Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

206 285 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2016, 08:55

... giáo dục phổ thông giáo dục nghề đƣợc gắn kết giáo dục phổ thông, giáo dục nghề hƣớng nghiệp nhà trƣờng phổ thông 11 Các nƣớc trọng đến giáo dục “tiền nghề nghiệp cho học sinh bậc học phổ thông; ... phát từ lý trên, chọn đề tài: Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn nay” thực cần thiết Mục đích nghiên cứu Xây dựng luận khoa học. .. rõ nét quản lý giáo dục với quản lý tác nghiệp trƣờng 22 học sở giáo dục; đối tƣợng chủ yếu quản lý ngƣời, nhƣng quản lý ngƣời quản lý giáo dục có ý nghĩa huấn luyện, giáo dục ngƣời, tạo cho họ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn