CÁC hợp CHẤT glycosid

31 980 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2016, 17:58

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM BÀI TIỂU LUẬN MÔN: HÓA SINH THỰC PHẨM Đề tài: Sinh viên thực hiện: ĐÀO THỊ THÚY HẰNG 12028131 NGÔ ĐÌNH DẠ THI 12028931 PHÙ THỊ Ý 12024751 GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tiểu luận này, nhóm chúng em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến:  Cô Nguyễn Thị Mai Hƣơng nhiệt tình giảng dạy, cung cấp kiến thức hƣớng dẫn tận tình chúng em để hoàn thành tốt tiểu luận  Ban Giám Hiệu trƣờng ĐHCNTPHCM tạo điều kiện cho chúng em đƣợc có hội tham gia nghiên cứu đề tài khoa học  Viện CN sinh học- thực phẩm tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc với môn học chuyên ngành  Thƣ viện trƣờng ĐHCNTPHCM cung cấp tƣ liệu cần thiết Trong trình thực không tránh khỏi thiếu sót, mong thầy góp ý cho chúng em để rút kinh nghiệm để hoàn thiện Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn! BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Họ tên Mã số sinh viên Đào Thị Thúy Hằng 12028131 Ngô Đình Dạ Thi 12028931 Phù Thị Ý 12024751 Phần làm Flavanoid Iridoid Phần kết luận Glycosid tim saponin Coumarin Khái quát glycoside Anthranoid Tanin LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, giới có xu hƣớng quay với hợp chất tự nhiên, ƣu tiên sử dụng hoạt chất tự nhiên việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngƣời Các chất tự nhiên có tác dụng tốt cho sức khẻo, co khả trị bệnh hay phòng bệnh ngày đƣợc quan tâm nhiều Trong số hợp chất glycoside có nguồn gốc tứ tự nhiên mang lại nhiều tác dụng tốt việc phòng ngừa trị bệnh số chất chất tốt cho bồi bổ thể Với tiểu luận giúp bạn tìm hiểu rõ nguồn gốc, tác dụng ứng dung hợp chất glycoside đời sống ngƣời Tiểu luận gồm ba phần: Phần 1: phần mở đầu Phần 2: phần nội dung Phần 3: phần kết thúc MỤC LỤC Phần 1: phần mở đầu……………………………………………………………………5 Phần 2: phần nội dung ………………………………………………………………….6 Khái quát glycoside………………………………………………………… Khái niệm ……………………………………………………………… Phân loại ……………………………………………………………… II Các hợp chất glycoside ………………………………………………………… Glycoside tim …………………………………………………………… Saponin ………………………………………………………………… 10 Anthranoid ……………………………………………………………… 14 Flavonoid …………………………………………………………………17 Coumarin …………………………………………………………………21 Tanin …………………………………………………………………… 22 Iridoid …………………………………………………………………… 25 Phần 3: phần kết luận ……………………………………………………………………28 I PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU I II III IV Đặt vấn đề: Những hợp chất glycoside hợp chất có nhiều tác dung tốt sức khỏe ngƣời, chất có nhiếu ứng dụng đới sống ngày Với tiểu luận sẻ giúp bạn tìm hiểu rõ thêm vế hợp chất glycoside Đối tượng nghiên cứu: Các hợp chất glycoside Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu nguồn góc tác dụng ứng dụng hợp chất glycoside Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu từ thực tiễn từ tài liệu khoa học PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG I Khái quát Glycoside: Khái niệm: Glycosid dạng phổ biến nhiều hợp chất tự nhiên, cấu trúc hợp chất gồm hai thành phần – phần đƣờng phần không đƣờng Phần đƣờng glycosid gọi glycon, phần không đƣờng gọi aglycon genin Phần đƣờng phần không đƣờng liên kết với dây nối acetal phân tử glycosid dễ bị phân huỷ có nƣớc dƣới ảnh hƣởng enzim (men) có chứa Phần đƣờng glycosid chủ yếu monosaccarid oligosaccarid, thƣờng glucose, rhamnose, galactose… Trong thành phần số glycosid có đƣờng đặc biệt glycosid khác (ví dụ glycosid tim) Phần aglycon glycosid thuộc nhóm chất hữu khác ví dụ cồn, andehyd, acid, phenol, dẫn chất anthracen …đôi có aglycon có chứa nitơ, lƣu huỳnh song thƣờng chứa cacbon, hydro, ôxy Do đặc tính dễ bị phân huỷ, khó thu đƣợc dạng tinh khiết nên việc nghiên cứu cấu trúc thƣờng gặp nhiều khó khăn Tác dụng glycosid lên thể phụ thuộc vào phần aglycon, phần đƣờng làm tăng giảm tác dụng chúng Phân loại: Phần đƣờng phần không đƣờng glycosid thƣờng nối với cầu nối oxy cầu nối khác nhƣ S, N, ngƣời ta phân loại glycosid theo cầu nối Một số trƣờng hợp phần đƣờng không đƣờng liên kết với dây nối ester, loại đƣợc gọi pseudoglycosid (Asiaticosid) Hệ thống phân loại thƣờng dùng phân loại theo cấu trúc phần không đƣờng Dựa vào cấu trúc phần không đƣờng ngƣời ta chia thành nhóm chất: Glycosid tim, iridoid, saponin, anthranoid, flavonoid,coumarin, tanin… II Các hợp chất Glycoside: Glycosid Tim: 1.1 Nguồn gốc: Glycosid tim glycosid steroid có tác dụng đặc biệt lên tim liều điều trị th có tác dụng cƣờng tim, làm chậm điều hoà nhịp tim Nếu liều th gây nôn làm chảy nƣớc bọt, mờ mắt, ỉa chảy, yếu cơ, loạn nhịp tim, giảm sức co bóp tim cuối làm ngừng tim thời kỳ tâm thu tim ếch tâm trƣơng động vật máu nóng Glycosid tim đƣợc gọi glycosid digitalic glycosid digitan (Digitalis) đƣợc dùng lâm sàng để chữa bệnh tim (Là thuốc có cấu trúc steroid có tác dụng mạnh chọn lọc lên tim ngƣời bệnh, đƣợc dùng để điều trị suy tim.) Glycosid tim có 45 loài thực vật chủ yếu thuộc họ: Apocynaceae, Asclepiadaceae, Celastraceae (Dây gối) , Cruciferae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Liliaceae, Meliaceae, Moraceae, Ranulculaceae, Scrophulariaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae (Đay), số côn trùng, glycosid tim có phận: lá, hoa, vỏ thân, rễ, thân rễ, , nhựa mủ 1.2 Tác dụng: Glycosid tim nhƣ glycosid khác cấu trúc hoá học gồm hai phần: phần đƣờng phần không đƣờng (aglycon) Phần không đƣờng chia thành hai phần nhỏ: phần hydrocacbon mạch nhánh vùng lacton Phần aglycon: Nhân hydrocacbon + vòng lacton cạnh cacdenolid + vòng lacton cạnh bufadienolid Phần đƣờng: Phần đƣờng nối vào OH C-3 aglycon Cho đến ngƣời ta biết khoảng 40 loại đƣờng khác Ngoài đƣờng thông thƣờng nhƣ D-glucose, L-ramnose, D-fucose, D-xylose có gặp nhóm glycosid khác, lại đƣờng gặp glycosid tim Trong đƣờng đáng ý đƣờng 2,6-desoxy Dƣới số đƣờng 2,6-desoxy hay gặp: Những đƣờng có đặc tính sau: dễ bị thuỷ phân, cho phản ứng màu với thuốc thử Kele-Kiliani, thuốc thử Xanthydrol Mạch đƣờng monosacarit oligosacarit Gitoxin-xelobiozit có digitan tía có mạch đƣờng với đơn vị đƣờng đơn: Gitoxin-xelobiozit = Gitoxygenin + (digitoxoza)3 + (glucose)2 Ngƣời ta nhân thấy glucose phía cuối mạch Phần định tác dụng lên tim phần aglycol bao gồm nhân steroid vòng lacton chƣa bão hoà Nếu giữ vòng lacton, thay nhân steroid nhân benzen, naphtalen tác dụng Nếu giữ nhân steroid mà thay đổi vòng lacton vòng lactam tác dụng giảm nhiều Sự hấp thu qua dày, tá tràng, ruột non phụ thuộc vào số lƣợng nhóm OH phần aglycon Digitoxin dễ hấp thu qua đƣờng tiêu hoá tái hấp thu qua thận gan có nhóm OH tự phần aglycon Digitoxin tích luỹ thể Uabain có nhóm OH tự phần aglycon, khó hấp thu qua đƣờng tiêu hoá nên phải tiêm tĩnh mạch Uabain thải trừ nhanh Muốn dễ hấp thu đƣờng uống ngƣời ta có xu hƣớng chuyển số thành dẫn chất acetyl ( acetyl hoá nhóm OH bậc bậc hai) Nhóm OH vị trí 14 quan trọng, nhóm OH tác dụng giảm nhiều Cách nối vòng ảnh hƣởng C/D nối vòng cis có tác dụng định lên tim A/B trans giảm tác dụng khoảng 10 lần so với dẫn chất cis tƣơng ứng Nhóm OH C-3 hƣớng a giảm tác dụng nhiều, qua trình chuyển hoá thể, OH C-3 bị epime hoá để thải Vòng lacton hƣớng a giảm tác dụng Nếu dạng aglycon hoạt tính nhóm bufadienolid mạnh dẫn chất cardenolid tƣơng ứng Phần đƣờng có ảnh hƣởng đến tác dụng nhƣng ít, chủ yếu ảnh hƣởng đến độ hoà tan 1.4 Ứng dụng: Glycosid tim đƣợc ứng dụng ngành y dƣợc sản xuất loại thuốc nhƣ:  Digitoxin Nồng độ điều trị huyết tƣơng 10 - 25 ng/ mL, nồng độ độc > 35 ng/ mL Liều điều trị: 0,05- 0,2 mg/ ngày Chế phẩm: viên nén 0,05 0,1 mg  Digoxin Nồng độ điều trị huyết tƣơng 0,5 - 1,5 ng/ mL, nồng độ độc 0,2ng/ mL Liều điều trị: 0,125- 0,5 mg/ ngày Chế phẩm: viên nén 0,125- 0,25- 0,5 mg ống tiêm 0,1- 0,25 mg/ mL 10 Ðối với dẫn chất 1,8-dihydroxyanthraquinon hay gặp họ thực vật Polygonaceae, Caesalpiniaceae, Rhamnaceae nhƣ số nấm địa y, đƣờng sinh nguyên xuất phát từ đơn vị acetat Ngƣời ta đƣa acetat có đánh dấu đồng vị phóng xạ vào môi trƣờng nuôi cấy nấm Penicillium islandicum nấm tạo dẫn chất anthranoid thấy đơn vị acetat đƣợc ngƣng tụ nối với theo đầu đuôi Chất poly-b-cetomethylen acid đƣợc tạo thành dẫn chất anthranoid Con đƣờng thứ hai tạo thành dẫn chất anthraquinon số họ thực vật khác chủ yếu họ Rubiaceae chất tiền sinh acid shikimic Sau acid ngƣng tụ với acid a-cetoglutaric tạo thành dẫn chất naphtalen chất lại gắn thêm gốc isoprenyl để đóng vòng tạo dẫn chất anthraquinon Anthraquinon đơn giản nhóm tự nhiên nhƣng có đƣợc cách oxy hoá anthracen tổng hợp từ anhydrid phtalic Muốn chiết xuất glycosid, dùng cồn ethylic cồn methylic hỗn hợp cồn nƣớc Muốn chiết phần aglycon, thủy phân acid sau chiết ether chloroform Ðể tách dẫn chất anthraquinon sử dụng độ hoà tan khác môi trƣờng kiềm khác nhƣ nói phần nhƣng phân chia không đƣợc tách bạch mà thƣờng lẫn chất với chất khác Trong nghiên cứu ngƣời ta hay dùng sắc ký cột với silicagel, kieselghur, bột cellulose Có thể dùng calcicarbonat, Mg carbonat, dicalci phosphat, calcisulfat, Mg oxyt, calci oxyd Ðể triển khai, để tách glycosid dùng ethanol methanol với độ cồn khác nhau, tách aglycon, dùng dung môi hữu theo đô phân cực tăng dần ví dụ CHCl3, tăng dần lƣợng cồn từ (1-5%), theo dõi phân đoạn đèn tử ngoại 3.2 Tác dụng: Các dẫn chất anthraglycosid, chủ yếu β-glucosid dễ hoà tan nƣớc, không bị hấp thu nhƣ bị thủy phân ruột non Khi đến ruột già, dƣới tác dụng β-glucosidase hệ vi khuẩn ruột glycosid bị thủy phân dẫn chất anthraquinon bị khử tạo thành dạng anthron anthranol dạng có tác dụng tẩy xổ, giải thích lý tác dụng đến chậm sau uống thuốc Dạng genin bị hấp thu ruột non nên tác dụng Do tác dụng làm tăng nhu động ruột nên với liều nhỏ dẫn chất 1,8dihydroxyanthraquinon dƣới dạng heterosid giúp cho tiêu hoá đƣợc dễ dàng, liều vừa nhuận, liều cao xổ Thuốc tác dụng chậm, 10 sau uống có hiệu lực Vì có tác dụng lên nhẵn bàng quang tử cung nên dùng phải thận trọng ngƣời có thai, viêm bàng quang tử cung Bài tiết qua sữa nên cần ý bà mẹ có bú, tiết qua nƣớc tiểu nên nƣớc tiểu có màu hồng Các dẫn chất anthraglycosid có tác dụng thông mật 17 Hỗn hợp dẫn chất anthraquinon có rễ Rubra tinctoria L có tác dụng thông tiểu có khả tống sỏi thận Ở Sapa, Nghĩa Lộ, vùng Lai Châu có Thiên thảo Rubia cordifolia có dẫn chất anthraquinon tƣơng tự nhƣ Chrysophanol có tác dụng kháng nấm dùng để trị nấm, hắc lào, lang ben Một số nghiên cứu cho thấy dẫn chất quinon đặc biệt dẫn chất anthraquinon có tác dụng kích thích miễn dịch chống ung thƣ Xuất phát từ acid chrysophanic dẫn chất anthraquinon khác, ngƣời ta bán tổng hợp số dẫn chất có N-, S- gốc halogen có hoạt tính chống ung thƣ 3.3 Ứng dụng: Nhờ có dẫn chất 1,8-dihydroxyanthraquinon dƣới dạng heterosid giúp cho tiêu hoá đƣợc dễ dàng nên anthranoid đƣợc ứng dụng sản xuất thuốc nhuận tràng Thuốc đƣợc dùng với liều lƣợng thấp FLAVONOID: 4.1 Nguồn gốc: Flavonoid nhóm hợp chất phenol có cấu tạo khung theo kiểu C6-C3-C6 hay nói cách khác khung gồm vòng benzen A B nối với qua mạch carbon nhóm hợp chất tự nhiên thƣờng gặp dƣợc liệu nguồn gốc thực vật Một số dƣợc liệu chứa flavonoid: Actisô, Bạch đồng nữ, Bạch thƣợc, Bạch hoa xà, Bông, Cam thảo, Cát căn, Cỏ roi ngựa, Cốt khí củ, Dâm dƣơng hoắc, Đại, Đại bi, Hoa hoè, Hoàng kỳ, Hồng hoa, dƣợc liệu cho rutin, diếp cá, núc nác, Hƣơng phụ, Ích mẫu, Khổ sâm, Kim ngân, Kim tiền thảo, Mã đề, Mò mâm xôi, Ngải cứu, Ổi, Phan tả diệp, râu mèo, hồng hoa Sài đất, Táo nhân, Thảo minh, Trần bì, Vối Xích đồng nam, xạ can, dây mật, tô mộc, Xuyên tâm liên Rau xanh nằm danh sách đƣợc liệt kê loại thực phẩm giàu chất flavonoid, nhƣ cải xanh, cải xoăn, củ hành, ớt, rau bó xôi Do đó, bạn thƣởng thức loại rau xanh chế độ ăn hàng ngày để tăng cƣờng lƣợng flavonoid cho thể Flavonoid có nhiều sen, viêt quất, socola, trà xanh,… 18 4.2 Tác dụng: Các dẫn chất flavonoid có khả dập tắt gốc tự nhƣ HO., ROO Các gốc sinh tế bào nhiều nguyên nhân sinh cạnh DNA gây ảnh hƣởng nguy hại nhƣ gây biến dị, hủy hoại tế bào, gây ung thƣ, tăng nhanh lão hoá Thí nghiệm cho thấy khả dập tắt số flavonoid theo thứ tự: myricetin >quercetin> rhammetin> morin> diosmetin> naringenin> apigenin> catechin> 5,7 dihydroxy-3', 4', 5' trimethoxy flavon> robinin> kaempferol> flavon Flavonoid tạo đƣợc phức với ion kim loại mà ion kim loại xúc tác nhiều phản ứng oxy hoá Các flavonoid có 3,5,3',4' hydroxy có khả liên kết tốt với ion kim loại theo phức oxychromon, oxycarbonyl 3',4' orthodioxyphenol Thành phần màng tế bào có chất lipid dễ bị peroxyd hoá, tạo sản phẩm làm rối loạn trao đổi chất dẫn đến huỷ hoại tế bào Ðƣa chất chống oxy hoá nhƣ flavonoid vào thể để bảo vệ tế bào ngăn ngừa nguy nhƣ xơ vữa động mạch, tai biến mạch, lão hoá , tổn thƣơng xạ, thoái hoá gan Flavonoid với acid ascorbic tham gia trình hoạt động enzym oxy hoá - khử Flavonoid ức chế tác động hyaluronidase Enzym làm tăng tính thấm mao mạch Khi enzym thừa gây tƣợng xuất huyết dƣơi da mà y học gọi bệnh thiếu vit P (P avitaminose) Các chế phẩm chứa flavonoid chiết từ loài Citrus nhƣ "Cemaflavone", "Circularine" , flavonoid từ bạc hà (diosmin) nhƣ "Daflon", "Diosmil", flavonoid từ hoa hoè (rutin) với nhiều biệt dƣợc khác chứng minh tác dụng làm bền thành mạch, làm giảm tính "dòn" tính thấm mao 19 mạch Tác dụng đƣợc hợp lực với acid ascorbic Flavonoid đƣợc dùng trƣờng hợp rối loạn chức tĩnh mạch, tĩnh mạch bị suy yếu, giãn tĩnh mạch, trĩ, chảy máu đặt vòng phụ khoa, bệnh nhãn khoa nhƣ sung huyết kết mạc, rối loạn tuần hoàn võng mạc Các dẫn chất anthocyanosid có tác dụng tái tạo tế bào võng mạc đƣợc chứng minh có tác dụng tăng thị lực vào ban đêm Tác dụng chống độc flavonoid thể làm giảm thƣơng tổn gan, bảo vệ đƣợc chức gan số chất độc đƣợc đƣa vào thể súc vật thí nghiệm (CCl4, benzen, ethanol, CHCl3, quinin, novarsenol ) Dƣới tác dụng flavonoid ngƣỡng ascorbic đƣợc ổn định đồng thời lƣợng glycogen gan tăng Sự tích luỹ glycogen có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chức giải độc gan Việc sử dụng số dƣợc liệu điều trị viêm gan, xơ gan, bảo vệ tế bào gan hiệu nhƣ: actisô, có biệt dƣợc Chophytol Cây Silibum marianum Gaertn có biệt dƣợc "Legalon"; bụt dấm - Hibiscus sabdariffa Tác dụng kích thích tiết mật thể chất thuộc nhóm flavanon, flavon, flavonol flavan-3-ol Flavonoid thể tác dụng chống co thắt tổ chức nhẵn (túi mật, ống dẫn mật, phế quản số tổ chức khác) Ví dụ apigenin có tác dụng làm giảm co thắt phế quản gây histamin, acetylcholin, seretonin Trên máy tiết niệu, nhiều flavonoid thuộc nhóm flavon, flavanon, flavonol thể tác dụng thông tiểu rõ rệt Scoparosid Sarothamnus scoparius, lespecapitosid Lespedeza capitata, quercitrin diếp cá, flavonoid râu mèo có tác dụng thông tiểu Tác dụng chống loét flavanon chalcon glycosid rễ cam thảo đƣợc ứng dụng để chữa đau dày Một số dẫn chất khác nhƣ catechin, 3-O-methyl catechin, naringenin đƣợc thử thấy có tác dụng chống loét Tác dụng chống viêm nhiều flavonoid thuô? nhóm flavon, flavanon, dihydroflavonol, anthocyanin, flavan-3-ol, chalcon, isoflavon, biflavon, 4-aryl coumarin, 4-aryl chroman đƣợc chứng minh thực nghiệm chất flavonoid ức chế đƣờng sinh tổng hợp prostagladin Ngƣời ta sử dụng rutin, citrin, leucodelphinidin, quercetin, catechin để điều trị ban đỏ, viêm da, tổn thƣơng da màng nhầy trƣờng hợp xạ trị Trên hệ tim mạch, nhiều flavonoid thuộc nhóm flavonol, flavan-3-ol, anthocyanin nhƣ quercetin, rutin, myricetin, pelargonin, hỗn hợp catechin trà có tác dụng làm tăng biên độ co bóp tăng thể tích phút tim, thí nghiệm làm hồi phục tim bị ngộ độc CHCl3, quinin, methanol, bình thƣờng lại rối loạn nhịp Cao chiết từ bạch - Ginko biloba chứa dẫn chất 3-rutinosid kaempferol, quercetin isorhammetin (trong già vàng chứa ginkgetin isoginkgetin) đƣợc số hãng Pháp bào chế thành biệt dƣợc ví dụ 20 "Ginkogink", "Tanakan" có tác dụng tăng tuần hoàn máu động mạch, tĩnh mạch mao mạch Thuốc dùng cho ngƣời có biểu lão suy: rối loạn trí nhớ, khả làm việc trí óc sút kém, tập trung tƣ tƣởng, hay cáu gắt Trên hệ thần kinh, số C-flavon glycosid hạt táo - Ziziphus vulgaris var spinosus (chứa spinosin, swertisin dẫn chất acyl spinosin) có tác dụng an thần rõ rệt Một số tài liệu gần có nói đến tác dụng chống ung thƣ số chất nhƣ leucocyanidin, leucopelargonidin, leucodelphinidin tác dụng kháng HIV số dẫn chất thuộc nhóm flavon nhƣ chrysin, acacetin 7-O-b-D-galactopyranosid Các dẫn chất thuộc nhóm isoflavonoid có tác dụng estrogen ví dụ genistein (=5,7,4' trihydroxyisoflavon) daizein (= 7,4' dihydroxyisoflavon) Tác dụng đƣợc giải thích gần cấu trúc với diethylstilboestrol Một số flavonoid khác thuộc nhóm rotenoid nhƣ chất rotenon có dây mật Derris elliptica Benth tác dụng diệt côn trùng đƣợc biết đƣợc ứng dụng từ lâu Phần lớn chất flavonoid có màu vàng (Flavonoid từ flavus có nghĩa màu vàng) Tuy nhiên số có màu xanh, tím đỏ, số khác lại màu thuộc nhóm flavonoid Trong thực vật có số nhóm hợp chất khác không thuộc flavonoid nhƣng lại có màu vàng nhƣ carotenoid, anthranoid, xanthon, cần ý để khỏi nhầm lẫn 4.3 Ứng dụng: Ngày dƣợc liệu hoa có hàm lƣợng flavonoid cao đƣợc khai thác chiết xuất, nghiên cứu sản xuất thành sản phẩm thuốc viên, thuốc nƣớc Ngoài flavonoid đƣợc ứng dụng thực phẩm, dùng làm phụ gia chất màu Các sản phẩm chứa flavonoid: 21 COUMARIN: 5.1 Nguồn gốc: Trong phần trƣớc, xét dẫn chất benzo γ-pyron (phần flavonoid) Ở coumarin dẫn chất α- pyron có cấu trúc C6- C3 Benzo α-pyron chất coumarin đơn giản tồn thực vật đƣợc biết từ năm 1820 hạt Dipteryx odorata Willd thuộc họ Ðậu Cây mọc Brazil, có trồng Venezuela có tên địa phƣơng " Coumarou", mà có tên coumarin Benzo α-pyron có Asperula odorata L họ Cà phê, số thuộc chi Melilotus họ Ðậu Chất có mùi thơm dễ chịu, đƣợc dùng làm hƣơng liệu Trong kỹ nghệ, benzo α - pyron đƣợc tổng hợp từ aldehyd salicylic, anhydrid acetic natri acetat Ngƣời ta coi α-pyron lacton (este nội) acid hydroxy-cinnamic cho tác dụng acid vô lên acid hydroxycinnamic, ví dụ HCl đóng vòng lacton Ngƣợc lại, vòng lacton bị mở vòng tác dụng kiềm Sự mở vòng đóng vòng có tính thuận nghịch Ðứng mặt sinh nguyên, tạo thành coumarin qua đƣờng acid shikimic tạo thành acid prefenic (đã trình bày phần flavonoid) Dƣợc liệu chứa coumarin: Ba dót, Mần tƣới, Bạch chỉ, Bạch đồng nữ, Cam thảo, Cỏ nhọ nồi, Đƣơng qui, Mò mâm xôi, râu mèo, Tiền hồ, Sà sàng, Sài đất, Mù u Cây tiền hồ Cây sà sàng 22 5.2 Tác dụng: Tác dụng đáng ý dẫn chất coumarin chống co thắt, làm giãn nở động mạch vành mà chế tác dụng tƣơng tự nhƣ papaverin Hàng loạt chất coumarin tự nhiên nhƣ tổng hợp đƣợc thí nghiệm Ngƣời ta nhận thấy coumarin nhóm OH C-7 đuợc acyl hóa tác dụng chống co thắt tăng, gốc acyl có đơnvị isopren (ví dụ geranyloxy) tác dụng tốt Ðối với nhóm psoralen, nhóm hydroxy,methoxy hay isopentenyloxy vị trí C-5 hay C8 tăng tác dụng Ðối với nhóm angelicin, có methoxy C-5 hay C-5 C-6 tăng tác dụng Những dẫn chất acyldihydrofuranocoumarin acyldihydropyranocoumarin tác dụng chống co thắt tốt, nhóm acyl tốt có carbon kéo dài mạch carbon tác dụng bị hạ thấp Một số dƣợc liệu đƣợc ứng dụng để khai thác tác dụng nêu nhƣ: rễ loại Tiền hồ -Peucedanum morisonii Bess, hạt cà rốt - Daucus sativus, Ammi visnaga(L.) Lam Tác dụng chống đông máu coumarin đƣợc biết từ lâu Nhƣng ý tính chất có chất có nhóm OH vị trí có xếp kép phân tử, ví dụ chất dicoumarol lần đƣợc phát chất sinh ủ đống thuộc chi Melilotus súc vật ăn bị bệnh chảy máu làm giảm tổng hợp prothrombin Hiện dicoumarol đƣợc chế tạo đƣờng tổng hợp Tác dụng nhƣ vitamin P (làm bền bảo vệ thành mạch), ví dụ bergapten , aesculin, fraxin Tác dụng chữa bệnh bạch biến hay bệnh lang trắng bệnh vẩy nến Tính chất có dẫn chất furanocoumarin nhƣ psoralen, angelicin, xanthotoxin, imperatorin Tác dụng kháng khuẩn: Nhiều dẫn chất coumarin có tác dụng kháng khuẩn, đặc biệt chất novobiocin chất kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng có nấm Streptomyces niveus Một số có tác dụng chống viêm, ví dụ calophyllolid có mù u Calophyllum inophyllum có tác dụng chống viêm 1/3 oxyphenbutazon chất calanolid dẫn chất coumarin có mù u - Calophyllum lanigerum gần đƣợc phát thấy có tác dụng ức chế HIV Ta cần ý chất aflatoxin coumarin độc có mốc Aspergillus flavus gây ung thƣ 5.3 Ứng dụng: Coumarin có mùi hƣơng ngào đƣợc sử dụng kỹ nghệ nƣớc hoa Coumarin đƣợc dùng để làm thuốc chống đông máu 23 TANIN: 6.1 Nguồn gốc: Tanin hợp chất tự nhiên thuộc nhóm polyphenol phổ biến thực vật Chúng có vị chát, có tính thuộc da Có nghĩa có khả liên kết với protein da tạo thành cấu trúc bền vững với trình thối rữa Phân tử lƣợng tanin khoảng 1.000 - 5.000 (Thuật ngữ " Tanin" sử dụng công nghiệp sinh học thực phẩm để tất polyphenol tự nhiên có vị chát, song chất có khả thuộc da thật Tính chất có với hợp chất cao phân tử có phân tử lƣợng lớn từ 1.000 - 5.000 Các phân tử có phân tử lƣợng thấp có vị chát tính thuộc da, để phân biệt ngƣời ta gọi "tanin thực phẩm", "tanin chè".) Một số dƣợc liệu chứa Tanin: Bạch đồng nữ, Chiêu liêu, Cỏ nhọ nồi, Đại hoàng, Đƣớc (Rhizophora) Hà thủ ô đỏ, Keo đen, Khổ sâm, Kim ngân, Kim tiền thảo, Mò mâm xôi, Ngũ bội tử, ổi, Sim Thảo minh, Vẹt (Bruguiera), Vối, Xoan chịu hạn Cây bạch nữ đồng 24 Quả chiêu liêu 6.2 Tác dụng: Ở cây, tanin tham gia vào trình trao đổi chất, trình oxy hóa khử Là đa phenol, tanin có tính kháng khuẩn nên có vai trò bảo vệ cho Dung dịch Tanin kết hợp với protein tạo thành màng niêm mạc nên thƣờng dùng làm thuốc săn da Tanin có tác dụng kháng khuẩn dùng làm thuốc súc miệng viêm niêm mạc miệng chỗ loét nằm lâu Chữa viêm ruột, tiêu chảy Tanin kết tủa với kim loại nặng alcaloid thƣờng dùng để chữa ngộ độc đƣờng tiêu hoá Tanin kết tủa với kim loại nặng alcaloid nên dùng chữa ngộ độc đƣờng tiêu hóa Tanin có tác dụng làm đông máu nên dùng đắp lên bết thƣơng để cầm máu, chữa trĩ, rò hậu môn 6.3 Ứng dụng: Có thể dùng tanin pha chế dung dịch nƣớc 1-2% thuốc bột, mỡ 10-20% Khi dùng uống nên dùng chế phẩm tanabumin hay tanalbin Đây dạng kết hợp tanin albumin, điều chế 10g albumin 90g nƣớc, thêm vừa đủ dung dịch tanin 6% để kết tủa hết albumin Đun nhẹ 50o để làm vón, lọc rửa với nƣớc, sấy khô 40-50o tán nhỏ Tanalbin có mà vàng nhạt, không mùi, không vị, chứa 50% tanin, không hòa tan nƣớc cồn, không bị dịch phân hủy vào đến ruột gặp môi trƣờng kiềm tanin giải phóng, tránh đƣợc tanin tác dụng niêm mạc miệng- thực quản- dày gây khó chịu làm rối loạn tiêu hóa Ngƣời lớn uống 2-10g chia làm liều nhỏ 1g Có thể dạng tanat gelatin dùng nhƣ tanalbin Tanoform (=tanin+ formol) dùng bôi 25 IRIDOID: 7.1 Nguồn gốc: Iridoid nhóm hợp chất hữu có khung phần aglycon cấu tạo từ đơn vị isoprenoid thƣờng dạng glycosid chia thành nhóm Monoterpenoid glycosid Diterpenoid glycosid Iridoid có nhiều mơ lông, dành dành, thông thiên, sứ, mã đề, cỏ roi ngựa, kim ngân, trái nhàu ác hợp chất iridoid hay gặp họ: Scrophulariaceae (digital, sinh địa, huyền sâm; Rubiaceae (lá mơ lông, dành dành); Apocynaceae (thông thiên, sứ); Loganiaceae (mã tiền); Plantaginaceae (mã đề); rifoliaceae (kim ngân); Verbenaceae (cỏ roi ngựa) số họ khác Lá mơ lông Cỏ roi ngựa 7.2 Tác dụng: Một số dẫn chất iridoid có tác dụng kháng khuẩn nhƣ plumericin, aucubin; số có tác dụng nhuận nhƣ geniposid, verbenalin, asperulosid; thông tiểu nhƣ catalposoid; làm hạ đƣờng huyết nhƣ caltapol Các tác giả Roso Tundis; Monica R Loizzo; Federca Menichini Giancarlo A.Statti (2008) tổng hợp kết nghiên cứu 141 tác giả từ 1986 đến 2007 tác dụng sinh học Iridoids: Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh: Nhàu có Iridoid Catapol nên có tác dụng làm tăng Synaptophysin, kích thích men Proteinkinase C, làm tăng phân hủy gốc tự ROS, ức chế tạo TNF - a nên có tác dụng làm chậm trình lão hóa, ngăn cản suy giảm trí nhớ, giảm thoái hóa tế bào thần kinh, bảo vệ tế bào thần kinh tăng khả phục hồi Từ có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh Tác dụng phòng chống ung thƣ: Các Iriodoids: Acubin Geniposide có tác dụng ức chế hình thành khối u, chống đột biến tế bào Catapol có tác dụng ức chế men 26 ADN - polymerase, ức chế tăng trƣởng phát triển Hapagide 8-Acetylhapagide có tác dụng ức chế kháng nguyên virus Tarennoside; Genipin Paederoside có tác dụng chống đột biến tế bào Từ chế cho thấy Iridoids có tác dụng phòng chống ung thƣ Chống viêm, tăng cƣờng miễn dịch: Cơ chế Iridoids sau: Acubin Geniposide có tác dụng ức chế TNF - a Interleukin (IL-6); Verproside Catalposide có tác dụng giảm đau; Monotropein có tác dụng giảm phù nề; Verminoside Genipin có tác dụng ức chế gốc tự mỡ xấu; Oleuropeoside Ligustroside ức chế men COX - (men gây viêm); Scrovalentinoside Scropolioside làm giảm phản ứng dị ứng; Catalpol kích thích tế bào lympho T tế bào đại thực bào Tác dụng chống oxy hóa: Aucubin có tác dụng chống sản sinh gốc tự do; Picroside I Kutkoside có tác dụng phân giải gốc tự Oleuropein có tác dụng thu dọn gốc tự Kết thử nghiệm cho thấy, sử dụng nƣớc ép Noni có tác dụng giảm oxy hóa đƣợc từ 23-27% Tác dụng lên hệ tim mạch: Oleacin có tác dụng ức chế men ACE (men kích thích biến Angiotensinogen thành Angiotensin Oleacin liên kết với thụ cảm thể AT1 AT2 (là thụ cảm thể với Angiotensin) nên có tác dụng làm giảm huyết áp Ngoài Iridoids có tác dụng ức chế LDL, làm giảm tính thấm thành mạch, giảm cholesterol Triglycerides, tăng phân giải Homocysteine, tăng HDL Tác dụng hạ đƣờng huyết: Iridoids: Oleuropein có tác dụng chống oxy hóa, tăng dung nạp Glucose; Scropolioside-D2; Harpagoside, Deacethyllasperulosidic acid (DAA) có tác dụng làm giảm Glucose huyết Từ chế đó, dẫn tới tác dụng phòng chống bệnh tiểu đƣờng Tác dụng kháng sinh: Isoplumericin, Plumericin, Galioside, Gardenoside, Gentiopicroside có tác dụng kháng với nhiều loại vi khuẩn nhƣ tụ cầu trùng vàng, E.coli, Bacillus Các Acibin, Aleuropein, Arbortristoside A C Lucidumoside có tác dụng ức chế virus hô hấp Các Plumericin, Isoplumericin, Epoxygaertnroside, Methoxy - Gaertnroside có tác dụng ức chế ký sinh trùng amip, ký sinh trùng sốt rét 27 7.3 Ứng dụng: Iridoid đƣợc ứng dụng cho sản xuất thực phẩm chức ví dụ nhƣ sản phẩm chức noni: 28 PHẨN 3: PHẦN KẾT LUẬN Đƣợc dùng làm thuốc, dùng làm thực phẩm chức nặng cung cáp lƣợng cho ngƣời đƣợc dùng để làm đẹp, hợp chất glycoside đƣợc ứng dụng nhiều đời sống ngƣời, đóng vai trò quan trọng đời sống nên ta phủ nhận mức độ ứng dụng phổ biến mang lại nhiều lợi ích cho ngƣời phải biết khai thác thác triệt để tác dụng hợp chất để phụ vụ cho nhu cầu lợi ích ngƣời 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hóa học thực phẩm  Lê Ngọc Tú www.duoclieu.org www.sciencedirect.com 30 LỜI NHẬN XÉT ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 31 [...]... dạng glycosid thì đƣợc gọi là anthraglycosid hay anthracenosid Cũng nhƣ các loại glycosid khác Anthraglycosid là những glycosid khi bị thuỷ phân sẽ cho phần đƣờng và phần aglycon (genin) là dẫn chất 9,10 anthraquinon, (9,10-anthracendion) (9,10 dixeton của anthraxen) Đa số các anthraglycosid là các polyoxy anthraquinon Gắn vào nhân thƣờng có các nhóm chức -OH, -OCH3, -CH3, -COOH Tuỳ theo vị trí các. .. chức đính vào nhân mà có các dẫn chất khác nhau: Vì trong tự nhiên hầu nhƣ chƣa gặp các dẫn chất 1,2 hoặc 1,4-anthracendion nên khi nói đến các dẫn chất anthraquinon trong tự nhiên thì ngƣời ta hiểu rằng đó là những dẫn chất 9,10-anthracendion Sự tạo thành các dẫn chất anthraquinon xuất phát từ 2 con đƣờng: 16 Ðối với những dẫn chất 1,8-dihydroxyanthraquinon hay gặp trong các họ thực vật Polygonaceae,... để trị nấm, hắc lào, lang ben Một số nghiên cứu cho thấy các dẫn chất quinon đặc biệt là các dẫn chất anthraquinon có tác dụng kích thích miễn dịch chống ung thƣ Xuất phát từ acid chrysophanic và các dẫn chất anthraquinon khác, ngƣời ta bán tổng hợp một số dẫn chất có N-, S- và gốc halogen có hoạt tính chống ung thƣ 3.3 Ứng dụng: Nhờ có các dẫn chất 1,8-dihydroxyanthraquinon dƣới dạng heterosid giúp... IRIDOID: 7.1 Nguồn gốc: Iridoid là nhóm hợp chất hữu cơ có bộ khung của phần aglycon cấu tạo từ các đơn vị isoprenoid thƣờng ở dạng glycosid có thể chia thành các nhóm Monoterpenoid glycosid và Diterpenoid glycosid Iridoid có nhiều trong lá mơ lông, dành dành, thông thiên, cây bông sứ, mã đề, cỏ roi ngựa, kim ngân, trái nhàu ác hợp chất iridoid hay gặp trong các họ: Scrophulariaceae (digital, sinh... phức với các ion kim loại mà chính các ion kim loại này là xúc tác của nhiều phản ứng oxy hoá Các flavonoid có 3,5,3',4' hydroxy có khả năng liên kết tốt với các ion kim loại đó theo phức oxychromon, oxycarbonyl hoặc 3',4' orthodioxyphenol Thành phần của màng tế bào có các chất lipid dễ bị peroxyd hoá, tạo ra những sản phẩm làm rối loạn sự trao đổi chất cũng dẫn đến sự huỷ hoại tế bào Ðƣa các chất chống... phosphat, calcisulfat, Mg oxyt, calci oxyd Ðể triển khai, nếu để tách các glycosid thì dùng ethanol hoặc methanol với các độ cồn khác nhau, còn tách aglycon, dùng các dung môi hữu cơ theo đô phân cực tăng dần ví dụ CHCl3, tăng dần lƣợng cồn từ (1-5%), theo dõi các phân đoạn bằng đèn tử ngoại 3.2 Tác dụng: Các dẫn chất anthraglycosid, chủ yếu là các β-glucosid dễ hoà tan trong nƣớc, không bị hấp thu cũng nhƣ... Rubiaceae thì chất tiền sinh là acid shikimic Sau khi acid này ngƣng tụ với một acid a-cetoglutaric thì tạo thành một dẫn chất naphtalen rồi chất này lại gắn thêm một gốc isoprenyl để rồi đóng vòng tạo ra các dẫn chất anthraquinon Anthraquinon đơn giản nhất không có nhóm thế không có trong tự nhiên nhƣng có đƣợc bằng cách oxy hoá anthracen hoặc bằng tổng hợp từ anhydrid phtalic Muốn chiết xuất glycosid, ... sinh nguyên xuất phát từ các đơn vị acetat Ngƣời ta đƣa acetat có đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ vào môi trƣờng nuôi cấy nấm Penicillium islandicum là nấm tạo ra dẫn chất anthranoid thì thấy các đơn vị acetat đƣợc ngƣng tụ nối với nhau theo đầu đuôi Chất poly-b-cetomethylen acid đƣợc tạo thành đầu tiên rồi tiếp theo các dẫn chất anthranoid Con đƣờng thứ hai tạo thành các dẫn chất anthraquinon trong... biết từ lâu Nhƣng chú ý rằng tính chất này chỉ có đối với các chất có nhóm thế OH ở vị trí 4 và có sự sắp xếp kép của phân tử, ví dụ chất dicoumarol lần đầu tiên đƣợc phát hiện khi chất này sinh ra trong khi ủ đống các cây thuộc chi Melilotus và khi súc vật ăn thì bị bệnh chảy máu do làm giảm sự tổng hợp prothrombin Hiện nay dicoumarol đƣợc chế tạo bằng con đƣờng tổng hợp Tác dụng nhƣ vitamin P (làm... tiết qua sữa nên cần chú ý đối với các bà mẹ có con bú, bài tiết qua nƣớc tiểu nên nƣớc tiểu có thể có màu hồng Các dẫn chất anthraglycosid còn có tác dụng thông mật 17 Hỗn hợp các dẫn chất anthraquinon có trong rễ cây Rubra tinctoria L có tác dụng thông tiểu và có khả năng tống sỏi thận Ở Sapa, Nghĩa Lộ, vùng Lai Châu có cây Thiên thảo Rubia cordifolia cũng có những dẫn chất anthraquinon tƣơng tự nhƣ ... hợp chất glycoside hợp chất có nhiều tác dung tốt sức khỏe ngƣời, chất có nhiếu ứng dụng đới sống ngày Với tiểu luận sẻ giúp bạn tìm hiểu rõ thêm vế hợp chất glycoside Đối tượng nghiên cứu: Các. .. ngƣời ta chia thành nhóm chất: Glycosid tim, iridoid, saponin, anthranoid, flavonoid,coumarin, tanin… II Các hợp chất Glycoside: Glycosid Tim: 1.1 Nguồn gốc: Glycosid tim glycosid steroid có tác... NỘI DUNG I Khái quát Glycoside: Khái niệm: Glycosid dạng phổ biến nhiều hợp chất tự nhiên, cấu trúc hợp chất gồm hai thành phần – phần đƣờng phần không đƣờng Phần đƣờng glycosid gọi glycon, phần
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC hợp CHẤT glycosid, CÁC hợp CHẤT glycosid, CÁC hợp CHẤT glycosid

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay