[HOT] Tuyển tập 35 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Sinh học của các trường THPT trong cả nước (có đáp án và lời giải chi tiết)

489 6,207 36
  • Loading ...
1/489 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2016, 21:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN I MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 411 Họ tên thí sinh:……………………………………………………SBD:……………………………… Câu 1: Trong chăn nuôi, tiến hành phép lai lừa ngựa sinh la Con la trưởng thành có sức khỏe bình thường song khả sinh sản Đây biểu hiện tượng: A Cách li trước hợp tử B Cách li sau hợp tử C Cách li tập tính D Cách ly sinh cảnh Câu 2: Phát biểu nói vai trò cách li địa trình hình thành loài ? A Môi trường địa lí khác nguyên nhân tạo alen thích nghi cho quần thể B Ở quần thể sinh vật có khả phát tán mạnh, cách li địa lí dẫn đến cách li sinh sản C Cách li địa lí dẫn đến hình thành loài qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Cách ly địa lý điều kiện cần cho việc hình thành loài thực vật Câu 3: Enzyme tham gia vào trình nối đoạn Okazaki lại với trình tự phân tử ADN E.coli: A ADN polymerase B ADN primase C ADN helicase D ADN ligase Câu 4: Trong mã di truyền, với hầu hết loài sinh vật ba codon không mã hóa cho axit amin? A UGU, UAA, UAG B UUG, UGA, UAG C UAG, UAA, UGA D UUG, UAA, UGA Câu 5: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac E.coli, môi trường lactose hoạt động sản phẩm gen điều hòa sẽ: A Liên kết vào vùng khởi động Operon B Liên kết vào gen điều hòa Operon C Liên kết vào vùng vận hành Operon D Tạo enzyme phân giải lactose Câu 6: Phân tử ADN mạch thẳng liên kết với protein histon tạo NST, KHÔNG gặp ở: A Nấm men B Lúa nước C Nấm linh chi D Vi khuẩn tả Câu 7: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng thừa nhiễm sắc thể cặp NST tương đồng gọi là: A thể ba B thể ba kép C thể bốn D thể tứ bội Câu 8: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa: 0,6aa Nếu biết alen A trội không hoàn toàn so với alen a tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội quần thể nói đạt trạng thái cân là: A 40% B 36% C 4% D 16% Câu 9: Phép lai P: AabbDdEe × AabbDdee hình thành hệ F1 loại kiểu gen, locus di truyền độc lập, alen trội hoàn toàn Theo lý thuyết, kết phép lai tạo loại kiểu gen kiểu hình? A 10 loại kiểu gen loại kiểu hình B 81 loại kiểu gen 16 loại kiểu hình C 28 loại kiểu gen loại kiểu hình D 18 kiểu gen, loại kiểu hình Câu 10: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa Giả sử alen A quy định tổng hợp enzyme A tác động Ịàm chất (có màu trắng) chuyển hóa thành chất (cũng có màu trắng); Alen B quy định tổng hợp enzyme B tác động làm chất chuyển hóa thành sản phẩm R (sắc tố đỏ); alen lặn tương ứng (a, b) khả Cơ thể có kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng? A AABb B aaBB C AaBB D AaBb Câu 11: Ở quần thể thực vật, cấu trúc di truyền Ihế hệ xuất phát p có dạng : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0, aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền cùa quần thể A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = Câu 12: Ở loài thực vật, hình dạng hạt locus alen chi phối Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài Cho F1 tự thụ phấn F2 Trong số lúa hạt dài F2 đem gieo, tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ: 1 A B C D 4 Câu 13: Trong lịch sử phát sinh phát triển loài người nhóm linh trưởng, tổ tiên linh trưởng phát sinh thời điểm: A kỉ Đệ tam (Thứ ba) đại Tân sinh B kỉ Krêta (Phấn trắng) đại Trung sinh C kỉ Đệ tứ (Thứ tư) đại Tân sinh D kỉ Jura đại Trung sinh Câu 14: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển vượt trội bố mẹ gọi A thoái hóa giống B ưu lai C Cộng gộp alen trội có lợi D siêu trội Câu 15: Ở người, thể đột biến Patau có tế bào soma mang: A NST số 21 bị đoạn B Ba NST số 13 C Ba NST số 21 D Ba NST số 18 Câu 16: Quần thể sau có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? A 2,25%AA: 25,5%Aa: 72,25%aa B 16%AA: 20%Aa: 64%aa C 36%AA: 28%Aa: 36%aa D 25%AA: l%Aa: 64%aa Câu 17: Khi nghiên cứu tượng di truyền liên quan đến gen tế bào ruồi giấm, gen tế bào sẽ: A phân li độc lập, tổ hợp tự trình giảm phân hình thành giao tử B tạo thành nhóm gen liên kết di truyền giảm phân thụ tinh C giống số lượng, thành phần trật tự xếp nuclêôtit D thường biểu giai đoạn khác trình phát triển tế bào thể Câu 18: Hai tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb XDhXdH giảm phân bình thường xảy hoán vị gen hai tế bào, giao tử tạo có sức sống, theo lý thuyết, số loại giao tử tối thiểu tạo là: A B C D Câu 19: Cho cặp quan số loài động vật: (1) Cánh chim cánh dơi (2) Cánh chuồn chuồn cánh chim ruồi (3) Vây cá voi chi trước ngựa (4) Cánh chim tay người Số cặp quan phản ánh tượng tiến hóa hội tụ: A B C D Câu 20: Ở người, tính trạng mù màu gen lặn nằm NST X chi phối Ở gia đình, mẹ bệnh mù màu đỏ lục kết hôn với người bố bình thường, sinh đứa trai mù màu đỏ lục mang NST XXY Cho xuất đột biến gen quy định kiểu hình nói trên, xuất đứa trai mù màu nguyên nhân sau : 1.Rối loạn không phân ly NST giảm phân II người bố 2.Rối loạn không phân ly NST giới tính giảm phân I mẹ bố giảm phân bình thường Rối loạn không phân ly NST giảm phân II người mẹ, bố bình thường Rối loạn không phân ly NST giảm phân I người bố Số phương án A B C D Câu 21: Nếu cho chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n chế hình thành chuối nhà giải thích chuồi kiện sau: Thụ tinh giao tử n giao tử 2n Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n Duy trì dạng tam bội thích nghi, sinh sản vô tính A 5→ 1→4→ B 4→ 3→ →6 C → 1→4→6 D → → 4→6 Câu 22: Cho phát biểu sau trình tiến hóa quần thể: 1-Khi quần thể khác sống khu vực địa lí, cá thể chúng giao phối với sinh lai bất thụ xem dấu hiệu cách li sinh sản 2-Các biến dị xuất đời cá thể ảnh hưởng điều kiện sống không coi nguyên liệu cho trình tiến hóa 3-Các quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên điều kiện sống thay đổi 4-Những quần thể loài sống cách li với mặt địa lí tác động nhân tố tiến hóa dẫn đến hình thành loài Theo quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp đại, số phát biểu là: A B C D Câu 23: Trong quần thể loài lưỡng bội, xét gen có hai alen A a Cho biết đột biến xảy trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen gen Theo lí thuyết, phép lai sau hai cá thể quần thể cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen : 1? A AA × Aa B Aa × aa C XAXA × XaY D XAXa × XAY Câu 24: Tiến hành phép lai xa hai loài thực vật họ hàng gần, NST giống số lượng 2n = 18 Thỉnh thoảng thu lai hữu thụ Giải thích sau hợp lý trường hợp này? A Số lượng NST hai loài giống nên tổng hợp lại NST chẵn, phân chia giảm phân bình thường tạo giao tử bình thường B Vì hai loài họ hàng gần, cấu trúc hầu hết NST có giống nên tượng tiếp hợp trao đổi đoạn xảy hình thành giao tử lai xảy bình thường C Trong trình lai xa, rối loạn giảm phân dẫn tới hình thành giao tử lưỡng bội Sự kết hợp giao tử tạo thành dạng song nhị bội có khả sinh sản bình thường D Cấu trúc số lượng NST giống dẫn đến khả giảm phân bình thường sinh giao tử hữu thụ Câu 25: Một đứa bé ba tuổi chẩn đoán dấu hiệu sớm cùa hội chứng Tơcnơ, gây kiểu nhân 44A+X Các phân tích di truyền cho thấy đứa bé có mặt dòng tế bào 44A+XX (bình thường) 44A+X Có thể giải thích hình thành thể đột biến nào? A Đột biến trình phát sinh tinh trùng người bố kết hợp với trứng bình thường mẹ B Đột biến giai đoạn phôi sớm tạo dòng tế bào khác C Đột biến trình phát sinh trứng mẹ D Đột biến lần nguyên phân họp tử bình thường Câu 26: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn,thu F1 có kiểu hình phân li Theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng.Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết ỉuận sau, có kết luận KHÔNG xác? (1) Nếu cho câv hoa đỏ F1 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng (2) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (3) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử (4) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D Câu 27: Trong số phát biểu đây, số lượng phát biểu xác nhân tố tiến hóa tác động lên quần thể theo quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp đại: (1) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (2) Khi tác động đột biến, chọn lọc tự nhiên di - nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể thay đổi tác động yếu tố khác (3) Quá trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên vai trò tiến hóa (5) Giao phối không ngẫu nhiên cải biến tần sổ alen thành phần kiểu gen quần thể theo thời gian A B C D Câu 28: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Tính theo lí thuyết, phép lai hai cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa aaaa cho đời có tỉ lệ kiểu hình A 11 đỏ : vàng B đỏ : vàng, C 35 đỏ : vàng D đỏ : vàng Câu 29: Ở loài thực vật, hai cặp alen chi phối chiều cao cây, A-B- cho cao, kiểu gen lại cho thấp Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dị hợp locus tự thụ đời con: thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắngể Biết đột biến phát sinh, trình giảm phân binh thườngẽ Phép lai phù hợp với mô tả: AD AD Ad AD A Bd × Bd B Bd × Bd ad ad aD aD ABD ABD Ab Ab C x D Dd × Dd abd abd aB aB Câu 30: Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước là: A (1)→ (2) → (3) B (2) → (3) → (1) C (3) → (l) → (2) D (3) → (2) → (1) Câu 31: Ở loài côn trùng, màu sắc trứng cặp alen trội lặn hoàn toàn chi phối A - trứng vỏ nâu đất, a - trứng vỏ trắng Các trứng vỏ trắng bị thiên địch ăn hết 100% tất hệ Các trứng nâu đất sống sót bình thường Quần thể xuất phát Po có cấu trúc di truyền: 0,6AA: 0,4Aa Nếu tác động nhân tố tiến hóa khác, hệ F3 tần số alen lặn: 1 1 A B C D Câu 32: Ở người, alen A tạo protein thụ thể lưỡi cảm nhận vị đắng, alen a không tạo thụ thể Trong quần thể cân di truyền, tần số alen a = 0,4 Xác suất cặp vợ chồng cảm nhận vị đắng sinh đứa có trai cảm nhận vị đắng đứa gái không cảm nhận vị đắng là: A 1,97% B 9,44% C 1,72% D 52% Câu 33: Một cà chua có kiểu gen AaBB khoai tây có kiểu gen DDEe, thực tập sinh tiến hành thí nghiệm phòng thí nghiệm thu kết quả: (1) Tách tế bào soma nuôi cấy riêng tạo thành cà chua AaBB khoai tây DDEe (2) Nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ sau lưỡng bội hóa thu dòng chủng có kiểu gen khác (3) Các tạo nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa có kiểu gen AABB, aaBb DdEE, DDee (4) Tiến hành dung hợp tế bào trần nuôi cấy mô tạo song nhị bội AaBBDDEd A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, màu sắc hoa gen có alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn B D toàn so với alen a quy định hoa trắng; Chiều cao hai cặp gen quy định Cho dị b d hợp locus có kiểu hình thân cao, hoa đỏ (cây X) lai với đồng hợp lặn ba cặp gen trên, thu đời gồm: 140 thân cao, hoa đỏ; 360 thân cao, hoa trắng; 640 thân thấp, hoa trắng; 860 thân thấp, hoa đỏ Kiểu gen X (C) Ab AB Bd A Dd B AaBbDd C Dd D Aa aB ab bD Câu 35: Sản xuất insulin nhờ vi khuẩn cách mạng điều trị bệnh tiểu đường người Các bước quy trình bao gồm: (1) Phân lập dòng tế bào có chứa ADN tái tổ hợp (2) Sử dụng enzim nối để gắn gen insulin tế bào cho vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp (3) Cắt ADN tế bào cho ADN thể truyền loại enzim cắt (4) Tách thể truyền gen insulin cần chuyển khỏi tế bào (5) Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Thứ tự bước là: A (3) → (2) → (4) → (5) → (1) B (4) → (3) → (2) → (5) → (1) C (3) → (2) → (4) → (1) → (5) D (1) → (4) → (3) → (5) → (2) Câu 36: Khi nói bệnh hội chứng bệnh di truyền người, số lượng phát biểu là: (1) Hội chứng Đao đột biến lệch bội nhiễm sắc thể giới tính (2) Hội chứng Tơcnơ đột biến lệch bội nhiễm sắc thể số 21 (3) Bệnh hồng cầu hình liềm đột biến gen làm cho chuỗi β-hemôglôbin axit amin (4) Bệnh mù màu alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định A B C D Câu 37: Ở vùng đất liền ven biển, có loài chim ăn hạt A, B C, kích thước mỏ chúng khác thích nghi với thức ăn khác Ở đảo gần bờ, đảo có loại chim nói kích thước mỏ chúng lại khác với quần thể gốc đất liền Cho nhận định sai khác: (1) Sự khác biệt kích thước mỏ cá thể sinh sống đảo chung so với cá thể loài sinh sống đảo riêng kết trình chọn lọc tự nhiên theo hướng khác (2) Kích thước mỏ có thay đổi áp lực chọn lọc tự nhiên dẫn đến giảm bớt cạnh tranh loài sẻ sống đảo chung (3) Sự phân li ổ sinh thái dinh dưỡng loài sẻ đảo chung giúp chúng chung sống với (4) Kích thước khác loại hạt mà loài sẻ sử dụng làm thức ăn đảo chung nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi kích thước mỏ loài sẻ Số nhận định xác A B C D Câu 38: Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hoá sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền cùa quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hoá (3) Có thể loại bỏ hoàn toàn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Không làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Các thông tin nói vai trò đột biến gen A (3) (4) B (1) (4) C (1) và(3) D (2) (5) Câu 39: Một gen không phân mảnh dài 198,9nm số nucleotide loại G chiếm 40% Xử lý đột biến gen nói tạo alen đột biến, ký hiệu Mt Biết alen Mt dịch mã tạo chuỗi polypeptide ngắn so với gen gốc axit amin Tách alen Mt tiến hành tự invitro (trong ống nghiệm) lần nhu cầu alen Mt với Adenosine thấp so với gen gốc 14 phân tử Số liên kết hydro bị phá vỡ trình tái alen Mt là: A 11417 B 11428 C 11466 D 13104 Câu 40: Ở ruồi giấm, học sinh quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinh dục có De H kiểu gen AaBb X Y từ ghi vào sổ thí nghiêm số nhân xét sau đây: dE (1) Tùy thuộc xếp hàng NST kỳ I mà trình tạo 16 loại giao tử khác De (2) Hiện tương hoán vị xảy căp NST tao loai giao tử riêng biệt liên quan đên cặp dE NST tổng số giao tử tạo (3) Nếu tạo loại giao tử ABDeY chiếm tỷ lệ (4) Tính trạng locus H chi phối có alen, di truyền liên kết giới tính xuất giới đực Sô nhận xét xác là: A B C D Câu 41: Một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tiến hành tổng hợp nhân tạo chuỗi mARN từ dung dịch chứa A U tỷ lệ 80% A: 20%U Trong số đoạn mARN thu từ trình tổng hợp, người kỹ thuật viên đưa số chuỗi vào dịch mã invitro (trong ống nghiệm) Tiến hành xác định thành phần chuỗi polypeptide tạo thành nhận thấy tỷ lệ axit amin: Lys >Ile > Asn>Tyr = Leu >Phe Nhận xét mã ba tương ứng với axit amin thiếu thuyết phục nhất? A Axit amin Lys mã hóa ba AAA ba khác AAU B Có tổng số loại codon khác đoạn mARN tổng hợp có xuất ba kết thúc C Các ba mã hóa cho Tyr Leu có thành phần đảo vị trí nucleotide D Có tượng thoái hóa mã di truyền ba hình thành từ dung dịch sử dụng thực nghiệm De H Câu 42: Ở môt loài thứ, xét môt thể có kiểu gen AaBb X Y giảm phân hình thành giao tử tạo dE loại giao tử AbDEXH chiếm tỉ lệ 2% tổng số giao tử tạo thành Theo lí thuyết, số % tế bào xảy hoán vị gen là: A 16% B 32% C 64% D 50% Câu 43: Ở ruồi giấm; tính trạng màu bụng hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho bụng đen chủng lai với đực bụng trắng chủng (P), thu F1 toàn bụng đen Cho đực F1 lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực bụng trắng : bụng đen : bụng trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, số bụng trắng F2 số đực chiếm tỉ lệ A B C D 3 Câu 44: Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen Cho hai (P) chủng khác hai cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với thể đồng hợp tử lặn hai cặp gen, thu Fa Biết không xảy đột biến có hoán vị gen tần số hoán vị 50%, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình Fa ? (1) Tỉ lệ : : : (2) Tỉ lệ 3: (3) Tỉ lệ : 4:1 (4) Tỉ lệ : : : (5) Tỉ lệ : : (6) Tỉ lệ : : : l A B C D Câu 45: Ở loài côn trùng, màu thân locus NST thường có alen chi phối A – đen > a - xám > a1 - trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có kiểu hình gồm: 75% đen; 24% xám; 1% trắng Cho phát biểu đặc điểm di truyền quần thể (1) Số đen có kiểu gen đồng hợp tử tổng số đen quần thể chiếm 25% (2) Tổng số đen dị hợp tử trắng quần thể chiếm 48% (3) Chỉ cho đen quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình xám chủng chiếm 16% (4) Nếu cho lông xám quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35 lông xám : lông trắng Số phát biểu KHÔNG xác là: A B C D Câu 46: Xét di truyền bệnh gia đình Bên phía nhà vợ, anh trai vợ bị bệnh bạch tạng, ông ngoại vợ bị bệnh mù màu, người khác bình thường bệnh này.Bên phía nhà chồng, bố chồng bị bạch tạng, người khác bình thường hai bệnh Xác suất cặp vợ chồng nói sinh đứa bình thường, không bị hai bệnh là: A 55,34% B 48.11% C 59.12% D 15.81% Câu 47: Ở loài thực vật, màu sắc hoa cặp gen chi phối Alen B cho màu đỏ, b cho màu vàng Alen A bị bất hoạt, alen a tạo protein ức chế enzyme tạo màu sắc nên cho hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận KHÔNG phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1 , hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Câu 48: Tiến hành phép lai hai cá thể mang kiểu gen dị hợp locus gen nằm cặp NST tương đồng Ở đời sau, người ta thu 9% số cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn locus Kết luận KHÔNG xác ? A Một bên dị hợp tử đều, bên dị hợp tử chéo cho kết B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 36% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% Câu 49: Ở người, bệnh gặp cặp alen A a chi phối Nghiên cứu phả hệ cùa gia đình quần thể cân di truyền, tần số alen a 10% hình bên Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết, dự đoán sau, có dự đoán ? (1) Xác suất để IV-10 mang alen gây bệnh 46,09% (2) Xác suất sinh thứ hai trai không bị bệnh cùa III-7 III-8 45,64% (3) Có thể biết xác kiểu gen người gia đình (4) Xác suất để II-4 mang alen gây bệnh M 18,18% A B C D Câu 50: Một quần thể tự thụ phấn có tần số kiểu gen dị hợp gấp đôi tần số kiểu gen đồng hợp trội biết kiểu gen đồng hợp lặn gây chết từ giai đoạn phôi Ở hệ thứ giá trị tần số alen thành phần kiểu gen mô tả xác? A Tần số alen không đổi, tần số kiểu gen đồng hợp trội 88,89% B Tần số alen thay đổi, tần số kiểu gen đồng hợp trội 88,24% C Tần số alen không đổi, tần số kiểu gen Aa 2/17 D Tần số alen A a thay đổi, tần số kiểu gen Aa 2/18 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : B Đây biểu hiện tượng cách li sau hợp tử Vì hợp tử tạo thành phát triển thành lai Câu 2: Đáp án : C A sai, môi trường địa lý không tạo alen Các alen xuất qua trình đột biến B sai, cách li địa lý chưa hình thành nên cách li sinh sản D sai, cách li địa lý góp phần ngăn không cho quần thể trao đổi vốn gen với nhau, giúp nhanh chóng hính thành cách li sinh sản mà thôi, cách li địa lái cò tượng cách li sinh thái , tập tính dạng li giúp hình thành loài Phát biểu C Câu 3: Đáp án : D Enzyme nối đoạn Okazaki enzyme ligase ADN polymerase - lắp giá nucleotit tự môi trường vào mạch khuôn để tổng hợp mạch ADN helicase – phá vỡ liên kết hidro để hnhf thnahf hai mạch đơn ADN primase – tổng hợp đoạn mồi Câu 4: Đáp án : C Các codon không mã hóa cho acid amin ( mã hóa cho ba kết thúc ) UAG, UAA, UGA Câu 5: Đáp án : C Khi môi trường lactose sản phẩm gen điều hòa ( protein điều hòa) liên kết với vùng vận hành Operon, ngăn cản liên kết ARN polimerase liên kết để thực phiên mã => trình phiên mã không xảy Câu 6: Đáp án : D Nhiễm sắc thể cấu trọa từ AND mạch thẳng histon => có sunh vật nhân thực → sinh vật nhân thực gồm nấm men , lúa nước , nấm linh chi Vi khuẩn tả sinh vật nhân sơ => chúng có vùng nhân, chứa ADN dạng vòng Câu 7: Đáp án : C Cơ thể có NST 2n +2 Câu 8: Đáp án : C Tần số alen A 0,2 , tần số alen a 0,8 Cấu trúc quần thể trạng thái cân 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Vậy tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội 0,04 ( tính trạng trội không hoàn toàn ) Câu 9: Đáp án : D Xét riêng phép lai ta có Aa x Aa → kiểu hình kiểu gen bb x bb→ kiểu hình kiểu gen Dd x Dd→ kiểu hình kiểu gen Ee x ee → kiểu hình kiểu gen Vì gen phân li đọc lập nên ta có Số loại kiểu gen tạo 3×1×3×2 = 18 Số loại kiểu hình tạo 2×1×2×2 = Câu 10: Đáp án : B Theo đề ta có có hai alen trội A B thể cho kiểu hình hoa đỏ => thiếu hai alen có kiểu hình hoa trắng Quy ước : A-B- : đỏ A-bb = aaB- = aabb = trắng Ta thấy kiểu gen AABb, AaBB , AaBb dạng A-B - => cho kiểu hình hoa đỏ Kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng aaBB Câu 11: Đáp án : B Sau hệ tự phối Aa = = 0,15 AA = 0,2 + aa = 0,425 = 0,425 Câu 12: Đáp án : B P tròn x dài F1 : 100% dài Do tính trạng locus có alen chi phối Vậy A hạt dài trội hoàn toàn so với a hạt tròn P : AA x aa F1 : Aa F2 : 1AA : 2Aa :1aa Cây hạt dài F2 tự thụ cho F3 100% hạt dài phải có kiểu gen AA Vậy số lúa hạt dài F2 đem gieo, tỉ lệ AA Câu 13: Đáp án : A Tổ tiên linh trưởng phát sinh tạiđề Tam đại Tân Sinh Câu 14: Đáp án : B Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển vượt trội bố mẹ gọi tượng ưu lai Câu 15: Đáp án : B Đột biên thể Patau tế bào soma mang NST số 13 Câu 16: Đáp án : A Quần thể đạt trạng thái cân A Quần thể đạt trạng thái cân thỏa mãn điệu kiện sau p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1 Nhóm bụi mọc hoang dại Cây thông rừng thông Sâu sống tán Các loài gỗ sống rừng nhiệt đới Chim hải âu làm tổ Đàn trâu rừng Trong tự nhiên quần thể phân bố A 2, B 2, 3, C 2, 5, D 2, 4, Câu 17: Hãy chọn phương án nói đột biến số lượng NST A Có thể sử dụng đột biến lệch bội để xác định vị trí gen NST B Đột biến số lượng NST làm thay đổi kích thước NST C Đột biến số lượng NST gồm hai loại là: đột biến lệch bội đột biến dị bội D Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trình tiến hóa góp phần hình thành nên loài động vật thực vật có hoa Câu 18: Phát biểu không NST sinh vật nhân thực A NST cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu ADN protein histon B Bộ NST loài đặc trưng hình dạng, số lượng, kích thước cấu trúc C Trong tế bào NST tồn thành cặp tương đồng D Số lượng NST loài không phản ánh mức độ tiến hóa cao hay thấp Câu 19: Sinh khối loài sống hệ sinh thái rừng nhiệt đới sau: Loài I: 500kg; Loài II: 600kg; Loài III: 5000kg; Loài IV: 50kg; Loài V: 5kg Chuỗi thức ăn xảy hệ sinh thái: A V→ IV→ I→ III B I→ 11 →IV C II→III→IV→V D III→II→IV→V Câu 20: Một thể thực vật có kiểu gen AaBb, quan sát trình giảm phân hình thành giao tử có 10% tế bào rối loạn phân li giảm phân I cặp Aa 20% tế bào khác rối loạn phân li giảm phân II cặp Bb Các kiện khác diễn bình thường, tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, giao tử (n+1) chiếm tỉ lệ A 2% B 15% C 30% D 13% Câu 21: Cho phát biểu sau: (a) Số nhóm gen liên kết tương ứng với số nhóm tính trạng di truyền liên kết (b) Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách tương đối hai gen NST theo tương quan nghịch (c) Liên kết gen hoán vị gen làm tăng số biến dị tổ hợp (d) Tần số hoán vị gen nhỏ 50% cho dù hai gen có xảy trao đổi chéo Số phát biểu là: A B C D Câu 22: Ở loài thú, gen A nằm nhiễm sắc thể thường quy định có râu, gen a quy định râu, kiểu gen Aa biểu có râu đực không râu Tiến hành phép lai ♀Aa × ♂AA F1, cho cá thể đực F1 giao phối với có râu F2 Lấy ngẫu nhiên cá thể đực có râu F2, xác suất để thu cá thể chủng bao nhiêu? A 9/64 B 9/16 C 3/4 D 1/4 Câu 23: Một học sinh đưa nhận định đặc điểm di truyền gen NST X alen tương ứng NST Y sau : (1) Gen lặn di truyền theo quy luật di truyền chéo; (2) Kết phép lai thuận nghịch khác nhau; (3) Tính trạng di truyền theo dòng mẹ; (4) Ở giới XY cần alen lặn biểu kiểu hình; (5) Tính trạng lặn biểu giới XY Học sinh có nhận định đúng? A B C D Câu 24: Ở bí ngô, lai hai dòng chủng có tròn với người ta thu hệ sau (F1) có 100% số có dẹt Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình dẹt : tròn : dài Dưới kết luận: Trang 3/7 - Mã đề thi 485 (1) Nếu cho F1 lai với thể đồng hợp lặn đời (Fa) phân li kiểu hình theo tỉ lệ : : (2) Hình dạng bí ngô cặp gen quy định, di truyền theo quy luật phân li độc lập Men đen (3) Hình dạng bí ngô cặp gen quy định, di truyền theo quy luật tương tác bổ sung (4) Chọn ngẫu nhiên bí dẹt F2 cho giao phấn với nhau, tỉ lệ bí dài mong đợi F3 1/36 Những kết luận là: A (2), (3) (4) B (1) (2) C (1) (3) D (1), (3) (4) Câu 25: Trong nhân tố sau đây, có nhân tố làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể? (1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Giao phối ngẫu nhiên (4) Chọn lọc tự nhiên (5) Di – nhập gen (6) Các yếu tố ngẫu nhiên A B C D Câu 26: Cho phát biểu sau đây: 1- Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn chậm so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội 2- Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi 3- Đột biến di - nhập gen nhân tố tiến hoá làm xuất alen quần thể sinh vật 4- Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định 5- CLTN phân hóa khả sống sót sinh sản kiểu gen khác quần thể 6- CLTN đào thải hoàn toàn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa là: A B C D Câu 27: Người ta tạo giống khác loài phương pháp (1) Lai tế bào xôma (2) Lai khác dòng, khác thứ (3) Lai xa kèm đa bội hóa (4) Nuôi cấy hạt phấn noãn thành đơn bội Phương án là: A (1) (3) B (3) (4) C (2) (4) D (1) (4) Câu 28: Khi nói tâm động nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? (1) Tâm động trình tự nuclêotit đặc biệt, NST có trình tự nuclêotit (2) Tâm động vị trí liên kết NST với thoi phân bào, giúp NST di chuyển cực tế bào trình phân bào (3) Tâm động nằm đầu tận nhiễm sắc thể (4) Tâm động điểm mà ADN bắt đầu tự nhân đôi (5) Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái nhiễm sắc thể khác A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (3), (4), (5) D (1), (2), (5) ABD Câu 29: Có 1000 tế bào có kiểu gen tiến hành giảm phân, có 200 tế bào xảy trao abd đổi chéo điểm A B, 500 tế bào xảy trao đổi chéo điểm B D, 200 tế bào xảy trao đổi chéo kép điểm Khoảng cách A B, B D là: A 5cM, 25cM B 20cM, 35cM C 10cM, 50cM D 20cM, 60cM Câu 30: Một mARN nhân tạo có loại nu với tỉ lệ A:U:G = 5:3:2 Tỉ lệ mã chứa loại nu nói A 81% B 68% C 78% D 66% Câu 31: Loại đột biến sau làm tăng loại alen gen vốn gen quần thể? A Đột biến lệch bội B Đột biến dị đa bội C Đột biến điểm D Đột biến tự đa bội Câu 32: Phát biểu không phát sinh sống Trái Đất là: A Chọn lọc tự nhiên tác động giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên tế bào sơ khai sau hình thành tế bào sống B Nhiều chứng thực nghiệm thu ủng hộ quan điểm cho chất hữu Trái Đất hình thành đường tổng hợp hoá học Trang 4/7 - Mã đề thi 485 C Sự xuất sống gắn liền với xuất phức hợp đại phân tử prôtêin axit nuclêic có khả tự nhân đôi dịch mã D Một số chứng khoa học cho vật chất di truyền có lẽ ARN mà ADN ARN tự nhân đôi tự xúc tác Câu 33: Ở loài sinh vật, hai cặp gen A,a B,b nằm cặp nhiễm sắc thể cách 20cM Hai cặp gen D,d E, e nằm cặp nhiễm sắc thể khác cách 10cM AB De AB de Cho phép lai:  Biết không phát sinh đột biến hoán vị gen xảy ab de ab de hai giới với tần số Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn tất gen chiếm tỉ lệ: A 2% B 0,8% C 7,2% D 8% Câu 34: Trong nhận định sau, có nhận định không nói tiến hoá nhỏ? (1) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể qua hệ (2) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể qua thời gian (3) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp (4) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp (5) Tiến hóa nhỏ hình thành nhóm phân loại loài (chi, họ, ) (6) Tiến hóa nhỏ làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen A B C D Câu 35: Các nghiên cứu tiến hóa cho thấy, quần thể có kích thước lớn tần số alen lặn có hại bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ với tốc độ chậm quần thể bị giảm mạnh kích thước tần số alen lặn có hại bị giảm nhanh chóng, nguyên nhân chủ yếu vì: A Dễ xảy đột biến làm thay đổi tần số alen B Chọn lọc tự nhiên tác động với áp lực cao C Xảy giao phối gần làm giảm sức sống cá thể đồng hợp lặn D Xảy giao phối gần làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn tạo điều kiện cho chọn lọc tự nhiên loại bỏ alen lặn có hại Câu 36: Ở loài động vật, kiểu gen aaB- quy định lông màu, kiểu gen A-B-, A-bb, aabb quy định lông trắng Kiểu gen D-E- quy định lông xoăn, kiểu gen D-ee, ddE-, ddee quy định lông AD bE ad Be thẳng Thực phép lai (P): thu F1 Cho F1 lai phân tích thu Fa Trong  AD bE ad Be trường hợp xảy hoán vị gen hai nhóm liên kết với tần số lông màu Fa chiếm tỷ lệ 1 1 A B C D 12 Câu 37: F1 cho loại giao tử mang alen với tỉ lệ viết sau: (A,B,D)=(A,b,d)= (a,B,D)=(a,b,d)=0.1 (A,B,d)=(A,b,D)= (a,B,d)=(a,b,D)=0.15 Cho trình giảm phân diễn bình thường, khả sống loại giao tử Kiểu gen F1 là: A ABD//abd (HV điểm f(AB) = 20%) B Aa(Bd//bD) C ABd//abD(HV điểm f(Bd) = 20%) D Aa(BD//bd) Câu 38: Người ta thường sử dụng phương pháp sau để phát hội chứng đao người giai đoạn sớm, trước sinh? A Sinh thiết tua thai lấy tế bào phôi phân tích ADN B Sinh thiết tua thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin C Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích cặp NST giới tính D Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích cặp NST thường Câu 39: Cho tập hợp cá thể sau: (1) Cá trắm cỏ ao (2) Cá rô phi đơn tính hồ (3) Bèo mặt ao (4) Các ven hồ (5) Chuột vườn ` ` ` ` ` Trang 5/7 - Mã đề thi 485 (6) Ốc bươu vàng ruộng lúa (7) Chim lũy tre làng Có tập hợp cá thể coi quần thể? A B C D Câu 40: Khi nghiên cứu hoạt động Opêron Lac chủng E coli đột biến, người ta thấy chủng vi khuẩn sản xuất enzim phân giải lactozơ môi trường có lactozơ Các giả thuyết đưa để giải thích kết là: I–đột biến gen điều hòa II–đột biến vùng promoter III–đột biến vùng vận hành O IV–đột biến gen cấu trúc operon Lac Những khả xảy A I, II, IV B I, III C II, III D III, IV Câu 41: Một quần thể người trạng thái cân di truyền, tần số người bị mắc bệnh di truyền đơn gen 9% Phả hệ cho thấy số thành viên (màu đen) bị bệnh Kiểu hình người có đánh dấu (?) chưa biết I II III ? 10 Có kết luận rút từ sơ đồ phả hệ trên: (1) Cá thể III9 chắn không mang alen gây bệnh (2) Cá thể II5 không mang alen gây bệnh (3) Xác suất để cá thể II3 có kiểu gen dị hợp tử 50% (4) Xác suất cá thể III(?) bị bệnh 23% Những kết luận là: A (2) (4) B (1), (2) (3) C (1) (4) D (2), (3) (4) Câu 42: Nếu sản phẩm giảm phân tế bào sinh giao tử người gồm loại giao tử là: (n+1),(n-1) n Một giao tử thụ tinh tạo thành hợp tử phát triển thành người bị mắc hội chứng siêu nữ (XXX) Điều chứng tỏ xảy không phân li cặp NST A Giảm phân II trình sinh trứng B Giảm phân I trình sinh tinh C Giảm phân I trình sinh trứng D Giảm phân II trình sinh tinh Câu 43: Chim ăn hạt có mỏ ngắn rộng; chim hút mặt hoa có mỏ dài, mảnh; chim ăn thịt có mỏ quắp, khỏe Ba loài chim có nơi Chiều dài chiều rộng mỏ chim ví dụ thể hiện: A Ba loài chim nói có giới hạn sinh thái khác B Ba loài chim nói thuộc ba ổ sinh thái dinh dưỡng khác C Ba loài chim nói thuộc ổ sinh thái D Ba loài chim nói có giới hạn sinh thái Câu 44: Ở gà : A - chân thấp, a - chân cao; BB - lông đen, Bb - xám, bb - trắng Hai cặp gen nằm hai cặp NST thường Lai gà trống gà mái có lông xám, chân thấp dị hợp số đủ lớn Cho nhận định: (1) Xác suất sinh gà trắng, chân cao gà trắng, chân thấp (2) Xác suất sinh gà xám, chân thấp gấp lần gà xám chân cao (3) Xác suất sinh gà đen, chân cao gà trắng, chân cao (4) Về mặt thống kê gà xám, chân cao phải nhiều kiểu hình lại (5) Xác suất sinh gà xám, chân thấp gấp lần gà trắng chân thấp Trong nhận định có nhận định đúng? A B C D Câu 45: Cho nhận định sau: (1) Xuất ngẫu nhiên, vô hướng Trang 6/7 - Mã đề thi 485 (2) Quy định chiều hướng tiến hóa (3) Tác động không phụ thuộc vào kích thước quần thể (4) Làm nghèo vốn gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen quần thể (6) Làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (7) Đều làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Có nhận định đặc điểm chung chọn lọc tự nhiên giao phối không ngẫu nhiên A B C D Câu 46: Một tế bào sinh dưỡng thể kép kì sau nguyên phân, người ta đếm 44 nhiễm sắc thể Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường loài A 2n = 46 B 2n = 24 C 2n = 22 D 2n = 42 Câu 47: Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội (3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp  - carôten hạt (4) Tạo giống dưa hấu đa bội Các thành tựu tạo phương pháp gây đột biến là: A (1) (3) B (1) (2) C (3) (4) D (2) (4) Câu 48: Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pôlinuclêôtit lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN A B C D Câu 49: Một người đàn ông bình thường lấy người vợ thứ sinh người gái bị bệnh u xơ nang Sau anh ly dị vợ lấy người vợ thứ hai không bị bệnh có anh trai bị bệnh Biết bố mẹ người vợ thứ hai không bị bệnh gen quy định tính trạng alen nhiễm sắc thể Y Xác suất người vợ thứ hai sinh đứa trẻ bị bệnh u xơ nang A 0,250 B 0,083 C 0,167 D 0,063 Câu 50: Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Gen thứ ba có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X alen tương ứng Y; gen thứ tư có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y alen tương ứng X Tính theo lý thuyết, loài động vật có tối đa kiểu gen bốn gen nói trên? A 2340 B 1800 C 1548 D 1908 ` - - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 485 Đáp án môn sinh 12 - khảo sát lần ( 2015 -2016) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 132 C A C D D B C A D A A C B C C D B D A C D B B C D B A D C C A C B B B C B A C A D A B B A B A D D C Mã đề 209 A A D C B B C C D D B D A C D D B D D D A A B C B B A C B B C A C C A D D B A A C B A A D B B B C D Mã đề 357 D B C D A B A D B D C B A A A B A B D D D C C A D B D B B D D D C C B C C B C C B D C A A C D A D A Mã đề 485 B C C B D C A B B D C A C A A A A C D B C A A C D B A D B D C A D C D B B D B B C D B A A B D C C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn: Sinh học (50 câu trắc nghiệm) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 486 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Bộ ba đối mã (anticođon) tARN vận chuyển axit amin metiônin là: A 5'XAU3' B 3'XAU5' C 3'AUG5' D 5'AUG3' Câu 2: Ở vi khuẩn, chế điều hòa sinh tổng hợp protein, chất cảm ứng có vai trò: A Tăng cường hoạt động ARN polymeraza B Ức chế gen điều hòa, ngăn cản trình tổng hợp protein ức chế C Bám vào vùng vận hành làm gen cấu trúc hoạt động phiên mã D Liên kết với prôtêin ức chế làm prôtêin ức chế thay đổi cấu hình không gian trở nên bất hoạt (không hoạt động) Câu 3: Người ta tiến hành nuôi hạt phấn có kiểu gen AabbDDEeGg thành dòng đơn bội, sau lưỡng bội hóa để tạo dòng chủng Theo lí thuyết, trình tạo tối đa dòng có kiểu gen khác nhau? A 32 B C 16 D Câu 4: Một gen có 1200 nuclêôtit có 30% ađênin Do đột biến chiều dài gen giảm 10,2Ao liên kết hydrô Số nuclêôtit tự loại mà môi trường phải cung cấp gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp lần là: A A = T = 1432 ; G = X = 956 B A = T = 1440 ; G = X = 960 C A = T = 1080 ; G = X = 720 D A = T = 1074 ; G = X = 717 Câu 5: Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = 40 Khi quan sát trình giảm phân 1200 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 60 tế bào có cặp NST số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường Các tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo ra, giao tử có 19 nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ A 2% B 5% C 0,5% D 2,5% Câu 6: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Tính thoái hóa mã di truyền có nghĩa codon mã hóa cho nhiều loại aa B Với loại nucleotit A, U, G tạo 24 loại ba mã hóa aa C Tính phổ biến mã di truyền có nghĩa tất loài có chung mã di truyền D Ở sinh vật nhân thực, codon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin metionin Câu 7: Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: Bộ ba đối mã phức hợp met-tARN gắn bổ sung với codon mở đầu mARN Tiểu vị lớn riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh Tiểu đơn vị bé riboxom gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu Codon thứ mARN gắn bổ sung với anticodon với phức hệ aa1-tARN Riboxom dịch codon mARN theo chiều 5’-3’ Hình thành liên kết peptit aa mở đầu aa1 Trình tự đúng: A 3-1-2-4-6-5 B 5-2-1-4-6-3 C 1-3-2-4-6-5 D 2-1-3-4-6-5 Câu 8: Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỷ lệ 1:2:1 ? Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (1) AAAa x AAAa (2) Aaaa x Aaaa (3) AAaa x AAAa (4) AAaa x Aaaa Đáp án là: A (3), (4) B (1), (2) C (1), (4) D (2), (3) Câu 9: Đột biến sau khác với loại đột biến lại mặt phân loại? A Đột biến làm tăng hoạt tính enzim amilaza lúa đại mạch B Đột biến gây bệnh ung thư máu người C Đột biến làm khả tổng hợp sắc tố da thể D Đột biến làm mắt lồi trở thành mắt dẹt ruồi giấm Câu 10: Một gen vi khuẩn có tổng số 2128 liên kết hiđrô Trên mạch gen có số nuclêôtit loại A số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Khi gen tự nhân đôi lần, môi trường cung cần cung cấp số nuclêôtit loại A 1586 (2) Chiều dài gen nói 2665,6 A0 (3) Số Nu loại G gen là: 560 (4) Khối lượng gen nói là: 475800 đvc (5) Phân tử mARN tổng hợp từ gen có số Nu 784 A B C D Câu 11: Tế bào xôma lưỡng bội bị đột biến dẫn đến hình thành tế bào sau đây: Thể không nhiễm Thể nhiễm Thể ba nhiễm Thể bốn nhiễm Công thức nhiễm sắc thể cùa loại tế bào theo thứ tự viết tương ứng là: A 2n, 2n+1, 2n+3, 2n+4 B 2n, 2n - 1, 2n + 1, 2n + C 2n-2, 2n+1, 2n +2, 2n+4 D 2n - 2, 2n -1, 2n + 1, 2n + Câu 12: Trong chọn tạo giống thực vật, dạng biến dị nhà chọn giống sử dụng phổ biến A Đột biến gen B Đột biến NST C Biến dị tổ hợp D ADN tái tổ hợp tạo kỹ thuật di truyền Câu 13: Ví dụ sau thường biến? A Một số loài thú xứ lạnh mùa đông có lông dày màu trắng, mùa hè lông thưa chuyển sang màu vàng xám B Con tắc kè hoa đổi màu theo môi trường C Sâu xanh ăn rau có màu xanh rau D Cây rau mác chuyển từ môi trường cạn xuống môi trường nước có thêm hình dài Câu 14: Lai hai hoa trắng chủng với nhau, thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 giao phấn với F2 gồm 56,25% hoa đỏ: 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với hoa trắng F2 thu hệ Cho nhận định phân ly kiểu hình hệ phép lai sau: (1) đỏ: trắng (2) đỏ: trắng (3) đỏ: trắng (4) đỏ: trắng (5) đỏ: trắng Trong nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D Câu 15: Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính XY Tính theo lý thuyết, loài động vật có tối đa kiểu gen ba gen nói trên? A 1800 B 378 C 1860 D 1380 Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 16: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng trội lặn hoàn toàn Trong trình giảm phân tạo giao tử xảy hoán vị gen hai giới với tần số Phép lai P: AB AB Dd x Dd thu F1 có kiểu hình lặn tính trạng 4% Cho nhận định ab ab sau kết F1: (1) Có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm 30% (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 16,5% (4) Kiểu gen dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34% Trong nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D Câu 17: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu ? Kiểu gen quy định tính trạng mang số lượng thường có mức phản ứng rộng Trong kiểu gen gen có mức phản ứng giống Để xác định mức phản ứng kiểu gen trồng, người ta thường dùng phép lai cặp bố mẹ chủng cho sinh sản sinh dưỡng Mức phản ứng hẹp biểu tính trạng phụ thuộc vào môi trường Mức phản ứng giới hạn thường biến kiểu gen Mức phản ứng có khả di truyền A B C D Câu 18 Ở loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định hạt chín muộn Cho có kiểu gen giống dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, đời thu 4000 cây, có 360 có kiểu hình hạt tròn, chín muộn Biết đột biến xảy ra, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Theo lí thuyết, số có kiểu hình hạt dài, chín muộn đời A 1360 B 680 C 2360 D 640 Câu 19: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai : AaBbDdEe x AabbDdee cho đời có kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ A 32 B 81 256 C 27 128 D 64 Câu 20: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: (1) Bệnh phêninkêto niệu (2) Bệnh ung thư máu (3) Tật có túm lông vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng claiphentơ (6) Bệnh máu khó đông Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam là: A (3); (5); (6) B (4); (5) C (3) ; (5) D (1); (2); (3); (5) Câu 21: Ở loài sinh vật, hai cặp gen A, a B, b nằm cặp nhiễm sắc thể cách 20 cM Hai cặp gen D, d E, e nằm cặp nhiễm sắc thể khác cách 10 cM Biết rằng,không phát sinh đột biến hoán vị gen xảy hai giới với tần số Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đời con, cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen từ phép lai AB DE  Ab De chiếm tỉ lệ là: ab de aB de A 4% B 6% C 41% D 16% Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 22: Một học sinh đưa nhận định đặc điểm di truyền gen NST X alen tương ứng NST Y sau : (1) Gen lặn di truyền theo quy luật di truyền chéo; (2) Kết phép lai thuận nghịch khác nhau; (3) Tính trạng di truyền theo dòng mẹ; (4) Ở giới XY cần alen lặn biểu kiểu hình; (5) Tính trạng lặn biểu giới XY Học sinh có nhận định đúng? A B C D Câu 23: Ở loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định khả nảy mầm đất có kim loại nặng, alen a khả nên hạt aa không phát triển đất có kim loại nặng Tiến hành gieo 500 hạt (gồm 40 hạt AA, 60 hạt Aa, 400 hạt aa) đất có kim loại nặng, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết tạo nên hệ F1 Lấy hạt đời F1, xác suất để hạt nảy mầm đất có kim loại nặng tạo hai loại hat là: A 55% B 35,3% C 85% D 64,7% Câu 24: Ở quần thể thực vật lưỡng bội, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Khi quần thể dang trạng thái cân di truyền có số hoa trắng chiếm tỷ lệ 4% Cho toàn hoa đỏ quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu hình thu đời A 35 hoa đỏ : hoa trắng B 24 hoa đỏ : hoa trắng C 15 hoa đỏ : hoa trắng D hoa đỏ : hoa trắng Câu 25: Trong số xu hướng sau: (1) Tần số alen không đổi qua hệ (5) Quần thể phân hóa thành dòng (2) Tần số alen biến đổi qua hệ (6) Đa dạng kiểu gen (3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua hệ (4) Thành phần kiểu gen không đổi qua hệ (7) Các alen lặn có xu hướng biểu thành thể đột biến Số xu hướng xuất quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết là: A B C D Câu 26: Điều không ý nghĩa định luật Hacđi-Vanbec A Từ tần số alen dự đoán tỉ lệ loại kiểu gen kiểu hình B Các quần thể tự nhiên đạt trạng thái cân C Từ tỉ lệ loại kiểu hình quần thể suy tỉ lệ loại kiểu gen tần số alen D Giải thích tự nhiên có nhiều quần thể trì ổn định qua thời gian dài Câu 27: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa Bb nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác Nếu QT loài trạng thái CBDT hai cặp gen trên, TS alen A 0,2; TS alen B 0,4 TL KG AABb là: A 1,92% B 3,25% C 0,96% D 0,04% Câu 28: Ở loài có nhiễm sắc thể 2n, gen A có alen, gen B có alen nằm cặp nhiễm sắc thể thường gen C có alen nằm vùng tương đồng cặp nhiễm sắc thể giới tính Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Số kiểu gen tối đa gen 9240 (2) Số kiểu giao phối tối đa quần thể 86625 (3) Số kiểu gen dị hợp tử gen A đồng hợp tử gen B 21 A B C D Câu 29: Cho thành tựu ứng dụng di truyền học sau đây: Giống lúa gạo vàng có gen tổng hợp βcaroten Cà chua có gen chín bị bất hoạt Dưa hấu tam bội có hàm lượng đường cao Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cừu có khả sản xuất protein người Giống táo má hồng cho vụ quả/năm Có thành tựu kết ứng dụng công nghệ gen? A B C D Câu 30: Xét phát biểu sau: (1) Ưu lai biểu đời F1 sau trì ổn định đời (2) Khi lai khác dòng lai khác loài, lai có biểu ưu lai (3) Trong tổ hợp lai, phép lai thuận không cho ưu lai phép lai nghịch cho ưu lai ngược lại (4) Ở dòng chủng, trình tự thụ phấn không gây thoái hóa giống (5) Ở giống động vật, trình giao phối cận huyết gây thoái hóa giống Trong phát biểu nói có phát biểu không ? A B C D Câu 31: Số đáp án 1.Operon nhóm gen cấu trúc nằm gần phân tử ADN, phiên mã thời điểm để tạo thành phân tử mARN 2.Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn giai đoạn phiên mã, dựa vào tương tác protein ức chế với Operator Đặc điểm chung chế Operon lac gen điều hòa tạo protein ức chế Khi dịch mã ba đối mã tiếp cận với ba mã hóa theo chiều 3’→ 5’ A B C D Câu 32: Trình tự khâu kĩ thuật cấy gen là: A Cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmit điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp – tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào – chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận B Tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào – cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmit điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp – chuyển ADN vào tế bào nhận C Chuyển ADN vào tế bào nhận - tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào - cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmit điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp D Cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmit điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợpchuyển ADN vào tế bào nhận - tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào Câu 33: Ở người, bệnh phêninkêtô niệu hai alen gen nằm nhiễm sắc thể thường; bệnh máu khó đông hai alen gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X qui định Theo dõi di truyền hai bệnh gia đình qua hai hệ thể qua sơ đồ phả hệ đây: Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Không có phát sinh đột biến tất cá thể gia đình; tính trạng trội, lặn hoàn toàn Phát biểu sau không nói đứa đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ II hai bệnh nói trên? A Xác suất không mang alen bệnh hai bệnh B Xác suất bị hai bệnh C Xác suất gái không bị bệnh số hai bệnh D Xác suất trai bị hai bệnh 12 Câu 34: Cho bệnh, tật hội chứng người (1)bệnh bạch tạng (2)bệnh máu khó đông (3)bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm (4)bệnh mù màu (5)bệnh phêninkêtô niệu (6)hội chứng Tơcnơ (7)hội chứng 3X (8)Hội chứng Đao (9)tật có túm lông vành tai Có bệnh, tật hội chứng biểu nam nữ ? A B C D Câu 35: Cho nhân tố: (1) Biến động di truyền (2) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Các nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể là: A (1), (3) B (1), (4) C (2), (4) D (1), (2) Câu 36: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh côn trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng A (1) (4) B (2) (4) C (1) (2) D (1) (3) Câu 37: Trong nhận định sau, có nhận định không nói tiến hoá nhỏ? (1)Tiến hoá nhỏ trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể qua hệ (2) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể qua thời gian (3) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp (4) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp (5) Tiến hóa nhỏ hình thành nhóm phân loại loài (chi, họ, ) (6) Tiến hóa nhỏ làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen A B C D Câu 38: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau: Thế hệ F1 F2 F3 F4 Kiểu gen AA 0,64 0,64 0,21 0,26 Kiểu gen Aa 0,32 0,32 0,38 0,28 Kiểu gen aa 0,04 0,04 0,41 0,46 F5 0,29 0,22 0,49 Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa nào? A Đột biến gen giao phối không ngẫu nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên D Đột biến gen chọn lọc tự nhiên Câu 39: Tập hợp sinh vật xem quần thể giao phối? A Những cá sống hồ B Những gà trống gà mái nhốt góc chợ C Những mối sống tổ mối chân đê D Những ong thợ lấy mật vườn hoa Câu 40: Sinh vật biến đổi gen không tạo phương pháp sau ? A Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen B Tổ hợp lại gen vốn có bố mẹ lai hữu tính C Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen D Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen Câu 41: Cá chép có giới hạn chịu đựng nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C Cá rô phi có giới hạn chịu đựng nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C Dựa vào số liệu trên, cho biết nhận định sau phân bố hai loài cá đúng? A Cá chép có vùng phân bố rộng cá rô phi có giới hạn chịu nhiệt rộng B Cá rô phi có vùng phân bố rộng có giới hạn cao C Cá chép có vùng phân bố rộng có giới hạn thấp D Cá rô phi có vùng phân bố rộng có giới hạn chịu nhiệt hẹp Câu 42: Nghiên cứu quần thể động vật cho thấy thời điểm ban đầu có 11000 cá thể Quần thể có tỷ lệ sinh 12%/ năm, tỷ lệ tử vong 8%/năm, xuất cư 2%/năm Sau năm, số lượng cá thể quần thể dự đoán bao nhiêu: A 11200 B 10000 C 12000 D 11220 Câu 43: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính động vật? Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thể đực Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A (4) B (2) C (3) D (1) Câu 44: Trong quần thể, xét gen: gen có alen, gen có alen, hai gen nằm nhiễm sắc thể thường, gen gen có alen, hai gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X đoạn tương đồng Y, gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y alen X Số kiểu gen tối đa có quần thể là: A 138 B 2340 C 4680 D 1170 15 Câu 45: Phân tử ADN vi khuẩn chứa N chuyển sang môi trường có N14 sau 10 lần phân đôi liên tiếp có tối đa vi khuẩn có chứa N14? A 1023 B 1024 C 2046 D 1022 Câu 46: Số đáp án đúng: Men đen tiến hành phép lai kiểm chứng F3 để kiểm chứng giả thuyết đưa Men đen cho cặp alen phân ly độc lập với trình giảm phân tạo giao tử 3.Sự phân ly độc lập cặp NST dẫn đến phân ly độc lập cặp alen Các gen NST thường di truyền Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trao đổi chéo chế tạo biến dị tổ hợp, tạo nên nguồn biến dị không di truyền cho tiến hóa Các gen tập hợp nhiễm sắc thể di truyền nên giúp trì ổn định loài Bệnh động kinh đột biến điểm gen ti thể A B C D Câu 47: Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen Cho (P) chủng khác cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với đồng hợp tử lặn cặp gen thu Fa Biết không xẩy đột biến có hoán vị gen f = 50%, biểu gen không phụ thuộc điều kiện môi trường Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình sau không phù hợp với Fa? A 1:2:1 B 3:3:1:1 C 3:1 D 1:1:1:1 Câu 48: Hai chị em sinh đôi trứng, người chị nhóm máu AB, người em là: A Nam, nhóm máu AB B Nữ, nhóm máu AB C Nam, nhóm máu A D Nữ, nhóm máu B Câu 49: Quá trình tự nhân đôi ADN có đặc điểm: Ở sinh vật nhân thực diễn nhân, pha G1 kỳ trung gian Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch Đoạn Okazaki tổng hợp theo chiều 5' -> 3' Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hai mạch Quá trình tự nhân đôi sở dẫn tới tượng nhân gen ống nghiệm Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái đơn vị lại có nhiều điểm chép Số Phương án là: A B C D Câu 50: Cho biện pháp: 1- Dung hợp tế bào trần 2- Cấy truyền phôi 3- Nhân vô tính 4- Nuôi cấy hạt phấn sau lưỡng bội hóa 5- Tự thụ phấn liên tục từ đến đời kết hợp với chọn lọc Phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng A 4,5 B 2,3,4 C 3,4,5 D 1,2,3,4,5 ……………………………Hết………………… Trang Mã đề thi : 486 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn: SINH HỌC, khối B Mã đề 486 A D B D D B A B C C D C C A C D C D D C A C B A D CÂU 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 486 B A B B C D B D C A B B B C B A D D B B A B B A A Trang Mã đề thi : 486 [...]... khác nhau A – Cánh dơi và cánh chim đều có nguồn gốc là chi trước của động vật B - Cánh chim ruồi là chi trước của chim , còn cánh chuồn chuồn có nguồn gốc là nếp da trên lưng của chuồn chuồn C- Vây cá voi và chi trước của ngựa đều là chi trước của động vật có vú D – Cánh chim và tay người cũng là cơ quan tương đồng → Chỉ có cánh chim ruồi và cánh chuồn chuồn là cơ quan tương tự Câu 20: Đáp án : B Qui... 780 = 1880 G = 750 x 2 + 520 = 2020 => Kiểu gen của cơ thể dị bội là : Aaa Câu 50: Đáp án : D Cơ quan thoái hóa phản ảnh ảnh hưởng của môi trường sống và sự thích nghi của sinh vật Trường THPT Quảng Xương -Thanh Hóa ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: SINH Câu 1: Trong 64 bộ ba mã di truyền có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào Các bộ ba đó là: A AUG , UGA, UAG B AUG , UAA, UGA... môi trường sống và sự thích nghi của sinh vật ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : D Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp protein chất cảm ứng có vai trò liên kết với protein ức chế , làm protein không liên kết với vùng vận hành của Operon và quá trình phiên mã các gen cấu trúc vẫn diễn ra bình thường Câu 2: Đáp án : B Nếu chất cảm ứng ko có mặt = Không có đường lactozo nhưng quá trình tổng hợp các. .. 50: Đáp án : B 1 2 P : AA : Aa 3 3 2 1 F3 : Aa = : 23 = 3 12 2 1 − 1 5 AA = + 3 12 = 3 2 8 5 1 Vậy F3 : AA : Aa 8 12 15 2 Chia lại tỉ lệ : AA : Aa 17 17 Do kiểu hình aa bị chết nên chắc chắn tần số alen thay đổi 15 Tỉ lệ AA = =88,24% 17 Đáp án B TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2015 – 2016 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài 90 phút Đề gồm 50 câu – 6 trang Họ và. .. căn cứ vào: A Sự dịch chuyển của các đại lục B Xác định tuổi của các lớp vật chất và hóa thạch C Những biến đổi lớn về địa chất và khí hậu và các hóa thạch điển hình D Độ phân rã của các nguyên tố phóng xạ Câu 40: Trong một chuỗi thức ăn gồm 5 loài A, B, C, D, E Biết rằng tổng năng lượng của loài D chỉ bằng 1% của tổng năng lượng của loài B, tổng năng lượng của loài A lớn hơn tổng năng lượng của loài... tử là 2 x 2 x 4 = 8 nhưng 1 tế bào sinh tinh giảm phân có hoán vị sinh ra 4 loại giao tử 1 tế bào sinh tinh giảm phân không hoán vị tạo ra 2 loại giao tử Để số giao tử ở mức tối thi u thì 2 loại giao tử sinh ra từ tế bào thứ 2 phải giống 2 loại sinh ra từ tế bào 1 Vậy số loại giao tử tối thi u là 4 Câu 19: Đáp án : B Các cặp cơ quan phản ánh tiến hóa hội tụ thường là những cơ quan tương tự Cơ quan... Câu 22: Đáp án : B Tất cả các sinh vật cùng sống trong một khu vực cấu lên thành 1 quần xã Tất cả các sinh vật cùng sống trong một khu vực + môi trường sống = Hệ sinh thái Câu 23: Đáp án : A Xứt quần thể có tỉ lệ nam : nữ = 1:1 Tần số nam bị mù màu trong quần thể là 0,08 =>Xét trong số những người nam thì tần số nam bị mù màu là : 0,08 x 2 = 0,16 => Xa = 0,16 Tần số những người phụ nữ bị mù màu trong. .. biến gen đã được cắt hay tổng hợp gen mới Câu 29: Đáp án : B Các vectơ tách dòng plasmitd phải mang các gen đánh dấu (marker genes) kháng chất kháng sinh để dễ dàng phát hiện ra các tế bào vi khuẩn đã tiếp nhận plasmid Câu 30: Đáp án : C Một quần xã dần thi t lập trạng thái cân bằng => Số lượng sinh vật và cá thể trong quần xã tăng lên => Câu 31: Đáp án : C Rối loạn phân bào II cặp NST XAXa ở một số... Câu 44: Đáp án : D Câu 45: Đáp án : D Tế bào có kiểu gen AaBbDd => giảm phân tạo ra 23 = 8 giao tử Câu 46: Đáp án : A Tính bền vững và đặc thù trong cấu trúc phân tử AND được đảm bảo bởi các liên kết photphodieste giữa các nucleotit trong mỗi chuỗi polinucleotit Câu 47: Đáp án : C Phú dưỡng trong hồ là hiện tượng hồ có quá nhiều chất dinh dưỡng dẫn đến dư thừa dưỡng chất trong hồ Nguyên nhân của hiện... tạng Xác suất sinh đứa thứ 2 bị bạch tạng là A 25% B 2,5% C 50% D 75% Câu 33: Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình thường khi thi u vắng một trong những nhóm sinh vật sau đây: A Sinh vật quang hợp và sinh vật hóa tổng hợp B Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí và thi u khí C Động vật ăn cỏ, ăn phế liệu và động vật ăn thịt D thực vật, nấm Câu 34: Bố mẹ đều bình thường, sinh được con ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN I MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 411 Họ tên thí sinh: ……………………………………………………SBD:………………………………... 50: Đáp án : D Cơ quan thoái hóa phản ảnh ảnh hưởng môi trường sống thích nghi sinh vật Trường THPT Quảng Xương -Thanh Hóa ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: SINH Câu 1: Trong. .. Đáp án : C Khi gen nằm NST liên kết với hình thành nhóm liên kết SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: [HOT] Tuyển tập 35 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Sinh học của các trường THPT trong cả nước (có đáp án và lời giải chi tiết), [HOT] Tuyển tập 35 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Sinh học của các trường THPT trong cả nước (có đáp án và lời giải chi tiết), [HOT] Tuyển tập 35 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Sinh học của các trường THPT trong cả nước (có đáp án và lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay