Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà nội)

100 658 6
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2016, 20:42

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH THU HếA Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH THU HếA Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: GS.TS NG MINH GII H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Dng Th Thu Hũa MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng ph lc M U Chng 1: MT S VN CHUNG V THC HNH QUYN CễNG T V KIM ST IU TRA CC TI XM PHM S HU Cể TNH CHT CHIM OT 1.1 Nhn thc chung v iu tra cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 1.1.1 Khỏi nim, c im phỏp lý cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 1.1.2 iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 12 1.2 Khỏi quỏt v thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 20 1.2.1 Khỏi nim thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 20 1.2.2 Ni dung thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 26 1.2.3 c im cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 39 Chng 2: THC TRNG THC HNH QUYN CễNG T V KIM ST IU TRA I VI CC TI XM PHM S HU Cể TNH CHT CHIM OT TRấN A BN QUN CU GIY 43 2.1 Tỡnh hỡnh ti phm xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot trờn a bn qun Cu Giy t nm 2010 n nm 2014 43 2.1.1 Vi nột v tỡnh hỡnh, c im qun Cu Giy 43 2.1.2 Tỡnh hỡnh ti phm xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot trờn a bn qun Cu Giy t nm 2010 n nm 2014 44 2.2 Thc trng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy i vi cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 45 2.2.1 B mỏy t chc ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy liờn quan n thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 45 2.2.2 Thc trng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 46 Chng 3: D BO TèNH HèNH V GII PHP NNG CAO HIU QU THC HNH QUYN CễNG T V KIM ST IU TRA I VI CC TI XM PHM S HU Cể TNH CHT CHIM OT TRấN A BN QUN CU GIY 57 3.1 D bỏo cỏc tỡnh hỡnh cú liờn quan n hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot trờn a bn qun Cu Giy, thnh ph H Ni 57 3.1.1 Xu hng ca ti phm xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot trờn a bn qun Cu Giy thi gian ti 57 3.1.2 Nhng yu t khỏc tỏc ng n hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot trờn a bn qun Cu Giy thi gian ti 58 3.2 Gii phỏp nõng cao hiu qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot trờn a bn qun Cu Giy, thnh ph H Ni 61 3.2.1 Hon thin c s phỏp lý cho hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp 61 3.2.2 Cn sm kin ton t chc Vin kim sỏt nhõn dõn cp huyn v hon thin i ng Kim sỏt viờn, Kim tra viờn theo Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn 2014 67 3.2.3 i mi cụng tỏc qun lý, ch o, iu hnh, phõn nh trỏch nhim cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra 70 3.2.4 Tng cng mi quan h phi hp trờn c s phỏp lut t tng hỡnh s gia Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy vi c quan iu tra v cỏc c quan, t chc hu quan khỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot 72 3.2.5 Quan tõm u t c s vt cht, phng tin lm vic cho Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy núi chung v i ng cỏn b Kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra 73 KT LUN 75 DANH MC TI LIU THAM KHO 76 DANH MC CC CH VIT TT CQT : C quan iu tra KST : Kim sỏt iu tra KSND : Kim sỏt nhõn dõn THQCT : Thc hnh quyn cụng t TTHS : T tng hỡnh s VAHS : V ỏn hỡnh s VKS : Vin kim sỏt DANH MC CC BNG PH LC S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: Thng kờ s lng ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot C quan iu tra Cụng an qun Cu Giy ó iu tra, x lý 81 Bng 2.2: Thng kờ s lng ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy ó x lý 82 Bng 2.3: Thng kờ cỏc loi ti xõm phm s hu C quan Cnh sỏt iu tra Cụng an qun Cu Giy ó iu tra, x lý 83 Bng 2.4: Thng kờ cỏc loi ti xõm phm s hu Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy ó x lý 86 Bng 2.5: Thng kờ kt qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi vic t v ỏn, t b can ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy t nm 2010 n nm 2014 89 Bng 2.6: Thng kờ kt qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi vic ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy t nm 2010 n nm 2014 90 Bng 2.7: Thng kờ kt qu kim sỏt tip nhn, x lý t giỏc, tin bỏo v ti phm ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy 91 M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp l hai chc nng hin nh ca Vin kim sỏt nhõn dõn v vic m bo thc hin chc nng ny cng l nhim v trng tõm chin lc ci cỏch t phỏp ca ng v Nh nc ta Nhn thc v quỏn trit nghiờm tỳc tinh thn cỏc ngh quyt ca ng, tri qua 55 nm xõy dng v trng thnh, ngnh Kim sỏt nhõn dõn ó gúp phn quan trng vic bo v phỏp lut, u tranh phũng chng ti phm; gi gỡn an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi; phc v nhim v phỏt trin kinh t - xó hi; m bo phỏp ch xó hi ch ngha, cỏc quyn dõn ch ca cụng dõn Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy, thnh ph H Ni l mt b phn cu thnh ca h thng c quan Vin kim sỏt nhõn dõn Mc dự mi thnh lp c 18 nm (khi tỏch huyn T Liờm c thnh huyn T Liờm v qun Cu Giy nm 1997) nhng Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy ó t c nhiu thnh tớch ỏng khớch l cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm trờn a bn qun núi riờng v thnh ph H Ni núi chung Tớnh t nm 2010 n nm 2014 Vin kim sỏt nhõn dõn (KSND) qun Cu Giy ó kim sỏt t, iu tra 2065 v/ 3146 b can, ú cỏc ti xõm phm s hu (XPSH) cú tớnh cht chim ot xy 984 v vi 1314 b can chim t l 47% so vi s v ỏn th lý iu tra [46] Vic t v ỏn, t b can v ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn m bo ỳng quy nh ca phỏp lut, vic truy t, xột x khụng cú trng hp no lm oan ngi vụ ti Tuy nhiờn, hot ng thc hnh quyn cụng t (THQCT) v kim sỏt iu tra (KST) i vi cỏc v ỏn XPSH cú tớnh cht chim ot cũn nhiu tn ti, hn ch nh vic thu thp chng c h s khụng y , hỡnh s hoỏ cỏc quan h dõn s, nhm ln vic nh ti danh Nhng tn ti trờn cú nhiu nguyờn nhõn, ú nguyờn nhõn trc tip nhn thc ca Kim sỏt viờn lm cụng tỏc THQCT v KST cỏc v ỏn XPSH cú tớnh cht chim ot cha y v thng nht, cỏc quy nh ca phỏp lut cũn thiu ng b Mt khỏc, lý lun v cụng tỏc THQCT v KST i vi loi ti ny cha c xem xột, nghiờn cu mt cỏch cú h thng v ton din Vi tỡnh hỡnh thc t nh trờn, tỏc gi chn ti Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi cỏc ti xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot (trờn c s nghiờn cu thc tin a bn qun Cu Giy, thnh ph H Ni)" lm lun thc s lut hc Tỡnh hỡnh nghiờn cu Thc hnh quyn cụng t v KST l mt ti rng, thu hỳt s quan tõm ca nhiu nh lm lut v cỏc nh khoa hc Do vy, cú nhiu cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v chc nng THQCT v KST ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on iu tra núi chung v i vi mt s ti núi riờng cp lun thc s cú cỏc cụng trỡnh tiờu biu sau: Mt s hot ng kim sỏt iu tra ỏn kinh t ti thnh ph H Chớ Minh tỏc gi V Th Xuõn Nhu, Lun cao hc lut, Trng i hc Lut H Ni, nm 1998; "Cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s theo yờu cu ci cỏch t phỏp ca Vin kim sỏt nhõn dõn cp huyn trờn a bn thnh ph H Ni", ca H Th Minh Hnh, Lun thc s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, nm 2007; Nhim v, quyn hn ca Vin kim sỏt kim sỏt iu tra, Bựi Ngc Tỳ, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, nm 2013 Bờn cnh ú cú cỏc giỏo trỡnh, sỏch chuyờn kho, cỏc bi vit, bỡnh lun trờn cỏc nh: Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp giai on iu tra, sỏch tham kho, Lờ Hu Th (ch biờn), NXB 24 Quc hi (1980), Hin phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam, H Ni 25 Quc hi (1992), Hin phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam, H Ni 26 Quc hi (2001), Ngh quyt s 51/2001/QH10 ngy 25 thỏng 12 nm 2001v vic sa i, b sung mt s iu ca Hin phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam, H Ni 27 Quc hi (2002), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 28 Quc hi (2003), B Lut T tng hỡnh s nm 2003, H Ni 29 Quc hi (2009), B lut hỡnh s nm 1999 (sa i, b sung nm 2009), H Ni 30 Quc hi (2013), Hin phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam, H Ni 31 Quc hi (2014), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 32 Hong Th Minh Sn (2004), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut T tng hỡnh s ca Vin kim sỏt, Tp Lut hc (01) 33 Nguyn Tin Sn (1996), Mi quan h gia C quan iu tra v Vin kim sỏt t tng hỡnh s Vit Nam, Lun thc s lut hc, Trng i hc lut H Ni 34 Lờ Hu Th (ch biờn), Vn ng, Nụng Xuõn Trng (2008), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp giai on iu tra, Nxb T phỏp, H Ni 35 Lờ Hu Th (ch nhim ti) (2011), Bỏo cỏo tng hp kt qu nghiờn cu Nhng lý lun v thc tin ca vic i mi th tc t tng hỡnh s ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp, ti c lp cp nh nc, Vin khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao 36 H Mnh Trớ (2003), Nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, Tp Nh nc v Phỏp lut (01), H Ni 78 37 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh lut hỡnh s Vit Nam, 1, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 38 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh lut hỡnh s Vit Nam, 2, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 39 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh lut t tng hỡnh s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 40 Trng o to, bi dng nghip v kim sỏt (2010), Tp bi ging o to nghip v kim sỏt, 3, H Ni 41 U ban thng v Quc hi (2004), Phỏp lnh s 23/2004/PL-UBTVQH11 ngy 20 thỏng nm 2004 v t chc iu tra hỡnh s, H Ni 42 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao B Cụng an B Quc phũng (2005), Thụng t liờn tch s 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngy 07 thỏng nm 2005 V quan h phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt v vic thc hin mt s quy nh ca B lut t tng hỡnh s nm 2003, H Ni 43 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2006), S tay kim sỏt viờn hỡnh s, I, H Ni 44 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2008), Quy ch thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic iu tra cỏc v ỏn hỡnh s (ban hnh kốm theo Quyt nh s 07/2008/Q-VKSNDTC ngy 02 thỏng 01 nm 2008), H Ni 45 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2012), K hoch s 179/KH-VKSCT-V9 ngy 08/3/2012 ca VKSND ti cao v vic trin khai thc hin cuc ng xõy dng i ng cỏn b, Kim sỏt viờn Vng v chớnh tr, gii v nghip v, tinh thụng v phỏp lut, cụng tõm v bn lnh, k cng v trỏch nhim, H Ni 79 46 Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy (2010-2014), Bỏo cỏo cụng tỏc kim sỏt nm 2010-2014, H Ni 47 Nguyn Tt Vin (2002 - 2003), Hot ng t phỏp v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, K yu ti cp b Nhng gii phỏp nõng cao thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao II Ti liu trang Web 48 http://hue.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1&p_ cateid=1751909&article_details=1&item_id=38319044) 49 www.caugiay.hanoi.gov.vn/ 80 PH LC 81 Bng 2.1 Thng kờ s lng ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot C quan iu tra Cụng an qun Cu Giy ó iu tra, x lý Nm 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s V 152 196 237 213 184 984 B can 198 296 313 276 231 1314 V 139 138 189 181 151 798 B can 186 209 256 236 200 1087 V 1 0 B can 0 V 10 19 B can 17 Kt qu gii quyt Tng s ỏn CQT t CQT ngh truy t Trong ú CQT ỡnh ch iu tra CQT tm ỡnh ch iu tra (Ngun: Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy) 82 Bng 2.2 Thng kờ s lng ỏn xõm phm s hu cú tớnh cht chim ot Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy ó x lý Nm 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s V 159 156 207 194 165 881 B can 221 239 298 256 218 1232 V 141 146 205 193 162 847 B can 191 226 294 254 214 1179 V 0 0 0 B can 0 0 0 V 0 1 B can 0 2 V 0 2 B can 0 9 Kt qu gii quyt Tng s ỏn VKS th lý Truy t ỡnh ch iu tra Trong ú Tm ỡnh ch iu tra Tr h s iu tra b sung (Ngun: Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy) 83 Bng 2.3 Thng kờ cỏc loi ti xõm phm s hu C quan Cnh sỏt iu tra Cụng an qun Cu Giy ó iu tra, x lý Nm 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s Khi t 12/32 27/55 19/37 10/16 9/15 77/155 ngh truy t 10/27 18/36 16/35 10/16 7/10 61/124 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 1/3 2/1 0 3/4 Chuyn ni khỏc 1/2 1/1 0 2/3 Khi t 4/5 3/7 5/11 8/14 6/14 26/51 ngh truy t 4/5 2/3 3/9 8/13 6/14 23/44 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 0 0/1 0/1 Chuyn ni khỏc 0 0 0 Khi t 19/30 20/28 24/30 24/29 17/24 104/141 ngh truy t 19/30 17/24 18/24 20/23 13/25 87/126 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 0 0 0 Chuyn ni khỏc 0 2/3 2/3 Khi t 0 1/2 1/2 2/4 Kt qu x lý (V/B can) Ti cp ti sn Cng ot ti sn Cp git ti sn Cụng nhiờn chim ot ti sn 84 Nm 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s ngh truy t 0 1/2 1/2 2/4 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 0 0 0 Chuyn ni khỏc 0 0 0 Khi t 94/101 120/173 158/197 145/189 135/157 652/817 ngh truy t 83/94 83/122 133/162 119/157 115/150 533/685 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 6/4 1/1 1/1 8/6 3/5 10/15 13/13 26/33 Khi t 17/23 18/27 26/32 22/23 14/16 97/121 ngh truy t 17/23 13/19 15/21 20/22 8/8 73/93 ỡnh ch 1/2 1/1 0 2/3 Tm ỡnh ch 1/1 2/2 1/1 4/4 Chuyn ni khỏc 3/4 3/3 6/7 6/7 8/6 5/6 3/3 4/3 26/25 6/7 5/5 4/5 3/3 1/1 19/21 0 0 0 2/1 1/1 0 3/2 1/1 0 1/1 Kt qu x lý (V/B can) Trm cp ti sn Chuyn ni khỏc La o chim ot ti sn Khi t ngh truy t Lm dng tớn nhim chim ot ỡnh ch ti sn Tm ỡnh ch Chuyn ni khỏc 85 Nm Kt qu x lý (V/B can) Khi t ngh truy t Hu hoi hoc c ý lm h ỡnh ch hng ti sn Tm ỡnh ch Chuyn ni khỏc 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s 3/6 2/2 4/5 3/3 3/3 15/19 2/5 2/2 2/3 3/3 3/3 12/16 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 (Ngun: Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy) Bng 2.4 Thng kờ cỏc loi ti xõm phm s hu Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy ó x lý Nm 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s Tng s th lý 13/34 20/41 17/42 10/16 7/13 67/146 Truy t 10/27 17/36 17/42 10/15 7/13 61/133 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 0 0/1 0/1 1/2 0 0 1/2 0 0 0 Tng s th lý 4/5 2/3 3/9 9/18 6/14 24/49 Truy t 4/5 2/3 3/9 9/18 6/14 24/49 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 0 0 0 Chuyn ni khỏc 0 0 0 Tr iu tra b sung 0 0 0 Kt qu kim sỏt (V/B can) Ti cp ti sn Chuyn ni khỏc Tr iu tra b sung Cng ot ti sn 87 Nm 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s Tng s th lý 19/30 17/24 19/25 20/23 15/19 90/121 Truy t 19/30 13/18 18/24 19/22 15/19 84/113 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 0 1/1 1/1 Chuyn ni khỏc 0 0 0 Tr iu tra b sung 0 0 0 Tng s th lý 0 1/2 1/2 2/4 1/2 1/2 2/4 0 0 0 Chuyn ni khỏc 0 Tr iu tra b sung 0 Kt qu x lý (V/B can) Cp git ti sn Truy t Cụng nhiờn chim ot ỡnh ch ot ti sn Tm ỡnh ch Trm cp ti sn Tng s th lý 97/116 95/140 146/192 124/165 124/158 586/771 Truy t 83/94 95/140 145/189 124/165 121/154 569/742 ỡnh ch 0 0 0 Tm ỡnh ch 0 0 0 3/5 0 0 3/5 0 2/9 2/9 Chuyn ni khỏc Tr iu tra b sung 88 Nm Kt qu x lý (V/B can) Tng s th lý Truy t La o chim ot ti ỡnh ch sn Tm ỡnh ch Chuyn ni khỏc Tr iu tra b sung Tng s th lý Truy t Lm dng tớn nhim ỡnh ch chim ot ti sn Tm ỡnh ch Chuyn ni khỏc Tr iu tra b sung Tng s th lý Truy t Hu hoi hoc c ý lm ỡnh ch h hng ti sn Tm ỡnh ch Chuyn ni khỏc Tr iu tra b sung 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s 17/23 17/23 0 0 6/7 6/7 0 0 3/6 2/5 0 0 13/19 12/18 0 0 5/5 5/5 0 0 4/7 3/6 0 0 16/22 16/22 0 0 4/5 4/5 0 0 2/3 2/3 0 0 23/25 23/25 0 0 4/4 4/4 0 0 3/3 3/3 0 0 8/8 8/8 0 0 1/1 1/1 0 0 3/3 3/3 0 0 77/97 76/96 0 0 20/22 20/22 0 0 15/22 13/20 0 0 (Ngun: Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy) 89 Bng 2.5 Thng kờ kt qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi vic t v ỏn, t b can ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy t nm 2010 n nm 2014 Nm 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s Yờu cu t b can 0 0 1 Hu b quyt nh t v ỏn 0 0 Hu b quyt nh khụng t v ỏn 1 0 Hu b quyt nh t b can 0 0 1 193 290 311 272 229 1295 15 Kt qu gii quyt Phờ chun quyt nh t b can Khụng phờ chun quyt nh t b can (Ngun: Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy) 90 Bng 2.6 Thng kờ kt qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi vic ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy t nm 2010 n nm 2014 Nm Kt qu gii quyt Phờ chun lnh bt khn cp Khụng phờ chun lnh bt khn cp Phờ chun gia hn tm gi Hu b lnh tm gi Phờ chun lnh bt BC tm giam, lnh tm giam Thay th tm giam bng bin phỏp khỏc 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s 132 197 208 184 154 875 148 222 234 207 173 984 108 217 220 225 207 977 16 (Ngun: Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy) 91 Bng 2.7 Thng kờ kt qu kim sỏt tip nhn, x lý t giỏc, tin bỏo v ti phm ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy Nm Hot ng kim sỏt S lng T l S lng Tin c kim tra, xỏc minh T l S lng Tin c t T l S lng Tin chuyn x lớ bin phỏp khỏc T l S lng Tin chuyn theo thm quyn T l S lng Tin ang xỏc minh T l S lng Tin bỏo quỏ hn T l T giỏc, tin bỏo th lớ 2010 2011 2012 2013 2014 Tng s 100% 66,66% 33,33% 33,33% 0% 33,33% 0% 112 100% 92 82,14% 2,67% 62 55,35% 27 24,1% 20 17,85% 2,67% 198 100% 145 73,23% 2,52% 124 62,62% 16 8,08% 53 26,76% 2,52% 218 100% 199 91,28% 0,91% 172 78,89% 25 11,46% 19 8,71% 1,37% 231 100% 217 93,93% 38 16,45% 166 71,86% 13 5,62% 14 6,06% 0% 765 100% 657 85,88% 50 6,53% 526 68,75% 81 10,58% 108 14,11% 0,9% (Ngun: Vin kim sỏt nhõn dõn qun Cu Giy) 92 [...]... tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt Chương 2: Thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn quận Cầu Giấy Chương 3: Dự báo tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn quận Cầu Giấy... THQCT và KSĐT đối với các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt trong khi các tội này chiếm tỷ lệ lớn trong quá trình giải quyết án trên các địa bàn Điều này một lần nữa khẳng định việc nghiên cứu đề tài: "Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) là một yêu cầu khách quan,... ĐỀ CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CÓ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT 1.1 Nhận thức chung về điều tra các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm pháp lý các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt 1.1.1.1 Khái niệm Quan hệ sở hữu là một loại quan hệ xã hội giữa người và người trong quá trình chiếm hữu những của cải vật chất trong... hệ sở hữu nên các tội này có cấu thành hình thức, chỉ cần người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội xem như tội phạm đã hoàn thành và dấu hiệu chiếm đoạt được thể hiện qua mục đích phạm tội Vì vậy, mục đích chiếm đoạt là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm của các tội này Đây là cơ sở phân biệt các tội này với các tội khác do BLHS quy định có hành vi khách quan tương tự như hành vi phạm tội. .. tụng, người tiến hành tố tụng và các chủ thể khác có liên quan trong quá trình điều tra các VAHS 1.2.2 Nội dung thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là hai chức năng hiến định của Viện KSND được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt... thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự”, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2006; “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế - chức vụ”, Nguyễn Mạnh Hiền, Tạp chí Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Số xuân 2012; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. .. nghị truy tố bị can trước pháp luật Hồ sơ được đánh bút lục từ số 01 đến hết Khi chuyển hồ sơ sang VKS, CQĐT bàn giao cả vật chứng cho VKS và phải lập biên bản bàn giao 1.2 Khái quát về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt 1.2.1 Khái niệm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 1.2.1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố Thuật... sở hữu hợp pháp làm tài sản của mình vì mục đích vụ lợi 8 1.1.1.2 Đặc điểm pháp lý của các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt Để nâng cao chất lượng THQCT và KSĐT các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt, trước hết phải nắm vững các đặc điểm pháp lý đặc trưng của các tội này (dựa vào bốn yếu tố cấu thành tội phạm và khái niệm các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt) như sau: - Khách thể của tội phạm. .. pháp luật 1.1.2.2 Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt Với phạm vi nghiên cứu của luận văn là THQCT và KSĐT các vụ án XPSH có tính chất chiếm đoạt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy nên trong nội dung này, tác giả chỉ nêu về cơ sở pháp lý của việc tổ chức và phân định thẩm quyền điều tra ở cấp huyện Trên cơ sở quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm... là quyền công tố và quyền công tố phải thuộc về Nhà nước - tổ chức quyền lực công, đại diện quyền lực công Đồng thời quyền công tố chỉ có trong lĩnh vực TTHS Như vậy thực chất: Quyền công tố là quyền của Nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi phạm tội Trong lĩnh vực TTHS, phạm vi của quyền công tố bắt đầu từ khi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm và kết thúc khi bản án đã có ... LUT DNG TH THU HếA Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) Chuyờn ngnh: Lut... iu tra nhng khụng chng minh c b can phm ti Vic ỡnh ch iu tra cú th l ỡnh ch ton b v ỏn hoc ỡnh ch iu tra i vi tng b can Khi 19 ỡnh ch iu tra CQT lm bn kt lun iu tra, ú nờu rừ quỏ trỡnh iu tra. .. thi hn iu tra, tm ỡnh ch iu tra, ỡnh ch iu tra + Kim sỏt thi hn iu tra: Hot ng iu tra VAHS ch c tin hnh mt thi hn xỏc nh Khon 1,2 iu 119 B lut TTHS nm 2003 ó quy nh c th thi hn iu tra cho tng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà nội) , Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà nội) , Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn