Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS an tiến, huyện mỹ đức, thành phố hà nội

44 198 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 20:57

PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Đất nước ta tự hào với bạn bè giới dân tộc hiếu học, với bề dày truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái, bao dung vốn chất người Việt Nam, dân tộc Việt Nam hình thành hun đúc suốt lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước Nền giáo dục Việt Nam góp phần quan trọng việc tạo dựng, hun đúc nên nước Việt Nam với lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, thành tựu giáo dục Việt Nam niềm tự hào, công sức toàn dân ta lãnh đạo Đảng Ngày nay, giới hướng đến kinh tế tri thức, nhân loại bước vào kỷ XXI, nhiều quốc gia hăm hở chạy đua vào văn minh giáo dục trở thành mối quan tâm hàng đầu nhiều quốc gia, nhiều dân tộc Kho tàng kiến thức nhân loại ngày đa dạng, phong phú tăng theo cấp số nhân giáo dục – đào tạo thật chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai Xuất phát từ nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, để tắt, đón đầu, hội nhập với văn minh nhân loại vai trò giáo dục khoa học – Công nghệ lại có tính định, giáo dục ta phải trước bước để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Đây vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm, thể rõ văn kiện thực tiễn cách mạng ta từ trước đến Nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII khẳng định: “Thực coi giáo dục – Đào tạo quốc sách hàng đầu Nhận thức sâu sắc giáo dục – Đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục – Đào tạo đầu tư phát triển” Giáo sư Trần Hồng Quân nêu rõ: “Giáo dục nghiệp -1- quần chúng nhằm phát huy nhân tố nguồn lực người phát triển đất nước Giáo dục trực tiếp liên quan đến đời sống, đến tương lai người, gia đình toàn xã hội” Báo cáo trị Đại hội IX rõ: “Giáo dục quốc sách hàng đầu Phát triển giáo dục tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” Thật vật, muốn tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá thắng lợi phải phát triển giáo dục – Đào tạo, phát huy nguồn nhân lực người yếu tố phát triển nhanh bền vững Muốn thực mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” yêu cầu thiết cấp bách phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhằm “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” Bởi có giáo dục, giáo dục đáp ứng chiến lược phát triển người để đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế trị – khoa học xã hội giai đoạn Đây trình lâu dài đòi hỏi nỗ lực toàn ngành, toàn xã hội, trong nhân tố quan trọng hàng đầu định đến chất lượng dạy học trình dạy học Điều đặt nhiệm vụ nặng nề cho công tác quản lý nhà trường, nhà quản lý giáo dục đặc biệt quan tâm Quán triệt quan điểm, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước ngành giáo dục, kể từ ngày thành lập huyện tới nay, ngành giáo dục huyện IaPa đạt thành tựu đáng kể Tuy nhiên có nhiều bất cập ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy như: Chất lượng đội ngũ giáo viên thiếu yếu lực chuyên môn, chưa thật có tâm huyết với nghề, sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đầu tư nâng cấp, quan tâm cấp quyền giáo dục chưa cao, trường xã đặc biệt khó khăn Trường THCS An Tiến đóng địa bàn xã An Tiến xã vùng khó khăn huyện Mỹ Đức Đời sống kinh tế – xã hội chậm phát triển, mặt dân trí chưa cao, người dân chưa quan tâm nhiều đến việc học tập em Đội ngũ giáo viên trường trẻ, đa số trường, kinh nghiệm -2- lực chuyên môn hạn chế Vì chất lượng giáo dục trường chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nghiệp giáo dục giai đoạn Để khắc phục hạn chế trên, nâng cao dần chất lượng giáo dục trường, toán khó Là vấn đề đáng quan tâm ngành giáo dục nhà quản lý có tâm huyết với nghề Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, cán quản lý công tác trường, mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sở lý luận đề tài, đánh giá phân tích thực trạng công tác quản lý dạy học trường THCS An Tiến Trên sở đề số biện pháp quản lý, hy vọng có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 3.1 Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề có liên quan đến chất lượng dạy học trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội GIẢ THIẾT KHOA HỌC: Nếu trình nghiên cứu, tìm số biện pháp quản lý hiệu trưởng có tính khả thi Tôi hy vọng mang lại hiệu cho việc nâng cao chất lượng dạy học trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 5.1 Nghiên cứu số vấn đề sở lý luận gắn với đề tài 5.2 Tìm hiểu đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dạy học -3- trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 6.1.Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Thu thập, đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu lý luận có liên quan đến đề tài Trên sở nghiên cứu thực trạng, tổng kết kinh nghiệm công tác quản lý chất lượng hoạt động dạy giáo viên Nội dung chủ yếu phân tích, tổng hợp dựa sở tài liệu văn pháp quy Nhà nước, ngành 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Tiến hành khảo sát thực trạng, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, rút kết luận thực trạng Phỏng vấn chuyên gia, dùng phiếu trưng cầu ý kiến Trao đổi với cá nhân, khách thể nghiên cứu 6.3 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động sư phạm Thu thập, nắm bắt số liệu nhà trường liên quan đến đề tài nghiên cứu dùng toán thống kê xử lý số liệu PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Vấn đề quản lý trường học đa dạng phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác Do điều kiện lực có hạn nên tập trung nghiên cứu vấn đề chất lượng giáo dục trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Hy vọng áp dụng vào trường lân cận phù hợp với tình hình trường ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài làm sáng tỏ sở lý luận thực trạng Đề tài thu thập nghị Đảng, Quốc hội tầm quan trọng nghiệp giáo dục giai đoạn Vấn đề quản lý trường học nhiều tác giả đề cập, nghiên cứu Song, quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS An Tiến chưa có tác giả nghiên cứu Đề tài góp phần nâng cao -4- dần chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường, giúp cho công tác quản lý trường học hiệu hơn, nhằm đạt mục tiêu giáo dục trung học sở theo quy định ngành CẤU TRÚC ĐỀ TÀI: Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung đề tài gồm ba chương Chương 1: Một số vấn đề phương pháp luận đề tài Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng dạy trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Chương 3: Một số biện pháp hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội PHẦN NỘI DUNG Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN GẮN VỚI ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Bước vào kỷ XXI giáo dục Việt Nam trải qua 15 năm đổi thu thành quan trọng mở rộng quy mô, đa dạng hoá hình thức giáo dục nâng cấp sở vật chất cho nhà trường Trình độ dân trí nâng cao Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến bước đầu; Trình độ hiểu biết, lực tiếp cận tri thức học sinh nâng cao, chất lượng đào tạo học sinh giỏi đạt trình độ cao so với khu vực kỳ thi quốc tế, số phát triển người (HDI) nước ta theo bảng xếp loại chương trình phát triển Liên hiệp quốc 10 năm gần có tiến đáng kể (từ 0,456 xếp thứ 121 tăng lên 0,682 xếp thức 101/174 nước) Mặc dù giáo dục nước ta thời gian gần có khởi sắc đáng kể, nhìn chung yếu chất lượng, cân đối cấu; hiệu giáo dục chưa cao; giáo dục chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn; đào tạo chưa gắn với sử dụng; đội ngũ giáo viên yếu; công tác quản lý chậm đổi Đặc biệt chất lượng giáo dục thấp, chưa tiếp cận với trình độ tiên tiến khu vực giới, học sinh tốt nghiệp hạn chế -5- lực tư sáng tạo, kỹ thực hành Nhìn chung, chất lượng hiệu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài thấp, chưa đáp ứng nhu cầu đất nước giai đoạn phát triển Nâng cao chất lượng giáo dục vấn đề xúc, quan tâm hàng đầu cấp, ngành toàn xã hội Nghị TW4 khoá VII khẳng định: “Dạy học phải kích thích tự học, phải áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề” Để nâng cao chất lượng hiệu giáo dục, phủ ta đạo phải đổi mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục Nghị TW khoá VIII tiếp tục đề nhiệm vụ cho ngành giáo dục “Đổi phương pháp giáo dục – đào tạo khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học ” Ngoài ra, có nhiều văn bản, nghị định, nghị đề cập đến vấn đề quản lý nói chung quản lý dạy học nói riêng nhiều góc độ khác Đồng thời có nhiều tác giả viết sách quản lý, quản lý dạy học như: Nguyễn Ngọc Bảo – Hà Thị Đức “Hoạt động dạy học trường THCS” nhà xuất giáo dục năm 2000; Hà Sĩ Hồ – Lê Tuấn “Những giảng quản lý trường học”, nhà xuất giáo dục 1987; Nguyễn Văn Lê “Sổ tay người hiệu trưởng”, nhà xuất giáo dục 1988 Nhân loại bước vào kỷ XXI, cách mạng khoa học- công nghệ đưa giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin phát triển kinh tế tri thức, đồng thời tác động tới tất lĩnh vực, làm biến đổi nhanh chóng sâu sắc đời sống vật chất tinh thần xã hội Để tắt đón đầu từ đất nước phát triển, Đảng, Nhà nước nhân dân ta ngày coi trọng vai trò giáo dục, quan tâm đòi hỏi phải nâng cao chất lượng giáo dục, để đáp ứng với nhu cầu phát triển xã hội trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn -6- việc nâng cao chất lượng dạy học phải đẩy mạnh hết Trong lực quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng cần thiết cấp bách, đóng vai trò chủ công nghiệp giáo dục Trường THCS An Tiến trường vùng khó khăn huyện Mỹ Đức, chất lượng giáo dục chưa cao Vấn đề quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục cấn đề hoàn toàn mới, chưa tác giả nghiên cứu Hy vọng đề tài góp phần nâng dần chất lượng giáo dục trường lên 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Hoạt động dạy học trường THCS 1.2.1.1 Nội dung dạy học * Khái niệm nội dung dạy học Nội dung dạy học hệ thống phù hợp mặt sư phạm định hướng mặt trị Hệ thống bao gồm tri thức, cách thức hoạt động, kinh nghiệm hoạt động sáng tạo thái độ cảm xúc, đánh giá giới, hệ thống sở bốn yếu tố kinh nghiệm xã hội, phản ánh dạng, ngành hoạt động thể môn học chương trình công tác ngoại khoá * Nội dung dạy học: Gồm thành phần Thành phần đầu tiên, đồng thời thành phần nội dung dạy học, tri thức Thiếu tri thức thiếu sở để tư duy, để hình thành gới quan khoa học thiếu phương pháp luận đắn hoạt động nhận thức thực hành Điều có nghĩa thiếu tri thức hành động thiếu phương hướng Song, tri thức loài người tích lũy vô phong phú, người đời nắm tất tri thức mà nắm phận mà Vì vậy, điều quan trọng phận tri thức phải bao gồm lĩnh vực tri thức khác Trong môn học trường phổ thông thường có dạng tri thức sau: - Tri thức có tính chất kinh nghiệm: Đó biểu tượng cụ thể, cảm tính vật, tượng giới quan, dấu hiệu tính chất vật tượng đó, kiện phản ánh tiến trình -7- tượng, hành vi nhân vật văn học, nhà trị, nhà quân sự, nhà hoạt động khoa học, văn hoá xuất sắc, kiện lịch sử khoa học - Tri thức lý thuyết: Đó kết khái quát nhận thức giới có tính chất xã hội, lịch sử khoa học - Tri thức thực hành: Đó tri thức cách thức hành động nhằm giúp học sinh hình thành kỹ kỹ xảo, có kỹ tìm tòi tri thức mới, kỹ vận dụng tri thức vào thực tiễn - Tri thức thiết kế sáng tạo: Bao gồm tri thức thiết kế nghệ thuật hình tượng nghệ thuật, hình tượng âm nhạc thiết kế kỹ thuật Những tri thức không hình thành tình cảm đạo đức, thẩm mỹ mà phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho học sinh - Tri thức phương pháp nghiên cứu tư khoa học đặc trưng ngành khoa học mà học sinh phải lĩnh hội Đó tri thức phương pháp luận, trình lịch sử nhận thức, phương pháp cụ thể khoa học, cách thức hoạt động khác Dạng tri thức giúp phát cách thức hoạt động, nắm bắt dễ dàng phương pháp vận dụng tri thức Thiếu tri thức khó lĩnh hội tri thức phát triển lực trí tuệ - Tri thức đánh giá: Đó tiêu chuẩn thái độ đối tượng khác nhau, ý nghĩa tiêu chuẩn Dạng tri thức có vai trò quan trọng việc hình thành thái độ, hệ thống giá trị nhân cách Thành phần thứ hai nội dung dạy học kinh nghiệm thực cách thức hoạt động Kỹ kỹ xảo kinh nghiệm cách thức hành động khác người tiếp thu Thành phần thứ ba nội dung dạy học kinh nghiệm hoạt động sáng tạo Thành phần nội dung dạy học nhằm chuẩn bị cho học sinh khả tìm tòi, giải vấn đề mới, cải tạo thực Nó thực chức quan trọng chỗ, tạo cho hệ trẻ cải biến cách sáng tạo thức khách quan làm cho thực phát triển bền vững Thành phần thư tư nội dung dạy học tiêu chuẩn thái độ -8- tự nhiên, xã hội người Thực chất tính giáo dục nội dung dạy học Thành phần nội dung dạy học có tính đặc biệt chỗ không bao hàm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, điều cần thiết, mà thái độ đánh giá, thái độ cảm xúc giới, người, hoạt động Thành phần nội dung thể cách trực tiếp số môn giáo dục công dân, hoạt động lao động, hoạt động xã hội, sinh hoạt đoàn thể phản ánh gián tiếp qua môn khác, đặc biệt môn nhân văn hoạt động khác nhà trường Tất bốn thành phần nội dung dạy học liên hệ mật thiết với nhau, quy định lẫn Nếu coi nhẹ thành phần trên, ảnh hưởng tới tính chất lĩnh hội nội dung dạy học chất lượng trình dạy học nói chung 1.2.1.2 Vị trí hoạt động dạy học Mục đích giáo dục nước ta đào tạo người pháp triển toàn diện nhân cách, đủ tài lẫn đức Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cao vai trò giáo dục: “Hiền phải đâu tính sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên” Hoạt động dạy học nhà trường phổ thông giữ vị trí trung tâm Bởi chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc thầy trò năm học; chi phối hoạt động giáo dục khác; đồng thời định kết đào tạo nhà trường Dạy học có ý nghĩa to lớn việc đào tạo nhân lực cho xã hội, đường thuận lợi giúp học sinh khoảng thời gian ngắn nắm vững khối lượng tri thức, kỹ có tính chất hiệu Bởi lẽ: - Quá trình dạy học tiến hành cách có tổ chức, có kế hoạch với nội dung lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước xu chung giới - Trong trình dạy học diễn gia công sư phạm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, với đặc thù trình học tập học sinh -9- Hoạt động dạy học trường THCS đem lại cho em vốn văn hoá định Những tri thức mà em tiếp nhận nhà trường THCS chưa phải đủ cho đời Nhưng tri thức phổ thông, tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết tối thiểu kỹ thuật hướng nghiệp Tiếp tục hình thành nhân cách học sinh để từ em tiếp tục học lên THPT lao động vào đời Nhà trường THCS góp phần hình thành tảng văn hoá đất nước Hoạt động dạy học tô đậm chức xã hội nhà trường hoạt động giáo dục nhà trường Ba hoạt động xã hội là: Hoạt động nhận thức, hoạt động xã hội hoạt động lao động sản xuất Hoạt động nhà trường phản ánh ba mặt hoạt động xã hội Ba mặt hoạt động nằm chỉnh thể thống 1.2.2 Những đặc trưng hoạt động dạy học trường THCS * Về khái niệm: Quá trình dạy học trình lãnh đạo, tổ chức, điều khiển người dạy, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức hoạt động học tập nhằm thực nhiệm vụ dạy học * Về ý nghĩa: Quá trình dạy học phận trình sư phạm tổng thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thực mục tiêu giáo dục Dạy học đường thuận lợi giúp học sinh khoảng thời gian ngắn nắm vững lượng kiến thức, kỹ có chất lượng hiệu * Quá trình dạy học bao gồm trình dạy trình học Dạy hoạt động lãnh đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức học sinh Học lãnh đạo, tổ chức, điều khiển nên hoạt động nhận thức đặc biệt Hoạt động học học sinh hoạt động nhận thức Nhận thức từ phản ánh giới khách quan vào não người Quá trình nhận thức học sinh không diễn theo đường mò mẫm, thử sai trình nhận thức chung - 10 - tính chất dẫn, khuôn mẫu - Quy định việc sử dụng giáo án cũ Đối với giáo viên khá, giỏi lâu năm, giáo án cần bổ sung cần thiết Giáo viên trường cần sưu tầm, học hỏi cách soạn giáo viên có kinh nghiệm Giáo viên cần thường xuyên nghiên cứu vấn đề lý luận dạy học để không bị lạc hậu với tình hình chung - Trong buổi họp chuyên môn, cần thảo luận, trao đổi soạn khó, thống cải tiến nội dung, phương pháp soạn hay, hiệu - Hiệu trưởng có kế hoạch mua sắm đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, phương tiện kỹ thuật, phục vụ tốt cho việc giảng dạy giáo viên - Hiệu trưởng với phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn phân công kiểm tra theo dõi, nắm tình hình soạn giáo viên để giáo viên phát huy tốt kịp thời điều chỉnh sai sót khâu soạn Tóm lại, hiệu trưởng quan tâm đến chất lượng lên lớp trước tiên phải quan tâm đến chất lượng việc chuẩn bị lên lớp giáo viên nhiêu Hiệu trưởng cần đạo giáo viên, tổ chuyên môn tổ chức khâu soạn bài, giúp đỡ giáo viên soạn khó chuẩn bị điều kiện cần thiết cho lên lớp 3.6 HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ GIỜ DẠY TRÊN LỚP CỦA GIÁO VIÊN: 3.6.1 Vai trò dạy lớp Hiệu trưởng cần hiểu rõ vai trò lên lớp trường phổ thông Giờ học yếu tố quan trọng có tính chất định kết đào tạo giáo dục nhà trường Giờ lên lớp giáo viên phản ánh toàn họ tích luỹ được, nghiền ngẫm, luyện tập, đầu tư, họ giữ vai trò trực tiếp định chất lượng lên lớp Trong dạy lớp, công việc, thái độ biểu thị trước học sinh giáo viên chi tiết thể phương pháp dạy học, phương pháp thể hài hoà công việc thầy trò Trong học hoạt động trí tuệ học sinh giữ vị trí quan trọng - 30 - nảy sinh học sinh em đứng trước nhiệm vụ, công việc rõ ràng hợp với trình độ Do đó, lên lớp giáo viên phải động viên chức tâm lý, khai thác đầy đủ nét tích cực học sinh để em biến khối lượng thông tin thu nhận thành vốn kiến thức hiểu biết Do tầm quan trọng cuả lên lớp nên hiệu trưởng giáo viên tập trung ý, cố gắng vào lên lớp Trực tiếp định kết lên lớp người giáo viên Quản lý để lên lớp có kết tốt việc làm hiệu trưởng 3.6.2 Các loại học chương trình THCS Không thể tổ chức trình dạy học cách rõ ràng, xác không phân loại học dựa dấu hiệu định không xác định rõ loại học thích hợp để giải nhiệm vụ sư phạm đặt Căn vào mục đích dạy học phân loại học sau: * Bài lĩnh hội tri thức mới: Mục đích loại dạy học tri thức Loại có cấu vĩ mô là: 1) Tổ chức lớp 2) Tái học sinh tri thức cần thiết cho lĩnh hội có ý thức tri thức 3) Thông báo đề bài, mục đích học 4) Học 5) Kiểm tra lại lĩnh hội tài liệu vừa học củng cố sơ (lần đầu) 6) Ra nhà, hướng dẫn việc tự học nhà kết thúc học * Bài hình thành kỹ năng, kỹ xảo: Mục đích cuả luyện kỹ năng, kỹ xảo (Tập làm văn, vẽ, làm tính, giải toán, làm thực hành ) Cấu trúc: 1) Tổ chức lớp 2) Tích cực hoá tri thức lý thuyết kinh nghiệm thực hành có để làm chỗ dựa hình thành tri thức kỹ năng, kỹ xảo 3) Thông báo đề bài, mục đích tiết học 4) Tái học sinh tri thức kinh nghiệm thực hành cần thiết cho việc luyện tập 5) Giới thiệu lý thuyết luyện tập 6) Tổng kết đánh giá học 7) Ra tập nhà hướng dẫn học sinh tự làm - 31 - * Bài vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo Mục đích vận dụng kỷ năng, kỹ xảo Cấu trúc: 1) Tổ chức lớp 2) Tích cực hoá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh 3) Thông báo đề tài, mục đích, nhiệm vụ tiết học 4) Hướng dẫn học sinh suy nghĩ nội dung trình tự vận dụng hành động thực hành 5) Học sinh tự hoàn thành tập giúp đỡ, kiểm tra giáo viên 6) Học sinh khái quát hệ thống kết công việc 7) Tổng kết tiết học * Bài khái quát hoá hệ thống hoá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo Nhiệm vụ tập hình thành cho học sinh hệ thống tri thức trình bày dạng lý thuyết tư tưởng chủ đạo khoa học Cấu trúc: 1) Tổ chức lớp 2) Thông báo đề bài, mục đích, nhiệm vụ tiết học 3) Khái quát kiện, tưởng riêng lẻ 4) Khái quát hoá hệ thống hoá khái niệm 5) Tổng kết tiết học 6) Ra tập nhà hướng dẫn tự học * Bài kiểm tra tri thức, kỹ năng, kỹ xảo: Cấu trúc: 1) Tổ chức lớp 2) Thông báo mục đích, nhiệm vụ học 3) Tổ chức điều khiển học sinh độc lập làm theo thời gian quy định 4) Tổng kết * Bài hỗn hợp Cấu trúc: 1) Tổ chức lớp 2) Tích cực hoá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để làm chỗ dựa cho việc hình thành kỹ năng, kỹ xảo 3) Tổng kết tiết học 4) Ra tập nhà hướng dẫn học sinh tự học 3.6.3 Biện pháp quản lý dạy lớp * Để quản lý lên lớp, hiệu trưởng tiến hành xây dựng chuẩn lên lớp Đó chuẩn mực cần thiết để quản lý lên lớp, dựa quy định chung ngành hoàn cảnh riêng nhà trường Khi xây dựng chuẩn lên lớp ý đến tình hình riêng địa phương mình, trường, mà ý đến thể loại học, - 32 - giảng kiến thức phải khác với ôn tập, luyện tập thực hành Hiệu trưởng sử dụng chuẩn lên lớp để kiểm tra, đánh giá loại lên lớp Vì vậy, chuẩn lên lớp ý nghĩa mặt lý luận mà quan trọng ý nghĩa thực tiễn * Hiệu trưởng xây dựng nề nếp lên lớp cho thầy trò việc sử dụng thời khoá biểu Hiệu trưởng sử dụng thời khoá biểu để điều khiển kiểm soát tiến độ thực chương trình môn học điều tiết lên lớp giáo viên 3.7 HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC VIỆC DỰ GIỜ VÀ PHÂN TÍCH GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN: 3.7.1 Tầm quan trọng việc dự Tư tưởng đạo việc quản lý lên lớp hiệu trưởng tác động trực tiếp vào lên lớp chất lượng dạy nâng lên nhiêu Do dó dự dạy giáo viên biện pháp trực tiếp quan trọng biện pháp quản lý lên lớp XuKhômxky viết: Kinh nghiệm khẳng định việc dự phân tích học công việc quan trọng người hiệu trưởng, nhiều điều phụ thuộc vào trình độ khoa học cao hiệu trưởng, phong phú trí tuệ đời sống tập thể sư phạm, nghệ thuật nghiệp vụ nhà giáo dục, tính nhiều mặt nhu cầu hứng thú học sinh 3.7.2 Yêu cầu hiệu trưởng Muốn quản lý tốt trình dạy học thông qua việc dự giáo viên, hiệu trưởng phải: + Nắm vững lý luận dạy học nói chung lý thuyết học nói riêng + Hiểu chất cấu trúc – chức lên lớp + Phải có kiến thức phương pháp phân tích sư phạm có kỹ sử dụng vào việc dự + Để công tác dự đạt hiệu quả, hiệu trưởng phải tổ chức tốt công tác dự phân tích dạy giáo viên, cần huy động nhiều lực lượng tham gia công tác dự với nhiều hình thức khác như: Dự rút kinh nghiệm tổ chuyên môn; dự thao giảng tổ chuyên môn cụm chuyên - 33 - môn; dự thi đua, đăng ký học tốt 3.7.3 Quy trình dự Khi dự cần tiến hành theo quy trình dự gồm bước: Chuẩn bị – dự – phân tích, trao đổi – đánh giá – kiến nghị + Chuẩn bị: Người phải biết mục tiêu cần đạt học dự kiến công việc tiến hành người dạy để đạt mục tiêu + Dự giờ: Quan sát diễn biến lên lớp + Phân tích trao đổi: Phân tích học mặt: Tổ chức học, nội dung học, phương pháp phương tiện dạy học Qua việc phân tích trao đổi cần giúp giáo viên thấy ưu, nhược điểm để pháp huy ưu điểm khắc phục nhược điểm + Đánh giá dạy: Theo mẫu sau: Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại dạy bậc THCS Điểm Các mặt Các yêu cầu (Thang điểm Nội dung Phương pháp Phương tiện Tổ chức Chính xác khoa học (khoa học môn quan điể m lập trường trị) Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung làm rõ trọng tâm Liên hệ thực tế (nếu có), có tính giáo dục Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng môn, với nội dung kiểu lên lớp Kết hợp tốt phương pháp hoạt động dạy học Sử dụng kết hợp phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung kiểu lên lớp Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý Thực linh hoạt khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý phần, khâu - 34 - 2) Tổ chức điều khiển HS học tập tích cực, chủ Kết 10 động phù hợp với nội dung kiểu bài, với đối tượng, HS hứng thú Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức * Cách xếp loại: - Loại giỏi: Điểm tổng cộng đạt từ 17-20 Các yêu cầu 1, 4, 6, phải đạt điểm - Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 13-16,5 Các yêu cầu 1, 4, phải đạt điểm - Loại trung bình: Điểm tổng cộng đạt từ 10-12,5 Yêu cầu 1, đạt điểm - Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ điểm trở xuống Tóm lại, hiệu trưởng dự điểm kiểm tra lên lớp giáo viên Phát ưu điểm, sáng kiến họ để phổ biến cho tập thể Phát nhược điểm để họ khắc phục Giờ lên lớp đóng vai trò quan trọng định chất lượng dạy học Giáo viên cán quản lý trường học phải quan tâm đầu tư thích đáng cho lên lớp 3.8 HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VIỆC GIÁO VIÊN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 3.8.1 Vị trí, vai trò kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Trong trình dạy học, kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh khâu quan trọng nhằm xác định thành tích học tập mức độ chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, thái độ học tập học sinh, vừa đóng vai trò bánh lái, vừa giữ vai trò động lực dạy học Có nghĩa có tác dụng định hướng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động dạy học hoạt động quản lý giáo dục Đối với cấp quản lý từ sở trường học tới trung ương kiểm tra đánh giá biện pháp để đánh giá kết đào tạo định lượng định tính Đó - 35 - sở để xây dựng chiến lược giáo dục mục tiêu, đội ngũ giáo viên, vấn đề đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động dạy học 3.8.2 Biện pháp quản lý hiệu trưởng - Nâng cao nhận thức giáo viên ý nghĩa, tầm quan trọng việc kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Hiệu trưởng cần nắm tình hình giáo viên kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh qua việc dự giờ, xem xét hồ sơ giáo viên với vấn đề: + Giáo viên có lịch kiểm tra hàng tháng học kỳ không? + Giáo viên có sổ lưu đề kiểm tra, đáp án chấm nhận xét sau chấm không? + Việc thực kiểm tra giáo viên tiến độ không? + Giáo viên chấm trả có thời hạn không ? + Trong học giáo viên có vận dụng cho điểm đánh giá học sinh học sinh trả lời vấn đáp, xây dựng cách thoả đáng, động viên tinh thần học tập học sinh hay không? - Tổ chức cho giáo viên học tập, nắm vững quy định kiểm tra, thi, ghi điểm, đánh giá, xếp loại học lực học sinh theo quy định hành Hiệu trưởng cần quan tâm việc giáo viên thực kiểm tra, đánh giá kết học tập cuả học sinh để phát thiếu sót kịp thời uốn nắm 3.9 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên lực chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu thường xuyên, liên tục nghề dạy học Bởi giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục nhà trường Việc bồi dưỡng phải gắn liền với việc sử dụng, bồi dưỡng nhằm sử dụng, nhiệm vụ tiến hành thường xuyên, liên tục suốt trình công tác Hiệu trưởng cần phải tập trung vào số nội dung sau: - 36 - Một là, bồi dưỡng trị tư tưởng, ý thức lương tâm nghề nghiệp, tình cảm với học sinh, xây dựng tập thể sư phạm thân ái, đoàn kết, có nề nếp chuyên môn tốt Hai là, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ chức tốt công tác sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tổ chức thực nghiệm phương pháp giảng dạy, phương pháp giải khó, tổng kết phổ biến áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Đi sâu giúp đỡ giáo viên trường, giáo viên yếu chuyên môn nghiệp vụ hình thức kèm cặp, giúp đỡ, tăng cường trao đổi, sinh hoạt chuyên môn dự thăm lớp Ngoài ra, hiệu trưởng cần động viên, cử giáo viên dự học lớp bồi dưỡng chuyên môn Phòng giáo dục, Sở giáo dục tổ chức Tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ, vững vàng tay nghề theo kịp phát triển thời đại Người giáo viên có trình độ chung vững đảm bảo tốt cho chất lượng dạy học PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Trước yêu cầu đổi nghiệp giáo dục- đào tạo, theo tinh thần nghị TW2 Khoá VIII kết luận hội nghị TW6 Khoá IX Đảng, vấn đề nâng cao hiệu chất lượng giảng dạy số vấn đề quan trọng, cấp, ngành toàn xã hội quan tâm Đặc biệt, để hướng ứng vận động ngành giáo dục “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” Với cương vị hiệu phó công tác trường vùng huyện nhà, thật vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục gặp nhiều khó khăn, trăn trở thường trực thân cán quản lý, tập thể giáo viên nhà trường Đúng vậy, quản lý hoạt động dạy học khoa học, nghệ thuật đầy khó khăn, phức tạp đòi hỏi người hiệu trưởng phải có “tâm”, “tầm”, “tài” Nhà trường phải xây dựng người hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có lực tiếp thu tinh hoa văn hoá - 37 - nhân loại, phát huy tiềm dân tộc người Việt Nam Nhà trường không làm sản phẩm chất lượng, người thiếu hoàn thiện nhân cách lực hành động Để thực nhiệm vụ ngành giáo dục, Đảng nhà nước giao phó, vai trò lãnh đạo người hiệu trưởng quan trọng Vì người hiệu trưởng phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến phường pháp quản lý Có có khả tiếp cận vận dụng vào việc góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường Trong trình nghiên cứu, thực mục đích đề tài, nhiệm vụ đề tài, làm sáng tỏ lý luận thực trạng quản lý dạy học Trường THCS An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội Trên sở đề xuất vài biện pháp có tính khả thi việc nâng cao chất lượng dạy học trường sau: Biện pháp 1: Quản lý việc thực chương trình dạy học Biện pháp 2: Xác định mục tiêu dạy học cấp THCS Biện pháp : Tăng cường việc bảo quản sử dụng đồ dùng dạy học Biện pháp 4: Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn Biện pháp 5: Quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp GV Biện pháp 6: Quản lý dạy lớp giáo viên Biện pháp 7: Tổ chức dự phân tích sư phạm học Biện pháp 8: Quản lý việc giáo viên kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Biện pháp : Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tôi tin tưởng biện pháp quản lý có tác động lớn đến chất lượng giảng dạy lớp giáo viên, chất lượng học tập học sinh KIẾN NGHỊ : Để thực tốt biện pháp đề tiểu luận, xin kiến nghị, đề xuất số vấn đề sau: - Phòng giáo dục Mỹ Đức cần thường xuyên mở lớp chuyên đề - 38 - phương pháp đổi dạy học, kỹ sử dụng thiết bị thí nghiệm để giáo viên học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ + Bố trí tuyển dụng giáo viên chuyên ngành, môn theo quy định + Tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa bổ sung sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường - Đối với cấp uỷ đảng cấp quyền xã An Tiến : Cần quan tâm đến công tác xã hội hoá giáo dục Thay lời kết, xin trích lời dạy Bác Hồ ngành giáo dục chúng ta: “Dù khó khăn đến đến đâu phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt Trên tảng giáo dục trị lãnh đạo tư tưởng tốt phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá chuyên môn nhằm thực giải vấn đề cách mạng nước ta đề thời gian không xa, đạt đỉnh cao khoa học kỹ thuật Giáo dục nhằm đào tạo người kế tục nghiệp cách mạng to lớn Đảng nhân dân ta ” Tôi xin trân thành cảm ơn ! Mỹ Đức, ngày 10 tháng 05 năm 2013 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác NGƯỜI THỰC HIỆN (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Văn Việt - 39 - ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP - 40 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết năm học 2010 → 2013 Trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2000) Điều lệ Trường trung học Bộ giáo dục đào tạo (1993) Phấn đấu tạo bước chuyển giáo dục Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2006 Nhà xuất giáo dục năm 2001 Chính phủ (2004 ) Báo cáo tình hình giáo dục Đảng cộng sản Việt Nam (1997) Văn kiện Hội nghị lần thứ bai, ban chấp hành trung ương khoá VIII Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội Từ điển Tiếng Việt Nguyễn Ngọc Bảo – Hà Thị Đức Hoạt động dạy học trường THCS Nhà xuất giáo dục năm 2000 Nguyễn Ngọc Bảo – Trần Kiểm Lý luận dạy học trường THCS Nhà xuất đại học sư phạm năm 2005 10 Tô Xuân Giáp Phương tiện dạy học Nhà xuất giáo dục năm 1997 11 Nghệ sĩ ưu tú, Thạc sĩ Chu Mạnh Nguyên Tài liệu bồi dưỡng hiệu trưởng Trường THCS Nhà xuất Hà Nội năm 2005 (Từ tập → 4) 12 Võ Thuần Nho Những vấn đề giáo dục học (tập 2) Nhà xuất giáo dục năm 1984 13 Nguyễn Thị Bích Yến Chuyên đề hiệu trưởng quản lý hoạt động dạy học Tp Hồ Chí Minh năm 2002 - 41 - PHỤ LỤC Bảng :Tình hình đội ngũ chia theo công việc, giới tính Tổng số Công tác phụ trách Số lượng Nữ Bảng : Tình hình đội ngũ chia theo độ tuổi trình độ chuyên môn Tổng số Độ tuổi [...]... phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, đáp ứng nhu cầu của thời đại Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS AN TIẾN, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 3.1 HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC: * Chương trình dạy học Chương trình dạy học là văn kiện có tính chất pháp quy do Nhà nước ban hành, trong đó quy định một. .. VỀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS AN TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC: Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã tiến hành khảo sát về nhu cầu các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng khảo sát: - Cán bộ quản lý phòng giáo dục Mỹ Đức: 3 - Hiệu trưởng và cán bộ quản lý các trường trên địa bàn: 6 - Giáo viên tại trường và một số chuyên... kiện để người hiệu trưởng có thể quản lý giỏi Quản lý nghiêm túc việc thực hiện chương trình là một trong những yếu tố nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên 3.2 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU DẠY HỌC Ở CẤP THCS: Nâng cao chất lượng dạy học là một công việc rất quan trọng của trường THCS An Tiến, Huyện Mỹ Đức Nâng cao chất lượng dạy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Trong đó mục tiêu dạy học là một trong những... THCS 1.2.3.1 Tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động dạy học Công tác quản lý hoạt động dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của người hiệu trưởng Xuất phát từ vị trí, nhiệm vụ của hoạt động dạy học, người hiệu trưởng phải giành nhiều thời gian và công sức của mình cho công tác quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội Trong tình... sự thống nhất giữa hiệu trưởng với các thành viên trong tập thể sư phạm Quá trình quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng luôn gắn chặt với việc chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn 3.4.2 Biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng * Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn tổ chức các hoạt động chuyên môn - Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn cần tổ chức cho giáo viên thảo luận những... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS AN TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VỀ ĐỊA LÝ, DÂN CƯ, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA XÃ AN TIẾN - ĐỊA BÀN CỦA TRƯỜNG THCS AN TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC: Địa bàn xã An Tiến nằm phía Tây Nam của huyện Mỹ Đức Xã có tổng diện tích tự nhiên là 6.015,22ha, gồm 8 thôn nằm rải rác ở 8 khu vực Xã có 6.129 khẩu, đời sống của người dân trong... tiêu dạy học ở một số giáo viên Mục tiêu muốn đạt thì cần có một hệ thống biện pháp, phương pháp, điều kiện để thực hiện Do đó, cụ thể hoá mục tiêu phải biết huy động trí tuệ của cả tập thể cùng ý thức tự giác, cùng có trách nhiệm của các thành viên trong tập thể nhà trường Tóm lại, mục tiêu giáo dục THCS là một trong những tiêu chí để hiệu trưởng kiểm định chất lượng dạy và học trong nhà trường Dạy. .. yêu cầu của hiệu trưởng nâng cao chất lượng dạy học Muốn nâng cao chất lượng dạy học, mỗi giáo viên cần phải: - Ý thức được quá trình dạy học là một quá trình sư phạm tổng thể gồm nhiều yếu tố tác động chặt chẽ và lưu thông với nhau, có thể mô phỏng quá trình dạy học bằng sơ đồ sau: Mục đích, nhiệm vụ dạy học Môi trường văn hoá giáo dục Nội dung dạy học Giáo viên Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học... đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường, vì vậy, hiệu trưởng cần hết sức quan tâm quản lý vấn đề này 3.4 HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN: 3.4.1 Vai trò của tổ chuyên môn Các tổ chuyên môn là những “tế bào” rất quan trọng của nhà trường, những tế bào này góp phần rất lớn trong nhiệm vụ giáo dục nói chung và dạy học nói riêng Chính vì vậy để nâng cao chất lượng dạy học hiệu trưởng phải... vai trò của các tổ chuyên môn trong trường Tổ chuyên môn là hình thức tổ chức nghề nghiệp đã có từ lâu trong nhà trường Đây là đơn vị cơ sở trực tiếp nhất với hoạt động của giáo viên Hoạt động của tổ chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong quá trình dạy học, giáo dục Thông qua tổ chuyên môn, hiệu trưởng sẽ nắm được sâu sát hoạt động của giáo viên, phát huy cao độ sự ... quan đến chất lượng dạy học trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường. .. Chương 3: Một số biện pháp hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội PHẦN NỘI DUNG Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ LÝ... An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy giáo viên trường THCS An Tiến, huyện Mỹ Đức PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 6.1.Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS an tiến, huyện mỹ đức, thành phố hà nội , Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS an tiến, huyện mỹ đức, thành phố hà nội , Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS an tiến, huyện mỹ đức, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay