Những mẫu bìa giáo án đẹp

7 373 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2016, 14:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY TOÀN ĐỢT Khoa: Ngoại ngữ Trường thực tập: THPT Kiệm Tân Lớp chủ nhiệm: 10S1 Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Mai Thị Thúy Dung Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Hiền SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIÁO DỤC TOÀN ĐỢT Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Hiền Trường thực tập: THPT Kiệm Tân Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Đặng Tiểu Liễu Khoa: Ngoại ngữ Lớp chủ nhiệm: 10S1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIÁO DỤC TRONG TUẦN Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Hiền Trường thực tập: THPT Kiệm Tân Khoa: Ngoại ngữ Lớp chủ nhiệm: 10S1 Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Đặng Tiểu Liễu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG TUẦN THỰC TẬP Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Hiền Trường thực tập: THPT Kiệm Tân Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Đặng Tiểu Liễu Khoa: Ngoại ngữ Lớp chủ nhiệm: 10S1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 BÀI HOẠCH HIỂU THỰC GIÁO THU TÌM TẾ DỤC Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Hiền Trường thực tập: THPT Kiệm Tân Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Đặng Tiểu Liễu Khoa: Ngoại ngữ Lớp chủ nhiệm: 10S1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Hiền Trường thực tập: THPT Kiệm Tân Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Đặng Tiểu Liễu Khoa: Ngoại ngữ Lớp chủ nhiệm: 10S1 ... THPT Kiệm Tân Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Đặng Tiểu Liễu Khoa: Ngoại ngữ Lớp chủ nhiệm: 10S1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM Họ tên... Tân Họ tên giáo viên hướng dẫn: Cô Đặng Tiểu Liễu Khoa: Ngoại ngữ Lớp chủ nhiệm: 10S1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 BÀI HOẠCH HIỂU THỰC GIÁO THU TÌM...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN Năm học: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIÁO DỤC TOÀN ĐỢT Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Hiền Trường thực tập: THPT Kiệm Tân Họ tên giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Những mẫu bìa giáo án đẹp, Những mẫu bìa giáo án đẹp, Những mẫu bìa giáo án đẹp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay