Những căn cứ lý luận và thực tiễn xác định nội dung chương trình đào tạo cán bộ chủ chốt cơ sở miền núi đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay

205 307 0
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn