Trắc nghiệm tin học chọn lọc hay nhất ( có đáp án )

16 396 5
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2016, 06:37

op of other windowsD. Autohide the taskbar Câu 9:Khi soạn thảo để gõ được tiếng Việt theo bảng mã UNICODE, chúng ta có thể sử dụng font chữ: A. .VnArial B. .VnTimeC. Times New Roman D. VNITimesome: www.hufiexam.webnode.vn Tài liệu: bit.lyhufiexam Fanpage: fb.comhufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số 3 Tin học A Fb.comhufiexam 2Câu 10:Trong Ms Word, để chuyển đổi giữa chế độ chèn chữ và chế độ đè chữ, chúng ta sử dụng phím nào sau đây? A. Phím TabB. Phím Insert C. Phím Del D. Phím Capslock Câu 11:Trong Ms Word, khi ta dùng Tab stop cho văn bản là số có phần thập phân, ta chọn kiểu Tab stop là: A. B.C.D. Câu 12:Trong Ms Word, để thiết lập văn bản chỉ có các chữ cái đầu từ là chữ hoa, ta chọn trong hộp thoại Change Case là: A. Sentence case B. Lower case C. Upper caseD. Title case Câu 13:Trong Ms Word, để thiết lập văn bản có dạng chỉ số dưới, ta đánh dấu hộp kiểm trong tab Font của hộp thoại Font là: A. Strike through B. SuperscriptC. Subscript D. Double strike through Câu 14:Trong Ms Word, để thay đổi kiểu nét k ẻ khung, ta chọn trong tab Borders của hộp thoại Borders and Shading tại:A. Style B. Width C. Options D. Setting Câu 15:Trong Ms Word, để chỉ định số cột cho bảng khi tạo, ta thiết lập trong hộp thoại Insert Table tại:A. Number of columns B. Number of rows C. Fix column width D. AutoFit to contents Câu 16:Trong Ms Word, để tạo dòng chữ đứng dọc trong ô, ta sử dụng chức năng: A. Table Properties B. AutoFit C. Cell AlignmentD. Text DirectionCâu 17:Trong Ms Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phảigõ:A. Du bằng (= ) B. Dấu chấm hỏi (?) C. Dấu hai chấm (:) D. Dấu đô la () Câu 18:Trong Ms Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: A. Nháy chuột chọn ô tính cn sửa, rồi bm phím F2 B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10 D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam I PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN - 1: (Thí sinh trả lời phiếu trắc nghiệm) Câu 1: Số thập lục phân 30F1 viết hệ nhị phân là: A 11000011110111 B 11000011110001 C 11000011110011 D 11000011110010 Câu 2: Để truy cập Internet, dùng chương trình sau đây? A Microsoft Word B Internet Explorer C Windows Explorer D Microsoft Access Câu 3: Bộ xử lý trung tâm (CPU) là: A Nơi nhập thông tin cho máy tính B Nơi xử lý, định, điều khiển hoạt động máy tính C Nơi thông báo kết cho người dùng D Nơi xuất thông tin thiết bị ngoại vi Câu 4: Bộ nhớ RAM viết tắt từ? A Read Access Memory B Random Access Memory C Rewrite Access Memory D Reading Access Memory Câu 5: Thiết bị sau thiết bị nhập? A Màn hình B Bàn phím C Loa D Máy in Câu 6: Trong Windows XP, tên biểu tượng, tên file hay tên foder: A Không dài kí tự khoảng trắng B Không dài 256 ký tự kể khoảng trắng C Không dài 255 kí tự kể khoảng trắng D Không dài 100 ký tự khoảng trắng Câu 7: Trong Windows XP, để tìm kiếm file, folder theo thời gian, ta thiết lập cửa sổ Search Result tại: A When was it modified ? B What size is it ? C More advanced options D Other search options Câu 8: Trong Windows XP, Taskbar tự động ẩn ta di chuyển chuột khỏi Taskbar chọn thuộc tính: A Hide inactive icons B Lock the taskbar C Keep the taskbar on top of other windows D Auto-hide the taskbar Câu 9: Khi soạn thảo để gõ tiếng Việt theo bảng mã UNICODE, sử dụng font chữ: A .VnArial B .VnTime C Times New Roman D VNI-Times Fb.com/hufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Câu 10: Trong Ms Word, để chuyển đổi chế độ chèn chữ chế độ đè chữ, sử dụng phím sau đây? A Phím Tab B Phím Insert C Phím Del D Phím Capslock Câu 11: Trong Ms Word, ta dùng Tab stop cho văn số có phần thập phân, ta chọn kiểu Tab stop là: A B C D Câu 12: Trong Ms Word, để thiết lập văn có chữ đầu từ chữ hoa, ta chọn hộp thoại Change Case là: A Sentence case B Lower case C Upper case D Title case Câu 13: Trong Ms Word, để thiết lập văn có dạng số dưới, ta đánh dấu hộp kiểm tab Font hộp thoại Font là: A Strike through B Superscript C Subscript D Double strike through Câu 14: Trong Ms Word, để thay đổi kiểu nét kẻ khung, ta chọn tab Borders hộp thoại Borders and Shading tại: A Style B Width C Options D Setting Câu 15: Trong Ms Word, để định số cột cho bảng tạo, ta thiết lập hộp thoại Insert Table tại: A Number of columns B Number of rows C Fix column width D AutoFit to contents Câu 16: Trong Ms Word, để tạo dòng chữ đứng dọc ô, ta sử dụng chức năng: A Table Properties B AutoFit C Cell Alignment D Text Direction Câu 17: Trong Ms Excel, để nhập vào công thức tính toán cho ô, trước hết ta phải gõ: A Dấu (= ) B Dấu chấm hỏi (?) C Dấu hai chấm (:) D Dấu đô la ($) Câu 18: Trong Ms Excel, để sửa liệu ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: A Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F2 B Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F4 C Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F10 D Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F12 Fb.com/hufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Câu 19: Trong Ms Excel, ta nhập liệu vào ô tự động nằm bên phải ô kiểu: A Chỉ kiểu số (Number, Currency, Percentage, Accounting, Fraction, Scientific) B Chỉ kiểu văn (Text) C Bao gồm kiểu số (Number, Currency, Percentage, Accounting, Fraction, Scientific), kiểu thời gian (Date, Time) D Chỉ kiểu thời gian (Date, Time) Câu 20: Trong Ms Excel, để thay đổi thứ tự ưu tiên thực phép toán số học công thức ta phải: A Đặt theo thứ tự từ trái qua phải B Đặt theo thứ tự từ phải qua trái C Đặt cặp dấu ngoặc đơn D Đặt ngoặc vuông Câu 21: Trong Ms Excel, ta lập công thức gặp lỗi xảy #N/A, không do: A Một hay nhiều đối số (tham số) yêu cầu bắt buộc có hàm bị bỏ qua B Giá trị cung cấp cho đối số (tham số) lookup_value hàm VLOOKUP, HLOOKUP không phù hợp C Thực tính toán liệu số D Một hàm sử dụng sẵn Câu 22: Trong Ms Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 123; Tại ô B2 gõ vào công thức =A2/5 nhận kết quả: A #VALUE! B #NULL! C #NUM! D #DIV/0! Câu 23: Trong Ms Excel, sử dụng hàm VLOOKUP hay HLOOKUP đối số (tham số) lookup_value không hợp lệ là: A Phạm vi nhiều ô B Giá trị nhất, địa ô kết công thức hay hàm khác C Tên vùng D Giá trị TRUE FALSE Câu 24: Trong Ms Excel, sử dụng hàm VLOOKUP hay HLOOKUP đối số (tham số) range_lookup TRUE khi: A Dùng dò tìm cột hay hàng table_array có liệu xếp thứ tự việc so sánh xác B Dùng dò tìm cột hay hàng table_array có liệu xếp thứ tự C Dùng dò tìm cột hay hàng table_array có liệu cần so sánh xác D Dùng dò tìm cột hay hàng table_array có liệu xếp thứ tự tăng việc so sánh không xác Câu 25: Để kết thúc việc trình diễn PowerPoint, ta bấm phím: A Phím F10 B Phím ESC C Phím Enter D Phím Delete II PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN - 2: (Thí sinh trả lời phiếu trắc nghiệm) Câu 1: Số thập lục phân 31F1 viết hệ nhị phân A 11000011110111 B 11000111110001 C 11000011110011 D 11000011110010 Fb.com/hufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Câu 2: "www" viết tắt của: A Word Wed Wide B World Wide Web C Word Wide Web D World Web Web Câu 3: Bộ phận bên vi xử lý thực nhiệm vụ tính toán: A CU B RAM C Clock D ALU Câu 4: ROM (Read Only Memory) là: A Bộ nhớ bất khả biến B Bộ nhớ đọc C Bộ nhớ D Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên Câu 5: Các thiết bị xuất thông tin hệ thống máy tính thường gặp là: A Màn hình, máy in B Màn hình, bàn phím C Bàn phím, chuột D Bàn phím, máy in Câu 6: Trong Windows XP, tên folder sai: A Bai_thi B Bai% thi C Bai*thi D Bai@thi Câu 7: Trong Windows XP, để tìm kiếm file theo kích thước, ta thiết lập cửa sổ Search Result tại: A When was it modified ? B What size is it ? C More advanced options D Other search options Câu 8: Taskbar hiển thị bên cửa sổ chọn thuộc tính A Auto hide B Show small icons in Start menu C Show clock D Always on top Câu 9: Khi soạn thảo để gõ tiếng Việt theo bảng mã VNI Windows, sử dụng font chữ: A .VnArial B .VnTime C Times New Roman D VNI-Times Câu 10: Trong Ms Word, tổ hợp phím Ctrl+Enter dùng để: A Sang trang B Xuống dòng C Sang đoạn D Xuống dòng chưa hết đoạn Câu 11: Trong Ms Word, ta dùng Tab stop có ký hiệu dẫn đường (… _) khoảng trống, ta thiết lập hộp thoại Tabs vị trí: A Leader B Alignment C Default tab stops D Tab stop position Câu 12: Trong Ms Word, để thiết lập văn có dạng đậm, gạch chân, nghiêng, ta chọn tab Font hộp thoại Font tại: A Effects B Latin text C Font style D All Text Câu 13: Trong Ms Word, để thiết lập khoảng cách dòng, ta thiết lập tab Indents and Spacing hộp thoại Paragraph tại: A Outline Level B Special By C Before After D Line spacing At Câu 14: Trong Ms Word, để thay đổi độ lớn nét kẻ khung, ta chọn tab Borders hộp thoại Borders and Shading tại: A Style B Width C Options D Setting Fb.com/hufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Câu 15: Trong Ms Word, để định số hàng cho bảng tạo, ta thiết lập hộp thoại Insert Table tại: A Number of columns B Number of rows C Fix column width D AutoFit to contents Câu 16: Trong Ms Word, để định lề trang in, ta thiết lập tab Margins hộp thoại Page Setup tại: A Orientation B Top, Bottom, Left, Right C Gutter, Gutter position D Pages Câu 17: Trong Ms Excel, ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: A B C #VALUE! D #DIV/0! Câu 18: Trong Ms Excel, hàm sau cho phép tính tổng giá trị kiểu số thỏa mãn điều kiện cho trước? A SUM B COUNTIF C COUNT D SUMIF Câu 19: Trong Ms Excel, để định dạng liệu dạng tiền tệ có thêm chữ đồng bên phải, ta định dạng cách: A Chọn ô Type lựa chọn Custom #.##0 [đồng] B Nhập ô Type lựa chọn Custom #.##0 đồng C Nhập ô Type lựa chọn Custom #.##0 ”đồng” D Chọn ô Type lựa chọn Custom #.##0 „đồng‟ Câu 20: Trong Ms Excel, ta lập công thức gặp lỗi xảy #VALUE! do: A Thực tính toán liệu Text B Thực tính toán liệu Date/Time C Thực tính toán liệu Number D Thực tính toán liệu Currency Fb.com/hufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Câu 21: Trong Ms Excel, địa tuyệt đối xác định cách: A Thêm dấu $ vào trước tên cột B Thêm dấu $ vào trước tên hàng C Thêm dấu $ vào trước tên cột tên hàng D Không sử dụng dấu $ trước tên cột tên hàng Câu 22: Trong Ms Excel, lập công thức tính toán cho nhiều ô có liên quan đến liệu ô, ta phải: A Sử dụng địa tuyệt đối cho ô liệu B Sử dụng địa hỗn hợp cho ô liệu C Sử dụng địa tuyệt đối cho phạm vi ô cần tính toán D Sử dụng địa tương đối cho ô liệu Câu 23: Trong Ms Excel, sử dụng hàm IF cung cấp liệu cho đối số (tham số) logical_test nhận được: A Kết trả kết logical_test B Hộp thoại thông báo lỗi C Không trả kết D Kết trả giá trị lỗi Câu 24: Trong Ms Excel, sử dụng hàm VLOOKUP đối số (tham số) col_index_num có thể: A Là số âm B Chỉ số dương C Là số lớn hay nhỏ hay tổng số cột xác định đối số (tham số) table_array D Là số âm số dương Câu 25: Trong Ms Excel, trích lọc Advanced filter, vùng tiêu chuẩn (hay gọi vùng điều kiện) phải đảm bảo yêu cầu: A Có tiêu đề giống với tiêu đề bảng chính, tiêu đề biểu thức điều kiện trích lọc phải liên tiếp B Chỉ cần có tiêu đề giống với tiêu đề bảng C Chỉ cần có biểu thức tiêu chuẩn D Vùng tiêu chuẩn lập tự III PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN - 3: (Thí sinh trả lời phiếu trắc nghiệm) Câu 1: Trong số sau số số thập lục phân A 101010d B 101010b C 101010h D 101010o Câu 2: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có nghĩa gì? A Mạng cục B Mạng diện rộng C Mạng toàn cầu D Mạng không dây Câu 3: Chức BUS liệu là: A Đảm bảo việc truyền liệu phận bên vi xử lý từ vi xử lý với bên B Truyền liệu đến ổ đĩa C Truyền liệu vào RAM Fb.com/hufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam D Truyền liệu tới hình Câu 4: Để lưu trữ thông tin lâu dài ta lưu vào: A RAM, đĩa mềm B RAM, CD ROM C Đĩa cứng, USB D CPU, đĩa cứng Câu 5: Độ phân giải (Resolution) hình thể hiện: A Mức sáng mà hình hiển thị B Số điểm sáng mà hình hiển thị C Mật độ điểm ảnh hình D Sự phân bố màu RGB Câu 6: Sử dụng chương trình Windows để quản lý file folder? A Internet Explorer B Accessories C Control Panel D Windows Explorer Câu 7: Trong Windows XP, để tìm kiếm file, folder có thuộc tính ẩn (hidden), ta thiết lập cửa sổ Search Result tại: A When was it modified ? B What size is it ? C More advanced options D Other search options Câu 8: Để thay đổi dạng hiển thị ngày tháng Control Panel ta chọn: A Regional Settings B Date/ Time C Keyboard D Display Câu 9: Trong Ms Word, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ: A Microsoft Equation B Ogranization Art C Ogranization Chart D Word Art Câu 10: Trong Ms Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: A Ctrl + A B Alt + A C Alt + F D Ctrl + F Câu 11: Trong Ms Word, để thiết lập số dòng văn thuộc phạm vi chiều cao Drop Cap ta định hộp thoại Drop Cap tại: A Position B Options C Distance from text D Lines to Drop Câu 12: Trong Ms Word, để thiết lập văn có dạng số trên, số dưới, ta chọn tab Font hộp thoại Font tại: A Effects B Latin text font C Font style D Asian text font Câu 13: Trong Ms Word, để thiết lập khoảng cách đầu đoạn văn bản, ta thiết lập tab Indents and Spacing hộp thoại Paragraph tại: A Outline Level B After C Before D Special By Câu 14: Trong Ms Word, để chia cột văn tự động có kích thước nhau, ta chọn hộp thoại Columns tại: A Presets Fb.com/hufiexam B Number of column Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam C Width and spacing D Equal column width Câu 15: Trong Ms Word, để tạo ô từ nhiều ô có sẵn bảng, ta sử dụng chức năng: A Table Properties B Convert C Merge cells D Split cells Câu 16: Trong Ms Word, để định khổ giấy, ta thiết lập tab Paper hộp thoại Page Setup tại: A Paper source B Print Options C Width, Height D Paper size, Width, Height Câu 17: Trong Ms Excel, cú pháp hàm SUMIF đúng: A SumIf(vùng điều kiện, điều kiện, [vùng tính tổng]) B SumIf(điều kiện, vùng điều kiện, [vùng tính tổng]) C SumIf([vùng tính tổng], điều kiện, vùng điều kiện) D SumIf([vùng tính tổng], vùng điều kiện) Câu 18: Trong Ms Excel, ta nhập liệu vào ô, liệu thể dạng ######### do: A Nhập sai liệu B Dữ liệu dạng số, dạng thời gian C Dữ liệu số, thời gian có chiều dài lớn độ rộng ô D Dữ liệu chuỗi dài Câu 19: Trong Ms Excel, để liệu chuỗi ô tự động xuống hàng chiều dài liệu chuỗi lớn độ rộng ô, ta lựa chọn tab Aligment hộp thoại Format Cells là: A Merge cells B Shrink to fit C Text Direction D Wrap Text Câu 20: Trong Ms Excel, ta lập công thức gặp lỗi xảy #NAME?, do: A Sử dụng tên phạm vi ô công thức B Một công thức sử dụng tên không tồn C Tên hàm sử dụng công thức không tồn D Văn nhập vào công thức không đưa vào cặp nháy kép Fb.com/hufiexam Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Câu 21: Trong Ms Excel, lập công thức tính toán tham chiếu đến phạm vi ô, chúng ta: A Có thể đặt sử dụng tên phạm vi ô liệu viết phạm vi ô dạng địa tuyệt đối B Chỉ đặt sử dụng tên phạm vi ô liệu C Chỉ viết phạm vi ô dạng địa tuyệt đối D Chỉ viết phạm vi ô dạng địa tương đối Câu 22: Trong Ms Excel, công thức sử dụng nhiều hàm IF lồng ghép với nhau, ta lồng ghép tối đa số hàm IF A B C không hạn chế D Câu 23: Trong Ms Excel, giả sử có điều kiện đặt sau: Được học bổng Nếu Xếp_hạng từ trở lên Phái Nữ ĐKT>=8, công thức lập là: A =IF(OR(Xếp_hạng>=2,AND(Phái=”Nữ”,ĐKT>=8)), “Học bổng”,”Không”) B =IF(AND(Xếp_hạng=8)), “Học bổng”,”Không”) C =IF(OR(Xếp_hạng=8)), “Học bổng”,”Không”) D =IF(AND(Xếp_hạng=8)), “Học bổng”,”Không”) Câu 24: Trong Ms Excel, sử dụng hàm HLOOKUP đối số (tham số) row_index_num có thể: A Là số âm B Chỉ số dương C Là số lớn hay nhỏ hay tổng số hàng xác định đối số (tham số) table_array D Là số âm hay số dương Câu 25: Trong Ms Excel, trích lọc Advanced filter, với nhiều tiêu chuẩn (điều kiện) đồng thời phải đảm bảo yêu cầu: A Các biểu thức hay giá trị điều kiện phải đặt cột, khác hàng B Các biểu thức hay giá trị điều kiện phải đặt hàng, khác cột C Các biểu thức hay giá trị điều kiện đặt khác cột, khác hàng D Các biểu thức hay giá trị điều kiện lập tự hàng IV PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN - 4: (Thí sinh trả lời phiếu trắc nghiệm) Câu 1: Trong số sau số số bát phân A 101010d C 101010h Câu 2: Máy tính cá nhân hãng A IBM C Apple Câu 3: Trong máy tính Fb.com/hufiexam B 101010b D 101010o B Intel D Microsoft Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam A RAM nhớ đọc ghi thông tin B Thông tin nhớ RAM không bị ta tắt nguồn máy C RAM nhớ cứng hãng chế tạo cài đặt sẵn chương trình bên trong, truy cập thông tin cách ngẫu nhiên D RAM nhớ đọc ghi thông tin Câu 4: Các thiết bị nhớ sau đây, thiết bị có tốc độ đọc nhanh nhất? A Đĩa mềm C Đĩa cứng Câu 5: Một Byte có bit? B RAM D Đĩa CD-ROM A bit B bit C bit D 16 bit Câu 6: Để đại diện cho chuỗi ký tự hợp lệ tên file, ta dùng dấu: A.* B ? C / D \ Câu 7: Chương trình tiện ích Windows Explorer dùng để A Quản lý Desktop B Quản lý Folder File C Quản lý máy tính D Chỉ để tham khảo folder file Câu 8: Recycle Bin dùng để: A Chứa file hệ thống B Chứa tạm file folder bị xóa C Tạo file folder D Chỉ chứa folder bị xóa Câu 9: Khi mở file tạo Ms Word, nội dung file không hiển thị tiếng Việt máy tính: A Chưa khởi động VietKey B Chưa khởi động Unikey C Chưa cài đặt Font chữ tương ứng D Chưa chọn bảng mã Unicode Câu 10: Trong Ms Word, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ đầu văn bản: A Shift+Home B Atl+Home C Ctrl+Home D Ctrl+Alt+Home Câu 11: Trong Ms Word, để thiết lập văn hoàn toàn chữ hoa, ta chọn hộp thoại Change Case là: A Sentence case B Lower case C Upper case D Title case Câu 12: Trong Ms Word, để thiết lập văn có dạng số trên, ta đánh dấu hộp kiểm tab Font hộp thoại Font là: A Strike through B Superscript C Subscript D Double strike through Câu 13: Trong Ms Word, để thiết lập khoảng cách cuối đoạn văn bản, ta thiết lập tab Indents and Spacing hộp thoại Paragraph tại: A Outline Level Fb.com/hufiexam B After 10 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam C Before D Special By Câu 14: Trong Ms Word, để chia cột văn tự động có đường kẻ cột, ta chọn hộp thoại Columns tại: A Presets B Line between C Width and spacing D Start new column Câu 15: Trong Ms Word, để tạo nhiều ô từ ô có sẵn bảng, ta sử dụng chức năng: A Table Properties B Convert C Merge cells D Split cells Câu 16: Khi làm việc với Excel, di chuyển từ sheet sang sheet khác cách sử dụng phím tổ hợp phím: A Page Up; Page Down B Ctrl+Page Up; Ctrl+ Page Down C Shift+Page Up, Shift+Page Down D Ctrl+Home; Ctrl+End Câu 17: Trong Ms Excel, ta nhập liệu thời gian (Date, Time) vào ô, liệu tự động nằm bên trái ô do: A Trong Ms Excel, liệu ngày tháng năm tự động nằm bên trái ô nhập B Nhập liệu ngày tháng năm không với thiết lập Regional C Dữ liệu ngày tháng có ký tự trắng bên phải D Nhập liệu ngày tháng năm dấu phân cách Câu 18: Trong Ms Excel, thứ tự ưu tiên phép toán số học sử dụng công thức là: A + (Cộng), - (Trừ) → * (Nhân), / (Chia) → ^ (Lũy thừa) B * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Trừ) → ^ (Lũy thừa) C + (Cộng) → - (Trừ) → * (Nhân) → / (Chia) → ^ (Lũy thừa) D ^ (Lũy thừa) → * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Trừ) Câu 19: Trong Ms Excel, đưa chuỗi văn tham gia vào công thức, ta phải: A Đặt cặp nháy đơn B Đặt cặp nháy kép C Đặt cặp ngoặc đơn D Không cần đặt ngoặc đơn nháy đơn hay nháy kép Fb.com/hufiexam 11 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Câu 20: Trong Ms Excel, phép toán số học có mức ưu tiên sử dụng công thức thực là: A Từ trái qua phải B Từ phải qua trái C Được thực đồng thời D Phải đưa vào ngoặc đơn Câu 21: Trong Ms Excel, ta lập công thức gặp lỗi xảy #NUM!, do: A Sai kiểu liệu cung cấp cho hàm yêu cầu liệu số B Thực tính toán liệu kiểu số C Kết công thức tạo số lớn hay nhỏ tương thích với Excel D Công thức chứa lặp lặp lại không tìm kết Câu 22: Trong Ms Excel, lập công thức tính toán có sử dụng hàm, đối số (tham số) hàm (nếu có) ta phải sử dụng dấu phân cách đối số với thiết lập Regional là: A Decimal Symbol B Digit grouping symbol C List separator D Measurement system Câu 23: Trong Ms Excel, giả sử có điều kiện đặt sau: Nếu ĐTB >=5 ĐKQ ĐTB; ngược lại, ĐTB + Đthêm >=5 ĐKQ 5; ngược lại, ĐKQ ĐTB + Đthêm Số hàm IF lồng ghép với là: A B C D Câu 24: Trong Ms Excel, sử dụng hàm VLOOKUP hay HLOOKUP đối số (tham số) range_lookup FALSE khi: A Dùng dò tìm cột hay hàng table_array có liệu xếp thứ tự việc so sánh không xác B Dùng dò tìm cột hay hàng table_array có liệu không xếp thứ tự C Dùng dò tìm cột hay hàng table_array có liệu cần so sánh không xác D Dùng dò tìm cột hay hàng table_array với yêu cầu so sánh xác Câu 25: Khi làm việc với PowerPoint, để chèn thêm Slide mới, ta bấm tổ hợp phím: A Ctrl + N B Ctrl + M C Shift + Alt + Insert D Ctrl + Alt + Insert V PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN - 5: (Thí sinh trả lời phiếu trắc nghiệm) Để chuyển đổi qua lại tài liệu soạn Microsoft Word, ta dùng: B Menu Windows, Task List A Nhấn Ctrl + F6 A Menu Windows, List C Menu Windows, Switch to Fb.com/hufiexam 12 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam Trong Microsoft Word, để đóng file soạn thảo ta dùng tổ hợp phím: A Ctrl + S C Ctrl + C B Ctrl + X D Ctrl + W Cho từ sau: Hoàng, hoa hồng, hoa lan, Hoa cúc, hoang mang Sử dụng lệnh Edit, Find, gõ từ “hoa” mục Find what, với tuỳ chọn: Find whole words only Hãy cho biết số kết thao tác tìm kiếm trên: A C B C 4 Để định dạng văn kiểu danh sách liệt kê, chọn văn cần định dạng, thực lệnh: A Format, Paragraph B Format, Borders and Shading C Format, Font Format, Bullets and Numbering Trong Microsoft Word, để xoá dòng Table, ta có thể: A Chọn dòng ấn phím Delete B Chọn dòng, chọn Rows, Delete C Chọn dòng, Table, Delete, Rows Nhấp phải lên ô dòng, chọn Delete Trong Microsoft Word, để mở file mới, ta dùng tổ hợp phím: Ctrl + O B Ctrl + P A Ctrl + S Ctrl + N Trong Microsoft Word, để lưu tập tin tên khác, ta dùng: B File, Close File, Save As A File, Save C File, Exit Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất đối tượng cửa sổ Folder tại, ta nhấn phím: B F7 Ctrl-A A F8 C Tất sai Để chuyển đổi qua lại ứng dụng mở Windows, ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl + Tab B Alt + Ctrl C Shift + Tab Alt + Tab 10 Các loại đĩa từ (đĩa mềm, đĩa cứng) A Thiết bị xuất thông tin Thiết bị lưu trữ thông tin B Thiết bị nhập thông tin C Tất sai 11 Trong Windows Explorer, muốn thể đối tượng có thuộc tính ẩn cửa sổ thư mục, ta dùng menu: A View, Show/Hidden Tools, Folder Option B Tools, Show/Hidden C View, Folder 12 Để cung cấp điện nguồn cho máy bắt đầu làm việc ta nhấn nút (hay tổ hợp phím): A Ctrl-Alt-Del B Reset C Turbo Power Fb.com/hufiexam 13 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam 13 Thiết bị sau dùng để đưa thông tin vào máy tính: A Màn hình Bàn phím B Máy chiếu C CPU 14 Bộ nhớ máy tính bao gồm? A Màn hình bàn phím C Đĩa cứng USB B Chuột máy in RAM ROM 15 Để cài đặt hình xuất ảnh động ta tạm ngưng làm việc giây lát (screen saver), ta tiến hành sau: Control Panel -> Display -> Screen Saver A Control Panel -> Desktop -> Wallpaper B Control Panel -> Display -> Wallpaper C Control Panel -> System -> Screen 16 Để thoát khỏi chương trình ứng dụng Windows, ta dùng tổ hợp phím: A Ctrl + F4 B Shift + F4 C Space + F4 Alt + F4 17 Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tượng tập tin chọn Properties để: A Tạo tập tin B Xóa tập tin Xem thuộc tính tập tin C Sao chép tập tin 18 Trong Windows Explorer, để tạo thư mục ta vào : A File - Create Directory C File - New B File - New - Directory File - New - Folder 19 Trong Windows Explorer, thao tác sau có tác dụng gì: Chọn (đánh dấu) tập tin, nhấp chuột phải, Rename : A Xóa tập tin Đổi tên tập tin B Tạo tập tin C Sao chép tập tin 20 Trong bảng tính Excel, để xóa sheet hành ta dùng: A File/ Delete/ Sheet B Insert/ Worksheet C Insert/ New/ Sheet Edit/ Delete Sheet 21 Trong Excel, để xếp liệu ta dùng: A Data/ Auto Sort Data/ Sort B Data/ Filter C Data/ Search 22 Trong Excel, menu File chứa lệnh về: A Soạn thảo C Thêm đối tượng B Hiển thị Tập tin, in ấn 23 Trong Excel, hàm ROUND(6.26*2,0)/2 cho ta kết là: B 6.2 6.5 A 6.15 C 6.3 24 Trong Windows Explorer, để xóa tập tin thư mục chọn ta dùng lệnh: A Edit, Delete C File, Clear B Edit, Clear File,Delete 25 Trong bảng tính Excel, thao tác vào menu Insert chọn Column nhằm: Thêm cột vào bên trái cột hành A Thêm cột vào bên phải cột hành Fb.com/hufiexam 14 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam B Xóa cột hành C Ba câu sai Fb.com/hufiexam 15 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn Fb.com/hufiexam - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam 16 [...]... tháng năm không đúng với thiết lập trong Regional C Dữ liệu ngày tháng có các ký tự trắng ở bên phải D Nhập dữ liệu ngày tháng năm không có dấu phân cách Câu 18: Trong Ms Excel, thứ tự ưu tiên của các phép toán số học sử dụng trong công thức là: A + (Cộng), - (Tr ) → * (Nhân), / (Chia) → ^ (Lũy thừa) B * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Tr ) → ^ (Lũy thừa) C + (Cộng) → - (Tr ) → * (Nhân) → / (Chia)... → / (Chia) → ^ (Lũy thừa) D ^ (Lũy thừa) → * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Tr ) Câu 19: Trong Ms Excel, khi đưa một chuỗi văn bản tham gia vào công thức, ta phải: A Đặt trong cặp nháy đơn B Đặt trong cặp nháy kép C Đặt trong cặp ngoặc đơn D Không cần đặt trong ngoặc đơn hoặc nháy đơn hay nháy kép Fb.com/hufiexam 11 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số 3 Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn... là để: A Tạo tập tin B Xóa tập tin Xem thuộc tính tập tin C Sao chép tập tin 18 Trong Windows Explorer, để tạo thư mục ta vào : A File - Create Directory C File - New B File - New - Directory File - New - Folder 19 Trong Windows Explorer, thao tác sau đây có tác dụng gì: Chọn ( ánh dấu) tập tin, nhấp chuột phải, Rename : A Xóa tập tin Đổi tên một tập tin B Tạo tập tin C Sao chép tập tin 20 Trong một... VLOOKUP hay HLOOKUP đối số (tham s ) range_lookup là FALSE khi: A Dùng dò tìm trên cột hay hàng đầu tiên của table_array có dữ liệu đã được sắp xếp thứ tự và việc so sánh là không chính xác B Dùng dò tìm trên cột hay hàng đầu tiên của table_array có dữ liệu không được sắp xếp thứ tự C Dùng dò tìm trên cột hay hàng đầu tiên của table_array có dữ liệu cần so sánh là không chính xác D Dùng dò tìm trên cột hay. .. lớn hay quá nhỏ tương thích với Excel D Công thức chứa sự lặp đi lặp lại và không tìm được kết quả Câu 22: Trong Ms Excel, khi lập công thức tính toán có sử dụng các hàm, các đối số (tham s ) trong hàm (nếu c ) ta phải sử dụng dấu phân cách đối số đúng với thiết lập trong Regional là: A Decimal Symbol B Digit grouping symbol C List separator D Measurement system Câu 23: Trong Ms Excel, giả sử có điều... cứng) là A Thiết bị xuất thông tin Thiết bị lưu trữ thông tin B Thiết bị nhập thông tin C Tất cả đều sai 11 Trong Windows Explorer, muốn thể hiện các đối tượng có thuộc tính ẩn trong cửa sổ thư mục, ta dùng menu: A View, Show/Hidden Tools, Folder Option B Tools, Show/Hidden C View, Folder 12 Để cung cấp điện nguồn cho máy bắt đầu làm việc ta nhấn nút (hay tổ hợp phím): A Ctrl-Alt-Del B Reset C Turbo... dạng văn bản kiểu danh sách liệt kê, chọn văn bản cần định dạng, thực hiện lệnh: A Format, Paragraph B Format, Borders and Shading C Format, Font Format, Bullets and Numbering 5 Trong Microsoft Word, để xoá 1 dòng trong Table, ta có thể: A Chọn dòng rồi ấn phím Delete B Chọn dòng, chọn Rows, Delete C Chọn dòng, Table, Delete, Rows Nhấp phải lên 1 ô trong dòng, chọn Delete 6 Trong Microsoft Word,... đầu tiên của table_array với yêu cầu so sánh chính xác Câu 25: Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta bấm tổ hợp phím: A Ctrl + N B Ctrl + M C Shift + Alt + Insert D Ctrl + Alt + Insert V PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN - 5: (Thí sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm) 1 Để chuyển đổi qua lại giữa các tài liệu đang soạn trong Microsoft Word, ta có thể dùng: B Menu Windows, Task List A... học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT – Đề số 3 Tin học A Home: www.hufi-exam.webnode.vn - Tài liệu: bit.ly/hufi-exam - Fanpage: fb.com/hufiexam C Before D Special và By Câu 14: Trong Ms Word, để chia cột văn bản tự động có đường kẻ giữa các cột, ta chọn trong hộp thoại Columns tại: A Presets B Line between C Width and spacing D Start new column Câu 15: Trong Ms Word, để tạo nhiều ô từ một ô có. .. các lệnh về: A Soạn thảo C Thêm các đối tượng B Hiển thị Tập tin, in ấn 23 Trong Excel, hàm ROUND(6.26*2, 0)/ 2 cho ta kết quả là: B 6.2 6.5 A 6.15 C 6.3 24 Trong Windows Explorer, để xóa tập tin hoặc thư mục đã chọn ta dùng lệnh: A Edit, Delete C File, Clear B Edit, Clear File,Delete 25 Trong một bảng tính Excel, thao tác vào menu Insert chọn Column nhằm: Thêm một cột vào bên trái cột hiện hành A Thêm ... (Chia) → ^ (Lũy thừa) B * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Tr ) → ^ (Lũy thừa) C + (Cộng) → - (Tr ) → * (Nhân) → / (Chia) → ^ (Lũy thừa) D ^ (Lũy thừa) → * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Tr ) Câu... =IF(AND(Xếp_hạng= 8)) , Học bổng”,”Không ) C =IF(OR(Xếp_hạng= 8)) , Học bổng”,”Không ) D =IF(AND(Xếp_hạng= 8)) , Học bổng”,”Không ) Câu 24: Trong Ms Excel,... tháng có ký tự trắng bên phải D Nhập liệu ngày tháng năm dấu phân cách Câu 18: Trong Ms Excel, thứ tự ưu tiên phép toán số học sử dụng công thức là: A + (Cộng), - (Tr ) → * (Nhân), / (Chia) →
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm tin học chọn lọc hay nhất ( có đáp án ), Trắc nghiệm tin học chọn lọc hay nhất ( có đáp án ), Trắc nghiệm tin học chọn lọc hay nhất ( có đáp án )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn