Văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH nước giải khát coca cola việt nam

91 4,452 17
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2016, 10:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN THỊ LAN NGỌC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NƢỚC GIẢI KHÁT COCA COLA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN THỊ LAN NGỌC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NƢỚC GIẢI KHÁT COCA COLA VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ MINH CƢƠNG XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ PGS.TS ĐỖ MINH CƢƠNG PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nước Giải khát Coca Cola Việt Nam” thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Đỗ Minh Cƣơng thuộc Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.Mọi trích dẫn tài liệu tham khảo mà sử dụng có ghi rõ nguồn gốc Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015 Phan Thị Lan Ngọc LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo, thầy giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà nội truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian học tập, nghiên cứu trƣờng Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Minh Cƣơng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ để hoàn thành luận văn Qua xin gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Coca Cola Việt Nam giúp đỡ, cung cấp cho tài liệu tham khảo quý giá liên quan đến lĩnh vực văn hóa Coca Cola Việt Nam suốt trình nhằm giúp thực luận văn Mặc dù luận văn đƣợc hoàn thành với tất cố gắng thân, nhƣng luận văn tránh khỏi sai sót, hạn chế Kính mong nhận đƣợc nhận xét, góp ý thầy cô giáo bạn để khắc phục thiếu sót Hà nội, tháng 10 năm 2015 Học viên Phan Thị Lan Ngọc TÓM TẮT Luận văn bao gồm bốn phần Phần thứ trình bày khái niệm văn hóa doanh nghiệp tác động văn hóa doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp Trong tác giả giới thiệu 02 mô hình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp phổ biến là: Mô hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp Edgar H Schein;Bộ công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp OCAI Làm sở cho việc nghiên cứu, tác giả giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đồng thời khẳng định nội dung nghiên cứu luận văn không trùng lặp Phần thứ hai trình bày phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng cách thức thu thập để có đƣợc liệu văn hóa doanh nghiệp theo công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp OCAI yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp công ty Trong nội dung chƣơng, tác giả trình bày nội dung bảng hỏi quy trình thực bảng hỏi Phần thứ ba tác giả giới thiệu nét khái quát chung Coca Cola Việt Nam Trọng tâm phần xác định mô hình văn hóa doanh nghiệp tồn xây dựng mô hình văn hóa Coca Cola Việt Nam mong muốn hƣớng đến tƣơng lai.Ngoài ra, miêu tả yếu tố cấu thành văn hóa tại.Từ hai cách tiếp cận tìm ƣu điểm hạn chế giá trị văn hóa doanh nghiệp Phần thứ tư tác giả đƣa định hƣớng chung phát triển văn hóa cho Coca Cola Việt Nam phù hợp với tầm nhìn chiến lƣợc công ty Từ định hƣớng kết hợp với khuyến nghị theo kết đánh giá dựa công cụ OCAI, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp đƣa kiến nghị với nhà nƣớc với công ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC HÌNH ii MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Khái niệm chung văn hóa 10 1.2.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 12 1.3 Vai trò văn hóa doanh nghiệp 14 1.3.1 Văn hóa doanh nghiệp nguồn lực phát triển kinh doanh 14 1.3.2 Văn hóa doanh nghiệp phƣơng thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững 16 1.3.3 Văn hóa doanh nghiệp điều kiện đẩy mạnh kinh doanh quốc tế 17 1.4 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp theomô hình Edgar H Schein 18 1.4.1 Yếu tố thứ 1: giá trị văn hóa hữu hình 18 1.4.2 Yếu tố thứ 2: giá trị đƣợc tuyên bố, chia sẻ 21 1.4.3 Yếu tố thứ 3: giá trị ngầm định 22 1.5 Công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp (Organizational culture assessment instrument – OCAI) 25 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 32 2.1.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 32 2.1.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý thông tin 34 2.2 Quy trình nghiên cứu 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NƢỚC GIẢI KHÁT COCA COLA VIỆT NAM 39 3.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 39 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 3.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 40 3.2 Hiện trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 43 3.2.1 Mô tả yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 43 3.2.2 Nhận dạng mô hình văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 51 3.3 Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 54 3.3.1 Ƣu điểm nguyên nhân 54 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 57 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN 60 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NƢỚC GIẢI KHÁT COCA COLA VIỆT NAM 60 4.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng văn hóa Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 60 4.1.1 Chiến lƣợc, mục tiêu phát triển Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 60 4.1.2 Mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 62 4.2 Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp theo định hƣớng tầm nhìn chiến lƣợc Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 62 4.2.1 Mô hình văn hóa doanh nghiệp theo định hƣớng tầm nhìn chiến lƣợc Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 62 4.2.2 Đánh giá thực tế định hƣớng giải pháp 63 4.3 Giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 64 4.3.1 Củng cố yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 64 4.3.2 Xây dựng lực lãnh đạo phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Công ty 66 4.3.3 Nâng cao việc thực đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội Công ty 67 4.3.4.Tăng cƣờng đặc điểm văn hóa gia đình môi trƣờng làm việc Công ty 68 4.4 Kiến nghị 70 4.4.1 Kiến nghị với nhà nƣớc 70 4.4.2 Kiến nghị với Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang So sánh kết kinh doanh công ty có văn Bảng 1.1 hóa doanh nghiệp mạnh công ty có văn hóa 16 doanh nghiệp yếu Đặc điểm mô hình văn hóa doanh nghiệp theo Bảng 1.2 Bảng 2.1 Dự kiến số lƣợng kết khảo sát 34 Bảng 3.1 Bảng điểm đánh giá văn hóa doanh nghiệp 53 Bảng 4.1 công cụ đánh giá OCAI Bảng phân tích khoảng chênh lệch văn hóa văn hóa mong muốn tƣơng lai i 30 64 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 1.1 Cấu trúc văn hóa 11 Hình 1.2 Cấu trúc cấp độ văn hóa doanh nghiệp 24 Hình 1.3 Mô hình văn hóa đƣợc đo lƣờng công cụ OCAI 28 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 37 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca 40 Cola Việt Nam Hình 3.2 Mô hình văn hóa doanh nghiệp theo kết khảo sát ii 53 dành nhiều thời gian cho việc xét duyệt vấn đề phát sinh nhà máy mà họ biết cách cụ thể điều chỉnh quy trình cho cán thấp làm việc trực tiếp nhà máy có thẩm quyền làm việc Cuối cùng, công ty cần rà soát tác động sách, quy định, quy trình trình thực tìm điểm chƣa hợp lý để đề xuất cắt giảm phù hợp 4.3.3 Nâng cao việc thực đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội Công ty Mục tiêu công ty lợi nhuận nhƣng đồng thời sứ mệnh Coca Cola Việt Nam hƣớng đến thực trách nhiệm với xã hội đảm bảo đạo đức kinh doanh.Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp góp phần nâng cao thƣơng hiệu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng thị phần tạo thêm nhiều lợi nhuận thông qua việc giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh.Thực chất, xã hội ngƣời tiêu dùng không quan tâm đến chất lƣợng sản phẩm mà coi trọng cách thức công ty làm sản phẩm đó.Đứng trƣớc áp lực xã hội nhƣ vậy, nhiều công ty phải đƣa trách nhiệm xã hội vào chƣơng trình hoạt động mình.Đặc biệt với công ty kinh doanh lĩnh vực thực phẩm nhƣ Coca Cola Việt Nam, vấn đề cần phải đƣợc quan tâm cách nghiêm túc Công ty sử dụng hoàn toàn dây chuyền máy móc tự động trình sản xuất Thực tế, Coca Cola Việt Nam nhận đƣợc vốn đầu tƣ sản xuất lớn từ công ty mẹ, công ty cần tận dụng tối đa lợi để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, tạo niềm tin ngƣời tiêu dùng sản phẩm đƣợc bảo chứng an toàn thực phẩm Bên cạnh đó, công ty cần đảm bảo môi trƣờng làm việc tốt cho ngƣời lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, đối xử bình đẳng, chăm sóc sức khỏe định kỳ xây dựng chuẩn mực hành vi đối xử thành viên cách nhân văn Đây yếu tố giúp gia tăng hài lòng, lòng gắn bó ngƣời lao động doanh nghiệp thu hút thêm nguồn nhân lực chất lƣợng cao Không công ty đƣợc hƣởng lợi từ thực trách nhiệm xã hội.Công ty tiết kiệm chi phí từ việc ứng dụng kỹ thuật giảm thiểu chất thải, áp dụng mô hình khép kín xử lý chất thải, từ giúp doanh nghiệp có đƣợc giá cạnh tranh đem lại hiệu suất lớn 67 Trong thực tế, Coca Cola Việt Nam tham gia tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện có hành động thiết thực cam kết bảo vệ môi trƣờng, nhiên công chúng có nhận thức đến khía cạnh trình kinh doanh Việt Nam công ty Coca Cola Việt Nam chủ yếu đƣợc nhận diện chiến dịch quảng bá tốn kênh truyền thông hay hệ thống phân phối phủ rộng hay hình ảnh quảng cáo thu hút truyền hình đƣờng phố lớn Chính vậy, để hình ảnh công ty đƣợc công chúng hiểu biết cách toàn diện hơn, nhà quản trị marketing cần điều chỉnh hài hòa mối quan hệ “Doanh nghiệp – Công dân” (Corporate – Citizen) (Nguyễn Đình Tài, 2009).Theo phƣơng diện hoạt động, doanh nghiệp không khác so với công dân Công dân doanh nghiệp phải hoạt động kinh tế (làm thu nhập) để tồn đóng góp cho kinh tế, hai phải tuân thủ pháp luật nhà nƣớc hai phải tuân thủ quy định (luật) bất thành văn đạo đức Văn hóa doanh nghiệp định hƣớng cho hoạt động chiến lƣợc doanh nghiệp, có tính ổn định bền vững bất chấp thay đổi thƣờng xuyên cá nhân kể ngƣời sáng lập lãnh đạo doanh nghiệp Vậy nên văn hóa mạnh đắn đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp đảm bảo thực trách nhiệm xã hội góp phần cho phát triển bền vững công ty, đòi hỏi hoạt động quản trị nhƣ quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, quản trị marketing cần theo định hƣớng trách nhiệm xã hội đạo đức kinh doanh, cụ thể tuân theo chuẩn mực bảo vệ môi trƣờng, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lƣơng công bằng, đào tạo phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm 4.3.4.Tăng cường đặc điểm văn hóa gia đình môi trường làm việc Công ty Qua tiến hành khảo sát, nhân viên Công ty mong muốn bầu không khí làm việc cởi mở, thân thiện Đặc biệt, Coca Cola Việt Nam với đặc điểm công ty nƣớc nên vị trí lãnh đạo cấp cao công ty có số 68 ngƣời nƣớc ngoài, thƣờng phát sinh hiểu nhầm, khác biệt văn hóa lãnh đạo nhân viên Công ty cần xác định mâu thuẫn lâu dài nhóm, phân tích mâu thuẫn đề kế hoạch can thiệp có hệ thống nhằm loại bỏ mâu thuẫn đó, cải thiện mối quan hệ nhóm Ban lãnh đạo kích thích tinh thần làm việc nhân viên thông qua hoạt động văn hóa cụ thể hƣớng đến ngƣời nhƣ lễ hội truyền thống, xây dựng mô hình đại gia đình Coca Cola Việt Nam Việc xây dựng tinh thần làm việc thoải mái khuôn phép giúp thỏa mãn nhu cầu ngày đa dạng ngày cao nhân viên.Ngoài ra, công ty xây dựng hệ thống đánh giá 360 độ nhằm đánh giá thực tiễn hoạt động lãnh đạo tất vị trí lãnh đạo cấp cao Có nghĩa thu thập ý kiến đánh giá từ cấp dƣới, ngƣời cấp bậc cấp trên, sau phân tích liệu hỗ trợ nhà quản lý cấp cao lắng nghe phản ánh từ thông tin thu thập đƣợc để lên kế hoạch làm tốt công việc quản lý lãnh đạo Một cách khác tiến hành khảo sát kỳ vọng thực tế động lực hành động quản lý cấp trung nhằm tạo khả lựa chọn theo cách khích lệ nhà quản lý làm việc băng cách trao quyền nhiều cho cấp dƣới theo lối đổi nhiều Để xây dựng môi trƣờng làm việc thân thiện gần gũi, công ty phải biết gắn kết thành viên, làm cho tất nhân viên có nối kết, có liên quan đến giai đoạn xây dựng thực kế hoạch chiến lƣợc tổ chức Ngoài ra, điều quan trọng xây dựng môi trƣờng làm việc hoàn thiện mối quan hệ thành viên phải dựa tinh thần học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.Các chuẩn mực nghi lễ truyền thống năm cần đƣợc trì tổ chức cố định, đặc biệt ngày kỷ niệm lớn nhƣ ngày truyền thống thành lập công ty, tập đoàn Đây hội tốt để gia tăng thân thiết, hòa đồng thành viên công ty nâng cao hiểu biết văn hóa công ty Ban tổ chức cần tổ chức nhiều hoạt động đòi hỏi tham gia tập thể phát động thi với câu hỏi tìm hiểu lịch sử công ty, sứ mệnh, nhiệm vụ giá trị cốt lõi Không tạo gắn kết tổ chức, điều giúp thành viên có 69 nhận thức tích cực giá trị tốt đẹp văn hóa công ty Coca Cola Việt Nam tập thể với phần lớn ngƣời trẻ tuổi nên cần hoạt động phong trào đoàn thể sôi nổi, thu hút quan tâm ngƣời Trong thời gian tới công ty cần tập trung vào quy mô tính lan tỏa hoạt động văn hóa để góp phần tăng cƣờng mối quan hệ, đoàn kết thành viên, khơi dậy tự hào lòng trung thành tăng lên Trong môi trƣờng kinh doanh biến đổi không ngừng, thành viên công ty có nhu cầu học hỏi, nâng cao chuyên môn Ban lãnh đạo đánh giá nhu cầu xác định xem nhu cầu cần đƣợc ƣu tiên trƣớc dựa vào lên kế hoạch thực Đào tạo không đáp ứng nhu cầu cá nhân nhân viên mà góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực công ty gia tăng lực cạnh tranh công ty Xét mục tiêu dài hạn, đào tạo giới quản lý cấp trung giúp họ hiểu biết đầy đủ áp lực chiến lƣợc đặt với tổ chức vai trò quản lý phải thay đổi nhƣ để tổ chức trở nên hiệu Văn hóa gia đình tập trung phát triển ngƣời với tín nhiệm cao thực biện pháp nêu cần lƣu ý quan tâm đến nhân viên nhƣng không đƣợc để họ trở nên vô kỷ luật hay tùy tiện tránh kết bè kéo cánh quyền lực Ban lãnh đạo cần phải tránh đặt kỳ vọng cao xây dựng chƣơng trình đào tạo 4.4 Kiến nghị 4.4.1 Kiến nghị với nhà nước Yếu tố ảnh hƣởng lớn đến xây dựng văn hóa kinh doanh doanh nghiệp môi trƣờng kinh doanh Nhà nƣớc trƣớc hết phải xây dựng khuôn khổ hành lang pháp lý chặt chẽ, công bằng, đảm bảo doanh nghiệp có hành vi thiếu văn hóa kinh doanh nhƣ gây ô nhiễm môi trƣờng, làm hàng giả, hàng chất lƣợng, doanh nghiệp có hành vi bóc lột ngƣời lao động, trốn thuế bị xử lý cách công minh, nghiêm khắc.Ngƣợc lại, nhà nƣớc cần có ƣu đãi nhằm khuyến khích, động viên doanh nghiệp làm pháp luật , có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội Khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh tạo nên 70 môi trƣờng kinh doanh lành mạnh tạo điều kiện phát triển văn hóa kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nội cần phải chống tiêu cực máy quyền lực, đảm bảo sạch, thực công minh thi hành pháp luật có đƣợc môi trƣờng kinh doanh công Ngoài ra, văn hóa doanh nghiệp hình thành, phát triển phát huy tác dụng mà thể chế kinh tế, trị khơi dậy tinh thần kinh doan, khuyến khích ngƣời, thành phần kinh tế hăng hái tham gia vào sản xuất làm giàu cho thân cho đất nƣớc, kinh doanh lành mạnh, tuân thủ quy định pháp luật Đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ thủ tục rƣờm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp để tránh hành vi tiêu cực Loại bỏ phân biệt đối xử thành phần kinh tế khác nhau, doanh nghiệp nhà nƣớc với doanh nghiệp tƣ nhân Nhà nƣớc cần cung cấp thông tin, hỗ trợ tƣ vấn đào tạo cho doanh nghiệp kiến thức, kỹ xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp Trong xã hội mà thân doanh nghiệp cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng văn hóa doanh nghiệp Báo chí phải đóng vai trò kênh truyền thông việc nâng cao nhận thức vai trò văn hóa tổ chức Báo chí cần đấu tranh chống hành vi gian lận, làm ăn phi văn hóa doanh nghiệp để ngƣời tiêu dùng biết tẩy chay Đồng thời, báo chí quảng bá tuyên truyền mạnh mẽ, sâu sắc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có văn hóa, từ ngƣời tiêu dùng nâng cao thêm niềm tin vào doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục phát triển 4.4.2 Kiến nghị với Công ty TNHH Nước giải khát Coca Cola Việt Nam Công ty cần đánh giá vai trò văn hóa doanh nghiệp hoạt động kind doanh, tiếp tục trì củng cố văn hóa doanh nghiệp với đặc trƣng văn hóa sáng tạo Các hoạt động văn hóa công ty nên gắn liền với việc tuyên truyền, nhấn mạnh đến sứ mệnh, giá trị cốt lõi mục tiêu, nhiệm vụ công ty Các thành viên phải có nhận thức sâu sắc giá trị hữu hình giá trị đƣợc tán đồng mà công ty hình thành thời gian dài Chỉ 71 giá trị đƣợc hiểu cặn kẽ ý thức nhân viên trở thành giá trị chung tảng vững cho văn hóa doanh nghiệp Những giá trị đƣợc thừa nhận nhƣ kim nang dẫn dắt hành động thành viên công ty sở cho cam kết công ty với khách hàng, đối tác nhân viên Trong tình hình thị trƣờng phức tạp nhƣ nay, công ty cần thiết phải thƣờng xuyên phân tích diễn biến thị trƣờng, cách tổ chức họp, đối thoại với nhóm có liên quan nhiều đến thị trƣờng tiến hành khảo sát trực tiếp thị trƣờng nhằm tìm hiểu biến động thị trƣờng Từ sở để ban lãnh đạo đƣa định đắn kịp thời, thích nghi với biến đổi tiêu chí để đối sánh với mức độ phù hợp văn hóa doanh nghiệp Để đảm bảo công ty theo định hƣớng văn hóa mong muốn phải thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thƣớc đo Trong phải xác định đƣợc điều cần phải thực hiện, dấu hiệu thành công gì, thƣớc đo để đo lƣờng mức độ thành công, đâu điểm mốc để đánh dấu chặng đƣờng thành công đạt đƣợc Không cần phải xác định rõ khung thời gian cho hành động cụ thể tập trung vào thực ý nghĩa, tạo thói quen tiếp tục hành động báo cáo lƣu lại để chắn hệ thành viên theo đuổi mục tiêu thông qua cam kết tự nguyện 72 KẾT LUẬN Luận văn cố gắng đóng góp phần nhỏ vào việc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tổ chức.Trong phần đầu luận văn tập trung vào xem xét nghiên cứu khái niệm mô hình văn hóa.Tác giả lựa chọn mô hình ba lớp văn hóa doanhnghiệp Edgar H Schein công cụ nhận dạng loại hình văn hóa doanh nghiệp OCAI Cameron Quinn để giới thiệu nhằm phục vụ việc nghiên cứu chi tiết văn hóa doanh nghiệp chƣơng sau Nếu nhƣ mô hình Schein từ tƣợng đến chất văn hóa đƣợc đặc điểm văn hóa công cụ OCAI đƣa đƣợc phân loại mô hình văn hóa khác tổ chức khác Trong phần tác giả giới thiệu chi tiết mô hình phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu, trọng tâm nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp để xem xét khía cạnh văn hóa doanh nghiệp theo quan điểm Schein tập trung vào nghiên cứu định lƣợng với việc điều tra bảng hỏi sử dụng Excelđể phân tích thống kê nhằm xác định trạng đề giải pháp Trong phần tác giả đề xuất bảng hỏi nhằm khảo sát đƣợc khía cạnh văn hóa theo mô hình OCAI Trong Chƣơng 3, tác giả giới thiệu sơ lƣợc tổ chức đƣợc xem xét nghiên cứu Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam.Qua quan sát nghiên cứu, yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp đƣợc mô tả chi tiết Tuy nhiên, trọng tâm chƣơng trình bày liệu thu đƣợc từ khảo sát theo công cụ OCAI, liệu đƣợc đƣa vào Excel để xử lý Qua kết thu đƣợc tác giả xác định đƣợc mô hình văn hóa công ty văn hóa sáng tạo tƣơng lai, công ty mong muốn hƣớng đến văn hóa gia đình, đồng thời giảm nhẹ số đặc điểm văn hóa sáng tạo văn hóa thị trƣờng.Công ty có đƣợc thành công trình xây dựng văn hóa đặc trƣng văn hóa sáng tạo với yếu tố cấu thành theo định hƣớng phát triển dài hạn Công ty Thực chất, loại hình văn hóa phù hợp với mô hình công ty đa quốc gia nhƣ 73 Coca Cola Việt Nam đáp ứng đƣợc tính linh hoạt kinh doanh thị trƣờng khác Tuy vậy, công ty nhƣ Coca Cola Việt Nam phải đối mặt với khác biệt văn hóa dẫn đến mâu thuẫn môi trƣờng làm việc.Điều đƣợc minh chứng qua kết đánh giá dựa vào công cụ OCAI cho thấy có chênh lệch điểm số văn hóa văn hóa mong muốn tƣơng lai.Vì vậy, Công ty cần có điều chỉnh thích hợp với văn hóa địa Trong chuẩn mực công ty cần thể tính tập trung vào ngƣời tôn trọng tập thể, hình thành môi trƣờng làm việc dựa quan tâm, chia sẻ thành viên Tóm lại, qua khảo sát mô hình văn hóa qua công cụ OCAI đánh giá yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp, tác giả nhận thấytrong nội công ty cần phải nhận thức đƣợc vai trò quan trọng văn hóa doanh nghiệp với phát triển bền vững công ty Coca Cola Việt Nam cần tiếp tục trì củng cố giá trị tốt đẹp văn hóa doanh nghiệp, bên cạnh phải quan tâm mức để xây dựng hài hòa hình ảnh công ty động, dám chấp nhận mạo hiểm, sáng tạo với sản phẩm độc đáo song song với hình ảnh nhƣ công dân có bổn phận thực trách nhiệm xã hội Để làm đƣợc nhƣ vậy, công ty cần hỗ trợ từ phía nhà nƣớc xây dựng môi trƣờng kinh doanh lành mạnh với khuôn khổ pháp lý chặt chẽ đảm bảo công tạo điều kiện phát triển văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam, 2015 Chiến lược phát triển Công ty đến 2015 tầm nhìn 2020 Đỗ Minh Cƣơng, 2001 Văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Quốc tế Chín bước lên kế hoạch thay đổi văn hóa tổ chức nhà trường Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 Đỗ Hữu Hải (2014), Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp-Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sỹ.Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Đỗ Thị Phi Hoài, 2009 Văn hóa doanh nghiệp Hà Nội:NXB Tài Geert Hofstede cộng sự, 2010 Văn hóa tổ chức – Phần mềm tư Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch: Đinh Việt Hòa cộng sự, 2013 Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Mijind Huijser, 2006 Lợi văn hóa – Một mô hình để thành công làm việc với nhóm toàn cầu Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch Đặng Minh Phƣơng, 2008 Hà Nội: NXB Trẻ Dƣơng Thị Liễu, 2012 Giáo trình văn hóa kinh doanh Hà Nội: Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Đỗ Tiến Long, 2014 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế Kinh doanh, Tập 31, Số 1, trang 22-30 10 Nguyễn Mạnh Quân, 2007 Đạo đức kinh doanh Văn hóa công ty Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 11 Edgar H Schein, 2004 Văn hóa doanh nghiệp lãnh đạo Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch Nguyễn Phúc Hoàng, 2012 Hà Nội: NXB Thời đại 75 12 Nguyễn Đình Tài (2009), Tăng cường trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người tiêu dùng môi trường Việt Hà Nội: Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ƣơng 13 Trần Ngọc Thêm, 2013 Cơ sở văn hóa Việt Nam Hà Nội: NXB Giáo dục 14 Vietinbank SC (2014) Báo cáo Ngành sản xuất đồ giải khát không cồn Việt Nam Hà Nội Tài liệu tiếng Anh Kim S Cameron and Robert E Quinn, 2011 Diagnosing and Changing organization culture: based on the competing values framework 3rd ed San Francisco: Wiley Terrence Deal and Allan Kennedy, 2000.Corporate cultures: The rites and Rituals of corporate life New York: Perseus Books Publishing Erig G Flamholtz and Yvonne Randle, 2011.Corporate culture: The ultimate strategic asset California: Standford University Press Jeffrey K Killer et al, 2009 Toyota culture: The heart and Soul of the Toyota way New York: Mc Graw Hill Edgar H Schein, 2009 The corporate culture survival guide.San Francisco: Wiley Các website John Kotter, 2011 Does Corporate Culture Drive Financial Performance?,Forbes [online] Available at: [...]... động văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam - Đề xuất những kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của Công ty 3 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng: luận văn tập trung nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam * Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi không gian: nghiên cứu thực tiễn văn hóa doanh nghiệp tại Công. .. đích Từ cơ sở lý luận của vấn đề, luận văn thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty tại Việt Nam * Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa các kiến thức lý luậnchung về văn hóa doanh nghiệp và vai trò của văn hóa doanh nghiệp - Khảo sát, phân... tiêu Từ cơ sở lý luận của vấn đề, luận văn thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty tại Việt Nam * Nhiệm vụ nghiên cứu 2 - Hệ thống hóa các kiến thức lý luậnchung về văn hóa doanh nghiệp và vai trò của văn hóa doanh nghiệp - Khảo sát,... thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam và từ đó nhận biết mô hình văn hóa doanh nghiệp hiện tại của Công ty và văn hóa tƣơng lai mà Công ty mong muốn hƣớng đến - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và đánh giá thực trạng, đƣa ra những bình luận và nhận xét từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 6 Kết cấu của luận văn Ngoài... lục thì luận văn gồm 4 chƣơng nhƣ sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Phƣơng pháp luận và thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 4 CHƢƠNG 1... Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, chƣa nhiều doanh nghiệp biết và đánh giá đúng tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh Ngoài ra, Công ty TNHH Nƣớc Giải khát Coca Cola Việt Nam là một công ty toàn cầu hoạt động tại Việt Nam, hiện nay vẫn chƣa có công trình nghiên cứu nào khảo sát thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại loại hình công ty này Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn Công ty. .. phân tích hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam - Đề xuất những kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của Công ty 3 Câu hỏi nghiên cứu Luận văn trả lời những vấn đề lý luận và thực tiễn nhƣ sau: - Trong thực tiễn môi trƣờng kinh doanh hiện nay, một công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài kinh doanh nƣớc giải khát nhƣ Coca- Cola cần thực hiện,... vững của doanh nghiệp, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên bƣớc đƣờng phát triển Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam trực thuộc tập đoàn Coca Cola, với thƣơng hiệu Coca Cola là thƣơng hiệu nƣớc ngọt bán chạy hàng đầu thế giới Bƣớc chân vào thị trƣờng nƣớc giải khát Việt Nam, công ty. .. văn hóa là kết 13 quả của sự tác động qua lại giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau.Khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, nền văn hóa doanh nghiệp xuất hiện, phát triển và tự bảo vệ .Văn hóa doanh nghiệp có tính đặc thù nên các hạt nhân văn hóa đƣợc hình thành cũng có tính chất riêng biệt, ví dụ nhƣ văn hóa của các tập đoàn đa quốc gia khác với văn hóa của các doanh nghiệp liên doanh hoặc văn hóa. .. phản chiếu của văn hóa dân tộc đối với văn hóa doanh nghiệp cũng là một điều tất yếu, dẫn đến có sự khác biệt giữa các nền văn hóa doanh nghiệp ở các quốc gia, khu vực khác nhau Bản thân văn hóa doanh nghiệp là một nền tiểu văn hóa nằm trong văn hóa dân tộc.Tuy nhiên, việc xác định những giá trị văn hóa dân tộc phản ánh trong một nền văn hóa doanh nghiệp là điều hết sức khó khăn bởi văn hóa dân tộc ... trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam. .. dạng mô hình văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 51 3.3 Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam ... trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam 43 3.2.1 Mô tả yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH nước giải khát coca cola việt nam, Văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH nước giải khát coca cola việt nam, Văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH nước giải khát coca cola việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn