BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề OXIT

4 694 9
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2016, 16:55

BỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HS Môn: HÓA HỌC Chủ đề : OXIT a/ Mức độ nhận biết Câu 1: Chất sau tác dụng với dung dịch HCl sinh dung dịch có màu xanh lam: A) Na2O B) Al2O3 C) CuO D) Fe2O3 Câu 2: Có chất khí : CO2 , H2, SO2, N2 Hãy cho biết chất có tính chất sau: A) cháy không khí B) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit C) làm đục nước vôi D) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ Câu 3: Khí lưu huỳnh đioxt tạo thành từ cặp chất sau đây? A) K2SO4 HCl C) Na2SO3 H2SO4 B) Na2SO3và NaCl D) Na2SO3 NaOH Câu 4: Có oxit sau: CaO, SO2 , CuO Oxit tác dụng với a) Nước ? b) Axit clohiđric ? c) Canxi hiđroxit ? Viết phương trình hóa học Câu 5: Hãy nêu tính chất hóa học viết PTHH để chứng tỏ canxi oxit oxit bazơ ? Câu 6: Trong công nghiệp người ta điều chế lưu huỳnh đioxit theo phương pháp sau đây: A Đốt lưu huỳnh không khí B Đốt quặng pirit sắt C Cho muối sunfit tác dụng với axit D Đốt lưu huỳnh quặng pirit sắt Câu 7: Cặp oxit sau phản ứng theo sơ đồ : Oxit + NaOH → Muối + H2O A CO2 CaO B CaO SO2 C SO2 Na2O D CO2 SO2 Câu 8: Dãy dãy chất sau: Na2O, CaO SO3 , MgO K2O, BaO Al2O3, CuO P2O5, SO2 SO3, CO2 Dãy chất tan hoàn toàn nước (dư), dung dịch tạo thành làm quỳ tím hóa xanh là: A 1, B 1,3 C 5,6 D 2,4 b/ Mức độ thông hiểu Câu 1: Có oxit sau: Na2O, CO2, BaO, P2O5, Fe2O3, SO3 Oxit tác dụng với : a nước b axit clohi đric? c Natrihi đroxit? Viết phương trinh hóa học Câu 2: Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi sau: FeS2 SO2 SO3 H2SO4 CaSO4 Câu 3: Nêu tượng, giải thích viết phương trình hóa học cho khí CO2 vào nước có nhuộm quỳ tím Câu 4: Có hỗn hợp khí CO2 O2 Làm để thu O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm viết phương trình hóa học Câu 5: Cho cặp chất sau: Na 2SO4 CuCl2 Na2SO3 NaCl K 2SO4 HCl K2SO3 HCl Na 2SO3 H2SO4 K 2SO4 BaCl2 Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ: A 1, B 3,4 C 4,5 D 5,6 Câu 6: Khí oxi có lẫn tạp chất là: CO2, SO2 Hãy chọn hóa chất kinh tế nhất, dễ tìm để loại bỏ tạp chất số chất sau: A Dung dịch Ba(OH)2 B Dung dịch KOH C Dung dịch NaOH D Dung dịch Ca(OH)2 (dư) Câu 7: Hãy nêu tượng quan sát viết PTHH xảy nhỏ từ từ dd HNO3 vào ống nghiệm đựng bột CuO Câu 8: Nhóm gồm khí phản ứng với dung dịch NaOH điều kiện thường là: A H2, CO2 , N2O5 B CO, CO2, N2O5 C CO2, SO3, SO2 D SO2, NO,N2O5 Câu 9: Có chất Na2O, SO3, H2SO4, NaOH, Na2SO3 Số cặp chất phản ứng với đôi : A B C D c/ Mức độ vận dụng thấp Câu 1: Có hỗn hợp khí CO2 O2 Làm thu khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm viết phương trình hóa học Câu : Cho 1.12g canxioxit tác dụng với 100g dung dịch axitclohyđric có nồng độ 20% a/ Viết phương trình hóa học b/ Tính khối lượng chất có dung dịch sau phản ứng kết thúc Câu : Dẫn từ từ 1.568 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có hòa tan 6.4g NaOH, sản phẩn muối Na2CO3 Hãy xác định chất dư dư ( lít gam) ? Câu Hòa tan hoàn toàn 12.1 hỗn hợp bột CuO ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M Tính khối lượng oxit hỗn hợp ban đầu Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 8,0 gam bột đồng (II) oxit vào 500 gam dung dịch axit sunfuric a Viết phương trình hóa học b Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit sunfuric dùng c.Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu sau phản ứng Câu 6: Hãy nêu tượng quan sát viết PTHH xảy dẫn từ từ khí CO2 vào ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi dư Câu 7: Bằng phương pháp hóa học phân biệt ba lọ nhãn đựng riêng biệt chất rắn sau đây: BaO, Al2O3 P2O5 Câu 8: Viết PTHH thực chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): (1) (6 ) ( 3) S → SO2 ( 2)→ SO3 → H2SO4 ( 4) → SO2  (5)→ Na2SO3 → NaCl  (7)→ Cl2  (8) → FeCl3 Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 20 gam oxit kim loại R (II) dung dịch axit clohiđric, có nồng độ 20% ( vừa đủ ) Sau phản ứng thu dung dịch có chứa 33,75 gam muối clurua a/ Xác định công thức hóa học oxit b/ Tính số gam dung dịch axit dùng d/ Mức độ vận dụng cao Câu 1: Để khử chua cho đất người ta làm sau: lấy lượng vôi sống (CaO) để gốc râm mát vài ngày vôi sống tả thành dạng bột mịn, chất bột mịn gọi vôi tỏa, sau người ta đem vôi tỏa bón ruộng Em cho biết vôi tỏa chứa chất nào? Viết PTHH giải thích tạo thành vôi tỏa từ vôi sống theo cách làm Cho biết không khí có chứa khí O2, N2 lượng nhỏ CO2, H2O,… Câu 2: Khí oxi có lẫn tạp chất khí cacbonic khí sunfurơ Làm để thu khí oxi tinh khiết? Cẩu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,4g hợp chất, thu 2,24 lít khí SO2 (đktc) 1,8g H2O Hãy xác định công thức phân tử A Câu 4: Trong công nghiệp, người ta điều chế lưu huỳnh đioxit phương pháp nào? Viết PTHH minh họa Câu 5: Cho 40 gam hỗn hợp A gồm CuO Fe 2O3 tác dụng vừa hết với 2000 ml dung dịch HCl, 0,60 M( đủ) a/ Viết PTHH hóa học xảy b/ Tính phần trăm khối lượng kim loại có hỗn hợp A c/ Tính khối lượng muối thu d/ Tính số lít dd H2SO4, 2,0 M cần dùng để hòa tan vừa hết dung dịch A Câu 6: Trong công nghiệp để sản xuất vôi sống (CaO) người ta dùng loại đá vôi chứa 85% CaCO3 15 % tạp chất không bị phân hủy nhiệt độ cao Khi nung lượng đá vôi thu chất rắn có khối lượng bắng 70% khối lượng đá trước nung Tính thành phần phần trăm theo khối lượng CaO có chất rắn sau nung ... trinh hóa học Câu 2: Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi sau: FeS2 SO2 SO3 H2SO4 CaSO4 Câu 3: Nêu tượng, giải thích viết phương trình hóa học cho khí CO2 vào nước có nhuộm quỳ tím Câu 4:... dư ( lít gam) ? Câu Hòa tan hoàn toàn 12.1 hỗn hợp bột CuO ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M Tính khối lượng oxit hỗn hợp ban đầu Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 8,0 gam bột đồng (II) oxit vào 500 gam dung... đựng dung dịch nước vôi dư Câu 7: Bằng phương pháp hóa học phân biệt ba lọ nhãn đựng riêng biệt chất rắn sau đây: BaO, Al2O3 P2O5 Câu 8: Viết PTHH thực chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề OXIT , BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề OXIT , BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề OXIT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay