bài giảng địa lý lớp 4 Bài 2 làm quen với bản đồ

12 910 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 20:35

Bản đồ gì? Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ đònh Các công việc cần làm để vẽ đồ khu vực? 1.Chụp ảnh khu vực từ cao (bằng máy bay hay vệ tinh) 2.Nghiên cứu vò trí đối tượng cần thể 3.Tính toán khoảng cách thực tế thu nhỏ lại theo tỉ lệ 4.Lựa chọn kí thể đối tượng đồ Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ đònh Dực vào sách giáo khoa, em nêu số yếu tố đồ TE Một số yếu tố đồ À O Đ N Û ÂN BA G N Ù Ơ Ư H G N Ơ PHƯ TỈ LỆ BẢN ĐỒ KÍ H I ỆU BA ÛN ĐO À -Tên đồ cho ta biết điều gì? -Tên đồ cho ta biết : Tên khu vực Những thông tin chủ yếu khu vực thể đồ -Bản đồ gì? Là hình vẽ phóng to khu vực hay toàn bề mặt trái đất Là hình vẽ thu nhỏmột khu vực hay toàn bề mặt trái đất Là hình vẽ thu nhỏ khu vực theo tỉ lệ đònh Nhận xétDặn dò [...]... -Bản đồ là gì? Là hình vẽ phóng to một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất Là hình vẽ thu nhỏmột khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất Là hình vẽ thu nhỏ một khu vực theo một tỉ lệ nhất đònh Nhận xétDặn dò .. .Bản đồ gì? Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ đònh Các công việc cần làm để vẽ đồ khu vực? 1.Chụp ảnh khu vực từ cao (bằng máy bay hay vệ tinh) 2.Nghiên... tượng đồ Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ đònh Dực vào sách giáo khoa, em nêu số yếu tố đồ TE Một số yếu tố đồ À O Đ N Û ÂN BA G N Ù Ơ Ư H G N Ơ PHƯ TỈ LỆ BẢN ĐỒ... PHƯ TỈ LỆ BẢN ĐỒ KÍ H I ỆU BA ÛN ĐO À -Tên đồ cho ta biết điều gì? -Tên đồ cho ta biết : Tên khu vực Những thông tin chủ yếu khu vực thể đồ -Bản đồ gì? Là hình vẽ phóng to khu vực hay toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng địa lý lớp 4 Bài 2 làm quen với bản đồ, bài giảng địa lý lớp 4 Bài 2 làm quen với bản đồ, bài giảng địa lý lớp 4 Bài 2 làm quen với bản đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn