Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dư (TT)

27 358 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2016, 08:56

... học sinh cấp trung học phổ thông địa bàn tỉnh Bình Dư ng giai đoạn nay” cấp thiết 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 1.2.3 Quản lý hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp. .. HƢỚNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.5.1 Mục tiêu hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp trung học phổ thông (kiến thức; kỹ năng; thái độ) 1.5.2 Nội dung quản lý giáo dục hƣớng nghiệp trung học phổ thông: ... thông: Quản lý kế hoạch hoạt; Kiểm tra, đánh giá; Mục tiêu; Quản lý nội dung Quản lý hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 1.5.3 Các đƣờng hƣớng nghiệp cho học sinh cấp Trung học phổ thông (hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dư (TT), Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dư (TT), Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dư (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn