BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề bazơ và muối

14 827 3
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2016, 16:55

B CU HI KIM TRA NH GI THEO HNG PHT TRIN NNG LC HC SINH A CH : BAZ I MC BIT Trc nghim: Cõu 1: Dung dch cht no sau õy lm qu tớm bin i thnh mu xanh ? A dd HCl B dd H2SO4 C dd NaCl D dd NaOH Cõu 2: Nh dung dch phenolphalein khụng mu vo ng nghim cú cha dung dch natri hiroxit Hin tng quan sỏt c t ng nghim l A dung dch khụng cú mu B.dung dch khụng mu chuyn sang mu xanh; C Dung dch khụng mu chuyn sang mu ; D dung dch khụng mu chuyn sang mu tớm Cõu 3: Dóy cht no sau õy u l kim? A NaOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2; B.KOH, Fe(OH)3, NaOH; C.NaOH, KOH, Ca(OH)2; D Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2 Cõu 4: Hin tng gỡ xy thi hi th vo dung dch nc vụi trong? A Sinh cht khớ chỏy c khụng khớ B Dung dch cú mu xanh lam C Xut hin cht kt ta mu trng D Dung dch cú mu vng nõu Cõu Dóy cht no sau õy u tỏc dng vi dd NaOH: A CO2, HCl, KNO3 B SO2, H2SO4, NaCl C P2O5, Al, Fe D SO2, H2SO4, FeCl3 P N Cõu CHN D C C C D T lun Cõu 6: - Cú phi tt c cỏc cht kim u l baz khụng? Dn cụng thc húa hc ca ba cht kim minh - Cú phi tt c cỏc baz u l cht kim khụng? Dn cụng thc húa hc ca nhng baz minh ỏp ỏn: - Cỏc cht kim u l baz VD: KOH, NaOH, Ca(OH)2 - Khụng phi tt c cỏc baz u l cht kim: VD: Cu(OH)2, Mg(OH)2 Cõu 7: Trỡnh by tớnh cht húa hc ca NaOH Vit PTHH minh ỏp ỏn: a/ Lm qu tớm chuyn sang xanh, lm phenolphtalein khụng mu chuyn sang hng b/ Tỏc dng vi axit: NaOH + HCl NaCl + H2O c/ Tỏc dng vi oxit axit: 2NaOH + SO3 Na2SO4 + H2O Cõu 8: Vit cỏc PTHH thc hin cỏc chui bin húa sau, ghi rừ iu kin phn ng (nu cú): (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) CaO CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaSO4 ỏp ỏn: (1) CaO + CO2 CaCO3 (2) CaCO3 CaO + CO2 (3) CaO + H2O Ca(OH)2 (4) Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O (5) CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + H2O + CO2 Cõu 9:Vit phng trỡnh húa hc cho dd NaOH tỏc dng vi SO2, H2SO4 ? ỏp ỏn: 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O 2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O Cõu 10: Vit PTHH chng t rng barihiroxit l mt baz tan? ỏp ỏn: BaOH)2 + CO2 BaCO3 +H2O Ba(OH)2 + 2HCl BaCl2 +2H2O II MC HIU Trc nghim: Cõu 1: Cú l khụng nhón, mi l ng riờng bit cỏc dung dch cỏc cht sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl Dựng húa cht no sau õy phõn bit chỳng ? A Qu tớm B dd Na2SO4 C dd H2SO4 D Qu tớm v dd Na2SO4 Cõu 2: Cú l ng riờng bit dung dch: NaOH, Ca(OH)2 Dựng hoỏ cht no sau õy phõn bit chỳng ? A H2SO4 B CO2 C Qu tớm D HCl Cõu 3: Khi cho t t dung dch NaOH vo ng nghim ng dung dch hn hp gm HCl v mt ớt phenolphthalein Hin tng quan sỏt c ng nghim l: A Mu hng mt dn B Mu hng t t xut hin C Khụng cú s thay i mu D Mu xanh t t xut hin Cõu 4: Hũa tan 8g SO3 vo nc c dung dch A trung hũa ht dung dch A cn: A 0,2 mol NaOH B 0,1 mol NaOH C 0,1 mol Ba(OH)2 D C A v C u ỳng Cõu 5: Hũa tan ht 4,6g Na vo H2O c dung dch X th tớch dung dch HCl 1M cn phn ng ht vi dung dch X l: A 100ml B 300ml C 200ml D 400ml Cõu CHN D B D D C T lun Cõu 6: Nờu hin tng xy v vit PTHH ( nu cú) cỏc thớ nghim sau: a/ Nung núng ng (II) hiroxit b/ Cho t t dung dch Ba(OH)2 vo ng nghim cha dung dch H2SO4 ỏp ỏn: Cu(OH)2 CuO + H2O Mu xanh chuyn en cú hi nc thoỏt Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4+ 2H2O kt ta mu trng xut hin Cõu 7: Cho cỏc baz sau Cu(OH)2 , NaOH, Ba(OH)2 Baz no tỏc dng vi : (2) a/ dung dch HCl b/ b nhit phõn hy Vit cỏc phng trỡnh húa hc xy ? ỏp ỏn: a/ Cu(OH)2 + 2HCl CuCl2 +2H2O NaOH + HCl NaCl +H2O Ba(OH)2 + 2HCl BaCl2 +2H2O b/ Cu(OH)2 CuO + H2O Cõu 8: Vit cỏc PTHH thc hin nhng chuyn i húa hc sau: CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaCl2 Ca(NO3)2 ỏp ỏn: CaCO3 CaO + CO2 CaO + H2O Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O CaO + 2HCl CaCl2 + H2O Ca(OH)2 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + 2H2O Cõu 9: Cho cỏc cht sau: KOH, Ca(OH)2, SO2, CO, H2SO4, CO2 Hóy chn cp cht no cú th phn ng vi nhau? Vit phng trỡnh phn ng minh nu cú ỏp ỏn: 2KOH + SO2 K2SO3 + H2O SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O KOH + CO2 K2CO3 + H2O Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O Cõu 10: Cho dung dch cú cha 3,65g HCl tỏc dng va vi dung dch NaOH a Tớnh lng NaOH cn dựng? b Tỡnh lng mui to thnh? ỏp ỏn: HCl + NaOH NaCl + H2O n HCl= 3,65/36,5= 0,1 mol a/ m NaOH = 0,1 x 40= g b/ m NaCl= 0,1x 58,5= 5,85 g III MC VN DNG THP Cõu 1: Trn 200ml dd MgCl2 0,15M vi 300ml dd NaOH phn ng va Sau phn ng lc kt ta nung n lng khụng i c m gam cht rn: a Tớnh m b Tớnh CM ca cỏc cht cú dung dch sau lc kt ta (coi V khụng i) ỏp ỏn PTHH: MgCl2 + 2NaOH 2NaCl + Mg(OH)2 Mg(OH)2 MgO + H2O S mol MgCl2 = 0,03 mol S mol MgCl2 = s mol Mg(OH)2 = s mol MgO = 0,03 mol a Khi lng MgO = 0,03 x 40 = 1,2 gam b s mol NaCl = x s mol MgCl2 = x 0,03 = 0,06 mol CM dd NaCl = 0,06 / 0,3 = 0,2M Cõu 2: * Cú l khụng nhón, mi l ng mt dung dch khụng mu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH v Na2SO4 Ch c dựng qu tớm, lm th no nhn bit dung dch ng mi l bng phng phỏp húa hc? Vit cỏc PTHH * ỏp ỏn: Cho qu tớm vo mu th - mu lm qu tớm chuyn sang xanh l Ba(OH)2, NaOH (nhúm 1) - mu khụng lm qu tớm i mu l NaCl v Na2SO4, (nhúm 2) Ln lt ly tng cht nhúm cho tỏc dng vi tng cht nhúm Mu no cú kt ta trng thỡ cht nhúm l Ba(OH)2, cht nhúm l Na2SO4 Khụng cú hin tng kt ta thỡ cht nhúm l NaOH, nhúm l NaCl Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaOH Cõu 3: * Cho nhng cht sau: Na2CO3, Ca(OH)2, NaCl a) T nhng cht ó cho, hóy vit cỏc phng trỡnh húa hc iu ch NaOH b) Nu nhng cht ó cho cú lng bng nhau, ta dựng phn ng no cú th iu ch c lng NaOH nhiu hn * ỏp ỏn: a) iu ch NaOH t nhng cht ó cho: - Dung dch Na2CO3 tỏc dng vi dung dch Ca(OH)2: Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH (1) - in phõn dung dch NaCl bỡnh in phõn cú vỏch ngn: 2NaCl + 2H2O p 2NaOH + H2 + Cl2 cú vỏch ngn b) Dựng cht no iu ch c NaOH nhiu hn: t lng ca mi cht ban u l a gam Theo (1) 106 g Na2CO3 tỏc dng vi 74 g Ca(OH)2 sinh 80 g NaOH Nu cú a g mi cht thỡ Na2CO3 s thiu, Ca(OH)2 s d Nh vy, lng NaOH iu ch c s tớnh theo lng Na2CO3: 106 g Na2CO3 iu ch c 80 g NaOH 80.a Vy a g Na2CO3 iu ch c g NaOH 106 Theo (2) 117 g NaCl iu ch c 80 g NaOH 80.a Vy a g NaCl iu ch c g NaOH 117 So sỏnh lng NaOH iu ch dc, ta thy: 80.a 80.a > 106 117 Kt lun: a g Na2CO3 iu ch c lng NaOH nhiu hn so vi dung2a g NaCl Cõu 4: * T H2O, NaCl, Cu Hóy vit PTHH iu ch Cu(OH)2 * ỏp ỏn: 2NaCl pnc 2Na + Cl2 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Cu + Cl2 to CuCl2 CuCl2 + NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl Cõu 5: * 3,04 g hn hp NaOH v KOH tỏc dng va vi dung dch HCl thu c 4,15 g cỏc mui clorua a) Vit cỏc phng trỡnh húa hc b) Tớnh lng ca mi hidro xit hn hp ban u * ỏp ỏn: a) Cỏc phng trỡnh húa hc: HCl + NaOH NaCl + H2O (1) HCl + KOH KCl + H2O (2) b) Tớnh lng ca mi hidroxit hn hp ban u: t x v y l s mol ca NaOH v KOH hn hp, ta cú cỏc phng trỡnh sau: 40x + 56y = 3,04 (I) 58,5x + 74,5y = 4,15 (II) Gii phng trỡnh (I) v (II) ta c: x = 0,02 v y = 0,04 S g NaOH v KOH cú hn hp l: mNaOH = 40 0,02 = 0,8 g mKOH = 56 0,04 = 2,24 g Cõu 6: * Cú l khụng nhón, mi l ng nhng cht rn sau: Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3 Hóy chn mt thuc th cú th nhn bit c c cht trờn Vit cỏc PTHH * ỏp ỏn: - Cht rn tan dung dch H2SO4: nu thnh dung dch mu xanh lam, cht ú l Cu(OH)2; nu to kt ta mu trng, cht em th l Ba(OH)2; nu sinh cht khớ, cht em th l Na2CO3 - Vit PTHH: H2SO4 + Cu(OH)2 CuSO4 + 2H2O H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2H2O H2SO4 + Na2CO3 Na2SO4 + H2O + CO2 Cõu 7: Hóy vit phng trỡnh phn ng (cú bn cht khỏc nhau) iu ch mui t baz * ỏp ỏn: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O NaOH + HCl NaCl + H2O 2NaOH + CuSO4 Na2SO4 + Cu(OH)2 Cõu 8: Cho 15,5 gam natri oxit tỏc dng vi nc thu c 0,5 lớt dung dch baz a/ Vit PTHH v tớnh nng mol ca dung dch baz thu c b/ Tớnh th tớch dung dch H 2SO4 20% cú lng riờng 1,14g/ml cn dựng trung hũa dung dch baz núi trờn * ỏp ỏn: a) Cỏc phng trỡnh húa hc: Na2O + H2O NaOH n Na2O = 15,5/62 = 0,25 mol CM NaOH = 0,5/ 0,5 = M b) H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O m dd H2SO4 = (0,25 x 98 x100)/ 20 = 122,5 g Vdd H2SO4 = mdd/ D = 122,5/ 1,14= 107,45 ml Cõu 9: Cho 22,5 gam hn hp baz gm Cu(OH) v Fe(OH)3 tỏc dng va vi dung dch cú cha 18,25 gam HCl Tớnh thnh phn phn trm theo lng mi cht cú hn hp * ỏp ỏn: a) Cỏc phng trỡnh húa hc: 2HCl + Cu(OH)2 CuCl2 + 2H2O (1) 3HCl + Fe(OH)3 FeCl3 + 3H2O (2) t x v y l s mol ca Cu(OH)2 v Fe(OH)3 hn hp, ta cú cỏc phng trỡnh sau: 98x + 107y = 22,5 2x + 3y = 0,5 Gii phng trỡnh ta c: x = 0,175 v y = 0,05 S g NaOH v KOH cú hn hp l: % Cu(OH)2 = (98 0,175)/ 22,5 = 76,2 % % Fe(OH)3 = (107 0,05)/ 22,5 = 23,8 % Cõu 10: Bng phng phỏp húa hc hóy phõn bit bn l mt nhón ng riờng bit cỏc dung dch sau õy: NaOH, Ba(OH)2, HCl v H2SO4 * ỏp ỏn: Dựng quỡ tớm chia nhúm : Nhúm 1:NaOH, Ba(OH)2,Nhúm : HCl v H2SO4 Dựng Na2SO4 cho nhúm nhn c Ba(OH)2 ( vit Pthh) Dựng BaCl2 cho nhúm nhn c H2SO4( vit Pthh) IV MC VN DNG CAO: Cõu 1: Hóy tớnh th tớch khớ CO2 (ktc) to thnh dp tt ỏm chỏy nu bỡnh cha chỏy cú dung dch cha 980 g H2SO4 tỏc dng ht vi dung dch Na2CO3 ỏp ỏn : PTHH: H2SO4 + Na2CO3 Na2SO4 + CO2 +H2O S mol H2SO4 = 980/98 = 10 mol S mol H2SO4 = s mol CO2 = 10 mol Th tớch CO2 = 10 x 22,4 = 224 lớt Cõu 2: Sau lm thớ nghim cú nhng khớ thi c hi sau: HCl, H2S, CO2, SO2 Cú th dựng cht no sau õy loi b chỳng l tt nht? Gii thớch v vit cỏc PTHH ( nu cú) A Nc vụi trong; B Dung dch HCl; C Dung dch NaCl; D Nc ỏp ỏn : A Nc vụi Vỡ HCl, H2S, CO2, SO2 u b hp th bi Ca(OH)2 Cõu 3: * mt mu natri hidroxit trờn tm kớnh khụng khớ, sau vi ngy thy cú cht rn mu trng ph ngoi Nu nh vi git dung dch HCl vo cht rn trng thy cú khớ thoỏt ra, khớ ny lm c nc vụi Cht rn mu trng l sn phm phn ng ca Natri hidroxit vi cht no sau õy? Gii thớch v vit PTHH minh a) Oxi khụng khớ b) Hi nc khụng khớ c) Cacbon ioxit v oxi khụng khớ d) Cacbon ioxit v hi nc khụng khớ e) Cacbon ioxit khụng khớ * ỏp ỏn: NaOH cú tỏc dng vi dd HCl, nhng khụng gii phúng khớ cú khớ bay lm c nc vụi, thỡ NaOH ó tỏc dng vi cht no ú khụng khớ to hp cht X Hp cht ny tỏc dng vi dd HCl sinh khớ CO2 hp cht X phi l mui cacbonat Na2CO3, mui ny c to thnh NaOH ó tỏc dng vi Cacbon ioxit CO2 khụng khớ PTHH: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2 Cõu 4: t chua l t cú d lng axớt, pH nh hn Hu ht t canh tỏc nụng nghip u chua Tựy theo loi cõy trng m chua hp lý s khỏc Khi pH xung di mc hp lý thỡ phi chng chua v húa cht r nht lm vic ny l vụi i vi nhng rung t chua, trc cy lỳa nhng ngi nụng dõn thng hay rc vụi bt vo rung mt thi gian sau ú, mi cy lỳa Em hóy dng kin thc ó hc gii thớch vic lm ny? * ỏp ỏn: t chua l d axớt nờn bún vụi trung hũa ht lng axớt ú, sn phm phn ng trung hũa l mụi trng trung tớnh s thớch hp cho cõy lỳa sinh sng B CH MUI : I MC BIT Cõu 1: Phng trỡnh no sau õy th hin tớnh cht húa hc ca mui A B 2HCl +Zn ZnCl2 + H2 P2O5 + 3H2O H3PO4 C D CuSO4 + Fe Cu +FeSO4 H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + H2O Cõu 2: Dóy cht no sau õy u l mui A B C D HCl , H2SO4, HNO3 NaOH, KOH, Mg(OH)2 Na2O, K2O, MgO NaCl, Na2SO4, KNO3 Cõu 3: Cho AgNO3 tỏc dng vi HCl sn phm ca phn ng cú: A H2O B AgCl C NaOH D H2 Cõu 4: Khi un núng dung dch mui n hi lõu ta thu c: A Khụng thu c gỡ B Mui khan C Dung dch mui ban u D Thu c cht khỏc Cõu 5: Khi in phõn dung dch NaCl cú mng ngn, sn phm thu c l: A NaOH, H2 v Cl2 B NaCl, NaClO, H2 v Cl2 C NaCl, NaClO, Cl2 D NaClO, H2 v Cl2 Cõu 6: Cú ng nghim ng cỏc dung dch: Ba(NO 3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3 Dựng thờm húa cht no sau õy nhn bit c chỳng? A Qu tớm B Dung dch phenolphtalein C CO2 D Dung dch NaOH Cõu 7: Cp cht no sau õy phn ng vi nhau? A NaOH v MgSO4 B KCl v Na2SO4 C CaCl2 v NaNO3 D.ZnSO4 v H2SO4 Cõu 8: Dung dch tỏc dng c vi cỏc dung dch: Fe(NO3)2, CuCl2 l: A Dung dch HCl B Dung dch NaOH C Dung dch AgNO3 B.Dung dch BaCl2 Cõu CHN ỏp ỏn: C B B A A A B D Cõu 9: Hóy dn mt dung dch mui tỏc dng vi mt dung dch cht khỏc thỡ to ra: a) Cht khớ b) Cht kt ta Vit cỏc phng trỡnh húa hc ỏp ỏn: a) K2CO3 + 2HCl 2KCl + H2O + CO2 b) Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl Cõu 10: Nhn bit cỏc cht rn : Na2CO3 , BaSO4, NaCl ch bng dung dch HCl Trớch mi cht mt ớt lm mu th v ỏnh s th t ỏp ỏn: - Cho HCl mi l: + L tan l: NaCl + L khụng tan: BaSO4 + Tan to dd cú khớ thoỏt Na2CO3 II MC HIU Cõu 1: Cho dung dch Ba(OH)2 tỏc dng vi dung dch Na2SO4 cú hin tng A Xut hin kt ta mu trng C Khụng cú hin tng gỡ B Xut hin kt ta mu xanh D Cú kt ta mu Cõu 2: Dung dch ZnSO4 cú ln cht l CuSO4 Dựng kim loi no sau õy lm sch dung dch ZnSO4 ? Hóy gii thớch v vit phng trỡnh phn ng sau: A Fe B Zn C Cu D Mg Cõu 3: Cú th dựng HCl nhn bit cỏc dung dch khụng mu no sau õy: A NaOH, Na2CO3, AgNO3 B Na2CO3, Na2SO4, KNO3 C KOH, KHCO3, K2CO3 D Tt c cỏc trng hp trờn Cõu 4: phõn bit mui BaCl2 v NaCl ta dựng thuc th no sau õy: A HCl B H2SO4 C NaOH D KOH ỏp ỏn: Cõu CHN A B A B Cõu 5: Dung dch NaOH cú th dựng phõn bit mui cú mi cp sau c khụng? (Nu c thỡ ỏnh du X, nu khụng thỡ ỏnh du vo cỏc ụ vuụng) a) Dung dch K2SO4 v dung dch Fe2(SO4)3 b) Dung dch Na2SO4 v dung dch CuSO4 c) Dung dch NaCl v dung dch BaCl2 ỏp ỏn: a) c; Fe2(SO4)3 + 6NaOH 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 b) c; 2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4 c) Khụng Cõu 6: Cú dd natri sunfat v natri cacbonat Thuc th no sau õy cú th dựng nhn bit mi dd trờn: a) dd bari clorua b) dd axit clohdric c) dd chỡ nitrat d) dd natri hidroxit e) dd natri clorua Gii thớch s la chn v vit PTHH ỏp ỏn: Cõu b Dd HCl Gii thớch: mui tỏc dng vi dd HCl to thnh bt khớ Mui ú l Na2CO3 PTHH: Na2SO4 + 2HCl H2SO4 + 2NaCl; Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2 Cõu 7: Nu ch dựng dd NaOH thỡ cú th phõn bit mui mi cp cht sau c khụng? a) dd Na2SO4 v dd Fe2(SO4)3 b) dd Na2SO4 v dd CuSO4 c) dd Na2SO4 v dd BaCl2 Gii thớch v vit PTHH ỏp ỏn: Dựng dd NaOH thỡ cú th phõn bit mui mi cp cht: a) dd Na2SO4 v dd Fe2(SO4)3 Dung dch mui no tỏc dng vi dd NaOH to kt ta mu nõu l mui Fe2(SO4)3 b) PTHH: Fe2(SO4)3 + 6NaOH 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 nõu b) dd Na2SO4 v dd CuSO4 Dung dch mui no tỏc dng vi dd NaOH to kt ta mu xanh, l mui CuSO4 PTHH: CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 Cõu 8: Chn cht thớch hp in vo ch trng ? Hon thnh phng trỡnh phn ng sau A HCl + ? CaCl2 + CO2 + H2O B BaCl2 + Na2SO4 ? + ? C CuCl2 + ? Cu(OH)2 + NaCl D ? + Cu Cu(NO3)2 + Ag Cõu 9: Trn dd vi ta c dd mui NaCl Hóy cho bit cp dd cht ban u no cú th ó c dựng Minh cho cõu tr li bng cỏc PTHH ỏp ỏn: - dd axit v dd baz, VD: HCl v NaOH - dd axit v dd mui VD: HCl v Na2CO3 - dd mui VD: CaCl2 v Na2CO3 PTHH: HCl + NaOH NaCl + H2O 2HCl + Na2CO3 2NaCl + H2O + CO2 CaCl2 + Na2CO3 2NaCl + CaCO3 Cõu 10: Cú nhng dung dch mui sau: Mg(NO3)2, CuCl2 Hóy cho bit mui no cú th tỏc dng vi: a) Dung dch NaOH b) Dung dch HCl c) Dung dch AgNO3 ỏp ỏn: a) Mg(NO3)2 + NaOH Mg(OH)2 + 2NaNO3 CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl b) Vi dung dch HCl khụng cú mui no phn ng c) Vi dung dch AgNO3 ch cú CuCl2 phn ng CuCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Cu(NO3)3 III MC VN DNG THP Cõu Dóy gm cỏc mui u phn ng vi c dung dch NaOH v vi dung dch HCl A NaHCO3 ; CaCO3 ; Na2CO3 B Mg(HCO3)2 ; NaHCO3 ; Ca(HCO3)2 C Ca(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 ; BaCO3 D Mg(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 ; CaCO3 Cõu Cp cht no sau õy cú phn ng to thnh sn phm l cht khớ A Dung dch Na2SO4 v dung dch BaCl2 B Dung dch Na2CO3 v dung dch HCl C Dung dch KOH v dung dch MgCl2 D Dung dch KCl v dung dch AgNO3 Cõu Ch dựng dung dch NaOH cú th phõn bit c dung dch riờng bit nhúm no sau õy A Dung dch Na2SO4 v dung dch K2SO4 B Dung dch Na2SO4 v dung dch NaCl C Dung dch K2SO4 v dung dch MgCl2 D Dung dch KCl v dung dch NaCl Cõu 4: Cho 100 ml dung dch Ba(OH) 1M vo 100 ml dung dch H2SO4 0,8M Khi lng kt ta thu c : A 18,64 g B.1,864 g C 9,32 g D 23,3 g Cõu Cho hn hp bt ỏ vụi (gi s ch cha CaCO3) v thch cao khan (CaSO4) tỏc dng vi dung dch HCl d to thnh 448 ml khớ (ktc) Khi lng ca ỏ vụi hn hp ban u l A 0,2 gam B 20 gam C 12 gam D 2,0 gam ỏp ỏn Cõu CHN B B C A D Cõu 6: Cú cht rn mu trng ng l riờng bit khụng nhón l Na2CO3, NaCl, hn hp NaCl v Na2CO3 Hóy nhn bit cht ng mi l bng phng phỏp húa hc Trỡnh by cỏch tin hnh v vit PTHH ỏp ỏn: - Cho nc vo mu th, sau ú nh dung dch HNO3 d vo + Khụng cú hin tng gỡ l NaCl + Cú hin tng si bt khớ l Na2CO3 v hn hp NaCl v Na2CO3 + Lc ly nc lc cho tỏc dng vi dd AgNO3 mu no khụng phn ng thỡ mui ban u l Na2CO3 Mu no cú hin tng kt ta trng l hn hp NaCl v Na2CO3 Na2CO3 + 2HNO3 2NaNO3 + H2O + CO2 AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 Cõu 7: Cú nhng mui sau: CaCO3; CuSO4; MgCl2 Hóy cho bit mui no cú th iu ch bng phng phỏp sau: a) Axit tỏc dng vi dd baz b) Axit tỏc dng vi kim loi ỏp ỏn: a) Axit tỏc dng vi dd baz: CaCO3; CuSO4; MgCl2 b) Axit tỏc dng vi kim loi: MgCl2; CuSO4 (dựng H2SO4 c) Cõu 8: Bit 5g hn hp mui l CaCO3 v CaSO4 tỏc dng va vi 200 ml dd HCl, sinh c 448 ml khớ (ktc) a) Tớnh nng mol ca dd HCl ó dựng b) Tớnh thnh phn phn trm theo lng ca mi mui hn hp ban u ỏp ỏn: a) nng mol ca HCl: Ch cú CaCO3 tỏc dng vi dd HCl: CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 S mol HCl cú dd: 448 nHCl = nCO2 = = 0,04 mol 22400 nng mol dd HCl ó dựng: 1000.0, 04 CM = = 0,2(mol/l) 200 b) Thnh phn ca hn hp mui: theo PTHH s mol CaCO3 cú hn hp l: lng CaCO3 cú hn hp l: Thnh phn cỏc cht hn hp l: nCaCO3 = nCO2 = 0,02 mol mCaCO3 = 100 0,02 = g % mCaCO3 = 2.100% = 40% %mCaSO4 = 100% - 40% = 60% Cõu 9: Bit g hn hp mui l Na2CO3 v NaCl tỏc dng va vi 20 ml dd HCl, thu c 448 ml khớ a) Tớnh nng mol ca dd HCl ó dựng b) Tớnh lng mui thu c sau phn ng c) Tớnh thnh phn phn trm theo lng ca mi mui hn hp ban u ỏp ỏn: Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2 0,02 mol 0,04 mol 0,02 mol 0, 448 nCO2 = 22, = 0,02 mol CM HCl = 0,0, 04 = 2M 02 mNaCl = 0,04 58,5 = 2,34 g mNa2CO3 = 0,02 106 = 2,12 g % mNa2CO3 = 2,12.100 = 42,4% % mNaCl = 100 42,4 = 57,6% Cõu 10: Nhn bit cỏc dung dch: HCl, HNO3 , AgNO3, NaOH ch bng kim loi ỏp ỏn : Dựng kim loi Cu cho vo cỏc mu + Nhn HNO3 -> NO ( khụng mu) ngoi khụng khớ hoỏ nõu 3Cu + 8HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2NO + H2O 2NO + O2 -> NO2 ( mu nõu) + Nhn AgNO3 to dung dch mu xanh Cu + AgNO3 -> Cu(NO3)2 + Ag + Dựng dung dch Cu(NO3)2 to nhn c NaOH cú xanh Cu(NO3 )2 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + 2NaNO3 + Lc kt ta Cu(OH)2 dựng nhn HCl kt ta tan Cu(OH)2 + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O Cõu 11: Cho 300ml dung dch BaCl2 tỏc dng vi dung dch cú cha 9,8 gam H2SO4 H2SO4 Sau cụ cn dung dch thu c kt ta hi: a) Khi lng kt ta thu c sau phn ng b) Tớnh nng d mol ca dung dch BaCl2 PTHH: BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl 9,8 = 0,1( mol ) - S mol H2SO4 = 98 a Theo phng trỡnh suy s mol BaSO4: 0,1 mol - Khi lng BaSO4: 0,1.233= 23,3 g b Theo phng trỡnh suy s mol BaCl2: 0,1mol 0,1 = 0,33M -Nng mol ca dd BaCl2 l: 0,3 Cõu 12: in phõn dung dch cha 58, kg mui n thỡ thu c bao nhiờu lớt khớ clo (ktc) Bit hiu sut ca phn ng l 90 % ỏp ỏn : NaCl +2 H2O 2NaOH + Cl2 + H2 Theo phng trỡnh: 58,5.22,4 VCl = = 11,2lit 2.58,5 11,2.90 H = 90% VCl2 = = 10,08lit 100 IV MC VN DNG CAO: Cõu 1: * Cú nhng mui sau: CaCO3; CuSO4; Pb(NO3)2; NaCl Mui no núi trờn: a) Khụng c phộp cho nc n vỡ tớnh c hi ca nú? b) Khụng c nhng cng khụng nờn cú nc n vỡ v mn ca nú? c) Khụng tan nc, nhng b phõn hy nhit cao? d) Rt ớt tan nc v khú b phõn huuy3 nhit cao? * ỏp ỏn: a) Pb(NO3)2 b) NaCl c) CaCO3 d) CuSO4 Cõu Ho tan 2,4 gam Mg v 11,2 gam st vo 100 ml dung dch CuSO4 2M thỡ tỏch cht rn A v nhn c dung dch B Thờm NaOH d vo dung dch B ri lc kt ta tỏch nung n lng khụng i khụng khớ thu c a gam cht rn D Vit phng trỡnh phn ng, tớnh lng cht rn A v lng cht rn D * ỏp ỏn: S mol Mg = 0,1 ; s mol Fe = 0,2 ; s mol CuSO4 = 0,2 Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu cht rn A (Cu + Fe d) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu MgSO4 + 2NaOH Mg(OH)2 + Na2SO4 FeSO4 + 2NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4 to Mg(OH)2 MgO + H2O cht rn D (MgO + Fe2O3) to 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O Kt qu tớnh toỏn cho A = 12,8 gam Cu + 5,6 gam Fe = 18,4 gam D = gam MgO + gam Fe2O3 = 12gam Cõu 3.Trong dày ngời có lợng axit HCl ổn định axit có tác dụng trình tiêu hoá thức ăn Vì lí lợng axit tăng lên gây nên tợng đau dày Muối sau đợc dùng làm thuốc chữa đau dày : A B C D * ỏp ỏn: NaHCO3 CaCO3 NaCl KNO3 A Cõu Hãy điền vai trò loại phân bón trồng cột (II) cho phù hợp với loại phân bón cột (I) Loi phõn bún (I) A (NH4)2SO4 B CO(NH2)2 C KCl D Ca(H2PO4)2 E (NH4)2HPO4 Vai trũ cõy trng (II) Tng hp nờn cht dip lc Kớch thớch b r phỏt trin Kớch thớch cõy phỏt trin mnh Kớch thớch cõy hoa, v to ht Chng rột cho cõy trng Giỳp thc vt tng hp protein * ỏp ỏn: A : 3, ; B:3; C : 1, 4, ; D : 1, ; E : 2, Cõu Trờn bao bỡ mt loi phõn bún kộp NPK cú ghi 20.10.10 Cỏch ghi trờn cú ý ngha : A 20% N ; 10% P ; 10% K B 20% N ; 10% P2O5 ; 10% K2O C 20% N2O5 ; 10% P2O5 ; 10% K2O D 20% (NH2)2CO ; 10% Ca(H2PO4)2 ; 10% KCl * ỏp ỏn: B Cõu Thuc n en cú thnh phn : mui kali nitrat (diờm tiờu), lu hunh (diờm sinh) v cacbon (than) Khi thuc n en n xy phn ng to KNO3(r) + S (r) + C (r) K S (r) + N 2(k) + CO 2(k) a) Hon thnh phng trỡnh hoỏ hc ca phn ng ; b) Tớnh t l % lng cỏc nguyờn liu to nờn thuc n en ỏp ỏn : a) to 2KNO3(r) + S (r) + 3C (r) K 2S (r) + N 2(k) + 3CO 2(k) b) % KNO3 = 74,81 % ; %S = 11,85 % ; % C = 13,34 % [...]... gam MgO + 8 gam Fe2O3 = 12gam Cõu 3.Trong dạ dày ngời có một lợng axit HCl ổn định và axit này có tác dụng trong quá trình tiêu hoá thức ăn Vì lí do nào đó lợng axit này tăng lên sẽ gây nên hiện tợng đau dạ dày Muối sau đợc dùng làm thuốc chữa đau dạ dày : A B C D * ỏp ỏn: NaHCO3 CaCO3 NaCl KNO3 A Cõu 4 Hãy điền những vai trò của các loại phân bón đối với cây trồng trong cột (II) cho phù hợp với loại... + 2HCl 9,8 = 0,1( mol ) - S mol H2SO4 = 98 a Theo phng trỡnh suy ra s mol BaSO4: 0,1 mol - Khi lng BaSO4: 0,1.233= 23,3 g b Theo phng trỡnh suy ra s mol BaCl2: 0,1mol 0,1 = 0,33M -Nng mol ca dd BaCl2 l: 0,3 Cõu 12: in phõn dung dch cha 58, 5 kg mui n thỡ thu c bao nhiờu lớt khớ clo (ktc) Bit hiu sut ca phn ng l 90 % ỏp ỏn : 2 NaCl +2 H2O 2NaOH + Cl2 + H2 Theo phng trỡnh: 58,5.22,4 VCl 2 = = 11,2lit ... lng ca mi cht ban u l a gam Theo (1) 106 g Na2CO3 tỏc dng vi 74 g Ca(OH)2 sinh 80 g NaOH Nu cú a g mi cht thỡ Na2CO3 s thiu, Ca(OH)2 s d Nh vy, lng NaOH iu ch c s tớnh theo lng Na2CO3: 106 g Na2CO3... H2SO4 BaSO4 + 2HCl 9,8 = 0,1( mol ) - S mol H2SO4 = 98 a Theo phng trỡnh suy s mol BaSO4: 0,1 mol - Khi lng BaSO4: 0,1.233= 23,3 g b Theo phng trỡnh suy s mol BaCl2: 0,1mol 0,1 = 0,33M -Nng ... Fe2O3 = 12gam Cõu 3.Trong dày ngời có lợng axit HCl ổn định axit có tác dụng trình tiêu hoá thức ăn Vì lí lợng axit tăng lên gây nên tợng đau dày Muối sau đợc dùng làm thuốc chữa đau dày : A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề bazơ và muối , BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề bazơ và muối , BỘ câu hỏi và bài tập THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực của HS môn hóa học chủ đề bazơ và muối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay