Tổ chức dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

108 567 3
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2016, 10:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI BỘĐẠI GIÁO DỤCSƯ VÀ PHẠM ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN KIM NGÂN HỌTHỊ VÀ TÊN (Tác giả luận văn) TỔ CHỨC DẠY CHƯƠNG “KHÚC XẠSĨ ÁNH SÁNG” TÊN HỌC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC – VẬT LÍ 11 THPT PHỎNG THEO PHƯƠNG PHÁP Chuyên ngành: THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA Mã số: BẢN ĐỒ TƯ DUY Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ LUẬN VĂN THẠC MãSĨsố: 60 14 01 11 (Ghi ngành khoa học cấp học vị) LUẬN Người hướng dẫn khoa học: (Chức danh khoa SĨ học,KHOA học vị, họHỌC tên) * GIÁO DỤC VĂN THẠC (*Trước nộp, học viên trình để xin chữ ký người hướng dẫn vào đây) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT HÀ NỘI, (Ghi năm hoàn thành luận văn) HÀ NỘI, 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng quản lí sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Vật lí, thầy cô tổ Phương pháp giảng dạy Vật lí trường Đại học sư phạm Hà Nội giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Thị Hồng Việt tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo, em học sinh trường THPT An Dương, trường THPT Nguyễn Trãi Hải Phòng tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp học viên lớp tạo điều kiện thuận lợi, bên cạnh động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa công bố công trình tác giả khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Ngân MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA………………………………………………… LỜI CẢM ƠN……………………………………………………… LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………… MỤC LỤC…………………………………………………………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………… DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH……………………… MỞ ĐẦU…………………………………………………………… NỘI DUNG………………………………………………………… Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC PHỎNG THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY 1.1 Cơ sở lý luận đồ tư ……………………………… 1.1.1 Khái niệm đồ tư ………………………………… 1.1.2 Cách đọc đồ tư …………………………………… 1.1.3 Cách vẽ đồ tư …………………………………… 1.1.3.1 Công cụ vẽ đồ tư ……………………………… 1.1.3.2 Các bước vẽ BĐTD ……………………………………… 10 1.1.3.3 Sử dụng Bản đồ tư dạy học loại học Vật lí trường phổ thông …………………………………………… 11 1.2 Phương pháp thực nghiệm …………………………………… 12 1.2.1 Phương pháp thực nghiệm khoa học Vật lí ………… 12 1.2.1.1 Phương pháp thực nghiệm khoa học vật lí chu trình nhận thức khoa học Vật lí ………………………………… 12 1.2.1.2 Các quan điểm phương pháp thực nghiệm khoa học Vật lí ………………………………………………………… 16 1.2.2 Cơ sở phương pháp thực nghiệm dạy học Vật lí 19 1.2.2.1 Mục tiêu dạy học Vật lí ………………………………… 19 1.2.2.2 Sự chuyển hoá phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học …………………………………………………… 20 1.2.2.3 Nguyên tắc chu trình dạy học …………………… 21 1.2.2.4 Phương pháp thực nghiệm dạy học Vật lí ………… 22 1.3 Đề xuất tiến trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư ……………………………………… 25 1.4 Thực tiễn việc tổ chức dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ BĐTD ………………………………… 31 1.4.1 Thực trạng việc dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư số trường trung học phổ thông địa bàn Huyện An Dương Thành phố Hải Phòng ………… 31 1.4.2 Nguyên nhân thực trạng ……………………………… 32 Kết luận chương …………………………………………………… 34 Chương XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” - VẬT LÍ 11 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY ………………………………………………………… 35 2.1 Nghiên cứu nội dung chương trình xây dựng sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “ Khúc xạ ánh sáng” -vật lí 11 35 2.1.1 Chuẩn kiến thức- Kỹ chương “Khúc xạ ánh sáng” Vật lí 11 THPT …………………………………………………… 35 2.1.2 Xây dựng sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “ Khúc xạ ánh sáng” Vật lí 11 ……………………………………………… 36 2.1.3 Cải tiến thí nghiệm sử dụng dạy số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng” -Vật lí 11 THPT …………………… 37 2.2 Xây dựng tiến trình dạy học số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng” - Vật lí 11THPT theo phương pháp thực nghiệm với 40 hỗ trợ BĐTD ……………………………………………… 2.2.1 Đề xuất tiến trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ BĐTD cho kiến thức “ Khúc xạ ánh sáng” 40 2.2.2 Đề xuất tiến trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ BĐTD cho kiến thức “ Phản xạ toàn phần” 54 Kết luận chương ……………………………………………… 67 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ……………………………… 68 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm …………… 68 3.1.1 Mục đích thực nghiệm ………………………………… 68 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm …………………………………… 68 3.2 Đối tượng nội dung thực nghiệm sư phạm ……………… 68 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm …………………………………… 68 3.2.2 Nội dung thực nghiệm …………………………………… 68 3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm ………………………… 69 3.3.1 Chọn mẫu thực nghiệm …………………………………… 69 3.3.2 Quan sát học …………………………………………… 69 3.3.3 Phân tích diễn biến học thực nghiệm theo tiến trình đề xuất …………………………………………………………… 70 3.3.3.1 Diễn biến học TNSP kiến thức: “Khúc xạ ánh sáng” 70 3.3.3.2 Diễn biến học TNSP kiến thức: “ Phản xạ toàn phần” 76 3.3.4 Xây dựng tiêu chí đánh giá rèn luyện PPNTKHVL cho học sinh ……………………………………… 80 3.4 Đánh giá kết TNSP ……………………………………… 81 3.4.1 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm mặt định tính … 81 3.4.2 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm mặt định lượng 83 Kết luận chương …………………………………………………… 88 KẾT LUẬN CHUNG ……………………………………………… 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………… 91 PHỤ LỤC ………………………………………………………… PHỤ LỤC ………………………………………………………… PHỤ LỤC ………………………………………………………… PHỤ LỤC ………………………………………………………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sư phạm TNKT Thí nghiệm kiểm tra PPNTKHVL Phương pháp nhận thức khoa học Vật lí PPTN Phương pháp thực nghiệm BĐTD Bản đồ tư DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ Trang Bảng 3.1 Số liệu học sinh nhóm TN ĐC 69 Bảng 3.2 Biểu viêc rèn luyện PPNTKHVL cho học sinh 82 Bảng 3.3: Bảng thống kê điểm số kiểm tra lớp TN 83 Bảng 3.4: Bảng thống kê điểm số kiểm tra 84 Bảng 3.5 Bảng xếp loại điểm kiểm tra (%) 84 Bảng 3.6 Bảng phân bố tần suất 84 Bảng 3.7 Bảng phân bố tần suất luỹ tích 84 Bảng 8: Bảng tổng hợp tham số thống kê 86 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ xếp loại kết học tập 84 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phân bố tần suất điểm kiểm tra 85 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ phân bố tần suất luỹ tích diểm kiểm tra 85 Hình 1.1 Cấu trúc đồ tư Hình 1.2 Cách đọc đồ tư Hinh 1.3 Cách vẽ đồ tư 11 Hình 1.4 Chu trình nhận thức sáng tạo theo Einstein Hình 1.5 Sơ đồ mối quan hệ thành phần trình sáng tạo khoa học tự nhiên Hình 1.6 Sơ đồ tiến trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư nhằm rèn luyện PPNTKHVL cho học sinh Hình 2.1 Một số hình ảnh thí nghiệm có phòng thí nghiệm trường học thí nghiệm cải tiến Hình 2.5 BĐTD diễn tả nhận xét HS tượng thí nghiệm 15 16 26 39 44 Hình 2.10 BĐTD nêu yêu cầu cần tiến hành thí nghiệm kiểm tra quy luật liên hệ góc khúc xạ góc tới 48 Hình 2.16 Bản đồ tư tổng kết Khúc xạ ánh sáng 52 Hình 2.20 BĐTD diễn tả nhận xét HS tượng thí nghiệm Hình 2.24 BĐTD nêu yêu cầu cần tiến hành thí nghiệm kiểm tra không nhìn thấy tia khúc xạ i>igh 57 60 Hình 2.30 BĐTD tổng kết Phản xạ toàn phần 65 Hình 3.1 BĐTD tổng hợp ý kiến dự đoán nhóm 71 Hình 3.9 BĐTD tổng hợp ý kiến dự đoán nhóm 76 Hình 3.21 Một số hình ảnh thể rèn luyện PPNTKHVL cho học sinh 82 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “Khúc xạ ánh sáng” 36 84 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ xếp loại kết học tập 60 50 (%) 40 ĐC 30 TN 20 10 Yếu Kém TB Giỏi Khá Xếp loại học tập Bảng 3.6 Bảng phân bố tần suất Lớp Số Số học sinh đạt điểm Xi (%) HS ĐC 87 2.3 3.4 4.6 5.7 28.7 21.8 12.6 12.6 5.7 TN 87 2.3 3.4 4.6 13.8 17.2 17.2 14.9 20.7 5.7 10 2.3 Bảng 3.7 Bảng phân bố tần suất luỹ tích Lớp Số Số % học sinh đạt điểm Xi trở xuống HS ĐC 87 2.3 5.7 10.34 16.1 TN 87 2.3 5.7 10 44.8 66.7 79.3 91.9 97.7 100 10.34 24.1 41.4 58.6 73.6 94.3 100 85 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phân bố tần suất điểm kiểm tra 35 30 Tần suất 25 20 ĐC TN 15 10 5 10 Điểm số (Xi) Biểu đồ 3.3 Biểu đồ phân bố tần suất luỹ tích diểm kiểm tra 120 100 Tần suất luỹ tích 80 ĐC 60 TN 40 20 Điểm số (Xi) 10 86 Để so sánh kết điểm kiểm tra HS lớp TN ĐC, tính tham số thống kê đặc trưng sau [20]: n N - Giá trị trung bình cộng: X : X =  f i xi Trong i 1 + xi điểm số + n số học sinh + fi tần số (số HS đạt điểm xi) - Phương sai S2 độ lệch chuẩn s tham số đo mức độ phân tán số liệu mang giá trị trung bình cộng, S nhỏ chứng tỏ số liệu phân tán: N S2 =  f (x i 1 i i  X )2 n 1 - Độ lệch chuẩn: S = S - Hệ số biến thiên V mức độ phân tán: V = - Tần số: A = S 100% X fi N Bảng 8: Bảng tổng hợp tham số thống kê Lớp Tham số S2 X S V(%) TN 6,90 3.79 1.94 28.11 ĐC 5,85 3.59 1.89 31.45 - Hệ số biến thiên lớp TN (28.11%) nhỏ so với lớp ĐC (31.45%) nghĩa độ phân tán điểm số quanh điểm trung bình lớp TN nhỏ 87 - Đồ thị đường phân bố tần suất tần suất tích luỹ hội tụ lùi lớp TN nằm bên phải phía đường tần suất luỹ tích lớp ĐC, chứng tỏ khả vận dụng kiến thức HS lớp TN tốt lớp ĐC Kiểm định giả thuyết thống kê Để kết luận kết học tập nhóm TN cao nhóm ĐC ngẫu nhiên hay việc áp dụng phương pháp dạy học TN mang lại, tiếp tục phân tích số liệu phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê + Bước 1: Chọn =0.05 + Bước 2: - Giả thuyết H0: Sự khác X TN X ĐC ý nghĩa thống kê - Giả thuyết H1: Sự khác X TN X ĐC có ý nghĩa thống kê + Bước 3: Tính đại lượng kiểm định t: t= ( xTN  x DC ) Sp Trong đó: Sp = 1  nTN n ĐC 2 (nTN  1) S TN  (n ĐC  1) S ĐC (87  1)3.79  (87  1)3.59 = =1.92 87  87  nTN  n ĐC  Suy ra: t = 3.62 + Bước 4: Tra bảng để tìm T - Vì nTN+nĐC > 60 T tra bảng phân bố chuẩn, với: - (t) = - 0.05  =1=0.975 2 Suy ra: T = 1.96 Nhận xét: - Vì t > T nên ta bác bỏ giả thuyết H0 Vậy khác X TN X ĐC có ý nghĩa 88 Kết luận: Sự khác X TN X ĐC có ý nghĩa, kết thu lớp thực nghiệm thực tốt lớp đối chứng với độ tin cậy 95% Căn vào tiêu chí định lượng thấy điểm kiểm tra lớp TN thoả mãn tiêu chí định lượng rèn luyện PPNTKHVL cho HS Kết hợp tiêu chí định tính tiêu chí định lượng, nhận thấy: Tổ chức dạy học theo PPTN với hỗ trợ BĐTD mà đề xuất rèn luyện PPNTKHVL cho HS giả thuyết khoa học đề tài kiểm chứng Kết luận chương Dạy học theo PPTN với hỗ trợ BĐTD có khả làm cho đường chiếm lĩnh tri thức HS tiến gần với đường nhận thức nhà khoa học Đồng thời theo cấu trúc hoạt động đó, học sinh thấy rằng, việc xây dựng tri thức khoa học tiến gần đến chân lí khách quan quy luật khách quan đa dạng phong phú nhiều Từ đó, vừa nâng cao chất lượng học tập cho HS, vừa rèn luyện PPNTKHVL mở cách nhìn biện chứng để thúc HS vươn tới tương lai Thông qua quan sát phân tích diễn biến dạy thực nghiệm, xử lí kết kiểm tra phương pháp thống kê toán học, nhận thấy giả thuyết khoa học luận văn kiểm nghiệm Nghĩa là, việc tổ chức hoạt động dạy học theo PPTN với hỗ trợ BĐTD đáp ứng yêu cầu mục tiêu dạy học bước đầu góp phần rèn luyện PPNTKHVL cho HS Ở cần nói thêm rằng, việc dạy học theo PPTN với hỗ trợ BĐTD tiến hành số kiến thức cụ thể ( chưa đủ nhiều, chưa thường xuyên), sơ đồ thực thường xuyên liên tục tin chắn HS rèn luyện PPNTKHVL 89 KẾT LUẬN CHUNG Sau nghiên cứu sở lí luận thực tiễn, đề xuất tiến trình dạy học số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng” – Vật lí 11 THPT theo PPTN với hỗ trợ BĐTD tổ chức thực nghiệm sư phạm, nhận thấy rằng: Việc tổ chức hoạt động dạy học số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng” theo PPTN với hỗ trợ BĐTD xu hướng có tính khả thi Tuy nhiên hạn chế thời gian thực nghiệm sư phạm kết thu bước đầu Theo hoạt động dạy học tiến hành thường xuyên liên tục chắn hiệu nâng cao Việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh THPT theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ BĐTD áp dụng cho số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng” – Vật lí 11, mà áp dụng cho kiến thức khác loại chương trình Vật lí THPT Đề tài thực mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề Một số ý kiến đề xuất Để việc vận dụng kết nghiên cứu đề tài vào thực tế giảng dạy trường THPT có hiệu có số ý kiến đề xuất sau: Thứ nhất: Thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ GV phổ thông tiếp cận với phương pháp dạy học cách mở hội thảo, hội nghị, …bàn đổi phương pháp dạy học GV cần tự nghiên cứu thêm phương pháp dạy học mới, PPTN phương pháp khả thi hiệu cao mà GV cần ưu tiên nghiên cứu áp dụng 90 Thứ hai: Tăng cường đầu tư trang thiết bị đa phương tiện, thiết bị thí nghiệm đồng bộ, xác để GV có đủ điều kiện cho việc áp dụng phương pháp dạy học Tóm lại, tổ chức hoạt động dạy học theo PPTN với hỗ trợ BĐTD phương hướng nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục Nó đem lại số hiệu định rèn luyện PPNTKHVL nâng cao chất lượng học tập cho học sinh 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, “Luật giáo dục” NXB Tư pháp, (2005) Bộ giáo dục đào tạo, “Những vấn đề chung đổi giáo dục trung học phổ thông môn Vật lí” NXB Giáo dục, (2007) Bộ giáo dục đào tạo, Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Vật lí lớp 11, NXB Giáo dục Việt Nam (2010) Bộ giáo dục đào tạo, Sách giáo viên Vật lí 11 (cơ bản), NXB Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo, Trắc nghiệm đo lường giáo dục, Hà Nội (1995) Bộ giáo dục đào tạo, Vật lí 11 (cơ bản), NXB Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo, Vật lí 11 (nâng cao), NXB Giáo dục Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thuỷ (2011), Dạy tốt – học tốt môn học BĐTD, NXB Giáo dục Việt Nam Chuẩn kiến thức, kỹ Vật lí lớp 11, Bộ giáo dục đào tạo 10 Nguyễn Thị Thu Hà (2012), Xây dựng tiến trình dạy học chương “Khúc xạ ánh sáng” Vật lí 11 theo chu trình nhận thức khoa học Vật lí cho học sinh THPT, Đại học sư phạm Hà Nội 11 Lưu Thị Thu Hoà (2014), Phát huy tính tích cực nhận thức cho học sinh THPT qua dạy chương “Sóng ánh sáng”, Vật lí 12 với hỗ trợ phương tiện dạy học đại Bản đồ tư duy, Đại học sư phạm Thái Nguyên 12 Nguyễn Văn Hộ (2002), Lý luận dạy học, NXB Giáo dục 13 http://thuvienvatli.com 14 http://Vatli.hnue.edu.vn 92 15 Nguyễn Văn Khải (Chủ biên – 2008), Lý luận dạy học Vật lí trường phổ thông, NXB Giáo dục 16 Lê Thị Bạch Mai (2009), Bồi dưỡng phương pháp thực nghiệm cho học sinh dạy học số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao, Đại học sư phạm Hà Nội 17 Lê Nguyên Long, Đào Văn Phúc (1973), Lịch sử Vật Lí tập (tài liệu dịch), NXB Giáo dục 18 Lê Nguyên Long, Đào Văn Phúc (1973), Lịch sử Vật Lí, tập (tài liệu dịch), NXB Giáo dục 19 Ngô Diệu Nga (2011), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học Vật lí phổ thông (Bài giảng cao học), Hà Nội 20 Lê Thị Oanh (1997), Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm 21 Nguyễn Ngọc Quang (1978), Lý luận dạy học đại cương, Hà Nội 22 Nguyễn Đức Thâm (2005), Bồi dưỡng PPTN cho học sinh dạy học Vật Lí trường THPT, NXB ĐHSP Hà Nội 23 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học Vật lí trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (1999) 24 Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục dạy học tại, NXB Giáo dục 25 Phạm Hữu Tòng (2005), Lý luận dạy học Vật lí, NXB ĐHSP Hà Nội 93 26 Nguyễn Thị Hồng Việt (1993), Dạy học số kiến thức Vật lí lớp 10 Phổ thông Trung học theo chu trình nhận thức khoa học Vật lí, luận án phó tiến sĩ khoa học sư phạm – Tâm lý, Hà Nội 27 Nguyễn Thị Hồng Việt (2003),Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học Vật lí trường trung học phổ thông, Giáo trình đào tạo Thạc sĩ trường Đại học Huế, NXB giáo dục, Hà Nội 28 Trần Đức Vượng -Trần Đình Châu-Đặng Thị Thu Thuỷ-Vương Thị Phương Hạnh, Tài liệu đổi phương pháp dạy học sáng tạo với đồ tư duy, NXB Giáo dục Việt Nam (2012) 29 Razumovski tác giả (1984), Phương pháp dạy học Vật lí trường phổ thông Liên Xô Cộng hoà Dân chủ Đức, NXB Giáo dục 30 Reznhikov.L.I tgk, Phương pháp giảng dạy Vật lí trường Liên Xô Cộng hoà Dân chủ Đức, nhà xuất giáo dục, Hà Nội (1983) 31 Tony Buzan (2007), Hướng dẫn sử dụng BĐTD, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 32 Tony Buzan (2008), Lập đồ tư duy, NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY (Phiếu dành cho giáo viên) Kính mong quý thầy cô hợp tác, cung cấp thông tin thực tế dạy học theo phương pháp thực nghiệm (Thầy, Cô vui lòng điền dấu ”” vào ô  theo phương án trả lời phù hợp với ý kiến mình) TT Câu hỏi: Xin thầy, Cô cho biết! Câu trả lời Chưa Các Thầy, Cô giáo có vận dụng phương pháp thực nghiệm dạy học không? Đã Chỉ tiết thao giảng Thường xuyên Khi thực dạy học theo phương pháp thực nghiệm thầy cô có theo tiến trình cụ thể không? Có Không Rất cần thiết Theo Thầy, Cô dạy học theo phương pháp thực nghiệm có cần thiết không? Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Thầy, Cô có sử dụng hỗ trợ đồ tư thực dạy học theo phương pháp thực nghiệm không? Thầy, Cô nhận thấy đồ tư có vai trò hỗ trợ thực dạy học theo phương pháp thực nghiệm? Thường xuyên Chỉ tiết thao giảng Chưa Rất đắc lực Không đắc lực PHỤ LỤC PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY (Phiếu dành cho học sinh) (Các em vui lòng đọc, suy nghĩ điền dấu ”” vào ô  theo phương án trả lời mà theo em phù hợp suy nghĩ mình) TT Câu hỏi: Các em vui lòng cho biết! Câu trả lời Chưa Các em có thường xuyên Thầy, Cô dạy học theo phương pháp thực nghiệm không? Đã Chỉ tiết thao giảng Thường xuyên Rất hứng thú Hứng thú Khi học theo phương pháp thực nghiệm em có cảm thấy hứng thú không? Không hứng thú Không hứng thú Các em có thường xuyên học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư không? Thường xuyên Chỉ tiết ôn tập Chỉ tiết tập Chưa Các em nhận thấy đồ tư có hỗ trợ học theo phương pháp thực nghiệm? Rất đắc lực Không đắc lực PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM CỦA CÁC NHÓM Thí nghiệm với bút bảng Thí nghiệm với bút laze Thí nghiệm “ Khúc xạ ánh sáng” Thí nghiệm “ phản xạ toàn phần” PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH SAU KHI HỌC CHƯƠNG “ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” BÀI KIỂM TRA Thời gian: 45 phút Họ tên HS: …………… Trường:…………………….Lớp:…………… A Trắc nghiệm khách quan (3điểm) Câu 1: Cho tia sáng hẹp, song song từ nước (chiết suất nước 4/3) không khí Sự phản xạ toàn phần xảy góc tới: A i < 490 B i > 300 C i < 270 D i > 490 Câu 2: Việc dùng dây cáp quang để truyền tín hiệu thông tin nội soi y học ứng dụng tượng sau đây? A Khúc xạ ánh sáng B Phản xạ ánh sáng C Phản xạ toàn phần D Hiện tượng tự cảm Câu 3: Một chùm sáng hẹp, song song từ không khí đến mặt phân cách với nước (chiết suất nước 4/3) với góc tới 300 góc khúc xạ nước có giá trị xấp xỉ bằng: B 220 D 420 A 600 C 300 Câu 4: Chiếu tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết xuất n= Biết tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ Góc tới i nhận giá trị giá trị sau? A i = 600 B i = 450 C i = 750 D i = 300 Câu Chọn câu trả lời Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ bé góc tới B góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần C góc khúc xạ lớn góc tới D góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới Câu Trong tượng khúc xạ ánh sáng, so với góc tới góc khúc xạ A nhỏ B C lớn D nhỏ lớn B Tự luận (7 điểm) Câu 1: Một xô nước cao 45cm, rộng 30cm đựng đầy nước Mắt người đặt không khí nhìn xuống đáy xô nước theo phương đường chéo Mắt nhìn thấy đáy xô dường cách mặt thoáng chất lỏng h Em so sánh h với chiều cao mực nước xô Giải thích tượng xảy ra? Câu Em nêu phương án thí nghiệm kiểm tra tượng phản xạ toàn phần xảy i ≥ igh n1 > n2 Câu Em dự đoán tượng xảy chiếu chùm tia sáng đơn sắc vào mảnh thuỷ tinh ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu hỏi Đáp án Điểm D 0.5 C 0.5 B 0.5 A 0.5 B 0.5 D 0.5 B Tự luận (7 điểm) Câu (3 điểm) h nhỏ chiều cao mực nước xô (h< 45cm) tượng khúc xạ ánh sáng, đáy xô nước nâng lên Câu ( điểm) Chiếu ánh sáng từ thuỷ tinh vào không khí (n1> n2 ) Ban đầu chiếu với góc tới i nhỏ từ từ tăng dần góc tới ta tìm vị trí góc tới i = igh, sau tiếp tục tăng góc tới i ta thấy tia phản xạ rõ nét i>igh Câu ( điểm) Khi qua mảnh thuỷ tinh có tia sáng truyền thẳng, có tia sáng bị khúc xạ mặt phân cách, có tia sáng bị phản xạ toàn phần ngược trở lại [...]... trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy một số kiến thức chương " khúc xạ ánh sáng "- Vật lí 11 THPT + Chương 3 Thực nghiệm sư phạm 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC PHỎNG THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY 1.1 Cơ sở lý luận về bản đồ tư duy 1.1.1 Khái niệm bản đồ tư duy Theo Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thuỷ: Bản đồ tư. .. đích nghiên cứu của đề tài Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương Khúc xạ ánh sáng – vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy, nhằm góp phần rèn luyện phương pháp nhận thức khoa học vật lí cho học sinh THPT 4 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Dạy học phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy - Phạm vi... 7.2.1 Phương pháp điều tra thực tế 7.2.2 Phương pháp quan sát thực tế 7.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 7.4 Phương pháp thống kê toán học 8 Đóng góp của đề tài - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về tổ chức dạy học phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy - Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng Vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm. .. phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy 6 5 Xây dựng tiến trình dạy học phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy một số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng Vật lí 11 THPT 6 6 Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết khoa học của đề tài đã nêu ra 7 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn... - Phương pháp nhận thức khoa học vật lí 6 2 Điều tra thực trạng việc dạy học phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy tại một số trường THPT trên địa bàn nghiên cứu 6 3 Nghiên cứu nội dung chương trình SGK và xây dựng cấu trúc logic nội dung chương “ Khúc xạ ánh sáng - Vật lí 11 THPT 6 4 Xây dựng tiến trình dạy học tổng quát chương “ Khúc xạ ánh sáng Vật lí 11 THPT phỏng theo. .. dạy học Vật lí Phương pháp thực nghiệm trong dạy học Vật lí và dạy học vật lí theo phương pháp thực nghiệm chính là dạy học phỏng theo PPTN nó thể hiện quy luật chuyển hoá phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học Trong luận văn này từ đây chúng tôi dùng PPTN trong dạy học Vật lí Các giai đoạn của PPTN trong dạy học Vật lí Theo Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng thì PPTN trong dạy học Vật lí gồm... dung chương trình chương “ Khúc xạ ánh sáng - Vật lí 11 THPT + Địa bàn nghiên cứu: Huyện An Dương Thành phố Hải Phòng - Phương pháp giảng dạy phỏng theo phương pháp thực nghiệm 5 Giả thuyết khoa học Nếu dựa trên cơ sở lí luận về bản đồ tư duy, phương pháp thực nghiệm trong dạy học vật lí, kết hợp với việc nghiên cứu nội dung kiến thức khoa học về khúc xạ ánh sáng để xây dựng tiến trình dạy học chương. .. “ Khúc xạ ánh sáng - Vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy, thì có thể góp phần rèn luyện PPNTKHVL cho học sinh THPT 6 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy cần phải thực hiện nhiệm vụ sau: 6.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về : - Bản đồ tư duy - Phương pháp thực nghiệm ( PPTN trong dạy học Vật lí và PPTN trong khoa học Vật lí) ... lí cho học sinh THPT, Nguyễn Thị Hồng Việt ( 1993), Dạy học một số kiến thức vật lí lớp 10 phổ thông trung học theo chu trình nhận thức khoa học vật lí, luận án phó tiến sĩ khoa học sư phạm, tâm lí, Hà Nội Như vậy cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề Tổ chức dạy học chương “ Khúc xạ ánh sáng - Vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy 4 3 Mục đích... hình học Vật lí 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và bản đồ tư duy ,Trần Thị Thanh Mai (2009), Bồi dưỡng phương pháp thực nghiệm cho học sinh khi dạy học một số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao, Nguyễn Thị Thu Hà (2012), Xây dựng tiến trình dạy học chương “ Khúc xạ ánh sáng Vật lí 11 phỏng theo chu trình nhận thức khoa học vật lí cho học ... luận tổ chức dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư - Xây dựng tiến trình dạy học số kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng Vật lí 11 THPT theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư. .. luận thực tiễn tổ chức dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư + Chương Xây dựng tiến trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư số kiến thức chương " khúc xạ ánh sáng. .. 11 THPT Xây dựng tiến trình dạy học tổng quát chương “ Khúc xạ ánh sáng Vật lí 11 THPT theo phương pháp thực nghiệm với hỗ trợ đồ tư Xây dựng tiến trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm với
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy, Tổ chức dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy, Tổ chức dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lí 11 THPT phỏng theo phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay