Nâng cao chất lượng cán bộ công, chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

119 361 3
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2016, 14:28

1. Tính cấp thiết của đề tàiCán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của nhân dân hiện nay: Là người trực tiếp giải quyết những yêu cầu, thắc mắc về lợi ích chính đáng của nhân dân, trực tiếp tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư. Trong những năm qua, phát huy vị trí và vai trò của mình, cán bộ, công chức cấp xã đã có những đóng góp lớn vào giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ CBCC. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ nhân dân... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “ Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ, giải thích cho dân chúng hiểu và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII, Đảng đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh việc nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ”..... Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đánh giá và sử dụng cán bộ trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy trình đã được quy định, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu...”…..Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước. Có chính sách đãi ngộ động viên, khuyến khích cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật mất uy tín trong nhân dân. Cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một cấp trong hệ thống hành chính bốn cấp của Nhà nước Việt Nam, là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, chăm lo mọi sinh hoạt và đời sống hằng ngày của nhân dân ở địa phương và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thực tiễn cho thấy nơi đâu có quan tâm đầy đủ và làm tốt công tác cán bộ, công chức ở cơ sở, có đội ngũ cơ sở vững mạnh thì nơi đó tình hình chính trị xã hội ổn định, kinh tế, văn hoá phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Ngược lại, ở đâu công tác cán bộ không được quan tâm, đội ngũ cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín thì sẽ gặp khó khăn, có nhiều nơi còn tạo sơ hở cho kẻ địch lợi dụng, gây nên “điểm nóng” về chính trị. Điều đó cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng và đổi mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Tuy nhiên việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thật sự có chất lượng còn nhiều bất cập, nhiều vấn đề cần xem xét nghiên cứu làm sáng tỏ thì mới đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.Huyện Sóc Sơn là một trong 30 quận huyện của Thành Phố Hà Nội . Mặc dù điều kiện khó khăn, đời sống của nhân dân trong huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lại cách xa trung tâm Thành phố nhưng toàn thể cán bộ và nhân dân trong huyện cùng nhau đồng lòng, đồng sức quyết tâm xây dựng huyện vững mạnh về mọi mặt. Cho đến nay đời sống của nhân dân trong huyện đã nâng lên rõ rệt, tạo thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Có được thành tựu trên, một phần là do Đảng bộ, Chính quyền huyện đã coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ công chức ở cơ sở nói riêng.Tuy nhiên chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã còn rất nhiều hạn chế,bất cập, nhiều vấn đề cần xem xét nghiên cứu làm sáng tỏ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thực sự đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực trạng năng lực của cán bộ, công chức cấp xã là chưa ngang tầm với đòi hỏi khách quan, vấn đề cấp thiết đặt ra là phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức cấp xã trong tình hình mới.Do vậy việc xem xét đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng cán bộ công chức cấp xã và đưa ra một hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội có đủ phẩm chất, trình độ năng lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tác giả xin chọn đề tài “Nâng cao chất lượng cán bộ công, chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu và viết luận văn thạc sỹ.2. Tổng quan về đề tài nghiên cứuVấn đề cán bộ, công chức cấp xã đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Liên quan trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng và quản lý cán bộ, công chức có một số công trình nghiên cứu khoa học được thừa nhận.Trong đó phải kể đến là: Luận án Tiến sĩ: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay, năm 2000 .– Một số luận văn thạc sĩ:+ “Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở tỉnh Điện Biên ”.+ “ Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau”+ Một số tài liệu khoa học +‘‘Văn hóa truyền thống ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển năng lực, tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã đồng bằng Sông Hồng hiện nay” của tác giả: Lê Hữu Xanh.+ “Năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở ngoại thành Thành phố Hà Nội” của tác giả Trần Nhật Duật.Bên cạnh đó còn có rất nhiều bài báo, tạp chí, sách tham khảo nói về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.Tuy nhiên, “Về chất lượng cán bộ công chức cấp xã, huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội” thì hiện chưa có người nào viết, và mỗi công trình đều đề cập đến vấn đề cán bộ công chức cấp xã ở nhiều cấp độ phạm vi khác nhau. Tiếp thu có chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học nói trên, luận văn đi sâu nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề: “Chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội”, góp phần vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, huyện Sóc Sơn hiện nay đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.3. Mục đích nghiên cứu Xác định những căn cứ khoa học và hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn TP Hà Nội thật sự đáp ứng yêu cầu và vụ chính trị trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước. Phân tích thực trạng để đánh giá đúng chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn, xác định rõ nguyên nhân tồn tại của cán bộ công chức cấp xã hiện nay. Làm rõ cơ sở khách quan và yêu cầu cấp bách phải nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn, trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn từ nay đến 2020.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4.1. Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu: Chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện .4.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là cán bộ, công chức cấp xã của huyện Sóc Sơn gồm 26 xã, thị trấn; bao gồm các chức danh cán bộ chuyên trách (Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội phụ nữ, và các chức danh công chức cơ sở. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu chất lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Về không gian: Trên địa bàn huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội. Về thời gian: Khảo sát tại 26 xã thị trấn, từ 2010 đến nay.5. Phương pháp nghiên cứu5.1. Phương pháp thu thập số liệu: Được thực hiện bằng quan sát, theo dõi,thu thập số liệu, phục vụ đề tài nghiên cứu.5.2 Phương pháp xử lý và phân tích số liệuĐề tài được nghiên cứu trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về cán bộ và công tác cán bộ, chủ yếu sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin.(đó là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử) đồng thời luận văn còn sử dụng phương pháp lôgíc lịch sử, phân tích, tổng hợp, khảo sát, điều tra xã hội học, thống kê so sánh để thực hiện mục đích yêu cầu nghiên cứu của đề tài. 6. Đóng góp mới của đề tài Góp phần xác định đúng tiêu chuẩn, yêu cầu của từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội giai đoạn mới. Luận văn chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân về chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ở Huyện Sóc Sơn Đưa ra những giải pháp cơ bản có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Luận văn cung cấp những luận cứ khoa học giúp Đảng bộ các huyện nói chung và Huyện ủy Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội thực hiện việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Ý nghĩa thực tiễn: luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc định ra chủ trương, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Huyện Sóc Sơn. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy đối với cán bộ cấp xã .7. Kết cấu của luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH HOÀNG VĂN CHUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN SÓC SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ THỊ VIỆT NGA NAM ĐỊNH - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân, thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Ngô Thị Việt Nga – Giảng viên Trường đại học kinh tế quốc dân Các số liệu kết luận nghiên cứu trình bày luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Tôi xin chịu trách nhiện nghiên cứu Học viên Hoàng Văn Chung LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, hoàn thành luận văn, công trình nghiên cứu khoa học xã hội thân Để có thành công đó, bên cạnh nỗ lực thân, nhận quan tâm, giúp đỡ, động viên nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi thầy cô, gia đình đồng nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lương Thế Vinh truyền đạt cho kiến thức bổ ích trình giảng dạy, bạn tập thể lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – khóa Trân trọng cảm ơn Huyện Ủy - Ủy ban nhân dân Huyện Sóc Sơn Ban tổ chức Huyện ủy Sóc Sơn, Phòng Nội vụ ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Huyện Sóc Sơn nhiệt tình giúp đỡ trình nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS Ngô Thị Việt Nga – Giảng viên Trường đại học kinh tế quốc dân, giúp định hướng đề tài trực tiếp hướng dẫn bảo, giúp đỡ hoàn thành công trình khoa học xã hội Những lời động viên, khích lệ từ gia đình, người thân, chia sẻ, học hỏi từ bạn bè góp phần nhiều cho luận văn đạt kết tốt Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC NAM ĐỊNH - 2015 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIỆT TẮT TRONG LUẬN VĂN BCH : Ban chấp hành BHXH : Bảo hiểm xã hội CBCC : Cán công chức CBCT : Cán chuyên trách CNH – HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa ĐTCB : Đào tạo cán HĐND : Hội đồng nhân dân HTCT : Hệ thống trị LLCT : Lý luận trị MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NQTW : Nghị Trung ương TCCSĐ : Tổ chức sở Đảng TP : Thành phố UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG, BIỂU NAM ĐỊNH - 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò quan trọng đời sống trị xã hội nhân dân nay: Là người trực tiếp giải yêu cầu, thắc mắc lợi ích đáng nhân dân, trực tiếp tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tự quản cộng đồng dân cư Trong năm qua, phát huy vị trí vai trò mình, cán bộ, công chức cấp xã có đóng góp lớn vào giữ vững ổn định trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội đất nước Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng xây dựng hoàn thiện máy quyền sở, hoạt động thi hành công vụ Hiệu lực, hiệu hệ thống trị, xét đến định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ CBCC Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã vững vàng trị, văn hóa, có đạo đức lối sống sạch, có trí tuệ, kiến thức trình độ lực để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức phục vụ nhân dân nhiệm vụ trọng tâm Đảng, Nhà nước hệ thống trị Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ Cán người đem sách Đảng, Chính phủ, giải thích cho dân chúng hiểu thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Hội nghị Trung ương - khoá VIII, Đảng khẳng định: “Cán nhân tố định đến thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng”, Nghị Đại hội XI Đảng nhấn mạnh việc nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán bộ, công chức, xác định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ, đồng công tác cán bộ, thực tốt chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, coi trọng công tác bảo vệ trị nội bộ” Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Đánh giá sử dụng cán sở tiêu chuẩn, quy trình quy định, lấy hiệu công tác tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu ”… Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo điều hành, quản lý nhà nước Có sách đãi ngộ động viên, khuyến khích cán công chức hoàn thành nhiệm vụ có chế loại bỏ, bãi miễn người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật uy tín nhân dân Cấp xã (xã, phường, thị trấn) cấp hệ thống hành bốn cấp Nhà nước Việt Nam, nơi trực tiếp thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nhiệm vụ cấp giao, chăm lo sinh hoạt đời sống ngày nhân dân địa phương cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân Thực tiễn cho thấy nơi đâu có quan tâm đầy đủ làm tốt công tác cán bộ, công chức sở, có đội ngũ sở vững mạnh nơi tình hình trị - xã hội ổn định, kinh tế, văn hoá phát triển, quốc phòng an ninh giữ vững Ngược lại, đâu công tác cán không quan tâm, đội ngũ cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, lực uy tín gặp khó khăn, có nhiều nơi tạo sơ hở cho kẻ địch lợi dụng, gây nên “điểm nóng” trị Điều cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng củng cố hệ thống trị sở, tác động trực tiếp đến nghiệp cách mạng đổi Đảng Nhà nước ta Tuy nhiên việc xây dựng đội ngũ cán công chức cấp xã thật có chất lượng nhiều bất cập, nhiều vấn đề cần xem xét nghiên cứu làm sáng tỏ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng Huyện Sóc Sơn 30 quận huyện Thành Phố Hà Nội Mặc dù điều kiện khó khăn, đời sống nhân dân huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, lại cách xa trung tâm Thành phố toàn thể cán nhân dân huyện đồng lòng, đồng sức tâm xây dựng huyện vững mạnh mặt Cho đến đời sống nhân dân huyện nâng lên rõ rệt, tạo thêm lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng Nhà nước Có thành tựu trên, phần Đảng bộ, Chính quyền huyện coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán nói chung cán công chức sở nói riêng Tuy nhiên chất lượng đội ngũ cán công chức cấp xã nhiều hạn chế,bất cập, nhiều vấn đề cần xem xét nghiên cứu làm sáng tỏ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thực đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng Trước yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, thực trạng lực cán bộ, công chức cấp xã chưa ngang tầm với đòi hỏi khách quan, vấn đề cấp thiết đặt phải nâng cao lực quản lý nhà nước cán bộ, công chức cấp xã tình hình Do việc xem xét đánh giá cách khách quan, toàn diện thực trạng cán công chức cấp xã đưa hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội có đủ phẩm chất, trình độ lực để thực thắng lợi nhiệm vụ trị giai đoạn yêu cầu cấp bách Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, tác giả xin chọn đề tài “Nâng cao chất lượng cán công, chức cấp xã huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội giai đoạn nay” để nghiên cứu viết luận văn thạc sỹ Tổng quan đề tài nghiên cứu Vấn đề cán bộ, công chức cấp xã nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Liên quan trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, công chức có số công trình nghiên cứu khoa học thừa nhận.Trong phải kể đến là: - Luận án Tiến sĩ: Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã vùng nông thôn đồng sông Hồng nay, năm 2000 – Một số luận văn thạc sĩ: + “Nâng cao chất lượng cán công chức cấp xã tỉnh Điện Biên ” + “ Xây dựng đội ngũ cán công chức cấp xã tỉnh Cà Mau” + Một số tài liệu khoa học +‘‘Văn hóa truyền thống ảnh hưởng đến hình thành, phát triển lực, tổ chức thực tiễn cán chủ chốt cấp xã đồng Sông Hồng nay” tác giả: Lê Hữu Xanh + “Năng lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp xã ngoại thành Thành phố Hà Nội” tác giả Trần Nhật Duật Bên cạnh có nhiều báo, tạp chí, sách tham khảo nói xây dựng đội ngũ cán giai đoạn đăng tải phương tiện thông tin đại chúng Tuy nhiên, “Về chất lượng cán công chức cấp xã, huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội” chưa có người viết, công trình đề cập đến vấn đề cán công chức cấp xã nhiều cấp độ phạm vi khác Tiếp thu có chọn lọc kết nghiên cứu công trình khoa học nói trên, luận văn sâu nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề: “Chất lượng cán công chức cấp xã huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội”, góp phần vào công tác xây dựng đội ngũ cán công chức cấp xã, huyện Sóc Sơn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tình hình Mục đích nghiên cứu - Xác định khoa học hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán công chức cấp xã huyện Sóc Sơn TP Hà Nội thật đáp ứng yêu cầu vụ trị nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Thủ đô đất nước - Phân tích thực trạng để đánh giá chất lượng cán công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, xác định rõ nguyên nhân tồn cán công chức cấp xã Làm rõ sở khách quan yêu cầu cấp bách phải nâng cao chất lượng cán công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, giai đoạn Từ yêu cầu đó, cán bộ, công chức qua nhận xét, đánh giá chất lượng quan có thẩm quyền trước yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương, chủ động, tự giác học tập, bồi dưỡng mặt khiếm khuyết, hạn chế xác định nhiệm vụ thường xuyên thân Bên cạnh đó, ngành, cấp tỉnh tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tự học tập, tự rèn luyện tu dưỡng xem chế độ học tập đội ngũ cán bộ, công chức sở, từ thường xuyên kiểm tra hoạt động cán bộ, công chức Kết quả, chất lượng, hiệu việc tự học tập, tự rèn luyện đội ngũ CBCC sở lệ thuộc vào tâm thân cán bộ, công chức Mỗi cán bộ, công chức phải đặt nhiệm vụ quan trọng góp phần cho thân trưởng thành ngày toàn diện Các cấp ủy Đảng, quyền, ngành đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, CBCC sở nói riêng cần khắc phục tình trạng cán bộ, công chức đăng ký tự học, tự rèn luyện thân, chất lượng không cao, kiến thức không đáp ứng yêu cầu dẫn đến vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ Về học tập, cán bộ, công chức phải có ý thức thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ mặt đời sống xã hội chuyên môn nghiệp vụ; nắm bắt kịp thời thông tin cần thiết, thông tin phục vụ cho nhiệm vụ giao Về tự rèn luyện, trước hết phải đặt tổ chức kỷ luật Đảng tổ chức công tác; chịu kiểm tra, giám sát tổ chức quần chúng nhân dân Thường xuyên gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp cán bộ, đảng viên nhân dân, để khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh thiếu sót, hạn chế, phong cách, phương pháp làm việc thân; gương mẫu tự phê bình, phê bình 3.2.4.2 Tăng cường giúp đỡ cấp ủy, quyền, đoàn thể cấp việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Sóc Sơn Đảng ta xác định, Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức HTCT công tác cán bộ, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng 99 thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết người đứng đầu công tác quản lý cán Như vậy, để xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Sóc Sơn đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu đáp ứng yêu cầu, phải đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu giúp đỡ cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể quần chúng huyện, trực tiếp Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội Đối với công tác cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức quan trọng Vì vậy, trình xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã : Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng đoàn thể đề xuất tổ chức thực định tập thể cán công tác cán lĩnh vực phân công phụ trách Mặt khác, thường xuyên với tổ chức thực việc lựa chọn, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, đánh giá sử dụng cán bộ, công chức Cùng với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể quần chúng huyện, quan tâm thường xuyên giúp đỡ, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã, thể hiện: - Trên sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Huyện ủy, xây dựng nghị quyết, đề án chương trình chuyên đề xây dựng đội ngũ cán sở nói chung CBCC nói riêng Đồng thời, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn cụ thể chức danh CBCC cấp xã Từ đó, đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức đoàn thể quần chúng, quan chuyên môn huyện Đảng sở xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức thực - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động làm đội ngũ cán bộ, công chức; thực biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, sai phạm công tác cán đội ngũ cán bộ, công chức Kiên xử lý nghiêm minh cán vi phạm, thoái hoá, biến chất; giữ nghiêm kỷ luật; chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống đội ngũ CBCC cấp xã Tạo điều kiện để cán tự rèn luyện tu dưỡng, trưởng thành mặt, đề cao vai trò lãnh đạo tập thể trách nhiệm cá nhân 100 - Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Xây dựng coi trọng vai trò trung tâm đoàn kết người đứng đầu tổ chức HTCT sở, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Quan tâm giúp đỡ điều động cán phòng, ban, ngành đoàn thể huyện cho sở khó khăn cán bộ, công chức, sở vừa phân chia địa giới hành chính, đoàn kết nội kéo dài - Huyện ủy cần xây dựng quy chế hoạt động, định kỳ làm việc với sở nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, giải khó khăn cô sở tổ chức sơ, tổng kết công tác xây dựng đội ngũ CBCC nói chung chuyên đề khâu công tác cán sở nói riêng Từ đó, biểu dương, khen thưởng đơn vị làm tốt; phê bình uốn nắn đơn vị làm chưa tốt Tổ chức cho cấp sở thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, học tập xã huyện làm tốt công tác cán quản lý cán công chức 3.2.5 Củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống trị sở đổi sách đãi ngộ cán bộ, công chức cấp xã huyện Sóc Sơn 3.2.5.1 Củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống trị sở Trước hết, xây dựng đội ngũ CBCC củng cố kiện toàn tổ chức HTCT có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn Theo quy luật phát triển, có nhiệm vụ trị xác định tổ chức, mà tổ chức người sáng lập ra, người nhân tố chính, nhân tố định cấu thành tổ chức Vì vậy, chất lượng tổ chức phụ thuộc vào lực, phẩm chất người, đội ngũ cán bộ, công chức cấu thành nên tổ chức HTCT sở Nhưng, tổ chức định lại người nhiều phương diện như: quy định vị trí, chức người tổ chức máy; quy định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cán bộ, công chức, buộc người cán bộ, công chức phải hành động theo trình tự quy tắc định Hơn nữa, tổ chức máy vận hành đào luyện người, tạo cán bộ, công chức có đức tính định từ đó, lực hiệu hoạt động cán bộ, công chức phụ thuộc vào tổ chức 101 Thực tiễn chứng minh, tổ chức máy củng cố, kiện toàn cách khoa học, hợp quy luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị, nâng vị trí, vai trò người cán bộ, công chức lên ngang tầm, đáp ứng thực yêu cầu nhiệm vụ trị tổ chức Ngược lại, làm cho cán bộ, công chức hạn chế lực, sai lầm, khuyết điểm, thoái hoá, biến chất Như vậy, giải đắn vấn đề tổ chức máy sở gắn liền giải vấn đề cán bộ, công chức Nghị Trung ương IV khoa XI rõ: “xây dựng đội ngũ cán phải tiến hành đồng thời với việc đổi củng cố tổ chức Đảng, máy Nhà nước, đoàn thể nhân dân, Thường xuyên tự phê bình phê bình , kiên ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng Cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, ngành, cấp huyện quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức HTCT sở Từ đó, đại phận xã, phường, thị trấn lãnh đạo thực hoàn thành tốt nhiệm vụ trị địa phương, đưa mặt nông thôn huyện thay đổi 3.2.5.2 Đổi sách đãi ngộ cán bộ, công chức cấp xã huyện Sóc Sơn Chính sách Nhà nước công cụ điều tiết quan trọng lãnh đạo, quản lý xã hội Chính sách thúc đẩy, tạo động lực cho phát triển, kìm hãm, triệt tiêu động lực, cản trở phát triển hành động Trong việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức sách quy định cụ thể nhiều mặt nhằm đối đãi với cán với quan điểm Đảng, sách Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Vì vậy, có sách cán bộ, công chức đúng, hợp lý cụ thể hóa, tổ chức thực tốt khuyến khích tính tích cực, hăng hái, yên tâm với công việc, nâng cao trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, thu hút nhân tài, làm cho nội đoàn kết trí, đồng tâm hợp lực Ngược lại, sách cán bộ, công chức sai, bất hợp lý tạo tâm trạng chán nản; kìm hãm sáng tạo, động, tính tích cực cán bộ, công chức dẫn đến sai lầm, tiêu cực công tác sống Do đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC sở, đồng thời xây dựng hoàn thiện 102 hệ thống sách cán bộ, công chức như: giải vấn đề tiền lương, BHXH; đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo lợi ích vật chất động viên tinh thần cho cán bộ, công chức: - Giải vấn đề lương cho cán bộ, công chức: Đây vấn đề gây nhiều tâm tư, liên quan dến nhiều vấn đề khác Tiền lương vừa vấn đề sách, vừa phản ánh chất xã hội, mục đích lao động người; phản ánh trình độ, lực thực, khả đóng góp cán bộ, công chức xã hội Vì vậy, tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức cao bằng, bình quân Đối với CBCC cấp xã, tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí để có số cán bộ, công chức cần đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, xem xét chuyển thành công chức Nhà nước để tạo liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp, hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định CBCC cấp xã xếp lương không tính thời gian tập Khi giữ chức vụ bầu cử hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm thực chế độ bảo hiểm, đảm nhiệm chức vụ hưởng phụ cấp đóng bảo hiểm tự nguyện - Căn tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ, công chức thực trạng đội ngũ CBCC sở Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch quan tâm chăm lo cử cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán nâng cao kiến thức, lực, trình độ, phong cách làm việc đảm bảo chuẩn hóa cán bộ, công chức theo quy định Trong trình cán bộ, công chức đưa đào tạo, bồi dưỡng chế độ hưởng, cần có chế độ khuyến khích như: đài thọ kinh phí đóng học phí; viết luận văn; lưu trú, ăn, nghỉ,… - Sau đào tạo, bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn, sở yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương quy hoạch cán bộ, cần bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ, công chức phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phấn đấu, cống hiến Đồng thời, có sách quản lý cán mặt; kịp thời khen thưởng cán bộ, công chức tiêu biểu, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; chủ động phát xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ - Cùng với thực sách khâu công tác cán bộ, cần thực đồng sách đãi ngộ vật chất động viên tinh thần cán bộ, công chức 103 KẾT LUẬN Cán bộ, công chức cấp xã có vị trí quan trọng hệ thống trị - hành nước ta Là cầu nối trực tiếp hệ thống quyền nhà nước với nhân dân, thực hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương theo thẩm quyền phân cấp, đảm bảo cho chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, triển khai thực sống Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng xây dựng hoàn thiện máy quyền sở, hoạt động thi hành công vụ Việc nâng cao chất lượng CBCC cấp xã vững vàng trị, văn hóa, có đạo đức lối sống sạch, có trí tuệ, kiến thức trình độ lực để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức phục vụ nhân dân nhiệm vụ trọng tâm Đảng, Nhà nước hệ thống trị Đảng Nhà nước ta xác định công tác cán khâu quan trọng nhất, có ý nghĩa định tới chất lượng hiệu công việc, khâu then chốt nghiệp cách mạng, yếu tố quan trọng góp phần vào thành công nghiệp đổi đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nướcTrong hệ thống hành bốn cấp nước ta, xã, phường, thị trấn đơn vị hành cấp sở, có vai trò tảng hệ thống Đây cấp giữ vị trí quan trọng, nơi tuyệt đại phận nhân dân sinh sống, nơi trực tiếp diễn hoạt động đời sống xã hội Đặc biệt, xã, phường, thị trấn nơi gần dân, hiểu dân nhất; nơi vận động tổ chức cho nhân dân thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ cấp giao; phát huy sức mạnh đoàn kết quyền làm chủ nhân dân, cầu nối liền Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đồng thời, nơi cung 104 cấp kinh nghiệm, phát hiện, kiến nghị góp phần tích cực vào việc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nơi tạo nguồn cung cấp cán cho cấp Để xây dựng HTCT cấp xã Huyện Sóc Sơn vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hậu quả, cần xây dựng đội ngũ CBCC có đức, có tài, động, sáng tạo, có phương pháp phong cách làm việc khoa học Thời gian qua, cấp ủy Đảng, quyền cấp, nhận thức đắn vai trò quan trọng công tác cán bộ, từ quan tâm lãnh đạo tạo chuyển biến rõ nét công tác cán xây dựng đội ngũ cán sở nói chung CBCC nói riêng Đội ngũ CBCC cấp xã huyện Sóc Sơn rèn luyện thử thách thực tiễn bước trưởng thành, lực lượng “trụ cột”, “linh hồn” tổ chức, trung tâm đoàn kết sở; “nòng cốt” lãnh đạo, dẫn dắt phong trào quần chúng nhân dân, đóng góp quan trọng vào trình hoàn thiện mặt sở Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trị cấp xã huyện, nhiều yếu kém, hạn chế, bất cập, số mặt chưa theo kịp đòi hỏi nhiệm vụ Mặt khác, trước yêu cầu mới, có nhiều yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng,…, điều vừa tạo cho Huyện Sóc Sơn thời cơ, vận hội mới, đồng thời phải vượt qua thách thức, nguy không nhỏ, khai thác tài nguyên liệu, phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch,…để đảm bảo cho phát triển mạnh mẽ, bền vững định hướng Trên sở luận điểm tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng quy định Nhà nước cán bộ, công chức công tác tổ chức cán bộ, đồng thời sở nghiên cứu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức công tác cán sở Tác giả sâu phân tích, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế cán bộ, công chức chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã; tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp chủ yếu như: Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy tổ chức hệ thống trị cấp xã việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp sở; bao gồm: 105 cụ thể hóa tiêu chuẩn; khảo sát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán có; quy hoạch đội ngũ CBCC cấp xã; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ CBCC cấp xã Huyện Sóc Sơn; đổi việc đánh giá, lựa chọn, bố trí CBCC tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức Hai là, thực nghiêm túc, khoa học quy trình tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng phát huy cán Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền vai trò giám sát quần chúng Bốn là, nâng cao ý thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ, việc tự học tập, rèn luyện cán bộ, công chức cấp xã gắn với tăng cường giúp đỡ cấp ủy, quyền, đoàn thể cấp Năm là, củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống trị sở đổi sách đãi ngộ cán bộ, công chức cấp xã huyện Sóc Sơn Công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã giai đoạn nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng Đảng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ hệ thống trị Việc làm rõ sở lý luận thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xác định yêu cầu, mục tiêu, phương hướng giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn ngành chức năng, đặc biệt nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên Ban thường vụ Đảng ủy xã thuộc huyện Sóc Sơn Song, dù có cố gắng đáng kể thân, trình nghiên cứu, vấn đề mẻ, kết bước đầu trình nghiên cứu vấn đề Nhưng thực tế, Huyện cần có nghiên cứu với nhiều góc độ, khía cạnh khác đầy đủ Chính vậy, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập, tác giả mong nhận dẫn góp ý quý thầy, cô, nhà nghiên cứu, đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng ủy xã, thị trấn huyện bạn đồng nghiệp để đề tài luận văn góp phần nhỏ bé vào trình xây dựng, nâng cao chất lượng CBCC cấp xã, huyện Sóc Sơn đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ gia đoạn mới./ 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Đảng huyện Sóc Sơn (2010), Lịch sử đảng nhân dân huyện Sóc Sơn (1930-2010), Nxb Chính trị - Hành Ban chấp hành Đảng huyện Sóc Sơn (2014), Báo cáo kết thực Chương trình 01/CTr- TU Ban chấp hành Đảng huyện Sóc Sơn (2014), Báo cáo tổng kết Chương trình 06/CTr-HU Ban chấp hành Đảng huyện Sóc Sơn (2014), Địa chí huyện Sóc Sơn, NXB Thời đại Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Nghị Trung ương khóa VIII chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2007) Nghị Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2012) Nghị Trung ương khóa XI Ban Thường vụ huyện ủy Sóc Sơn (2015), Nghị phê duyệt Quy hoạch chức danh cán chủ chốt cấp xã huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Tư tưởng văn hoá (2006), Chuyên đề nghiên cứu đại hội X Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Bộ Nội vụ (2011), Thông tư số 03/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức 11 Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 12 Châu Nam Trung (2008), Xây dựng đội ngũ cán công chức cấp xã tỉnh Cà Mau nay, luân văn thạc sỹ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 13 Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21/10 chế độ sách cán bộ, công chức xã phường, thị trấn, Hà Nội 14 Chính phủ (2007), Nghị định số 158/2007/NĐ-CP Chính phủ : Quy định danh mục vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán 107 bộ, công chức, viên chức 15 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Chính phủ; chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán công chức xã phường, thị trấn 16 Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng công chức 17 Chính phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Chính phủ : Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 18 Chính phủ (2010), Nghị định số 93/2010/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi số điều Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 19 Chính phủ (2010),Nghị định số 46/2010/NĐ-CP Chính phủ : Quy định việc thủ tục nghỉ hưu công chức 20 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 5/12/2011 công chức xã, phường, Thị trấn 21 Chính phủ( 2015), Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Chính phủ, Về quy định chế độ sách cán không đủ điều kiện tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng CSVN, tổ chức trị-xã hội 22 Đại hội đại biểu đảng huyện Sóc Sơn ( 2010), Nghị Đại hội Đảng huyện Sóc Sơn lần thứ X 23 Đại hội đại biểu đảng huyện Sóc Sơn ( 2015), Nghị Đại hội Đảng huyện Sóc Sơn lần thứ XI 24 Đại hội đại biểu đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XV (2010), Nghị Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XV 25 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ( 2011),Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 26 Nguyễn Thanh Tuyền (2009), Nâng cao chất lượng cán công chức quyền cấp xã tỉnh Điện Biên, luận văn thạc sỹ quản lý nà nước, học viên trị Quốc gia Hồ Chí Minh 27 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức HĐND- 108 UBND, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015),Luật tổ chức Chính phủ 2015 30 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015),Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015 31 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng ( 2015) 32 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 109 Xã Mai Đình Xã Quang Tiên Xã Hiền Ninh Xã Minh Trí Xã Minh Phú Xã Tân Dân Xã Thanh Xuân Xã Phú Cường Xã Phú Minh Xã Phù Lỗ Xã Đông Xuân Xã Kim Lũ Xã xuân Thu Xã Xuân Giang Xã Việt Long Xã Đức Hòa Xã Tiên Dược Thị Trấn Xã Phù Linh Xã Tân Minh Xã Bắc Phú Xã Tân Hưng Xã Trung Giã Xã Hồng Kỳ Xã Nam S¬n Tên xã Xã Bắc S¬n Phụ lục 1: CƠ CẤU CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ HUYỆN SÓC SƠN T T Chức danh cán 2 2 2 2 1 2 2 Loại xã Số thôn, tổ dân 9 10 12 7 4 14 14 10 15 8 15 phố Bí thư đảng ủy Phó bí thư Đảng ủy Thường trực Đảng ủy Chủ tịch HĐND Phó chủ tịch HĐND Chủ tịch HĐND Phó chủ tịch HĐND Chủ tịch UB MTTQ Bí thư Đoàn 11 TN Chủ tịch Hội LHPN Chủ tịch Hội ND Chủ tịch Hội CCB Céng: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Nguồn: Phòng nội vụ huyện Sóc Sơn Phụ lục 2: TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC TỪNG XÃ Ở HUYỆN SÓC SƠN (tính đến thời điểm tháng 12-2014) 110 Tuổi đời STT Tên xã, thị trân Tổng số Dưới Trên 45 45 Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận ĐH CĐ TC SC CC TC SC Chưa QLNN Đã Chưa học học TTr Sóc Sơn 10 0 5 Bắc Phú 10 1 4 3 Phù Linh 11 7 0 6 Hồng Kỳ 11 5 0 4 3 Mai Đình 10 7 2 0 Trung Giã 11 0 5 10 Đông Xuân 11 0 Nam Sơn 10 2 0 Minh Trí 11 11 2 0 10 10 Xuân Thu 0 11 Kim Lũ 0 6 12 Tiên Dược 12 6 0 13 Tân Minh 10 08 0 11 14 Thanh Xuân 10 0 15 Phù Lỗ 12 10 0 16 Phú Minh 10 0 17 Hiền Ninh 0 6 18 Tân Hưng 0 6 19 Việt Long 9 7 20 Phú Cường 10 0 10 21 Bắc Sơn 9 0 22 Minh Phú 9 1 1 23 Đức Hoà 11 4 0 11 24 Xuân Giang 11 10 4 0 10 25 Quang Tiến 10 5 0 6 26 Tân Dân 0 265 209 130 50 85 142 58 60 172 TỔNG SỐ 111 Nguồn số liệu điều tra Ban tổ chức huyện ủy Sóc Sơn Phụ lục 3: ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG CHỨC SƠ SỞ Năm 2014 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Chức danh Thị trấn Sóc Sơn Xã Bắc Phú Xã Phù Linh Xã Hồng Kỳ Xã Mai Đình Xã Trung Giã Xã Đông Xuân Xã Nam Sơn Xã Minh Trí Xã Xuân Thu Xã Kim Lũ Xã Tiên Dược Xã Tân Minh Xã Thanh Xuân Xã Phù Lỗ Xã Phú Minh Xã Hiền Ninh Xã Tân Hưng Xã Việt Long Xã Phú Cường Xã Bắc Sơn Xã Minh Phú Xã Đức Hòa Xã Xuân Giang Xã Quang Tiến Xã Tân Dân TỔNG SỐ Trang bị máy tính 7 6 6 6 7 7 163 Máy in Điều hòa 4 3 3 4 4 5 4 100 0 0 0 0 1 0 1 0 0 22 Nguồn số liệu điều tra tác giả 112 Phòng làm việc Chung riêng 0 18 16 14 17 12 10 13 16 8 199 0 0 0 0 13 8 3 68 Phụ lục 4: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Chỉ tiêu Giới tính - Nam - Nữ Tuổi - Trên 45 tuổi - Dưới 45 tuổi Trình độ chuyên môn - Trên Đại học - Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp chưa học Trình độ lý luận trị - Cao cấp - Trung cấp - Sơ cấp (Bồi dưỡng) - Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng Trình độ Quản lý Nhà nước - Đã học - Chưa học Số người điều tra 265 155 110 265 56 210 265 191 64 265 145 56 60 265 171 94 Nguồn số liệu điều tra tác giả 113 Tỷ lệ (%) 100 58,5 41,5 100 21 79 100 1,1 71,5 2,2 24,7 0,5 100 1,5 54,3 21 23,2 100 64,7 35,3 [...]... từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội giai đoạn mới Luận văn chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân về chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ở Huyện Sóc Sơn 5 - Đưa ra những giải pháp cơ bản có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay - Luận văn cung cấp. .. giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn từ nay đến 2020 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu: Chất lượng cán bộ công chức cấp xã ở huyện 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là cán bộ, công chức cấp xã của huyện Sóc Sơn gồm 26 xã, thị trấn; bao gồm các chức danh cán bộ chuyên trách (Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ, Chủ tịch,... giúp Đảng bộ các huyện nói chung và Huyện ủy Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội thực hiện việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện * Ý nghĩa thực tiễn: luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc định ra chủ trương, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Huyện Sóc Sơn Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy đối với cán bộ cấp xã 7 Kết... chính sách cán bộ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cán bộ, công chức Có thể nói trong tình hình hiện nay việc đổi mới cơ chế sử dụng và chính sách đối với cán bộ, công chức là khâu có tính đột phá Những năm gần đây Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách hướng về cán bộ, công chức cấp xã nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở cơ sở Tuy nhiên,... pháp luật của Nhà nước một cách có hiệu quả nhất nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân tại địa phương góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.3.1 Yếu tố đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã hình thành và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu... trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ Qua đây cho thấy công tác kiểm tra, giám sát, quản lý và bảo vệ cán bộ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 1.3.5 Tính tất yếu của việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã hiện nay 29 - Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Cán bộ, công chức cấp. .. làm cán bộ, công chức ở cơ sở Ở những nơi còn thiếu cán bộ tại chỗ, nhất là các xã vùng sâu,vùng xa, vùng biên giới, cần kết hợp đào tạo cán bộ thông qua việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, luân chuyển cán bộ ở huyện, tỉnh về công tác ở cơ sở với nhiệm vụ chính là dìu dắt, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt cho cán bộ, công chức cấp xã là cần thiết và cấp. .. gọi là viên chức - Cán bộ, công chức cấp xã có tính ổn định thấp so với cán bộ, công chức nhà nước cấp trên Cán bộ, công chức cấp xã có tính chuyên môn hoá thấp, kiêm, nghiệm nhiều - Cán bộ, công chức cấp xã là người đại diện cho quần chúng nhân dân lao động ở cơ sở Vì vậy cán bộ, công chức luôn bám sát dân, gần dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân từ đó có những cách thức tiến hành công việc... với cán bộ cấp xã Công chức xã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND cấp xã trong việc điều hành, chỉ đạo công tác Chất lượng của công chức cấp xã sẽ góp phần quyết định đến hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã 12 Cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp tiêu chuẩn chức danh hiện đang đảm nhiệm và theo quy hoạch cán bộ, công chức - Được cấp tài liệu học tập... người cán bộ phải có sự đam mê, yêu nghề, chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm Người cán bộ phải có khả năng thu thập thông tin, chọn lọc thông tin, khả năng quyết định đúng đắn, kịp thời Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết và năng lực tổ chức thực hiện cho cán bộ công chức cấp xã là vấn đề quan trọng và cấp bách trong mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã hiện nay Theo ... SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ, TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN SÓC SƠN 2.1.1 Lịch sử hình thành huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội Huyện. .. lượng cán công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, xác định rõ nguyên nhân tồn cán công chức cấp xã Làm rõ sở khách quan yêu cầu cấp bách phải nâng cao chất lượng cán công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, giai đoạn. .. Sóc Sơn Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng - Luận văn cung cấp luận khoa học giúp Đảng huyện nói chung Huyện ủy Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội thực việc nâng cao chất lượng cán bộ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cán bộ công, chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Nâng cao chất lượng cán bộ công, chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Nâng cao chất lượng cán bộ công, chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay