Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt amidan bằng dao kim điện đơn cực.PDF

110 589 17
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2016, 13:43

ĐẶT VẤN ĐỀ Amiđan khẩu cái (thƣờng đƣợc gọi là amiđan) là hai khối tổ chức bạch huyết lớn nhất của vòng Waldeyer nằm ở thành bên họng miệng. Viêm amiđan là viêm khu trú ở tổ chức amiđan khẩu cái, bệnh lý có thể tiến triển cấp tính hay mạn tính. Viêm amiđan có thể gây biến chứng tại chỗ: áp-xe, viêm tấy, lân cận nhƣ viêm thanh quản, xoang, tai, hay biến chứng xa tại tim, thận, khớp (38). Chỉ định cắt amiđan đƣợc thống nhất bởi các nhà TMH, ngày nay tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật có sự thay đổi so với trƣớc. Trên thế giới, có nhiều công trình nghiên cứu về tƣơng quan giữa các chỉ định cắt amiđan và xu hƣớng thay đổi của chúng theo thời gian (36),(47), tại Việt Nam hiện chƣa có nghiên cứu tƣơng tự. Phẫu thuật cắt amiđan là cần thiết khi có chỉ định, hiện nay là phẫu thuật phổ biến nhất trong chuyên ngành TMH, ở Mĩ có khoảng 500.000 ca mỗi năm (44),(47), ở Việt Nam chiếm 24,7% trong các phẫu thuật TMH (7). Có nhiều phƣơng pháp cắt amiđan: Phƣơng pháp kinh điển: bằng dụng cụ Sluder – Ballanger, thòng lọng. Ƣu điểm: hồi phục nhanh, giá thành thấp, đầu tƣ ban đầu ít, dễ sử dụng. Nhƣợc điểm: dễ sót tổ chức amiđan hoặc tổn thƣơng xung quanh, chảy máu trong mổ nhiều... Phƣơng pháp hiện đại nhƣ: bằng dao điện cao tần lƣỡng cực (Bipolar), Laser, Coblation, dao siêu âm (Ultrassound - Harmonic Skalpel)... Ƣu điểm: thời gian phẫu thuật ngắn, ít chảy máu trong mổ. Nhƣợc điểm: chi phí cao, đầu tƣ ban đầu lớn, khó bảo quản dụng cụ... Phƣơng pháp phẫu thuật cắt amiđan bằng dao kim điện đơn cực (Monopolar microdissection needle) đƣợc thực hiện lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1997(44), Việt Nam áp dụng vào khoảng những năm 2000. Do có ƣu thế trong giảm thời gian và lƣợng máu mất khi phẫu thuật, dễ thực hiện và chi phí thấp nên đã trở thành phƣơng pháp phổ biến ở tuyến trung ƣơng nhƣng chƣa đƣợc áp dụng rộng rãi tại địa phƣơng. Với mục đích góp phần nghiên cứu chỉ định, sự biến đổi của các chỉ định hiện nay và cung cấp thêm cơ sở lý luận cho phƣơng pháp cắt amiđan bằng dao kim điện đơn cực. Chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt ammiđan bằng dao điện đơn cực”. Với hai mục tiêu sau: 1. Mô tả hình thái lâm sàng của amiđan có chỉ định phẫu thuật. 2. Đánh giá kết quả của phương pháp cắt amiđan bằng dao điện cao tần đơn cực và rút ra các chỉ định cắt amiđan. B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TUN SN NGHIÊN CứU CHỉ ĐịNH Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị CủA PHƯƠNG PHáP CắT AMIĐAN BằNG DAO ĐIệN ĐƠN CựC LUN VN THC S Y HC H NI - 2012 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TUN SN NGHIÊN CứU CHỉ ĐịNH Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị CủA PHƯƠNG PHáP CắT AMIĐAN BằNG DAO ĐIệN ĐƠN CựC Chuyờn ngnh : Tai Mi Hng Mó s: 60.72.53 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS QUCH TH CN H NI - 2012 LI CM N hon thnh lun ny, tụi xin by t lũng bit n chõn thnh ti: ng y, Ban giỏm hiu, phũng o to sau i hc, B mụn Tai Mi Hng trng i hc Y H Ni ó to iu kin thun li tụi cú th hon thnh tt chng trỡnh hc ng y, Ban giỏm c Bnh vin Tai Mi Hng Trung ng ó to mi iu kin thun li cho tụi quỏ trỡnh hc ti bnh vin Tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti TS Quỏch Th Cn, l ngi thy ó tn tỡnh hng dn, úng gúp nhiu ý kin quý bỏu, giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thc hin lun ny Tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Nguyn Tn Phong, PGS.TS Nguyn ỡnh Phỳc, PGS.TS Lng Th Minh Hng, PGS.TS Phm Trn Anh, TS.Lờ Cụng nh, TS.Lờ Minh K nhng ngi thy ó tn tỡnh giỳp v cho tụi nhiu ý kin quý bỏu quỏ trỡnh lm lun Bn lun ny cng khụng th hon thnh c nu thiu s giỳp ca th cỏn b cụng nhõn viờn ca bnh vin v B mụn Tai Mi Hng, c bit l s giỳp v to iu kin thun li ca , khoa Cp cu, khoa Mi Xoang, phũng K hoch tng hp Bnh vin Tai Mi Hng Trung ng Tụi xin chõn thnh cm n! Tụi xin by t lũng bit n ti cỏc bn bố, ng nghip, lp cao hc Tai Mi Hng 19 ó luụn c v, ng h tụi hon thnh lun ny Cui cựng tụi xin by t lũng bit n sõu sc n cha m, v,anh ch em v nhng ngi thõn gia ỡnh ó luụn ng viờn, khớch l v thc s l ch da vng chc cho tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu H Ni, thỏng 11 nm 2012 Nguyn Tun Sn LI CAM OAN Tụi xin cam oan ti: Nghiờn cu ch nh v ỏnh giỏ kt qu iu tr ca phng phỏp ct amidan bng dao kim in n cc l tụi thc hin, cỏc s liu ti hon ton trung thc, cha tng cụng b ti bt k nghiờn cu no khỏc H Ni, ngy 10 thỏng 11 nm 2012 Nguyn Tun Sn CC CH VIT TT - Bnh vin : BV - Bnh vin Tai-Mi-Hng Trung ng : BVTMHTW - Tai mi hng : TMH MC LC T VN Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 LCH S NGHIấN CU 1.1.1 Th gii 1.1.2.Trong nc .6 1.2 NHNG NẫT CHNH V C IM GII PHU AMIAN 1.2.1 Vũng Waldeyer .6 1.2.2 Gii phu v chc nng ca Amian .8 1.3 BNH HC VIấM AMIAN 20 1.3.1 Nguyờn nhõn viờm amian 20 1.3.2 Biu hin lõm sng viờm amian cú ch nh phu thut 20 1.4 CN LM SNG 25 1.5 CC PHNG PHP CT AMIAN HIN I 25 1.5.1 Ct amian bng dao in 25 1.5.2 Ct amian bng dao siờu õm 30 1.5.3 Ct amian bng Laser 30 1.5.4 Ct amian bng Coblation 31 Chng I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 32 2.1 I TNG NGHIấN CU 32 2.1.1 Mu nghiờn cu 32 2.1.2 Thi gian nghiờn cu 32 2.1.3 a im nghiờn cu 32 2.1.4 Tiờu chun chn bnh nhõn 32 2.1.5 Tiờu chun loi tr 32 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU 33 2.2.1 Thit k nghiờn cu 33 2.2.2 Phng tin nghiờn cu 33 2.2.3 Cỏc bc tin hnh 33 2.2.4 Cỏc ni dung v thụng s nghiờn cu 35 2.2.5 X lý s liu 41 2.3 O C NGHIấN CU 41 Chng 3: KT QU 43 3.1 HèNH THI LM SNG AMIAN Cể CH NH PHU THUT 43 3.1.1 c im chung 43 3.1.2 iu tr trc lỳc vo vin 44 3.1.3 Triu chng lõm sng 46 3.1.4 Hỡnh thỏi amian viờm 47 3.1.5 Triu chng cn lõm sng 48 3.2 NH GI KT QU PHU THUT CT AMIAN 50 3.2.1 Thi gian phu thut 50 3.2.2 Lng mỏu mt phu thut 50 3.2.3 Mc au sau m 51 3.2.4 Thi gian hi phc 51 3.3 I CHIU CC CH NH CT AMIAN BNG DAO IN 52 3.3.1 Ch nh ct amian 60 bnh nhõn 52 3.3.2 Chi phớ cuc m 58 Chng 4: BN LUN 60 4.1 HèNH THI LM SNG VIấM AMIAN Cể CH NH PHU THUT 60 4.1.1 c im chung 60 4.1.2 Triu chng lõm sng viờm amian cú ch nh phu thut: 62 4.1.3 Hỡnh thỏi amian viờm khỏm 64 4.1.4 c im cn lõm sng 65 4.2 I CHIU CC CH NH CT AMIAN 66 4.3 KT QU PHU THUT BNG DAO KIM IN N CC 71 KT LUN 84 KIN NGH 87 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo tui v gii 43 Bng 3.2 Phõn b bnh nhõn theo ngh 44 Bng 3.3 Triu chng lõm sng thng gp 46 Bng 3.4 Liờn quan gia mc quỏ phỏt amian v tui 48 Bng 3.5 S lng bch cu trc m 48 Bng 3.6 Mc chy mỏu sau m 55 Bng 3.7 Cỏc bin chng khỏc 57 Bng 3.8 ỏnh giỏ tỡnh trng tin trin ca hc amian sau phu thut 57 Bng 3.9 i chiu tin trin cỏc triu chng lõm sng sau phu thut ct amian thỏng so vi trc phu thut 58 DANH MC BIU Biu 3.1 iu tr trc vo vin 44 Biu 3.2 Hỡnh nh lõm sng 47 Biu 3.3 Liờn quan gia hỡnh thỏi amian v tui 47 Biu 3.4 T l phõn b thi gian ct 50 Biu 3.5 T l lng mỏu mt phu thut 50 Biu 3.6 Trung bỡnh im au theo ngy 51 Biu 3.7 Thi gian hi phc trung bỡnh 51 Biu 3.8 Liờn quan gia ch nh ct amian vi th lõm sng 52 Biu 3.9 Liờn quan gia ch nh ct amian v hỡnh thỏi lõm sng 53 Biu 3.10 Liờn quan gia ch nh ct Amian v tui 54 Biu 3.11 Liờn quan gia thi gian phu thut v tui 54 Biu 3.12 Liờn quan gia lng mỏu mt v tui 55 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Vũng Waldeyer Hỡnh 1.2 Amian khu cỏi Hỡnh 1.3 V.A Hỡnh 1.4 Gii phu amian Hỡnh 1.5 Vựng amian v cỏc khoang quanh hng 13 Hỡnh 1.6 H ng mch cp mỏu cho amian 15 Hỡnh 1.7 Cỏc tnh mch ca amian khu cỏi 16 Hỡnh 1.8 p-xe quanh amian 21 Hỡnh 1.9 Hỡnh nh viờm amian mn tớnh quỏ phỏt 23 Hỡnh 1.10 Mi dao kim in c s dng ti BVTMHTW 29 Hỡnh 1.11 Mi dao kim in thụng dng 29 Hỡnh 1.12 Dao siờu õm 30 Hỡnh 1.13 H thng Laser CO2 31 Hỡnh 1.14 Ct amian bng Coblation 32 Hỡnh 2.1 B phu thut dao in n cc 26 Hỡnh 2.2 Dao kim in 33 Hỡnh 2.3 ỏnh giỏ theo thang im au Wong- Baker 40 Hỡnh 2.4 ỏnh giỏ theo thang im au VAS 40 T VN Amian khu cỏi (thng c gi l amian) l hai t chc bch huyt ln nht ca vũng Waldeyer nm thnh bờn hng ming 88 TI LIU THAM KHO Ti liu ting Vit Phm Trn Anh (2010), Gúp phn tỡm hiu mt mt s yu t nguy c nh hng n chy mỏu sau phu thut ct amian ti bnh vin tai mi hng trung ng t 5/2005 n 12/2007, Y hc thc hnh, 705(2), tr 107-111 Nguyn ỡnh Bng (1991), Tp tranh gii phu Tai mi Hng, V khoa hc v o to B y t, tr.165-195 Vừ Hiu Bỡnh (2003), Viờm amian: i chiu lõm sng - gii phu bnh, Y hc TP H Chớ Minh, Ph bn s 1-2003: tr.103-106 Hunh Khc Cng v cng s (2003) ,Ct amian ngy nay, Ni san Tai Mi Hng 2003 ,tr 1-7 Nguyn Ngc Dung, Nhan Trng Sn (2010), S dng coblator ct amian tr em ti khoa nhi tng hp Bnh vin TMH TP HCM t thỏng n thỏng nm 2009, Tp TMH Vit Nam s 55, tr5-10 Phm ng Diu (2008), Gii phu u mt c, Nh xut bn y hc, tr 224-251 Trn Cụng Hũa, Nguyn Khc Hũa, Nguyn Thanh Thy (2003), Phu thut ct amian: nhn xột 3962 trng hp ti vin tai mi hng, Ni san TMH 2003, tr.23 Nguyn Nam H, Trn ỡnh Kh, Nguyn Duy T, Hunh Hu Thc, (2008), c im gii phu bnh ca amian viờm mn tớnh ngi ln c ct amian ti Bnh vin nhõn dõn Gia nh, TP.HCM Y Hoc TP H Chớ Minh s 13 ph bn s - 2009: tr 273 277 Phm Kiờn Hu, Sok Huy, Nguyn Phm Trung Ngha, Nguyn L H, ỏnh giỏ tỏc dng gim au ca xanh methylene sau ct amian,Y Hc TP H Chớ Minh, S.14 Ph bn s 1-2010, tr 262 276 10 Trnh ỡnh Hoa 2003, Tng kt 50 trng hp ct amian gõy mờ bng dao lng cc v theo dừi hu phu thỏng ti Bnh vin Nhi ng t thỏng 11/2002 n thng 4/2003, Ni san Tai Mi Hng, tr 14 11 Nguyn Hu Khụi (2006), Viờm hng A v VA , NXB Y hc, tr 161-173 12 Hunh Tn Lc, Nhan Trng Sn (2010), ỏnh giỏ hiu qu ct amian bao bng kim in lng cc ti khoa Tai Mi Hng bnh vin nhõn dõn Gia nh, Tp Y hc TP H Chớ Minh, (14), ph bn 1, tr 182-185 13 Mai Lờ Hunh Mai, (2004), Mt vi nhn xột v viờm ty ỏp-xe quanh amian ti Bnh vin Tai Mi Hng TP H Chớ Minh 20012002, Y Hc TP H Chớ Minh, Ph bn s 1-2004: tr 79-82 14 Bựi c Ngha, (2004), Gúp phn nghiờn cu ụng in lng cc cm mỏu qua ni soi ti bnh vin TMHTW t thỏng 4/2004 n thỏng 10/2004, Lun thc s y hc, i hc y H Ni 15 Nguyn Quang Quyn (2005), Bi ging Gii phu hc, NXB Y hc, 1, tr 349-373 16 Nguyn Hu Qunh, ng Hong Sn, Nguyn Vn c (2003), So sỏnh hai phng phỏp ct amian bng phu tớch, thũng lng vi ct amian bng phng phỏp dao kim in n cccao tn n cc tr em, Y hc TP H Chớ Minh, Ph bn s 1-2003:tr 107-110 17 Lý Xuõn Quang, Phm Kiờn Hu (2007), ỏnh giỏ kt qu s dng dao m siờu õm ct amian, Tp Y hc TP H Chớ Minh, (11), Ph bn s 1, tr 5-8 18 Nhan Trng Sn, Nguyn Vn c, Hunh Khc Cng (2003), Ch nh ct amian v no VA, Ni san TMH 2003, tr 19 ng Hong Sn (2003), Ct amian bng dao kim in n ccqua 89 ca thc hin ti Bv Nhi ng I, Ni san TMH 2003, tr 26 20 Trn Anh Tun, Nhan Trng Sn (2010), S dng coblator ct 50 ca amian ngi ln ti c s Bnh vin i hc y dc TP.HCM thỏng hố 2009, Tp TMH vit nam (55), tr 11-16 21 Vừ Tn (1989), Tai Mi Hng Thc hnh, NXB Y hc, tp1, 181- 272 tr 22 Trnh ỡnh Hoa, Nguyn ỡnh Bng, (2004), ỏnh giỏ kt qu k thut ct amian bng ụng in lng cc (Bipolar) tr em, Y hc TP H Chớ Minh, 8, ph bn s 1, tr 65-66 23 Trng Kim Tri, Nguyn T Th, Vừ Lõm Phc (2010), Nghiờn cu c im lõm sng v vi khun ỏi khớ ca viờm Amian cp ti bnh vin Trung ng Hu v bnh vin i hc Y Dc Hu, i hc Y Hu 24 Trn Anh Tun, Nguyn Vn c, Nguyn Hu Khụi (2007), ỏnh giỏ kt qu ct amian bng k thut Coblation, Tp Y hc TP H Chớ Minh, (11), Ph bn s 1, tr 157-161 25 Trn Anh Tun (2010), S dng k thut Coblation phu thut ct amian v no VA, Lun tin s y hc, i hc Y Dc TP.H Chớ Minh 26 Nghiờm c Thun, o Gia Hin, Phm Minh Tun (2010) Nghiờn cu hiu qu phu thut amian di gõy mờ ni khớ qun bng dao kim in n cccao tn n cc v phu thut kinh in Tp Y hc Vit Nam thỏng 12, s 2/2010, tr.125-130 27 Hong Gia Thnh, Vừ Hiu Bỡnh, Vừ Quang Phỳc (2003): iu tr bnh ngỏy bng phu thut chnh hỡnh hng mn hu ca HERNANDEZ, Y hc TP.H Chớ Minh, 7, ph bn s 1, tr 111-114 28 Phm Vn V, Nguyn T Th, Vừ Lõm Phc (2008): Nghiờn cu c im lõm sng v ỏnh giỏ kt qu iu tr bin chng viờm ty, ỏp-xe quanh amian bng phu thut ct núng ti Hu, i Hc Y Hu II Ti liu ting Anh: 29 American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (1995), Clinical indicators compendium, Alexandria, Virginia, 1995, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 30 Aksoy F, Ozturan O, Veyseller B, Yildirim YS, Demirhan H (2010).Comparison of radiofrequency and monopolar electrocautery tonsillectomy J Laryngol Otol 2010 Feb;124(2):180-4 Epub 2009 Nov 30 31 Ahmed Hesham (2009) Bipolar diathermy versus cold dissection in paediatric tonsillectomy International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 73 (2009) 793795 32 Canada Agency for Drugs and Technologies in Health, Issue 93, November 2006, Hot Techniques for Tonsillectomy 33 Al-Qahtani AS (2012) Post-tonsillectomy hemorrhage Monopolar microdissection needle versus cold dissection. PubMed 2227-3648 34 Bukhari MA, Al-Ammar AY (2007), Monopolar electrodissection versus cold dissection tonsillectomy among children PubMed 1791-4513 35 Britt K Erickson, BSd (2009), Changes in incidence and indications of tonsillectomy and adenotonsillectomy, 1970-2005 PubMed.19467411 36 Chang KW (2005), Randomized controlled trial of coblation versus electrocautery tonsillectomy Otolaryngol Head Neck Surg (132), pp.273-280 37 Clinical Practice Guideline (2011),Tonsillectomy in Children American Academy of OtolaryngologyHead and Neck Surgery Foundation 38 Clenney T, Schroeder A, Bondy P, Zizak V, Mitchell A, (2011), Postoperative pain after adult tonsillectomy with PlasmaKnife compared to monopolar electrocautery PubMed 21647905 39 Darrow DH, Siemens C (2002 ) Indications for tonsillectomy and adenoidectomy PubMed 12172229 40 Gary Y Shaw (2004) Tonsillectomy using the Colorado microdissection needle: a prospective series and comparative technique review The Southern Medical Association January (2004), Volume 97 - Issue - pp 11-17 41 Gallagher TQ, Wilcox L, McGuire E, Derkay CS (2010) Analyzing factors associated with major complications after adenotonsillectomy in 4776 patients: comparing three tonsillectomy techniques.Otolaryngol Head Neck Surg (2010), 142(6):886-92 42 Hanna Hasan, Hannu Raitiola, Wojciech Chrapek, Juhani Pukander (2008) Randomized study comparing postoperative pain between coblation and bipolar scissor tonsillectomy Eur Arch Otorhinolaryngol 265:817820 43 Jonathan Perkins, DO; Ravinder Dahiya, MD (2003), Microdissection Needle Tonsillectomy and Postoperative Pain Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129:1285-1288 44 Johnston DR, Gaslin M, Boon M, Pribitkin E, Rosen D (2010), Postoperative complications of powered intracapsular tonsillectomy and monopolar electrocautery tonsillectomy in teens versus adults PubMed 20734971 45 Lehnerdt G, Senska K, Jahnke K, Fischer M (2005), Posttonsillectomy haemorrhage: a retrospective comparison of abscessand elective tonsillectomy PubMed 16303680 46 NoahP Parker, DavidL Walner (2011) Trends in the indication for pediatric tonsillectomy or adenotonsillectomy International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (2011), 75,282-285 47 David L Walner (2007) Past and present instrument use in pediatric adenotonsillectomy OtolaryngologyHead and Neck Surgery (2007) 137, pp 49-53 48 Parker NP, Walner DL, (2011) Post-operative pain following coblation or monopolar electrocautery tonsillectomy in children: a prospective, single-blinded, randomised comparison PubMed 21854552 49 Richard Schmidt, MD (2007) Complications of Tonsillectomy A Comparison of Techniques Arch Otolaryngol Head Neck Surg.133(9):925-928 50 Sergeev, V N B., S V (2003) Coblation Technology: a new method for high-frequency electrosurgery, Biomedical Engineering, 37(1), pp 22-25 51 Schechter MS Technical report: diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome, Pediatrics Vol 109 No April 1, 2002 pp e69 52 Scottish intercollegiate Guidelines network (2010), Management of sore throat and indications for tonsillectomy A national clinical guideline 53 The Australian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (2008), Indication for tonsillectomy and adenotonsillectomy in children 54 Udayan K Shah, MD; Jeffrey Galinkin, MD; Rosetta Chiavacci, RN, BSN; Marianne Briggs, RN, MSN, CRNP (2002), Tonsillectomy by Means of Plasma-Mediated Ablation (Prospective, Randomized, Blinded Comparison With Monopolar Electrosurgery) Arch Otolaryngol Head Neck Surg 128:672-676 55 Wong, D., Hockenberry-Eaton M, Wilson D (2001), WongBaker FACES Pain Rating Scale, Wong's Essentials of Pediatric Nursing (6), pp 1301 56 Windfuhr JP, Remmert S (2005), Trends and complications in the management of peritonsillar abscess with emphasis on children , PubMed 15448926 57 Wilson YL, Merer DM, Moscatello AL Comparison of three common tonsillectomy techniques: a prospective randomized, doubleblinded clinical study. Laryngoscope (2009) Jan;119 (1), pp.162-70 BNH N MU Hnh chớnh - H v tờn: - Tui: Gii: - Ngy vo vin: S bnh ỏn: - Lý do: - Ngy phu thut: Ngy vin: Triu chng viờm Amian - St - au hng - Nut vng - Ho - Ng ngỏy - au tai - Cn ngng th ng - Hi th hụi - Ngt mi,chy mi - Bin dng s mt - Thay i ging núi - Hch c - Mt mi - Chỏn n - S ln viờm nm - S nm b viờm - Thi im hay viờm - iu tr trc vo vin: - Hỡnh nh Amian lỳc khỏm: - Xung huyt: -Viờm mn tớnh: - Quỏ phỏt: -S teo -Hc bó u -Nghi u -Viờm VA kốm theo: - S lng bch cu: - S lng bch cu trung tớnh: 3.Ch nh ct Amian: -Viờm nhiu ln nm -Cn ngng th ng -Ng ngỏy -Gõy bin chng -Hi th hụi -Nghi u Phng phỏp ct Amian - Thi gian ct - S lng mỏu mt - Tn thng sau m: - tr trc - tr sau - li g - mn hu - tn thng khp cn,rng,li - Tỡnh trng au sau phu thut: im au ngy im au ngy im au ngy im au ngy 14 - Thi gian dựng thuc gim au - S ln dựng thuc gim au ngy - Tỡnh trng hc m: Ngy Ngy 14 - Gi mc hc m: Ngy Ngy Ngy 14 - Bin chng sau m : -chy mỏu mun: ngy th , mc - nut vng,sc - thay i v giỏc - thay i ging núi - au lờn tai - Thi gian n tr li bỡnh thng - Thi gian lm vic bỡnh thng - Chi phớ cho cuc m + Khỏm li sau thỏng: - St - au hng - Ng ngỏy - Ngng th ng - Th hụi - au lờn tai - Nut vng - Thay i ging - Thay i v giỏc - Hi lũng v phu thut [...]... Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt ammiđan bằng dao điện đơn cực” Với hai mục tiêu sau: 1 Mô tả hình thái lâm sàng của amiđan có chỉ định phẫu thuật 2 Đánh giá kết quả của phương pháp cắt amiđan bằng dao điện cao tần đơn cực và rút ra các chỉ định cắt amiđan 5 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Thế giới Năm 1930: Fowler (Mỹ) đƣa ra phƣơng pháp: ... trên 1419 bệnh nhân từ năm 2006 đến năm 2010 đã chỉ ra: cắt amiđan bằng dao kim điện có thời gian cắt trung bình là: 3.2 phút so với 7 phút của phƣơng pháp cắt lạnh Tỉ lệ chảy máu sau mổ của dao kim điện thấp hơn phƣơng pháp cắt lạnh Năm 2002: Koltai et al đƣa ra phƣơng pháp cắt amiđan bằng Microdebrider Năm 2004: phát minh ra phƣơng pháp cắt amiđan bằng Coblator (hãng ArthroCare – California) 1.1.2.Trong... phổi và điện tim là điều kiện cần đối với bệnh nhân cắt amiđan gây mê Chỉ định chụp CT scan và/ hoặc MRI ở những bệnh nhân nghi ngờ có khối u amiđan 1.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP CẮT AMIĐAN HIỆN ĐẠI 1.5.1 Cắt amiđan bằng dao điện Phẫu thuật điện là quá trình sử dụng dòng điện tần số cao để cắt và làm đông mô Kỹ thuật phẫu thuật điện chia làm hai loại: kỹ thuật đơn cực và kỹ thuật lƣỡng cực (13): - Kỹ thuật đơn. .. áp dụng vào khoảng những năm 2000 Do có ƣu thế trong giảm thời gian và lƣợng máu mất khi phẫu thuật, dễ thực hiện 4 và chi phí thấp nên đã trở thành phƣơng pháp phổ biến ở tuyến trung ƣơng nhƣng chƣa đƣợc áp dụng rộng rãi tại địa phƣơng Với mục đích góp phần nghiên cứu chỉ định, sự biến đổi của các chỉ định hiện nay và cung cấp thêm cơ sở lý luận cho phƣơng pháp cắt amiđan bằng dao kim điện đơn cực... là phƣơng pháp Sluder và thòng lọng Năm 2000 dao kim điện đơn cực đƣợc sử dụng cắt amiđan tại BVTMHTW nhƣng cho đến nay chƣa có báo cáo đánh giá kết quả của phƣơng pháp này Năm 2000 cắt amiđan bằng Laser đƣợc áp dụng tại 1 số bệnh viện nhƣ: Bạch Mai, TMH thành phố Hồ Chí Minh Năm 2004 kỹ thuật cắt amiđan bằng Coblator đƣợc áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng I Năm 2007 dao siêu âm đƣợc áp dụng cắt amiđan... ngày thứ 6 - Cả ngƣời lớn và trẻ em dùng thuốc giảm đau đến ngày thứ 5 sau mổ - Chi phí thấp 30$ với dao kim, 350$ với Coblator, 450$ với Laser + Jonathan Perkins, DO; Ravinder Dahiya, MD (44) nghiên cứu trên 45 bệnh nhân Chỉ ra cắt amiđan bằng dao kim điện giảm đau sau ngày thứ 3 tốt 6 hơn cắt amiđan bằng dao kim điện đơn cựcthông thƣờng + Al-Qahtani AS (34) trong nghiên cứu trên 1419 bệnh nhân từ... thuật ở niêm mạc và lấy mảnh ghép - Dòng loại II: đƣợc chỉnh lƣu toàn bộ (50% cắt và 50% đông): đƣợc chỉ định cho rạch da trong thẩm mĩ và phẫu thuật tạo hình, cắt bỏ những khối u ở da và niêm mạc, cắt bỏ thần kinh, cắt bỏ u sắc tố và sẹo lồi - Dòng loại III: đƣợc chỉnh lƣu 1 phần (90% đông và 10% cắt) : đƣợc chỉ định cho việc cầm máu Đƣợc dùng trong chuyên nghành da liễu trong điều trị u máu, bệnh rụng... phƣơng pháp: cắt bỏ toàn bộ amiđan mà không làm tổn thƣơng tổ chức xung quanh‖ Năm 1954: Sluder đƣa ra phƣơng pháp cắt amiđan bằng dụng cụ dao lạnh mang tên ông Năm 1955: Angles đƣa ra phƣơng pháp cắt amiđan bằng thòng lọng Năm 1994: Krespi & Ling đƣa ra phƣơng pháp cắt amiđan bằng Laser Năm 1997: Akkielah thực hiện cắt amiđan bằng dao kim điện đầu tiên Tiếp sau đó: + Rideout, Benjamin MSIV và Shaw, Gary... thiệu lần đầu tiên vào năm 1997 bởi hãng Stryker-Leibinger – Đức Đầu dao kim điện đƣợc là bằng Vonfram có độ bền rất cao, chịu đƣợc nhiệt độ 1000 độ C, kích thƣớc mũi dao khoảng 3 - 5 micromet, rất cứng và chịu va đập cao, dao cấu tạo đơn giản dễ sử dụng, bảo quản, vô khuẩn và tái sử dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam Akkielah là ngƣời đầu tiên thực hiện cắt Amiđan bằng dao kim điện trên thế giới,... sóng thuần nhất cho việc cắt hoặc đông còn có thể tạo ra các sóng hỗn hợp cho cả việc cắt hoặc đôn Tác động của sóng cao tần trên mô sinh vật: Với thiết bị phẫu thuật điện có năm loại dòng thông dụng: - Dòng loại I: đƣợc chỉnh lƣu và lọc toàn bộ (90% cắt và 10% đông): dòng chỉ định cho việc cắt đơn thuần, nó đƣợc dùng để cắt các mô mềm và nhạy cảm Loại dòng này lý tƣởng cho việc cắt gần xƣơng, bên cạnh ... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TUN SN NGHIÊN CứU CHỉ ĐịNH Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị CủA PHƯƠNG PHáP CắT AMIĐAN BằNG DAO ĐIệN ĐƠN CựC Chuyờn ngnh : Tai Mi Hng Mó s: 60.72.53 LUN... dao kim in t chc amian b t chỏy ri mi b ct t lm gim kh nng chy mỏu 29 Hỡnh 1.10: Mi dao kim in c s dng ti BVTMHTW Hỡnh 1.11: Mi dao kim in thụng dng Ngun: http://www.omnimed.co.za Mi loi u dao. .. vi dao kim, 350$ vi Coblator, 450$ vi Laser + Jonathan Perkins, DO; Ravinder Dahiya, MD (44) nghiờn cu trờn 45 bnh nhõn Ch ct amian bng dao kim in gim au sau ngy th tt hn ct amian bng dao kim
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt amidan bằng dao kim điện đơn cực.PDF, Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt amidan bằng dao kim điện đơn cực.PDF, Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt amidan bằng dao kim điện đơn cực.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn