bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán

13 424 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 16:49

GIO VIấN :Huyứnh Ngoùc Baờng Taõm Th ngy 11 thỏng nm 2014 Toỏn BI C Mt lp hc cú 30 hc sinh, ú s hc sinh n bng s hc sinh nam Hi lp hc ú cú bao nhiờu hc sinh n, bao nhiờu hc sinh nam? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn BI C Chn ỏp ỏn ỳng nht 9m 5dm = m A 100 B B 10 C 95 Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn a) Vớ d: Mt ngi i b trung bỡnh mi gi i c 4km Em hóy cho bit quóng ng i c ca ngi i b gi, gi ? gi Quóng ng i c 4km Thi gian i gi gi 8km 12km Nhn xột: Khi thi gian gp lờn bao nhiờu ln thỡ quóng ng i c cng gp lờn by nhiờu ln Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn b) Bi toỏn: Mt ụ tụ gi i c 90km Hi gi ụ tụ ú i c bao nhiờu ki-lụ-một ? Túm tt: gi: 90km gi: km ? Th ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: gi: 90km gi: km ? Bài Cỏch Trong gi ụ tụ i c l: 90 : = 45 (km) (*) Trong gi ụ tụ i c l: 45 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (*) Bc ny l bc rỳt v n v giải: Cỏch gi gp gi s ln l: : = (ln) (**) Trong gi ụ tụ i c l: 90 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (**) Bc ny l bc tỡm t s Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 1: Mua 5m vi ht 80000 ng Hi mua 7m vi loi ú ht bao nhiờu tin ? Bi gii: Túm tt: 5m: 80000 ng 7m: ng? Mua vi ht s tin l: 80000 : = 16000 (ng) Mua vi nh th ht s tin l: 16000 x = 112000 (ng) ỏp s: 112000 ng Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 2: Mt i trng rng trung bỡnh c ngy trng c 1200 cõy thụng Hi 12 ngy i ú trng c bao nhiờu cõy thụng ? Túm tt: ngy : 1200 cõy 12 ngy:cõy? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 2: Túm tt: ễn v b sung v gii toỏn ngy: 1200 cõy 12 ngy:cõy? (Cỏch 1) Bi gii: (Cỏch 2) Trung bỡnh ngy trng c l: 12 ngy gp ngy s ln l: 1200 : = 400 (cõy) 12 : = (ln) Trong 12 ngy i ú trng c Trong 12 ngy i ú trng c l: l: 1200 x = 4800 (cõy) 400 x 12 = 4800 (cõy) ỏp s: 4800 cõy ỏp s: 4800 cõy Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: Bi S dõn mt xó hin cú 4000 ngi a/ a, Vi mc tng hng nm l C 1000 ngi tng: 21 ngi c 1000 ngi thỡ tng thờm 4000 ngi tng: ngi? 21 ngi Hóy tớnh xem nm sau s ca xó ú tng thờm b/ bao nhiờu ngi ? b,Nu h mc tng hng nm C 1000 ngi tng : 15 ngi xung c 1000 ngi ch tng 4000 ngi tng: ngi ? thờm 15 ngi thỡ sau mt nm dõn s ca xó ú tng thờm bao nhiờu ngi ? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 3: ễn v b sung v gii toỏn Bi gii: a) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 21 x = 84 (ngi) b) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 15 x = 60 (ngi) ỏp s: a) 84 ngi b) 60 ngi Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn CNG C Mt ụ tụ c i 200km thỡ tiờu th ht 24 lớt xng Hóy vit s vo ch chm: 48 lớt xng a) Nu ụ tụ ó i 400 km thỡ tiờu th ht 12 lớt xng b) Nu ụ tụ ó i 100 km thỡ tiờu th ht V nh: cỏc em xem li cỏc bi v xem trc cỏc bi bi Luyn trang 19 + HSKK lm bi + HSKG lm bi 2, [...]... 2013 Toán Bài 3: Ôn tập và bổ sung về giải toán Bài giải: a) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 21 x 4 = 84 (người) b) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 15 x 4 = 60 (người) Đáp số: a) 84 người b) 60 người Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán. .. về giải toán CỦNG CỐ Một ô tô cứ đi 200km thì tiêu thụ hết 24 lít xăng Hãy viết số vào chỗ chấm: 48 lít xăng a) Nếu ô tô đã đi 400 km thì tiêu thụ hết …… 12 lít xăng b) Nếu ô tô đã đi 100 km thì tiêu thụ hết Về nhà: các em xem lại các bài tập và xem trước các bài tập ở bài Luyện tập trang 19 + HSKK làm bài 1 + HSKG làm bài 2, 3 ... giờ: … km ? Bµi Cách Trong ô tô là: 90 : = 45 (km) (*) Trong ô tô là: 45 x = 180 (km) Đáp số: 180 km (*) Bước bước “rút đơn vị” gi¶i: Cách gấp số lần là: : = (lần) (**) Trong ô tô là: 90 x = 180... tập bổ sung giải toán ngày: 1200 12 ngày:…cây? (Cách 1) Bài giải: (Cách 2) Trung bình ngày trồng là: 12 ngày gấp ngày số lần là: 1200 : = 400 (cây) 12 : = (lần) Trong 12 ngày đội trồng Trong 12... tháng năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán b) Bài toán: Một ô tô 90km Hỏi ô tô ki-lô-mét ? Tóm tắt: giờ: 90km giờ: … km ? Thứ ngày 24 tháng năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Tóm tắt: giờ:
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán, bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán, bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn