Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 1

29 376 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2016, 09:36

B Y T TI LIU TP HUN S DNG THUC HP Lí TRONG CHM SểC NGI BNH (Ti liu dựng cho o to liờn tc iu dng bnh vin) H NI - 2005 B Y T V IU TR TP HUN S DNG THUC HP Lí TRONG CHM SểC NGI BNH HOT NG C THC HIN NH S TI TR CA CHNG TRèNH HP TC Y T VIT NAM THY IN THễNG QUA D N THNH PHN QUN Lí DC nng, - 2006 CHNG TRèNH HP TC Y T VIT NAM - THY IN Lnh vc qun lý dc (DMC2) ti tr BAN BIấN SON CH BIấN TS Khỏng Chin Phú V trng V iu tr BIấN SON GS m Trung Bo Ban Biờn son Dc th quc gia - Hi ng Dc in Vit Nam DSCKI Nguyn Th Phng Chõm V iu tr ThS Phm c Mc V iu tr DS Cn Tuyt Nga Bnh vin Bch Mai GS TS Isidro C SIA Chuyờn gia s dng thuc hp lý PGS TS Nguyn Th Vinh i hc Y khoa H Ni TH Kí DS Phm Th Thanh Huyn Tiu d ỏn thnh phn s dng thuc hp lý thuc lnh vc qun lý dc Chng trỡnh hp tỏc Y t Vit Nam - Thy in B Y T CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM S 9822 YT / K2T c lp - T - Hnh phỳc Vv: Ban hnh chng trỡnh, ti liu o to v s dng thuc hp lý H Ni, ngy 20 thỏng 12 nm 2004 Kớnh gi: - Cỏc bnh vin ton quc - Cỏc c s o to cỏn b y dc Nhm nõng cao kh nng s dng thuc an ton hp lý bnh vin, phc v tt hn cụng tỏc chm súc sc kho ngi bnh, B Y t ban hnh b chng trỡnh v ti liu o to liờn tc v s dng thuc hp lý bnh vin, c th l: Chng trỡnh v ti liu S dng thuc hp lý iu tr thi gian o to tun, o to cho bỏc s v dc s i hc ang cụng tỏc ti cỏc bnh vin; Chng trỡnh v ti liu S dng thuc hp lý chm súc ngi bnh thi gian o to tun, o to iu dng bnh vin Cỏc bnh vin, cỏc c s o to cú nhu cu o to liờn tc cho cỏn b y t v s dng thuc an ton, hp lý cn da trờn ni dung ca chng trỡnh v ti liu ca B Y t t chc khoỏ hc cho phự hp, m bo cht lng TL B TRNG B Y T V TRNG V KHOA HC V O TO GS Nguyn Vn Dp (ó ký v úng du) NI DUNG CHNG TRèNH S tit TT Ni dung Mc tiờu ca tng bi Bi Vai trũ v k nng ca iu dng chm súc bng thuc cho ngi bnh Ba chc nng ca ngi iu dng chm súc bng thuc Lý thuyt Thc hnh Mi quan h gia bỏc s, dc s v iu dng chm súc bng thuc cho ngi bnh Cỏc thụng tin c bn ngi iu dng cn thu thp lp k hoch chm súc bng thuc cho ngi bnh Ni dung quy trỡnh iu dng Bi 2 Cỏc thụng s Khỏi nim c bn v dc ng hc dc ng hc í ngha cỏc thụng s dc ng hc c bn c bn ng v ng dng thc hnh dng thc hnh Bi Mt s vi sinh liờn quan n iu tr bng khỏng sinh v nhim trựng bnh vin Vi h bỡnh thng c th ngi v vai trũ ca chỳng Nhim khun bnh vin v cỏc bin phỏp phũng chng nh ngha v cỏc bin phỏp tit trựng, kh trựng nh ngha khỏng sinh v xp loi thuc khỏng khun Ngun gc s khỏng khỏng sinh, kh nng lan truyn v cỏc bin phỏp ngn nga s gia tng vi khun khỏng Bi Tng tỏc thuc Tng tỏc thuc vi thuc; tng tỏc thuc vi thc n v ung Cỏch hng dn dựng thuc ỳng cho ngi bnh: ỳng thuc, ỳng khong cỏch gia cỏc ln dựng thuc, phi hp thuc ỳng Bi Tng k Trỡnh by c c ch ca tng k thuc trỏnh phi hp thuc gõy tng k bt li Thn trng pha thuc cựng mt bm tiờm, pha thuc vo dch truyn (khụng pha cỏc thuc gõy tng k, ch pha chung cỏc thuc tng hp) Bi Bi Phn ng cú hi ca thuc - ADR (Advers Drug Reaction) Bn cht ca phn ng cú hi, phõn bit c phn ng cú hi v hiu ng ph Biu hin lõm sng ca phn ng cú hi Bit cỏch phũng, x trớ phn ng cú hi ca thuc cho ngi bnh, nht l phn ng phn v v quỏ mn (choỏng phn v) Dng thuc v Tờn cỏc dng thuc cỏch dựng Cỏch s dng cỏc dng thuc, c bit cỏc dng thuc khụng ct, nghin, nhai Phõn loi v tiờm truyn ỳng cỏch Bi Bi Bi10 S dng thuc cho ngi bnh suy gan, suy thn, ngi gi, ph n cú thai, ph n ang cho bỳ, tr em Nguyờn tc dựng thuc hp lý cho nhúm bnh nhõn c bit: Nhng qui nh v qun lý s dng thuc gõy nghin, thuc hng tõm thn, tin cht dựng cha bnh Cỏc qui nh cho iu dng v qun lý, bo qun, cp phỏt thuc gõy nghin, thuc hng tõm thn, tin cht cha bnh Thụng tin thuc Hng dn s dng Dc th Quc gia Vit Nam Th no l mt thụng tin thuc m bo cht l- ng Bit tỡm thụng tin thuc trờn mt s a ch internet Ngi suy gim chc nng gan, thn, ngi gi, ph n mang thai, ph n cho bỳ, tr em Mc hỡnh pht i vi vic vi phm quy ch thuc hng tõm thn v tin cht trỏnh mc vi phm Hng dn s dng Dc th Quc gia Vit Nam (DTQGVN) dựng thuc ỳng: ng dựng, liu dựng, khong cỏch gia cỏc ln dựng thuc -Khai ging + pre-test - B ging + Post - test Tng s 20 Tng cng 40 20 LI NểI U Nm 1996, Chớnh ph ó ban hnh Chớnh sỏch Quc gia v thuc nhm t hai mc tiờu: m bo cung ng thuc m bo cht lng v s dng thuc hp lý an ton v hiu qu cho ngi bnh thc hin mc tiờu s dng thuc hp lý an ton cn cú s tham gia tớch cc ca bỏc s, dc s v iu dng quỏ trỡnh iu tr cho ngi bnh Trong nn kinh t th trng hin nay, vi s lng v chng loi thuc ngy cng phong phỳ v a dng, vic hun v o to liờn tc cho ngi iu dng cỏc kin thc v s dng thuc l vic lm cn thit tng cng nng lc o to liờn tc kin thc s dng thuc ca S Y t v Hi ng thuc v iu tr bnh vin, B Y t vi s h tr ca Chng trỡnh hp tỏc Y t Vit Nam - Thy in ó biờn son cun ti liu S dng thuc hp lý chm súc ngi bnh Ti liu S dng thuc hp lý chm súc ngi bnh cú ni dung mang tớnh thit thc v tớnh thc tin cao nhm mc ớch cung cp nhng kin thc c bn v s dng thuc hp lý cho ngi iu dng Mc tiờu cui cựng l giỳp ngi iu dng cú kin thc nhm m bo ỳng s dng thuc: ỳng ngi bnh, ỳng thuc, ỳng liu dựng, ỳng ng dựng v ỳng thi gian Ni dung ti liu gm phn: Phn l 10 bi cung cp nhng kin thc c bn cho iu dng v s dng thuc Cu trỳc mi bi gm: mc tiờu, ni dung, cõu hi lng giỏ v ti liu tham kho, ú cỏc cõu hi lng giỏ va nhm ỏnh giỏ kin thc thu hoch c ca hc viờn, va cú tớnh gi ý ngi s dng cú th tham kho t cõu hi tin hnh hun cho iu dng ti c s Phn l 12 ph lc vi nhng ni dung cú tớnh thc hnh cao vic hnh ngh ca ngi iu dng Kốm theo ti liu hun l a CD cỏc bi ging trờn phn mm powerpoint Cỏc n v t t chc hun cú th tham kho chun b cho bi ging Mc dự ó c t chc biờn son mt cỏch cụng phu, thm nh cht ch v ó c Hi ng khoa hc ca B Y t nghim thu, nhng chc chn khụng trỏnh nhng thiu sút Ban biờn son xin chõn thnh cm n s úng gúp quý bỏu ca cỏc chuyờn gia y, dc, chuyờn gia ca Chng trỡnh Hp tỏc Y t Vit Nam - Thy in ó tham gia biờn son ti liu Cm n s gúp ý, phờ bỡnh ca cỏc ng nghip quỏ trỡnh s dng Xin chõn thnh cm n Chng trỡnh Hp tỏc Y t Vit Nam - Thy in ó ti tr cho s i ca ti liu hun S dng thuc hp lý chm súc ngi bnh Ban biờn son BI VAI TRề V K NNG CA IU DNG TRONG CHM SểC BNG THUC CHO NGI BNH Thi gian: tit lý thuyt, tit thc hnh MC TIấU Sau hc bi ny, hc viờn cú kh nng trỡnh by c: Ba chc nng ca ngi iu dng chm súc bng thuc Mi quan h gia bỏc s, dc s v iu dng chm súc bng thuc cho ngi bnh Cỏc thụng tin c bn ngi iu dng cn thu thp lp k hoch chm súc bng thuc cho ngi bnh Ni dung cỏc bc quy trỡnh iu dng v chm súc bng thuc NI DUNG Trong chm súc sc khe cho ngi bnh bnh vin cng nh cng ng, vai trũ ca ngi iu dng chim mt v trớ ht sc quan trng, úng gúp cho s thnh cụng quỏ trỡnh iu tr Theo quan nim mi hin nay, iu dng (m trc õy gi l y tỏ) l mt ngh thc th vi chc nng rừ rng: Chc nng c lp Chc nng phi hp Chc nng ph thuc Thc hin chc nng ny, ngi iu dng ó gúp phn khụng nh m bo vic s dng thuc ti u Quỏ trỡnh chm súc bng thuc Quỏ trỡnh chm súc bng thuc cho ngi bnh gm kờ n thuc, cp phỏt thuc v theo dừi dựng thuc Bỏc s, dc s v iu dng u tham gia vo quỏ trỡnh chm súc bng thuc cho ngi bnh vi chc nng v nhim v khỏc nhau, nhng mc ớch cui cựng u l m bo s dng thuc hp lý, an ton v hiu qu iu dng l ngi trc tip dựng thuc hoc hng dn ngi bnh dựng thuc; l ngi theo dừi, phỏt hin, x trớ ban u cho ngi bnh v thụng bỏo cho bỏc s bit nhng bt thng ca ngi bnh sau dựng thuc õy l iu quan trng, ụi mang tớnh quyt nh n kt qu iu tr, vớ d bnh nhõn b choỏng phn v, iu dng ngng thuc v tiờm Adrenalin cho ngi bnh sau ú mi gi bỏc s, hoc gi cp cu Dựng thuc cho ngi bnh hp lý l khõu cui cựng quyt nh s dng thuc ti u cho ngi bnh Theo T chc Y t th gii quỏ trỡnh chm súc bng thuc cho ngi bnh c th nh sau: Quỏ trỡnh chm súc bng thuc ca T chc Y t th gii 11 Kê đơn thuốc Dợc sĩ lâm sàng - Theo dõi dùng thuốc Cấp phát thuốc Các vấn đề liên quan đến thuốc T vấn, thông tin thuốc Theo dõi ADR Đánh giá sử dụng thuốc Phòng phát thuốc vô trùng Theo dõi sử dụng thuốc lâm sàng Nhận biết - Chỉ định điều trị không điều trị thuốc - Chỉ định hay sai thuốc - Chỉ định hiệu lực Thuốc dới liều Thuốc liều Phản ứng có hại Tơng tác thuốc Ngời bệnh không phục tùng điều trị Ngăn ngừa Giải Hiệu thuốc tốt có phản ứng có hại Chất lợng sống bệnh nhân tốt Vai trũ ca iu dng chm súc bng thuc Vic dựng thuc cho ngi bnh phi m bo c s an ton v theo ỳng y lnh Trong quỏ trỡnh chm súc bng thuc cho ngi bnh, ngi iu dng phi th hin vai trũ ca mỡnh qua nhng nhim v di õy: 2.1 ỏnh giỏ ngi bnh Vic ỏnh giỏ ca iu dng chm súc bng thuc cú ý ngha quan trng liờn quan n ngi bnh: Hi k tiu s v theo dừi nhng h s ca ngi bnh ó c ghi chộp trc õy v d ng vi mt s thuc, ngi bnh s trỏnh c nhng thuc m ó gõy d ng cho mỡnh nhng t iu tr trc õy ỏnh giỏ tỡnh trng ca c th ngi bnh cng rt quan trng Vớ d: Kh nng dung np thuc v thc n bng ng ming sao? Nhng xột nghim cú gi ý gỡ v ri lon chc nng gan thn? Huyt ỏp bnh nhõn cú biu hin gỡ liờn quan n chng ch nh vic dựng thuc lỳc ny khụng? Ngi iu dng cn xem xột nhng cõu hi nờu trờn giỳp cho vic dựng thuc thun li 12 Vic ỏnh giỏ ca ngi iu dng cng cũn cú th tỡm nhng im cn thit tm dng nhng thuc ó c bỏc s kờ n ng nhiờn, phỏt hin nhng thuc phi dng li, ngi iu dng phi bỏo cỏo vi ngi bỏc s kờ n thuc ú Ngi iu dng cũn phi xem xột nhng thuc ngi bnh thng dựng trc õy iu ny cú ớch mun tỡm hiu nhng du hiu hoc nhng triu chng ang xut hin ngi bnh lỳc ngi iu dng tip xỳc vi h, c bit lỳc cp cu Nu khoa lõm sng hoc phũng khỏm, vic yờu cu ngi bnh cho bit cỏc thuc thng dựng xem xột v qua ú cng cú th ỏnh giỏ c trỡnh ca ngi s dng thuc h t dựng thuc nh Trong chm súc sc khe ti nh, nhim v ca ngi iu dng l phi xem xột iu kin c th ca ngi bnh m h ang dựng thuc Vớ d: nhng thuc cú c bo qun an ton v xa ch tr em chi ựa khụng? Ngi bnh cú y dng c m bo vic dựng thuc ti nh hay khụng? Nhng vt thi ca cỏc dng thuc tiờm nh ng thuc thy tinh, bm tiờm, kim tiờm sau dựng s c hy õu? Ngi iu dng cũn phi quan tõm xỏc nh xem thnh viờn no gia ỡnh ngi bnh cú kh nng hiu bit giỳp ngi bnh dựng thuc ti nh Xem xột vic dựng thuc ũi hi ngi iu dng phi cú phng phỏp, phi cú s hiu bit i vi mi loi thuc, phi hiu mc ớch ca vic dựng mi loi thuc cho ngi bnh, tỏc dng, liu bỡnh thng, ng dựng, khong cỏch dựng, nhng tỏc dng ph cú th xy ra, nhng lý c bit khin phi kờ n loi thuc ú Hiu bit ca ngi iu dng quỏ trỡnh chm súc bng thuc cho ngi bnh s giỳp cho vic s dng thuc va hiu qu va an ton (vớ d trc dựng thuc iu tr cao huyt ỏp, ngi bnh cn phi c o huyt ỏp) hoc cú nhng thuc cũn nghi ng hay cha rừ, ngi iu dng phi xem li ti liu hoc hi li bỏc s, dc s 2.2 Xõy dng k hoch thc hin chm súc bng thuc: Khi dựng thuc, cú mc ớch c bn cn phi t c l: Thuc phi t c hiu qu mong mun iu tr Khụng cú nhng bin chng xy vi nhng thuc ó c kờ n v khụng cú bin chng cỏch dựng gõy Ngi bnh v gia ỡnh hiu c cỏch t dựng thuc an ton nu c bỏc s ch nh 2.3 Thc hin vic chm súc bng thuc Tớnh an ton v hiu qu ca liu trỡnh iu tr bng thuc s ph thuc vo tng cỏ nhõn ngi bnh Vỡ vy ngi iu dng phi thc hin ỳng nhng yờu cu sau: 2.3.1 Nhng cụng vic trc dựng thuc Vo s (thuc ung, thuc tiờm) v kim tra s lng, chng loi thuc ca mi ngi bnh 13 Chng tai bin dựng thuc: Thc hin tiờm an ton cho ngi bnh, ngi tiờm v cng ng Phũng nga truyn cỏc tỏc nhõn gõy bnh qua ng mỏu qua dch v tiờm Dựng bm kim tiờm vụ khun cho mi ln tiờm, x lý an ton cỏc vt sc nhn sau tiờm Phũng chng sc phn v cú hiu qu 5.3.2 Bin phỏp m bo dựng thuc hiu qu Chun b thuc trc dựng cho ngi bnh Vớ d: nghin nh, lc k, hoc cú thuc phi pha loóng vi mt dung dch pha riờng bit, cú thuc khụng c ct, khụng c nghin a thuc vo c th ngi bnh ỳng k thut Mt s gi ý cho tr em ung thuc Dựng dng thuc nc an ton hn thuc viờn Dựng mt lng nh dung dch pha thuc Dựng thỡa a thuc chch vo gúc mỏ Nu lng thuc ung di 1ml dựng bm tiờm s chớnh xỏc hn Cho tr ung nc sau ung thuc Mt s gi ý tiờm cho tr em Phi tht chỳ ý chn v trớ tiờm vỡ cỏc c ca tr nh cha phỏt trin Tr thng khụng hp tỏc tiờm cn cú b m hoc ngi ph giỳp Cn ỏnh thc tr ri mi tiờm Khụng cng ộp tr, tiờm cn cú s ng viờn thuyt phc Thi im dựng thuc m bo hiu qu ca thuc, vic chn thi gian dựng tng loi thuc cú ý ngha rt quan trng Cn nm chc tớnh cht dc lý v dc ng hc ca thuc dựng thuc ỳng thi im nhm t c hiu qu ti u ca thuc Vớ d: Erythromycin base cn phi ung xa ba n thuc khụng bn vng mụi trng acid Trỏnh trn cỏc thuc khụng tng hp mt bm tiờm Khi trn cỏc thuc tiờm cn chỳ ý cỏc thuc phi hp vi cú th khụng tng hp lm gim hiu qu ca thuc (xem bng danh mc cỏc thuc cú th phi hp v khụng phi hp) Ngi iu dng thụng thng l ngi trc tip dựng thuc cho ngi bnh nờn cn cú kin thc v s tng hp cu cỏc thuc pha trn vi 5.3.3 Cỏc bin phỏp to s thoi mỏi cho ngi bnh H tr v tinh thn cho ngi bnh Tỏc dng ca phng phỏp placebo ó c chng minh liu phỏp iu tr Mt li núi du dng, mt cỏch tip xỳc tớch cc cú th to hiu qu nh dựng thuc Hn ch au n tiờm Chm súc da vựng tiờm 18 Sp xp ging bnh cho phự hp vi ngi bnh dựng mt s loi thuc Vớ d: nhng ngi bnh dựng thuc li tiu cn sp xp nm ging gn nh v sinh i tiu cho thun li 5.3.4 Giỏo dc y t Mt ngi bnh chu trỏch nhim v sc kho cho chớnh mỡnh thỡ cung cp cỏc thụng tin cn thit v cỏch dựng thuc, cỏch theo dừi cú ý ngha cc k quan trng, nhm m bo cho liu phỏp dựng thuc cú hiu qu Thụng tin hng dn dựng thuc cn vit ngn gn m bo tớnh nht quỏn vic hng dn ngi bnh Thụng tin c bn hng dn dựng thuc cho ngi bnh bao gm: Tờn thuc, liu lng v tỏc dng ca thuc Thi gian dựng thuc Cỏch bo qun Cỏch pha thuc Bỏo cỏo nhng bt thng cú th cú dựng thuc Giỳp ngi bnh iu chnh mt s thúi quen cú hi dựng thuc (n, ung cỏc cht kớch thớch ) ỏnh giỏ ỏnh giỏ l bc cui cựng ca quy trỡnh iu dng chm súc ngi bnh ỏnh giỏ s dn n nhng quyt nh thay i cn thit v k hoch chm súc cng nh dựng thuc cho ngi bnh Ni dung chớnh ỏnh giỏ v chm súc thuc cho ngi bnh bao gm: S an ton ca ngi bnh dựng thuc (m bo ỳng) Hiu qu v cỏc tỏc dng ph quỏ trỡnh dựng thuc Hiu qu ca cỏc bin phỏp can thip nhm to s thoi mỏi cho ngi bnh ỏnh giỏ s hiu bit ca ngi bnh v cỏc thuc ang s dng Ghi chộp nhng theo dừi v thuc ó dựng cho ngi bnh Khi ngi iu dng theo dừi ỏnh giỏ ngi bnh, a nhng nhn nh v iu dng v dựng thuc cho ngi bnh thỡ cn ghi cỏc thụng tin trờn vo h s theo quy nh CU HI LNG GI Cõu hi ỳng sai Cú th cho bnh nhõn dựng thuc ngi iu dng khỏc ó chun b m khụng cn kim tra li? A ỳng B Sai Phi thụng bỏo cho bỏc s iu tr vũng 24 gi nhng thuc bnh nhõn t chi khụng dựng? 19 A ỳng B Sai Sau dựng thuc, ngi iu dng phi theo dừi nhng thay i v hnh vi ca ngi bnh A ỳng B Sai Nhn nh ngi bnh l bc u tiờn qui trỡnh chm súc bng thuc A ỳng B Sai Trc trn cỏc thuc mt bm tiờm, ngi iu dng cn phi kim tra s tng hp ca cỏc thuc ú: A ỳng B Sai Giỏo dc Y t quy trỡnh iu dng l cung cp cỏc thụng tin cho ngi bnh v cỏch dựng thuc, cỏch theo dừi v sau dựng thuc thuc nhm m bo hiu qu iu tr A ỳng B Sai in t thớch hp vo ch trng Nhim v ca ngi iu dng chm súc bng thuc : A ỏnh giỏ B Xõy dng k hoch thc hin bng thuc C Thc hin vic chm súc Trc dựng thuc cho ngi bnh, mt nhng bin phỏp m bo cht lng thuc l ngi iu dng cn phi kim tra ca thuc in ba lnh vc chm súc ngi bnh ca ngi iu dng: A Chm súc iu dng B Chm súc C Chm súc in ngun thụng tin chớnh cn thu thp bc nhn nh liờn quan n ni dung chm súc thuc A Tin s B Cõn nng C D Cỏc du hiu sng Tin s thuc 20 E Hiu bit ca ngi bnh v cỏc thuc ang s dng Nờu ni dung cn ỏnh giỏ dựng thuc cho ngi bnh A S .ca ngi bnh dựng thuc B Hiu qu v nu cú C Hiu qu ca cỏc bin phỏp nhm to s cho ngi bnh D S ca ngi bnh v cỏc thuc ang s dng 12 Can thip iu dng v chm súc thuc bao gm: A Bin phỏp m bo an ton B Bin phỏp m bo dựng thuc C Bin phỏp to s cho ngi bnh D Giỏo dc Chn mt cõu tr li ỳng nht s cỏc cõu A, B, C, D 13 Nhng cụng vic ca ngi iu dng trc dựng thuc: A Kim tra hn dựng ca thuc, khụng dựng thuc ó i mu hoc lng cn (tr nh dch) B Xem k hng dn n C m bo k thut vụ trựng D C A, B v C Trong qui trỡnh chm súc bng thuc, ngi iu dng cú vai trũ quan trng vic: A Cho ngi bnh dựng thuc ỳng cỏch B Theo dừi phn ng cú hi ca thuc C Thụng bỏo cỏc bt thng ca ngi bnh dựng thuc cho bỏc s D C A, B v C 15 Trong dựng thuc cho bnh nhõn, ngi iu dng nờn: A Lm theo y lnh ca bỏc s B Thụng bỏo cho bnh nhõn tờn thuc c dựng C Hng dn cho bnh nhõn cỏch theo dừi v thụng bỏo cỏc bt thng sau dựng thuc D C A, B v C 16 Quan h ca bỏc s, dc s, iu dng v ngi bnh dựng thuc l: A iu dng ch thc hin theo y lnh B Bỏc s, dc s v iu dng trao i thụng tin v dựng thuc v cỏc thụng tin liờn quan n bnh nhõn quỏ trỡnh iu tr 21 C Bỏc s, dc s, iu dng v c ngi bnh trao i thụng tin quỏ trỡnh s dng thuc iu tr D C A, B v C 17 ỏnh giỏ v chm súc thuc cho ngi bnh bao gm: A Hiu qu ca thuc B S hiu bit ca ngi bnh v thuc ang dựng C Ghi chộp cỏc theo dừi v thuc ó dựng cho ngi bnh D C A, B, v C 18 Cỏc bin phỏp m bo an ton cho ngi bnh dựng thuc A Thc hin mi tiờm an ton cho ngi bnh, ngi tiờm v cng ng B Cho ngi bnh ung thuc vi nc un sụi ngui C Sn sng hp thuc cp cu choỏng phn v D C A, B v C 19 Can thip iu dng quy trỡnh chm súc thuc l: A Bc th B Bc th C Bc th D Bc th 20 Ni dung ỳng dựng thuc cho ngi bnh l: Ni dung ỳng Sai ỳng s ging, s phũng ỳng ngi bnh ỳng nhón thuc ỳng thuc ỳng liu ỳng ng dựng thuc ỳng thi gian dựng thuc THC HNH A Chun b dng c Mỏy overhead, giy trong, bỳt vit kớnh (trong trng hp khụng cú mỏy overhead cú th dựng giy trng kh A0 thay th) 22 B Tin hnh Hc viờn chia thnh nhúm tho lun v chc nng nhim v ca iu dng bnh vin hin nay, nhn mnh chc nng lm vic c lp Sau 15 phỳt tho lun, cỏc nhúm chun b kt qu tho lun trờn giy chiu overhead i din mi nhúm s trỡnh by kt qu tho lun ca nhúm mỡnh Ging viờn v cỏc nhúm khỏc nhn xột v b xung TI LIU THAM KHO B Y t, (2001), Quy ch bnh vin, Nh xut bn Y hc B Y t, Thụng t 08/BYT-TT ngy 4/7/1997 B Y t, (2002), Hng dn iu tr v s dng thuc, Nh xut bn Y hc Clinical Guidelines (Diagnostic and treatment manual) 2nd Edition, 1990, Hartier Paris Delaune Ladner, (1998), Fundermentals of Nursing - Standards and practice Delmar Publishers Perry Poffer, (2002), Clinical nursing - skill and techniques 5th edition, Mosby 23 BI CC THễNG S DC NG HC C BN NG DNG TRONG THC HNH Thi gian: tit lý thuyt, tit thc hnh MC TIấU Sau hc bi ny, hc viờn cú kh nng trỡnh by c: Khỏi nim c bn v dc ng hc í ngha cỏc thụng s dc ng hc c bn v ng dng thc hnh NI DUNG M u Thuc l cht c dựng iu chnh hoc thay i tỡnh trng v sinh lý, bnh lý vỡ li ớch ngi s dng Vic s dng thuc hp lý l ngi bnh c dựng thuc phự hp vi nhu cu lõm sng vi liu lng ỏp ng nhng yờu cu c th mt khong thi gian hp lý v mc chi phớ thp nht i vi ngi bnh v cng ng Thuc cn thit cho cỏc trng hp sau: iu tr bnh cỏc nguyờn nhõn sinh bnh m cú th kim soỏt c dựng thuc Vớ d dựng thuc khỏng sinh cha bnh nhim khun nh st thng hn S dng khỏng sinh bnh nhim virus l khụng hp lý b sung trng hp mt nc v mt in gii, iu tr thiu ht vitamin, khoỏng cht hay hormon gim nh cỏc triu chng cú th gõy tỡnh trng chu ng quỏ mc nu khụng c iu tr Vớ d ho kộo di dn n mt ng hay au nng ung th chn oỏn bnh Vớ d s dng cht cn quang phũng bnh Vớ d s dng vacxin thay i cỏc c ch sinh lý vi mc ớch no ú Vớ d s dng thuc trỏnh thai iu tr bng thuc ụi tht bi cú th t mt cỏc nguyờn nhõn sau: La chn thuc khụng ỳng bnh Thuc bo ch kộm (thuc khụng ró hay khụng ho tan) Thuc gi Dựng thuc khụng ỳng Vớ d sai liu lng, s ln a thuc, ng dựng thuc hoc thi gian iu tr Mt nhng bin phỏp tng cng vic s dng thuc hp lý v gim thiu cỏc trng hp tht bi iu tr bng thuc l ngi iu dng phi cú kin thc c bn v dc ng hc Giỏ tr cỏc thụng s dc ng hc s thay i ph thuc vo tng ngi bnh c th (tr s sinh, ngi cao tui, ph n cú thai, ngi 24 b bnh gan, thn ) Vỡ vy, kin thc v cỏc thụng s dc ng hc s giỳp ngi iu dng tng cng hiu qu ca vic chm súc bng thuc cho ngi bnh Cỏc thụng s dc ng hc 2.1 Khỏi nim chung v dc ng hc Dc ng hc l quỏ trỡnh c th tỏc ng lờn thuc qua giai on: Hp thu, phõn b, chuyn hoỏ v thi tr Cỏc giai on ny c th hin qua cỏc thụng s dc ng hc v c miờu t s sau Cơ thể ngời bệnh thuốc AUC F% A E D T1/2 Vd M Cl A (Absorption): Hp thu AUC (Area Under the Curve): Din tớch di ng cong D (Distribution): Phõn b Vd (Volume of distribution): Th tớch phõn b M (Metabolism): Chuyn hoỏ T1/2: Na i huyt tng E (Elimination): Thi tr Cl (Clearance): thi 2.2 Cỏc thụng s dc ng hc 2.2.1 Din tớch di ng cong L din tớch di ng cong ca th biu din s bin thiờn ca nng thuc mỏu theo thi gian, biu th tng trng cho lng thuc vo c vũng i tun hon dng cũn hot tớnh sau mt thi gian t Ký hiu AUC (Area Under the Curve) T din tớch di ng cong cú th tớnh c tr s ca sinh kh dng ca thuc Sinh kh dng hoc kh dng sinh hc (ký hiu l F) biu th mc v tc (tớnh theo %) hp thu ca hot cht vo c vũng i tun hon so vi liu ó dựng Nu thuc c a vo bng ng tnh mch thỡ sinh kh dng ca thuc bng 100% (tc F = 1) Nu thuc c a bng ng khỏc thỡ F luụn nh hn Vớ d : Ampicilin ng tiờm tnh mch cú sinh kh dng l 100% tc l 100% lng thuc tiờm a vo c th u c hp thu vo mỏu Trong ú ampicilin dựng ng ung ch cú sinh kh dng khong 45% Vỡ vy, ti rt nhiu nc, ampicilin ng ung khụng c a vo danh mc thuc thit yu ng dng lõm sng 25 Cú th tng hiu qu ca vic dựng thuc bng cỏch tng AUC (tng kh nng hp thu thuc vo vũng tun hon) Vớ d: nờn hng dn cho bnh nhõn mi ln ung thuc vi 100 150 ml (tng ng mt cc nc to) s lm tng AUC v ú s lm tng hiu qu ca vic dựng thuc (tr nhng thuc cn phi t c nng ti ch cao vớ d thuc tr giun, sỏn thỡ cú th ung ớt nc hn) 2.2.2 Th tớch phõn b Th tớch phõn b (Vd) biu th mi liờn quan gia lng thuc c th v nng ca thuc huyt tng trng thỏi cõn bng Th tớch phõn b biu th mt th tớch cn phi cú ton b lng thuc a vo c th phõn b nng bng nng huyt tng nờn cũn gi l th tớch phõn b biu kin Ký hiu: Vd (Volume of distribution) n v: lớt hoc lớt /kg Mi liờn h gia th tớch phõn b ca mt thuc c th vi nng huyt tng c th hin phng trỡnh sau: Vd = DìF Cp Trong ú : D: Liu thuc cn a (g hoc mg) ; Vd: Th tớch phõn b ; Cp: Nng thuc huyt tng (g/l hoc mg /l) ; F: Kh dng sinh hc ca thuc (%) Nh vy, vi cựng mt liu dựng, nu th tớch phõn b (Vd) ca thuc cng ln thỡ nng thuc huyt tng (Cp) cng nh v ngc li, nu Vd nh thỡ Cp ln Cỏc yu t nh hng n Vd: Cu to c th ca bnh nhõn Tui Tỡnh trng bnh lý Gii tớnh Hm lng m Bn cht ca thuc Kh nng khuch tỏn ca mt thuc vo cỏc t chc ca c th ph thuc vo yu t: H s phõn b lipid /nc ca thuc Bn cht ca t chc m thuc thõm nhp 26 ng dng lõm sng T th tớch phõn b cho trc, ta cú th tớnh c lng thuc cn a vo c th t c mt nng mong mun huyt tng D = Vd ì Cp F Vi nhng bnh nhõn c bit V (vớ d tr em, ngi gi ) hoc cú bt thng v sinh lý (vớ d ngi bộo phỡ) hoc cú bnh gan, thn trm trng cn phi cõn nhc n tr s Vd hiu chnh liu Vớ d: tr bộo phỡ, lng nc c th thp hn so vi nhng tr em bỡnh thng iu ny cú ngha l th tớch phõn b ca nhng thuc a nc tr bộo phỡ thp hn so vi tr bỡnh thng Da vo cụng thc tớnh Vd ta thy, khụng thay i nng thuc cú tỏc dng huyt tng thỡ phi gim liu thuc a vo c th Tr em cú t l phn trm lng nc c th cao hn ngi ln nờn Vd ca nhng thuc cú tớnh thõn nc s cao Vỡ vy, liu tớnh theo mg /kg th trng tr em cao hn ngi ln Hoc nhng tr b mt nc nh st cao, a chy thỡ nguy c ng c quỏ liu cao Cn phi gim liu nhng i tng ny Ngi iu dng phi theo dừi s ỏp ng ca ngi bnh vi liu dựng ca thuc, nhng bt thng ca ngi bnh dựng thuc nh tiu tin ớt, nụn, bun nụn, chỏn n, vng da Khi gp nhng du hiu bt thng ny, iu dng cn thụng bỏo vi bỏc s ph trỏch bỏc s hiu chnh liu thuc 2.2.3 Na i huyt tng (T1/2) L thi gian cn thit nng thuc huyt tng gim xung cũn mt na (50%) thuc thi tr vi mt tc t l vi nng thuc Cụng thc tớnh: T1/2 = 0,693 ì Vss Cl Trong ú : T1/2: Na i huyt tng Vss: Th tớch phõn b tỡnh trng n nh Cl: thi Phn trm lng thuc thi tr c th theo thi gian (t) Thi gian (t) % thuc thi ln T1/2 50 ln T1/2 75 ln T1/2 88 ln T1/2 94 27 ln T1/2 97 ln T1/2 98 ln T1/2 99 n v tớnh thi gian t l gi (60 phỳt) Nh vy sau mt khong thi gian (t) bng n ln T1/2 thỡ hu ht lng thuc a vo c th ó b o thi ngoi (94% - 97%) ng dng lõm sng Da vo tr s T1/2, ta cú th tớnh toỏn khong cỏch a thuc hp lý vo c th Vớ d: T1/2 ca cefotaxim l - gi Nh vy sau mi - gi nờn a thuc mt ln m bo lng thuc mỏu tun hon Vớ d: Khong cỏch dựng thuc nhúm (amoxicilin, oxacilin ) ng ung khụng hp lý bờta - lactam C (mg/l) Nồng độ tối thiểu có hiệu (MIC) Khong cỏch dựng6h thuc (amoxicilin, oxacilin ) ng ung hp lý nhúm 12h bờta -t (h) lactam C (mg/l) Nồng độ tối thiểu có hiệu (MIC) 2.2.4 thi ca thuc 12h t (h) L tr s biu th kh nng ca mt c quan (thng l gan, thn) lc sch thuc huyt tng mỏu tun hon qua c quan ú Ký hiu Cl (Clearance) 28 n v ml /phỳt (biu th s ml huyt tng c gan hoc thn lc sch thuc thi gian phỳt) hoc ml /phỳt/kg Thc cht, thi phn ỏnh kh nng thi thuc t dch ni bo i vi thuc dng khụng kt hp Nu thuc cng ớt gn kt, thi ca thuc cng ln Mi quan h gia Vd, T1/2 v thi Cl: Cl = 0,693 ì Vss T1/2 Theo phng trỡnh trờn, nu thuc cú T1/2 thp thỡ thi thuc ln, cú ngha l thuc b thi tr nhanh Nu thuc cú Vss tng thỡ Cl cng tng ng dng lõm sng thi cú ý ngha quan trng vic hiu chnh liu thuc, c bit bnh nhõn suy thn Vi nhng bnh nhõn suy gim chc nng gan thn, cho ngi bnh dựng thuc, ngi iu dng phi chỳ ý theo ỳng ch nh ca bỏc s v gim liu thuc hoc gión khong cỏch a thuc Vai trũ ca cỏc thụng s dc ng hc C quỏ trỡnh dc ng hc ca thuc u tỏc ng n s thay i nng thuc huyt tng Vớ d nng thuc mỏu s tng nu hp th cao, hoc phõn b thp, hoc chuyn hoỏ ớt hay thi tr chm i vi bỏc s, cỏc thụng s c ng hc s giỳp cho vic la chn thuc hp lý, ch nh thuc thớch hp (liu dựng, ng dựng, tn xut a thuc, thi gian iu tr ) v s dng thuc t hiu qa ti u i vi ngi iu dng, nm c vai trũ ca cỏc thụng s dc ng hc giỳp vic thc hin y lnh ca bỏc s mt cỏch tớch cc v cú hiu bit ng thi, ngi iu dng cú th phỏt huy vai trũ ca mỡnh mi quan h hai chiu gia bỏc s - dc s - iu dng, tng hiu qu ca quỏ trỡnh chm súc bng thuc cho ngi bnh s dng thuc ti u CU HI LNG GI Cõu hi ỳng sai Dc ng hc l mụn hc nghiờn cu s tỏc ng ca thuc i vi c th: A ỳng B Sai Nitrofurantoin cú nng cao nc tiu A ỳng B Sai Sinh kh dng ca mt thuc dựng ng tiờm truyn tnh mch l 100% A ỳng B Sai 29 Nhỡn chung, ung thuc vi mt cc nc to (100-150ml) s tng kh nng hp thu thuc, ú s lm tng hiu qu ca thuc A ỳng B Sai in t thớch hp vo ch trng: Dc lc hc l mụn hc nghiờn cu quỏ trỡnh tỏc ng ca i vi Cũn Dc ng hc l mụn hc nghiờn cu s tỏc ng ca i vi S tỏc ng ca c th i vi thuc tri qua giai on: , phõn b, .v Sinh kh dng hay kh dng sinh hc ca mt thuc biu th v hp thu ca hot cht vo vũng tun hon so vi lng thuc ó dựng tr b bộo phỡ, lng nc c th .so vi tr em bỡnh thng Chn mt cõu tr li ỳng nht s cỏc cõu A, B, C, D Tiờm ampicilin cho ngi ln tt nht l: A ln mt ngy B ln /ngy C ln mt ngy 10 Nờn cho bnh nhõn ung erythromycin: A Lỳc (1 gi trc n) B Trong n C Sau n 11 nhng bnh nhõn b suy gim chc nng thn nng, khụng cn phi hiu chnh liu ca thuc: A Ceftazidim B Doxycyclin C Tetracyclin 12 So vi amoxicilin ng ung, ampicilin ung cú: A Sinh kh dng cao hn B Sinh kh dng thp hn C Bng sinh kh dng ca amoxicilin ng ung 13 Nờn cho bnh nhõn ung amoxicilin vi: A Nc lc B Nc chố C Nc hoa qu 14 Sau dựng thuc, nu ngi bnh i tiu ớt cú ngha l: 30 A Thuc cú nh hng n chc nng thn B Thuc nh hng n tun hon C C A v B 15 Khụng cn phi hiu chnh liu thuc i tng bnh nhõn l: A Tr s sinh v ngi gi B Thanh niờn C Ph n cú thai D Ngi b bnh thn 16 Tr em tui ung oxacilin tt nht l: A ln /ngy B 3ln/ngy C 4ln/ngy 17 Tiờm amikacin cho ngi gi 70 tui tt nht l: A Tng liu ln /ngy B ln /ngy C 3ln/ngy 18 Khi dựng thuc nhúm aminoglycosid cựng thuc nhúm cephalosporin cn: A Theo dừi lng nc tiu ca ngi bnh B Theo dừi huyt ỏp ca ngi bnh C C A v B 19 Cho tr em tui ung amoxicilin tt nht l: A ln /ngy B ln /ngy C ln /ngy 20 Cho ngi gi 65 tui ung cephalexin tt nht l: A Sau ba n B Trong ba n C Xa ba n THC HNH A Chun b ti liu v dng c Mỏy chiu overhead, giy trong, bỳt vit kớnh (trong trng hp khụng cú mỏy chiu overhead cú th dựng giy trng kh A0 thay th) Ti liu tham kho: Dc th quc gia Vit Nam, Injection practices in the developing world (WHO, 1996), 31 B Tin hnh Hc viờn chia thnh nhúm, mi nhúm c nhn giy chiu overhead v bỳt vit kớnh, cun Dc th quc gia Trong 45 phỳt, cỏc nhúm tho lun nhng ni dung sau: Tỡm khong cỏch tiờm Unasyn v ceftazidim ngy vi ngi bnh b suy thn Da trờn c s dc ng hc, gii thớch ti li cú kt qu ú Khong cỏch tiờm Adrenalin cho ngi bnh b choỏng phn v? Khi no thỡ ngng tiờm? Gii thớch Vi nhng ngi bnh ang dựng Maalox hoc atapulgit, nu phi dựng thờm cỏc loi thuc khỏc thỡ phi cho ngi bnh ung cỏc loi thuc ny ớt nht gi trc ung Maalox, atapulgit Gii thớch ti sao? Mi nhúm ghi kt qu tho lun lờn giy chiu overhead Sau ht thi gian tho lun, i din mi nhúm lờn trỡnh by kt qu tho lun ca nhúm mỡnh Ging viờn v cỏc nhúm khỏc nhn xột v b xung TI LIU THAM KHO i hc Dc H Ni, B mụn Dc lõm sng, (2001), Dc lõm sng i cng Basic and clinical pharmacology, McGraw Hill, 2001 32 [...]... i trong huyt tng (T1/2) L thi gian cn thit nng thuc trong huyt tng gim xung cũn mt na (50%) khi thuc thi tr vi mt tc t l vi nng thuc Cụng thc tớnh: T1/2 = 0,693 ì Vss Cl Trong ú : T1/2: Na i trong huyt tng Vss: Th tớch phõn b tỡnh trng n nh Cl: thanh thi Phn trm lng thuc thi tr ra khi c th theo thi gian (t) Thi gian (t) % thuc thi 1 ln T1/2 50 2 ln T1/2 75 3 ln T1/2 88 4 ln T1/2 94 27 5 ln T1/2... thuc cho ngi bnh An toàn Hiệu quả Kiến thức Thoải mái Mục tiêu chăm sóc thuốc cho ngời bệnh 5.3 Can thip iu dng v chm súc thuc 5.3 .1 Bin phỏp m bo an ton Chng nhm ln thuc, m bo 5 ỳng theo quy nh ca T chc Y t th gii 17 Chng tai bin khi dựng thuc: Thc hin tiờm an ton cho ngi bnh, ngi tiờm v cng ng Phũng nga truyn cỏc tỏc nhõn gõy bnh qua ng mỏu qua dch v tiờm Dựng bm kim tiờm vụ khun cho mi ln tiờm, x lý. .. vin v trong quy 14 ch bnh vin ban hnh theo quyt nh s 18 95 /19 97/BYT-Q ngy 19 /9 /19 99 quy nh Hi ng thuc v iu tr Trng phũng iu dng ca bnh vin l u viờn thng xuyờn ca Hi ng thuc v iu tr Trong phn nhim v c th ca Hi ng thuc v iu tr cú mt ni dung ghi rt rừ mi quan h hp tỏc gia bỏc s, dc s v iu dng trong vic s dng thuc hp lý cho ngi bnh Nhim v ca iu dng v mi quan h vi bỏc s, dc s cũn c quy nh chi tit trong quy... trong quỏ trỡnh iu tr 21 C Bỏc s, dc s, iu dng v c ngi bnh trao i thụng tin trong quỏ trỡnh s dng thuc iu tr D C A, B v C 17 ỏnh giỏ v chm súc thuc cho ngi bnh bao gm: A Hiu qu ca thuc B S hiu bit ca ngi bnh v thuc ang dựng C Ghi chộp cỏc theo dừi v thuc ó dựng cho ngi bnh D C A, B, v C 18 Cỏc bin phỏp m bo an ton cho ngi bnh khi dựng thuc A Thc hin mi tiờm an ton cho ngi bnh, ngi tiờm v cng ng B Cho. .. bộo phỡ, lng nc trong c th .so vi tr em bỡnh thng Chn mt cõu tr li ỳng nht trong s cỏc cõu A, B, C, D Tiờm ampicilin cho ngi ln tt nht l: A 2 ln mt ngy B 3 ln /ngy C 4 ln mt ngy 10 Nờn cho bnh nhõn ung erythromycin: A Lỳc úi (1 gi trc khi n) B Trong khi n C Sau khi n 11 nhng bnh nhõn b suy gim chc nng thn nng, khụng cn phi hiu chnh liu ca thuc: A Ceftazidim B Doxycyclin C Tetracyclin 12 So vi amoxicilin... õy Nhận định điều dỡng Lập kế hoạch điều dỡng Đánh giá Can thiệp Điều dỡng S quy trỡnh iu dng Trong quỏ trỡnh chm súc v iu tr cho ngi bnh, ngi iu dng thng c giao trỏch nhim thc hin ba lnh vc chm súc: Chm súc iu dng (nursing care) cho ngi bnh, Chm súc y t (medical care) cho ngi bnh, Chm súc thuc (pharmaceutical care) cho ngi bnh 5 Quy trỡnh iu dng v chm súc thuc 5 .1 Nhn nh ngi bnh Nhn nh l bc u tiờn... ng hc í ngha cỏc thụng s dc ng hc c bn v ng dng trong thc hnh NI DUNG 1 M u Thuc l cht c dựng iu chnh hoc thay i tỡnh trng v sinh lý, bnh lý vỡ li ớch ngi s dng Vic s dng thuc hp lý l khi ngi bnh c dựng thuc phự hp vi nhu cu lõm sng vi liu lng ỏp ng nhng yờu cu c th trong mt khong thi gian hp lý v mc chi phớ thp nht i vi ngi bnh v cng ng Thuc cn thit cho cỏc trng hp sau: iu tr bnh do cỏc nguyờn nhõn... mỏu? 3 Mi quan h gia bỏc s, dc s v iu dng trong chm súc bng thuc Nh ó nờu phn trờn, quỏ trỡnh chm súc bng thuc cho thy vai trũ ca iu dng úng gúp mt phn rt quan trng, quyt nh hiu qu ti u trong s dng thuc, theo dừi dựng thuc cho ngi bnh Vai trũ quan trng ny ca iu dng ó c th hin trong nhng vn bn mang tớnh qun lý Nh nc ca B Y t nh trong thụng t 08/BYT-TT ngy 4/7 /19 97 ca B trng B Y t hng dn vic t chc, chc... ln T1/2 94 27 5 ln T1/2 97 6 ln T1/2 98 7 ln T1/2 99 n v tớnh thi gian t l gi (60 phỳt) Nh vy sau mt khong thi gian (t) bng 4 n 6 ln T1/2 thỡ hu ht lng thuc a vo c th ó b o thi ra ngoi (94% - 97%) ng dng lõm sng Da vo tr s T1/2, ta cú th tớnh toỏn khong cỏch a thuc hp lý vo c th Vớ d: T1/2 ca cefotaxim l 1 - 2 gi Nh vy sau mi 4 - 8 gi nờn a thuc mt ln m bo lng thuc trong mỏu tun hon Vớ d: Khong cỏch... cú hi ca thuc C Thụng bỏo cỏc bt thng ca ngi bnh khi dựng thuc cho bỏc s D C A, B v C 15 Trong khi dựng thuc cho bnh nhõn, ngi iu dng nờn: A Lm theo y lnh ca bỏc s B Thụng bỏo cho bnh nhõn tờn thuc c dựng C Hng dn cho bnh nhõn cỏch theo dừi v thụng bỏo cỏc bt thng sau khi dựng thuc D C A, B v C 16 Quan h ca bỏc s, dc s, iu dng v ngi bnh trong dựng thuc l: A iu dng ch thc hin theo y lnh B Bỏc s, dc s ... giá sử dụng thuốc Phòng phát thuốc vô trùng Theo dõi sử dụng thuốc lâm sàng Nhận biết - Chỉ định điều trị không điều trị thuốc - Chỉ định hay sai thuốc - Chỉ định hiệu lực Thuốc dới liều Thuốc. .. thuc cho ngi bnh c th nh sau: Quỏ trỡnh chm súc bng thuc ca T chc Y t th gii 11 Kê đơn thuốc Dợc sĩ lâm sàng - Theo dõi dùng thuốc Cấp phát thuốc Các vấn đề liên quan đến thuốc T vấn, thông tin thuốc. .. (t) % thuc thi ln T1/2 50 ln T1/2 75 ln T1/2 88 ln T1/2 94 27 ln T1/2 97 ln T1/2 98 ln T1/2 99 n v tớnh thi gian t l gi (60 phỳt) Nh vy sau mt khong thi gian (t) bng n ln T1/2 thỡ hu ht lng thuc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 1, Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 1, Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay