Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

117 667 7
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 11:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - VŨ THỊ BÍCH THẢO VAI TRÕ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN ĐÔ THỊ HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Xã hội học Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - VŨ THỊ BÍCH THẢO VAI TRÕ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN ĐÔ THỊ HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học Mã số: 60.31.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN TÙNG Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Vai trò Đoàn Thanh niên giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị nay” (Nghiên cứu trường hợp phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) công trình thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Trịnh Văn Tùng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan, khoa học dựa kết khảo sát thực tế Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Vũ Thị Bích Thảo LỜI CẢM ƠN Đề tài “Vai trò Đoàn Thanh niên giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị nay” (Nghiên cứu trường hợp phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Trịnh Văn Tùng Qua trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đề tài đƣợc hoàn thành Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Trịnh Văn Tùng - ngƣời Thầy hƣớng dẫn khoa học tận tâm, tận tình với tinh thần trách nhiệm cao bảo, động viên khơi nguồn cảm hứng nghiên cứu khoa học Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban chủ nhiệm Khoa, Thầy, Cô giáo Khoa Xã hội học Thầy, Cô tham gia giảng dạy chƣơng trình đào tạo thạc sĩ ngành Xã hội học, khóa 2013-2015, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thông qua môi trƣờng đào tạo uy tín, chất lƣợng, tích lũy thêm nhiều kiến thức chuyên sâu chuyên ngành trình học tập Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Thanh niên tạo điều kiện để hoàn thành khóa học thạc sĩ trình công tác Viện Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí Ban Thanh niên Đô thị Công tác An ninh Quốc phòng - Thành đoàn Hà Nội, Ban Chấp hành Quận đoàn Hai Bà Trƣng, Ban Chấp hành đoàn phƣờng Cầu Dền, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội, đặc biệt đồng chí Bí thƣ đoàn phƣờng nhiệt tình giúp đỡ trình triển khai khảo sát địa bàn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan Cảm ơn bạn đoàn viên, niên phƣờng Cầu Dền tham gia khảo sát Sau cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè anh, chị đồng nghiệp động viên, khuyến khích giúp đỡ trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Vũ Thị Bích Thảo MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU .7 Lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Ý nghĩa nghiên cứu 18 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 19 Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 20 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu .20 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 Khung lý thuyết 26 Cấu trúc luận văn 27 NỘI DUNG CHÍNH 28 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÕ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN 28 1.1 Khái niệm công cụ 28 1.1.1 Khái niệm vai trò 28 1.1.2 Khái niệm giáo dục 30 1.1.3 Văn hóa giao thông 32 1.1.4 Thanh niên đô thị 36 1.1.5 Giáo dục văn hóa giao thông cho niên 37 1.1.6 Nhận thức, thái độ, hành vi 38 1.1.7 Vai trò Đoàn giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị 39 1.2 Các lý thuyết sử dụng .39 1.2.1 Lý thuyết vai trò 39 1.2.2 Lý thuyết Xã hội hóa 42 1.2.3 Lý thuyết nhận thức, hành vi 44 1.3 Các quan điểm Đảng, Đoàn giáo dục niên 45 1.3.1 Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng lối sống văn hóa cho niên 45 1.3.2 Quan điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục niên 48 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO THÔNG TẠI PHƢỜNG CẦU DỀN VÀ NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VỀ VĂN HÓA GIAO THÔNG .53 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 53 2.2 Khái quát tình hình vi phạm Luật Giao thông đƣờng niên 55 2.3 Hoạt động giáo dục văn hóa giao thông phƣờng Cầu Dền 57 2.3.1 Thực trạng triển khai hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên địa bàn phường 57 2.3.2 Sự tham gia niên vào hoạt động giáo dục văn hóa giao thông 59 2.4 Nhận thức, thái độ hành vi ứng xử có văn hóa tham gia giao thông niên phƣờng Cầu Dền .62 2.4.1 Nhận thức niên văn hóa giao thông 62 2.4.2 Thái độ niên văn hóa giao thông 67 2.4.3 Hành vi thực văn hóa giao thông niên 69 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRÕ CỦA ĐOÀN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN ĐÔ THỊ 75 3.1 Vai trò kỳ vọng tổ chức Đoàn hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên 75 3.2 Đánh giá niên vai trò Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên 78 3.2.1 Ý kiến niên vai trò tổ chức Đoàn triển khai hoạt động giáo dục văn hóa giao thông .78 3.2.2 Đánh giá niên vai trò Đoàn phường tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông .81 3.3 Sự kỳ vọng niên hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Khuyến nghị .98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 106 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa STT Chữ viết tắt ATGT BCH GD Giáo dục GT Giao thông SHCĐ Sinh hoạt chi đoàn TNCS Thanh niên Cộng sản TN TTN TTATGT 10 UBND Ủy ban nhân dân 11 VHGT Văn hóa giao thông An toàn giao thông Ban Chấp hành Thanh niên Thanh thiếu niên Trật tự an toàn giao thông DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu 2.1 Tỉ lệ người chết tai nạn giao thông phân theo nhóm tuổi 56 Biểu 2.2 Các nguồn thông tin niên tiếp cận đến hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phường 59 Biểu 2.3 Mức độ tham gia niên vào hoạt động giáo dục VHGT .61 Biểu 2.4 Mức độ tiếp xúc với cụm từ “văn hóa giao thông” niên 63 Biểu 2.5 Đánh giá niên ý thức tham gia giao thông niên 64 Biểu 2.6 Mức độ hiểu biết niên tiêu chí thực VHGT Trung ương Đoàn phát động vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” 65 Biểu 3.1 Đánh giá niên việc thể vai trò tổ chức Đoàn giáo dục văn hóa giao thông .79 Biểu 3.2 Cảm nhận niên kết hoạt động giáo dục VHGT cho niên Đoàn phường 80 Biểu 3.3 Đánh giá niên thời gian tổ chức hoạt động giáo dục 84 Biểu 3.4 Mong muốn niên địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục .90 Biểu 3.5 Mong muốn niên thời gian tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông 91 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Thống kê số lượng đoàn viên, hội viên thành tích đạt Đoàn phường Cầu Dền giai đoạn 2010-2014 55 Bảng 2.2 Ý kiến niên lý hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn chưa thu hút tham gia niên 62 Bảng 2.3 Tương quan đối tượng niên tham gia chưa tham gia hoạt động giáo dục VHGT với mức độ biết đến văn hóa giao thông 63 Bảng 2.4 Tương quan đối tượng niên với mức độ biết đến tiêu chí thực VHGT Trung ương Đoàn phát động 65 Bảng 2.5 Đánh giá niên mức độ cần thiết việc giáo dục VHGT cho niên phường 67 Bảng 2.6 Tương quan thái độ ứng xử niên tham gia giao thông việc tham gia hoạt động giáo dục VHGT 68 Bảng 2.7 Mức độ phổ biến hành vi vi phạm Luật giao thông đường niên qua ý kiến niên 70 Bảng 2.8 Thanh niên đánh giá mức độ thực số tiêu chí VHGT 72 Bảng 2.9 Đánh giá mức độ thực tiêu chí VHGT niên 73 Bảng 3.1 Đánh giá nhóm niên vai trò Đoàn việc tổ chức hoạt động giáo dục VHGT 79 Bảng 3.2 Tương quan nhóm niên với cảm nhận kết đạt hoạt động giáo dục VHGT Đoàn phường .81 Bảng 3.3 Ý kiến niên nội dung giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phường .82 Bảng 3.4 Đánh giá hình thức giáo dục VGHT Đoàn phường .83 Bảng 3.5 Ý nghĩa hoạt động giáo dục văn hóa giao thông niên 86 Bảng 3.6 Ý kiến niên đối tượng cần giáo dục VHGT 87 Bảng 3.7 Ý kiến niên nội dung giáo dục văn hóa giao thông niên quan tâm 88 Bảng 3.8 Mong muốn niên hình thức giáo dục VHGT .88 Bảng 3.9 Mong muốn niên người tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông 92 Bảng 3.10 Mức độ đồng ý niên số biện pháp đổi nội dung, phương thức giáo dục văn hóa giao thông phường 94 tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đƣờng cho niên địa bàn phƣờng Hai là, hình thức giáo dục VHGT cho niên, bên cạnh hình thức truyền thống, nên có đổi hình thức tuyên truyền nhƣ: tổ chức buổi chiếu phim ứng xử văn hóa tham gia giao thông; tổ chức trò chơi liên quan đến chủ đề giao thông; triển lãm tranh, ảnh an toàn giao thông Ba là, coi trọng hoạt động giáo dục VHGT cách tăng thời lƣợng tuyên truyền VHGT thƣờng xuyên tổ chức hoạt động giáo dục VHGT cho niên Tổ chức hoạt động giáo dục VHGT cho niên cần mở rộng tuyên truyền đến đối tƣợng niên địa bàn phƣờng, thu hút, tập hợp niên vào hoạt động thực tiễn hoạt động mang tính chất kiện lớn đƣợc tổ chức địa điểm rộng rãi nhƣ nhà văn hóa phƣờng Bốn là, cần phải phát huy vai trò thủ lĩnh niên việc thu hút, tập hợp niên tham gia hoạt động Đoàn phƣờng Để làm đƣợc điều này, trƣớc hết hoạt động Đoàn phƣờng nói chung hoạt động giáo dục VHGT cho niên nói riêng cần phải đa dạng, sinh động, hấp dẫn niên Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần phải đẩy mạnh để thông tin có sức lan tỏa rộng rãi đến tầng lớp niên sinh sống địa bàn phƣờng Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông phƣờng cần lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp để nhóm đối tƣợng niên khác có điều kiện tham gia Để phát huy tốt vai trò Đoàn Thanh niên giáo dục VHGT cho niên, cần có văn đạo cụ thể từ Đoàn cấp trên, khuyến khích, nhân rộng mô hình Đoàn niên tham gia giáo dục VHGT cho niên Hơn nữa, cần có chế phối hợp, tạo điều kiện Đoàn niên cấp ủy, quyền, đoàn thể trị-xã hội địa bàn phƣờng công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2003), Chỉ thị 22-CT/TW ngày 24/2/2003 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác trật tự an toàn giao thông Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn (2010), Báo cáo sơ kết đề án “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” ngày 16/7/2010 Ban chấp hành Trung ƣơng Đoàn, Báo cáo công tác Đoàn phòng trào thiếu niên nhi năm 2010, 2011,2012, 2013 năm 2014 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn (2012), Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 – 2017 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn (2012), Văn kiện Đại hội khóa X Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn (2012), Báo cáo kết thực Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa IX “Đổi phương thức giáo dục Đoàn tình hình mới” Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn (2013), Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu niên giai đoạn 2013-2020 (kèm theo Quyết định số 359-QĐ/TWĐTN ngày 23/10/2013 Ban Bí Thƣ Trung ƣơng Đoàn) Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn (2013), Nghị hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu niên giai đoạn 2013-2017” Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn (2015), Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ triển khai thực Nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012-2017), số 305BC/TWĐTN-VP ngày 30/8/2015 10 Ban Tƣ tƣởng văn hoá Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2003), Cẩm nang công tác tuyên truyền an toàn giao thông 11 Trần Văn Bính (chủ biên) (1997), Văn hóa xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội 12 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2013), Quyết định ban hành Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ, số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2013 100 13 Chính phủ (2013), Đề án tuyên truyền an toàn giao thông giai đoạn 2013 – 2015 14 Chính phủ (2007), Nghị số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 Chính phủ số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT ùn tắc giao thông 15 Cục cảnh sát giao thông đƣờng bộ-đƣờng sắt, Bộ công An (2014), Giáo trình văn hóa giao thông 16 Trần Mạnh Cƣơng (2014), Vai trò Đoàn Thanh niên giáo dục kỹ sống cho sinh viên, Luận văn thạc sĩ Xã hội học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn 17 Bùi Thế Cƣờng cộng (2012), Từ điển Xã hội học Oxford (dịch), Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 18 J Dewey (2008), Dân chủ giáo dục, Nhà xuất Tri thức 19 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên) (2008), Xã hội học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 20 Dƣơng Tự Đam (1999), Những phương pháp tiếp cận niên nay, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 21 Dƣơng Văn Đại (2007), Vai trò giáo dục pháp luật, trị phạm nhân số trại giam thuộc Bộ Công an, Luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 22 Đoàn phƣờng Cầu Dền, Báo cáo kết công tác Đoàn phong trào thiếu nhi phường Cầu Dền năm 2013, 2014 23 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ 21, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 24 Trần Thanh Giang (2013), Giải pháp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn nay, Đề tài cấp Bộ, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 25 Gunter Endruweit (1999), Các lý thuyết xã hội học đại, NXB Thế giới 26 G.Endruweit G.Trommsdorff (2002), Từ điển Xã hội học, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội 27 Đỗ Ngọc Hà (2005), Đoàn Thanh niên với việc xây dựng lối sống cho niên giai đoạn nay, Đề tài cấp bộ, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 101 28 Đỗ Ngọc Hà (2012), Nghiên cứu giải pháp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục lý tưởng cách mạng cho niên thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, đề tài cấp Bộ, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 29 Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên đề Xã hội hóa giáo dục, dịch từ nguồn A I Kravtrenco, Xã hội học (2000), tr.435-490 (tiếng Nga) 30 Lê Ngọc Hùng (2011), Lịch sử Lý thuyết xã hội học, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 31 Lê Ngọc Hùng (2009), Xã hội học Giáo dục, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Đỗ Thị Thu Hằng (2013), Nghiên cứu hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường niên nay, Báo cáo khoa học đề tài nghiên cứu sở năm 2013, Viện Nghiên cứu Thanh niên 33 Đoàn Thị Thanh Huyền (2014), Giáo dục pháp luật cho gia đình nay, Luận án tiến sĩ Xã hội học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 34 Đặng Cảnh Khanh (2006), Xã hội học niên, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Trần Kiều cộng (2001), Thực trạng giải pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng trị, lối sống cho niên học sinh, sinh viên chiến lược phát triển toàn diện người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Hà Nội 36 Nghiêm Sĩ Liêm (2001), Vai trò gia đình việc giáo dục hệ trẻ nước ta nay, Luận án tiến sĩ ngành Triết học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 37 Nguyễn Đức Mạnh (2002), Vai trò gia đình việc giáo dục trẻ em hư thành phố, luận án tiến sĩ Xã hội học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 38 Hoàng Phê (chủ biên) (1988), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Khoa học xã hội 39 Vũ Hào Quang (2001), Xã hội học Quản lý, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 40 Phạm Văn Quyết Nguyễn Quý Thanh (2012) Phương pháp nghiên cứu Xã hội học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 102 41 Mai Sơn (2012), Nghiên cứu thực trạng nhận thức, hành vi niên tỉnh Bắc Giang việc thực pháp luật an toàn giao thông đề xuất giải pháp tăng cường nhận thức niên, đề tài khoa học cấp Tỉnh, Bắc Giang 42 Lê Tặng (2010), Báo cáo đề tài“Nâng cao hiệu công tác tuyên truyền an toàn giao thông địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng 43.Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, số 1586/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 44 Mai Thị Kim Thanh (2011), Lối sống nhóm dân cư, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 45 Mai Thị Kim Thanh (2007), Bài giảng môn Xã hội học văn hóa, Khoa Xã hội học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 46 Đặng Quang Thành (2005), Xây dựng lối sống có văn hóa niên thành phố Hồ Chí Minh công đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Luận án tiến sĩ ngành Triết học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 47 Thành đoàn Hà Nội (2014), Báo cáo tổng kết công tác Đoàn phong trào thiếu nhi Thủ đô năm 2014, số 319 BC/TĐTN-VP ngày 31/12/2014 48 Thành đoàn Hà Nội, Chương trình công tác đoàn phong trào thiếu nhi Thủ đô năm 2013, 2014, 2015 49 Lê Duy Hƣng Thịnh (2014), Tình hình vi phạm pháp luật niên 50 Hoàng Bá Thịnh (2008), Giáo trình Xã hội học Giới, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 51 Phạm Hồng Tung (2007), Nghiên cứu lối sống: Một số vấn đề khái niệm cách tiếp cận, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Xã hội Nhân văn số 23 (2007) tr.271-278 52 Phạm Hồng Tung (2008), Văn hóa lối sống niên Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế - số vấn đề lý thuyết cách tiếp cận, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba ngày 4-7 tháng 12/2008, Đại học Quốc gia Hà Nội tr.538-547 103 53 Phạm Hồng Tung (2010), Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc “Thực trạng xu hướng biến đổi lối sống niên” 54 Trịnh Văn Tùng (2014), tổng thuật từ ANKOUN André ANSART Pierre, Từ điển xã hội học (“Dictionnaire de sociologie”)(1999), Paris, Nxb Le Robert/Seuil, trang 460 – 461 55 Phạm Ngọc Trung (2010), Xây dựng văn hoá giao thông - nhu cầu cấp bách, Tạp chí VHNT số 311, tháng 5/2010 56 Nguyễn Đình Tấn (2000), Xã hội học quản lý, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Ủy ban Trung ƣơng Hội LHTN Việt Nam (2009), kế hoạch số 210 KH/TWH ngày 16/7/2009 triển khai vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” 58 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (2014), Tài liệu hội nghị An toàn giao thông năm 2014, Hà Nội 59 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Quyết định số 3821/QĐ-UBND việc ban hành chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2015, ngày 24/8/2012 60 Ủy ban nhân dân phƣờng Cầu Dền (2014), Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng phường Cầu Dền lần thứ XII – nhiệm kỳ 2015-2020 61 Văn phòng Chính phủ (2014), Thông báo Kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013 triển khai kế hoạch năm 2014, số 05/TB-VPCP ngày 08/01/2014 62 Hồ Sỹ Vịnh (2010), Văn hoá giao thông nhân cách người tham gia giao thông, Tạp chí Cửa Việt, Chuyên mục Văn hóa thời đại, số 193 (10-2010) 63 Phạm Viết Vƣợng (2007), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 64 Nguyễn Khắc Viện (chủ biên) (1994), Từ điển xã hội học , Nhà xuất Thế giới, Hà Nội 65 Viện Nghiên cứu Thanh niên (2012), Tổng quan tình hình niên 20072012 66 Lâm Thị Yên (2009), Giáo dục lối sống cho sinh viên Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Đại học Quốc gia Hà Nội 104 67 Vƣơng Hoàng Yến (2012), “Vai trò gia đình giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em vị thành niên Hà Nội nay”, Luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 68 Nhƣ Ý (chủ biên) (1996), Từ Điển Tiếng Việt thông dụng, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Tài liệu Tiếng Anh 69 AAA Foundation for Traffic Safety (2007), Improving Traffic Safety Culture in the United States, 388p 70 Adams O.U Onuka and Toyin F.Akinyemi (2012), The effectiveness of Frsc Public Education Programme on Drivers’ Road Traffic Habit tin Lagos and Oyo States of Nigeria, British Journal of Arts and Social Sciences, Vol.6, No.1 (2012) 71 Anol Bhaattacherjee (2012), Social Science Research: Principles, Methods and Practices, Textbooks collection, Book Website: http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbook/3 72 John W Creswell (2009), Research design: Qualitative, Quantitative, and mixed mothods approaches, second edition, Sage Publication, The United States of America, 295p 73 Center for Transportation Research and Education (2011), Improving Traffic Safety Culture in Iowa, Institute for Transportation, Iowa State University, 44p 74 Kate C.Tilleczek (2004), The Illogic of Youth Driving Culture, Journal of Youth Studies, Vol.7, No.4, pp.473-498 75 Nicholas J.Ward, Jeff Linkenbach, Sarah N.Keller, Jay Otto (2010), White Paper on Traffic Safety Culture, No.2, Western Transportation, Montana State University, USA 105 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THANH NIÊN ĐÔ THỊ VỀ VĂN HÓA GIAO THÔNG Xin chào bạn! Chúng thực nghiên cứu hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đó, mong nhận hợp tác bạn qua việc cung cấp thông tin cách trả lời câu hỏi cách trung thực, khách quan Mọi thông tin bạn cung cấp đảm bảo tính khuyết danh phục vụ với mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn! Cách trả lời: Khoanh tròn đánh dấu X vào ô vuông trước phương án trả lời phù hợp với suy nghĩ bạn theo dẫn câu hỏi Phần A Thông tin chung A1 Họ tên: ……………………………………………………… A2 Giới tính: 1 Nam 2 Nữ A3 Năm sinh:…………… A4 Nghề nghiệp: 1 Công chức, viên chức 2 Học sinh 3 Sinh viên 4 Công nhân 5 Nhân viên (bán hàng làm quan, tổ chức Nhà nƣớc) 6 Lao động tự 7 Khác (ghi rõ)……………………… A5 Bạn là: 1 Đoàn viên cƣ trú phƣờng Đoàn phƣờng quản lý 2 Đoàn viên cƣ trú phƣờng nhƣng không Đoàn phƣờng quản lý 3 Thanh niên cƣ trú phƣờng nhƣng chƣa kết nạp đoàn 4 Khác (ghi rõ)……………… A6 Từ năm 2010 nay, bạn tham gia vào hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng tổ chức hay chƣa? 1 Đã tham gia 2 Chƣa tham gia 3 Không nhớ Phần B Thực trạng công tác giáo dục văn hóa giao thông cho TN Câu Đối với cụm từ “văn hóa giao thông” bạn cảm thấy: 1 Chƣa nghe thấy 2 Hiếm nghe thấy 3 Nghe thƣờng xuyên 4 Nghe thƣờng xuyên 5 Nghe thƣờng xuyên Câu Bạn đánh giá nhƣ ý thức tham gia giao thông niên nay? 1 Kém 2 Chƣa tốt 3 Bình thƣờng 4 Tốt 5 Rất tốt Câu Bạn có biết đến 27 tiêu chí thực văn hóa giao thông Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động niên hay không? 1 Hoàn toàn 2 Biết vài tiêu chí 3 Biết nhiều tiêu chí 4 Biết tất tiêu chí Câu Bạn có biết đến hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên Đoàn phƣờng hay không? 1 Có (Chuyển sang câu 4.1) 2 Không (Chuyển sang câu 4.2) Câu 4.1 Nếu “Có”, Bạn biết đến hoạt động thông qua nguồn dƣới đây? 1 Loa, đài phát Đoàn phƣờng 2 Trang mạng xã hội Đoàn phƣờng 3 Các buổi họp, sinh hoạt chi đoàn 4 Các hoạt động thực tiễn Đoàn phƣờng tổ chức nhƣ diễn đàn, tọa đàm, ngày hội niên với văn hóa giao thông,… 5 Nguồn khác (ghi rõ)…………………………………………… 106 Câu 4.2 Nếu “Không”, Theo bạn lý mà bạn đến hoạt động sao? 1 Vì không tham gia buổi sinh hoạt Đoàn 2 Vì tham gia hoạt động Đoàn phƣờng 3 Vì hoạt động không phổ biến, rộng rãi đến toàn thể niên địa bàn phƣờng 4 Khác (ghi rõ)………………………………………… Câu Mức độ tham gia bạn vào hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng tổ chức nhƣ nào? (Nếu chọn phương án trả lời câu 5.1 sau chuyển sang câu 6; chọn phương án trả lời câu 5.2 5.3; chọn phương án chuyển sang câu 5.3) 1 Không 2 Hiếm 3 Thỉnh thoảng 4 Thƣờng xuyên 5 Rất thƣờng xuyên Câu 5.1 Lý khiến bạn không tham gia hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng tổ chức? 1 Không biết thông tin để tham gia 2 Không xếp đƣợc thời gian để tham gia 3 Không thấy hoạt động phù hợp với thân 4 Khác (ghi rõ)……………………………… Câu 5.2 Lý khiến bạn không tham gia thƣờng xuyên vào hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng tổ chức vì: 1 Không xếp đƣợc thời gian tham gia 2 Một số nội dung cảm thấy không thích tham gia 3 Một số nội dung giáo dục phù hợp với bạn 4 Khác (ghi rõ)………………………………… Câu 5.3 Từ năm 2010 bạn tham gia vào hoạt động dƣới Đoàn phƣờng tổ chức? (Có thể chọn nhiều ý phù hợp với hoạt động mà bạn tham gia) 1 Tuyên truyền văn hóa giao thông 2 Tham gia đội hình phản ứng nhanh giao thông 3 Tham gia học tập Luật an toàn giao thông đƣờng 4 Tham gia buổi tọa đàm, triển lãm an toàn giao thông 6 Khác (ghi rõ)……………………………………………… Câu Khi gặp tƣợng ùn tắc giao thông bạn làm gì? (Chọn ý) 1 Tìm cách để vƣợt lên phía trƣớc 2 Bình tĩnh, chủ động nhƣờng đƣờng để tránh ùn tắc 3 Nhắc nhở ngƣời phần đƣờng, đƣờng để tránh ùn tắc Câu Trong trƣờng hợp đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ bạn làm gì? 1 Dừng xe chờ tín hiệu đèn xanh 2 Đi tiếp không thấy có công an đứng 3 Tùy trƣờng hợp, thấy có ngƣời khác Câu Bạn thực việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn tham gia giao thông nhƣ nào? 1 Tôi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2 Tôi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 3 Tôi thƣờng xuyên không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn Câu Bạn đánh giá mức độ niên thực tiêu chí văn hóa giao thông Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động dƣới thông qua thang điểm (trong đó, điểm điểm thấp điểm điểm cao nhất)? Các tiêu chí thực văn hóa giao thông Điểm đánh giá Thực qui tắc giao thông hoàn cảnh Tạo cảm giác an toàn cho ngƣời Sẵn sàng giúp đỡ ngƣời bị tai nạn giao thông 107 Có ý thức đấu tranh với hành vi vi phạm ATGT 5 Tuyên truyền, vận động ngƣời chấp hành pháp luật GT Hiểu biết pháp luật qui tắc giao thông Tích cực tham gia hƣớng dẫn giao thông; giải toả vi phạm hành lang giao thông bảo vệ công trình giao thông Không đua xe cổ vũ đua xe trái phép Có thái độ thân thiện với ngƣời đồng hành 10 Không uống rƣợu, bia trƣớc điều khiển phƣơng tiện giao thông 11 Không làm việc khác điều khiển phƣơng tiện giao thông 12 Luôn khẳng định phƣơng tiện điều khiển có đủ độ an toàn 13 Tích cực sử dụng phƣơng tiện giao thông công cộng 14 Không gây ồn ào, khạc nhổ, vứt rác bừa bãi 15 Không hút thuốc tham gia giao thông 16 Đi vệ sinh nơi qui định 17 Nhƣờng đƣờng cho ngƣời bộ, nhƣờng chỗ ngồi cho ngƣời tàn tật, ngƣời già, phụ nữ có thai trẻ em 18 Hạn chế sử dụng còi nơi đông ngƣời 19 Không gây cản trở giao thông 20 Luôn phát tín hiệu chuyển hƣớng 21 Đội mũ bảo hiểm ngồi xe môtô, xe máy, xe đạp điện lúc, nơi 22 Thích ứng với khó khăn giao thông nhƣ tắc đƣờng, đƣờng xấu, đƣờng chật hẹp 23 Chủ động chia sẻ với chủ phƣơng tiện giao thông công cộng; chia sẻ với cố giao thông 24 Tôn trọng ngƣời thi hành công vụ 25 Không mặc hở hang, thiếu lịch 26 Luôn phần đƣờng qui định 27 Đội mũ bảo hiểm xe đạp Câu 10 Đối với tiêu chí thể văn hóa giao thông dƣới đây, bạn nghĩ đáp ứng đƣợc mức độ nào? (Mỗi hàng, bạn khoanh tròn vào số thể mức độ từ đến 5) Chƣa Bình Rất TT Tiêu chí Kém Tốt tốt thƣờng tốt Hiểu biết đầy đủ quy định pháp luật đảm 1 bảo trật tự an toàn giao thông Tự giác chấp hành quy định pháp luật 2 đảm bảo trật tự an toàn giao thông Có trách nhiệm với thân cộng đồng, tôn trọng, 3 nhƣờng nhịn giúp đỡ ngƣời khác tham gia GT Đi đƣờng, phần đƣờng quy định 5 Không tham gia đua xe cổ vũ đua xe trái phép Có thái độ ứng xử văn minh lịch xảy va chạm giao thông tinh thần thƣợng tôn pháp luật Tuân thủ pháp luật xử lý bị xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông 108 Câu 11 Theo bạn, mức độ phổ biến hành vi vi phạm luật giao thông đƣờng niên địa bàn phƣờng bạn sinh sống nhƣ nào? Không Thỉnh Thƣờng TT Các hành vi thoảng xuyên Hành vi vƣợt đèn đỏ Không đội mũ bảo hiểm 3 Sử dụng rƣợu, bia trƣớc điều khiển phƣơng tiện tham gia giao thông Lạng lách, đánh võng Đua xe trái phép Chở số ngƣời vƣợt quy định Đi vào đƣờng chiều Lái xe chƣa có giấy phép lái xe Phóng nhanh, vƣợt ẩu 10 Đi xe đạp che ô 11 Hành vi khác (ghi rõ)…………………………………… Câu 12 Theo bạn, mức độ cần thiết việc giáo dục văn hóa giao thông cho niên phƣờng nhƣ nào? 1 Hoàn toàn không cần thiết 2 Không cần thiết 3 Bình thƣờng 4 Cần thiết 5 Rất cần thiết Câu 13 Theo bạn, Đoàn Thanh niên thể vai trò việc giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị nhƣ nào? 1 Kém 2 Chƣa tốt 3 Bình thƣờng 4 Tốt 5 Rất tốt Câu 14 Bạn đánh giá nhƣ hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên thời gian qua Đoàn phƣờng? 1 Chƣa đạt đƣợc kết rõ nét 2 Bình thƣờng 3 Đạt đƣợc kết rõ nét 4 Không biết Câu 15 Theo bạn, niên Đoàn phƣờng tham gia hoạt động giáo dục văn hóa giao thông nhƣ nào? 1 Không tích cực 2 Bình thƣờng 3 Tích cực 4 Không biết Câu 16 Theo bạn, đâu lý khiến hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng không thu hút đƣợc tham gia niên? (có thể chọn nhiều ý) 1 Các hoạt động giáo dục chƣa đa dạng phƣơng thức truyền tải 2 Việc tổ chức hoạt động giáo dục chƣa đa dạng đối tƣợng tham gia 3 Thời gian tổ chức chƣa hợp lý 4 Ý thức tham gia niên vào hoạt động Đoàn chƣa cao 5 Khác (ghi rõ)………………………… Câu 17 Bạn nhận thấy việc tham gia vào hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên có ý nghĩa nhƣ bạn? (có thể chọn nhiều ý) 1 Giúp có thêm kiến thức văn hóa giao thông 2 Giúp rèn luyện, xây dựng văn hóa giao thông 3 Giúp có hội đóng góp vào việc hình thành văn hóa giao thông cho niên 4 Không giúp thân điều 5 Khác (ghi rõ)………………………… 109 Phần C: Đánh giá niên hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn Câu 18 Đánh giá bạn nội dung giáo dục giao thông Đoàn phƣờng triển khai? (Mỗi hàng ngang khoanh tròn vào điểm đánh giá: thấp điểm cao điểm 5) Chƣa Bình Rất TT Tiêu chí Kém Tốt tốt thƣờng tốt Tuyên truyền pháp luật giao thông đƣờng Tự giác chấp hành quy định pháp luật 2 đảm bảo trật tự an toàn giao thông Có trách nhiệm với thân cộng đồng, tôn trọng, nhƣờng nhịn giúp đỡ ngƣời khác tham gia giao thông Đi đƣờng, phần đƣờng quy định 5 Không tham gia đua xe cổ vũ đua xe trái phép Có thái độ ứng xử văn minh lịch xảy va chạm giao thông tinh thần thƣợng tôn pháp luật Tuân thủ pháp luật xử lý bị xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông Câu 19 Đánh giá bạn hiệu hình thức giáo dục văn hóa giao thông Đoàn? (Mỗi hàng ngang chọn ý theo mức độ hiệu tăng dần từ điểm đến điểm 5) Đánh giá mức độ hiệu TT Các hình thức giáo dục văn hóa giao thông Không Ít hiệu Bình Đoàn phƣờng hiệu quả thƣờng Thông qua buổi sinh hoạt chi đoàn Qua hệ thống tuyên truyền trực quan bảng tin, apphich, pano, băng dôn… Qua mạng xã hội (các fanpage Đoàn phƣờng) Qua hoạt động thực tiễn nhƣ: đội xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; đội niên tự quản; tháo, dỡ biển quảng cáo gây thông,… cản Quatrởhệgiao thống phát tuyên truyền phƣờng Qua buổi tọa đàm, diễn đàn niên Thành lập đội niên tuyên truyền lƣu động an toàn giao thông Thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi qua buổi tập huấn lái xe an toàn, Thông thực hành lái xe an toàn 10 Thông qua hoạt động diễu hành đƣờng phố 11 Thông qua hoạt động hỗ trợ mũ bảo hiểm giá 12 gốc Qua triển lãm tranh ảnh an toàn giao thông 13 Khác (ghi rõ)…… Hiệu Rất hiệu 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 Câu 20 Theo bạn, địa điểm Đoàn phƣờng tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông phù hợp chƣa? 1 Phù hợp 2 Chƣa phù hợp 3 Không biết 110 Câu 21 Bạn đánh giá nhƣ thời gian Đoàn phƣờng tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên? 1 Thời gian tổ chức hoạt động chƣa hợp lý, nhiều niên không tham gia đƣợc 2 Hoạt động tổ chức chƣa mang tính thƣờng xuyên, tập trung vào tháng tuần lễ cao điểm an toàn giao thông 3 Thời gian tổ chức hoạt động hợp lý, đảm bảo tính liên tục triển khai hoạt động năm Câu 22 Theo bạn, ngƣời đứng tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên có phải yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng, hiệu hoạt động hay không? 1 Có 2 Không Câu 23 Bạn đánh giá nhƣ ngƣời đứng tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông phƣờng? 1 Chƣa sáng tạo triển khai hoạt động 2 Ít nhiệt tình triển khai hoạt động 3 Sáng tạo nhiệt tình triển khai hoạt động Phần D: Kỳ vọng niên hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn Câu 24 Theo bạn, đối tƣợng cần đƣợc giáo dục văn hóa giao thông nhiều phƣờng bạn nay? (chọn tối đa ý) 1 Học sinh tiểu học 2 Phụ huynh học sinh 3 Học sinh trung học sở 4 Học sinh trung học phổ thông 5 Sinh viên trƣờng cao đẳng, đại học 6 TN làm việc, cƣ trú, sinh hoạt đoàn phƣờng 7.Khác (ghi rõ):………………… Câu 25 Nội dung giáo dục văn hóa giao thông mà bạn thấy quan tâm nhất? 1 Pháp luật giao thông đƣờng 2 Quy tắc ứng xử văn hóa tham gia giao thông 3 Tập huấn thực hành lái xe an toàn 4 Tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 5 Khác (ghi rõ)………………………… Câu 26 Bạn mong muốn thời gian tới Đoàn phƣờng nên triển khai hình thức giáo dục để nâng cao văn hóa giao thông cho niên? 1 Tổ chức diễn đàn, tọa đàm trao đổi văn hóa giao thông 2 Tổ chức tuyên dƣơng điển hình thực văn hóa giao thông 3 Nhân rộng mô hình niên giữ gìn an toàn giao thông 4 Tuyên truyền rộng rãi qua phƣơng tiện truyền thông, pano, apphich văn hóa giao thông 5 Thành lập đội tham gia tuyên truyền văn hóa giao thông 6 Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa giao thông qua buổi sinh hoạt chi đoàn 7 Tổ chức thi viết văn hóa giao thông 8 Chiếu phim ứng xử văn hóa tham gia giao thông 9 Tổ chức trò chơi liên quan đến chủ đề giao thông 10 Triển lãm tranh, ảnh an toàn giao thông 11 Khác (ghi rõ)…………………………… Câu 27 Bạn mong muốn thời gian tới hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên Đoàn phƣờng tổ chức đâu? 1 Tại trƣờng học có nhiều học sinh 2 Tổ chức nhà văn hóa phƣờng địa điểm rộng 3 Tổ chức nhà văn hóa tổ dân phố 4 Khác (ghi rõ)……………………………… 111 Câu 28 Bạn mong muốn thời gian tới hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên Đoàn phƣờng triển khai nhƣ nào? 1 Tăng cƣờng thời lƣợng tuyên truyền văn hóa giao thông cho niên 2 Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên 3 Giữ thời gian tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông nhƣ 4 Khác (ghi rõ)………………………… Câu 29 Bạn mong muốn điều ngƣời thủ lĩnh tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên? 1 Phải gƣơng mẫu chấp hành luật giao thông 2 Phải gƣơng ứng xử có văn hóa tham gia giao thông 3 Phải nhiệt tình tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông 4 Phải sáng tạo triển khai hoạt động giáo dục văn hóa giao thông 5 Phải có uy tín sức thu hút niên tham gia hoạt động giáo dục văn hóa giao thông 6 Khác (ghi rõ)…………………… Câu 30 Bạn mong muốn thời gian tới Đoàn phƣờng cần đổi nội dung, phƣơng thức giáo dục văn hóa giao thông cho niên nhƣ nào? (Khoanh tròn vào mức độ đồng ý từ đến 5) Rất Rất Không Băn Đồng Nội dung không đồng đồng ý khoăn ý đồng ý ý Hƣớng tới phân luồng đối tƣợng giáo dục văn hóa giao thông theo độ tuổi Nhân rộng mô hình, đội hình niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị Huy động niên tham gia vào đội hình niên tình nguyện chỗ giải vấn đề giao thông Thành lập đội tuyên truyền văn hóa giao thông 5 Tăng cƣờng đối thoại, tọa đàm với niên văn hóa giao thông Đổi hình thức tuyên truyền văn hóa giao thông cho thiếu nhi địa bàn phƣờng Tập huấn kỹ cho thiếu niên tham gia giao thông Tổ chức hội thi văn hóa văn nghệ, sân khấu hóa, sáng tác biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông; thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông Tổ chức thƣờng xuyên hoạt động giáo dục VHGT 10 Tổ chức diễn đàn niên, tọa đàm, hội thảo với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông” 11 Biểu dƣơng, khen thƣởng tập thể cá nhân có thành tích công tác tuyên truyền tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa phƣơng, đơn vị Xin chân thành cảm ơn hợp tác bạn! 112 ĐỀ CƢƠNG PHỎNG VẤN SÂU MẪU 1: PHỎNG VẤN CÁN BỘ ĐOÀN Câu Bạn có nắm bắt đƣợc tình hình vi phạm luật an toàn giao thông đƣờng đoàn viên thuộc quản lý Đoàn phƣờng hay không? Câu Bạn cho biết biểu vi phạm văn hóa giao thông thƣờng thấy niên địa bàn phƣờng? Câu Bạn cho biết thời gian qua Đoàn phƣờng triển khai nội dung để giáo dục văn hóa giao thông cho niên phƣờng? Câu Việc triển khai nội dung giáo dục văn hóa giao thông cho niên phƣờng thƣờng thông qua hình thức nào? Câu Bạn cho biết tham gia niên vào hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng nhƣ nào? Câu Theo bạn, hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên địa bàn phƣờng đạt đƣợc kết hạn chế gì? Câu Theo bạn, đâu nguyên nhân khiến bạn niên tham gia hoạt động giáo dục Đoàn triển khai? Câu Theo bạn cần phải làm để nâng cao văn hóa giao thông cho niên đô thị? MẪU PHỎNG VẤN THANH NIÊN Câu Bạn cho biết biểu vi phạm văn hóa giao thông thƣờng thấy niên địa bàn phƣờng? Câu Bạn cho biết thời gian qua Đoàn phƣờng triển khai nội dung để giáo dục văn hóa giao thông cho niên phƣờng? Câu Việc triển khai nội dung giáo dục văn hóa giao thông cho niên phƣờng thƣờng thông qua hình thức nào? Câu Bạn tham gia niên vào hoạt động giáo dục văn hóa giao thông Đoàn phƣờng nhƣ nào? Câu Theo bạn, hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên địa bàn phƣờng hạn chế gì? Câu Theo bạn, đâu nguyên nhân khiến bạn niên tham gia hoạt động giáo dục Đoàn triển khai? Câu Theo bạn cần phải làm để nâng cao văn hóa giao thông cho niên đô thị? 113 [...]... thuyết Nghiên cứu thiết kế dựa trên việc tìm hiểu vai trò của Đoàn Thanh niên trong hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị Vai trò của Đoàn Thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đƣợc thể hiện thông qua tác động của hoạt động giáo dục VHGT đến nhận thức, thái độ, hành vi khi tham gia giao thông của thanh niên và sự đánh giá của thanh niên về vai trò của Đoàn. .. cứu đề tài: Vai trò của Đoàn Thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay (Nghiên cứu trƣờng hợp phƣờng Cầu Dền, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội) 8 2 Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Nghiên cứu vai trò của Đoàn Thanh niên trong giáo dục thanh niên Tiếp cận các công trình nghiên cứu về vai trò của Đoàn trong giáo dục thanh niên là một cơ sở quan trọng để tác... điểm của địa bàn khảo sát; thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi tham gia giao thông của thanh niên; vấn đề nhận thức vai trò của Đoàn trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị; xem xét những hoạt động thực tế của Đoàn cơ sở trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên Chƣơng 3 Thực trạng thực hiện vai trò của Đoàn trong tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô. .. hoàn thiện công tác tổ chức giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên trên địa bàn phƣờng 4 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu việc thực hiện vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị, qua đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của Đoàn trong việc giáo dục văn hóa giao thông cho thanh. .. quả của các nghiên cứu đi trƣớc Tuy nhiên, nghiên cứu vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc giáo dục lối sống văn hóa cho thanh niên thông qua trƣờng hợp cụ thể là giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên theo hƣớng tiếp cận xã hội học thì hiện tại chƣa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến Mặt khác, giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên là một trong những nội dung mà Đoàn triển khai trong. .. giáo dục văn hóa giao thông về vai trò của Đoàn trong tổ chức hoạt động giáo dục VHGT  Tìm hiểu kỳ vọng của các nhóm thanh niên đối với hoạt động giáo dục VHGT của Đoàn cơ sở 19 5 Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị 5.2 Khách thể nghiên cứu  Thanh niên trong độ tuổi... giác của ngƣời trực tiếp tham gia giao thông Vậy Đoàn Thanh niên đã thể hiện vai trò của mình nhƣ thế nào trong việc giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị? Những nội dung giáo dục của Đoàn đã mang đến sự chuyển biến gì trong nhận thức và hành động của thanh niên trong ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông? Qua những lý do trên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: Vai trò của Đoàn Thanh. .. thanh niên hiện nay 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của Đoàn Thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên thông qua việc thao tác các khái niệm chính của đề tài nhƣ khái niệm vai trò , giáo dục , văn hóa giao thông , giáo dục văn hóa giao thông ,…; tóm tắt các lý thuyết về vai trò, lý thuyết xã hội hóa, lý thuyết nhận thức và hành vi; tóm tắt các quan điểm của. .. tác giáo dục lối sống cho thanh niên, nhất là khi tham gia thực hiện đề án Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017” và đẩy mạnh cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông Do vậy, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi mong muốn tìm hiểu sự thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên trong hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay. .. Đảng, của Đoàn về giáo dục thanh thiếu niên  Phân tích thực trạng việc tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên của tổ chức Đoàn  Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức, thái độ và hành vi tham gia giao thông của thanh niên đô thị với việc tham gia hoạt động giáo dục văn hóa giao thông của tổ chức Đoàn  Tìm hiểu đánh giá của nhóm thanh niên thụ hƣởng hoạt động giáo dục văn ... tiêu chí văn hóa tham gia giao thông 1.1.7 Vai trò Đoàn giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị Trong phạm vi đề tài, vai trò Đoàn Thanh niên giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị đƣợc... thuyết Nghiên cứu thiết kế dựa việc tìm hiểu vai trò Đoàn Thanh niên hoạt động giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị Vai trò Đoàn Thanh niên giáo dục văn hóa giao thông cho niên đƣợc thể thông. .. ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Vai trò Đoàn Thanh niên giáo dục văn hóa giao thông cho niên đô thị nay (Nghiên cứu trường hợp phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) công trình thực dƣới hƣớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội) , Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội) , Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn