skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP và HÌNH THỨC tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG dạy học SINH 6

23 94 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2016, 21:54

T VN I BI CNH CA SNG KIN Trong bi cnh hi nhp toan cõu hoa va s phat triờn cua nn kinh tờ tri thc, giao dc Vit Nam luụn cõn s i mi i mi cac phng phap, hỡnh thc t chc dy hc nõng cao cht lng giao dc luụn la nhim v thng xuyờn mi nha trng va vi mi ngi giao viờn Trong cac phng phap dy hc c bn thỡ phng phap tho lun nhom la mt phng phap ph biờn thng c s dng tt c cac mụn hc noi chung va mụn Sinh hc noi riờng Vi phng phap tho lun nhom hc sinh c tham gia mt cach chu ng vao qua trỡnh hc tp, cac em co c hi chia s kiờn thc, kinh nghim, ý kiờn gii quyờt cac co liờn quan ờn bai hc, c giao lu, hc hi ln nhau, cựng hp tac gii quyờt nhng chung Thụng qua tho lun, tranh lun nhom lam tng hiu qu hc nht la lỳc phi gii quyờt nhng kho thc s xut hin nhu cõu phi hp ca nhõn hoan nhim v chung Qua hai nm tớch cc dng vic i mi phng phap t chc tho lun nhom ging dy mụn Sinh hc ti Trng TH&THCS Hoang Chõu t hc kỡ II nm hc 2013-2014 ờn tụi nhn thy tinh thõn, kờt qu hc cua hc sinh ó c nõng lờn rt nhiu iu o ó khng nh cac bin phap dng cua bn thõn qua trỡnh t chc cac hot ng iu kin thc tờ cua hc sinh nha trng la phự hp va co hiu qu II L DO CHN TI Nm chng trỡnh Sinh hc THCS, mụn Sinh hc nghiờn cu toan b gii thc vt, t nhng kiờn thc v tờ bao thc vt n v sng ờn nhng kiờn thc v sinh lý thc vt, mụi trng, gii nm Ni dung kiờn thc thng c din t qua tranh v, mụ hỡnh hoc cac mu vt sng ng gõn gi giỳp hc sinh nm chc c kiờn thc thỡ GV phi tớch cc MPP day hc Mt nhng phng phap giao viờn thng dng la t chc cho HS tho lun nhom, vỡ qua hot ng tho lun nhom hc sinh tỡm kiờn thc mi chu ng, nhanh hn, tớch cc hn Tuy nhiờn, qua thc thờ ging dy cua bn thõn va qua quan sat ng nghip, tụi thy nhiu tiờt hc co s dng phng phap tho lun nhom nhng hiu qu cha cao, cũn mang tớnh hỡnh thc, cha phat huy hờt tớnh tớch cc va nng lc cua hc sinh: phõn ln hc sinh cũn li, cha chung vao hot ng, trach nhim hoan nhim v chu yờu nhom trng va th kớ m nhim ap ng yờu cõu dy hc giai on mi tụi thy cõn phi i mi mt s phng phap dy hc c bit la i mi hỡnh thc t chc hot ng nhúm nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh gúp phn nõng cao hiu qu ging dy b mụn Phm vi, i tng ỏp dng sỏng kin: nghiờn cu thc trng va mt s bin phap i mi hỡnh thc t chc hot ng nhom nhm phat huy tớnh tớch cc cua hc sinh gop phõn nõng cao hiu qu ging dy mụn Sinh hc ti Trng TH & THCS Hoang Chõu, Huyn Cat Hi hai nm hc 2013 - 2014 va 2014 2015 Mc ớch ca sỏng kin: giỳp cho giao viờn phat huy hờt tớnh tớch cc cua mi hc sinh hot ng nhom, nõng cao hiu qu ging dy mụn Sinh hc ng thi, rỳt bai hc kinh nghim qua thc tờ, nõng cao nghip v chuyờn mụn, ong gop thờm v mt lý lun qua thc tin cụng tac ging dy NI DUNG I THC TRNG VN I MI PHNG PHP V HèNH THC T CHC HOT NG TRONG DY HC SINH TRONG NHNG NM QUA TI TRNG TH&THCS HONG CHU c im tỡnh hỡnh: Mụn Sinh hc la la mụn hc nghiờn cu v thờ gii thc vt, qua trỡnh hc cac em phi quan sat cac mu vt, tranh nh, mụ hỡnh, thớ nghim tỡm kiờn thc Tuy nhiờn, nờu hc sinh ch hot ng ca nhõn nghiờn cu bai hc thỡ vi nhng kiờn thc kho, vi nhng nhim v phc cac em khụng thờ hoan thi gian yờu cõu Bờn cnh o yờu cõu hoc cõn trang b cho hc sinh rt nhiu k nng: k nng quan sat, k nng giao tiờp, k nng hp tac nhom Vy hỡnh va phat triờn c cac k nng tụi thy cõn thiờt phi t chc hot ng nhom cho HS qua trỡnh hc Bin phỏp ó lm: Trc õy t chc hc sinh hot ng nhom qua trỡnh hc tp, la mt giao viờn ging dy Sinh hc tụi ó thc hin mt s bin phap sau: 2.1 Phõn nhom c nh t õu nm hc, c ban la mt nhom tớnh t dóy ngoai theo chiu t trờn xung di, mi nhom t hc sinh 2.2 Phõn cụng nhom trng, th kớ cho mi nhom c nh c hc kỡ hoc c nm hc 2.3 Chia u phõn cac nhom v s lng, gii tớnh, hc lc cac hc sinh nhom h tr ln 2.4 V trớ, phõn cac nhom khụng thay i sut nm hc nờn cac em hiờu rt rừ v nhau, co s phi hp vi kha n ý * u im: - Cac em c ban bc trao i vi qua qua trỡnh tho lun, c bay t ý kiờn cua ca nhõn nhom T o k nng hp tac vic gii quyờt cac nhim v hc c hỡnh va phat triờn - Hc sinh co hng thỳ va tớch cc hn qua trỡnh hc tp, hoan nhim v giao viờn a cho nhom - a s hc sinh ó nm c kiờn thc c bn cua bai hc * Hn ch, khú khn : - Gi hc cũn b thiờu thi gian k nng hp tac nhom qua trỡnh gii quyờt nhim v hc cua cac em cũn hn chờ - Trong hot ng nhom hc sinh cha tht tớch cc lam vic, ch chung mt s hc sinh kha gii, mt s hc sinh khac cũn ngi chi, cha tham gia vao hot ng hc - Vic nm bai cua hc sinh cha ng u, hc sinh nao gii gii, hc sinh nao yờu yờu - Vic di chuyờn cua hc sinh tham gia hot ng nhom gp kho khn phũng hc hp, ban ghờ lp hc li xờp sat va kờ theo ba dóy dai cha phự hp vi hỡnh thc t chc hot ng nhom - Cac nhom hỡnh thng c c nh nm hc, v trớ nhom trng, th kớ thng khụng thay i dn ti ch mt s hc sinh biờt cach ghi chộp va trỡnh bay trc lp * Nguyờn nhõn: dn ờn thc trng o co mt s nguyờn nhõn o nguyờn nhõn khỏch quan o la ban ghờ kờ cha phự hp vi vic t chc hot ng nhom dn ti mt thi gian qua trỡnh di chuyờn Ngoai nguyờn nhõn khach quan trờn phi kờ ờn nguyờn nhõn ch quan t phớa giao viờn va hc sinh + V phớa hc sinh: - Hc sinh lp mi chuyờn t tiờu hc nờn THCS nờn cha quen vi phng phap hc mi, cac em cũn lỳng tỳng hot ng, vic phi hp vi cha n ý - Cac em cha co k nng t chc, iu hanh hot ng nhom - Mt s hc sinh cha tớch cc tham gia vao hot ng hc + V phớa giỏo viờn: - T chc ng nhom cũn mang tớnh hỡnh thc: giao vic cha rừ rang, phõn nhom cha phự hp (phõn nhom ln), nhom thng c c nh thi gian dai - Vic hng dn hc sinh cac k nng hot ng nhom (k nng iu hanh cua nhom trng, k nng ghi chộp cua th kớ, k nng hp tac cua cac viờn) cha c giao viờn chỳ trng - Cha quan tõm sat lỳc hc sinh hot ng nhom co thờ un nn va tr giỳp kp thi - Vn dng mt cach may moc hỡnh thc hot ng nhom, cha co s dng linh hot sang to thc tin cua lp hc, cha õu t suy ngh lam thờ nao hot ng nhom vi nhiu hỡnh thc phong phỳ hn, hp dn hn Trong o yờu cõu i mi phng phap dy hc ũi hi phi giao viờn phi phat huy c tớnh chu ng, tớch cc sang to cho hc sinh Nờu giao viờn khụng co s sang to dy hc thỡ khụng thờ m bo c yờu cõu trờn xut bin phỏp mi Xut phat t thc tin va yờu cõu cụng vic nờu ap dng hỡnh thc t chc hot ng nhom nh trc õy thỡ hiu qu cụng vic khụng cao, vỡ thờ tụi ó chỳ trng vic i mi hỡnh thc t chc hot ng nhúm nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh gúp phn nõng cao hiu qu ging dy mụn Sinh hc ti Trng TH & THCS Hong Chõu, Huyn Cỏt Hi vi vic dng cac bin phap sau 3.1 Chia lp nhiu nhom nh, sp xờp ch ngi hp lớ, mi nhom hc sinh, cac viờn nhom luụn thay i vi nhiu cach hỡnh nhom khac 3.2 Tp hun k nng t chc hot ng nhom cho hc sinh va thay i hỡnh thc t chc hot ng nhom 3.3 Giao viờn ong vai trũ la ngi quan sat, giỳp , t kp thi cho hc sinh qua trỡnh hot ng nhom II BIN PHP I MI HèNH THC T CHC HOT NG NHểM NHM PHT HUY TNH TCH CC CA HC SINH GểP PHN NNG CAO HIU QU GING DY MễN SINH HC TI TRNG TH & THCS HONG CHU, HUYN CT HI Chia lp thnh nhiu nhúm nh, sp xp ch ngi hp lớ, mi nhúm hc sinh, cỏc thnh viờn nhúm luụn thay i vi nhiu cỏch hỡnh thnh nhúm khỏc 1.1 Vai trũ ý ngha: õy la mt nhng gii phap quan trng Bi l s lng viờn mt nhom phự hp thỡ tt c cac viờn nhom u phi lam vic, cũn nờu s lng viờn mi nhom qua ớt thỡ vi nhim v phc s kho hoan hoc s lng viờn mi nhom qua nhiu thỡ mt s hc sinh khụng c tham gia vao hot ng ng thi vic hỡnh nhom theo nhiu cach khac nh: nhom ngu nhiờn, nhom tng ng, nhom co cựng s thớch s lam cho phõn cac nhom, cac v trớ t trng th kớ luụn co s thay i cho tng tiờt hc, thm tng hot ng dn ti mi hc sinh u phi m nhim tt c cac v trớ t o phat huy tớnh tớch cc chu ng cho mi hc sinh nhom, cac em khụng cũn tõm lớ li vao cac bn ct can 1.2 Ni dung, phng phỏp thc hin vic t chc hc sinh hot ng nhom co hiu qu, t õu nm hc tụi ó ban vi giao viờn chu nhim lp khụng kờ ban ghờ theo kiờu truyn thng ma kờ theo nhom, lp s kờ bn nhom lựi sang hai bờn, gia s mt khong khụng gian hc sinh tham gia cac trũ chi theo s sau: Bc ging Ban GV Ca vao Nhom Nhom Khu HS t chc trũ chi Nhom Nhom Vi cach kờ ban ghờ nh vy hc sinh s thc hin hot ng nhom rt d rang, khụng mt nhiu thi gian di chuyờn, nờu co di chuyờn thỡ cng khụng gp kho khn gỡ Trong mi tiờt hc, tụi li cho hc sinh hỡnh nhom theo nhiu kiờu khac tựy tng hot ng + Nhom co hc sinh kha gii kốm hc sinh yờu vi nhng nhim v phc + Nhom ghộp hỡnh c hỡnh theo kiờu vui chi khụng gõy lờn s k, giao viờn co thờ in mt bc tranh co liờn quan ờn bai hc vi bn t bỡa co mau sc khac nhau, sau o giao viờn ct nh khộo lộo cac bc tranh trờn nhiu mnh nh sau o t chc cho hc sinh lờn bc cac mnh ghộp, sau o giao viờn yờu cõu cac hc sinh bc c nhng mnh bỡa co cựng mau sc s v mt nhom + Nhom ngu nhiờn c hỡnh bng cach cho cac hc sinh lp ờm s theo th t t mt ờn bn, hc sinh s ờm vũng trũn cho ờn hờt Nhng hc sinh co s th t ging s cựng mt nhom Vỡ phõn cua hc sinh nhom luụn c thay i tng hot ng, s hc sinh mi nhom ch em, mi em li co mt nhim v nht nh lờn cac em luụn phi c gng lam vic hờt mỡnh, khụng viờn nao c li T o cac em tr lờn tớch cc hn hn * im mi v sỏng to thc hin bin phỏp: Sp xờp ch ngi hp lớ bng cach kờ ban ghờ bn nhom, mi dóy hai nhom, kờ lui sang hai bờn cua lp hc giỳp cho hc sinh khụng mt thi gian va kho khn qua trỡnh di chuyờn va hot ng ng thi vi cach kờ ban ghờ nh trờn cũn to mt khụng gian chung t chc trũ chi cho hc sinh giỳp hc sinh hng thỳ hn vi gi hc Ngoai vic hỡnh nhom vi nhiu cach khac va thng xuyờn thay i cac tiờt hc s hỡnh cho hc sinh kh nng thớch ng vi mi thay i gi hc, t o cac em phi chu ng tớch cc hn 1.3 Kt qu: Nh vic phõn nhom va sp xờp ch ngi hp lớ, ng thi cach hỡnh nhom khac tựy tng hot ng cua tiờt hc ó lam cho hc sinh chu ng hn hn so vi trc Trc õy cac em s ngi nhng nhom co nhiu bn hc yờu, s b giao viờn chuyờn i nhom khac thỡ gi õy vic hc nhom nao khụng quan trng vi cac em bi nhom nao cac em u phi hoi ng nh Tớnh tớch cc, chu ng va kh nng thớch ng vi hoan cnh tng nờn rừ rt t o kờt qu hc cua cac em cng c nõng cao hn Tp hun k nng t chc hot ng nhúm v thay i hỡnh thc t chc hot ng nhúm 2.1 Vai trũ ý ngha: Vic Tp hun k nng t chc hot ng nhom cho hc sinh la rt quan trng va cõn thiờt, iu s giỳp hc sinh nhn thc rừ vai trũ, nhim v cua mi viờn nhom, hc sinh biờt cach iu hanh, phi hp n ý va biờt ghi chộp ni dung tho lun hot ng nhom Bờn cnh o vic thay i hỡnh thc hot ng nhom bng cach s dng b th la mt hỡnh thc kha mi m so vi vic ch dựng mt bng ph nht, vi hỡnh thc tt c cac viờn nhom u phi lam vic, khụng viờn nao c ngi chi, cng lam vic phi nhanh, phi liờn tc t o phat huy ti a tớnh tớch cc cua mi i tng hc sinh Ngoai ra, vic thay i cach bao cao va nhn xột kờt qu lam cho hc sinh tr lờn linh hot hn, k nng s dng ngụn ng, k nng giao tiờp, kh nng phn bin tng rừ rt so vi vic t chc bao cao va nhn xột kờt qu hot ng nhom trc õy 2.2 Ni dung, phng phỏp thc hin: hng dn cho hc sinh cach thc hot ng nhom, t õu nm hc tụi ó danh mt bui chiu hun cho cac em Trc hờt tụi giỳp cac em hiờu rừ nhim v cua tng viờn nhom: + Nhom trng: phõn cụng nhim v cho cac viờn nhom, iu hanh hot ng nhom, t chc nhom quan sat, tho lun va thng nht ý kiờn + Th kớ: tham gia quan sat, tho lun cựng tt c cac viờn nhom va quan trng nht la biờt ghi chộp li cac ni dung tho lun cua nhom + Cac viờn: nghiờn cu thụng tin SGK, quan sat tranh nh mu vt t o cựng tham gia ong gop ý kiờn tr li cõu hi tho lun Tiờp theo, tụi hng dn cho cac em biờt quy trỡnh tho lun nhom: õu tiờn nhom trng s phõn cụng nhim v cho cac viờn nhom, yờu cõu mi viờn nhom hot ng ca nhõn nghiờn cu thụng tin SGK hoc quan sat tranh nh mu vt nm bt nghiờn cu, sau o nhom trng iu hanh cho cac viờn nhom tham gia ong gop ý kiờn ri thng nht cõu tr li, th kớ s ghi chộp li ni dung tho lun va cui cựng phõn cụng ngi trỡnh bay trc lp ng thi tụi cng nguyờn tc hot ng t õu: Tt c cac viờn nhom u phi tham gia thc hin cac hot ng hc va ong gop ý kiờn qua trỡnh tho lun Ngoai vic hun v chc nng, nhim v, quy trỡnh hot ng nhom cho hc sinh tụi cũn thay i c hỡnh thc hot ng nhom bng cach s dng b th thay vỡ s dng mt bng ph nht Ngay t õu nm hc tụi ó ban vi ban giam hiu va giao viờn chu nhim lp a chu trng xó hi hoa giao dc vao ni dung cuc hp ban i din cha m hc sinh õu nm Hi ph huynh lp s b sung thờm mt s dựng, dng c hc nh bng ph, b th mau, bỳt d, bng dớnh sn cui lp ph v nhu cõu hc cua em Khi t chc hc sinh bao cao kờt qu, tụi ch mi i din mt nhom bao cao kờt qu trc lp, cac nhom cũn li s treo bng ph cac bc tng hai bờn cua lp hc Khi nhom bn bao cao kờt qu, cac nhom khac s quan sat, i chiờu vi bai lam cua nhom mỡnh, nờu thy co ý kiờn khac, cac nhom cũn li s mang t th ghi ý kiờn khac o lờn dớnh lờn bng ph cua nhom bn Nhom bao cao ban õu co thờ nờu cõu hi cho cac nhom cũn li: Hóy gii thớch vỡ nhom bn li co ý kiờn o? Cac nhom cũn li phi a c ý kiờn phn bin T o khụng khớ hc s sụi ni hn, hng thỳ hn rt nhiu Vớ d: Bi 33 Ht v cỏc b phn ca ht Hot ng 1: Tỡm hiu cỏc b phn ca ht Hot ng cua GV - GV t chc hc sinh chi trũ chi : Hot ng cua HS kờ tờn cac loi ht Sau o GV yờu - Chi trũ chi hỡnh nhom cõu hc sinh ờm s th t t mt ờn bn cho ờn hờt, nhng hc sinh co - V v trớ cua nhom theo hng dn cựn s th t s hp mt cua giao viờn nhom GV phõn cụng ch ngi cho nhom - t : Ht gm nhng b phn nao? Ht c chia nhng loi nao ? Da vao c iờm nao phõn chia ? - GV t chc hc sinh hot ng * Hc sinh hot ng nhom tỡm hiờu nhom tỡm hiờu cac b phn cua ht cac b phn cua ht - Phõn cụng nhom trng - Nhom trng phõn cụng nhim v - GV a nhim v cho nhom : va iu hanh hot ng cua nhom : + Boc v hai loi ht: ngụ va en + Mi viờn t boc tach loi ( GV lu ý hng dn cac nhom cha ht Tỡm u cac b phn cua mi ht boc tach c) nh hỡnh v SGK (thõn, r, la, chi + Dựng lỳp quan sat i chiờu vi mõm) hỡnh 33.1 va hỡnh 33.2, tỡm u cac b + C nhom cựng trao i, thng nht phn cua ht ri lờn chỳ thớch cho v cac b phn cua ht ngụ va ht trang cõm trờn man hỡnh - GV mi mt hc sinh bt kỡ lờn trỡnh - i din HS lờn bng ch va nờu tờn bay kờt qu quan sat va cho hc sinh cac b phn cua mi ht trờn tranh khac nhn xột, thng nht v cac b cõm phn cua ht - HS cũn li nhn xột ?Ht gm nhng b phn no - HS rỳt kờt lun v cac b phn cua ht - T chc hc sinh hot ng nhom * Hot ng nhom : da vao kờt qu quan sat hoan + Nhom trng iu hanh hot ng bng so sanh ht ngụ vi ht en + Mt HS nhom ly dng c, tong thi gian phỳt (yờu cõu HS s dựng hc phớa cui lp dng b th) + Tho lun : cac viờn tham gia - GV quan sat bao quat lp hc, nờu ong gop ý kiờn va i ờn thng nht thy hc sinh co tớn hiu xin giỳp + Nhom trng phõn cụng cho hai th s ờn tr giỳp kp thi kớ ghi th, mt viờn dớnh th lờn bng ph - GV t chc hc sinh bao cao kờt qu + i din nhom bao cao kờt qu va cho hc sinh phn bin - Cac nhom khac quan sat i chiờu vi kờt qu cua nhom bn, nờu thy co iờm khac cac em s t ly tm th cua mỡnh gn lờn b sung hoc sa - Cac nhom khac co thờ yờu cõu nhom bn gii thớch v ý kiờn cua mỡnh - GV nhn xột va cht li kiờn thc v thuyờt phc c lp cac b phn cua ht Yờu cu:Kt lun: 10 - Ht gm: + V + Phụi (la mõm, thõn mõm, chi mõm, r mõm) + Cht dinh dng (la mõm, phụi nh) * im mi v sỏng to thc hin bin phỏp: Giao viờn ó co bui hun riờng v k nng t chc, iu hanh hot ng nhom, giỳp mi viờn nhom hiờu rừ vai trũ va nhim v cua mỡnh T o, cac em phi hp rt nhp nhang n ý qua trỡnh tho lun nhom Bờn cnh o, vic s sng b th thay vỡ s dng mt bng ph nht, nhom co nhiu th kớ s lam cho thi gian hot ng nhom c rỳt ngn, vic b sung ý kiờn cua nhom bn thun li hn, giao viờn thng nht kiờn thc d hn Ngi bao cao kờt qu tho lun cho nhom cng luụn c thay i qua tng hot ng nờn bt kỡ hc sinh nao nhom cng co thờ trỡnh bay trc lp rt t tin Vic nhn xột b sung thay i bng hỡnh thc phn bin s lam cho khụng khớ lp hc sụi ni, tranh lun tớch cc 2.3 Kt qu: K nng iu hanh va phi hp hot ng cua hc sinh nhom tng lờn rừ rt Bt c hc sinh nao nhom cng co thờ tr th kớ, bt c hc sinh nao cng co thờ iu hanh hot ng cua nhom va trỡnh bay trc lp mt cach t tin, lu loat nh nhom trng Hot ng nhom tr lờn rt hp dn, lam cho hc sinh hng thỳ hn vi bai hc t o kớch thớch cac em hot ng tớch cc hn Giỏo viờn úng vai trũ l ngi quan sỏt, giỳp , t cho hc sinh kp thi quỏ trỡnh hot ng nhúm 3.1 Vai trũ ý ngha: Vic theo dừi sat s giỳp giao viờn bao quat toan b lp hc, biờt c nhom nao hot ng tớch cc hiu qu hn, nhom nao hc sinh nao cha tớch cc co s un nn kp thi ng thi vic theo dừi sat hot ng cua hc sinh s giỳp cho giao viờn biờt c nhom nao gp kho khn va co tớn hiu xin s tr giỳp cua giao viờn T o, giao viờn s co s h tr kp thi giỳp cac em thao g kho khn vng mc, nh vy cac em s khụng thy mt mi chan ln vỡ bờ tc 3.2 Ni dung, phng phỏp thc hin: Khi t chc hc sinh tho lun nhom, tụi luụn phi ng nhỡn bao quanh lp hc, ghi chộp li thai hc cua cac hc sinh va nhc nh kp thi nờu thy hc sinh nao co 11 thai cha tớch cc hc T o kp thi rỳt kinh nghim cho hc sinh cac hot ng tiờp theo mang li hiu qu cao hn ng thi, t õu nm hc tụi ó cho hc sinh lam hai tm th: mt tm th co hỡnh mt ci, mt tm th hỡnh mt mờu va quy c vi hc sinh: nờu nhom hoan xong nhim v s a tớn hiu tr li bng cach gi tm th bai hỡnh mt ci bao cho giao viờn biờt nhom ó sn sang bao cao; cũn nờu qua trỡnh thc hin nhim v ma co khỳc mc nao khụng thờ gii quyờt c, hc sinh s gi tm th mt mờu giao viờn biờt nhom cõn s tr giỳp Vi cach lam hc sinh rt yờn tõm thc hin nhim v giao viờn giao cho bi cac em biờt giao viờn luụn theo sat hot ng cua mỡnh va h tr kp thi nờu cac em gp kho khn.T o ma mi hc sinh u tớch cc hoan nhim v c giao * im mi v sỏng to thc hin bin phỏp: Gv co s ghi chộp thai hc cua hc sinh qua tng tiờt hc t o co thờ anh gia c s tiờn b cua hc sinh sau mi thang, mi hc kỡ ng thi vic quy c va s dng th bai cu tr s giỳp giao viờn h tr kp thi cho hc sinh, giỳp hot ng cua nhom c liờn tc khụng mt thi gian, khụng gõy tõm lớ cng thng chan ln hc sinh 3.3 Kt qu Vic theo dừi sat hot ng cua hc sinh tiờt hc giỳp cho giao viờn s co nhng nhn xột, anh gia chớnh xac v thai lam vic, kh nng iu hanh, k nng hp tac gia cac viờn mi nhom Cac em tin tng hn vao vai trũ cua ngi thõy qua trỡnh dy hc, tt c cac hc sinh lp u co thai hc tớch cc t giac hn hn so vi õu nm hc, thi gian cua tiờt hc c m bo III Hiu qu ca sỏng kin Vi bin phap, cach lam trờn tụi ó ap dng ti trng TH&THCS Hoang Chõu, hc kỡ II nm hc 2013 -2014 va hc k I nm hc 2014-2015 i tng tham gia thc hin la hc sinh lp va ó thu c nhng kờt qu nht nh * Trc ỏp dng sỏng kin: Kờt qu thm dũ thai hc sinh lp vi hỡnh thc hot ng nhom trc ap dng sang kiờn cui hc kỡ I nm hc 2013 2014 Lp TS HS S HS cú S HS cú thỏi t quan thỏi ho bỡnh thng tõm 12 Ghi chỳ hng TS % TS % TS % 20 30 10 50 20 Kờt qu kho sat cht lng hc kỡ I mụn Sinh hc lp nm hc 2013 - 2014 Lp Gii TS HS TS % Kha TS 20 * Sau ỏp dng sỏng kin: TB Yờu Kộm % TS % TS % TS % 20 10 50 25 0 Ghi chỳ Kờt qu thm dũ thai hc sinh lp vi hỡnh thc hot ng nhom sau ap dng sang kiờn thang 10 nm hc 2014 2015 S HS cú Lp thỏi ho TS HS S HS cú thỏi t quan bỡnh thng tõm hng TS % TS % TS Ghi chỳ % 22 18 82 18 0 Kờt qu bai kiờm tra viờt s mụn Sinh hc lp nm hc 2014 - 2015 Lp Gii TS HS TS % Kha TS TB % TS % Yờu TS % Kộm TS Ghi chỳ % 22 22,7 22,7 41 13 0 Bờn cnh nhng kờt qu t c trờn, cụng chuyờn ó giỳp bn thõn tụi thy c s cõn thiờt phi thay i cac hỡnh thc t chc dy hc cho tht phự hp vi yờu cõu mi Trong qua trỡnh dy hc, giao viờn khụng ch nghiờn cu dng cac phng phap dy hc mi ma cũn phi suy ngh tỡm tũi ci tiờn phng phap dy c phự hp hn vi thc tin t o phat triờn k nng hc tp, k nng sng cho hc sinh giỳp hc sinh luụn thớch ng vi mụi trng hc luụn thay i KT LUN I NHNG BI HC KINH NGHIM Qua qua trỡnh i mi hỡnh thc t chc hot ng nhom nhm phat huy tớnh tớch cc cua hc sinh gop phõn nõng cao hiu qu ging dy mụn Sinh hc ti Trng TH &THCS Hoang Chõu, Huyn Cat Hi tụi rỳt mt vai kinh nghim thc hin nh sau: 13 Nghiờn cu k ni dung chng trỡnh SGK Sinh hc 6, da vao mc tiờu bai hc xac nh va la chn nhng phng phap dy hc phự hp vi ni dung kiờn thc cua bai Tớch cc su tõm tranh nh mu vt, ng dng cụng ngh thụng tin ging dy bai ging tr nờn hp dn hn Chia nhom va sp xờp ch ngi phự hp, hỡnh nhom theo nhiu cach khac phõn cua nhom thng xuyờn c thay i giỳp cho hc sinh phi luụn luụn chu ng khụng co thai li vao cac bn T chc hun tht k cho hc sinh cach thc hot ng nhom t õu nm Giao viờn luụn theo dừi sat sao, giỳp kp thi cac em co thờ hoan nhim v c giao II í ngha ca sỏng kin thc tin Trong qua trỡnh dy hc sinh hc 6, ngoai phng phap quan sat, phng phap thc hanh thớ nghim, phng phap ban tay nn bt, thỡ phng phap tho lun nhom cng thng c s dng Vic i mi hỡnh thc t chc hot ng nhom khiờn cho hc sinh nao cng phi lam vic vi cng nhanh hn, tớch cc hn to khụng khớ ganh ua hc Sau ap dng cac bin phap cua sang kiờn tụi thy cac em hc sinh lp Trng TH&THCS Hoang Chõu ó co nhng tiờn b rt rừ rt, cac em rt hng thỳ vi mụn hc, s chu ng t tin gi hc tng, kờt qu hc cao hn hn so vi õu nm hc Chuyờn ó gop phõn giỳp bn thõn tụi hoan tt nhim v c giao nm hc, gop phõn nõng cao hiu qu giao dc, khng nh vi cng ng v cht lng ao to s nghip giao dc cua nha trng III KH NNG P DNG V TRIN KHAI SNG KIN Bn thõn tụi ó nghiờn cu dng cach lam ti lp ti Trng TH&THCS Hoang Chõu va ó co kờt qu nht nh Tụi ó cựng trao i chia s vi ng nghip ti trng qua trỡnh cụng tac va qua cac bui sinh hot chuyờn mụn Vi hỡnh thc t chc hot ng nhom thỡ khụng ch tụi ma mt s cac ng giao viờn nha trng nh ng Võn, Trõn Hng ó t c rt nhiu tiờt dy gii cac tiờt lờn lp chuyờn cua trng, cua cm va cac kỡ thi giao viờn gii cp huyn, cp ph Tụi thiờt ngh hỡnh thc t chc hot ng nhom o khụng ch phự hp vi chng 14 trỡnh Sinh hc ma cũn co thờ dng ging dy Sinh hc 7, 8, va tt c cac mụn hc khac nh Lớ, Hoa, Cụng ngh, Giao dc cụng dõn, Ng Tuy nhiờn kờt qu vic dng sang kiờn cng mi ch dng mc nht nh chc chn khụng tranh nhng hn chờ va o la cng la ngun bn thõn tụi cựng ng nghip tiờp tc suy ngh tỡm nhng gii phap dng hiu qu hn thi gian ti IV. XUT , KHUYN NGH: i vi BGH, t chuyờn mụn: + Tiờp tc quan tõm ch o qua trỡnh i mi giao dc + õu t thờm v c s vt cht cho qua trỡnh dy hc m bo tt c cac nhom hc sinh u co u tranh nh, mụ hỡnh, dng c thớ nghim tiờt hc + Thng nht toan trng cach kờ ban ghờ theo hỡnh thc hot ng nhom i vi giỏo viờn: + Nm chc chng trỡnh mụn hc va c iờm tõm lớ la tui cua i tng hc sinh ma mỡnh ging dy co cac tac ng giao dc hiu qu + Nghiờn cu k bai dy, chun b õy u dựng dy hc, lng trc cac tỡnh xy qua trỡnh dy hc va phi biờt x lớ tỡnh mt cach khộo lộo, linh hot + Kờt hp nhuõn nhuyn cac phng phap dy hc, c bit chỳ ý nhng phng phap dy hc c trng b mụn, phng phap dy hc hin i + Luụn suy ngh, tỡm tũi ap dng sang to cac phng phap dy hc cho phự hp vi c s vt cht cua tng trng, tng i tng hc sinh Trờn õy la mt s bin phap i mi hỡnh thc t chc hot ng nhom nhm phat huy tớnh tớch cc cua hc sinh gop phõn nõng cao hiu qu ging dy mụn Sinh hc ti Trng TH & THCS Hoang Chõu, Huyn Cat Hi o ch la mt vai ý kiờn nh cua tụi chc chn khụng tranh nhng thiờu sot hn chờ Tụi rt mong nhn c s ong gop ý kiờn cua cac ng lónh o va cac bn ng nghip Tụi xin chõn cm n! Cỏt Hi, ngy 18 thỏng 10 nm 2014 Ngi vit 15 Lờ Th Hng TI LIU THAM KHO Tai liu bi dng thng xuyờn THCS : modul 18 Sach giao khoa sinh hc nha xut bn giao dc Sach giao viờn sinh hc nha xut bn giao dc Tai liu dy hc, kiờm tra anh gia theo hng phat huy nng lc hc sinh mụn Sinh hc Ch th, nhim v nm hc cua B Giao dc ao to nm 2013 - 2014, 2014 - 2015 Phng hng nhim v nm hc cua S Giao dc ao to Hi Phũng, Phũng Giao dc & ao to Cat Hi nm 2013 - 2014, 2014 - 2015 16 PH LC Giỏo ỏn minh Tit 17 - Bi 16: THN TO RA DO U? I MC TIấU Kin thc - Hc sinh tr li cõu hi: thõn cõy to õu? - Phõn bit c dac va dũng : xac nh tui cua cõy qua vic ờm vũng g hang nm K nng - Rốn k nng quan sat, so sanh, nhn biờt kiờn thc Thỏi - Giao dc lũng yờu thiờn nhiờn, ý thc bo v thc vt * Tớch hp giao dc bo v mụi trng II CHUN B CA GV V HS Chun b cua GV: - on thõn g gia ca ngang (tht g trũn) - Tranh phong to hỡnh 15.1; 16.1; 16.2 - GAT Chun b cua HS: - Chun b tht, canh cõy bng lng dao nh, giy lau III PHNG PHP DY HC - Phng phap tho lun nhom - Phng phap quan sat - Phng phap nờu va gii quờt IV TIN TRèNH BI GING n nh t chc Kim tra bi c 17 Giao viờn s hng dn cho trng ban hc lờn iu khiờn trũ chi ghộp tranh ụn li kiờn thc c va cng la hỡnh cac nhom cho hot ng tiờp theo Cac em ban hc chun b cac mnh bỡa, mi mnh co mt phõn cua bc tranh cac bn lp la chn Sau cac bn ó la chn xong, em trng ban hc s yờu cõu cac bn bc c nhng mnh bỡa co mõu sc ging thỡ s cựng mt nhom Cac bn mi nhom s co nhim v ghộp cac mnh ghộp hoan bc tranh hoan chnh Sau bc tranh c ghộp xong, trng ban hc yờu cõu cac nhom cho biờt tờn bc tranh (o la tranh cu to cua thõn non) Sau o trng ban hc yờu cõu mt hc sinh nhom bt kỡ lờn chỳ thớch cho tranh cõm cu to cua thõn non trờn man hỡnh Trng ban hc li chiờu tiờp hỡnh nh cua hai cõy mớt, mt cõy mi trng c mt nm va mt cõy trng 20 nm va hi: Cac bn co nhn xột gỡ v thõn cua hai cõy mớt trờn? T o dn dt vao bai mi: Vy thõn to õu? Bi mi Hot ng 1: Xỏc nh tng phỏt sinh Hot ng cua GV - GV chiờu hỡnh 16.1/SGK cu to cua thõn trng Hot ng cua HS * Hot ng ca nhõn : - Yờu cõu HS nghiờn cu hỡnh v - HS quan sat hỡnh 16.1/SGK cu to nm c cac b phn cua thõn cua thõn trng nm trng c cac phn cua thõn trng - Phat phiờu hc yờu cõu hc sinh - Tng hc sinh chỳ thớch tranh cõm hot ng ca nhõn chỳ thớch cho tranh phiờu hc cõm - GV chiờu hỡnh 15.1/SGK cu to cua thõn non va 16.1/SGK cu to cua thõn trng - HS quan sat k hai hỡnh - GV yờu cõu hc sinh quan sat tỡm - HS lờn bng ch trờn tranh iờm iờm khac c bn gia thõn non khac c bn gia thõn non va va thõn trng thõn trng - GV hng dn HS xac nh v trớ - HS xac nh v trớ tõng sinh v va 18 tõng phat sinh sinh tr - GV t chc hc sinh tho lun nhom * Hot ng nhom : tr li cõu hi : + Nhom trng iu hanh hot ng + V cõy to nh b phn nao ? + Mt HS nhom ly dng c, + Tr gia to nh b phn nao ? dựng hc phớa cui lp + Thõn cõy to õu ? + Tho lun : cac viờn tham gia - Gv bao quat lp hc, tr giỳp nờu ong gop ý kiờn va i ờn thng nht hc sinh co tớn hiu cõn giỳp + Nhom trng phõn cụng cho ba th kớ ghi li kờt qu tho lun - GV gi i din nhom lờn trỡnh bay + i din nhom bao cao kờt qu - GV t chc cac nhom nhn xột, s - Cac nhom khac quan sat i chiờu sung, yờu cõu HS rỳt kờt lun cui vi kờt qu cua nhom bn, sau o cựng cua hot ng nhn xột, b sung - GV cho chiờu hỡnh nh mt s canh, thõn cõy b boc v ? Khi boc v cõy thỡ b phn nao ó - HS tr li : Mch rõy b boc theo b boc theo Vic boc v co nh hng gỡ ti cõy - Cho HS liờn h: Em ó bao gi boc - HS liờn h bn thõn v cõy hoc khc tờn lờn cõy cha? Theo em vic la ỳng hay sai Vỡ sao? * Giao dc hc sinh ý thc bo v thc vt Tiu kt: Cõy to nh s phõn chia tờ bao mụ phõn sinh cua tõng sinh v va tõng sinh tr Hot ng 2: Nhn bit vũng g hng nm, xỏc nh tui cõy Hot ng cua GV Hot ng cua HS - GV cho HS c SGK, quan sat hỡnh, - HS quan sat hỡnh va mu vt phat va on thõn g gia ca ngang giao hin c trờn thõn g gia ca ngang viờn chun b co nhiu vũng trũn, o la vũng g 19 ? Em nhỡn thy gỡ trờn on thõn g hanh nm gia ca ngang - Vũng g hng nm l gỡ? Ti cú - HS c thụng tin mc SGK trang vũng g sm v vũng g sỏng mu? 51 va mc Em co biờt (trang 53), - Lm th no m c tui cõy? quan sat hỡnh 16.3 tr li - GV gi i din 1-2 HS mang miờng - HS ờm s vũng g trờn miờng g g lờn trc lp ri ờm s vũng g cua mỡnh ri trỡnh bay trc lp va xac nh tui cõy - GV nhn xột va anh gia iờm cho nhom co kờt qu ỳng Tiu kt: ờm s vũng g co thờ xac nh c tui cua cõy Hot ng 3: Dỏc v rũng Tiu kt: Thõn cõy g gia co dac va rũng Cng c 20 - Gi HS lờn bng ch trờn tranh v trớ cua tõng phat sinh, tr li cõu hi: thõn cõy to õu? - Xac nh tui g bng cach nao? Xac nh tui g cua miờng g cua nhom hay nhom khac Hng dn hc bi nh - Hc bai va tr li cõu hi SGK - Tỡm c cun Vỡ sao? Thc vt hc, chun b thớ nhim theo nhom cho bai sau SGK trang 54 - ễn li phõn cu to va chc nng cua bo mch KIM TRA 45 PHT UBND HUYN CT HI TRNG TH v THCS HONG CHU 21 Nm hc 2014 - 2015 MễN : SINH HC - (Tun 11 Tit 21) Thi gian lm bi : 45 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Ngay kiờm tra: 25/10/2014 I Phn trc nghim khỏch quan (3im) Cõu1 Hóy chn ỏp ỏn ỳng nht cỏc ỏp ỏn sau Tu theo cach mc cua thõn ma ngi ta chia thõn thanh: A loi B loi C loi D loi Cu to cua thõn non gm: A V va tht v B V va tr gia C Tr gia va biờu bỡ D Biờu bỡ va tht v Thõn dai õu ? A S ln lờn va phõn chia tờ bao B Chi ngn C S phõn chia tờ bao mụ phõn sinh ngn D Mụ phõn sinh ngn Trong nhng nhom cõy sau õy nhom nao gm toan nhng cõy mng nc? A Cõy nhón, cõy mớt, cõy sng i B Cõy nhón, cõy ci, cõy su hao C Cõy xng rng, cõy canh giao, cõy thuc bng D Cõy gia, cõy tao, cõy vi Cõu Ghộp thụng tin ct A vi thụng tin ct B cho phự hp A Cỏc ca r B Chc nng chớnh tng Min trng co cac mch dn a Lam cho r dai Min hỳt co cac lụng hỳt b Che ch cho õu r Min sinh trng (ni tờ bao phõn c Dn truyn chia) Min chop r d Hp th nc va mui khoang e Cha cht d tr Cõu La chn cỏc t thớch hp ngoc (biu bỡ, tr gia, lụng hỳt, hỳt nc, cht d tr ) in vo ch trng hon thnh cỏc cõu sau: V gm biờu bỡ co nhiu (1) Lụng hỳt la tờ bao (2) kộo dai co chc nng (3) va mui khoang hoa tan Phớa la tht v co chc nng chuyờn cac cht t lụng hỳt vao (4) Tr gia gm cac mch g va mch dõy co chc nng chuyờn cac cht Rut cha cac cht d tr II Phn t lun (7 im) Cõu 1(2) Tờ bao b phn nao cua cõy co kh nng phõn chia ? Qua trỡnh phõn bao din nh thờ nao ? Cõu 2(2) Bm ngn, ta canh co li gỡ ? Nhng loi cõy nao thỡ bm ngn, nhng cõy nao thỡ ta canh ? Cõu (1,5).Vỡ phi thu hoch cac cõy co r cu trc hoa ? Cõu 4(1,5) Da vao c iờm nao phõn bit thc vt co hoa va thc vt khụng co hoa ? Ly vớ d v cõy co hoa va cõy khụng co hoa ? HNG DN CHM IM MễN SINH HC - (Tun 11) I Phn trc nghim khỏch quan (3im) 22 Mi ý chn ỳng cho 0,25 im Cõu ỏp ỏn A B C C Cõu (1 im mi ý ỳng cho 0,25 im) 1- c ; 2- d ; 3-a ; 4- b Cõu (1 im mi t in ỳng cho 0,25 im) (1)- lụng hỳt ; (2)- biờu bỡ ; (3) hỳt nc ; (4) tr gia II Phn t lun (7 im) Cõu 1(2 im) - Cac tờ bao mụ phõn sinh cua cõy co kh nng phõn chia (0,5 im) - Qua trỡnh phõn bao din nh sau: + õu tiờn t mt nhõn hỡnh nhõn, tach xa (0,5 im) + Sau o cht tờ bao c phõn chia, xut hin mt vach ngn, ngn ụi tờ bao c tờ bao (0,5 im) + Cac tờ bao tiờp tc ln lờn cho ờn bng tờ bao m (0,5 im) Cõu (2 im) - Bm ngn, ta canh vao nhng giai on thớch hp s lam tng nng sut cõy trng - Nhng cõy cõn bm ngn: u, bụng, ca phờ, (bm trc cõy hoa, to qu) (0,5 ) - Nhng cõy thng t canh: nhng cõy trng ly g (bch an, lim), ly si (gai, ay)(0,5 ) Cõu (1,5 im) Phi thu hoch cac cõy co r cu trc hoa la vỡ: Cht d tr cua cac cu dựng cung cp cht dinh dng cho cõy hoa, kờt qu Sau hoa cht dinh dng r cu b gim nhiu hoc khụng cũn na, lam cho r cu xp, teo nh li, cht lng va lng cua cu u gim Cõu 4(1,5) - Da vao c iờm cua c quan sinh sn phõn chia (0,75) - VD: + Cõy co hoa (0,75) + Cõy khụng co hoa Duyệt đề Ra đề BGH Tổ CM Trần Thị ánh Tuyết Đỗ Thị Bích Mai - 23 Lê Thị Hằng [...]... quan sat hỡnh 16. 1/SGK cu to nm c cac b phn cua thõn trong cua thõn trng thanh ờ nm trng thanh c cac phn cua thõn trng thanh - Phat phiờu hc tp yờu cõu hc sinh - Tng hc sinh chỳ thớch tranh cõm hot ng ca nhõn chỳ thớch cho tranh trong phiờu hc tp cõm - GV chiờu hỡnh 15.1/SGK cu to trong cua thõn non va 16. 1/SGK cu to trong cua thõn trng thanh - HS quan sat k hai hỡnh - GV yờu cõu hc sinh quan sat tỡm... Sach giao viờn sinh hc 6 nha xut bn giao dc 4 Tai liu dy hc, kiờm tra anh gia theo hng phat huy nng lc hc sinh mụn Sinh hc 5 Ch th, nhim v nm hc cua B Giao dc ao to nm 2013 - 2014, 2014 - 2015 6 Phng hng nhim v nm hc cua S Giao dc ao to Hi Phũng, Phũng Giao dc & ao to Cat Hi nm 2013 - 2014, 2014 - 2015 16 PH LC 1 Giỏo ỏn minh ha Tit 17 - Bi 16: THN TO RA DO U? I MC TIấU 1 Kin thc - Hc sinh tr li cõu... Khi t chc hc sinh tho lun nhom, tụi luụn phi ng nhỡn bao quanh lp hc, ghi chộp li thai hc tp cua cac hc sinh va nhc nh kp thi nờu thy hc sinh nao co 11 thai cha tớch cc trong hc tp T o kp thi rỳt kinh nghim cho hc sinh trong cac hot ng tiờp theo ờ mang li hiu qu cao hn ng thi, ngay t õu nm hc tụi ó cho hc sinh lam hai tm th: mt tm th co hỡnh mt ci, mt tm th hỡnh mt mờu va quy c vi hc sinh: nờu nhom... nht nh * Trc khi ỏp dng sỏng kin: Kờt qu thm dũ thai hc sinh lp 6 vi hỡnh thc hot ng nhom trc khi ap dng sang kiờn cui hc kỡ I nm hc 2013 2014 Lp TS HS S HS cú S HS cú thỏi t quan thỏi ho bỡnh thng tõm 12 Ghi chỳ hng TS % TS % TS % 6 20 6 30 10 50 4 20 Kờt qu kho sat cht lng hc kỡ I mụn Sinh hc lp 6 nm hc 2013 - 2014 Lp Gii TS HS TS % Kha TS 6 20 1 5 4 * Sau khi ỏp dng sỏng kin: TB Yờu Kộm % TS %... nhom cng luụn c thay i qua tng hot ng nờn bt kỡ hc sinh nao trong nhom cng co thờ trỡnh bay trc lp rt t tin Vic nhn xột b sung thay i bng hỡnh thc phn bin s lam cho khụng khớ lp hc sụi ni, tranh lun tớch cc 2.3 Kt qu: K nng iu hanh va phi hp hot ng cua hc sinh trong nhom tng lờn rừ rt Bt c hc sinh nao trong nhom cng co thờ tr thanh th kớ, bt c hc sinh nao cng co thờ iu hanh hot ng cua nhom va trỡnh... bin phỏp: Gv co s ghi chộp thai hc tp cua hc sinh qua tng tiờt hc t o co thờ anh gia c s tiờn b cua hc sinh sau mi thang, mi hc kỡ ng thi vic quy c va s dng th bai cu tr s giỳp giao viờn h tr kp thi cho hc sinh, giỳp hot ng cua nhom c liờn tc khụng mt thi gian, khụng gõy tõm lớ cng thng chan ln trong hc sinh 3.3 Kt qu Vic theo dừi sat sao hot ng cua hc sinh trong tiờt hc giỳp cho giao viờn s co nhng... khac nhau ờ thanh phõn cua nhom thng xuyờn c thay i giỳp cho hc sinh phi luụn luụn chu ng khụng co thai li vao cac bn 4 T chc tp hun tht k cho hc sinh cach thc hot ng nhom ngay t õu nm 5 Giao viờn luụn theo dừi sat sao, giỳp kp thi ờ cac em co thờ hoan thanh nhim v c giao II í ngha ca sỏng kin trong thc tin Trong qua trỡnh dy hc sinh hc 6, ngoai phng phap quan sat, phng phap thc hanh thớ nghim, phng... khiờn cho hc sinh nao cng phi lam vic vi cng nhanh hn, tớch cc hn to ra khụng khớ ganh ua trong hc tp Sau khi ap dng cac bin phap cua sang kiờn tụi thy cac em hc sinh lp 6 Trng TH&THCS Hoang Chõu ó co nhng tiờn b rt rừ rt, cac em rt hng thỳ vi mụn hc, s chu ng t tin trong gi hc tng, kờt qu hc tp cao hn hn so vi õu nm hc Chuyờn ó gop phõn giỳp bn thõn tụi hoan thanh tt nhim v c giao trong nm hc, gop... gia cac thanh viờn trong mi nhom Cac em tin tng hn vao vai trũ cua ngi thõy trong qua trỡnh dy hc, tt c cac hc sinh trong lp u co thai hc tp tớch cc t giac hn hn so vi õu nm hc, thi gian cua tiờt hc c m bo III Hiu qu ca sỏng kin Vi bin phap, cach lam trờn tụi ó ap dng ti trng TH&THCS Hoang Chõu, hc kỡ II nm hc 2013 -2014 va hc k I nm hc 2014-2015 i tng tham gia thc hin la hc sinh lp 6 va ó thu c nhng... 50 5 25 0 0 Ghi chỳ Kờt qu thm dũ thai hc sinh lp 6 vi hỡnh thc hot ng nhom sau khi ap dng sang kiờn thang 10 nm hc 2014 2015 S HS cú Lp thỏi ho TS HS S HS cú thỏi t quan bỡnh thng tõm hng TS % TS % TS Ghi chỳ % 6 22 18 82 4 18 0 0 Kờt qu bai kiờm tra viờt s 1 mụn Sinh hc lp 6 nm hc 2014 - 2015 Lp Gii TS HS TS % Kha TS TB % TS % Yờu TS % Kộm TS Ghi chỳ % 6 22 5 22,7 5 22,7 9 41 3 13 0 0 Bờn cnh ... chờ - Trong hot ng nhom hc sinh cha tht tớch cc lam vic, ch chung mt s hc sinh kha gii, mt s hc sinh khac cũn ngi chi, cha tham gia vao hot ng hc - Vic nm bai cua hc sinh cha ng u, hc sinh nao... DUNG I THC TRNG VN I MI PHNG PHP V HèNH THC T CHC HOT NG TRONG DY HC SINH TRONG NHNG NM QUA TI TRNG TH&THCS HONG CHU c im tỡnh hỡnh: Mụn Sinh hc la la mụn hc nghiờn cu v thờ gii thc vt, qua trỡnh... di chuyờn thỡ cng khụng gp kho khn gỡ Trong mi tiờt hc, tụi li cho hc sinh hỡnh nhom theo nhiu kiờu khac tựy tng hot ng + Nhom co hc sinh kha gii kốm hc sinh yờu vi nhng nhim v phc + Nhom ghộp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP và HÌNH THỨC tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG dạy học SINH 6, skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP và HÌNH THỨC tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG dạy học SINH 6, skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP và HÌNH THỨC tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG dạy học SINH 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay