BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề kim loại

7 790 7
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2016, 16:55

BỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HS Môn: HÓA HỌC Chủ đề : KIM LOẠI Mức độ nhận biết Câu 1: Nhóm kim loại tác dụng với dd HCl tạo muối giải phóng H2 là: Mg, Fe, Al, K Mg, Cu, Al, K Mg, Ag, Fe,Cu Fe, Ba, Zn, Al Zn, Ba, Al, Na Fe, Pb, Ca, Au A 1, 3, ; B 1, 4, ; C 2, 5, 7; D 2, 4, Câu 2: Dãy kim loại xếp theo chiều tăng dần độ hoạt động kim loại là: Fe, Cu, K, Ag, Al Mg, K, Fe, Al, Cu Cu, Fe, Zn, Al, Mg Zn, Cu, K, Mg, Ag Pb, Fe, Al, Mg Ag, Pb, Zn, Al, K A 1, 2, 4; B 1, 4, ; C 3, 5, 6; D 2, 4, Câu 3:Cặp chất sau phản ứng với nhau: A Fe khí Cl2 ; B Al HNO3 đặc nguội; C Fe H2SO4 đặc nguội; D Cu dung dịch FeCl2 Câu 4: Cho 2,7 gam nhôm vào dung dịch axitclohiđric dư Kết thúc phản ứng ta thu thể tích khí hiđro sinh (đkc) là: A 1,12 lit; B 2.24 lit; C 3,36 lit; D 6.72 lit Câu 5: Có sơ đồ phản ứng sau: FexOy + H2 ->( M ) + (N) Chất M; N là? (có kèm theo hệ số cân bằng) A.x Fe, H2O ; B Fe, yH2O; C Fe, xH2O ; D x Fe, yH2O; Bảng kết Câu Đáp án B C A C D Câu 6: Hoàn thành phương trình hóa học sau: a/ Fe + CuSO4  b/ Zn + H2SO4  c/ Fe + O2  d/ Cu + Cl2  Câu 7: Nêu tính chất vật lý ứng dụng tương ứng kim loại? Câu 8: Kim loại nhôm sắt có tính chất hóa học giống khác nhau? Dẫn phản ứng để minh họa? Câu 9: Hãy nêu yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn kim loại nêu số biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Câu 10: Hãy so sánh thành phần hóa học gang thép ? II.Mức độ thông hiểu Câu 11: Cho kim loại sau: Cu, Zn, Mg Kim loại tác dụng với a/ dung dịch HCl? b/ dung dịch CuSO4? Viết phương trình phản ứng minh họa? Câu 12: Nêu tượng quan sát cho đinh sắt ngâm dung dịch CuCl2 Giải thích tượng, viết phương trình phản ứng Câu 13: Có chất sau: FeCl3, Fe2O3, Fe, Fe(OH)3, FeCl2 Hãy lập thành dãy chuyển đổi hóa học viết phương trình hóa học Ghi rõ điều kiện ( có) Câu 14: Hoàn thành phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện có) theo sơ đồ phản ứng sau: a/ + HCℓ  MgCℓ2 + H2 b/ + AgNO3  Zn(NO3)2 + Ag c/ + Cℓ2  HgCℓ2 Câu 15: Hãy dự đoán tượng xảy viết phương trình phản ứng khi: a cho nhôm vào dung dịch đồng (II) clorua? b cho natri vào dung dịch đồng (II) clorua? Câu 16: Kim loại X có tính chất sau: - Tỉ khối lớn Phản ứng với oxi đun nóng Phản ứng với dung dịch AgNO3 Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng H2 muối kim loại hóa trị II Kim loại X là: Cu; B Na; C Al; D Fe A Câu 17: oxit kim loại R hóa trị thấp chứa 22,56% oxi,ở mức hóa trị cao chứa 50,8% oxi Kim loại R kim loại sau đây: Mn; A B Ca; C Fe; D Al Câu 18: Cho mẫu Na vào dung dịch CuSO4 Em có nhận xét gì? Kim loại Na đẩy đồng khỏi dung dịch; Na tan tạo thành dung dịch kiềm; Na tan giải phóng H2 Sau phản ứng dung dịch màu, thu kết tủa màu xanh; Na tan, sau phản ứng thu Cu khí SO2 A B C D Câu 19: Biết 300ml dd HCl 1M đủ để hòa tan 3,9 gam oxit kim loại R hóa trị(III) Kim loại R là: A Mg; B Al; C Fe; D Cu Câu 20: Cho m g hỗn hợp Al Ag tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 6,72 lit khí (đkc) Sau phản ứng thấy 4,6g kim loại không tan.Thành phần phần trăm theo khối lượng hỗn hợp kim loại Al Ag là: A 46 %; 54%; B 54%; 46%; C 76,8%; 23,2%; D Không xác định Bảng kết Câu Đáp án 16 D 17 A 18 C 19 B 20 B III.VẬN DỤNG THẤP Câu 21 Một học sinh làm thí nghiệm đổ nhầm dung dịch đồng (II) sunfat vào kẽm sunfat Để làm muối kẽm sunfat, theo em dùng kim loại nào: A Đồng; B Nhôm; C Sắt; D Kẽm Câu 22.Sau làm vườn xong bố bạn Nam làm vệ sinh dụng cụ lao động làm kim loại Việc làm có mục đích ? Để kim loại sáng bóng đẹp; Để không làm bẩn quần áo lao động; Để kim loại bị ăn mòn; Để không gây ô nhiễm môi trường Câu 23: Một học sinh đem khử hoàn toàn 9,48 g hỗn hợp Ag Fe3O4 khí hiđro dư thu 1,08 gam nước Phần trăm khối lượng Ag hỗn hợp ban đầu : A B C D A 60,3% B 61,3 % C 63,3% D 64,3 % Câu 24: Cho 22,2 g hỗn hợp gồm nhôm sắt hòa tan hoàn toàn dung dịch axit clohiđric Thu 13,44 lít khí hidro (đktc) Phần trăm khối lượng nhôm, sắt là: A 75,68% 24,32% C 49,55% 50,45% B 50,45% 49,55% D 24,32% 75,68% Câu 25 Cho 4,6 gam kim loại tác dụng với nước cho 2,24 lit khí H2 (đktc) Kim loại là: A Ca; B Na; C K; D Li Bảng kết Câu Đáp án 21 D 22 C 23 C 24 D 25 B Câu 26: Sô đa (Na2CO3) chất dùng để sản xuất chất tẩy rửa chất làm công nghiệp dệt, công nghiệp thủy tinh Từ Na em viết PTHH điều chế sô đa? Câu 27 Bạc cám (dạng bột) có lẫn đồng, nhôm Làm để thu bạc tinh khiết? Câu 28 Đặt hai cốc thủy tinh nhỏ, khối lượng lên hai đĩa cân, rót axit H2SO4 loãng vào hai cốc cho cân vị trí cân thêm vào cốc thứ sắt nhỏ, thêm vào cốc thứ hai nhôm nhỏ Khối lượng hai kim loại Hãy cho biết vị trí cân trường hợp sau: a) b) Cả hai kim loại tan hết Cả hai kim loại không bị tan hết ĐA: a) Cân thăng b) Cân giữ thăng Câu 29 Ngâm Zn 200 gam dung dịch CuSO 4% không tan nữa.Tính khối lượng Zn tham gia phản ứng nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng ĐA: mZn =3,25 gam; C%ZnSO4= 4,02% Câu 30 Một học sinh làm thí nghiệm sau: Ngâm đinh sắt nặng 20 (g) vào 50 ml dung dịch AgNO3 0,5M phản ứng kết thúc Tính khối lượng đinh sắt sau thí nghiệm ( giả sử toàn lượng bạc tạo thành bám vào đinh sắt ) ĐA: Khối lượng đinh sắt sau phản ứng là:22 g * Vận dụng cao Câu 31: Có nên dùng đồ nhôm để đựng vôi, nước vôi vữa xây dựng không ? Hãy giải thích ? ĐA: Không nên dùng đồ nhôm để đựng vôi vữa xây dựng chất có tính kiềm ăn mòn nhôm Al2O3 + Ca(OH)2  Ca(AlO2)2 + H2 2Al + Ca(OH)2 + 2H2O  Ca(AlO2)2 +3 H2 Câu 32: Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 ( tỉ lệ số mol 1:1) tác dụng hết với 250 ml dung dịch HCl 2M a) Tính khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu? b) Tính nồng độ mol chất tan có dung dịch sau phản ứng ? ( Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể ) ĐA: a Khối lượng FeO, Fe2O3 là: 3,6g g b Nồng độ mol FeCl2, FeCl3 HCl dư : 0,2M, 0,4 M 0,2 M Câu 33: Trong nước thải nhà máy có muối Pb(NO 3)3 Cu(NO3)2 chất độc Hãy nêu phương pháp hóa học xử lí nước thải trước cho chảy vào sông ngòi.Viết phương trình phản ứng (nếu có) ĐA: Pb(NO3)2 + Ca(OH)2  Pb(OH)2 + Ca(NO3)2 Cu(NO3)2 + Ca(OH)2  Cu(OH)2 + Ca(NO3)2 Câu 34; Đề xuất thí nghiệm chứng minh K kim loại mạnh? Câu 35: Cho m g hỗn hợp A gồm nhôm Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư thu 3,136 lit khí H2 (đktc) Mặt khác cho mgam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư sau phản ứng xảy hoàn toànthấy lại 1,2 gam chất rắn.Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp A ĐA: % Mg= 42,555; %Al= 57,45% Câu 36: Trong loại quặng boxit có chứa 50% nhôm oxit Nhôm luyện từ oxit chứa 1,5% tạp chất Khối lượng nhôm thu luyện 0,5 quặng boxit bao nhiêu? ( Hiệu suất phản ứng 100%) A 132,4 kg B 134,386 kg C 250 kg D 67,193 kg Câu 37: Cho hỗn hợp kim loại Al Fe vào dung dịch gồm Cu(NO3)2và AgNO3, Kết thúc thí nghiệm, lọc bỏ dung dịch thu chất rắn gồm kim loại kim loại là: Al, Cu, Ag; B Al; Fe; Cu; C Al, Fe, Ag; D Fe; Cu; Ag A Câu 38: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng bột oxit sắt nung nóng , Dẫn khí sinh vào dung dịch Ca(OH)2 thu gam kết tủa Hòa tan hết lượng Fe thu dung dịch H2SO4 loãng, dư thoát 1,344 lít H2 (đktc) Công thức sắt đem dùng là: A FeO Câu Đáp án B Fe2O3 36 B C Fe3O4 37 D D Không xác định 38 C 39 40 ... giải phóng H2 muối kim loại hóa trị II Kim loại X là: Cu; B Na; C Al; D Fe A Câu 17: oxit kim loại R hóa trị thấp chứa 22,56% oxi,ở mức hóa trị cao chứa 50,8% oxi Kim loại R kim loại sau đây: Mn;... 8: Kim loại nhôm sắt có tính chất hóa học giống khác nhau? Dẫn phản ứng để minh họa? Câu 9: Hãy nêu yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn kim loại nêu số biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Câu 10:... kết Câu Đáp án B C A C D Câu 6: Hoàn thành phương trình hóa học sau: a/ Fe + CuSO4  b/ Zn + H2SO4  c/ Fe + O2  d/ Cu + Cl2  Câu 7: Nêu tính chất vật lý ứng dụng tương ứng kim loại? Câu 8: Kim
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề kim loại , BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề kim loại , BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề kim loại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay