B 55 cm/s C 40 cm/s D 48 cm/s qE = 0,8m / s Gọi a gia tốc điện trường gây a = m Gọi g’ gia tốc trọng trường hiệu dụng ] g ' = g + a Giả sử ban đầu E có hướng hình vẽ sau đổi chiều hình qE = 0, 08 vẽ tan ϕ = mg sau đổi chiều chuyển động vật lệch góc ϕ phía ngược lại Lúc vật dao động với α = 2ϕ ⇔ Vmax = g ' l (1 − cos α ) = 47,9 Câu 48: Cho hai nguồn âm đồng bộ, phát đẳng hướng đặt không khí Phát biểu sau đúng? 98 A Những điểm âm đạt cực đại không nghe thấy âm nằm đường nối hai nguồn B Trong mặt phẳng chứa hai nguồn, điểm âm đạt cực đại nằm đường hypebol C Những điểm âm đạt cực đại nằm đường trung trực hai nguồn D Trong mặt phẳng chứa hai nguồn, điểm không nghe thấy âm nằm đường hypebol Nguồn âm đồng hai sóng nước hai nước pha Nên cực tiểu hypebol Câu 49: Khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng Xem Trái Đất Mặt Trăng cầu đồng chất Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T mặt đất, đưa lắc lên bề mặt Mặt Trăng dao động điều hòa với chu kỳ A T’ = T/1,57 B T’ = 2,43T C T’ = T/243 D T’ = 1,57T GM Công thức trọng trường g = R R bán kính hành tinh M khối lượng hành tinh Gọi gia tốc trọng trường trái đất,là gia tốc trọng trường mặt trăng T’ chu kì dao động lắc mặt trăng Câu 50: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có cuộn dây cảm có độ tự cảm L = π π (H) có biểu thức i = 2 cos(100π t − ) A, t tính giây Biểu thức điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch π π A u = 200 cos(100π t + )(V ) B u = 200 cos(100π t + )(V ) 3 π π C u = 200 cos(100π t − )(V ) D u = 200 cos(100π t − )(V ) Viết biểu thức ta sử dụng phương pháp số phức : 99 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 11 100 [...]... 2π 2 3π π ) cm B x = 2 cos (1 0 t − ) cm 4 4 π π C x = 2 2 cos (1 0 t + ) cm D x = 2 cos (1 0 t + ) cm 4 4 2 Giải: phương trình có dạng x = Acos(ωt + ϕ) - a = - ω x, v = - ωAsin(ωt + ϕ) A x = 2 cos (1 0 t + Khi t = 0 : Acosϕ = 2 ; a = - 100 2 π2 = - ω2 2  ω = 10 rd/s; v = - 10 2 π = - ωAsinϕ < 0 π v2 2 = 4 cm2  A = 2 cm; cosϕ = và Asinϕ < 0 - ϕ = 2 4 ω 2 π Vậy x = 2cos (1 0 t + ) cm Đáp án D 4... 0,15 Câu 48: Một ấm đun nước có ghi 200V – 800W, có độ tự cảm nhỏ không đáng kể, được mắc vào điện áp xoay chi u u = 200 2 cos100π t (V ) Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua ấm có dạng π π π A i = 4 2 sin (1 00 π t + )( A) B i = 4sin (1 00 π t + )( A) C i = 4 2cos (1 00 π t + )( A) D i = 4cos (1 00 π t ) ( A) 2 2 2 14 Câu 49: Bắn phá hạt nhân 7 N đang đứng yên bằng một hạt α có động năng K α thì thu được hạt... cân bằng 100 2π 2 cm/s2 và vận tốc bằng 10 2π cm/s Phương trình dao động của vật là 3π π A x = 2 cos (1 0 t + ) cm B x = 2 cos (1 0 t − ) cm 4 4 π π C x = 2 2 cos (1 0 t + ) cm D x = 2 cos (1 0 t + ) cm 4 4 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox Lúc t = 0 vật cách vị trí cân bằng cm/s2 và vận tốc bằng 10 2π cm/s Phương trình dao động của vật là 2 cm, gia tốc bằng - 2 cm, gia tốc bằng - 100 2π 2... min = 2π c L (Co + C min) λ max = 2π c L (Co + C max) λ max Co + C max 40 Co + 320 .10 12 = ⇔ = ⇒ Co = 0 λ min Co + C min 10 Co + 20 .10 12 Để thu được sóng có bước sóng 20m thì giá trị của điện dung của tụ là: λ C 20 C = ⇔ = ⇒ C = 80 pF λ min C min 10 20 .10 12 => Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ =20m thì góc xoay của tụ là: 80 .10 12 80 .10 −12 α= = = 40° C max − C min 320 .10 12 − 20 .10 12 => Đáp... trong mạch là: A 10nF và C 20nF và B 10nF và Do i và u vuông pha nên tại mọi thời điểm ta có: u i 1, 2 1,8 .10 3 2 ( 1 )2 + ( 1 )2 = 1 ⇔ ( )2 + ( ) =1 U0 I0 U0 I0 D 20nF và u2 2 i2 2 0,9 2, 4 .10 −3 2 ) + ( ) = 1 ⇔ ( )2 + ( ) =1 U0 I0 U0 I0 ⇒ U 0 = 1,5V ; I 0 = 3mA ( L.I 0 2 U 02 C LI 0 2 5 .10 3 .(3 .10 3 ) 2 = ⇒C = 2 = = 2 .10 8 F Lại có: Wt max=Wđ max max x ⇔ 2 2 2 U0 1,5 U 0 2C 1,52.2 .10 8 Năng lượng... có Ur2 + UL2 = ULr2 (UR + Ur)2 + (UL – UC)2 = U2 Với U = 40 2 (V) Ur2 + UL2 = 252 (* ) (2 5+ Ur)2 + (UL – 60)2 = U2 = 3200 625 + 50Ur + Ur2 + UL2 -120UL + 3600 = 3200 12UL – 5Ur = 165 (* *) Giải hệ phương trình (* ) và (* *) ta được * UL1 = 3,43 (V) > Ur1 = 24,76 (V) nghiệm này loại vì lúc này U > 40 2 * UL = 20 (V) > Ur = 15 (V) 1 U +Ur Lúc này cosϕ = R = 2 U P = UIcosϕ -> I = 1 (A) Do đó r = 15 Ω... 2 ) π uM = acos(ωt ) + acos(ωt +π ) = 2acos[ + ]cos(ωt + ] 2 2 λ λ λ λ π (d 1− d 2 ) π Điểm M dao động với biên độ cực đại khi cos[ + ] = ±1 2 λ π (d 1− d 2 ) π + = kπ == d1 – d2 = ( k – 0,5) = 1,5k – 0,75; d1 + d2 = 7 cm - d1 = 0,75k + 3,125 2 λ 0 < d1 = 0,75k + 3,125 < 7 - - 4 ≤ k ≤ 5 Có 10 giá trị của k Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là 10 Đáp án A Câu 16: Một con lắc lò... tỏa năng lượng D lớn hơn 12,1MeV; tỏa năng lượng ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 4 Cho biết hằng số Plăng h = 6,625 .10- 34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6 .10- 19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3 .108 m/s Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L = 2 mH và tụ điện C = 8 pF Lấy π2 = 10 Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến... lượt là 40dB; 35,9dB và 30dB Khoảng cách giữa AB là 30m, và khoảng cách giữa BC là : A 78m B .108 m C 40m D 65m IA IA −8 2 Ta có: LA = 10 log ⇔ 40 = 10 log −12 ⇒ I A = 10 W / m IO 10 I I LB = 10 log B ⇔ 35, 9 = 10 log −B12 ⇒ I B = 10 −8,41W / m 2 IO 10 I I LC = 10 log C ⇔ 30 = 10 log C−12 ⇒ I C = 10 −9W / m 2 IO 10 => Số bụng sóng trên dây là: l = Mặt khác lại có: I A = P P ⇒ RA = 2 4π RA 4π I A IB = P... thời trong mạch khi đó có biểu thức là π π A i2 =2 2 cos (1 00 πt+ ) B i2 =2 3 cos (1 00 πt+ )A 3 3 5π 5π Ud C i2 =2 3 cos (1 00 πt+ )A D i 2 =2 2 cos (1 00 πt+ 12 12 )A - Khi C = C1 thì U = Ud = UC Ta có giãn đồ như hình vẽ Z = Zd = ZC1 Theo giãn đồ ta có: ZC1 = 2ZL và r = ZL 3 r 2r 2r => ZL = ; ZC1 = => Z1 = ZC1 = 3 3 3 U U 2r I1 = => U = I1Z1 = 2 3 = 4r (* ) Z1 3 1 Z − Z C1 π π π π tanϕ1 = L ==> ϕ1 = ϕU - ϕi1 ... = 10 sin( 20πt )(cm) , x = 10 cos(20πt − )(cm) Phương trình dao động thành phần thứ hai có dạng: π A x = 10 cos( 20πt − )(cm) B x = 10 cos(20πt )(cm) π C x = 10 cos(20πt + )(cm) D x = 10 cos(20πt... là: π π π π A x = cos (1 0 t − )(cm) B x = cos(20πt + )(cm) C x = cos (1 0 t + )(cm) D x = cos(20πt − )(cm) 6 6 HD: A=4cm; ω = vmax = 10 ; cos ϕ = x0 = ⇒ ϕ = − π (vì v >0) => (A) A A Câu 7: Khi... xoay chi u u = 200 cos100π t (V ) Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua ấm có dạng π π π A i = sin (1 00 π t + )( A) B i = 4sin (1 00 π t + )( A) C i = 2cos (1 00 π t + )( A) D i = 4cos (1 00 π t ) ( A)
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA mon vat ly 2017 ( co loi giai chi tiet), 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA mon vat ly 2017 ( co loi giai chi tiet), 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA mon vat ly 2017 ( co loi giai chi tiet)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay